:: ทิศ 6 ::

 1. ปุรัตถิมทิศ หมายถึงบุคคลในข้อใด ?
  1. บิดา มารดา
  2. ครู อาจารย์
  3. สมณพรำหมณ์
  4. มิตรสหาย
 2. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด ?
  1. ครูอาจารย์
  2. มารดาบิดา
  3. บุตรภรรยา
  4. มิตรสหาย
 3. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. จาคะ ความเสียสละ
  3. กตัญญู กตเวที
  4. หิริ โอตตัปปะ
 4. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?
  1. ตั้งใจเรียน
  2. เชื่อฟัง
  3. ช่วยแบ่งเบาภาระ
  4. จัดการงานดี
 5. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?
  1. ตักบาตรประจำ
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์
  3. รู้จักทดแทนคุณ
  4. ขยันทำการงาน
 6. กตัญญูกตเวทีบุคคล ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ?
  1. อบายมุข
  2. นิวรณ์
  3. ความโกรธ
  4. ความตระหนี่
 7. บรรดาทิศทั้ง๖ ทิศเบื้องบน หมายถึงใคร ?
  1. มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3. พระมหากษัตริย์
  4. สมณพราหมณ์
 8. หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือข้อใด ?
  1. บิณฑบาตร ทำพิธี
  2. เรียน ปฏิบัติ สอน
  3. อบรมกัมมัฏฐาน
  4. ช่วยเหลือสังคม
 9. พูระสงฆ์มีคุณอย่างไร ?
  1. สอนให้ร่ำรวย
  2. สอนให้ทำความดี
  3. สอนให้มีความสุข
  4.  สอนไม่ให้ตกนรก
 10. มิตรแท้มีลักษณะเช่นไร ?
  1. คล้อยตามเพื่อน
  2. เกรงใจเพื่อน
  3. เอาใจเพื่อน
  4. ตายแทนเพื่อน
 11.  ในทิศ ๖ ศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไร ?
  1. ดำรงวงศ์สกุล
  2. เลี้ยงท่ำนตอบ
  3. เชื่อฟังคำสอน
  4. ไม่ดูหมิ่น
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s