:: ประวัติศาสตร์ 6 ::

 1. กฏหมายตราสามดวง สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระรราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างไร
  1. สร้างระเบียบให้บ้านเมืองและสังคม
  2. สร้างความยุติธรรมทางการศาลให้แก่ประชาชน
  3. สร้างหลักการปกครองโดยกฏหมายที่ชอบธรรม
  4. สร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนในด้านลัทธิ
 2. ข้อความใดที่ไม่ปรากฏในคำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ.103
  1. ให้มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
  2. ให้มีการกำหนดผู้ที่จะสืบราชสมบัติให้ชัดเจน
  3. เสนาบดีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ ได้
  4. ให้มีการปกครองแบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 3. การปฏิรูปประเทศในทศวรรษแรกของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเหตุผลสำคัญอย่างไร
  1. การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
  2. การควบคุมหัวเมืองอย่างใกล้ชิด
  3. การทำให้สถาบันกษัตริย์มีความเข้มแข็ง
  4. การให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
 4. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปครงสร้างการปกครองอย่างขนานใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้นมาคืออะไร
  1. การเตรียมรับมือกับการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส
  2. การถูกมหาอำนาจตะวันตกบีบในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  3. การดึงอำนาจจากลุ่มขุนนางเก่ามาขึ้นกับสถาบันพระมหากษํตริย์
  4. ความสับสน ซ้ำซ้อน และไร้ประสิทธิภาพของระบอบการปกครองแบบจตุสดมภ์
 5. การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของรัชกาลที่ 5 มีความสัมพันธ์กับข้อใดน้อยที่สุด
  1. การสร้างทหารอาชีพ
  2. การสร้างระบบโรงเรียน
  3. การเลิกระบบไพร่และทาส
  4. การวางพื้นฐานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
 6. ผลของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2435 ที่สำคัญที่สุดได้แก่ข้อใด
  1. การยกเลิกหัวเมืองชั้นในและเมืองเอก โท ตรี
  2. การยกเลิกการบริหารระบบกรม และเกิดกระทรวงขึ้นมาแทน
  3. ทำให้เกิดการรวมอำนาจการปกครองที่ศูนย์กลางอย่างแท้จริง
  4. มีการจัดตั้ง โรงเรียน ขึ้นมาสร้างคนเพื่อสนองความต้องการของราชการ
 7. ผลการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร
  1. ชนชั้นกลางเริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกครอง
  2. มีการกระจายการปกครองไปสู่ส่วนภูมิภาค
  3. อำนาจการปกครองมีศูนย์รวมอยู่ที่สถาบันกษัตริย์
  4. เกิดการขัดแย้งทางการเมืองในหมู่พระราชวงศ์และขุนนาง
 8. แนวคิดเกี่ยวกับการมีรัฐธรรมนูญในสังคมไทยมีมาตั้งแต่สมัยใด
  1. รัชกาลที่ 3
  2. รัชกาลที่ 4
  3. รัชกาลที่ 5
  4. รัชกาลที่ 6
 9. ข้อใดคือผลของการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. อำนาจทางการเมืองขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ฺ
  2. ข้าหลวงเทศาภิบาลมีอำนาจในการกินเมือง
  3. มณฑลเทศาภิบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง
  4. พระมหากษัตริย์ถ่ายโอนอำนาจการปกครองในกับเสนาบดีสภา
 10. ข้อใดที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาการเมืองไทย
  1. การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
  2. ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ร.ศ.130
  3. การกราบบังคมทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2427
  4. การสร้างดุสิตธานี เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย
 11. อะไรคือปรากฏการณ์แรกสุดที่บ่งชี้ถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพของราษฏรอันเป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
  1. การยกเลิกระบบไพร่และทาส
