Category Archives: :: เพชรมงกุฏพุทธศาสนา ::

:: เพชรยอดมงกุฏ พุทธฯ ช่วงชั้น 2 ปี 46 ::

 1. ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดในการนับถือศาสนา
  1. นับถือตามอย่างบิดามารดา
  2. นับถือตามหลักการและเหตุผล
  3. นับถือตามความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม
  4. นับถือตามจารีตประเพณี
 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำให้พุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวพุทธ
  1. หลักธรรม
  2. พิธีกรรม
  3. ผลของการปฏิบัติธรรม
  4. ความเชื่อในปาฏิหารย์
 3. สิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเรียกว่าอะไร
  1. กิเลส
  2. ทุกข์
  3. สมุทัย
  4. นิโรธ
 4. กษัตริย์ผู้อุปภัมถ์พระพุทธศาสนาพระองค์แรกคือใคร
  1. พระเจ้าอโศกมหาราช
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าพรหมทัต
 5. ข้อใดคือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  1. วัดเวฬุวัน
  2. วัดราชคฤห์
  3. วัดเชตวัน
  4. วัดพุทธคยา
 6. ข้อใดแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
  1. การบำเพ็ญเพียรภาวนาของพระพุทธองค์
  2. การตรัสรู้ของพระพุทธองค์
  3. การเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนให้แก่คนทุกชนชั้นของพระพุทธองค์
  4. การส่งพระอรหันต์สาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา
 7. พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีความสามารถเป็นเยี่ยมในด้านใด
  1. การประกาศธรรม
  2. การฝึกพระภิกษุบวชใหม่
  3. การมีอิทธิฤทธิ์
  4. การสร้างบารมี
 8. หัวใจของพระพุทธศาสนาคือข้อใด
  1. ไตรสรณคมน์
  2. โอวาทปาติโมกข์
  3. พระรัตนตรัย
  4. อริยสัจ ๔
 9. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารในวันใด
  1. แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๖
  2. แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๘
  3. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
  4. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. ความเพียร
  2. ความเมตตากรุณา
  3. ความไม่ประมาท
  4. ความสามัคคี
 11. พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดชฏิล ๓ พี่น้อง พร้อมบริวาณ ๑๐๐๐ รูป ชฏิลหมายถึงใคร
  1. ฤาษีผู้จำศีลในป่า
  2. นักพรตที่บูชาไฟ
  3. นักบวชในศาสนาพราหมณ์
  4. ดาบสผู้บำเพ็ญเพียร
 12. ข้อใดจัดอยู่ในหลักธรรมที่เรียกว่าไตรสิกขา
  1. ภาวนา
  2. วิปัสสนา
  3. สมาธิ
  4. ฉันทะ
 13. หลักธรรมในข้อใดกล่าวถึงข้อควรละเว้นคู่กับข้อควรปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมเบี้องต้นที่ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  1. ทาน ปิยวาจา
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. มุทิตา อุเบกขา
  4. เบญจศีล เบญจธรรม
 14. การกระทำของใครถือว่าเป็นมโนทุจริต
  1. นกเอื้องชอบแย่งของเพื่อน
  2. หนูแดงคิดแก้แค้นคนที่พูดล้อเลียนเขา
  3. แมวเหมียวพูดโกหกพ่อแม่บ่อยๆ
  4. มดแดงคิดเลขผิดเกือบทุกข้อ
 15. หลักธรรมข้อใดช่วยไม่ให้อิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจเรา
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. ขันติ
 16. ต่อไปนี้คือผลของการทำความดีให้ถึงพร้อม ยกเว้นข้อใด
  1. หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
  2. มีสุขภาพจิตดี
  3. วางตัวได้เหมาะสม
  4. มีความสุขสำเร็จในชีวิต
 17. นิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำที่กาจิกก้อนกรวดไลลงไปในเหยือกจนมันสามารถกินน้ำได้นั้นเกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
  1. ปัญญา
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. สมาธิ
 18. ผู้ทีเสพของมึนเมาจัดเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาท เพราะเหตุใด
  1. ของมึนเมาทำให้เสียทรัพย์
  2. ของมึนเมาทำให้เสียสุขภาพ
  3. ของมึนเมาทำให้ขาดสติ
  4. ของมึนเมาทำให้ขาดวินัย
 19. นามเดิมของพระโมคคัลลานะ คืออะไร
  1. โกลิตะ
  2. อุปติสสะ
  3. กัสสปะ
  4. กัลลวามุตตะ
 20. อัญญานุเบกขา มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. การวางใจเป็นกลางไม่โอนเอียง
  2. การนิ่งเงียบบไว้ไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัว
  3. การวางเฉยแบบไม่รู้อะรจึงเงียบเฉยไว้
  4. การวางเฉยไม่ลุ่มหลงในลาภยศ สรรเสริญ
 21. ข้อใดคือตัวอย่างของความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน
  1. นักเรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียนพร้อมกัน
  2. ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันเข้าพรรษา
  3. ผู้คนเดินทางไปทำงานพร้อมกันในตอนเช้า
  4. เด็กๆ เตรียมตัวพร้อมที่จะไปโรงเรียน
 22. ผู้ทีพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงแสดงอุบายแก้ง่วงให้ฟังคือใคร
