:: กลางภาค ::

 1. ปัจจุบันทวีปเอเซียมีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามากเป็นอันดับที่เท่าไร
 2. กษัตริย์อินเดียพระองค์แรกที่ประกาศใหพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคิอใคร
  1. พระเจ้ากนิษกะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าอโศกมหาราช
 3. พระพุทธศาสนานิกายใดในประเทศเนปาลที่ใช้คาถาอาคมและพิธีกรรมแบบไสยศาสตร์
  1. นิกายตันตระ
  2. นิกายการมิกะ
  3. นิกายเถรวาท
  4. นิกายยาตริกะ
 4. การที่ประเทศเนปาลมีนิกายของพระพุทธศาสนาถึง ๔ นิกาย และยังแยกเป็นสาขาอีกจำนวนมาก แสดงถึงความติดในเรื่องใด
  1. ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
  2. การแยกแยกกันทางความคิดในการนับถือศาสนา
  3. ความเป็นอิสระในการสร้างสาขานิกายใหม่ๆ ตามความพึงพอใจ
  4. การผนวกความคิดทางปรัชญาอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
 5. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศรีลังกา
  1. พระพุทธศาสนาในเนปาลยุคแรกเป็นพระพุทธศาสนานิกายแบบเถรวาท
  2. พระสงฆ์สำนักสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ในลังกาเป้นพระสงฆ์ที่ไปจากอินเดีย
  3. ชาวสิงหลโดยทั่วไปนับถือพระพุทธศาสนา แต่ชาวทมิฬไม่นับถือพระพุทธศาสนา
  4. พระเจ้ากิติสิริราชสีห์ส่งราชฑูตมาขอพระสงฆ์จากประเทศไทยไปประดิษฐานสมณวงศ์ในลังกา
 6. คำว่าพุทธชยันตี สัมพันธ์กับข้อใด
  1. คาถาบทสวดของพระชาวธิเบต
  2. บทนำสวดพระธรรมของชาวเนปาล
  3. คณะพระธรรมฑูตทั้ง ๙ สายสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
  4. การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษในประเทศอินเดีย
 7. พระพุทธศาสนาในประเทศจีนรุ่งเรืองที่สุดในสมัยใด
  1. ราชวงศ์ถัง
  2. ราชวงศ์ฮั่น
  3. ราชวงศ์จิ๋น
  4. ราชวงศ์ซ้อง
 8. กิจกรรมที่คณะสงฆ์ในประเทศเกาหลีใต้กระทำกันอย่างจริงจัง และได้ผลคือเรื่องใด
  1. สังคม
  2. การเมือง
  3. การศึกษา
  4. เศรษฐกิจ
 9. ศาสนาพุทธเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านทางประเทศใด
  1. จีน
  2. ลังกา
  3. เนปาล
  4. เกาหลี
 10. พระพุทธศาสนานิกายใดของญี่ปุ่นที่พระสงฆ์มีความเป็นอยู่คล้ายฆราวาส
  1. นิกายเซน
  2. นิกายโจโต
  3. นิกายเทนได
  4. นิกายซินงอน
 11. นายโกโบริ สวดภาวนาว่า มะมึ เมียว โพเพง เงเกี่ยว หลังบรรลุโพธิญาณ แสดงว่านายโกโบรินับถือพระพุทธศาสนานิกายใด
  1. เซน
  2. เทนได
  3. นิซิเรน
  4. ซินงอน
 12. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  1. เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนล์ด  ประทีปแห่งเอเซีย
  2. ทีดับเบิลยู ริส เดวิส  สมาคมบาลีปกรณ์
  3. สเปนเซอร์ อาร์คี  ศาสนจักรแห่งบูรพาทิศ
  4. พันเอก เอช.เอส ออลคอตต์ หนังสือพุทธวจนะ
 13. การจัดตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ ในประเทศอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ใด
  1. เพื่อจัดพิมพ์พระไตรปิฏกเป็นภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา
  3. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
  4. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงปาฐกถาธรรมและสนทนาธรรม
 14. ท่านญาณดิลก มีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นภิกษุชาวไทยรูปแรกที่ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเยอรมัน
  2. เป็นภิกษุชาวพม่าที่เดินทางไปแสดงปาฐกถาธรรมที่เยอรมัน
  3. เป็นผู้แปลหนังสือพระพุทธวจนะจากภาษาบาลีเป้นเยอรมัน
  4. เป็นภิกษุชาวเยอรมันทีี่จัดตั้งสมาคเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาในเยอรมัน
 15. สถานที่ใดในเยอรมันที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  1. มหาวิทยาลัยเฮล
  2. พุทธสมาคมในมิวนิก
  3. ศาสนสภาแห่งกรุงเบอร์ลิน
  4. สถานฑูตไทยประจำประเทศเยอรมัน
 16. ข้อใดเป็นสื่อที่องค์การพุทธศาสนานานาชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  1. วารสารนวสูตร
  2. วารสารพุทธศาสตร์ปริทัศน์
  3. การบรรยายธรรมในแถบบันทึกเสียง
  4. หนังสือปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนา
 17. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมของวัดไทยในอเมริกา
  1. เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย
  2. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
  3. สอนอาชีพให้คนไทยที่อยู่ในอเมริกา
  4. เป้นแหล่งพบปะสังสรรค์ระหว่างชาวพุทธในอเมริกา
 18. พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ในประเทศแคนาดาเป็นครั้งแรกโดยชนกลุ่มใด
  1. พระภิกษุชาวพม่าไปปาฐกถาธรรม
  2. กลุ่มคนชาวเอเซียที่ไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดา
  3. ชาวแคนาดาที่สนใจในหลักธรรมของศาสนาพุทธ
  4. พระสฆ์ชาวแคนนาดาที่บวชจากประเทศลังกา
 19. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลีย
  1. เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมีระบบ
  2. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา
  3. เพื่อพบปะสังสรรค์กันระหว่างชาวพุทธ
  4. เพื่อวิเคราะห์พุทธศาสนาาตามแนววิทยาศาสตร์
 20. รัฐใดในประเทศออสเตรเลยมีจำนวนของวัดไทยตั้งอยู่มากที่สุด
  1. รัฐวิคตอเรีย
  2. รัฐควีนแลนด
  3. รัฐนิวเซาท์เวสส์
  4. รัฐออสเตรเลียใต้
 21. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตังอยู่ที่ประเทศใด
  1. ไทย
  2. อินเดีย
  3. อังกฤษ
  4. อเมริกา
 22. การศึกษาพุทธประวัติ ให้ความรู้ในเรื่องใด
  1. ประวัติของพระพุทธเจ้า
  2. ประวัติของพระสาวกในสมัยพุทธกาล
  3. ประวัติศาสตร์บางช่วงของประเทศอื่นเดีย
  4. ถูกทุกข้อ
 23. พระเวท ที่ว่าด้วยการบูชายัญเรียกว่าอะไร
  1. ฤคเวท
  2. ยชุรเวท
  3. สามเวท
  4. อถรรพเวท
 24. ข้อใดให้ความหมายผิด
  1. โชยติศาสตร์ คือวิชาดูดวงดาว
  2. มายาศาสตร์ คือวิชานิสัยสงคราม
  3. โยคศาสตร์ คือ วิชาปรุงยาสมุนไพร
  4. สัตวศาสตร์ คือวิชาดูลักษณะและเสียงของสัตว์
 25. วิธีการใดที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมของลัทธิเซน
  1. การบำเพ็ญฌาณ
  2. การทรมานร่างกาย
  3. การเพ่งจิตที่พระพรหม
  4. การใช้ปัญหาขบคิดปัญหา
 26. ธรรมะในข้อใดที่สามารถดับทุกข์ได้
  1. ไตรลักษณ์
  2. ไตรรรัตน์
  3. อกุศลมูล
  4. อริยมรรคา
 27. การรู้ถึงกระบวนการเกิดและการดับทุกข์ เรียกว่ารู้ตามหลักอะไร
  1. อริยสัจ ๔
  2. อิทธิบาท ๔
  3. ไตรลักษณ์
  4. พรหมวิหาร ๔
 28. อานาปานสติ หมายถึงอะไร
  1. การเพ่งกสิณ
  2. การแผ่เมตตา
  3. การกำหนดลมหายใจ
  4. การใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
 29. ผู้ที่เกิดมาแล้วจะต้อง แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น เป็นการคิดในลักษณะใด
  1. คิดตามข้อเท็จจริง
  2. คิดแบบวิทยาศาสตร์
  3. คิดหาเหตุผลในมุมกลับ
  4. คิดโดยการวิเคราะห์บุคคลและธรรม
 30. สมุทัยในอริยสัจ ๔ เปรียบได้กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นใด
  1. กำหนดปัญหา
  2. ตั้งสมมติฐาน
  3. วิเคราะห์และสรุปผล
  4. ทดลองและเก็บข้อมูล
 31. ข้อใดเป็นความหมายของอนุปุพพิกถา
  1. วิธีคิดตามข้อเท็จจริงของโลก
  2. วิธีสอนหลักธรรมจากง่ายไปหายาก
  3. พระอรหันต์ที่ไม่สามารถสอนผู้อื่นได้
  4. การวิเคราะห์บุคคลที่เรียนธรรมออกเป็นประเภทต่างๆ
