:: ชุดที่ 10 ::

 1. ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้สันตะปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะสาเหตุใด
  1. ชายหญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกันจะได้มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขตลอดไป
  2. การแต่างงานจะก่อให้เกิดบุตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้
  3. การแต่างงานเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระทำต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า
  4. เป็นการป้องกันไม่ให้คนประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น
 2. คำว่าศีล ในคริสตศาสนาหมายถึงอะไร
  1. ข้อห้าม
  2. ข้อควรปฏิบัติ
  3. พิธีกรรม
  4. ศรัทธา
 3. คริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่ยอมรับฐานะของพระสันตะปาปาในเรื่องใด
  1. เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
  2. เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งนักบุญต่างๆ
  3. เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
  4. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
 4. ปรัชญาในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด
  1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
  2. ความเสียสละ
  3. การให้อภัย
  4. ความรักในเพื่อนมนุษย์
 5. แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในคริสตศาสนาอย่างครบถ้วน
  1. รักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจ
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
  3. รักพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน
  4. พวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่าน
 6. พระเยซูอยู่ในฐานะอย่างไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและชาวโลก
  1. เป็นประกาศก
  2. เป็นพระเมสสิอาร์
  3. เป็นพระเจ้า
  4. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
 7. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร
  1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา
  2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
  3. ความเป้นคริสต์ชนที่เคร่งครัด
  4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ
 8. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงให้เห็นอะไร
  1. การระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. การปฏิญาณตนเป็นคริสตชน
  3. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
  4. การได้รับกำลังและล้างบาป
 9. สาเหตุที่แท้จริงทำให้คริสตศาสนาแตกเป็นนิกายใหญ่ครั้งแรก คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์ธอดอกซ์ ได้แก่ข้อใด
  1. การตีความหมายในคัมภีร์ต่างกัน
  2. ขนบประเพณีและวัฒนธรรมต่างกัน
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับสภาพวะของพระเยซูต่างกัน
  4. การแข่งขันทางด้านการเมืองระหว่างฝ่ายกรุงโรมและฝ่ายกรุงรอนสแตนติโนเบิล
 10. ตามหลักศาสนาคริสต์ พฤติกรรมของผู้ใดในข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่แสดงว่าเป็นผู้รักพระเจ้า
  1. ผู้ที่ตั้งใจศึกษาคำสอนและหมั่นไปโบสถ์สม่ำเสมอ
  2. ผู้ที่ตั้งใจทำความดีตามคำสนอที่มีอยู่ในพระคัมภีร์
  3. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไดรับทุกข์ภัย
  4. ผู้ที่บรรลุอุทิศภาวนาถึงพระเจ้าละเว้นไม่ข้องแวะกับวิถีชีวิตทางโลก
 11. การประกอบพิธีศีลกำลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์
  2. เพื่อให้เป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  3. เพื่อให้ชาวคริสต์คนอื่นยืนยันว่าตนเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพื่อให้พระเยซูคริสต์ยอมรับความเป็นชาวคริสต์ของตนอย่างสมบูรณ์
 12. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของคริสต์ศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
  4. การทำสงครามเพื่อศาสนา
 13. ข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
  1. ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิท
  2. ศีลล้างบาปกับศีลกำลัง
  3. ศีลล้างบาปกับศีลสารภาพบาป
  4. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 14. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ  10 ประการ
  2. ประวัติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเสลและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 15. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล
 16. เรื่องสำัคัญ
  1. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 17. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ 10 ประการ
  2. ประวันติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเลสและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 18. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล 
 19. เรื่องสำัคัญที่ทำให้นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกอย่างเห็นได้ชัดคืออะไร
  1. เรื่องพระเจ้า
  2. เรื่องนักบวช
  3. เรื่องพระคัมภีร์
  4. เรื่องบัญญัติ 10 ประการ
 20. ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า อาณาจักรของพระเจ้า ในศาสนาคริสตืมากทีสุด