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระโมคคคัลลานะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระอานนท์
 23. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรดชฏิลอุรุเวลกัสสปะด้วยพระองค์เอง
  1. เพราะเป็นหัวหน้าของชฏิล ๕๐๐ คน
  2. ต้องการติดตามการเผยแผ่พระศาสนาของพุทธสาวก
  3. อุรุเวลกัสสปะเป็นคนถือดี แต่ฉลาดสามารถบรรลุธรรมได้
  4. ทรงหวังให้อุรุเวลกัสสปะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 24. คติธรรมที่ได้จากมหาอุกกุสชาดก คือข้อใด
  1. การถ่อมตนเป็นมงคลอันอุดม
  2. การผูกมิตรกับคนดีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
  3. การตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันอุดม
  4. การสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นมงคลอันอุดม
 25. เรื่องของอุบาสกคนใดที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภในมหาอุกกุสชาดก
  1. เสนกะ
  2. อนาถบิณฑิกะ
  3. จักกนะ
  4. มิตตคัณฐกะ
 26. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นกขมิ้นสอนลิงพาล
  1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2. เข็ญครกขึ้นภูเขา
  3. อย่าหวังที่จะสอนคนพาลได้สำเร็จ
  4. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
 27. ข้อใดไม่ใช่อานิสงส์ของการสวดมนต์
  1. สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
  2. ทำให้จิตใจสงบ เกิดสมาธิ
  3. เป็นการฝึกวินัยตนเอง
  4. ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณความดี
 28. ผู้มีอายุเท่าใดไม่สามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
  1. ๖ ปี
  2. ๗ ปี
  3. ๑๐ ปี
  4. ๑๒ ปี
 29. ข้อใดคือการทำความดีระดับประเทศ
  1. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2. ปฏิบัติตนตามกฏหมายบ้านเมือง
  3. ปฏิบัติตามกฏของชุมชน
  4. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
 30. สมเด็จพระบรมราชชนกทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดใด
  1. วัดราชบพิธ
  2. วัดราชประดิษฐ์
  3. วัดบวรนิเวศ
  4. วัดเบญจมบพิตร
 31. สมเด็จพระบรมราชชนกทรงเป็นตัวอย่างชาวพุทธที่ดี เพราะทรงมีพระจริยวัตรตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. ฆราวาสธรรม ๔
  2. พรหมวิหาร ๔
  3. อิทธิบาท ๔
  4. สังคหวัตถุ ๔
 32. การที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ทรงสอนพระโอรสธิดาไว้ให้วางอำนาจเหนือผู้อื่น เพราะพระองค์ทรงมีคุณธรรมในข้อใด
  1. ความยุติธรรม
  2. ความอดทน
  3. ความข่มใจ
  4. ความกรุณา
 33. หน่วยงานใดจัดตั้งขึ้นเพราะพระเมตตากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ที่มีต่อประชาชน
  1. โรงพยาบาลศิริราช
  2. มูลนิธีชัยพัฒนา
  3. มูลนิธีสายใจไทย
  4. มูลนิธิแพทย์อาสา
 34. ข้อใดเป็นพระนามที่ชาวไทยภูเขาถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
  1. เจ้าฟ้าหลวง
  2. ย่าของแผ่นดิน
  3. แม่ฟ้าหลวง
  4. แม่ย่าหลวง
 35. การนั่งต่อหน้าพระสงฆ์ที่ถูกต้องคือข้อใด
  1. นั่งในท่าเทพบุตรหรือเทพธิดา
  2. นั่งบนอาสนะเสมอท่าน
  3. นั่งโดยการสำรวมกิริยา
  4. นั่งขัดสมาธิ
 36. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องต่อพระสงฆ์
  1. สมจิตถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร
  2. สมใจประเคนของโดยส่งถึงมือท่าน
  3. สมชายสนทนากับพระสงฆ์โดยใช้คำแทนตัวท่านว่าหลวงพ่อ
  4. สมปองเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าเมื่อยื่นต่อหน้าท่าน
 37. ผู้ที่สามารถนำหลักอริยสัจ ๔ มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ดี แสดงว่ามีสิ่งใด
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สติ
  4. ปัญญา
 38. การมีสมาธิ มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. มีความสงบแน่วแน่
  2. มีสมองปลอดโปร่งแจ่มใส
  3. มีความจำดี แม่นยำ
  4. มีอารมณ์มั่นคง
 39. ก่อนนั่งบำเพ็ญสมาธิ ต้องทำสิ่งใดเป้นอันดับแรก
  1. กำหนดลมหายใจเข้า ออก
  2. กล่าวคำแผ่เมตตา
  3. อาราธนาศีล
  4. สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 40. วันพระสงฆ์ คือข้อใด
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันมาฆบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 41. หน่วยงานใดที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก
  1. องค์การศาสนาเพื่อสันติ
  2. องค์การสหประชาชาติ
  3. องค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก
  4. องค์การพระพุทธศาสนาสากล
 42. เมื่อนักเรียนช่วยกันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงว่าถึงวันสำคัญทาง
  1. พระพุทธศาสนาวันใด
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันตักบาตรเทโว
  5. วันธรรมสวนะ