  2. การให้ความเสมอภาคทางการศึกษา
  3. การให้เสรีภาพแก่ราษฏรในการนับถือศาสนา
  4. การห้ามมิให้สามีขายภรรยาและบุตรเป็นทาส
 12. ความคิดทางประชาธิปไตยของไทยเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในข้อใด
  1. ข้อเสนอในบทความของเทียนวรรณ
  2. ข้อคิดเห็ฯของอัศวพาหุ และรามจิตติ
  3. คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ.103
  4. ข้อเสนอของที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ชื่อ นายเรมอนต์ บี สตีเวนส์
 13. ข้อใดเป็นผลงานของเทียนวรรณ
  1. การเข้าร่วมในการกบฏ ร.ศ.130
  2. การเสนอแผนพัฒนาการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
  3. การเข้าร่วมในการเสนอเค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่ 6
  4. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5
 14. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการดำเนินงานหลยอย่างที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยกเว้นเรื่องใด
  1. การตั้งดุสิตธานี
  2. กบฏ ร.ศ.130
  3. การให้เสรีภาาพแก่หนังสือพิมพ์
  4. การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งถวายบันทึกขอให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
 15. การเคลือนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ในข้อใดมีรูปแบบคล้ายคลึงกับความเคลื่อนไหวในหมู่นักคิดชาวยุโรปสมัยคริสตศตวรรษที่ 17-18
  1. การรวมกลุ่มการเมืองภายใต้ชื่อยังเติรก
  2. เทียนวรรณออกหนังสือพิมพ์เพื่อเสนอความคิดเห็ฯวิพากษ์วิจารณ์สังคม
  3. การก่อกบฏ ร.ศ.130 ในสมัยรัชกาลที่ 6
  4. คณะเจ้านายและข้าราชการเสนอคำกราบบังคมทูลให้เปลี่ยนแปลงการปกครองใน ร.ศ.103
 16. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ.2475 โดยไม่นองเลือดเพราะเหตุใด
  1. คณะราษฏรสามารถควบคุมกำลังอำนาจของกองทัพได้ทั้งหมด
  2. ประชาชนชาวไทยให้การสนับสนุนคณะราษฏร
  3. รัชกาลที่ 7 มีพระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน
  4. ผู้นำเห็นความเจริญจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นในระบอบรัฐธรรมนูญ
 17. อุดมการณ์ที่มีผลถาวรของการปฏิวัติของคณะราษฏร ปี พ.ศ.2475 คืออะไร
  1. ต่อต้านกลุ่มเจ้าและขุนนาง
  2. แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
  3. เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น
  4. ล้มเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
 18. เป้าหมายอะไรของคณะราษฏรที่รัฐบาลไทยสมัยต่อๆ มาดำเนินงานได้สมบูรณ์ที่สุด
  1. เอกราชทางการศาล
  2. การปกครองโดยประชาชน
  3. ให้การกศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฏร
  4. โครงการเศรษฐกิจให้ราษฏรได้กินดีอยู่ดี
 19. หลังจากฉลอง 150 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์แรก
  1. กบฏผูั้มีบุญ
  2. กบฏวังหลัง
  3. กบฏบวรเดช
  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
 20. สมานขอให้สมรอธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญที่แสดงถึงความตืนตัวของนิสิตนักศึกษา ในการเรียกร้องประชาธิปไตย สมรจะเลือกเหตุการณ์ใดมาอธิบาย
  1. 14 ตุลาคม 2516
  2. 6 ตุลาคม 2519
  3. 23 กุมภาพันธ์ 2534
  4. 17 พฤษภาคม 2535
 21. นโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยสงครามโลกคร้้งที่ 1 คืิอข้อใด
  1. เป็นกลางในระยะแรก แล้วประกาศตนเป็ฯฝ่ายสัมพันธมิตร
  2. เป็นกลางในระยะแรก แล้วประกาศตนเป็ฯฝ่ายมหาอำนาจกลาง
  3. เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสงคราม
  4. เป็นฝ่ายมหาอำนาจกลางตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสงคราม
 22. ความตกลงสมบูรณ์แบบ ระหว่างไทยกับอังกฤษ และอินเดียเมื่อ พ.ศ.2489 นั้นมีสาระสำคัญประการหนึี่งว่า
  1. คำประกาศสงครามของไทยต่ออังกฤษเป็นโมฆะ
  2. ไทยจะต้องขายข้าวสารให้อังกฤษในราคาพิเศษ
