Category Archives: :: 9 วิชาสามัญ ::

:: ปี 58 ::

 1. ข้อใดกล่าวถึงสังคมชมพูทวีปได้ถูกต้องที่สุด
  1. สังคมชมพูทวีปเชื่อว่าชีวิตนี้ตายแล้วสูญ เรียกว่าพวกสัสตทิฏฐิ
  2. สังคมชมพูทวีปมีการแบ่งระบบวรรณะอย่างชัดเจน คนขายเสื้อจัดอยู่ในวรรณะศูทร
  3. แคว้นอวันตีเป็นหนึ่งในมหาชนบท ๑๖ แคว้น มีเมืองหลวงคือสาวัตถี
  4. ในชมพูทวีปมีการปกครองแตกต่างกัน เช่น การปกครองแบบสามัคคีธณรมของแคว้นวัชชี การปกครองแบบราชาธิปไตยของแคว้นมคธ
  5. ศาสนาพราหมณ์เปรียบเทียบวรรณะทั้ง ๔ ไว้ว่า กษัตริย์เกิดจากปากของพระพรหม พราหมณ์เกิดจากแขนของพระพรหม แพศย์เกิดจากขาของพระพรหม และศูทรเกิดจากเท้าของพระพรหม
 2. พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะคุณสมบัติในข้อใด
  1. มีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในการอุทิศตนอย่างยอดเยี่ยมที่จะบรรลุโพธิญาณ
  2. เชื่อตามคำสอนของครูแล้วปฏิบัติตามคำสอนจนประสบผลสำเร็จ
  3. มีอำนาจสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ ดลบันดาลให้ทรงค้นพบสัจธรรมสูงสุด
  4. มีความสันโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดตลอดเวลา
  5. มีพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกทั้งปวง
 3. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักสัมมากัมมันตะในมรรคมีองค์ ๘ ได้ถูกต้องที่สุด
  1. เพชรฉายไม่คิดเบียดเบียนใครให้เดือดร้อน และคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
  2. บอยได้สมาทานศีลแปดและเจริญภาวนาอยู่ที่วัดทุกวันพระ
  3. ณเดชน์ตั้งใจทำงานอย่างสุจริต เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง
  4. พุฒพิจารณาสิ่งที่เห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ
  5. สมหญิงมีความพยายามทำในสิ่งที่เป็นบุญกุศลทุกๆ วัน
 4. สมรักษ์เป็นหัวหน้าบริษัทจำหน่ายอุปกรณืการแพทย์ มีพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก สมรักษ์ควรยึดถือหลักปฏิบัติตนข้อใด ในการปกครองพนักงานทั้งหมด
  1. หลักอัตตาธิปไตย
  2. หลักธรรมาธิปไตย
  3. หลักโลกาธิปไตย
  4. หลักกามุปาทาน
  5. หลักอัตตวาทุปาทาน
 5. หลักธรรมในข้อใดสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ดีที่สุด
  1. หลักสังคหวัตถุ 4
  2. หลักพรหมวิหาร 4
  3. หลักสติปัฏฐาน 4
  4. หลักโภควิภาค 4
  5. หลักอริยสัจ 4
 6. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะการศึกษา หมายความว่าอย่างไร
  1. การศึกษาทำให้มนุษย์รู้จักวิธีสร้างรายได้อย่างมหาศาล
  2. การศึกษาทำให้มนุษย์มีความตระหนักในศักยภาพของตน
  3. การศึกษาทำให้มนุษย์สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์
  4. การศึกษาทำให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของโลกและควบคุมธรรมชาติได้
  5. การศึกษาทำให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ
 7. อปริหานิยธรรม 7 คือ หลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม นำมาใช้ในการปกครองหมู่คณะเพื่อความสุขความเจริญ ข้อใดไม่นับอยู่ในหลักปริหานิยธรรม 7
  1. ไม่ลักขโมยของผู้อื่น
  2. เคารพบูชาสักการะเจดีย์
  3. พร้อมเพรียงในการประชุม
  4. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ
  5. ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล
 8. ข้อใดไม่ใช่ระเบียบพิธีของการถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ถูกต้อง
  1. วันที่นิยมกำหนดถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระภิกษุสามเณรคือวันอาสาฬหบูชา
  2. คำถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องบริวารไม่ต้องกล่าวคำว่า สปริวารานิ
  3. หลังจากประเคนของถวายพระแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา ชาวบ้านรับพร แสดงว่าเสร็จพิธี
  4. ให้เจ้าของผ้าเขียนชื่อพระใส่ลงในบาตรแล้วจับสลาก เจ้าของผ้าจับได้รายชื่อพระรูปใดก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระรูปนั้น
  5. ก่อนจะมีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พระสงฆ์จะแสดงธรรม 1 กัณฑ์เกี่ยวกับประวัติและอานิสงค์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝน
 9. สุวิทย์เกิดความประทับใจ ดร.เอ็มเบตการ์ในการเป็นชาวพุทธต้นแบบ เขาจึงปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนตามอย่าง ดร.เอ็มเบตการ์ คำปฏิญาณตนที่สุวิทย์ยึดถือนั้น ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง
  1. ข้าพเจ้าจะแผ่เมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทุกจำพวก
  2. ข้าพเจ้าจะเชื่อศาสนาพุทธเท่านั้นที่เป็นศาสนาที่แท้จริง
  3. ข้าพเจ้าจะไม่เชิญพราหมณ์มาทำพิธีกรรมทุกอย่างอีกต่อไป
  4. ข้าพเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ
  5. ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าคืออวตารของพระวิษณุ แต่พระวิษณูคืออวตารของพระพุทธเจ้า
 10. ประยุกธได้ศึกษาธรมจนเข้าใจชัดว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตายไปในที่สุด เขาจึงตั้งใจที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจตามหลักสุจริต 3 หลักธรรมดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันเข้าพรรษา
  5. วันอาสาฬหบูชา
 11. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสังคม
  1. การสมรสและมีบุตรเพื่อสืบทอดเผ่าพันธ์
  2. การประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถเพื่อสนองความต้องการของสังคม
  3. การอบรมให้สมาชิกปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของสังคม
  4. การสะสมความมั่งคั่งเพื่อสนองความต้องการของเฉพาะกลุ่ม
  5. การรักษากฏเกณฑ์ของสังคมเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข
 12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม
  1. การมีค่านิยมในความร่ำรวย ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินมาโดยวิธีใด
  2. การที่สามีภรรยามีความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส โดยไม่ยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี
  3. ความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ โดยบุตรต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
  4. การปฏิบัติตามกฏจราจรเพราะก่อให้เกิดความปลอดภัย
  5. การมีกฏหมายเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
 13. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของไทย
  1. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีรัฐบาลปกครองเพียงรัฐบาลเดียวเท่านั้น
  2. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว แต่ก็มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่น
  3. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวก็จริง แต่มีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
  4. กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
  5. อำเภอเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนภูมิภาค
 14. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรกบัญญัติว่า อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เป็นการประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง ทรัพย์สินใดที่ไม่สามารถนำมาจำนองได้
  1. เรือที่ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
  2. บ้านและที่ดิน
  3. สัตว์พาหนะ
  4. เครื่องจักที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้ว
  5. รถจักรยานยนต์ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 15. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาในส่วนของกฏหมายวิธีสบัญญัติ
  1. พยานบุคคลมีหน้าที่เบิกความด้วยวาจา
  2. คำพิพากษาที่อ่านแล้วห้ามมิให้แก้ไข เว้นแต่เป็นการแก้ไขในสิ่งทีผิดเล็กน้อย
  3. การยื่นฟ้องคดีอาญาต้องฟ้องต่อศาลในท้องที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้น
  4. ทรัพย์สินที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น
  5. ผู้พิพากษาในคดีอาญาเป็นผู้สืบพยาน
 16. การประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคแรก บัญญัติว่า การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง
  1. การกู้ยืมเงินไม่เกินกว่าสองพันบาท ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องได้
  2. การกู้ยืมเงินไม่เกินกว่าสองพันบาท ฟ้องร้องไม่ได้
  3. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆะ
  4. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องได้ไม่เกินสองพันบาท
  5. การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆียะ
 17. นายแดง และนางดำ จดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นายหนึ่งและนายสอง ซึ่งทั้งสองมีภรรยาและบุตรครอบครัวละหนึ่งคน ทั้งนี้ทุกคนยังมีชีวิตอยู่ ข้อใดความใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุดในกรณีที่นายหนึ่งตาย
  1. ผู้มีสิทธิ์รับมรดก คือ นายแดง ภรรยานายหนึ่ง และนายสอง
  2. ผู้มีสิทธิรับมรดก คือ นายแดง ภรรยาบุตรนายหนึ่ง และนายสอง
  3. ผู้มีสิทธิรับมรดก คือ นายแดง นางดำ นายสอง ภรรยาและบุตรนายหนึ่ง
  4. ผู้มีสิทธิ์รับมรดก คือ นายแดง นางดำ ภรรยาและบุตรนายหนึ่ง
  5. ผู้มีสิทธิ์รับมรดก คือ ภรรยาและบุตรนายหนึ่ง
 18. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 758 บัญญัติว่า ผู้รับจำนำชอบที่จะยึดของจำนำไว้ได้ทั้งหมด จนกว่าจะได้รับชำระหนี้และค่าอุปกรณ์ครบถ้วน และมาตรา 769 บัญญัติว่า อันจำนำย่อมจะงับสิ้นไป
  1.เมื่อหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพระาเหตุประการอื่นมิใช่เพราะอายุความ หรือ
  2.เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ
  นายแดงกู้เงินนายดำ 50000 บาท โดยมอบกระบือ 1 ตัวแก่นายดำเพื่อเป็นประกันหนี้ ต่อมานายดำยอมหในายแดงนำกระบือดังกล่าวไปเพื่อใช้ไถนา โดยมีข้อตกลงว่าจะนำมาส่งมอบเป็นหลักประกันอีกครั้ง เมื่อไถนาแล้วเสร็จ
  ในกรณีดังกล่าว สัญญาจำนำระงับสิ้นไปหรือไม่

  1. สัญญาจำนำไม่ระงับ เพราะนายแดงตกลงว่าจะนำกระบือมาส่งมอบเป็นหลักประกันอีกครั้งเมื่อไถนาแล้วเสร้จ
  2. สัญญาจำนำไม่ระงับ เพราะเป็นเพียงยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
  3. สัญญาจำนำระงับ เพราะนายดำยอมให้กระบือกลับคืนไปสู่ครอบครองของนายแดงผู้จำนำ
  4. สัญญาจำนำระงับ เพราะไม่แน่นอนว่านายแดงจะนำกระบือมาคืนให้นายดำอีกหรือไม่
  5. สัญญาจำนำไม่ระงับ เพราะนายแดงยังไม่ได้ชำระเงินที่กู้ไป
 19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
  1. พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เดินทางมาถึงสถานี่ตำรวจ
  2. ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมให้การก็ได้
  3. ผู้ต้องหามีสิทธิในการมีทนาย
  4. หากควบคุมตัวเกิน 48 ชม.แล้ว หากมีความจำเป็นพนักงานสอบสวนต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป
  5. ถ้าผู้ต้องหาที่สื่อสารได้เฉพาะภาษายาวีและไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยเป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องจัดล่ามภาษาให้
 20. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องสำหรับระบบกฏหมายไทย
  1. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1
  2. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์เพราะใช้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฏหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
  3. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฏหมายไทยทรงเลือกระบบประมวลกฏหมายด้วยพระองค์เอง
  4. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะประกาศใช้ประมวลกฏหมายอาญา
  5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกระบบประมวลกฏหมายด้วยพระองค์เอง
 21. ข้อใดให้คำจำกัดความของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด
  1. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการซื้อถูก ขายแพง