 43. ในเดือนหนึ่งจะมีวันธรรมสวนะกี่ครั้ง
 44. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องรวมความรู้สึกนึกคิดของคนเข้ามาสู่จุดเดียวกัน จุดนั้นหมายถึงข้อใด
  1. พระธรรม
  2. พระพุทธ
  3. พระสงฆ์
  4. พระพุทธคุณ
 45. การอาราธนาศีล หมายถึงข้อใด
  1. การขอศีล
  2. การสมาทานศีล
  3. การรักษาศีล
  4. การบูชาศีล
 46. วันโกน หมายถึงวันใด
  1. ก่อนออกพรรษา ๑ วัน
  2. ก่อนวันบวช ๑ วัน
  3. หลังวันพระ ๑ วัน
  4. ก่อนวันพระ ๑ วัน
 47. การอาราธนาธรรมจะกระทำหลังขั้นตอนใด
  1. หลังอาราธนาศีล ๕
  2. หลังจากพระสงฆ์ให้ศีล ๕ แล้ว
  3. หลังพระสงฆ์ฉํนอาหารแล้ว
  4. หลังตัวแทนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 48. พระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธเชื่อมันในเหตุและผลยกเว้นข้อใด
  1. เชื่อมั่นว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำ
  2. เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม
  3. เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์
  4. เชื่อมั่นในสิ่งที่ฟังต่อต่อกันมา
 49. การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เป็นผลมาจากการกระทำในข้อใด
  1. สมาธิและปัญญา
  2. สมาธิและความเพียร
  3. ปัญญาและความเพียร
  4. ปัญญาและศรัทธา
 50. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทรงรับการถวายอาหารจากผู้ใด
  1. นางสุชาดา
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. กษัตริย์มัลละ
  4. นายจุนทะ
 51. ผู้มีจิตใจโหดร้ายชอบทำร้ายและรังแกผู้อื่นเป็นประจำขาดบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ศีลมัย
  2. ทานมัย
  3. ภาวนามัย
  4. อุปมัย
 52. คำกล่าวที่ว่า เลือกที่รัก มักที่ชัง มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. มโนคติ
  2. อคติ
  3. อุเบกขา
  4. อัญญานุเบกขา
 53. ถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการทำงานต้องยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตข้อใด
  1. สังคหวัตถุ ๔
  2. อริยสัจ ๔
  3. อิทธิบาท ๔
  4. พรหมวิหาร ๔
 54. คำแปลที่ถูกต้องของพุทธศาสนสุภาษิตทีว่า วิริเยน ทุกขะมัจเจติ คือข้อใด
  1. ความเพียรทำให้หลุดพ้นจากกิเลส
  2. คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
  3. ความสุขมีได้เฉพาะผู้มีความเพียร
  4. คนจะทุกข์หากปราศจากความเพียร
 55. การบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร
  1. พุทธจริยวัตร
  2. พุทธัตถจริยา
  3. โลกัตถจริยา
  4. ญาตัตถจริยา
 56. การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่จะทำให้เรามีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ มีความคิดที่เป็นระบบ เชื่อมโยงกับเหตุผลและมีประสิทธิภาพ คือขั้นตอนใด
  1. การศึกษาขั้นศีล
  2. การศึกษาขั้นธรรม
  3. การศึกษาขั้นโลกุตรธรรม
  4. การศึกษาขั้นสมาธิ
 57. การไม่อาฆาตเคียดแค้นชิงชัง เป็นแนวทางในการทำความดีวิธีใด
  1. เมตตา
  2. มุทิตา
  3. อภัยทาน
  4. อามิสทาน
 58. ในขณะที่นั่งสมาธิ ถ้าหากจิตฟุ้งซ่าน คิดถึงเรื่องอื่น การเหนี่ยวรั้งจิตต้องใช้สิ่งใด
  1. จิตตะ
  2. ขันติ
  3. วิมังสา
  4. สติ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เพชรมงกุฏพุทธศาสนา ::

:: เพชรยอดมงกุฏ ::

 1. พุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ ๒ ปี ๕๖ 
 2. พระพุทธศาสนา ม.ต้น ปี
 3. พระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปี 57

Leave a comment

Filed under :: เพชรมงกุฏพุทธศาสนา ::

:: ม.ปลาย ปี 57 ::

 1. ตามข้อสรุปเรื่องแก่นพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเรื่องความเห็นด้วยปัญญา (ญาณทัศน์)ว่าเปรียบเหมือนอะไร
  1. กระพี้ไม้
  2. แก่นไม้
  3. เปลือกไม้
  4. สะเก็ดไม้
 2. มนุษย์จำนวนมาก ผู้ถูกภัยคุกคาม ต่างถึงภูเขา ป่าไม้ อารามและรุกขเจดีย์เป็นสรณะ นั้นมิใช่สรณะอันเกษม.. สรณะอันเกษมมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
  2. การรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
  3. การยึดเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งสูงสุด
  4. การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 3. ในฐานะที่ทรงเป็นมนุาย์ พระพุทธเาทรงเป็นแบบอยย่างของผู้เป็นเลิศในด้านใด
  1. การเสียสละความสุขส่วนตัวทางโลก
  2. การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  3. การบำเพ็ญเพียรทางจิต
  4. การเป็นผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
 4. ข้อใดไม่ใช่วิธีพัฒนาตนให้เกิดภาวนามยปัญญา
  1. ฝึกสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน ๔
  2. ฝึกฝนโดยใช้หลักพหูสูต ๕
  3. เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
  4. ลงมือปฏิบัติหรือศึกษาจากประสบการณ์ตรง
