พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

 1. หลักธรรมในข้อใดที่ใช้สร้างความสามัคคีในสังคม
  1. พละ 4
  2. สัปปุริสธรรม 7
  3. อปริหานิยธรรม  7
  4. กัลยาณมิตรธรรม
  5. ธรรมอันเป็นอุดมมงคล
 2. ข้อใดคือความหมายของอปริหานิยธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. คุณธรรมที่ไม่มีความเสื่อม
  2. คุณธรรมที่ห่างจากความเสื่อม
  3. ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความเจริญปราศจากความเสื่อม
  4. ธรรมเป็นเหตุเสริมสร้างให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้า
 3. ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่เป็นไปเพื่อเน้นความเจริญ
  1. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม
  2. จักหมั่นประชุมกันอยู่เสมอ
  3. จักไม่ข่มขืนบังคับสตรีทั้งหลาย
  4. จักเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่ทั้งหาย
  5. จักเคารพสักการะปูชนียสถานทั้งภายในและภายนอก
 4. อปริหานิยธรรม 7 ข้อใดที่จัดอยู่ในกลุ่มของการสร้างความเข้าใจและความยึดเหนี่ยว
  1. การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
  2. การขยันขันแข็งประกอบอาชีพ
  3. การไม่ข่มขืนบังคับสตรีทั้งหลาย
  4. การเคารพปูชนียสถานและทำพลีกรรม
  5. การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้ทรงบัญญัติ ไม่ยกเลิกสิ่งที่ดีงามที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว
 5. อปริหานิยธรรม 7 ข้อใดที่จัดอยู่ในกลุ่มของการระงับความแตกแยก
  1. การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
  2. การขยันขันแข็งประกอบอาชีพ
  3. การไม่ข่มขืนบังคับสตรีทั้งหลาย
  4. การเคารพบูชาปูชนียสถานและทำพลีกรรม
  5. การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
 6. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักการเคารพอาวุโส
  1. วัยวุฒิ
  2. คุณวุฒิ
  3. ชาติวุฒิ
  4. เกรียติวุฒิ
  5. ไม่มีข้อใดถูก
 7. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการเคารพอาวุโสในด้านวัยวุฒิ
  1. สีนวลปฏิบัติตามกฏศีลธรรมอย่างเคร่งครัด
  2. แชมป์ขอบเสียสละให้แก่ผู้ที่ด้อยฐานะกว่าเสมอ
  3. เอ๋คอยตักเตือนน้องๆ เสมอเมื่อเห็นว่าจะเกิดอันตราย
  4. นนท์เคารพผู้มีอายุมากกว่าทุกคนที่รู้จักโดยไม่มีการยกเว้น
 8. พิชัยเกิดในตระกูลสูง มีฐานะร่ำรวย ถึงแม้ว่าจะเล่นการพนัน แต่ก็ได้รับการนับถือจากผู้คนรอบข้าง
  1. หมั่นประชุมกันอยู่เสมอ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  2. ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในเหตุการณ์ปกติ
  3. ประชุมทุกครั้งเมื่อมีปัญหา
  4. ประชุมกันพร้อมเพรียง
  5. ประชุมกันทุกวัน
  6. ถูกทุกข้อ
 9. เมื่อประชุมและเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกัน การทำกิจการทั้งหลายก็พร้อมเพรียงกัน มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ป้องกันการแตกแยกของคนในสังคม
  2. การตรงต่อเวลาย่อมนำประโยชน์มาสู่ตน
  3. พร้อมเพรียงกันทั้งเวลาประชุมและเลิกประชุม
  4. พร้อมเพรียงกันทำงาน เมื่อหมดเวลาก็พร้อมเพรียงกันเลิก
  5. ประชุมและเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทุกคน หากมีกิจการอะไรก็ช่วยกันทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยเกียงงานกัน
 10. ไม่ลุอำนาจตามความสะดวกและความพอใจของตน มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เคารพเงื่อนไขต่งๆ ที่กำหนดไว้แล้ว
  2. ไม่ละเมิดกฏเกณฑ์ต่างๆ ตามชอบใจ
  3. ไม่เลิกถอนหลักการเดิม จนกว่าจะมีหลักการใหม่มาใช้แทน
  4. ผู้ปฏิบัติพึงเคารพในสิ่งที่บัญญัติและสิ่งที่ยกเลิกการบัญญัติ
  5. ไม่บัญญัติสิ่งที่ที่ประชุมยังไม่บัญญัติ ไม่เลิกถอนของเดิมที่ที่ประชุมบัญญัติไว้แล้วและปฏิบัติตามหลักการเดิม
 11. เคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าตามความเคารพมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. เคารพในผู้ใหญ่ที่มีอายุสูง
  2. เคารพในผู้ใหญ่ที่เจริญด้วยคุณวุฒิ
  3. เคารพในผุ้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือมานาน
  4. เคารพผู้ใหญ่ตามขั้นตอนในทางการงาน
  5. เคารพผู้ใหญ่ที่มีอายุและการศึกษามากกว่า
 12. ไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยานที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนในสังคมมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ไม่โลภอยากได้เมื่อมีโอกาส
  2. ไม่มักได้ถ่ายเดียวให้มีความเสียหาย
  3. ไม่ถือพรรคถือพวก ทำตนเสมอกันทุกคน
  4. แม้อยากได้ แต่ไม่ทำอะไรให้ผิดขั้นตอนเพราะเห็นแก่ความสงบสุขของส่วนรวม
  5. ไม่อยากได้ แต่เพื่อเห็นแก่เพื่อนฝูงและสังคม จึงต้องรับไว้ก่อน แต่ก็ไม่ถือพรรคถือพวกในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
 13. เคารพในเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. เคารพนับถือความดีของบรรพบุรุษของตน
  2. ยกย่องเทิดทูนบุคคลที่บรรพบุรุษยกย่องเทิดทูน
  3. ยกย่องผู้กระทำความดีตามแบบอย่างที่บรรพบุรุษได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
  4. เคารพกราบไว้เจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างกันมา
  5. ยกย่องนับถือผู้ที่ริเริ่มการสร้างอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษ
 14. ตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. คอยช่วยเหลือเพื่อนในทุกกรณี
  2. ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตั้งใจจริงทุกคน
  3. ไม่รังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าตนทุกคน
  4. ให้ความรักและความจริงใจต่อเพือ่นที่ดี
  5. ให้ความช่วยเหลือต่อมิตรสหายอย่างเท่าเทียมกัน
 15. ข้อใดไม่ใช่หลักอปริหานิยธรรม
  1. หมั่นประชุมกันอยู่เสมอ
  2. ประชุมเสร็จแล้วก็เลิกพร้อมเพรียงกัน
  3. มีกิจการอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมเพรียงกันทำ
  4. ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้อง
  5. เมื่อก่อการสำเร็จลุล่วงกันดีแล้วก็ร่วมกันแสดงความยินดี
 16. การที่พนักงานของบริษัทหรือโรงงานมีการหยุดงานประท้วงคณะผู้บริหาร ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับบริษัทหรือโรงงาน ทั้งนี้เพราะขาดหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. ฆราวาสธรรม
  4. อปริหานิยธรรม
  5. ทศพิธราชธรรม
 17. เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนต่างก็ไปพร้อมเพรียงกันที่วัดเพื่อทำการบูชา จัดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 18. การที่นักเรียนบางคนไม่ชอบเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าเสาธง จัดเป็นผู้ขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  2. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  3. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  4. การทำตามอำเภอใจล้มล้างสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว
