:: ชุดที่ 4 ::

 1. แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสังคมเป็นความหมายของอะไร
  1. ช่วงชั้นทางสังคม
  2. รูปแบบทางสังคม
  3. โครงสร้างทางสังคม
  4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลุ่มสังคม
  1. มีวัฒนธรรมย่อย
  2.  มีการกระทำระหว่างกัน
  3.  มีความรู้สึกเป็นสมาชิกร่วมกัน
  4. มีสถานภาพและบทบาทเหมือนกัน
 3.  สมาคมชาวไร่อ้อยเป็นกลุ่มสังคมในสถาบันใด
  1. สถาบันการศึกษา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันครอบครัว
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 4. คนที่มีปัญหาทางจิตใจมักจะแก้ปัญหาโดยพึ่งสถาบันสังคมใด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันเศรษฐกิจ
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 5. สถาบันใดมีหน้าที่อบรมปลูกฝังระเบียบทางสังคมแก่สมาชิก        
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันการศึกษา
  3. สถาบันครอบครัว
  4. ถูกทุกข้อ
 6. การไปลามาไหว้เป็นการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคมในข้อใด  
  1. บทบาททางสังคม
  2. สถานภาพทางสังคม
  3. บรรทัดฐานทางสังคม
  4. การควบคุมทางสังคม
 7. ข้อใดเป็นสถานภาพทางสังคมที่ได้มาโดยกำเนิด
  1. ลูกจ้าง
  2. เชื้อชาติ
  3. ผู้จัดการ
  4. นักเรียน
 8. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากสถานภาพทางสังคม        
  1. ก่อให้เกิดเกียรติยศ
  2. ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่
  3. ก่อให้เกิดการครอบงำทางสังคม
  4. ก่อให้เกิดการจัดช่วงชั้นทางสังคม
 9. สิ่งใดที่ช่วยทำให้คนปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  1. บทบาททางสังคม
  2. สถานภาพทางสังคม
  3. การควบคุมทางสังคม
  4. การขัดเกลาทางสังคม
 10. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นปฐมภูมิ    
  1. พ่ออบรมสั่งสอนลูก
  2. ครูอบรมสั่งสอนนักเรียน
  3. หัวหน้างานสอนงานแก่ลูกน้อง
  4. พระสงฆ์เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน
 11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
  1. เป็นสังคมอุตสาหกรรม
  2. มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ
  3. เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  4. คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
 12. ครอบครัวไทยมีลักษณะอย่างไร
  1. มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครองครัว
  2. ให้ความสำคัญกับความอาวุโส
  3. ครอบครัวในชนบทมักจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว
  4. ถูกทุกข้อ
 13. การที่ประเทศไทยมีการอพยพของคนจากชนบทเข้ามาทำงานในเมืองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยใด
  1. ปัจจัยทางสังคม
  2. ปัจจัยทางธรรมชาติ
  3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม
 14.  อะไรเป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  1. ภัยธรรมชาติ
  2. การเผยแผ่ศาสนา
  3. การค้าระหว่างประเทศ
  4. การก่อการร้ายข้ามชาติ
 15. สนธิสัญญาใดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่การค้าขายของไทยมากที่สุด
  1. สนธิสัญญานาโต
  2. สนธิสัญญาเบาว์ริง
  3. สนธิสัญญาเบอร์นีย์
  4. สนธิสัญญาแวร์ซายส์
 16. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของการเมืองการปกครองไทยเกิดขึ้นในปีใด
  1. 2475
  2. 2500
  3. 2525
  4. 2549
 17. ต้นเหตุของปัญหาเกษตรกรขาดความมั่นคงทางด้านรายได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
  1. ภัยแล้ง
  2. ภัยสงคราม
  3. การขาดตลาดเพื่อระบายสินค้า
  4. การขาดแรงงานในภาคการเกษตร
 18. ประเทศไทยใช้อะไรเป็นกรอบในการพัฒนาสังคม
  1. ประมวลรัษฎากร
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  4. กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 19. การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ของไทย มุ่งเน้นการพัฒนาอะไรเป็นสำคัญ
  1. คน
  2. สังคม
  3. เศรษฐกิจ
  4. สิ่งแวดล้อม
 20. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการเน้นพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นการเน้นพัฒนาอะไร
  1. คน
  2. ภาคการเกษตร
  3. หน่วยงานราชการ
  4. องค์กรรัฐวิสาหกิจ
 21. วัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไร        
  1. เป็นประเพณีที่ดีงาม
  2. เป็นแบบอย่างให้คนปฏิบัติตาม
