:: ชุดที่ 11 ::

 1. ถ้าต้องการวิจัยเรื่องเรือกับวิถีชีวิตชีวิตชาวเล จะต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใด เพื่อให้ได้ข้อม฿ลที่สมบูรณ์
  1. การตั้งประเด็นคำถามเรื่องราวที่อยากรู้
  2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
  3. การวิพากษ์และตีความหลักฐาน
  4. การสรุปข้อเท็จจริง
 2. วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว
  1. การค้นคว้าและการตีความ
  2. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
  3. การตีความและการสังเคราะห์
  4. การรวบรวมข้อมุลและการวิเคราะห์
 3. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของจดหมายเหตุ
  1. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
  2. เป็นบันทึกจากการบอกเล่าต่อๆ กันมา
  3. เป็นข้อมลที่ปราศจากความคิดเห็นของผู้บันทึก
  4. เป็นบันทึกที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อใดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อย
  1. ศิลาจารึก
  2. หนังสือราชการ
  3. เอกสารส่วนบุคคล
  4. ตำนาน
 5. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
  1. ฉบับบริติชมิวเซียม
  2. ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  3. ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์
  4. ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 6. ธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นโบราณวัตถุในยุคใด
  1. ฟูนัน
  2. ละโว้
  3. ศรีวิชัย
  4. ทวารวดี
 7. กุศโลบายทางการเมืองใดที่พระมหากษัตริย์สุโขทัยทรงใช้ในการดำเนินนโยบายเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักร
  1. การควบคุมกำลังคนให้เป็นหมวดหมุ่
  2. การสร้างความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
  3. การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา
  4. การส่งพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช
 8. พระราชนิพนธ์เร่องไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
  1. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
  2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
  3. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
  4. ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 9. การที่พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป้นสมมติเทพ เป็นคติความเชื่อใด
  1. พราหมณ์ ฮินดู
  2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท
  3. พุทธศาสนาแบบมหายาน
  4. คติดั้งเดิม
 10. ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศสมัยอยุธยา
  1. เป็นการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า
  2. เป็นการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง
  3. เป็นการค้าเสรีโดยไม่กีดกันชาวต่างชาติ
  4. เป็นการค้าเสรีภายใต้การควบคุมของขุนนาง
 11. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก่อให้เกิดผลที่สำคัญอย่างไร
  1. ทำให้สถาบันขุนนางมีอำนาจเข้มแข้งมากขึ้น
  2. ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบ่อยขึ้น
  3. ทำให้กลุ่มเข้านายมีอำนาจต่อรองผลประโยชน์กับกลุ่มขุนนางมากยิ่งขึ้น
  4. ทำให้เกิดความขัดแย้งกับอาณาจักรเพื่อนบ้านของอาณาจักรอยุธยาที่อยู่โดยรอบ
 12. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร
  1. เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
  2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย
  3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง
  4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน
 13. ระบบใดสะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ
  1. ระบบไพร่
  2. ระบบผูกขาด
  3. ระบบอุปถัมภ์
  4. ระบบศักดินา
 14. ภายหลังไทยทำสัญญาเบาริงกับอังกฤษในพ.ศ.2398 แล้วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอย่างไร
  1. ไทยต้องการยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้ากับสินค้าบางประเภท
  2. มีการปรับปรุงภาษีสินค้าขาเข้าบางประเภทเป็นร้อยละ ๓
  3. เงินตราได้เข้ามามีความสำคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม
  4. ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินตราเริ่มลดน้อยลง
 15. การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ ทำให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องใด
  1. การเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่
  2. การเรียนรู้ระบบการค้ากับประเทศตะวันตก
  3. การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  4. การรอดพ้นจากการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
 16. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ใครเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  1. พระมหากษัตริย์
  2. เจ้านายและขุนนาง
  3. นายทหารสัญญาบัตร
  4. ชนชั้นกลางและประชาชน
 17. เย็นเป็นลูกทาสที่เกิดใหม่ และได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์ตามกฏหมายใน พ.ศ.๒๔๓๒ แสดงว่าเย้นเกิดในปีใด
  1. ปีที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จเถลิงราชสมบัติ
  2. ปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติทาส
  3. ปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร
  4. ปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศพระราชบัญญัติ
 18. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวคิดที่จะให้ประชาชนชาวไทยรู้จักการปกครองตนเองมากที่สุดได้แก่เรื่องใด
  1. การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  2. การจัดตั้งเสนาบดี กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก
  3. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
  4. การจัดตั้งสุขาภิบาล