  5. การเคารพในเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 19. การที่นักเรียนบางคนไม่ค่อยพอใจเพื่อนนักเรียนต่างห้องเรียนเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มกีฬากับพวกตน จัดเป็นผู้ขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  2. การตั้งความปรารถนาดีต่อมิตร
  3. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  4. ความทะเยอทะยานและความริษยา
  5. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
 20. การที่นักเรียนเห็นว่าตนเป็นหัวหน้าชั้นจึงชอบตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ยอมถามความเห็นของเพื่อนๆ เช่นนี้จัดว่านักเรียนขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  2. การไม่ถืออำนาจตามอำนาจ
  3. การตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย
  4. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  5. การสักการะนับถือบุคคลผู้พึงเคารพนับถือ
 21. การที่นักเรียบางคนชอบกีดกันเพื่อนมิให้มีโอกาสเข้าสอบแข่งขันชิงรางวัลการศึกษาของโรงเรียน จัดเป็นผู้ขาดหลักธรรมข้อใด
  1. พละ 4
  2. สามัคคีธรรม
  3. สาราณียธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. อริหานิยธรรม
 22. การที่นักเรียนไม่เคยคิดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการสอบแข่งขัน แม้มีโอกาสให้กระทำทุจริตได้แต่ก็ไม่คิดที่ทำ จัดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. ธรรมอันเป็นอุดมมงคล
 23. การที่นักเรียนไม่ยอมถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องตามหัวห้องขอร้อง จัดว่านักเรียนขาดหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. อโลภ อโทสะ อโมหะ
 24. การที่นักเรียนบางคนขณะอยู่โรงเรียนก็แต่งกายดีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน แต่เมื่อโรงเรียนเลิกได้แอบไปเปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย เดินออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลส่วนตัว จัดเป็นผู้ขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชือฟังผู้ใหญ่
  2. ไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  3. ไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  4. ความพร้อมเพรียงกันในสิ่งที่ควรกระทำ
  5. ความเคารพในอนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 25. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนร่วมห้องให้เป็นหัวหน้าห้องเรียน แต่มีเหตุบางอย่างทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้เพื่อนที่มีความสามารถทำหน้าที่แทนตน จัดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
  2. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  3. การตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย
  4. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  5. ความเคารพในอนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 26. การที่นักเรียนมีความประทับใจในครูอาจารย์บางท่าน ที่ได้ช่วยเหลือชี้แนะในการเลือกแขนงวิชาจนสอบแข่งขันเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จสมความตั้งใจ แลได้ให้ความยกย่องเทิดทูนครูอาจารย์อย่างไม่รู้ลืม จัดเป็นการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การไม่ถือตามอำเภอใจ