  2. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร อัตราการแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อ
  3. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ
  4. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการอุปโภค การผลิต และการซื้อขาย
  5. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริหารตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์
 22. GDP ที่เป็นตัวเงิน (Nominal GDP)ต่างกับ GDP ที่แท้จริง (Real GDP) อย่างไร
  1. Nominal GDP คิดมูลค่าตามราคาปัจจุบัน แต่ Real GDP คิดมูลค่าตามปีฐาน
  2. Nominal GDP คิดมูลค่าพื้นฐาน แต่ Real GDP คิดมูลค่าที่แท้จริง
  3. Nominal GDP คิดรวมมูลค่าเงินเฟ้อ แต่ Real GDP คิดมูลค่าปัจจุบัน
  4. Nominal GDP คิดมูลค่าปัจจุบัน แต่ Real GDP คิดรวมมูลค่าเงินเฟ้อ
  5. ทั้ง Nominal GDP และ Real GDP คิดมูลค่าตามราคาปัจจุบัน
 23. ข้อใดอธิบายลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ถูกต้อง
  1. กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี
  2. รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง
  3. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
  4. การปกครองเป็นแบบสังคมนิยม
  5. มีทุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างเหลือเฟือ
 24. Untitled-1
  หากผู้บริโภคคาดว่า iPad ในอนาคตจะมีราคาลดลง 50% จะส่งผลใหราคาและปริมาณดุลยภาพของตลาด iPad ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  1. ราคาและปริมาณเพิ่มขึ้น
  2. ราคาและปริมาณลดลง
  3. ราคาเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง
  4. ราคาลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น
  5. ราคาและปริมาณเท่าเดิม
 25. ถ้ารัฐบาลกู้เงินจากประชาชนมาลงทุนจะเกิดผลอย่างไร
  1. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
  2. สภาพคล่องในประเทศเพิ่มขึ้น
  3. กระทบปริมาณเงินตราต่างประเทศที่หมุนเวียนอยู่
  4. ไม่กระทบทรัพยากรที่เอกชนลงทุนในประเทศ
  5. รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง
 26. กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อแก้ปัญหาใด
  1. รัฐบาลกู้จากธนาคารพาณิชย์จนเต็มอัตราแล้ว
  2. รัฐบาลกู้จากประชาชนจนถึงระดับเพดานหนี้สาธารณะแล้ว
  3. รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ
  4. เงินสำรองต่างประเทศต่ำมาก
  5. ดุลการชำระเงินเกินดุล
 27. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ
  1. ช่วยหางานให้คนไม่มีงานทำ
  2. ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. จัดสรรให้มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
  4. ทำให้สินค้าราคาถูกเพื่อผู้บริโภค
  5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 28. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกินกึ่งศตวรรษแล้ว แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาข้อใดสำคัญที่สุด
  1. ขาดแคลนเงินต่างต่างประเทศ
  2. ขาดดุล ดุลการชำระเงินเรื้อรัง
  3. การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำมากขึ้น
  4. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดสุขลักษณะ
  5. ยังประสบภัยธรรมชาติทุกปี
 29. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นการกำหนดทิศทางซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจดำเนินไปโดยทั่วไปมักมีเป้าหมายใหญ่ๆ หลายข้อ แต่ไม่รวมข้อใด
  1. ต้องการให้มีการเจริญเติบโตในระดับที่เป็นไปได้ภายใต้สภาณการณ์ในแต่ละยุค
  2. มีการกระจายรายได้ที่เสมอภาคมากขึ้น
  3. ต้องการให้ประเทศมีความสมดุลทั้งภายในประเทศ ไม่มีเงินเฟ้อ และภายนอกประเทศ ไม่มีปัญหาดุลการค้า ดุลการชำระเงิน
  4. ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ไม่รุกรานอนาคตจนไม่เหลือให้ชนรุ่นหลังมีโอกาสได้ใช้บ้าง
  5. ต้องการให้การเมืองมีเสถียรภาพ
 30. เงินเฟ้อมีผลกระทบหลายด้าน ยกเว้นข้อใด
  1. ค่าภายในของเงินลดลง
  2. ผู้มีรายได้ประจำเสียเปรียบ
  3. ผู้ที่มีรายได้จากภาคธุรกิจเสียเปรียบ
  4. รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
  5. ถ้าเงินเฟ้อติดต่อกันนานๆ และรุนแรง อาจกระทบเสถียรภาพทางการเมืองได้
 31. ข้อใดเรียงลำดับเวลาของยุคสมัยในยุโรปได้ถูกต้อง
  1. การสำรวจทางทะเล การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  2. การสำรวจทางทะเล การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
  3. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสำรวจทางทะเล
  4. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทางทะเล การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  5. การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสำรวจทางทะเล การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
 32. สิ่งใดไม่ใช่การคิดค้นของชาวตะวันออก
  1. เข็มทิศ
  2. ตัวเลข 1-10
  3. ดินปืน
  4. ภาษาเขียน
  5. ปืนใหญ่
 33. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของลัทธิจักรวรรดินิยม
  1. การใช้ดินแดนในครอบครองเป็นฐานขยายเทคโนโลยี
  2. การใช้ดินแดนในครอบครองเป็นตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรม
  3. การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนโครงการใหญ่ในดินแดนในครอบครอง
  4. การส่งทหารเข้าไปในดินแดนในครอบครองเพื่อรักษาผลประโยชน์
  5. การแสวงหาวัตถุดิบจากดินแดนในครอบครอง
 34. ทางสายไหมเป็นเส้นทางคมนาคมที่คนตะวันออกและคนตะวันตกหลายเผ่าพันธ์ใช้เดินทาง เพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและอารยธรรมกันนานกว่า 1000 ปี เริ่มต้งแต่สมัยก่อนเริ่มคริสตศักราช ในระยะเริ่มแรกก่อนคริสตกาล เราจะไม่พบพ่อค้าเผ่าพันธ์ใดในเส้นทางค้าขายนี้
  1. จีน
  2. อินเดีย
  3. อาหรับ
  4. เปอร์เซีย
  5. โรมัน
 35. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาเขียนของจีน ซึ่งมีอายุประมาณ 4000 ปี