  3. ไทยรับรองว่าจะไม่ขุดคอคลอดกระโดยไม่ได้รับยินยอมจากอังกฤษก่อน
  4. จะต้องคืนดินแดนที่ยึดไว้ให้แก่ฝรั่งเศส
 23. ไทยประสบความสำเร็๗ในการรักษาตัวให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกได้ เพราะเหตุใด
  1. ยอมเปิดสัมพันธไมตรีกับชาติมหาอำนาจ
  2. การปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕
  3. การยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้
  4. การเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒
 24. ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะเหตุใด
  1. ไทยต้องการเอาใจประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้าช่วยอังกฤษ
  2. พระมหากษัตริย์ของไทยทรงเคยได้รับการศึกษาจากอังกฤษ
  3. มหาอำนาจกลางได้ละเมิดความเป็นกลางของไทย
  4. คาดว่าฝ่ายประเทศสัมพันธมิตรจะประสบชัยชนะในที่สุด
 25. การที่รัฐบาลไทยต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษที่สิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙
  1. อังกฤษได้ให้เงินกู้เพื่อบูรณะประเทศแก่ไทยจำนวนมหาศาล
  2. การอุตสาหกรรมได้ฟื้นตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
  3. ไทยสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกประเภทยาง ดีบุกและข้าว
  4. เกิดการขาดแคลนข้าวสำหรับบริโภคภายในประเทศอย่างหนัก
 26. การที่ไทยต้องยกมณฑลบูรพาให้แก่ฝรั่งเศสใน พ.ศ.๒๔๙๙ นั้นมีจุดประสงค์สำคัญอย่างไร
  1. เพื่อให้ฝรั่งเศสช่วงถ่วงดุลอำนาจของอังกฤษ
  2. เพื่อมิให้ฝรั่งเศสยึดครองไทยเป็นอาณานิคม
  3. เพื่อแลกเอาจันทบุรีกลับคืนมาจากฝรั่งเศส
  4. เพื่อให้ได้สิทธิทางการศาลกลับคืนมา
 27. เซอร์จอหน์ เบาริงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสยามนุกูลกิจ ด้วยเหตุใด
  1. เป็นเอกอัครราชฑูตของไทยคนแรกประจำยุโรป
  2. ช่วยให้ไทยและอังกฤษตกลงกันทำสนธิสัญญาจนสำเร็จ
  3. เป็นที่ปรึกษาคณะฑูตไทยไปเจริญทางไมตรีกับอังกฤษ
  4. ด้วยพระราชประสงค์ที่จะเพิ่มพูนทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ
 28. เพราะเหตุใดไทยจึงประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธไมตรีสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. ถูกญี่ปุ่นบีบบังคับให้เข้าเป็นพันธมิตรกับตน
  2. ต้องการดินแดนคืนจากอังกฤษและฝรั่งเศส
  3. เจ็บแค้นประเทศตะวันตกที่เคยบีบบังคับไทย
  4. ไทยกับญี่ปุ่นมีสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกันมาก่อน
 29. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ สภาพความขัดแย้งและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างมาก และอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติการณ์ข้อใด
  1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
  2. การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
  3. การดำเนินนโยบายชาตินิยมรุนแรง
  4. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 30. ไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับจีนเป็นครั้งแรก และยุติความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลใด
  1. ฮั่น หมิง
  2. ฮั่น แมนจู
  3. มองโกล หมิง
  4. มองโกล แมนจู
 31. ข้อใดเป็นผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับฝายสัมพันธมิตร
  1. ได้รับการยกเลิกข้อจำกัดในการเก็บภาษีเข้าร้อยละ ๓
  2. ได้รับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  3. ได้รับเงินค่าปรับสงคราม
  4. ได้ดินแดนที่เสีย ร.๕ กลับคืนมา
 32. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ผู้นำไทยเริ่มตระหนักถึงอันตรายจากมหาอำนาจตะวันตกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมา
  1. สงครามฝิ่นหว่างจีนและอังกฤษ
  2. สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งที่ ๑
  3. อังกฤษระดมยิงเมืองตรังกานูของไทย
  4. ฝรั่งเศสเรียกร้องเอาดินแดนเขมรจากไทย