  2. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  3. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  4. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  5. การเคารพในเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 27. พละ 4 มีความหมายตามข้อใด
  1. หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ
  2. หลักธรรมที่ใช้ในการสร้างความสามัคคี
  3. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญ
  4. หลักรรมที่เป็นกำลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ
  5. หลักธรรมที่เป็นกำลังก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
 28. ความสามารถในทางปัญญามีความหมายว่าอย่างใด
  1. การใช้กำลังเป็นการแสดงถึงปัญญา
  2. การรู้จักถือเอาประโยชน์ทางปัญญา
  3. การใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
  4. การนำปัญญาไปใช้แก้ไขปัญหาให้แก่พวกพ้อง
  5. การรู้จักหลีกเว้นจากปัจจัยแห่งความชั่ว แล้วประกอบปัจจัยแห่งความเจริญอยู่เสมอ
 29. การหาประสบการณ์จากสิ่งที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากอะไร
  1. การฝึกปฏิบัติ
  2. การฟังหรือศึกษา
  3. การคิดหาเหตุผล
  4. การฝึกอบรมตัวเอง
  5. การสอบถามจากครูอาจารย์ผู้ชำนาญการ
 30. ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจนสามารถรู้หรือเข้าใจในสิ่งนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งคือความหมายในข้อใด
  1. การฟัง
  2. การฝึกปฏิบัติ
  3. การคิดหาเหตุผล
  4. การฝึกอบรมตัวเองได้
  5. การเพียรพยายามศึกษา
 31. เจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า เพราะทรงอาศัยความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  1. การฟัง
  2. การเลียนแบบ
  3. การทรมานตน
  4. การคิดหาเหตุผล
  5. การฝึกอบรมตัวเองได้
 32. ความมั่นใจหรือหมดสิ้นความสงสัยว่า เราบรรลุธรรมพิเศษ ของเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์ทรงอาศัยพลธรรมข้อใดมากทีสุด
  1. ความอดทน
  2. ความสามารถในทางปัญญา
  3. ความสามารถในความเพียร
  4. ความสามารถในการกระทำที่ไม่มีโทษ
  5. ความสามารถในการสงเคราะห์หรือเสียสละเพื่อนิพพาน
 33. ข้อใดเป็นวิธีขจัดความเกียจคร้านโดยใช้หลักของพละ 4
  1. ปลูกฝังพลังปัญญา
  2. ปลูกฝังพลังความเพียร
  3. ปลูกฝังการตรงต่อเวลา
  4. ปลูกฝังความรับผิดชอบ
  5. การปลูกฝังการปฏิบัติด้วยตนเอง
 34. พระพุทธเจ้าแม้จะทรงประสบความยากลำบากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระยะเริ่มแรก แต่ก็ไม่ทรงล้มเลิกพระปณิธานจัดเป็นผู้ยึดมั่นพลธรรมข้อใด
  1. วิริยพละ
  2. สังคหพละ
  3. ปัญญาพละ
  4. อนวัชชพละ
  5. สมานัตตตา
 35. ในกรณีที่นักเรียนมีความตั้งใจว่า จะเรียนหนังสือให้ดีที่สุดเท่าที่มีความสามารถ จัดเป็นผู้ยึดมั่นในพลธรรมข้อใด
  1. เพียรละบาปทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจ
  2. เพียรระวังมิให้บาปทุจริตเกิดขึ้นแล้วในจิตใจ
  3. เพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นใตจิตใจ
  4. เพียรรักษาคุณความดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ในจิตใจ
  5. เพียรกำหนดความตั้งใจจริงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อมีโอกาส