  1. เป็นภาษาเขียนแทน ความหมาย ไม่ใช่ แทน เสียง
  2. คำหนึ่งอาจออกเสียงได้หลายแบบ แตกต่างไปตามสำเนียงของผู้อ่าน
  3. ตัวอักษรหนึ่งหน่วยเขียนแทนคำหนึ่งคำ
  4. ภาษาเขียนของจีนแยกเป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
  5. ภาษาเขียนของจีนมีจำนวนคำมากมายหลายหมื่นคำที่ผู้เรียนต้องจำ
 36. สาระของสนธิสัญญาเบาริ่งทีไทยทำกับอังกฤษในข้อใดข้างล่างนี้ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายและเศรษฐกิจของไทยไปจากเดิม
  1. พ่อค้าอังกฤษเป็นฝ่ายกำหนดราคาสินค้าและภาษีได้เอง
  2. พ่อค้าอังกฤษมีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินในประเทศไทย (ขณะนั้นเรียกว่า สยาม)
  3. พ่อค้าอังกฤษสามารถซื้อขายสินค้าได้อย่างเสรี ยกเว้นสินค้าที่่ทางการไทยสงวน
  4. ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศร่วมกันกำหนดอัตราการเก็บภาษีสินค้า
  5. พ่อค้าต่างชาติสามารถซื้อสินค้าทุกชนิดที่มีในตลาดของไทยได้อย่างเสรี
 37. จักรวรรดิโรมันมีส่วนสำคัญในการช่วยเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปสู่โลกตะวันตกได้อย่างไร
  1. ชาวโรมันมีนโยบายให้คนในปกครองช่วยเหลือผู้นับถือศาสนาคริสต์
  2. มีการสั่งสอน เผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนอื่นนอกจักรวรรดิโรมันด้ว
  3. จักรวรรดิโรมัน ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรไปอยู่ซีกโลกตะวันออกที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ใกล้ดินแดนของศาสนาคริสต์
  4. จักรพรรดิคอนสแตนตินของชาวโรมันนับถือศาสนาคริสต์ นับเป็นการช่วยปกป้องศาสนาคริสต์
  5. ชาวโรมันทำสงครามกับชาวอิสลาม
 38. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การค้าระหว่างไทยกับจีนรุ่งเรืองมาก ไทยส่งสินค้าหลายอย่างไปขายที่จีนและซื้อสินค้าหลายอย่างจากจีน ข้อใดไม่ใช่สินค้าที่ไทยส่งไปขายให้จีน
  1. กระวาน
  2. งาช้าง
  3. ไหมดิบ
  4. ข้าว
  5. ดีบุก
 39. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่า ภาคบังคับ หมายถึงอะไร
  1. นักเรียนต้องสามารถอ่านเขียนหนังสือเป็นภายใน 2 ปี
  2. เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปีต้องเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือ
  3. ครูจะมีความผิด ถ้าเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
  4. ผู้ปกครองมีหน้าที่บังคับส่งเด็ก/ลูกให้ไปโรงเรียน
  5. ทางการต้องจัดให้มีโรงเรียนเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน
 40. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2475 นั้นตรงกับรัตนโกสินทร์ศก ร.ศอะไร
  1. 150
  2. 151
  3. 152
  4. 153
  5. 154Untitled-1
 41.  ทำเลที่ตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านไร่ใต้และบ้านฟองใต้มีลักษณะภูมิประเทศอย่างไร
  1. เชิงเขา
  2. ไหล่เขา
  3. หุบเขา
  4. ลาดเขา
  5. แอ่งภูเขา
 42. ตามหลักบรรยากาศโทรโฟสเพียร์สูงขึ้นไป 1000 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 6.4 องศาเซลเซียส ถ้าบ้านฟองใต้วัดอุณหภูมิตอนเช้าได้ 12 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันบนยอดสูงสุดของพื้นที่ตามแผนที่จะมีอุณหภูมิประมาณเท่าใด
  1. 3 องศาเซลเซียส
  2. 4 องศาเซลเซียส 
  3. 5 องศาเซลเซียส
  4. 6 องศาเซลเซียส
  5. 7 องศาเซลเซียส
 43. ถ้าระยะจริงระหว่างบ้านฟองใต้ถึงยอดภูกระดึงวัดได 6.03 ไมล์ แต่วัดในแผนที่ได้เพียง 10 เซนติเมตร แผนที่นี้มีมาตราส่วนประมาณเท่าใด
  1. 1:1,000,000
  2. 1:100,000
  3. 1:50,000
  4. 1:6,300
  5. 1:630
 44. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวโลกตามภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร
  1. การผุพังจากภูมิอากาศ
  2. การกระทำของลม
  3. กระบวนการแม่น้ำลำธาร
  4. ภูมิลักษณ์จากการกระทำของธารน้ำแข็ง
  5. การกระทำของทะเลและมหาสมุทรในอดีต
 45. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของมนุษย์ ควรจะตัดสินใจใช้เพื่อกิจกรรมใด
  1. ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตของที่ระลึกเอกลักษณ์ฟื้นถิ่น
  2. ใช้เป็นเขตท่องเที่ยงหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ
  3. สงวนรักษาให้เป็นพิพิธภัณฑ์เขตคุ้มครองตามธรรมชาติ
  4. พิทักษ ปกป้องสร้างสิ่งปกคลุมให้คงสภาพเดิมทุกประการ
  5. อนุรักษ์เป็นเขตพิเศษเพื่อการศึกษาการเปลี่ยแปลงทางธรรมชาติโดยเฉพาะเท่านั้น
 46. การดำเนินชีวิตของผู้ใดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
  1. นายเฉยหาเก็บขยะมาคัดแยกขายเพื่อดำรงชีวิต
  2. นายฉุยชอบซื้อสินค้าราคาถูกช่วงเทศกาลลดราคา
  3. ลุงเฉลิมไม่ต้องการเพิ่มอุณหภูมิโลกจึงชอบทานอาหารนอกบ้าน
  4. ยายฉายประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการผลิตในรูปแบบวนเกษตร
  5. ยายฉิมหาขุดหัวกลอยหัวมัน แล้วนำแขนงอ่อน หน่ออ่อนฝังกลบคืนใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคถามข้อ 47*-48
   ปิเตอร์มีภูมิลำเนาในทวีปออสเตรเลียและชอบดูดาว อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเห็นดาวเหนือได้ แต่เมื่อปีที่แล้วปิเตอร์มาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งตั้งอยู่ประมาณละติจูด 21 องศาเหนือ เขาตื่นเต้นมากที่สามารถมองเห็นดาวเหนือได้ชัดเจน
 47. เพราะเหตุใดปิเตอร์จึงมองเห็นดาวเหนือได้ที่สามเหลี่ยมทองคำ
  1. สามเหลี่ยมทองคำตังอยู่ซีกโลกเหลือจึงทำให้เห็นดาวเหนือได้
  2. สามเหลี่ยมทองคำอยู่ใกล้ขั้วโลกมากกว่าออสเตรเลยทำให้เห็นดาวเหนือ
  3. สามเหลี่ยมทองคำตั่งอยู่ในละติจูดสูงกว่าทวีปออสเตรเลียจึงเห็นดาวเหนือ
  4. บริเวณสามเหลี่ยมทองคำมีภูมิประเทศสูงเด่นกว่าบริเวณโดยรอบจึงมองเห็นดาวเหนือ
  5. ความโค้งของสัณฐานโลกที่สามเหลี่ยมทองคำมีค่าต่ำกว่าที่ออสเตรเลยทำให้เห็นดาวเหนือ
 48. จากสถานการณ์ดังกล่าว ข้อใดสรุปเป็นหลักการแห่งความจริงได้ถูกต้องที่สุด
  1. พื้นที่ซีกโลกใต้มีโอกาสเห็นดาวเหนือได้น้อยที่สุด
  2. ทุกพื้นที่ในซีกโลกเหนือสามารถมองเห็นดาวเหนือได้เสมอ