 33. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออะไร
  1. ให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนที่ยึดไปจากในเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒
  2. ให้อังกฤษและฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาริง
  3. ให้ต่างชาติยอมรรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาอารยประเทศ
  4. ให้ต่างชาติยอมรรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง
 34. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ประเทศกลายเป็นฐานทัพปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา
  1. สงครามเกาหลี
  2. สงครามเวียดนาม
  3. วิกฤตการ์ทางการเมืองในประเทศลาว
  4. การเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
 35. ประเทศพม่าได้ยุติการทำสงครามกับไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเพราะเหตุใด
  1. กองทัพพม่าขาดความสามัคคีกันจนไม่แข็งแกร่งพอ
  2. กองทัพพม่าขาดผู้นำที่น่าเชื่อถือไม่มีความกล้าหาญ
  3. พม่าถูกอังกฤษเข้าแทรกแซง
  4. พม่าต้องบูรณะประเทศหลังการทำสงครามกับไทยมานาน
 36. ขบวนการเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  1. ชี้ให้เห็นว่าการประกาศสงครามกับพันธมิตรของไทยเป็นโมฆะ
  2. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตรและต่อต้านญี่ปุ่น
  3. เป็นการแสดงประชามติคัดค้านการกระทำผิดกฏหมายของรัฐบาลไทย
  4. ก่อวินาศกรรมทำลายที่ตั้งกองทหารญี่ปุ่นผู้รุกราน
 37. ข้อใดอธิบายถึงการค้าต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างถูกต้องที่สุด
  1. สเปนเป็นชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายยังอยุธยา
  2. การค้าระหว่างอังกฤษและราชสำนักอยุธยาเป็นการติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลอังกฤษ
  3. สมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวฝรั่งเศสมากกว่ากษัตริย์อยุธยาองค์อื่นๆ
  4. มีชาวจีนและแขกเข้ามารับราชการในราชสำนักอยุธยาในตำแหน่งขุนนางและบางคนมีตำแหน่งสูงระดับเจ้าเมืองด้วย
 38. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของชาติตะวันตกในการเข้ามาติดต่อกับอาณาจักรอยุธยา
  1. เผยแพร่แนวคิดเรื่องเสรีภาพ
  2. การค้าและเผยแพร่ศาสนา
  3. ใช้อยุธยาเป็นศูนย์ซ่อมเรือ
  4. ต้องการยึดครองดินแดน
 39. การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องใดน้อยที่สุด
  1. ความมั่นคงของอาณาจักร
  2. กำลังแรงงานของทางราชการ
  3. ความเจริญของบ้านเมือง
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนาย
 40. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสามัญชนในโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยดั้งเดิม
  1. สตรีต้องรับภาระดูแลบุตรหลานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว
  2. ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุถ้าสึกออกมารับราชการจะมีสถานภาพที่สูงขึ้น
  3. ชายฉกรรจ์ต้องถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อเป็นทหารหรือช่วยงานราชการอื่นๆ
  4. สถานภาพของบุคคลยึดถือตามชาติกำเนิดและสืบทอดต่อไปถึงบุตร
 41. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยด้านใด ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากยกเลิกระบบไพร่
  1. เกิดการฝึกหัดทหารอาชีพเข้ารับราชการประจำ
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมากขึ้น
  3. ประชาชนมีโอกาสเลื่อนสถานภาพทางสังคม
  4. ประชาชนมีอิสระในการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ
 42. การพัฒนาสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๖ ในลักษณะใดที่เกิดประโยชน์สูงสุด
  1. กำหนดเกณฑ์การเข้าเรียนหนังสือสำหรับเด็กไทย
  2. ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานเปลี่ยนเป้นการเกณฑ์ทหาร