  3. เป็นตัวกำหนดความสามารถของมนุษย์
  4. เป็นตัวกำหนดความประพฤติของมนุษย์ในแต่ละสังคม
 22. มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นเพราะเหตุใด
  1. มีการรวมกลุ่มกัน
  2. ต้องการความปลอดภัย
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  4. ต้องการสร้างความเข้มแข็งในสังคม
 23. ข้อใดหมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต
  1. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  2. มีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันในแต่ละสังคม
  3. มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
  4. มีการถ่ายทอดโดยการเรียนรู้แบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
 24. คนไทยทักทายกันด้วยการยกมือไหว้ ส่วนฝรั่งใช้วิธีจับมือ เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านใด  
  1. ค่านิยมและความเชื่อ
  2. การพัฒนาวิถีชีวิตมนุษย์
  3. การสร้างสรรค์และการเรียนรู้
  4. สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสังคม
 25. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้านใด
  1. การแต่งเติม
  2. การปรับปรุง
  3. การถ่ายทอด
  4. การเปลี่ยนแปลง
 26.  “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท” เป็นวัฒนธรรมประเภทใด 
  1. วัฒนธรรมทางวัตถุ
  2. วัฒนธรรมทางจิตใจ
  3. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ
  4. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
 27. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้จนทำให้คนไทยมีภาษาเป็นของตนเอง จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด 
  1. วัฒนธรรมทางวัตถุ
  2. วัฒนธรรมทางจิตใจ
  3. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
  4. วัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
 28. วัฒนธรรมทางวัตถุเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
  1. ความเชื่อทางศาสนา
  2. อิทธิพลของธรรมชาติ
  3. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ความสามารถของมนุษย์ในการดัดแปลงธรรมชาติ
 29. การทำพิธีละหมาดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด
  1. วัฒนธรรมทางวัตถุ
  2. วัฒนธรรมทางจิตใจ
  3. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ
  4. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
 30. ข้อใดเป็นลักษณะของคนไทยที่เกิดจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา   
  1. ชอบอยู่สันโดษ
  2. เป็นคนมีระเบียบ
  3. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  4. ชอบใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
 31. วัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไร
  1. ช่วยธำรงความเป็นไทย
  2. ช่วยให้ชาติไทยมีเอกลักษณ์
  3. สร้างความเจริญแก่ชาติไทย
  4. ถูกทุกข้อ
 32. “นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนซึ่งเป็นระเบียบที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา” ข้อความนี้เป็นวัฒนธรรมประเภทใด   
  1. วัฒนธรรมทางวัตถุ
  2. วัฒนธรรมทางจิตใจ
  3. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
  4. วัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
 33. นิตยาใส่เสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น และสวมรองเท้าแตะไปทำบุญที่วัด จึงถูกตำหนิติเตียนว่าแต่งตัวไม่เหมาะสม การกระทำนี้ขัดต่อวัฒนธรรมด้านใด 
  1. ขนบประเพณี
  2. จารีตประเพณี
  3. ระเบียบแบบแผน
  4. ธรรมเนียมประเพณี
 34. วัฒนธรรมไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีลักษณะอย่างไร  
  1. มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
  2. มีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้น
  3. สังคมเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน
  4. ถูกทุกข้อ
 35. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมชนบทมากที่สุดในปัจจุบันคืออะไร        
  1. การมีประชากรเพิ่มขึ้น
  2. การมีการศึกษาที่สูงขึ้น
  3. การเปลี่ยนของธรรมชาติ
  4. การคมนาคมและการสื่อสาร
 36. วัฒนธรรมไทยต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้ นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร        
  1. เห็นด้วย เพราะจะได้ดำรงความเป็นไทยไว้สืบไป
  2. ไม่เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรมไทยเริ่มล้าสมัยแล้ว
