ธรรมมีอุปการะมาก ๒

 1. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. กตัญญู กตเวที
  4. ขันติ โสรัจจะ
 2. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด
  1. หิริ – โอตตัปปะ
  2. สติปัฏฐาน
  3. สติ – สัมปชัญญะ
  4. อริยสัจ
 3. คนที่ทำพูดผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมอะไร?
  1. ธรรมที่เป็นโลกบาล
  2. ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล
  3. ธรรมที่มีอุปการะมาก
  4. ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิด
 4. สติควรใช้เวลาไหน?
  1. ขณะทำก่อนพูดก่อนคิด
  2. ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด
  3. ก่อนทำก่อนพูดขณะคิด
  4. ก่อนทำก่อนพูดหลังจากคิดแล้ว
 5. ธรรมข้อใดควบคุมมิให้คนทำผิดพลาด?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญญูกตเวที
 6. ธรรมข้อใดมีอุปมาดุจหางเสือเรือ?
  1. หิริ
  2. โอตตัปปะ
  3. สติ
  4. ขันติ
 7. ธรรมข้อใด อุดหนุนมิให้คนทำอะไรผิดพลาด ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. ขันติ โสรัจจะ
  3. กตัญญูกตเวที
  4. สติ สัมปชัญญะ
 8. ระลึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงาน เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?
  1. หิริ
  2. โอตตัปปะ
  3. สติ
  4. สัมปชัญญะ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s