 36. ในกรณีที่นักเรียนเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ก็สามารถสอบผ่านการวัดผลในแขนงวิชาที่เรียนได้ จัดเป็นผู้มีพลธรรมข้อใดมากทีสุด
  1. วิริยพละ
  2. สังคหพละ
  3. ปัญญาพละ
  4. อนวัชชพละ
  5. สมานัตตตา
 37. ในกรณีทีนักเรียนสามารถปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนร่วมโรงเรียน จัดเป็นผู้มีพลธรรมข้อใดมากที่สุด
  1. วิริยพละ
  2. สังคหพละ
  3. ปัญญาพละ
  4. อนวัชชพละ
  5. สมานัตตพละ
 38. วิธีที่จะทำให้คนรัก จัดอยู่ในหมวดธรรมข้อใด
  1. พละ 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4. อปริหานิยธรรม 7
  5. ธรรมอันเป็นอุดมมงคล
 39. มงคลแห่งชีวิต หมายความว่าอย่างไร
  1. ความเจริญแห่งชีวิต
  2. เหตุให้ถึงความเจริญแห่งชีวิต
  3. เหตุที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย
  4. แนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในการทำงาน
 40. ข้อใดต่อไปนี้ที่ตรงกับลักษณะของคนพาล
  1. ฝักใฝ่ในทางทุจริต
  2. ประพฤติผิดในกาม
  3. คิดโลภอยากได้ของเขา
  4. ชอบพูดโกหกหลอกคนอื่น
  5. ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเป็นนิจ
 41. การกระทำในขอใดที่ไม่ถือว่าเป็น กายทุจริต ของคนพาล
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. ดื่มทรัพย์ สูบบุหรี่
  4. ประพฤติผิดในกาม
  5. ข่มเหงผู้อ่อนแอกว่า
 42. ข้อใดเป็นลักษณะความชั่วทางใจของคนพาล
  1. เป็นคนเห็นแก่ได้
  2. ชอบให้ร้ายต่อมิตร
  3. ชอบคิดแต่สิ่งทีผิดๆ
  4. ชอบชักชวนในทางที่ผิด
  5. ชอบพูดเท็จทวนสาบาน
 43. ขอ้ใดมิใช่โทษของคนพาล
  1. เกิดโรค
  2. เสียชีวิต
  3. เสียทรัพย์
  4. มีเพื่อนฝูงมาก
  5. เป็นนักเลงการพนัน
 44. บุคคลใดที่จัดว่าเป็นบัณฑิตที่ถูกต้อง
  1. ธนวัฒน์เรียนจบปริญญาตรีร
  2. ประภาสเป็นผู้รู้จักผิดชอบชั่วดี
  3. ธรรมนูญผ่านการบวชเรียนมาแล้ว
  4. นรินทร์ทำงานเป็นราชบัณฑิตยสถาน
  5. พรชัยกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญา
 45. ข้อใดเป็นลักษณะของบัณฑิตตามแนวพุทธธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. มีการศึกษาสูง
  2. เมื่อมีภัยมาถึงตนจึงคิดช่วยเหลือ
  3. ผู้ชอบช่วยเหลือเพื่อนในทุกกรณี
  4. เรื่องที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด ดีเป็นปกติ
  5. ผู้ชอบพูดคำที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความพอใจ
 46. ข้อต่อไปนี้เป็นลักษณะของบัณฑิต ยกเว้นข้อใด
  1. พูดมีสติ
  2. พุดจริงทำจริง
  3. พูดดีๆ ก็โกรธ
  4. พูดประสานสามัคคี
  5. พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์
 47. ข้อใดมิใช่การคบบัณฑิตตามแนวพุทธธรรม
  1. หมั่นไปมาหาสู่
  2. หมั่นเข้าใกล้ชิด
  3. ฟังคำแนะนำของท่าน
  4. ช่วยงานทุกอย่างของท่าน
  5. ถ่ายทอดความรู้ของท่าน
 48. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการคบบัณฑิตในพุทธธรรม
  1. มีฐานะมั่นคง
  2. ทำให้เกิดปัญญา
  3. เป็นคนมีเหตุผล
  4. ได้ความรู้ความดี
  5. หลุดพ้นจากความทุกข์
 49. การแสดงกิริยา วาจาและใจสุภาพ เพื่อบูชาบุคคลและวัตถุที่ควรบูชา จัดเป็นวิธีบูชาในข้อใด
  1. มานนา
  2. คุรุการะ
  3. สักการะ
  4. วันทนาและอภิวาท
  5. คุรุการะและวันทนา
 50. การแสดงความรักความห่วงใย เช่น บุตรธิดามีความรักความห่วงใยในบิดามารดา เป็นต้น จัดเป็นการบูชาในข้อใด
  1. มานนา
  2. คุรุการะ
  3. สักการะ