  3. เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม
  4. ไม่เห็นด้วย เพราะควรจะรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ตลอดเวลา
 37. ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลในด้านความเชื่อและค่านิยมคืออะไร
  1. เชื่อพรหมลิขิต
  2. เชื่อในความถูกต้อง
  3. เชื่อในความสามารถ
  4. เชื่อในความเท่าเทียมกัน
 38. วัฒนธรรมครอบครัวของไทยแตกต่างจากอังกฤษในข้อใด   
  1. นิสัยมัธยัสถ์
  2. มีวินัยในตนเอง
  3. รู้จักช่วยเหลือตนเอง
  4. ถูกทุกข้อ
 39. ใครที่เลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างมีวิจารณญาณ
  1. นิภารับทุกวัฒนธรรมที่เข้ามา
  2. มาลีไม่ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้าประเทศ
  3. วินัยเลือกรับเฉพาะวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสม
  4. สุชาติรับเฉพาะวัฒนธรรมของประเทศในแถบเอเชียเท่านั้น
 40. การเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมทำได้อย่างไร   
  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัว
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อน
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
  4. ถูกทุกข้อ
 41. วัฒนธรรมทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้จริงหรือไม่
  1. ไม่จริง เพราะความคิดและความเชื่อแตกต่างกัน
  2. จริง เพราะสมาชิกในสังคมจะมีระเบียบแบบแผนที่ดี
  3. ไม่จริง เพราะความเป็นเอกภาพจะขึ้นอยู่กับค่านิยมเท่านั้น
  4. จริง เพราะคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันย่อมมีความผูกพันต่อกัน
 42. กระเป๋าที่ทำจากผักตบชวาจัดเป็นวัฒนธรรมทางด้านใด  
  1. ด้านวัตถุ
  2. ด้านสุนทรียะ
  3. ด้านจารีตประเพณี
  4. ด้านธรรมเนียมประเพณี
 43. “เมื่อเพื่อนมาเยี่ยมน้อยที่บ้าน น้อยจึงต้อนรับอย่างดี” หมายถึงวัฒนธรรมด้านใด  
  1. ขนบประเพณี
  2. จารีตประเพณี
  3. ระเบียบแบบแผน
  4. ธรรมเนียมประเพณี
 44. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมสากลที่เราควรรับมาใช้ในสังคมไทย        
  1. ดนตรีสากล
  2. อินเทอร์เน็ต
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. ถูกทุกข้อ
 45. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
  1. ต้มยำกุ้ง
  2. กฎหมาย
  3. คริสต์ศาสนา
  4. ประเพณีลอยกระทง
 46. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ไม่เผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้
  2. เก็บรักษาไว้อย่างมิดชิด
  3. ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
  4. ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม
 47. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีวิธีการอย่างไร
  1. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
  2. จัดกิจกรรมเชิดชูวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
  3. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและร่วมดำเนินการด้วยตนเอง
  4. ส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต
 48. วัฒนธรรมญี่ปุ่นในข้อใดที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
  1. ตรงต่อเวลา
  2. ระลึกบุญคุณ
  3. การทำงานเป็นทีม
  4. แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
 49. วัฒนธรรมใดของไทยที่ต่างจากวัฒนธรรมสากลและถือเป็นอุปสรรคของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  1. ระบบไพร่
  2. ความมีเหตุผล
  3. ความเท่าเทียมกัน
  4. การประนีประนอม
 50. หากเราไม่ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะส่งผลอย่างไร
  1. ทำให้เกิดการแตกแยก
  2. ทำให้วัฒนธรรมก้าวหน้าขึ้น
  3. ทำให้วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์
  4. ทำให้วัฒนธรรมที่ดีของชาติสูญหายไป
 51. พลเมืองดีคืออะไร        
  1. คนที่มีฐานะดี
  2. คนที่มีการศึกษาสูง
  3. คนที่มีชื่อเสียงในสังคม
  4. บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม
 52. พลเมืองดีต้องมีลักษณะอย่างไร   
  1. มีความสุขุมรอบคอบ
  2. มีความสัมพันธ์ที่ดีเฉพาะกับกลุ่มเพื่อน
  3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม
  4. มีความรอบรู้ทางด้านการประกอบอาชีพ
 53. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของพลเมืองดี        
  1. ใฝ่เรียนรู้
  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  3. อยู่อย่างหรูหรา ฟุ่มเฟือย