  3. การเห็นหรือไม่เห็นดาวเหนือจากขอบฟ้าสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง
  4. ความโค้งมากหรือน้อยของผิวโลกมีผลต่อการเห็นดาวเหนือได้สูงหรือต่ำ
  5. ลักษณะความสูงต่ำของภูมิประเทศเป็นข้อจำกัดของการมองเห็นดาวเหนือ
 49. การคิดนวัตกรรมสร้างเครื่องมือ หลี่จับปลา ของชาวประมงลาว เป็นภูมิปัญญาที่มีหลักการคิดจากอะไรสำคัญที่สด
  1. การอาศัยแรงน้ำไหลให้ปลาเคลื่อนที่มาหาคน
  2. การเข้าใจในหลักธรรมชาติของน้ำและสัตว์น้ำในพื้นที่
  3. เรียบง่าย ประหยัด จัดการสะดวก ต้นทุนต่ำ กำไรสูง
  4. การอาศัยแรงน้ำไหลแทนการเคลื่อนที่ของคนเพื่อจับปลา
  5. หลักการใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ระยะสั้น
 50. การจัดการประมงเอกลักษณ์พื้นถิ่นแบบนี้มีผลกระทบต่อระบบธรรมชาติอย่างไร
  1. ขัดขวางระบบนิเวศ ทำลายวงจรสัตว์น้ำตามธรรมชาติรุนแรง
  2. การใช้วัสถุทำหลี่จับปลาทำลายทรัพยากรธรรมชาติทุกปี จนเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
  3. ขวางทางน้ำไหล ก่อเกิดน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนมีระยะเวลายาวนานมากขึ้น
  4. กีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ จนเกิดตะกอนทับถมตามก้อนหินมากขึ้น
  5. สอดคล้องกลมกลืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติ เพราะทำเพื่อยังชีพเป็นหลัก
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: 9 วิชาสามัญ ::

:: ปี 59 ::

 1. สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน วรรณะที่ทำหน้าที่สั่งสอนวิทยากรต่างๆ และทำพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่สังคมได้แก่ข้อใด
  1. พราหมณ์
  2. กษัตริย์
  3. แพศย์
  4. ศุทธ
  5. จัณฑาล
 2. ความพยายามระวังมิให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิต พยามยามละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป พยายามสร้างความดีที่ยังไม่มีให้มี และพยายามรักษาความดีที่มีอยู่แล้ว จัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อใด
  1. สัมมากัมมันตะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัมมาวายามะ
  4. สัมมาทิฏฐิ
  5. สัมมาสติ
 3. นิพนธ์เป็นคนมีสัจจะ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน หมั่นฝึกฝนช่มจิตรักษาใจเพื่อลดละกิเลส อีกทั้งมีความอดทนต่อคำพูดของผู้อื่น และเสียสละ ข้อความี้แสดงว่านิพนธ์ประพฤติตามหลักธรรมข้อใด
  1. อคติ ๔
  2. ปธาน ๔
  3. อิทธิบาท ๔
  4. พรหมวิหาร ๔
  5. ฆราวาสธรรม ๔
 4. ในบรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอานนท์ว่ามีความเป็นเลิศหลายด้าน ข้อใดไม่ใช่ความเป็นเลิศของพระอานนท์
  1. เป็นผุ้มีความเพียรอย่างยิ่ง
  2. เป็นพระธรรมกถึกที่ยอดเยี่ยม
  3. เป็นพหูสูต ผู้คงแก่เรียน ใฝ่รู้ใฝ่สดับ
  4. เป็นผู้มีสติ ความระลึกได้และตื่นตัวตลอด
  5. เป็นผู้จดจำพระพุทธวจนได้เป็นอย่างดี
 5. พระไตรปิฏกเป็นคัมภีร์ชั้นต้นที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า ๓ หมวดใหญ่ๆ คือ พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฏก ถ้าต้องการศึกษาพระสูตร ซึ่งประมวลหรือรวมคำสอนประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่ เราควรศึกษาจากหมวดใด
  1. สังยุตตนิยกาย พระสุตตันตปิฏก
  2. อังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิฏก
  3. ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฏก
  4. มัชฌิมนิกาย พระสุตตันตปิฏก
  5. ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฏก
 6. คัมภีร์สำคัญในศาสนาพราหมณ์ที่เรียกว่า เป็นศรุติ หมายถึงข้อใด
  1. คัมภีร์ที่นักวิชาการแต่งขึ้นภายหลังเพื่ออธิบายขยายความคัมภีร์เก่าๆ
  2. คัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่ที่สืบทอดกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ
  3. คัมภีร์ที่เหล่าฤษีได้ยินเสียงทิพย์จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วนำมาแต่งเป็นคัมภีร์
  4. คัมภีร์ที่พระผุ้เป็นเจ้ามีโองการให้พราหมณ์และกษัตริย์ต้องประพฤติตาม
  5. คัมภีร์ที่พวกพราหมณ์เขียนขึ้นเองแล้วนำไปเผยแพร่ให้คนทั้งหลายได้รับรู้
 7. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการที่กษัตริย์ลิจฉวีแคว้นวัชชียึดถือปฏิบัติ
  1. เคารพบูชาเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ประจำชาติ
  2. หมั่นประชุม มีความพร้อมเพรียงกัน ไม่ขัดต่อหลักการเดิม
  3. จัดการคุ้มครองอารักขาพระอรหันต์ทั้งหลายภายในแคว้นวัชชี
  4. แต่งตั้งรัชทายาทให้คอยสอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
  5. ให้ความคุ้มครองเหล่ากุลสตรีทั้งหลายไม่ให้ถูกรังแก และเคารพนับถือผู้ใหญ่
 8. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ซึ่งเป็นหลักะรรมสำคับดำรงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง
  1. สุดาสงเคราะห์ช่วยเหลือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านอยู่เสมอ
  2. นิชารู้จักประมาณในการใช้จ่าย เมื่อสิ่งของจำเป็นในบ้านชำรุดก็ทำการซ่อมแซมให้ดี
  3. ประพจน์แบ่งทรัพย์ที่หามาได้เพื่อเลั้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว ใช้ประกอบอาชีพและเก็บออม
  4. สมรักษ์บำรุงภรรยาโดยยกย่อง ไม่ดูหมิ่น มอบหน้าที่ในครัวเรือนและจัดหาเครื่องแต่งกายให้
  5. สุนัยเลี้ยงดูบิดามารดา ช่วยทำงานของท่าน และเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้
 9. พิธีปวารณาที่พระสงฆ์กระทำในเทศกาลวันออกพรรษามีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่ออะไร
  1. ให้พระสงฆ์รู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องจากข้อเสนอแนะของผู้อิน
  2. ให้ชาวพุทธระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในคราวเดียวกัน
  3. ประกาศว่าพระสงฆ์สามารถไปค้างแรมในที่ต่างๆ ได้โดยไม่ผิดวินัย
  4. ให้ประชาชนได้สร้างสมบุญด้วยการถวายทานแด่พระสงฆ์
  5. แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
