ชุด 2

 1. พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๔๕ ที่ไหน ?
  1. นาลันทา
  2. เวฬุวคาม
  3. เวฬุวัน
  4. กัลลวาลมุตตคาม
 2. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสในวันตรัสรู้ ?
  1. นางสุจิตรา
  2. นางสุชาดา
  3. นางสุธัมมา
  4. นางสุนันทา
 3. พระพุทธรูป จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. ธรรมเจดีย์
  3. อุทเทสิกเจดีย์
  4. บริโภคเจดีย์
 4. ใครปรารถนาขอเห็นพระอรหันต์ เป็นคนแรก ?
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระนางปชาบดี
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 5. ปัญจวัคคีย์ออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะ ด้วยเหตุผลอะไร ?
  1. บวชด้วยความเคารพนับถือ
  2. บวชด้วยความเชื่อตามตำรา
  3. บวชเพราะพระอาจารย์สั่งไว้
  4.  บวชด้วยหวังจะบรรลุตามบ้าง
 6. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ใครนำบริขารมาถวาย ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3. โกสีย์เทวราช
  4. สักกเทวราช
 7. พระอัครสาวกทั้งคู่ เคยบวชเป็นอะไรมาก่อน ?
  1. ปริพาชก
  2.  ดาบส
  3. อาชีวก
  4. ชฎิล
 8. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๓๖ พรรษา
  4. ๔๕ พรรษา
 9. กิริยาเช่นไร เรียกว่า อภิวาท ?
  1. การไหว้
  2. การกราบพระ
  3. การน้อมศีรษะ
  4. การประนมมือ
 10. ใครไปส่งข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่เจ้ามัลลกษัตริย์ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระนันทะ
  4. พระฉันนะ
 11. “ ท่านจะพึงแสวงหาหญิงนั้นดีกว่า หรือจะพึงแสวงหาตนดีกว่า ” พระพุทธองค์ตรัสแก่ใคร ?
  1.  ยสกุลบุตร
  2. นทีกัสสปะ
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. ภัททวัคคีย์
 12. ใครทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?
  1. ฉันนอำมาตย์
  2. โลลุทายี
  3. กาฬุทายี
  4. ราหุลกุมาร
 13. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. โสตถิยพราหมณ์
  2. สุนิธพราหมณ์
  3. เวรัญชพราหมณ์
  4. โกสิยพราหมณ์
 14.  เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ริมฝั่งแม่น้ำอะไร ?
  1.  แม่น้ำอโนมา
  2. แม่น้ำเนรัญชรา
  3. แม่น้ำคงคา
  4. แม่น้ำสินธุ
 15. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. ธนัญชัยเศรษฐี
 16. ข้อใด กล่าวถูกต้องในการเสด็จออกบรรพชา ?
  1. ทรงม้าฉันนะ มีนายกัณฐกะติดตาม
  2. ทรงม้าอัสดร มีนายฉันนะติดตาม
  3. ทรงม้าอาชาไนย มีนายฉันนะติดตาม
  4. ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะติดตาม
 17. กัปปิยการก หมายถึงใคร ?
  1. เจ้าภาพ
  2. พระสงฆ์
  3. ผู้ปฏิบัติพระ
  4. เจ้าอาวาส
 18.  วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
  1. วันประสูติ
  2. วันแสดงปฐมเทศนา
  3. วันปรินิพพาน
  4. วันพระเจ้าเปิดโลก
 19. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?
  1. พระอภิธรรม
  2. โอวาทปาฏิโมกข์
  3.  อริยธรรม
  4. วิมุตติธรรม
 20. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 21. ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง อยู่ในพระสูตรไหน ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 22. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน
  4. เพื่อให้เทวดารับรู้
 23. บุญพิธีแยกออกเป็นกี่ประเภท ?
  1. ๒ ประเภท
  2. ๓ ประเภท
  3. ๔ ประเภท
  4. ๕ ประเภท
 24. คำว่า “ ปลงอายุสังขาร ” หมายถึงอะไร ?