  4. ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 54. ใครเป็นพลเมืองดี
  1. ตุ้ยเลี้ยงสุราเพื่อน
  2. เอกเป็นผู้นำชุมชน
  3. กุ้งไม่เคยทำผิดกฎหมาย
  4. ปิ่นบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเสมอ
 55. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีความสำคัญอย่างไร
  1. ทำให้สังคมเกิดสันติสุข
  2. ทำให้มีชื่อเสียงในสังคม
  3. ทำให้คนในสังคมนิยมชมชอบ
  4. ทำให้ได้รับคำสรรเสริญเยินยอ
 56. ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  
  1. แป้งโมโหน้องจึงจับไปขังไว้ในห้องมืด
  2. ก้อยยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม
  3. นิดเปิดเพลงเสียงดังเพื่อให้เพื่อนบ้านได้ฟังด้วย
  4. น้อยเดินเข้าไปหยิบน้ำตาลทรายในบ้านนกเนื่องจากที่บ้านหมด
 57. การกระทำใดเป็นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 
  1. มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
  2. กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ
  3. แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของหมู่บ้าน
  4. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเมื่อไปติดต่อสถานที่ราชการ
 58. รัฐธรรมนูญกำหนดให้คนไทยต้องมีหน้าที่อย่างไร
  1. ป้องกันประเทศ
  2. รับการศึกษาอบรม
  3. ปฏิบัติตามกฎหมาย
  4. ถูกทุกข้อ
 59. การทำงานเป็นกลุ่มเมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นแตกต่างกันควรปฏิบัติอย่างไร
  1. แบ่งหน้าที่กันตามความถนัด
  2. แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถ
  3. ฟังเหตุผลและเคารพซึ่งกันและกัน
  4. ทำงานตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย
 60. ครเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ  
  1. นุชมาทำงานสายเป็นประจำ
  2.  ก้องทำงานไม่เคยเสร็จตามเวลา
  3. หน่อยตั้งใจทำงานจนสำเร็จทันเวลา
  4. นิดเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงานเป็นประจำ
 61. เด็กชายแดงไปทำงานที่บ้านนายเขียว แต่นายเขียวบังคับให้ทำงานหนักเกินไปและไม่มีเวลาให้พัก จนเด็กชายแดงเป็นลม การกระทำของนายเขียวถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  1. ถูกต้อง เพราะจ้างมาทำงานแล้ว
  2. ถูกต้อง เพราะต้องทำงานให้คุ้มกับค่าจ้าง
  3. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  4. ไม่ถูกต้อง เพราะเด็กยังไม่มีสิทธิที่จะทำงานเนื่องจากอายุยังไม่ถึงวัยทำงาน
 62. ใครเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ        
  1. มุกเล่นการพนันในบ้านของตนเอง
  2. อุ๊ปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด        
  3. ก้อยดื่มสุราในวัดโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
  4. นิดจอดรถในที่ห้ามจอดเพราะต้องส่งลูกไปโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
 63. ใครมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
  1. แก้วชอบทำบุญใส่บาตร
  2. ปิ่นช่วยลูกแมวตกน้ำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
  3. รินตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถทุกครั้ง
  4. พิมช่วยเพื่อนบ้านทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาเยี่ยมบ้าน
 64. เมื่อเพื่อนมีความคิดเห็นต่างจากเรา เราควรปฏิบัติอย่างไร
  1. เดินหนี
  2. เห็นด้วยกับความคิดเพื่อนทันที
  3. บอกว่าความคิดของเราถูกต้องที่สุด
  4. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วนำมาคิดเปรียบเทียบกับความเห็นของเราด้วยเหตุผล
 65. เสรีภาพในการนับถือศาสนามีขอบเขตอย่างไร    
  1. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
  2. ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่พลเมือง
  3. ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
  4. ถูกทุกข้อ
 66. หากปัจจุบันนักเรียนมีอายุ 17 ปี จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในท้องถิ่นได้อย่างไร
  1. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  2. รณรงค์การเลือกตั้ง
  3. ลงสมัครรับเลือกตั้ง
  4. สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 67. ใครมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ        
  1. ตุ้ยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  2. เอกเป็นหัวคะแนนให้พรรคการเมือง
  3. ต้นร่วมชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคาข้าว
  4. ปอยร่วมเข้าชื่อเพื่อเสนอให้ถอดถอนนักการเมืองที่ทุจริตออกจากตำแหน่ง