 5. ศรัทธาที่ไม่พึงประสงค์และไม่ควรมีขึ้นในตนคือข้อใด
  1. สัทธาญาณสัมปยุต
  2. สัทธาญาณวิปปยุต
  3. วิปากศรัทธา
  4. กัมมัสสกตาศรัทธา
 6. ข้อความจากพระไตรปิฏกต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักความจริงอันเป็นสากล “ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตาม หลักการนั้นก็ยังคงมีอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม..ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักการนั้นแล้วจึงนำมาบอก มาแสดง วางเป็นแบบ…” หลักการดังกล่าวข้างต้น คืออะไร
  1. อริยสัจ ๔
  2. มัชฌิมาปฏิปทา
  3. อริยมรรคมีองค์ ๘
  4. อิทัปปัจจยตา
 7. ในสังคมอินเดียโบราณ ชนกลุ่มใดที่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามมากที่สุด
  1. นิราสา
  2. กรรมกร
  3. ปริพาชก
  4. อเจลกะ
 8. บุคคลในข้อใดควรเป็นที่ชื่นชมในหมู่ชาวพุทธมากกว่าข้ออื่น
  1. ผู้ที่เพียบพร้อมด้วยโภคทรัพย์และมีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และบำรุงพระพุทธศาสนา
  2. ผู้ที่ก่อร่างสร้างตัวจนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิ โดยปฏิบัติตามหลักธรรม หัวใจเศรษฐี
  3. ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความสันโดษทั้ง ๓ ลักษณะ
  4. ผู้ที่ใฝ่แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็และมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม
 9. ข้อความต่อไปนี้ เป็นคำยกย่องเกี่ยวกับเรื่องใดของพระพุทธเจ้า เหมือนหงายของที่คว่ำไว้ เหมือนปิดของที่เปิด เหมือนบอกทางแก่คนหลงทาง และเหมือนตามประทีปในที่มืด
  1. เนื้อหาของพระธรรมคำสั่งสอน
  2. การเตรียมบุคคลที่พระองค์จะทรงสั่งสอน
  3. ผลการสอนของพระพุทธเจ้า
  4. ขั้นตอนการสอนของพระพุทธเจ้า
 10. พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมใดมากที่สุด ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี หลังจากการตรัสรู้ของพระองค์
  1. ความไม่ประมาท
  2. อริยสัจ ๔
  3. โอวาท ๓
  4. ไตรลักษณ์
 11. ข้อความกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจำแนกองค์ประกอบของอริยสั ๔ เป็นภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
  1. ทุกข์ มรรค ภาคทฤษฏี
  2. สมุทัย นิโรธ ภาคปฏิบัติ
  3. มรรค นิโรธ ภาคทฤษฏี
  4. สมุทัย มรรค ภาคปฏิบัติ
 12. ข้อใดเป็นการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายความหมายของสัญญาในขันธ์ ๕
  1. แดง ได้ยินเสียงเรียกจึงหันไปมองและพบว่าเป็นเพื่อนสนิท
  2. เด่น ได้ยินเสียงดังโครมครามอยู่ในห้อง
  3. โดม ได้กลิ่นอย่างหนึ่งโชยมา รู้สึกชื่นใจและชอบทันที
  4. ดำ รู้สึกไม่พอใจที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง
 13. เพื่อคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้อง ธรรมหมวดใดถ้ามีศรัทธา เป็นส่วนประกอบข้อที่หนึ่งแล้ว จะต้องมีธรรมใดประกอบเป็นข้อสุดท้าย
  1. ศีล
  2. ภาวนา
  3. ปัญญา
  4. สติ
 14. ข้อใดแสดงถึงการเป็นนักบริหารชั้นยอดของพระพุทธเจ้าที่ทำหใสถาบันสงฆ์ที่พระองค์สถาปนาขึ้นมามีมาตรฐานในการปกครองที่ชัดเจนและทำให้ชาวพุทธมีศูนย์รวมใจที่เป้นหลักหนักแน่นมาทุกยุคทุกสมัย
  1. ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำตามธรรมชาติ
   ทรงยกพระธรรมวินัย
  2. ทรงยกพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญแห่งการปกครอง และให้เป็นแนวนโยบายที่พุทธบริษัทจะต้องสักการบูชาสูงสุด
  3. ทรงบัญญัติพระวินัยให้เป็นกรอบกติกาในการปกครองคณะสงฆ์ทั้งภิกษุและภิกษุณี
  4. ทรงกระจายอำนาจให้พระอัครสาวกและพระมหาเถระ ช่วยกันบริหารพระศาสนาแต่ไม่ทรงมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้กับผู้ใด
 15. พระสัทธรรมข้อใดเปรียบเหมือนจุดหมายปลายทางที่นักเดนทางต้องการไปให้ถึง
  1. ปฏิเวธสัทธรรม
  2. ปริยัติสัทธรรม
  3. ปฏฺิบัติสัทธรรม
  4. ปริยัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม
 16. ธรรมในหมวดใดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางสู่การบรรลุอริยมรรค อริยผลโดยตรง
  1. ภาวนา ๔
  2. วิมุตติ ๕
  3. ปัญญาวุฒิธรรม ๔
  4. พละ ๕
 17. ความในข้อใดเป็ฯมิจฉาทัสนะ
  1. ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน
  2. คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
  3. ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป
  4. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
 18. บุคคลผู้เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม จะไม่หวังพึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ หรืออิทธิปาฏิหารย์ ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้น ควรจะสอดคล้องกับพุทธศาสสุภาษาตข้อใดมากที่สุด
  1. กมมฺมนา วตฺตตี โลโก
  2. สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ
  3. สติ โลกสฺมี ชาคโร