  4. วันทนาและอภิวาท
  5. อภิวาทและสักการะ
 51. การกำหนดความดีชองบุคคลว่าเขามีความดีอย่างนั้นอย่างนี้ ความเชื่อถือและยกย่อง เป็นต้นแล้วประพฤติตนดีต่อเขาจัดเป็นการบูชาในข้อใด
  1. มานนา
  2. คุรุการะ
  3. สักการะ
  4. วันทนาและอภิวาท
  5. มานนาและวันทนา
 52. การบุตรธิดากล่าวสรรเสริญบิดามารดาศิษย์กล่าวยกย่องคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนพุทธศาสนชนกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ที่เรียกว่าทำวัตรไหว้พระสวดมนต์ จัดเป็นการบูชาในข้อใด
  1. อัญชลี
  2. วันทนา
  3. มานนา
  4. คุรุการะ
  5. สักการะ
 53. อามิสบูชา หมายถึง การบูชาในข้อใด
  1. การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ
  2. การบูชาด้วยการเป็นคนดี
  3. การบูชาด้วยการกราบไหว้
  4. การบูชาด้วยการปฏิบัติสมาธิ
  5. การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน
 54. ข้อใดเป็นลักษณะของอามิสบูชา
  1. การเคารพบิดามารดา
  2. การทำจิตให้เป็นสมาธิ
  3. การฟังเทศน์ในวันพระ
  4. การบูชาพระด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
  5. การประพฤติตามคำสอนของบิดามารดา
 55. ข้อใดเป็นลักษณะของการปฏฺบัติบูชา
  1. การทำบุญตักบาตร
  2. การเสียภาษีเงินได้
  3. การรักษาศีลฟังธรรม
  4. การกราบไหว้พระสงฆ์
  5. การเสียภาษีให้ประเทศชาติ
 56. ข้อใดไม่ใช่ปูชนียวัตถุตามแนวพุทธธรรม
  1. พระพุทธรูป
  2. คัมภีร์พระธรรม
  3. หลักฐานทางโบราณวัตถุ
  4. พระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทย
  5. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
 57. ข้อใดไม่จัดเป็นมงคลในการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
  1. ทำให้จิตใจผ่องใส
  2. ทำใหจิตใจสงบเยือกเย็น
  3. ทำให้เกิดศรัทธาแบบภักดี
  4. ความชั่วไม่กล้ำกลายเข้ามาในจิตใจ
  5. ทำให้จิตมีอิสระเกิดปัญญารู้ความตามเป็นจริง
 58. มงคลที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชา (คือบิดามารดา) ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใ
  1. เป็นเหตุให้ได้รับความเมตตากรุณา
  2. เป็นเหตุให้ไม่ทำชั่ว ตั้งอยู่ในความดี
  3. เป็นเหตุให้ได้รับคำแนะนำดี ได้เรียนดี
  4. เป็นเหตุให้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทำบุญได้มากขึ้น
  5. เป็นเหตุให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติเป็นธรรม
 59. เป็นเหตุให้ได้รับคำแนะนำทีดีและเรียนดี เป็นมงคลที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลในข้อใด
  1. พระสงฆ์
  2. บิดามารดา
  3. ครูอาจารย์
  4. ญาติผู้ใหญ่
  5. ผู้บังคับบัญชา
 60. คำว่า พาหุสัจจะ มีความหมายตรงกับขอใด
  1. ความเป็นผู้พูดแต่ความจริง
  2. ความเป็นผู้สดับตรับฟังมาก
  3. ความเป็นผู้เรียนวิชาชีพมาก
  4. ความเป็นผู้มีความจริงใจมาก
  5. ความเป็นผู้เรียนทางธรรมมาก
 61. ความเป้นผู้สดับตรับฟังมามากเป็นคุณสมบัติของผู้ใด
  1. ชาวพุทธทั่วไป
  2. พระภิกษุสามเณร
  3. นักเรียน นักศึกษา
  4. สัตบุรุษและบัณฑิต
  5. ครูอาจารย์ พระสงฆ์
 62. ข่อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เป็นพหุสูต
  1. ผู้ท่องบนอยู่เสมอ
  2. ผู้ได้เล่าเรียนมามาก
  3. ผู้เล่าเรียนตามหลักสูตร
  4. ผู้จำได้ทั้งอรรถะและพยัญชนะ
  5. ผู้ฟังด้วยความตั้งใจและเข้าใจด้วยปัญญา
