:: พุทธประวัติ ม.3 ::

 1. มูลเหตุสำคัญข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถเสด็จออกบรรพชา
  1. ทรงต้องการให้พ้นจากโลก
  2. ทรงเบื่อหน่ายชีวิตในราชสำนัก
  3. ทรงเบื่อหน่ายที่จะอยู่เป็นฆราวาส
  4. ทรงพิจารณาเมื่อเห็นเทวฑูต 4
 2. เมื่อเสด็จออกบรรพชาเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ศึกษาวิธีบำเพ็ญเพียรทงจิตจากสำนักอาจารย์ใด
  1. นิครนถนาฏบุตร
  2. สัญชัยเวลลัฏบุตร
  3. อาฬารดาบสและอุททกดาบส
  4. อุรุเวลกัสสปะและคยากัสสปะ
 3. ข้อใด ผิด
  1. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาศิลปศาสตร์ครบ 18 ประการ
  2. เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาศิลปวิชาการจากสำนักอาจารย์วิศวามิตร
  3. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นวรรณกษัตริย์จึงไม่ได้ศึกษาคัมภีร์พระเวท
  4. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพาเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา
 4. ข้อใดไม่ จัดอยู่ในวิธีการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า
  1. เดินลุยไฟ
  2. อดพระกระยาหาร
  3. กลั้นลมหายใจเข้า ออก
  4. กดพระทนต์กับพระทนต์แล้วเอาลิ้นกดที่เพดานปาก
 5. ข้อใดไม่ จัดอยู่ในกระบวนการแสวงหาหนทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  1. ใช้วิธีพิสูจน์สอบสวนด้วยพระองค์เอง
  2. ใช้วิธีทดลองให้ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง
  3. ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุและผล
  4. สรุปความรู้ของอาจารย์สำนักต่างๆ มาเป็นทฤษฏี
 6. กระบวนการแสวงหาหนทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสัมพันธ์กับพระบวนการของวิชาใดมากที่สุด
  1. ศิลปศาสตร์
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศาสตร์
 7. ตามวิธีคิดของพระพุทธเจ้า อะไรเป็นสิ่งทีทำให้วิถีชีวิตของคนต่างกัน
  1. เชื้อชาติ
  2. ชาติตระกูล
  3. การกระทำ
  4. รูปร่างหน้าตา
 8. วิธีคิดแบบใดของพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4
 9. บุคคลใดมีวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. สุชาดา คิดว่าการสอบตกเป็นเรื่องกรรมเก่า
  2. ดวงจันทร์ คิดว่าสอบได้คะแนนดีเป็นเรื่องของโชคช่วย
  3. ประเมศร์ คิดหาอุบายลอกข้อสอบเพื่อนเพื่อให้สอบได้
  4. สุชาดา นำข้อสอบที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดีมาศึกษาหาเหตุว่าทำไมจึงสอบได้คะแนนต่ำ
 10. พื้นที่ป่าไม่ในชุมชนลดลงส่งผลให้เกิดการขาดความสมดุลทางธรรมชาติในชุมชน การก้ไขปัญหาคนในชุมชนได้ร่วมใจกันปลูกป่าไม้ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสมดุล  จากข้อความดังกล่าว แสดงว่าชุมชนนำวิธีคิดของพระพุทธเจ้าแบบใดมาใช้
  1. คิดแบบวิทยาศาสตร์
  2. คิดตามข้อเท็จจริง
  3. คิดโดยวิเคราะห์บุคคล
  4. คิดโดยวิเคราะห์ธรรม
 11. บทสวดใดมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธคุณ
  1. สวากขาโต..
  2. สุปฏิปันโน..
  3. มะยังภันเต..