  1. ที่ประทับของพระสันตปาปาที่นครวาติกัน
  2. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
  3. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า
  4. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล 
 21. นิกายโปรแตสแตนท์ต่งจากนิกายคาทอลิกในข้อใด
  1. ไม่ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้า
  2. ไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของพระเจ้า
  3. ไม่เชื่อเรื่องบาปกำเนิด
  4. ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์
 22. หลักคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ หรือตรีเอกานุภาพ หมายถึงข้อใด
  1. มีพระเจ้า 3 องค์
  2. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏเป็น 3 บุคคล
  3. มีพระเจ้าลงมาปรากฏในโลก 3 ครั้ง
  4. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
 23. ในศาสนาคริสต์บุคคลจะเข้าไปเป็นสมาชิกของศาสนจักรจะต้องผ่านพิธีหรือศีลข้อใด
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลบวชหรือศีลบรรพชา
 24. ตามคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูมีสถานภาพตรงกับข้อใด
  1. เป็นบุตรของพระเจ้า
  2. พระเจ้าที่อยู่ในร่างมนุษย์
  3. เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปมนุษย์
  4. เป็นคนที่พระเจ้าเลือกมาเพื่อให้เผยแผ่ศาสนา
 25. ความต่างกันที่สำคัญระหว่างนิกายคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์คือข้อใด
  1. คาทอลิกเชื่อศ๊ลแก้บาปแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. คาทอลิกเชื่อศีลกำลังแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. คาทอลิกนับถือพระแม่มาเรียแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
  4. คาทอลิกนับถือพระสันตปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
 26. พิธีบังสุกุลซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติคล้ายกับพีธีกรรมใดของศาสนาคริสต์
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลเจิมคนป่วย
 27. การรับศีลในชีวิตของศาสนิกชนสามารถรับได้หลายครั้ง แต่พิธีรับศีลข้อใดที่คริสตศาสนิกชนสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
  1. ศีลบวช ศีลกำลัง ศีลล้างบาป
  2. ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลแต่งงาน
  3. ศีลล้างบาป ศีลแก้บาป ศีลมหาสนิท
  4. ศีลมหาสนิท ศีลล้างบาป ศิลเจิมคนป่วย
 28. ข้อใดคือหลักธรรมสำคัญของคริสต์ศาสนา
  1. ความรู้
  2. ความรัก
  3. ความเชื่อ
  4. ความหลุดพ้น
 29. เพราะเหตุใดพิธีมหาสนิทจึงถือว่าเป็นพิธ๊กรรมที่สำคัญที่สุดต่อคริสตศาสนิกชน
  1. เพราะเป็นการระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. เพราะเป็นการชำระบาปมลทินต่างๆ ที่ติดตัวมา
  3. เพราะเป็นพิธีทีทำให้เป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพราะเป็นพิธีที่ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างชาวคริสต์
 30. มาซีอาร์ ในศาสนาคริสต์หมายถึงใคร
  1. โมเสส
  2. พระยะโฮวา
  3. พระเยซู
  4. นักบุญปิเตอร์ (เปโตร)
 31. หลักคำสอนที่เป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  1. ความรักต่อพระเจ้า
  2. ความรักต่อพระเจ้าและรู้จักให้อภัย
  3. ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์
  4. ความรักต่อพระเจ้าและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
 32. พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ที่ถือปฏิบัติเหมือนกันคือข้อใด
  1. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลบรรพชา
  3. พิธีศีลมหาสนิท และพิธีศีลเจิมคนไข้
  4. พิธีศีลแก้บาป และพิธ๊ศีลมหาสนิท
 33. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการอวสานของพระเยซู
  1. ทรงตำหนิผู้นำศาสนายิวว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสม
  2. ทรงสั่งสอนคลาดเคลื่อนไปจากคำสอนของโมเลส
  3. ทรงซ่องสุมผู้คนจะก่อการร้ายและเป็นการกบฏต่ออาณาจักรโรมัน
  4. ทรงอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเมสสิอาห์
 34. นิกายโปรแตสแตนท์ปฏิเสธหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของนริกายคาทอลิกหลายประการแต่ยอมรับในข้อใด
  1. การยอมรับแม่พระและนักบุญ
  2. การยอมรับพระเยซูเป็นพระบุตร
  3. การยอมรับอำนาจสูงสุดของโรม
  4. การอยมรัรบศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
 35. พระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์อย่างชัดเจนในเรื่องใด
  1. พระบุตร พระจิต
  2. พระบิดา และพระอาณาจักร
  3. ความรัก ความเมตตา
  4. ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
 36. การทำพิธีล้างบาป ตามหลักศาสนาคริสต์นั้นมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  1. ให้กายและใจบริสุทธิ์ยั่งยืน
  2. เป็นการไถ่บาปที่ตนได้กระทำมา
  3. ให้หมดยาปที่ติดตัวจากบรรพบุรุษ
  4. มิให้เป็นที่รังเกียจของชาวคริสต์
 37. ข้อความใดผิดจากความจริง
  1. ศาสนาคริสต์ทุกนิกายต่างก็นับถือสันตะปาปาด้วยกัน
  2. ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ศาสนาที่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระเยซูผู้เป็นเจ้าทั้งหมด