 10. การละเว้นความชั่ว การสร้างแดคุณงามความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนในวันใด
  1. อาสาฬหบูชา
  2. เทโวโรหณะ
  3. อัฏฐมีบูชา
  4. วิสาขบูชา
  5. มาฆบูชา
 11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ
  1. ต้องมีประชากรจำนวนหนึ่ง
  2. ต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐ
  3. ต้องมีอำนาจอธิปไตย
  4. ต้องมีกองกำลังทหาร
  5. ต้องมีรัฐบาล
 12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม
  1. การที่ครูต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์
  2. การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สิน
  3. การปฏิบัติตามกฏจราจรเพราะก่อให้เกิดความปลอดภัย
  4. สตรีไม่ควรแตะต้องพระภิกษุสงฆ์
  5. การเข้าแถวเพื่อรับบริการ
 13. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘
  1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภาและรัฐสภา
  2. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวแต่ก็มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่น
  3. สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่คู่ขนานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฏหมาย
  4. กรุงเทพมหานครเป้นการปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
  5. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากบุคคลต่างๆ ดังนี้คือ ประะานกรรมาะการสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 14. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า การจำนำ คือการที่ผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ใดที่ไม่สามารถนำมาจำนำได้
  1. เรือยนต์
  2. บ้านและที่ดิน
  3. วัวนม
  4. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
  5. รถแทรกเตอร์
 15. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุดของ คดีอุทลุม
  1. พี่น้องจะฟ้องร้องกันเป็นคดีอาญาไม่ได้
  2. หลานจะฟ้องยายเป็นคดีแพ่งไม่ได้
  3. ผู้สืบสันดานจะฟ้องบุพการีไม่ว่าคดีแพ่ง หรือคดีอาญามิได้
  4. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่งไม่ได้
  5. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่ง หรือคดีอาญาไม่ได้
 16. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคแรก บัญญัติวาการกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยทมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บัคับคดีหาได้ไม่ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง
  1. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องทำเป็นสัญญาจึงจะฟ้องร้องได้
  2. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท แม้ไม่ได้ทำสัญญาหากผู้กู้มีจดหมายแจ้งขอผ่อนผันการชำระเงินดังกล่าวผู้ให้กู้ฟ้องร้องได้
  3. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องได้ไม่เกินสองพันบาท
  4. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมษะ
  5. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆียะ
 17. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับ ทายาทโดยธรรม ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  1. ผู้สืบสันดาน/บิดา มารดา/ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน/ ปู่ ย่า ตา ยาย/ พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ลุงป้า น้า อา
  2. ผู้สืบสันดาน/ บิดา มารดา / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน /พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย/ ลุง ป้า น้า อา
  3. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / ปู้ ย่า ตา ยาย / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ลุง ป้า น้า อา
  4. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / คู่สมรส / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย
  5. ผู้สืบสันดาน / คู่สมรส / บิดา มารดา / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน / ปู่ ยา ตา ยาย
 18. จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๘ ที่ตำรวจ สน.ตลาดพลูและเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการสกัดจับเด็กแว้นกวนเมืองบริเวณสะพานราชพฤกษ์..ในนี้เป็นเยาวชนอายุ ๑๕- ๑๘ ปีจำนวน ๑๐๘ คน ซึ่งศาลได้พิจารณาให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเข้ารับการอบรมพฤติกรรมโดยสถานพินิจฯ ก่อนเข้ากระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่าและสูงกว่ากลุ่มอายุของเยาวชนดังกล่าว ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้องตามประมวลกฏหมายอาญา
  1. ผู้กระทำผิดอายุ ๑๕-๑๘ ปีมีความผิดทางอาญาเหมือนกรณีผู้ทีอายุมากกว่านั้น
  2. ผู้กระทำผิดอายุ ๑๕-๑๘ ปีไม่มีความรับผิดทางอาญาแต่ต้องเข้าสถานพินิจฯ เพื่ออบรม
  3. ผู้กระทำผิดอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี กฏหมายกเว้นโทษให้
  4. ผู้กระทำผิดอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี กฏหมายยกเว้นความผิดให้
  5. ผู้กระทำผิดอายุต่ำกว่ ๑๐ ปีไม่มีความรับผิดทางอาญาก็จริง แต่ต้องเข้าสถานพินิจฯ เพื่ออบรม
 19. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องสำหรับระบบกฏหมายไทย
  1. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เพราะใช้กฏหมายตราสามดวง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
  2. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอย์เพราะใช้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฏหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
  3. กฏหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ คือ ประมวลกฏหมายฉบับแรกของไทย
  4. ระบบกฏหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะประกาศใช้ประมวลกฏหมายอาญา
  5. กรมหลวงราชบุรีฯ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ทรงเป็นผู้เลือกให้ใช้ระบบประมวลกฏหมายในประเทศไทย