  4. อิติปิโส ภควา…
 12. สัมมาสัมพุทโธ มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. พระพุทธเจ้าเป็ฯพระอรหันต์
  2. พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส
  3. พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
  4. พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 13. ข้อใดผิด
  1. อริยสัจ 4 คือหลักธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์
  2. ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมย่อมมีความสุขกว่าผู้รู้หลักธรรม
  3. อิทธิปาฏิหารย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวโลกสนใจพระพุทธศาสนา
  4. ทุกคนมีเมตตาต่อกันสันติภาพย่อมเกิดในโลกได้อย่างแน่นอน
 14. ข้อใดมีความหมายตรงกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี
  1. สุคะโต
  2. โลกะวิทู
  3. วิชชาจะระณะสัมปันโน
  4. อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
 15. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ปาฏิหารย์ได้ถูกต้อง
  1. สิ่งที่ไม่มีใครทำได้
  2. สิ่งที่ไม่มีคนกล้าทำ
  3. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
  4. สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกินวิสัยของมนุาย์ธรรมดาจะทำได้
 16. ปาฏิหารย์ข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
  1. อิทธิปาฏิหารย์
  2. อาเทสนาปาฏิหารย์
  3. อนุสาสนีปาฏิหารย์
  4. ยกย่องทุกชนิด
 17. วิธีการในข้อใดที่เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอิทธิปาฏิหารย์
  1. การฝึกจิต
  2. การถ่ายเทกำลังภายใน
  3. การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
  4. การสืบทอดทางกรรมพันธ์
 18. ข้อใดคือความหมายของอนุสาสนีปาฏิหารย์
  1. การทายใจคนได้อย่างมหัศจรรย์
  2. การแผ่เมตตาจิตได้อย่างอัศจรรย์
  3. การแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อย่างอัศจรรย์
  4. การสอนให้คนอื่นรู้จักเห็นจริงได้อย่างอัศจรรย์
 19. ข้อใดมีความหมายตรงกับ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  1. อรหํ
  2. สุคโต
  3. ภควา
  4. พุทฺโธ
 20. คำกล่าวที่ว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์พระมารดาๆได้เสด็จพระราชดำเนิน 7 ก้าว หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นเพียงสำนวนโวหารเท่านั้น
  2. เสด็จพระราชดำเนิน  7 ก้าวจริง
  3. เป็นเทวนิมิตตามลักษณะของผู้มีบุญบารมี
  4. เมื่อตรัสรู้แล้วจะเผยแผ่ศาสนาได้ 7 แคว้นสำคัญๆ
 21. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับคำว่า โลกัตถจริยา
  1. การที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
  2. การที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่หมู่ญาติ
  3. การที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่ชาวโลก
  4. การที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุสงฆ์ทั่วโลก
 22. การทีพระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามมิให้พระญาติทำสงครามกันได้สำเร็จจัดว่าเป็นบำเพ็ญพุทธจริยาในข้อใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. อัตตัตถจริยา
 23. ข้อใด ไม่ จัดเป็นพุทธกิจประจำ
  1. ตอนบ่ายอภิปรายพุทธรรม
  2. ตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์
  3. ตอนกลางคืนโปรดประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
  4. ตอนเย็นแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาส
 24. ข้อใดไม่จัดเป็นพุทธกิจประจำ
  1. ตอนบ่ายอภิปรายพุทธธรม
  2. ตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์
  3. ตอนกลางคืนโปรดประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
  4. ตอนเย็นแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาส
 25. คำกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครู ตรงกับพุทธคุณข้อใด
  1. พุทโธ
  2. วิชชาจรณสัมปันโน
  3. สัตถา เทวมนุสสานัง
  4. อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
 26. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า พุทธกิจ
  1. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพพาน
  2. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบััติในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน
  3. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติตลอด 45 ปีตั้งแต่ตรัสรู้าจนถึงปรินิพพาน
  4. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติขณะที่โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 27. บุคคลต่อไปนี้ใครได้ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักพุทธกิจได้ดีที่สุด
  1. ทัสณีย์ ปล่อยนกทุกวันพระ
  2. ฉะอ้อน สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
  3. พรทิพย์ ใช้เวลาว่างทำประโยชน์แก่สังคม
  4. อัมพร ไปทำบุญที่วัดทุกวันเกิดของตัวเอง
 28. หากเราให้ความเมตตาต่อผู้อื่นก่อน ผู้อื่นก็จะได้ความเมตตาต่อเราคืน จากข้อความดังกล่าวจัดเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธคุณ 9 ข้อใด
  1. ข้อที่ 1 ข้อที่  3 และข้อที่ 5
  2. ข้อที่ 2 ข้อที่ 5 และข้อที่ 9
  3. ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 และข้อที่ 7
  4. ข้อที่ 3 ข้อที่ 7 และข้อที่ 9

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s