 19. พระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อนพระราชกรณียกิจอื่นหลังจากขึ้นครองราชย์
  1. เสด็จประพาสต้น
  2. ตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
  3. เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ
  4. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 20. ข้อใดไม่ใได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การปฏิรุปการศึกษา
  2. การจัดตั้งกระทรวง
  3. การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
  4. การประกาศใช้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 21. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๔๗๕ รัชกาลที่ ๗ ทรงมีแนวพระราชดำริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอย่างไร
  1. ทรงริเริ่มให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
  2. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ.๒๔๗๔
  3. โปรดให้มีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏรในบริเวณพระราชวังดุสิต
  4. ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 22. นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนถึงสมัยที่ประเทศไทยต้องเข้าสุ่สงครามมหาเอเซียบูรพา รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิด ในการนำเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐบาลใช้ เพราะเหตุใด
  1. เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ของโลกในขณะนั้น
  2. ต้องการขัดขวางการครอบงำทางเศรษฐกิจของหมู่ชนชั้นศักดินา
  3. เพื่อสกัดกั้นการเข้ามาครอบงำทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวต่างชาติ
  4. ต้องการตอบแทนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้คุมกำลังหน่วยทหาร
 23. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเร่่องใดที่รัฐต้องตัดสินใช้วิธีการทางทหารในการแก้ปัญหา
  1. กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ ๕
  2. วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ ๕
  3. ญุ่ี่ปุ่นเคลื่อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
  4. กรณีพิพาทเรื่องเขาวิหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
 24. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
  1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตื
  3. จอมพลถนอม กิตติขจร
  4. จอมพลเปรม ติณสูลานนท์
 25. ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด
  1. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑
  2. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
  3. หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒
  4. หลังการลงนามในสนธิสัญญานายกรัฐมนตรี
 26. พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองในระเทศไทยประกาศใช้เป้นครั้งแรก ในสมัยที่ใครเป็นนายกรับมนตรี
  1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
  3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  4. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 27. วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการตั้งขบวนการเสรีไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตรงกับข้อใด
  1. เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น
  2. เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
  3. เพื่อแสดงตนเป้นฝ่ายพันธมิตร
  4. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 28. เหตุการณ์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่สำคัญในการเมืองไทยในลักษณะใด
  1. การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
  2. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร
  3. การเดินทางกลับคืนสุ่ประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรี
  4. การก่อความวุ่นวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 29. ขรัวอินโข่ง มีผลงานเด่นด้านใด
  1. การประดืษฐ์ลายปูนปั้น
  2. การวาดภาพ ๓ มิติ
  3. การแกะสลักประตูพระอุโบสถ
  4. การปั้นพระพุทธรูป
 30. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญในการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเบาริง
  1. ดร.ฟรานซิส บี.แซร์
  2. ดร.แดน บิช บรัดเลย์
  3. วิลเลียม คลิปตัน ดอด์ด
  4. สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
 31. ข้อใดคือคุณูปการของหมอบรัดเลย์ที่มีต่อสังคมไทย
  1. การบุกเบิกสิ่งพิมพ์ และการออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
  2. การนำพืชสมุนไพรมารักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
  3. การสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
  4. การเปิดโรงพยาบาลรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่
 32. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติบ้านเมืองจนประสบผลสำเร็จเทียบได้กับพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  1. สมเด้จพระนโรศวรมหาราช
  2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  3. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 33. กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์
  1. การประดิษฐ์คันไถ
  2. การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูก
  3. การใช้เครื่องจักรในระบบการผลิต
  4. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ
 34. ข้อใดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์อันเป้นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ยุคหินใหม่ได้ชัดเจนที่สุด
  1. ขวานหินขัด
  2. เครื่องดนตรีสำริด
  3. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
  4. การใช้กระดุกสัตว์เขาสัตว์เป็นอาวุธ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s