:: ชุดที่ 12 ::

 1. ข้อใดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็ฯการสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ยุคหินใหม่ได้ชัดเจนที่สุด
  1. ขวานหินขัด
  2. เครื่องดนตรีสำริด
  3. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
  4. การใช้กระดูกสัตว์
 2. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโลหะ
  1. การหลอมดีบุก
  2. การหลอมทองแดง
  3. การหลอมเหล็ก
  4. การหลอมสำริด
 3. ถ้าในปัจจุบันประเทศยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)ปีพุทธศักราช 2556 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
  1. ร.ศ.224
  2. ร.ศ.225
  3. ร.ศ.226
  4. ร.ศ.227
 4. ถ้าต้องการวิจัยเรื่องเืรือกับวิถีชีวิตชาวเล จะต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
  1. การตั้งประเด็นคำถามเรื่องราวที่อยากรู้
  2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
  3. การวิพากษ์และตีความหลักฐาน
  4. การสรุปข้อเท็จจริง
 5. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของจดหมายเหตุ
  1. เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
  2. เป็นบันทึกจากการบอกเล่าต่อๆ กันมา
  3. เป็นข้อมูลที่ปราศจากความคิดเห็นของผู้บันทึก
  4. เป็นบันทึกที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
 6. การศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุต้องศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใด
  1. ศึกษาพระเวท
  2. เมืองโบราณโมเฮนโจดาโและฮารัปปา
  3. มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ
  4. เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
 7. ภูมิภาคใดได้รับอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองจากอารยธรรมอินเดีย
  1. เอเซียกลาง
  2. เอเซียตะวันออก
  3. เอเซียตะวันตกเฉียงใต้
  4. เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูศิลปวิทยา
  1. การยกย่องความสามารถมนุษย์
  2. การเน้นความเป็นปัจเจกชน
  3. การรื้อฟื้นความเชื่อทางศาสนา
  4. การคืนกลับมาของอารยธรรมกรีก
 9. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตร์สากลในข้อใด
  1. สมัยแห่งการค้นพบและำสำรวจ
  2. สมัยแห่งสงครามเพโลพอนนีเซียน
  3. สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย
  4. สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมัน
 10. ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัยเริ่มต้นเมื่อใด
  1. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
  2. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  3. ภายหลังสงครามเย็น
  4. ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
 11. ความตกลงเชนเกนเกี่ยวข้องกับเรื่อใดในกลุ่มสหภาพยุโรป
  1. การขอวีซ่าเข้าประเทศ
  2. การไม่จำกัดปริมาณสินค่านำเข้า
  3. การให้บริการด้านสถาบันการเงินข้ามชาติ
  4. การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านศุลกากร
 12. ไพร่ ในสังคมอยุธยามีฐานะใกล้เคียงกับบุคคลกลุ่มใดในปัจจุบัน
  1. แรงงานรับจ้าง
  2. สามัญชน
  3. ทหารเกณฑ์
  4. กระฏุุมพี
 13. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเรื่องใดที่รัฐต้องตัดสินใจใช้วิธีการทางทหารในการแก้ปัญหา
  1. กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 5
  2. วิกฤตการณ์ ร.ศ 112 กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ 5
  3. ญี่ปุ่นเคลื่อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกคร้งที่ 2
  4. กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
 14. วัตถุประสงค์ทีแท้จริงของการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับข้อใด
  1. เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น
  2. เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
  3. เพื่อแสดงตนเป็น่ฝ่ายพันธมิตร
  4. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 15. ขรัวอินโข่ง มีผลงานเด่นด้านใด
  1. การประดิษฐ์ลายปูนปั้น
  2. การวาดภาพ 3 มิติ
  3. การแกะสลักบานประตูพระอุโบสถ
  4. การปั้นพระพุทธรูป
 16. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญในการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเบาริง
  1. ดร.ฟรานซิส บี แซร์
  2. ดร.แดน บีช บรัดเลย์
  3. วิลเลี่ยม คลิปตัน คอด์ด
  4. สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
 17. ข้อใดเป็นลักษณะของการสร้างบ้านเรือนในภาคเหนือของไทย
  1. การสร้างบ้านโดยใช้แท่งหินเป็นฐาน
  2. การสร้างบ้านใต้ถุนสูง หน้าต่างน้อย
  3. การสร้างบ้านหลายหลังเชื่อมต่อกัน
  4. การสร้างบ้านที่มีใต้ถุนต่ำ หน้าต่างรอบ
Advertisements

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

One response to “:: ชุดที่ 12 ::

 1. wefew@gmail.com

  ไม่มีอธิบายหรอครับ เกี่ยวกับเฉลย

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s