:: ประวัติศาสตร์ 2 ::

 1.  ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหตใดชายฉกรรจ์จำเป็นต้องเป็นไพร่
   • ก. ถูกเกณฑ์แรงงานโดยทางราชการ
   • ข. เข้ารับราชการเพื่อให้มีศักดินาสูงกว่าทาส
   • ค. ต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
   • ง. มีสิทธิจับจองที่ดินที่ตนได้ลงแรงไว้และยังไม่มีเจ้าของ
  1. ก และ ข
  2. ก และ ค
  3. ข และ ง
  4. ค และ ง
 2. สาเหตุใดบ้างที่ทำให้โครงสร้างสังคมไทยในอดีตเป็นแบบศักดินา
   • ก. เพราะพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะเป็นเทวราชา
   • เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจเป็ฯแบบเกษตรกรรม
   • เพราะพระมหากษัตริย์ต้องเกณฑ์คนเข้ารับราชการในตำแหน่งสูงต่ำไม่เท่ากัน
   • เพราะขุนนางต้องการกำลังคนไว้เสริมอำนาจและรบกับข้าศึกศัตรู
  1. ก และ ข
  2. ก และ ค
  3. ข และ ค
  4. ข และ ง
 3. สถาบันที่เป็นศูนย์กลางของความศรัทธาร่วมกันและเป็ฯสถาบันที่เชื่อมประสานโครงสร้างระหว่างชนชั้นของคนไทยทั้งมวลคือสถาบันใด
  1. สถาบันกษํตริย์
  2. สถาบันสงฆ์
  3. สถาบันการปกครอง
  4. สถาบันทหาร
 4. ข้อใดเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมกำลังคนในระบบไพร่
  1. ไพร่ต้องสังกัดมูลนาย
  2. ไพร่จับจองที่ดินไม่ได้
  3. ไพร่เปลี่ยนแปลงสถานะไม่ได้
  4. ไพร่ต้องมาทำงานให้ราชการ
 5. เหตุใดรัชกาลที่ 5 จึีงทรงเลิกทาส
   • ก. เพื่อสร้างคนเข้ารับราชการ
   • เพื่อตัดทอนอำนาจเจ้าขุนมูลนาย
   • เพื่อสร้างแรงงานอิสระในภาคเกษตรกรรม
   • เพื่อสร้างสังคมที่ก้าวหน้าและทันสมัย
  1. ถูกทั้ง ก และ  ข
  2. ถูกทั้ง ข และ ค
  3. ถูกทั้ง ค และ ง
  4. ถูกทั้ง ง และ ก
 6. ผู้นำใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คือคนกลุ่มใด
  1. กลุ่มกองทัพประจำการติดอาวุธ
  2. กลุ่มผู้ที่ได้รับการศึกษาในระบบใหม่
  3. กลุ่มผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ
  4. กลุ่มนักเรียนนายร้อยทหารบก
 7. คำอธิบายเกี่ยวกับมูลนาย – ไพร่ข้อใดผิด
  1. ลูกของมูลนาย แม้มีศักดินาต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไม่ถือว่าเป็นไพร่
  2. ไพร่ไม่มีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเป็นมูลนายได้
  3. มูลนายไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
  4. มูลนายมีศักดินาสูงกว่า 400 ไร่ ส่วนไพร่ต่ำกว่า 400 ไร
 8. นายชมเคยเป็ฯไพร่ เมื่อรัชกาลที่ 5 ยกเลิกระบบไพร่ นายชมได้เรียนหนังสือ จบแล้วได้เข้ารับราชการเป็นขุนนางและมีฐานะดี การที่นายชมเปลี่ยนสถานะไปเช่นนี้ เพราะผลข้อใดเป้นสำคัญ
  1. การปฏิรูปทางสังคม
  2. การปฏิรูปการศึกษา
  3. การปฏฺิรูปการปกครอง
  4. การปฏิรูปเศรษฐกิจ
 9. ลักษณะของสังคมไทยที่ยังมีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันคือข้อใด
  1. สตรีมีบทบาทสำคัญในสังคม
  2. ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์
  3. การทำอะไรตามใจคือไทยแท้
  4. การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่
 10. หลังจากการทำสนธิสัญญาเบาริงแล้ว เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างไรตามมา
  1. การเลิกระบบไพร่และทาส
  2. การเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  3. การเลืิกประเพณีหมอบคลานและถอดเสื้อ
  4. การให้เสรีภาพแก่คนไทยในการนับถือศาสนา
 11. ไพร่สมัยก่อนรัชกาลที่5 สามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้หลายประการยกเว้นข้อใด
  1. การบวชเรียน
  2. การเรียนหนังสือ
  3. การไปราชการสงคราม
  4. การฝากตัวกับเจ้านาย
 12. แดงเป็นลูกทาสรุ่นแรกที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท แดงเกิดปีอะไร