  3. ศาสนาพุทธมีข้อห้ามในศีล 5 ที่ตรงกับบัญญัติ 10 ประการ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
  4. ศาสนายิว เริ่มพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ที่ขนานพระนามว่า ยะโฮวา หรือ ยาหเวห์
 38. ตามทํศนะของศาสนาคริสต์เหตุใดมนุษย์จึงมีลักษณะที่จะทำความชั่วได้
  1. เพราะมนุาย์มีบาปแต่กำเนิด
  2. เพราะมนุษย์มีจิตใจอ่อนแอ
  3. เพราะการทำดีต้องเกิดจากความข่มใจ
  4. เพราะมนุาย์มีเสรีภาพ
 39. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็น ศาสนาแห่งความรัก คือข้อใด
  1. พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์
  2. พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
  3. ความรักใคร่ผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
  4. มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง
 40. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของ พิธีศีลสมรส
  1. เพื่อป้องกันการประพฤตินอกใจ
  2. เพื่อความผาสุกในชีวิตของคู่สมรส
  3. เพื่อเตรียมกำเนิดบุตรที่พระเป็นเจ้าประทานให้
  4. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทำต่อหน้าพระเจ้า
 41. คำอธิบายต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. คริสต์ศาสนาริกายกรีกออร์โธดอกซ์มีมาก่อนนิกายโปรแตสแตนท์
  2. สันตะปาปาทรงเป็นประมุขของศาสนิกชนทั่วโลกไม่ว่านิกายใด
  3. ศาสนายิวยึดถือเรื่องตรีเอกานุาพเช่นเดียวกับการยึดถือบัญฐัติ 10 ประการ
  4. ซานตาครอสเป็นนักบุญซึ่งคริสต์ศาสนิกชนทุกนิกายให้การยกย่องบูชา
 42. ข้อใดถูกต้องตามคำสอนในคริสตศาสนา
  1. ผู้ที่กระทำผิดโดยเจตนาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ
  2. มนุษย์จะพ้นบาปที่มีมาแต่กำเนิดก็ต่อเมื่อยอมับการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู
  3. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วให้เราเป็นคนเช่นไร
  4. มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะทำความดีพอเพียงที่จะได้รับเข้าอยู่ในดินแดนของพระเจ้า
 43. หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสตืประกอบกันในข้อใดมากทีสุด
  1. พระศาสนจักร พระเยซู การไถ่บาป ไม่ทำร้ายกัน
  2. พระคริสตจักร พระบิดา พระบุตร พระจิต
  3. จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่ามีความโลภ
  4. จงรักพระเจ้า รักมนุษยชาติ เสียสละ ให้อภัย 
 44. ข้อใดคือ ความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. โปรแตสแตนท์ไม่มีนักบวช
  2. โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า
  3. โปรแตสแตนท์ไม่ใช้ไม้กางเขน
  4. โปรแตสแตนท์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว
 45. การให้อภัยในศาสนาคริสต์หมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธผู้อื่นเมื่อถูกล่วงเกิน
  2. ไม่ทำร้ายตอบเมื่อเขาทำร้ายเรา
  3. ไม่ถือว่าผู้ทำร้ายเราเป็นศัตรู
  4. ไม่เก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาอาฆาตแค้น
 46. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  1. การมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้า
  2. การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  3. การมีชีวิตสุขสงบในโลก
  4. การได้เข้าถึงพระเจ้า
 47. การที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามสาวกองค์หนึ่งที่ชักดาบออกมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ให้รอดพ้นจากดาบของศิษย์ทรยศ โดยกล่าวว่า ผู้ที่ถือดาบจะต้องพิเนาศเพราะดาบ คำกล่าวนี้ตรงกับข้อใด
  1. พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นชีพ
  2. อดัมกับอีวาถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษจนทำให้มนุษยชาตมี บาปกำเนิด
  3. พระมะหะหมัดสิ้นพระชนม์ระหว่างการอพยพจากเมืองมักกะห์ไปเมืองเมดินา
  4. โมเสสนำพาชาวยิวซึ่งเป็นทาสของอิยิปต์ไปประสบชะตากรรมถึงขั้นล้มตายในทะเลแดง
 48. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า Messiah คืออะไร
  1. พระผู้ช่วยให้รอด ไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาป
  2. ผุ้เผยพระวจนะและนำวจนะของพระเจ้ามาให้มนุษย์
  3. พระผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในเอกภพ
  4. พระบุตรของพระเจ้าผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งปวง
 49. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด
  1. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากระบบพหุเทวนิยมเป็ฯเอกเทวนิยม
  2. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
  3. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือว่าคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นวจนะของพระนบีมูฮัมหมัด
  4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติว่ามุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียว
 50. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  1. เพื่อประหยัดอาหารไว้บริโภคยามขาดแคลน
  2. เพื่อให้รู้จักความหิวโหยและอดกลั้นต่อความทกุข์กายและทางใจ
  3. เพื่อให้รำลึกความอดอยากที่ชาวมุสลิมต้องเผชิญในระยะเริ่มประกาศศาสนา
  4. เพื่อให้เห็นคุรค่าของอาหารมากขึ้น
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s