:: ทุจริต สุจริต 3 ::

 1. .ทุจริต หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?
  1. กาย วาจา ชอบ
  2. กาย วาจา มิชอบ
  3. กาย วาจา ใจ ชอบ
  4. กาย วาจา ใจ มิชอบ
 2. ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ?
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 3. ทุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?
  1. ธรรมที่ควรศึกษา
  2. ธรรมที่ควรละ
  3. ธรรมที่ควรรู้
  4. ธรรมที่ควรเห็น

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s