  4. อตฺตาหิ อตฺตาโน นาโถ
 19. สำนวนไทยข้อไม่ตรงประเด็นสำหรรับใช้เตือนสติผู้ที่ขาดยถารูปปสันโดษ
  1. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
  2. คนที่รู้จักพอจะเป็นคนรวย ส่วนคนรวยที่ไม่รู้จักพอจะเป็นคนจน
  3. อย่าทำตัวเป็นคางคกขึ้นวก แมงปอใส่ตุ้งติ้่ง
  4. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
 20. วิภัชชวามี มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระนาคเสน
  3. พระพุทธศาสนา
  4. วิธีพูดแบบจำแนกแยกแยะ
 21. เมื่อนักเรียนได้ดูสื่อโฆษณาโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งนำเสนอและจูงใจให้คล้อยตามอย่างเต็มที่ นักเรียนควรใช้โยนิโสมนสิการแบบใดที่จะทำให้เกิดสติ ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณานั้น
  1. วิธีการติดแบบเห็นคุณ โทษ และทางออก
  2. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
  3. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
  4. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
 22. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาปัญญาของบุคคลประเภทใดมากที่สุด
  1. ผู้มีพยาบาทวิตก
  2. ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ
  3. ผู้ที่ตกเป็นทาสของโลกธรรม
  4. ผู้ที่หลงมัวเมาในอบายมุข
 23. อะไรคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดหรือการกระทำเพื่อให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะ
  1. ทมะ
  2. สติ
  3. ขันติ
  4. ปัญญา
 24. ข้อความต่อไปนี้ เป็นการเปรียบเทียบหรืออุปมาเกี่ยวกับเรื่องใด
  ความเที่ยงตรงของไฟ มีธรรมชาติคือความร้อน คนที่เชื่อว่าไฟร้อน กับคนที่ไม่เชื่อ เมื่อทั้งสองคนนี้ เอามือจี้ที่เปลวไฟ ก็จะรู้สึกได้ว่า ไฟร้อนเหมือนกัน

  1. ทุกข์
  2. ขันธ์ ๕
  3. กฏธรรมชาติ
  4. หลักกรรม
 25. ธรรมารมณ์ ตามความหมายทางธรรม คือข้อใด
  1. อายตนะภายนกที่ไม่ใช่รูป รส กลิ่น เสียงหรือสิ่งที่ต้องการ แต่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่ใจนึก
  2. อารมณ์ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจ โดยผ่านทางอายตนะภายใน
  3. ความรู้สึกที่เป็นไปในทางที่ดีตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น
  4. ภาวะของจิตใจที่แสดงออกมาภายนอก เช่น ร่าเริง เบิกบาน เศร้าหมอง
 26. ตามหลักกรรม ๑๒ กรรมในข้อใดเป็นกรรมหนัก ให้ผลก่อนกรรมชนิดอื่น
  1. ชนกกรรม
  2. อุปฆาตกรรม
  3. อนันตริยกรรม
  4. อาสันนกรรม
 27. ข้อใดไม่ได้หมายถึงผู้ที่ได้พัฒนาตนจนสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักไตรสิกขา
  1. บัณฑิต
  2. พระอรหันต์
  3. ภาวิตบุคคล
  4. ปริสทัมม์
 28. หลักธรรมในข้อใดไม่สัมพันธ์กับสาระสำคัญ
  1. ปัญญาวุฒิธรรม..หลักการในการฝึกอบรมระดับจิตใจของตน โดยการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา
  2. ปฏิจจสมุปบาท..หลักความจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสของเหตุและผลซึ่งเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน
  3. โพชฌงค์..ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้
  4. อริยวัฒฑิ..หลักการในการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นจากปุถุชน
 29. อุปทานข้อใดเป็นความหลงผิด ยึดติดถือมั่นว่ามีตัวตนและเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นข้ออื่นๆ ทั้งหมด
  1. กามุปาทาน
  2. ทิฏฐุปาทาน
  3. สีลัพพตุปาทาน
  4. อัตตวาทุปาทาน
 30. คำบาลีในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายพินทุ เพียงกึ่งมาตรา
  1. อาหุเนยฺโย
  2. อพฺยาปชฺฌา
  3. สตฺถา
  4. สจฺจํ
 31. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฏกซึ่งจัดว่าเป็ฯหลักฐานขั้นที่ ๒ คืออะไร
  1. ฏีกา
  2. สัททาวิเสส
  3. อรรถกถา
  4. ปกรณ์วิเสส
 32. เหตุใดพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงได้รับการยอมรับจากนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกว่าเป็นนิกายที่รักษาแบบแผนและคำสอนดั้งเดิมไว้ได้แม่นยำ
  1. เป็นนิกายที่พุทธศาสนิกชนมีบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากกว่านิกายอื่น
  2. จำนวนประชาชนที่นับถือนิกายนี้มีมากที่สุด
  3. มีพระไตรปิฏกบาลีเป็นรากฐานและเป็นแหล่งรวบรวมพระธรรมที่สมบูรณ์ที่สุด
  4. พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนได้ถูกต้องแม่นยำ
 33. การเกิด ดับตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติของอะไร
  1. จิต
  2. วิญญาณ
  3. สังขาร
  4. เวทนา
 34. คำในข้อใดมีความหมายว่า พระผู้เจริญสูงสุดของขาวโลก
  1. พระโลกเชษฐฺ
  2. พระโลกนาถ
  3. พระโลกนายก
  4. พระฑีฆทัสสี
 35. จากปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย..สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความหมายของความไม่ประมาท ข้อใดตรงและถูกต้องตามบริบทข้างต้น