 63. ความเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นคุณสมบัติของผู้ใด
  1. ชาวพุทธทั่วไป
  2. พระภิกษุสามเณร
  3. ผู้สดับตรับฟังมาก
  4. นักเรียน นักศึกษา
  5. นักวิชาการ นักเขียน
 64. ข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นพหูสูต
  1. สะสมตำรา
  2. เรียนด้วยตนเอง
  3. เรียนจากครู อาจารย์
  4. เรียนจากครูแลเรียนด้วยตนเอง
  5. เรียนจากสื่อมวลชน เช่น ฟังวิทยุและดูโทรทัศน์
 65. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เป็นพหูสูต
  1. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก
  2. เข้าใจได้ตลอดด้วยปัญญา
  3. จำได้ทั้งพยัญชนะและอรรถะ
  4. อ่านเนื้อความได้ถูกต้องแม่นยำ
  5. เป็นผู้จดจำได้เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์
 66. ช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์แตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายนั้น เราควรใช้หลักพุทธธรรมข้อใดในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
  1. พละ 4
  2. สัปปุริสธรรม 7
  3. อปริหานิยธรรม 7
  4. กัลยาณมิตรธรรม 7
  5. ธรรมอันเป็นมงคง
 67. วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้นิสัยของคนพาล คือข้อใด
  1. ปล่อยให้หายเอง
  2. การไม่พูดจาด้วย
  3. พูดให้เห็นถึงผลดีผลเสีย
  4. ปล่อยให้กฏหมายลงโทษ
  5. ร่วมกันลงมติคว่ำบาตรทุกอย่าง
 68. อาชีพใดต่อไปนี้ไม่ควรสนับสนุนให้มีในสังคมมากที่สุด
  1. โรงงานนรก
  2. การขายบุหรี่
  3. วงดนตรีคนตาบอด
  4. ขายพวงมาลัยตามสี่แยก
  5. ขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยก
 69. บุคคลใดต่อไปนี้ที่เราไม่ควรคบด้วยมากที่สุด
  1. วิชัยชอบพูดเล่น
  2. ปูชอบพูดส่อเสียด
  3. โจ้ชอบพูดเพ้อเจ้อ
  4. นัทชอบพูดจาหยาบคาย
  5. ต้องชอบพูดโกหกหลอกลวงเพื่อน
 70. การทีเราเห็นเพื่อนเรียนหนังสือไม่เก่ง เราจะใช้วิธ๊การช่วยเหลืออย่างไรดีที่สุด
  1. ให้เพื่อนลอกเวลาสอบ
  2. อธิบายในส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ฟัง
  3. พูดจาเยาะเย้ยจนเพื่อนเกิดความขยัน
  4. ช่วยตักเตือนให้เพื่อนขยันอ่านหนังสือ
  5. แนะนำเพื่อให้ไปขอครูให้งานเพิ่มเติม
 71. ข้อใดสำคัญทีสุดในการดำรงพระพุทธศาสนา
  1. ซื้อเทปธรรมะมาฟัง
  2. ไหว้พระทุกครั้งทีเจอ
  3. ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน
  4. ทำบุญตักบาตรทุกวันโดยไม่ขาด
  5. ประดับธงชาติในวันสำคัญทางศาสนา
 72. การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. วรรณชอบเบียดเบียนเพื่อน
  2. ดำโลภอยากได้ของคนอื่น
  3. ชาวพุทธพูดเพ้อเจ้อ
  4. แสดงชอบยิงนก
  5. ถูกทุกข้อ
 73. บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะประสบผลอย่างไร
  1. ไม่มีใครคบด้วย
  2. ไม่มีศาสนาให้นับถือ
  3. ครอบครัวจะยากจนลง
  4. ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
  5. จะไม่พบความสุขสบายในชีวิต
 74. การที่นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติธรรม เป็นมงคลที่เกิดจากการบูชาบุคคลใด
  1. พระสงฆ์
  2. เพื่อนสนิท
  3. บิดามารดา
  4. ครูอาจารย์
  5. ผู้บังคับบัญชา
 75. การศึกษาธรรมอันเป็นมงคลมีผลดีต่อนักเรียนอย่างไร
  1. ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
  2. สามารถเลือกคบคนได้ถูกต้อง
  3. ประพฤติดี
  4. มีความรู้ดี
  5. ถูกทุกข้อ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s