 32. ข้อใดเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์
  1. ศีล ๕
  2. โพฌชงค์ ๗
  3. อายตนะภายใน ๖
  4. อริยมรรคมีองค์ ๘
 33. สถานที่ที่ดีงามตามบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณที่ว่า สุคโต คือที่ใด
  1. สวรรค์
  2. อนัตตา
  3. พระนิพพาน
  4. ความว่างเปล่า
 34. ตลอดเวลา ๔๕ ปี นับแต่ตรัสรุ็ พุทธจริยาของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่บำเพ็ญเพื่อจริยวัตรใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. อัตตัตถจริยา
  3. ญาตัตถจริยา
  4. พุทธัตถจริยา
 35. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า พุทโธ
  1. พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
  2. พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาคุณต่อมนุษยโลก
  3. พระพุทธเจ้าทรงทราบเวลาที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  4. พระพุทธเจ้าทรงฝึกคนดีให้ดีมากยิ่งขึ้นและฝึกคนที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมาได้
 36. ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ คำว่า อรหันต์ หมายถึงอะไร
  1. บุคคลที่ไม่มีกิเลส
  2. ผู้เฒ่าที่มีคนเคารพ
  3. อาจารย์ที่มีศิษย์จำนวนมาก
  4. สัตว์ชนิดหนึ่งในป่าหิมพานต์
 37. ผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
  1. พระอานนท์
  2. พระสารีบุตร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 38. พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาใดให้โอวาทแก่ภิกษุุสงฆ์
  1. เช้า
  2. บ่าย
  3. เย็น
  4. กลางคืน
  5. ข้อใดถูก้อง
 39. ปาฏิหารย์เป้นผลพลอยได้จากการฝึกจิต
  1. พระภิกษุทุกรูปสามารถแสดงปาฏิหารย์ได้
  2. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิคืออิทธิปาฏิหารย์
  3. อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ทำให้คนเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา
 40. ข้อใดคือความหมายของอาเทสนาปาฏิหารย์ง
  1. หายตัวได้
  2. ทายใจผู้อื่นได้
  3. การสอนให้ผู้อื่นรู้แล้วเห็นจริงได้
  4. การบรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า
 41. ใครเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนา
  1. ภิกษุสงฆ์
  2. พุทธบริษัท
  3. พระอรหันต์
  4. พระธรรมวินัย
 42. ข้อใดคือความหมายของพุทธบริษัท
  1. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  2. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสถ อุบาสิกา
  3. พระสงฆ์ พระธรรมวินัย พุทธศาสนิกชน
  4. พุทธสถาน พุทธปฏิมากรรม พุทธศาสนิกชน
 43. เหตุใดหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับ
  1. เพื่อให้ศึกษาตามความสนใจ
  2. เพื่อให้ศึกษาจากง่ายไปหายาก
  3. เพื่อให้ศึกษาตามระดับสติปัญญา
  4. เพื่อให้ศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 44. ข้อใดเป็นลักษณะของมิตรแนะนำประโยชน์
  1. หทัยภัทร ให้เพื่อนยืมเงิน
  2. ดวงจันทร์ โต้เถียงแทนเพื่อน
  3. ปรเมศร์ ช่วนเพื่อนไปทำบุญ
  4. สุชาดา ปลอบโยนเมื่อเพื่อนมีความทุกข์
 45. บุคคลเช่นไรที่ควรคบเป็นเพื่อน
  1. คนที่ไม่เคยขัดใจเรา
  2. คนที่ยกย่องเอาใจเรา
  3. คนที่แนะนำแต่สิ่งที่ดีให้แก่เรา
  4. คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับเรา
 46. มิตรประเภทใดที่มีลักษณะเหมือขอนญาติไว้วางใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลกัน
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 47. ข้อใดเป็นลักษณะของคนหัวประจบ
  1. พึ่งพาไม่ได้
  2. พูดเรื่องไร้สาระ
  3. คิดเล็กคิดน้อย
  4. นินทาเพื่อนลับหลัง
 48. ข้อใดผิด