  1. ความระมัดระวัง
  2. ความมีสติ
  3. ความรู้ตัวทั้วพร้อม
  4. ความรอบคอบ
 36. พุทธศาสนสุภาษิตข้อใดเตือนสติให้รู้เท่าทันโลกธรรม
  1. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
  2. อิฌาทานํ ทุกขํ โลเก
  3. ธมฺมจารี สุขํ เสติ
  4. น อุจฺจาวจํ ปณฑิตา ทสฺสยนฺติ
 37. สาราณียธรรมข้อใดมุ่งให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่วิวาทกัน ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางความประพฤติหรือข้อปฏิบัติและทางความรู้ ความคิดเห็น ศาสนา ลัทธิ อุดมการณ์
  1. สาธารณโภคิตา และ เมตตากายกรรม
  2. เมตตากายกรรม และ เมตตาวจีกรรม
  3. สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญุตา
  4. สีลสามัญญตา และ เมตตามโนกรรม
 38. เหตุใดจึงกล่าวว่า การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฏก มีอุปการะพิเศษแก่การศึกษาภาษาไทย
  1. เป็นที่มาของวรรณกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  2. เป็นแหล่งเดิมของคำศัพท์บาลีที่นำมาใช้ในภาษาไทย และภาษาบาลีเป็นรากฐานสำคัญส่วนหนึ่งของภาษาไทย
  3. สุภาษิตและสำนวนต่างๆ ในภาษาไทย ส่วนใหญ่มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฏก
  4. ผู้ที่เข้าใจภาษาบาลีในพระไตรปิฏก คือ ผู้ที่มีความแตกฉานในภาษาไทย
 39. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของนิพพาน
  1. ภาวะที่ไม่มีตัวตนเป็นเครื่องร้อยรัด
  2. ภาวะที่ออกไปแล้วจากตัณหาเครื่องร้อยรัดติดไว้กับภพ
  3. ภาวะที่ปราศจากเครื่องเสียบเแทง คือกิเลสทั้งปวง
  4. ภาวะที่ดับกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะได้อย่างสิ้นเชิง
 40. บุคคลใดต่อไปนี้ เป็นผู้มีปฏิปทาที่ควรถือเป็นแบบอย่างในเรื่องความสันโดษ ยกเว้นยุคคลในข้อใด
  1. อัลเบริร์ต ไอน์สไตน์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. มหาตมะ คานธี
  4. อนาคาริกธรรมปาละ
 41. ปทุมาดอกปริ่มน้ำ เสมอชล
  ต่อรุ่งเช้าดอกอุบล เบ่งได้
  เปรียบได้ดั่งบุคคล ยังไม่ สว่างนา
  สอนหน่อยจึงได้ให้ อะเคื้อเบ่งบาน
  ดอกบัวที่กล่าวถึงในบทโคลงข้างตน เปรียบได้กับบุคคลประเภทใด

  1. เนยยะ
  2. ปทปรมะ
  3. อุคฆฏิตัญญู
  4. วิปจิตัญญู
 42. พิธีปวารณา จัดเป็นพุทธศาสนพิธีในข้อใด
  1. บุญพิธี
  2. ทานพิธี
  3. กุศลพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 43. ใครคือพุทธสาวกเพียงองค์เดียวที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชแบบพิเศษที่เรียกว่า โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระโมคคัลลนะ
  4. พระราหุล
 44. ข้อใดไม่ได้ หมายถึง การสังคายนา
  1. การร้อยกรองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่
  2. การท่องจำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะปากต่อปาก
  3. การชำระคำสั่งสอนหรือการปฏิบัติที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง
  4. การชำระข้อความในคัมภีร์ที่ผิดพลาดให้มีความถูกต้องแม่นยำ
 45. การเห็นอริยสัจ มีความหมายว่าอย่างไร
  1. การเรียนอริยสัจแล้วเข้าใจ สามารถอธิบายได้ถูกต้อง
  2. การมีความรู้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับหลักธรรมอริยสัจ ๔
  3. การนำความรู้เรื่องอริยสัจไปแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิต
  4. การรู้แจ้งอริยสัจด้วยปัญญาจากการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน
 46. ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา จัดเป็นธรรมของผู้เจริญ คือข้อใด
  1. กัลยณปุถุชน
  2. อารยชน
  3. สัตบุรุษ
  4. มหาบุรุษ
 47. อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวพุทธบางคนเชื่อถือโชคลาง เครื่องรางของขลัง หรือบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ คนทรงเจ้าว่าสามารถช่วยให้ร่ำรวย พ้นจากความทุกข์ยากได้
  1. การขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  2. การขาดสัมมากัมมันตะ
  3. การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยและหลักกรรม
  4. การขาดสติ สัมปชัญญะ
 48. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสัมมาสังกัปปะ
  1. ความดำริที่ดี เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตั้งอยู่ในความสุจริต
  2. ความดำริที่ปลอดจากโลภะ ปราศจากความเห็นแก่ตัว
  3. ความดำริที่ประกอบด้วยเมตตา ปลอดจากโทสะ
  4. ความดำริที่ปลอดจากการเบียดเบียน คิดช่วยเหลือผู้อื่น
 49. ข้อใดไม่ใช่ไวพจน์ (ทำที่ใช้แทน) ของคำว่าจิต
  1. บัณฑร
  2. มนินทรีย์
  3. มนายตนะ
  4. สฬายตนะ
 50. จากโคลงบาทที่ ๓ ของบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
  ความรู้คู่เปรียบด้วย กำลัง กายเฮย
  สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง
  ปัญญาประดุจดัง อาวุธ
  กุมสติต่างโล่ป้อง อาจแกล้วกลางสนาม
