บุคคลหาได้ยาก ๒

  1. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย
    1. ศีล
    2. กตัญญูกตเวที
    3. สมาธิ
    4. บุญกิริยาวัตถุ
  2. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทนเรียกว่าอะไร?
    1. กตัญญู
    2. กตเวที
    3. กตัญญูกตเวที
    4. บุพพการี
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s