 68. นักเรียนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
  1. ได้ เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่การทำร้ายรัฐบาล
  2. ได้ เพราะในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
  3. ไม่ได้ เพราะยังเป็น เด็กไม่มีสิทธิที่จะวิจารณ์การเมือง
  4. ไม่ได้ เพราะยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะวิจารณ์
 69. ใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  1.  จุ๋มไม่ไปวัดในวันพระ
  2. เก่งซื้อเหล้าไปดื่มในวัด
  3. น้อยใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน
  4. อ้อไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถยนต์
 70. ใครต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร
  1. คนที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร
  2. คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  3. คนที่เรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพมหานคร
  4. ถูกทุกข้อ
 71. เมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศ ในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของสังคมควรปฏิบัติตนอย่างไร
  1. ไม่ต้องใส่ใจ
  2. ติดตามข่าวตลอดเวลา
  3. ให้ความช่วยเหลือ เช่น บริจาคสิ่งของเป็นอาสาสมัคร
  4. ไม่ควรเข้าไปยุ่ง เพราะอาจจะก่อความวุ่นวายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่
 72. ข้อใดเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารที่ถูกต้อง
  1. ต้อยแอบฟังเพื่อนคุยกัน
  2. ก้องอ่านจดหมายของแม่
  3. เข็มใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างประเทศ
  4. รัฐบาลดักฟังโทรศัพท์ของประชาชนทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 73. ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
  1. นายดำขับรถพาพระไปเลือกตั้ง
  2. เด็กนักเรียนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
  3. ชาวบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลังเวลาปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
  4. นักการเมืองจัดงานเลี้ยงให้แก่หัวคะแนนในคืนก่อนวันเลือกตั้ง
 74. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องที่สุด
  1. ต้อมนำขยะในบ้านไปทิ้งไว้ข้างถนน
  2. เอ๋ปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงในแม่น้ำ
  3. แววใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการปรุงอาหารขายแก่ลูกค้า
  4. ปุ้ยใส่สารบอแรกซ์ลงในผลไม้ดองที่ตนทำขายเพื่อให้กรอบน่ารับประทาน
 75. เมื่อทำผิดเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  1. ให้ผู้อื่นแก้ไข
  2. ยอมรับและหาทางแก้
  3. โยนความผิดให้กับผู้อื่น
  4. ปล่อยไว้เฉย ๆ ไม่ต้องสนใจ
 76. ในสังคมประชาธิปไตยจะต้องปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุด
  1. จารีต
  2. กฎหมาย
  3. วิถีประชา
  4. ขนบธรรมเนียม
 77. ใครละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น   
  1. อ้อวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
  2. หน่อยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์
  3. ตุ้ยขอแทรกแถวซื้ออาหารกลางวันกับเพื่อนเพราะตนเองหิวมากกว่าเพื่อน
  4. ถูกทุกข้อ
 78. ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
  1. อุ๊ทำงานเก่งจนมีฐานะร่ำรวย
  2. วรรณมักทำบุญเพื่อให้ตนเองมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น
  3. กิ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างหน้าตาของตน
  4. ขิมเป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือเพื่อน แม้ว่าจะทำให้ตนเองลำบากไปบ้างก็ตาม
 79. เราควรร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในข้อใด
  1. ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนตนเอง
  2. ชุมนุมกดดันรัฐบาลโดยการปิดล้อมสถานที่ราชการ
  3. วิจารณ์รัฐบาลในทางเสียหาย แม้จะไม่มีข้อมูลมายืนยันก็ตาม
  4. ติดตามข่าวสารทางการเมืองการปกครองจากหนังสือพิมพ์ทุกวัน
 80. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างไร
  1. การลงประชามติ
  2. การร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
  3. ชมการถ่ายทอดประชุมรัฐสภาทางโทรทัศน์
  4. การบริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: หน้าที่พลเมือง ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s