  อาวุธในที่นี้ใช้ต่อสู้เพื่อเอาชนะอะไร ในความหมายทางธรรม

  1. อบายมุข
  2. กิเลสในใจ
  3. อกุศลกรรม
  4. ความทุกข์ยากลำบาก
 51. พุทธศาสนสุภาษิตในข้อใดไม่สัมพันธ์กับความหมายที่ให้ไว้
  1. นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งความสงบไม่มี
  2. สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความสันโดาเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
  3. อิณาทานํ ทุกขํ โลเก คนที่ถูกนินทาไม่มีในโลก
  4. วายเมเถว ปริโสยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
 52. พระไตรปิฏกฉบับพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชือว่าอะไร
  1. พระไตรปิฏกฉบับตราแผ่นดิน
  2. พระไตรปิฏกฉบับจุฬาลงกรณ์
  3. พระไตรปิฏกฉบับทอง
  4. พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ
 53. ข้อใดคือพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาธิปไตย
  1. การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักอย่างจริงจัง เพราะอยากรู้ว่าจะสามารถฝึกตนได้สูงสุดแค่ไหน
  2. การตั้งใจเรียนเพราะมีความสำนึกว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชีวิต
  3. การตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมจิต โดยหวังจะได้พบกับความสุขสงบภายในที่ต้องการ
  4. การบริจาคเงินเพื่อการกุศล เพื่อกำจังกิเลสที่เรียกว่าโลภะและแสดงให้รู้ว่าเป็นผู้มีเมตตากรุณา
 54. ข้อใดหมายถึงการหลุดพ้นจากกิเลสจากการทำสมาธิ
  1. อรหัตมรรค
  2. วิปัสสนาญาณ
  3. สมาธินทรีย์
  4. เจโตวิมุตติ
 55. การค้าขายที่เป็นมิจฉาวิณิชชา ข้อใดเป็นสาเหตุแห่งการละเมิดศีล ข้อ 5
  1. มัชชวณิชชา และวิสวณิชชา
  2. มังสวณิชชา และวิสวณิชชา
  3. สัตตวณิชชา และมัชชวฌิชชา
  4. วิสวณิชชา และสัตถวณิชชา
 56. การวิเคราะห์ในข้อใดเปรียบเหมือน การลอกใบกล้วยและกาบกล้วยออกจากต้นกล้วย จนไม่มีต้นกล้วย
  1. การวิเคราะห์สังขารสิ่งปรุงแต่งจิต
  2. การวิเคราะห์จิต
  3. การวิเคราะห์กาย
  4. การวิเคราะห์เวทนา
 57. ลักษณะของจิตในข้อใดเป็นจิตที่พัฒนาดีแล้ว มึความนุ่มนวล มีความว่องไว เฉียบแหลม โปร่งใส เป็นอิสระ ตื่นต้ว พร้อมเต็มที่สำหรับการทำงานทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. จิตที่มีคุณภาพ
  2. จิตที่มีสมรรถภาพ
  3. จิตที่มีสุขภาพ
  4. จิตที่มีความผ่องใส
 58. ภพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในวงจรของปฏิจจสมุปบาท มีความหมายว่าอย่างไร
  1. ภาวะชีวิตที่เป็นกระบวนพฤติกรรมทั้งหมด และภาวะแห่งชีวิตสำหรับตัวตนที่จะมีจะเป็นในรุปใดรูปหนึ่งตามความใฝ่หรือความอยาก
  2. ภาวะที่เหมาะสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ตามผลกรรมของแต่ละบุคคล
  3. โลกที่รองรับการเกิดของมนุษย์ ตามแรงผลักของอุปทาน
  4. การปรากฏแห่งขันธ์ 5 ทั้งหลาย และการได้มาแห่งอายนะต่างๆ
 59. ข้อใดอธิบายความหมายของ คุมใจไว้ที่กิจ คุมจิตไว้ที่งาน ไม่ถูกต้อง
  1. ใจนึกถึงสิ่งที่กำลังทำ หรืองานที่กำลังทำ จนรู้ชัดในสิ่งหรืองานที่ทำนั้น
  2. ใจอยู่กับสิ่งที่ทำ จนกระทั่งความรู้สึกเกี่ยวกับตัวผู้ทำ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
  3. ให้สติกำหนดอยู่กับสิ่งที่กำลังทำ หรือกำลังเป็นไปจนไม่มีโอกาสนึกถึงตัวเอง
  4. กำหนดจิตให้ระลึกรู้ว่า ฉันกำลังทำนั่น ฉันกำลังทำนี่อยู่
 60. วิปัสสนาญาณที่เกิดตามขบวนการต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร เมื่อบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วรู้เท่าทันความจริงของสังขารทั้งหลาย แล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดติดในสังขารนั้น
  1. สังขารุเปกขาญาณ
  2. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
  3. นิพพิทานุปัสสนาญาณ
  4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ
 61. หลักปาปนิกธรรม 3 ข้อใดที่สอดคล้องกับหลักการบริหารของนักธุรกิจในปัจจุบัน
  1. จักขุมา
  2. วิธูโร
  3. อุปนิสสยสัมปันโน
  4. จักขุมา และวิธูโร
 62. ข้อใดคือพฤติกรรมที่แสดงถึงกามฉันทะ
  1. รสสุคนธ์ จำใจอดทนทำงานล่วงเวลา เพราะอยาได้น้ำหอมราคาแพงจากประเทศฝรั่งเศส
  2. เอกชัย เชื่อมือตัวเองว่าจะสามารถตกแต่งบ้านและสวนให้สวยได้เหมือนในนิตยสาร แต่เมื่อไม่ได้ดังใจก็หมดความสุข
  3. เมื่อปราโมทย์เริ่มมีความรัก เขารู้สึกเป็นสุข สดชื่น มองเห็นโลกสวยงามตรงกันข้ามเมื่อรักไม่ยืนยาว ทำให้เขาผิดหวัง เซื่องซึมและเป็นทุกข์
  4. รัตนาวดี สะสมตุ๊กตาแก้วคริสตัล เพราะหลงใหลในความงามที่ใสบริสุทธิ์ของมัน เธอรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ชื่นชม ทนุถนอมของสะสมที่เธอรัก
 63. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาดินแดนสุวรรณภูมิ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วกี่ปี
  1. 433
  2. 236
  3. 236
  4. 100