 20. ข้อใดอธิบายลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  1. กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี
  2. รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง
  3. คนในสังคมมีสิทธิเลือกงานทำอย่างเสรี
  4. ประชาชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
  5. ผู้แทนราษฏรเป็นผู้ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในสังคม
 21. เมื่อราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลและเอกชนคิดโครงการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสำเร็จรูป หลากหลายชนิด ทำให้เกิดผลต่อเส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานข้าวอย่างไร
  1. เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางซ้าย
  2. เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางขวา
  3. เส้นอุปสงค์เคลื่อนไปทางซ้าย
  4. เส้นอุปสงค์เคลื่อนไปทางขวา
  5. ไม่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน
 22. ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐๐ บาท ขณะเดียวกัน ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกินค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ สหภาพแรงงานจึงเรียกร้องขอให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น ๓๖๐ บาท จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมอย่งไร
  1.  ทำให้ราคาสินค้าต่ำลง
  2. ไม่มีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ
  3. ทำให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายกลับไป
  4. ทำให้สินค้าส่งออกมีราคาต่ำจนแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
  5. อาจทำให้การลงทุนต่างประเทศพิจารณาย้ายการผลิตไปยังประเทศค่าแรงยังถูกกว่า
 23. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จคือข้อใด
  1. ตลาดทุนมีจำกัด
  2. ตลาดมีหลายขนาด
  3. สหกรณ์มีขนาดใหญ่เกินไป
  4. พืชผลเกษตรกรรมไม่เหมาะที่จะจัดการด้วยระบบสหกรณ์
  5. สมาชิกและผู้บริหารขาดวินัยไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
 24. หลักปรัชญาที่สำคัญที่สุดที่อยุ่เบื้องหลังของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
  1. ผลิตสินค้าชนิดเดียวให้เกิดความชำนาญเพื่อลดต้นทุนการผลิต
  2. ควรมีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่า
  3. กระจายความเสี่ยงโดยผลิตสินค้าบริการหลายชนิด
  4. ผลิตสินค้าชนิดเดียวแต่ให้มีปริมาณมากพอ
  5. ผลิตสินค้าที่หายากในท้องถิ่นนั้น
 25. การสร้างความสมดุลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งใดมากที่สุด
  1. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  2. อุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
  3. สินค้าในประเทศกับสินค้าต่างประเทศ
  4. ความเจริญทางเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย
  5. ความสมดุลของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 26. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนฉบับที่ผ่านๆ มาก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้น
  2. ภาคเกษตรกรรมขยายตัวมากกว่าภาคอุตสาหกรรม
  3. การกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้น
  4. ชาวไทยมีอัตราการออมสูงขึ้น
  5. เศรษฐกิจพึงพาตนเองได้
 27. ข้อใดไม่ใช่หนี้สาธารณะ
  1. รัฐบาลขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
  2. รัฐบาลประกาศขายตั๋วเงินคลัง
  3. รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ
  5. ธนาคารแห่งประเทศไทยจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
 28. การกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้โดยการใช้งบประมาณภาครัฐแบบใด
  1. งบประมาณสมดุล
  2. งบประมาณเกินดุล
  3. งบประมาณขาดดุล
  4. งบประมาณได้ดุล
  5. งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา
 29. สถานการณ์ข้อใดเป็นมาตรการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ
  1. การยกเลิกพิกัดภาษีศุลกากร
  2. การกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกและนำเข้า
  3. การไม่กำหนดโควต้าสินต้าส่งออกและนำเข้า
  4. การไม่กำหนดจำนวนเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  5. การไม่กำหนดสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม
 30. พัฒนาการในข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ในยุคโลหะ
  1. การจัดระเบียบการปกครอง
  2. การสร้างภาษาเขียนขึ้นใช้
  3. การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
  4. การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเมือง
  5. การนำโลหะต่างชนิดมาผสมกันเพื่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้
 31. ประมวลกฏหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีที่มีบทลงโทษซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ือ ตาต่อตาฟันต่อฟัน เป็นกฏหมายของชนชาติใด
  1. ฮีบรู
  2. กรีก
  3. อาหรับ
  4. โรมัน
  5. อะมอไรต์
 32. ชนชาติใดเป็นผุ้คิดค้นระบบทศนิยมซึ่งเป็นที่ใช้แพร่หลายอยู่ในโลกจนถึงปัจจุบัน
  1. อาหรับ
  2. โรมัน
  3. อินเดีย
  4. กรีก
  5. ฮีบรู
 33. สงครามใดที่เป็นการสู้รบกันระหว่างชนชาติต่างๆ ในตะวันออก กับชนชาติต่างๆ ในตะวันตก
  1. สงครามครูเสด
  2. สงครามร้อยปี
  3. สงครามฝิ่น
  4. สงครามทรอย
  5. สงครามพิวนิค
 34. นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิวัติแนวคิดทางดาราศาสตร์ กล่วคือ เขามีความคิดว่าดวงอาทิตย์เป็ฯศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งตรงข้ามกับแนวควมคิดเดิมที่มีมาแต่โบราณ
  1. กาลิเลโอ กาลิเลอิ
  2. ปโตเลมี
  3. โยฮัน เคปเลอร์
  4. นิโคลัส คอเปอรร์นิคัส
  5. ไอแซค นิวตัน
 35. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในยุโรป ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่สำคัญที่สุดในข้อใด