  3. ส่งเสริมความรู้สึกชาตินิยมผ่านทางงานวรรณกรรม
  4. สนับสนุนบทบาทและความสำคัญของกลุ่มเสือป่า
 43. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยแรกที่จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี
  1. แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผู้นำประเทศ
  2. เพื่อร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการทำสงครามมหาเอเซียบูรพา
  3. โลกตะวันตกกำลังบ่อนทำลายวัฒนธรรมของไทย
  4. เศรษฐกิจโลกกำลังตกต่ำอย่างรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก
 44. นโยบาย รัฐนิยม ของจอมพล ป.พิบูลสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือข้อใด
  1. การปลูกฝังเรื่องค่านิยมของคนไทย
  2. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางประการของคนไทย
  3. การรณรงค์ให้ประชาชนเสื่อมใสเชื่อฟังผู้นำ
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมแบบตะวันตก
 45. ปัจจุบันข้อใดที่สำคัญน้อยที่สุดในการส่งเสริมให้อยุธยามีความรุ่งเรืองทางการค้ากับนานาชาติ
  1. คุมลำน้ำที่เป็นเส้นทางคมนาคม
  2. มีการจ้างชาวต่างชาติมารับราชการ
  3. มีที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์จึงปลูกข้าวได้ดี
  4. อยุ่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การเป็นเมืองท่าได้สะดวก
 46. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. การผลิตสินค้าเกษตรกรรมประเภทใหม่ เช่น น้ำตาลทราย
  2. การเข้าประมูลเป็นเจ้าภาษีนายอากร
  3. การเป็นพ่อค้าคนกลางกระจายอยู่ทั่วประเทศ
  4. การตั้งชุมชนค้าขายเฉพาะบริเวณเมืองท่าชายฝั่ง
 47. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการมีระบบเจ้าภาษีนายอากร
  1. ชนชั้นสูงของไทยเป็นนายทุนรุ่นแรกอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ชาวจีนมีโอกาสเป็นนายทุนรุ่นแรกในประเทศไทย
  3. รัฐบาลลดภาระการจัดเก็บภาษี
  4. รัฐบาลควบคุมการจัดเก็บภาษีได้ไม่ทั่วถึง
 48. เพราะเหตุใดพ่อค้าชาวตะวันตกจึงไม่พอใจกับสภาพการค้าของไทยก่อนการทำสนธิสัญญาเบาริง
  1. มีการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า
  2. มีการเก็บภาษีขาเข้าในอัตราสูง
  3. ไทยไม่เข้าใจธรรมเนียมการค้าของชาวตะวันตก
  4. ไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ชาวตะวันออกมากกว่าชาวตะวันตก
 49. ภายหลังที่ไทยตกลงทำสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษในปี พ.ศ.๒๓๙๖ และกับประเทศต่างๆ ในยุโรปอีกหลายประเทศในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างไร
  1. คนไทยเริ่มดำเนินชีวิตในลักษณะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น
  2. ระบบผูกขาดของพระคลังสินคัาตกอยู่ในกำมือของชาวตะวันตก
  3. ระบบการผลิตทางการเกษตรได้เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
  4. ระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองเริ่มเสื่อมลง โดยระบบการผลิตเพื่อการส่งออกเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น
 50. ผลสำคัญที่สุดที่เกิดจากการทำสนธิสัญญาการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือข้อใด
  1. ไทยกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิของตลาดโลก
  2. กรุงเทพ เป็นที่ชุมนุมสินค้าภายในและภายนอก
  3. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราและการค้าเสรี
  4. รัฐบาลเร่งปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ
 51. เหตุกาารณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่สำคัญในทางการเมืองไทยในลักษณะใด
  1. การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
  2. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร
  3. การเดินทางกลับสู่ประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นเผด็จการ
  4. การก่อความวุ่นวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s