  1. ทรงตั้งพระทัยจะปรินิพพาน
  2. ทรงรู้พระองค์เองว่าสิ้นอายุ
  3.  ทรงตั้งพระทัยต่ออายุสังขาร
  4. ทรงตัดพระทัยการครองเรือน
 25. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?
  1. นายสุภัททะ
  2. นายจุนทะ
  3. นางวิสาขา
  4. นางสุชาดา
 26. พระสาวกองค์ใด ถือว่าเป็นยอดกตัญญู ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอัสสชิ
  4. พระสารีบุตร
 27. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. ตปุสสะและภัลลิกะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. บิดาของพระยสะ
 28. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงข้อใด ?
  1. การตั้งใจทำบุญ
  2. สิ่งของสำหรับทำบุญ
  3. สถานที่ทำบุญ
  4. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ
 29. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระสุภัททะ วุฑฒบรรพชิต
  4. พระสุภัททะ ปริพาชก
 30. คำว่า “ เทววาจิกอุบาสก ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
  2. ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะ
  3. ผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เป็นสรณะ
  4. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
 31. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
  1. สมมติสัจจะ
  2. ธรรมสัจจะ
  3. อริยสัจจะ
  4. ปรมัตถสัจจะ
 32. ผู้ใดถวายผ้าสิงคิวรรณแด่พระพุทธเจ้า ?
  1. มัลลกษัตริย์ชื่อปุกกุสะ
  2.  วิสาขา มหาอุบาสิกา
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. พระนางปชาบดีโคตมี
 33. พระพุทธองค์ประสูติก่อนพุทธศกกี่ปี ?
  1. ๑ ปี
  2. ๘๐ ปี
  3. ๙๐ ปี
  4. ๑๐๐ ปี
 34. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด ?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูขา
 35. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในงานบุญพิธี ?
  1. การถือศีลอุโบสถ
  2.  งานทำบุญอัฐิ
  3. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  4. งานมงคลสมรส
 36.  วัดแห่งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินมคธสร้างถวายในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอะไร ?
  1. เวฬุวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3.  บุพพาราม
  4. เชตวัน
 37. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๑๕ วัน
 38. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?
  1. วันประสูติ
  2. วันปรินิพพาน
  3. วันแสดงธรรมครั้งแรก
  4. วันปลงอายุสังขาร
 39.  เทวทูตใด ที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้ว ทรงดำริออกผนวช ?
  1. คนแก่
  2. คนเจ็บ
  3. คนตาย
  4. สมณะ
 40. พระพุทธเจ้าตรัสกะพระสาวกรูปใด ไม่ให้ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหาโมคคัลลานะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 41. พระสาวกที่ออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
  1. ๕ องค์
  2.  ๑๐ องค์
  3. ๖๐ องค์
  4. ๖๑ องค์
 42. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. ทานพิธี
  3. บุญพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 43.  ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 44. พระสาวกองค์ที่ ๖ บรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อนัตตลักขณสูตร
  2.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ
 45. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
  1.  ธาตุเจดีย์
  2. อนิมมิสเจดีย์
  3.  ปาวาลเจดีย์
  4.  รัตนฆรเจดีย์
 46. ข้อใด ไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล ?
  1. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  2. งานอุปสมบท
  3.  งานทำบุญสัตตมวาร
  4. งานทำบุญอายุ
 47. พราหมณ์ที่ชอบตวาดว่า หึ หึ ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ใด ?
  1.  ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  2. ต้นมุจจลินท์
  3.  ต้นอชปาลนิโครธ
  4. ต้นราชายตนะ
 48. ก่อนที่สิทธัตถราชกุมารจะจุติมายังโลกนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นไหน ?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3.  ดาวดึงส์
  4. ดุสิต
 49. พระบรมสารีริกธาตุ ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?
  1. ๖ ส่วน
  2. ๗ ส่วน
  3. ๘ ส่วน
  4. ๙ ส่วน
 50. ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1. อินเดีย
  2. ปากีสถาน
  3. อินโดนีเซีย
  4. เนปาล

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s