  1. ยุโรปมีระบบการผลิตเกษตรกรรมใหม่
  2. ยุโรปกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม
  3. จำนวนประชากรของยุโรปเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
  4. ประเทศในยุโรปแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
  5. ยุโรปกลายเป้นมหาอำนาจ
 36. อะไรไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. การแบ่งค่ายของประเทศมหาอำนาจ
  2. การสะสมกำลังอาวุธของประเทศมหาอำนาจ
  3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมอาวุธสงคราม
  4. สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ
  5. เยอรมันและญี่ปุ่นเข้ายึดครองดินแดนในหลายประเทศ
 37. ที่เรียกว่า กึ่งพุทธกาล หรือ พ.ศ.๒๕๐๖ ตรงกับ ร.ศ.หรือรัตนโกสินทรศกใด
  1. ร.ศ.๑๗๕
  2. ร.ศ.๑๗๖
  3. ร.ศ.๑๗๗
  4. ร.ศ.๑๗๘
  5. ร.ศ.๑๗๙
 38. จุดประสงค์สำคัญที่สุดของขบวนการเสรีไทย คืออะไร
  1. เชิดชูและเผยแพร่ลัทธิไทยนิยม
  2. ฝึกกองกำลังให้รู้จักใช้อาวุธสงคราม
  3. สร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศไทยในตะวันตก
  4. แสวงหาความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามของอักษะ
  5. ต่อต้านญี่ปุ่นและขับไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย
 39. ข้อใดไม่ใช่ประกาศของทางราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔
  1. ห้ามราษฏรรับจ้างชาวตะวันตกทำงาน
  2. ให้เสรีภาพประชาชนในการรับถือศาสนา
  3. ห้ามเอาคนในบังคับต่างประเทศมาเป็นทาส
  4. ให้นางในลาออกจากพระบรมมหาราชวังได้
  5. ห้ามบังคับสตรีให้แต่งงาน หากสตรีผู้นั้นไม่เต็มใจ
 40. สาเหตุสำคัญที่ยอดเขาคิลีมันจาโรในทวีปแอฟริกาซึ่งมีความสูง ๕๘๙๕ เมตรมีหิมะปกคลุมตลอดปีคือข้อใด
  1. ได้รับอิทธิพลกระแสน้ำเย็นที่มาจากทางขั่วโลกไหลผ่าน
  2. อิทธิพลความผกผันอุณหภูมิติดลบช่วงกลางคืนของทะเลทรายซาฮารา
  3. กระแสอากาศเย็นเบื้องสูงที่พัดจากขั่วโลกใต้เป็นลมประจำถิ่น
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของอุณหภูมิกับความต่างระดับความสูงในภูมิประเทศ
  5. ตั้งอยุ่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นและความสูงของยอดเขา
 41. ข้อใดถือว่าเป็นการฟื้นฟูบูรณะดินเค็มที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทอย่างได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด
  1. การออกกฏหมายห้ามการทำนาเกลือสินเธาว์
  2. การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกระจายดินเค็ม
  3. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และปลูกพืชพันธ์ทนดินเค็ม
  4. การสร้างแหล่งน้ำชะล้างละลายลดความเค็มของดิน
  5. การเวนคืนพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดและแพร่กระจายดินเค็ม9 social
   จากแผนที่ใช้ตอบคำถาม ข้อ ๔๓-๔๕
 42. ความต่างระดับของแต่ละเส้นชั้นความสูงเท่า (Contour Line) มีค่ากี่เมตร
  1. 5
  2. 10
  3. 15
  4. 20
  5. 25
 43. ระยะทางจริงระหว่างยอดเขาสูงสุด (ภูด่านอีป้อง) 1,271 ถึงยอดเขาอีกแห่งหนึ่งสูง 633 เมตร วัดได้ 22.5 กิโลเมตร ถ้าระยะทางในแผนที่วัดได้ 9 เซนติเมตร แผนที่นี้ใช้มาตราส่วนเท่าใด
  1. 1:50,000
  2. 1:22,500
  3. 1:125,000
  4. 1:225,000
  5. 1:250,000
 44. บริเวณยอดดอยภูด่านอีป้อง ที่มีความสูงเกินกว่า ๑๒๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพันธ์ป่าไม้ที่ปกคลุม บริเวณดังกล่าวจะมีลักาณะตรงข้อใดมากทีสุด
  1. ป่าไม้เบญจพรรณสูง
  2. ป่าดงดิบแล้ง
  3. ป่าดิบชื้น
  4. ป่าสนเขา
  5. ป่าดิบเขา
 45. การสร้างบ้านบนที่โล่งแจ้งในภาคกลางของประเทศไทย ได้วางตำแหน่งที่ตั้งบ้านในแนวเดียวกันกับการโคจรของดวงอาทิตย์แต่หน้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือ ห้องนอนควรตั้งอยู่ทิศใดจึงจะได้รับลมและอุณหภูมิเหมาะสมอยุ่สบายตามธรรมชาติตลอดปี
  1. ทิศเหนือ
  2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
  3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
  4. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 46. จากลักษณะตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลกของกรุงเทพกับนครเวียงจันร์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. กรุงเทพมีความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนมากกว่านครเวียงจันทร์
  2. นครเวียงจันทน์มีความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนมากกว่ากรุงเทพ
  3. นครเวียงจันทน์อยู่ไกลจุดศูนย์กลางของโลกมากกว่ากรุงเทพ
  4. กรุงเทพตังอยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากกว่านครเวียงจันทน์
  5. กรุงเทพมีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาของนครเวียงจันทน์
 47. การก่อสร้างในกลุ่มจังหวัดใดไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารรองรับความเสี่่ยงจากแผนดินไหว
  1. ตราด สุรินทร์ อุบลราชธานี
  2. แม่ฮ่องสอน ตาก ขอนแก่น
  3. เชียงราย แพึร่ นนทบุรี
  4. จันทบุรี สระแก้ว น่าน
  5. เชียงใหม่ เลย บึงกาฬ9 social
   จากภาพตอบคำถามข้อ ๔๙-๕๐
 48. แผนภูมินี้ใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ใดของโลก
  1. ลานิญา
  2. เอลนิโญ
  3. ทอร์นาโด
  4. การเกิดกระแสน้ำอุ่น
  5. พายุหมุนและฝนฟ้าคะนอง
 49. ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านแปซิฟิกตะวันตกและภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากสาเหตุใด
  1. สภาวะอากาศแล้งจมตัวลงและอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น
  2. การจมตัวลงของปริมาณมวลน้ำอุ่นและอากาศแล้ง
  3. กระแสน้ำอุ่นและพายุฝนฟ้าคะนองดึงความเย็นจึงแห้งแล้ง
  4. อุณหภูมิร้อนอบอ้าวเพิ่มเฉลี่ยสูงขึ้น ๑ องศาเซลเซียสทำให้แห้งแล้ง
  5. อากาศแห้งแล้งและความร้อนแฝงจากมวลน้ำจมตัวทำให้เกิดความแห้งแล้ง

Leave a comment

Filed under :: 9 วิชาสามัญ ::

Protected: ::โควต้า มช::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: 9 วิชาสามัญ ::