  1. การศึกษาเล่าเรียนจัดเป็นปฏิบัติธรรม
  2. ปฏิเวธคือผลของการปฏิบัติธรรม
  3. การปฏิบัติธรรมต้องให้ครบทั้ง กาย วาจา และใจ
  4. หลักของการปริยัติคือการศึกษาใหรุ้จริงจนสอนผู้อื่นได้
 49. เพื่อนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเพื่อน จัดเป็นมิตรประเภทใด
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 50. ข้อใดเป็นลักษณะของเพื่อนที่จะชักชวนไปในทางฉิบหาย
  1. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
  2. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
  3. มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่
  4. เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเฮ ดึกสร้าง สว่างซ้ำ
 51. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ
  1. ตั้งใจสวดมนต์
  2. เวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  3. บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ ธุป เทียน
  4. กราบพระพุทธรูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์
 52. ถ้าต้องการไปนมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าควรไปที่ใด
  1. วิหารลุมพินี ประเทศเนปาล
  2. วิหารพุทธคยาประเทศอินเดีย
  3. ธรรมเมกกะสถูป ประเทศอินเดีย
  4. วิหารที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
  5. การฝึกสมาธิโดยการภาวนาคำว่า
 53. การฝึกสมาธิโดยภาวนาคำว่า พุทโธ เป็นการปฏิบัติตามหลักการใด
  1. มรณสติ
  2. พุทธานุสสติ
  3. สังฆานุสสติ
  4. อานาปานสติ
  5. ข้อใดผิด
 54. ข้อใดผิด
  1. พระธรรมเป็นสิ่งที่มีเหตุผลพิสูจน์ได้
  2. พระธรรมช่วยรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสุข
  3. พระธรรมคือคัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  4. พระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเคารพ จึงต้องกราบไหว้พระไตรปิฏก
 55. ผู้ที่เขียนคำอธิบายพระไตรปิฏกเรียกว่าอะไร
  1. พระสาวก
  2. พระฏีกาจารย์
  3. พระอนุฏีกาจารย์
  4. พระอรรถกถาจารย์
 56. อรรถกถามีความหมายอย่างไร
  1. คัมภีร์ที่อธิบายฏีกา
  2. คัมภีร์จารึกพระพุทธพจน์
  3. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฏก
  4. คัมภีร์ที่ขยายตามหลักธรรมบ่อยๆ
 57. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพวิธีการศึกษา
  1. ตั้งใจฟังอาจารย์
  2. ไม่ทุจริตในการสอบ
  3. ไม่เหยียบหรือเดินข้ามตำราเรียน
  4. แสดงความเคารพเมื่อครูเดินผา่น
 58. ข้อใดจัดเป็นธรรมปฏิสันถาร
  1. ให้คำแนะนำเพื่อนผู้หลงผิด
  2. ให้ที่พักแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
  3. ให้การต้อนรับแขกด้วยน้ำเย็นๆ
  4. ให้บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 59. ข้อใดไม่จัดอยุ่ในไตรสิกขา
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ขันติ
  4. ปัญญา
 60. ข้อใดคือแนวทางในการปฏิบัติตามหลักของความเคารพในปฏิสันถาร
  1. ไปมาลาไหว้
  2. เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  3. ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ
  4. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย
 61. ข้อใดเรียงลำดับความคิดประทุษร้ายตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากถูกต้อง
  1. โกธะ พยาบาท ปฏิมา อุปนาหะ
  2. โกธะ ปฏิฆะ อุปนาหะ พยาบาท
  3. ปฏิฆะ โกธะ อุปนาหะ พยาบาท
  4. ปฏิฆะ อุปนาหะ โกธะ พยาบาท
 62. ข้อใดเป็นความโลภอยากอย่างลามก
  1. อิจฉา
  2. ปาปิจฉา
  3. มหิจฉตา
  4. อภิชฌาวิสมโลภะ
 63. ข้อใดไม่ใช่กิเลสสที่เกิดจากโมหะ
  1. มานะ
  2. มักขะ
  3. ปมาทะ
  4. ปาปิจฉา