  1. ปีที่รัชกาลที่ 5 ประสูติ
  2. ปีทีรัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์
  3. ปีที่รัชกาลที่ 5 บรรลุนิติภาวะ
  4. ปีที่รัชกาลที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
 13. การดำเนินการในข้อใดเป็นผลให้ระบบไพร่สิ้นสุดลง
  1. การออกพระราชบัญญัติทหารขึ้นใน พ.ศ.2413
  2. การออกพระราชบัญญัติเรียกเก็บเงินจากไพร่ใน พ.ศ.2439
  3. การประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารใน พ.ศ.2448
  4. การประกาศจัดตั้งกรมทหารหน้าโดยรับสมัครจากไพร่ พ.ศ.2423
 14. หลัง พ.ศ2500 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุหลายประการ ยกเว้นข้อใด
  1. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
  2. การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตก
  3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  4. การขยายตัวทางการศึกษา
 15. ข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  1. มูลนายและขุุนนางมีศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป
  2. สนธิสัญญาเบอร์นีเป็นสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบอังกฤษมาก
  3. ไทยเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสครั้งแรกในรัชกาลที่ 4
  4. การลดเวลาเข้ารับราชการของไพร่เหลือปีละ 3 เดือนเริ่มในรัชกาลที่ 2
 16. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
  1. อนุญาตให้ราษฏรทำงานกับฝรั่งได้
  2. ให้ราษฏรถวายฏีกาได้เดือนละ 4 ครั้ง
  3. ให้ราษฏรเข้าเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดำเนินได้
  4. การเก็บเงินค่าราชการจากไพร่หลวงคนละ 6 บาทต่อปี
 17. เมื่อนายแดงพ้นจากความเป็นไพร่ในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาระหลายอย่างสิ้นสุดลง ยกเว้นข้อใด
  1. หมดภาระการเข้าเวร
  2. หมดภาระการเสียส่วย
  3. หมดภาระรับใช้บ้านเมือง
  4. หมดภาระตามระบบอุปถัมภ์
 18. สาเหตุที่มีความสำคัญน้อยที่สุดที่ทำให้สังคมไทยแต่ตั้งเดิมจนถึงการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีความหลากหลายของคนหลายเชื้อชาติ คิือข้อใด
  1. การถูกกวาดต้อนเข้ามา
  2. การเข้ามาเผยแผ่ศาสนา
  3. การเข้ามาทำการค้าขาย
  4. การเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
 19. นับแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา กลุ่มใดมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก
  1. กลุ่มเกษตรกรและกรรมกร
  2. กลุ่มข้าราชการ
  3. กลุ่มนายทุน
  4. กลุ่มปัญญาชน
 20. เมื่อเด็กหญิงอายุครบ 15 ปี ต้องใช้คำนำหน้านามว่า นางสาวแดง ข้อกำหนดนี้เริ่มในสมัยใด
  1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 21. นายเหมือนเป็นไพร่ของขุนชำนาญบริรักษ์ ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้ง 2 ไม่ถูกต้อง
  1. ขุนชำนาญบริรักษ์ต้องดูแลไม่ให้ใครทำร้ายนายเหมือน
  2. ถ้าหากนายเหมือนขัดสนเงินไม่สามารถไปขอขุนชำนาญบริรักษ์ได้
  3. นายเหมือนมีหน้าที่ทำนาทั้งในที่นาของตน และที่นานของขุนชำนาญบริรักษ์
  4. เมื่อนายเหมือนมีคดีความ ขุนชำนาญบริรักษ์ต้องไปหศาลกับนายเหมือนด้วย
 22. ข้อใดนับว่าเป็นการผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5
  1. การตั้งกรมศึกษาธิการ
  2. การออกพระราชบัญญัติราชการทหาร
  3. การปรับปรุงระเบียบบริหารงานในกรมพระสุรัสวดี
  4. การตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
 23. เหตุผลข้อใดที่ทำให้ไพร่ต้องมีสังกัด
  1. ความคุ้มครองในเรื่องทรัพย์สิน
  2. ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย
  3. ความรุ้มครองในเรื่องการถือครองที่ดิน
  4. ความคุ้มครองตามกฏหมาย
 24. พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือนและพระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีจุดหมายอย่างไร
  1. ให้ทหารและพลเรือนมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักดินา
  2. ให้ชายหรือหญิงมีหน้าที่ตามกฏหมายอย่างชัดเจน
  3. ให้ทุกคนมีศักดินาลดหลั่นกันไปตามหน้าที่ในสังคม
  4. ให้ทุกคนมีสิทธิในการถือครองที่นาตามศักดินาที่ได้รับ
 25. ขั้นตอนแรกของการเลิกระบบไพร่คือข้อใด
  1. การประกาศลดเงินค่าราชการ
  2. การประกาศใช้พระราชบัญญัติจ่ายเงินค่าจ้าง
  3. การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร
  4. การประกาศรับสมัครไพร่เข้าเป็นทหารในกรมทหารหน้า
 26. สังคมไทยก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะอย่างไร
  1. ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงทาสต่างมีศักดินาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ถึง ๕ ไร่ลดหลั่นกันไป
  2. ไพร่และทาสอยู่ภายใต้การควบคุมของพระมหากษัตริย์ เจ้านายและขุนนาง
  3. ชนชั้นไพร่และทาสเปลี่ยนแปลงฐานะไม่ได้ แต่พระมหากษัตริย์และเจ้านายสามารถเปลียนแปลงฐานะได้
  4. พ่อค้าและผุ้ที่มีความรู้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสังคม
 27. บทบาทของพระสงฆ์นอกเหนือจากกิจการศาสนาแล้ว ยังได้ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หลายด้าน ยกเว้นข้อใด
  1. เป็นศูนย์กลางความสามัคคีและผู้นำของชุมชน
  2. เป้นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่คนในชุมชน
  3. ช่่วยรักษาโรคภัยและแก้ไขปัญหาให้แก่คนในชุมชน
  4. เป็นเครื่องมือของรัฐในการดูและคนในชุมชน
 28. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชกาลที่ ๕ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร
  1. เจ้านายและขุนนางถูกลิดรอนอำนาจและผลประโยชน์
  2. ทำให้ไพ่ที่ถูกปลดปล่อยไม่มีงานทำ จนเป้นปัญหาทางเศรษฐกิจ
  3. พระมหากษัตริย์สูญเสียพระราชอำนาจและผลประโยชน์
  4. ไพร่ที่พ้นสังกัดพากันไปจดทะเบียนเป็นคนในบังคับของต่างชาติ
 29. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลัง พ.ศ ๒๕๐๐ เป็นผลกระทบจากปัจจียต่างๆ ต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  1. การที่ประชาชนในเมืองใหญ่เปลี่ยนเป็นพวกวัตถุนิยม
  2. การขยายตัวของชุมขนเมืองอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
  3. การผุ้กพันทางการทหารกับสหรัฐอมเริกา เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
  4. นโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับและตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาค
 30. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕
  1. มีการจัดระบบการศึกษาที่ชัดเจนแน่นอน
  2. เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังสามัญชน
  3. มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการเป็นหลัก
  4. มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบคือกระทรวงธรรมการ
 31. ข้อใดส่งผลกระทบสำคัญที่สุดต่อการยกเลิกระบบไพร่สมัยรัชกาลที่ ๕
  1. การตั้งกรมเกณฑ์หัดทหารอย่างฝรั่ง
  2. การเปิดที่ดินทำกินใหมม่เพื่อปลูกข้าวไว้ขาย
  3. การสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเมื่อ ร.ศ.๑๑๒
  4. การประกาศพระราชบัญญัติตุลาการศาลรับสั่ง พ.ศ.๒๔๑๗
 32. ไพร่จะเริ่มถูกเกณฑ์แรงงานครั้งแรกเมื่อใด
  1. อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์
  2. อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์