 64. ข้อใดแสดงถึงความหมายของอโทสะที่ถูกตอง
  1. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  2. ปัญญาประดุจดังอาวุธ
  3. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
  4. จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
 65. ข้อใดคือความหมายของโยนิโสมนสิการ
  1. รอบรู้ในทุกเรื่อง
  2. เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
  3. ศึกษามากรับฟังมาก
  4. ตรึกตรองให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่ว
 66. ธรรมที่เป็นข้าศึกต่อโลภะคือข้อใด
  1. ปัญญา
  2. เมตตา
  3. สันโดษ
  4. พาหุสัจจะ
 67. ความอดทนต่อความเจ็บใจเรียกว่าอะไร
  1. อวิหิงสา
  2. อนภิชฌา
  3. พาหุสัจจะ
  4. ตีติกขาขันติ
 68. ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักกุศลมูลจะมีลักษณะอย่างใด
  1. จิตใจมีแต่อโลภะ อโทสะ อโมหะ
  2. มีกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต
  3. สามารถอบรมจิตให้เป็นสมาธิ และเกิดปัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 69. ข้อใดไม่จัดอยู่ในอกุศลมูล
  1. โลภะ
  2. โมหะ
  3. โทสะ
  4. ราคะ
 70. ผู้มีโทสะมาก ควรจะเจริญธรรมในข้อใด
  1. เมตตา
  2. สันโดษ
  3. พาหุสัจจะ
  4. หิริ โอตัปปะ
 71. ผู้ที่จะทำคุณงามความดีได้จะต้องมีธรรมในข้อใดเป็นพื้นฐาน
  1. กุศลมูล
  2. อกุศลมูล
  3. อิทธิบาทธรรม
  4. พรหมวิหารธรรม
 72. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จาตุปาริสุทธิศีล
  1. ศีลที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ล่วงละเมิด
  2. พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
  3. ศีลที่พระสงฆ์ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ 4 ประเภท
  4. ศีลที่พระสงฆ์ต้องศึกษาเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่พุทธศาสนิกชน
 73. ข้อใดคือความหมายของคำว่า ปาฏิโมกขสังวรศีล
  1. การดำรงชีวิตด้วยปัจจัย 4
  2. การสำรวมในพุทธบัญญัติ
  3. การดำรงชีวิตตามวิธีที่พระพุทธเจ้ากำหนด
  4. ความไม่ยินดีในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส
 74. ข้อใดไม่จัดเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติประจำ
  1. การลงอุโบสถ
  2. การทำวัตรเช้า-เย็น
  3. การทำความสะอาดลานวัด
  4. การศึกษาเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์
 75. การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้ธรรมะเรียกว่าอะไร
  1. สีลสิกขา
  2. จิตตสิกขา
  3. ธรรมสิกขา
  4. ปัญญาสิกขา
 76. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาของพระสงฆ์
  1. สีลสิกขา
  2. สมาธิสิกขา
  3. ปัญญาสิกขา
  4. ไตรภูมิสิกขา
 77. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  1. เยาวชนมีสถานที่ใช้พบปะกันในวันอาทิตย์
  2. พระสงฆ์มีโอกาสนำความรู้ด้านศาสนามาเผยแผ่
  3. เยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
  4. พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับเยาวชน
 78. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
  1. ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์
  2. เผยแผ่และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
  3. จัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพย์ติดภายในวัด
  4. สำรวมกาย วาจาและใจให้เป็นที่เสือ่มใสศรัทธา
 79. ข้อใดเป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมโดยตรงของพระสงฆ์
  1. ทำวัตรสวดมนต์ทุกวัน
  2. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  3. ออกรับบิณฑบาตทุกเช้า
  4. จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชน
 80. พระสงฆ์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้เสื่อมใสเรียกว่าอะไร
  1. คณะสงฆ์
  2. พระอุปัชฌาย์
  3. พระอนุสาวนาจารย์
  4. พระกรรมวาจาจารย์
 81. พระสงฆ์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองในระดับวัดเรียกว่าอะไร
  1. สมภาร
  2. เจ้าคณะ
  3. เจ้าอาวาส
  4. เจ้าคณะตำบล
 82. ข้อใดเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้
  1. นำประชาชนจัดงานสงกรานต์
  2. นำประชาชนทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด
  3. นำประชาชนปกป้องป่าไม้ของประเทศชาติ
  4. นำประชาชนสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกแก่ทหาร
 83. การนิมนต์พระสงฆ์ควรเขียนเป็นฏีกาเพื่อเหตุใด
  1. เพื่อสืบทอดประเพณีนิยม
  2. เพื่อให้ชัดเจนและกันลืม
  3. เพื่อให้ทางวัดเก็ฐรวบรวม
  4. เพื่อให้พระสงฆ์ดูฤกษ์ยาม
 84. ข้อใดจัดเป็นเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามประเพณีนิยม
  1. น้ำดื่ม บุหรี่ กระโถน
  2. น้ำร้อน น้ำเย็น บุหรี่
  3. น้ำร้อน น้ำเย็น กระโถน
  4. น้ำปานะ ดอกไม้ กระโถน
 85. การทำฏีกานิมนต์พระสงฆ์ต้องระบุอะไรบ้าง
  1. ชื่อวัด จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์ สถานที่วันเวลา
  2. ชนิดของงานพิธี สถานที่ วันเวลา ชื่อผู้นิมนต์
  3. จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์ สถานที่ วันเวลาชื่อผู้นิมนต์
  4. ชนิดของงานพิธี จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์สถานที่ วันเวลา
 86. เครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไร
  1. ดอกไม้ 1 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
  2. ดอกไม้ 2 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
  3. ดอกไม้ 2 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
  4. ดอกไม้ 2 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
 87. ห้ามใช้ภาชนะสำหรับใส่ทำน้ำมนต์ที่ทำด้วยวัตถุอะไร
  1. เงิน
  2. สำริด
  3. ทองแดง
  4. ทองเหลือง
 88. การวงด้ายสายสิณจน์ให้เริ่มต้นที่ใด
  1. หน้าบ้าน
  2. พระพุทธรูป
  3. หัวหน้าพระสงฆ์
  4. เริ่มที่ใดก็ได้ไม่เคร่งครัด
 89. สายสิญจน์ ที่ใช้ในงานมงคลทั่วไปนิยมใช้กี่เส้น
  1. 3
  2. 6
  3. 9
  4. 12
 90. ข้อใดคือเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการประกอบศาสนพิธีพระสงฆ์กล่าวคาถา อะเสวะนา จะ พาลานัง
  1. ประเคนภัตตาหาร
  2. พิธีกรบูชาข้าวพระพุทธ
  3. เจ้าภาพถวายไทยธรรม
  4. เจ้าภาพจุดเทียนที่ภาชนะทำน้ำมนต์
 91. การกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล จะเริ่มรินน้ำเมื่อใด
  1. เมื่อพระสงฆ์ให้พร
  2. เมื่อพระสงฆ์รูปแรกว่า ยถา…
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัดบทชุมนุมเทวดา
  4. เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน
 92. ในงานมงคลทั่วๆ ไป  เมื่อพิธีอาราธนาศีล 5 และร่วมกันสมาทานศีล 5 แล้วขั้นตอนต่อไปต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. อาราธนาธรรม
  2. อาราธนาเทศน์
  3. อาราธนาพระปริตร
  4. จัดบทชุมนุมเทวดา
 93. ในการประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ผู้ที่ควรจะเป็นผู้จุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาคือใคร
  1. พิธีกร
  2. เจ้าภาพ
  3. ประธานสงฆ์
  4. ผู้ไปร่วมงาน
 94. ข้อใดเป็นคำกล่าว เริ่มต้น ของคำบูชาข้าวพระพุทธ
  1. พุทฺธํ สรณํ
  2. อิมานิ มยํ ภนฺเต
  3. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ
  4. อิมํ สูปพยญฺชนสมฺปนฺนํ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s