  3. มีความสูงจากเท้าถึงศีรษะสามศอก
  4. มีความสูงจากเท้าถึงไหล่สองศอกคืบ
 33. สังคมไทยสมัยอยุธยาถึงกลางสมัยรัตนโกสินทร์ ใครที่กฏหมายมิได้กำหนดจำนวนศักดินา
  1. ทาส
  2. พระสงฆ์ สามเณร
  3. เจ้าภาษี นายอากร
  4. พระมหากษัตริย์
 34. ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการด้านวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง
  1. ตั้งโรงเรียน-ตั้งนามสกุล-ตั้งโรงเรียนวัดมหรรณพาราม
  2. ตั้งโรงพิมพ์-ตั้งโรงเรียนวัดมหรรณพาราม-ตั้งนามสกุล
  3. ตั้งนามสกุล-ตั้งโรงเรียนวัดมหรรณพาราม-ตั้งโรงพิมพ์
  4. ตั้งโรงเรียนวัดมหรรณพาราม-ตั้งโรงพิมพ์-ตั้งนามสกุล
 35. การรับอิทธิพลตะวันตกในช่วงรัชกาลที่ ๔ – ๕ วัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็วและมากที่สุดคืออะไร
  1. แนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
  2. การบริหารราชการแบบกระทรวง ทบวง กรม
  3. ภาษาอังกฤษและการศึกษาแบบตะวันตก
  4. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 36. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับมูลนาย ไพร่ไม่ถูกต้อง
  1. ไพร่แม้ทำความดีความชอบมากก็หมดโอกาสเลื่อนฐานะเป็นมูลนาย
  2. ไพร่มีศักดินาแต่กว่า ๑๐-๒๕ ไร่ ส่วนมูลนายตั้งแต่ ๕๐ ไร่ขึ้นไป
  3. ไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ส่วนมูลนายไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
  4. มูลนายที่เป็นขุนนางต้องมีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ไร่ขึ้นไป
 37. ข้อใดเป็นผลมาจากพระราชกรณียกิจ การปฏิรูปสังคม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. กรมศิลปากร
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
  3. พระราชบัญญัติประถมศึกษา
  4. พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหาร
 38. ปัจจัยหลักที่ทำให้พระราชกรณียกิจ การแปลงสถานะไพร่ให้เป็นพลเมือง มีความสำคัญยิ่งใหญ่กว่าการเลิกทาส คือข้อใด
  1. จีนอพยพหลังไหลเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้าง
  2. ไพร่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ
  3. รัฐขาดแคลนแรงงานทหารและรายได้จากภาษีอากร
  4. ทัศนะของตะวันตกถือว่าประเทศที่มีไพร่มากเป็นอนารยประเทศ
 39. การจัดการปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขาดการปลูกฝังในเรื่องใด
  1. มัธยัสถ์
  2. ชาตินิยม
  3. ระเบียบวินัย
  4. ประชาธิปไตย
 40. เมืองที่สามารถเติบโตเป็นอาราจักรได้ ต้องมีลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
  1. อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ
  2. มีประชากรจำนวนมาก
  3. มีแนวภูเขาล้อมรอบ
  4. เป็นที่ตั้งของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
 41. ทุกข้อต่อไปนี้เป็นพระราโชบายในการดำเนินการกับ ผู้พึ่งพระบรมโพธิสมภาร ยกเว้นข้อใด
  1. พยายามแบ่งแยกเขตที่อยู่อาศัยของคนต่างถิ่นออกเป็นย่านๆ
  2. พยายามผูกใจคนต่างแดนด้วยการพระราชทานตำแหน่ง ยศศักดิ์ ให้แก่ผู้ทำประโยชน์ใด้
  3. นโยบายควบคุมอำนาจคนต่างถิ่น เช่น การปราบอั้งยี่ชาวจีน
  4. นโยบายผสมกลมกลืนคนต่างถิ่นให้เป็นทองแผ่นเดียวกับคนไทยด้วยวิธีการทำสงคราม
 42. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมสมัยใหม่
  1. เกิดกลุ่มคน ๔ กลุ่ม คือนายทุน ข้าราชการ ปัญญาชน ชาวไร่ชาวนานกรรมกร
  2. กรรมกรกลุ่มแรกในสังคมไทย คือชาวไร่ชาวนา
  3. การเลื่อนฐานะขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและความมั่งคั่งร่ำรวย
  4. เกิดความสัมพันธ์ในระบบธุรกิจแบบใหม่ แต่ยังคงมีอิทธิพลหลงเหลือของระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ
 43. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยจอมพล ป.พิบุลสงคราม
  1. เลิกกินหมากพลู
  2. เลิกใช้ตำราภาษาต่างประเทศ
  3. เลิกบ่อนเบี้ย
  4. เลิกใช้คำราชทินนาม
 44. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  1. ยกเลิกราษฏรไทยไม่ต้องหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้า-รัชกาลที่ ๔
  2. ปลุกฝังแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทย – รัชกาลที่ ๖
  3. ให้สตรีไว้ผมยาว แต่งตัวตามแบบตะวันตก- รัชกาลที่ ๖
  4. ให้ข้าราชสวมเสื้อเข้าเฝ้า-รัชกาลที่ ๔
 45. ในขณะที่สมัยอยุธยามีระบบศักดินาเกิดขึ้น อยากทราบว่าในขณะนั้นชาวตะวันตกดำเนินนโยบายทางการเมืองแบบใด
   • ก.ฟัิวตัล
   • ข.แม์นเนอร์
   • ค.พาณิชยนิยม
   • ง. สมบูรณาญาสิทธิราช
   • จ.ประชาธิปไตย
  1. ก ข
  2. ก ข ค
  3. ก ข ค ง จ
 46. กลุ่มคำต่อไปนี้ กลุ่มใดเป็นรายได้ของรัฐมาตั้งแต่โบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
  1. ส่วย การค้าสำเภา ภาษีผลผลิต ฤชา
  2. จังกอบ อากรค่านา เบี้ยหวัด เครื่องราชบรรณาการ
  3. แรงงานไพร่ เงินค่าราชการ ภาษีปากเรือ เงินปี
  4. ส่วย จังกอบ ฤชา ภาษีเงินได้
 47. เสด็จขึ้นครองราชย์ในเวลาที่สยามยังล้าหลังที่สุด ไม่มีแม้แต่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง พระองค์สามารถสร้างประเทศให้ทันสมัยโดยมิได้ทำให้ราฏษรเป้นหนี้และเพิ่มภาษีแต่อย่างใดเลย คำกล่าวนี้บอกให้ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจของสมัยใด มีเหตุผลอย่างไร
  1. รัชกาลที่ ๔ เพราะทรงใช้ระบบการค้าเสรีแทนระบบพระคลังสินค้าที่ล้าสมัย
  2. รัชกาลที่ ๔ เพราะทรงอนุญาตให้ส่งข้าวเป้นสินค้าออกได้เป็นครั้งแรกทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  3. รัชกาลที่ ๕ เพราะทรงจัดระบบการเก็บภาษีอากรวางระเบียบการเงินการพาณิชย์แบบใหม่ได้ผลสำเร็จ
  4. รัชกาลที่ ๕ เพราะทรงเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานทำให้ราษฏรมีโอกาสหารายได้เพิ่มมากขึ้น
 48. ในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยเสียเอกราชของชาติแต่เราเสียเอกราชทางการศาล ข้อใดอธิบายความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องที่สุด
  1. ไทยต้องยอมให้สิทธิแก่ศาลกงสุลซึ่งจะเป็นผู้คุ้มครองและชำระความคนไทยตามสนธิสัญญา
  2. ศาลไทยสูญเสียสิทธิในการพิจารณาพิพากษาคดีชาวต่างประเทศที่อยู่นอกราชอาณาจักร
  3. ศาลไทยสูญเสียอำนาจในการพิจารณาพิพากาษาคดีชาวต่างประเทศและคนไทยในบังคับของเขาให้กับศาลกงสุล
  4. ศาลไทยอยู่ใต้อำนาจศาลกงสุล จะพิจารณาคดีใดจะต้องได้รับอนุญาตจากศาสลกงสุลทุกคราวไป
 49. เหตุใดพระคลังสินค้าในสมั้ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงถูกยกเลิกลงอย่างสิ้นเชิง
  1. เพราะทำการค้าขาดทุนเกินกว่าจะดำเนินการต่อไปได้
  2. เพราะรัฐบาลเห็นว่าควรยกเลิกนโยบายผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ
  3. เพราะรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการค้าขาอย่างเสรี
  4. เพราะผลของสัญญาเบาริงที่ไทยได้ตกลงกับอังกฤษ
 50. ทำไมร่างเค้าโครงเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๔๗๕ จีงไม่มีการประกาศใช้
  1. เพราะถูกหาว่ามีแนวโน้มเป็นสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์
  2. เพราะมุ่งปฏิวัติการกสิกรรมมกกว่าการอุตสาหกรรม จึงผิดเป้าหมายของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  3. เพราะจะเป็นสาเหตุแห่งการแตกแยก
  4. เพราะแพ้คะแนนเสียงในคณะรัฐมนตรี
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s