 64. พุทธสาวกรูปใด เป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล และกราบทูลพระพุทธเจ้า พร้อมเสนอให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับสาวกของ นิครณถ์ นาฏบุตร
  1. พระจุนทะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอุบาลี
  4. พระมหากัสสปะ
 65. ภาวะจิตต่อไปนี้ ข้อใดไม่ตรงกับความหมายที่ให้ไว้
  1. อวิชชา ความหลงไม่กำหนดรู้ว่ากำลังคิดหรือพูดหรือทำอะไรอยู่
  2. ตัณหา ความอยากให้ตัวตนที่หลงว่ามีนั้น เป็นหรือไม่เป็นตามที่ต้องการ
  3. อุปาทาน ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไว้กับสิ่งต่างๆ
  4. ทิฏฐิ ความคิด ความเห็น ความเชื่อถือ และความเข้าใจที่เกิดจากการสั่งสมอบรมมา
 66. อายตนภายนอกซึ่งกระทบกายเรียกว่าอะไร
  1. ผัสสะ
  2. โผฏธัพพะ
  3. อารมณ์
  4. สัททะ
 67. ความหมายที่แท้จริงของ กัลยาณมิตร ในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด
  1. ผู้มีสุขภาพจิตดี อ่อนโยน ร่าเริง มีเสน่ห์
  2. ผู้ที่มีคุณสมบัติของมิตรแท้ น่าคบหาเป็นเพื่อน
  3. ผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนำได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยกัลยาณธรรม
 68. ผู้ครองเรือนที่แสวงหาทรัพย์และได้มาโดยชอบธรรมแล้ว มีการใช้ทรัพย์ในลักษณะใดจึงจะถือว่าน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากที่สุด
  1. ใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเองให้เป็นสุข
  2. ใช้ทรัพย์เผื่อเผ่ แบ่งปัน เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุข
  3. ใช้ทรัพย์ทำความดี ทำบุญ บริจาคทาน
  4. ใช้ทรัพย์โดยรู้เท่าทัน มีปัญญาเป็นนายเหนือทรัพย์
 69. การมีความพร้อมเพรียงกัน ลุกขึ้นมาป้องกันความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง และพร้อมเพรียงกันเพื่อทำกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด
  1. สาราณียธรรม 6
  2. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม
  3. อปริหานิยธรรม 7
  4. อริยวัฑฒิ 5
 70. บุคคลท่านใดที่เป็นผู้ริเริ่มปฏิรูปพิธีกรรมทางศาสนาตามหลักการทีว่า มีระเบียบ เรียบง่าย ประหยัดและได้ประโยชน์
  1. ท่านปัญญานันทภิกขุ
  2. สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจรี)
  3. พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต
  4. พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
 71. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าในทางจริยธรรมของหลักกรรม
  1. ให้ถือว่าคุณธรรม ความสามารถ ความชั่วที่ทำ เป็นเครื่องวัดความทรามหรือประเสริฐของมนุษย์
  2. ให้ความหวังในอนาคตสำหรับสามัญชนทั่วไป ที่ยังประสบความทุกข์ยากอยู่ว่าจะยังมีโอกาสได้พบกับความสุขจากกรรมเก่าที่เป็นกรรมดี
  3. ให้เห็นว่าการไปถึงจุดหมายที่ปรารถนาจะสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ
  4. ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง งดเว้นจากกรรมชั่ว รับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยการให้ความช่วยเหลือทำความดีต่อเขา
 72. ใครคือผู้แสดงความจำนงถวายผ้ากฐินเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
  1. หมอชีวกโกมารภัจจ์
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางมัลลิกาเทวี
  4. นางวิสาขา
 73. การมีดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักขุ) มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. เห็นความจริงเกี่ยวกับอริยสัจ 4
  2. เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย
  3. เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิงนั้นย่อมมีการดับไป
  4. เห็นความเกี่ยวเนื่องของเหตุปัจจัย
 74. วิธีการในข้อใดไม่สัมพันธ์กับ ธัมมานุปัสสนา ตามหลักสติปัฏฐาน 4
  1. รู้ชัดในอายตนะภายใน ภายนอก และกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้นๆ
  2. สร้างสัมปชัญญะ ในการกระทำและการเคลื่อนไหวทุกอย่าง
  3. รู้ชัดว่า นิวรณ์ 5 แต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ในขณะนั้น
  4. กำหนดรู้ว่า ขันธ์ 5แต่ละอย่าง คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และดับไปได้อย่างไร
 75. กิเลส กรรม วิบาก เป็นองค์ประกอบของอะไร
  1. วัฏฏะ 3
  2. กิเลสวัฏ
  3. วิปากวัฏ
  4. กรรมวัฏ
 76. ข้อใดไม่รวมอยู่ในเครื่องอัฏฐบริขารสำหรับผู้ที่จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  1. มีดโกน
  2. เข็ม
  3. ธมกรก
  4. ด้าย
 77. ผู้ที่มีความโกรธในขั้นโทสะ มีลักษณะอาการตามข้อใด
  1. มีความอาฆาตมาดร้าย แล้วเก็บความแค้นไว้ในใจ
  2. ขาดสติ ห้ามใจไว้ไม่อยู่ แสดงออกมาด้วยการประทุษร้าย ทำลายคนและสิ่งของ
  3. มีความขุ่นเคืองที่ถูกยั่วยุ จนแสดงอาการออกมาทางสีหน้า ท่าทาง คำพูด
  4. มีความขุ่นเคือง หงุดหงิด ฉุนเฉียวที่ฝังอยู่ในใจเหมือนไฟสุมขอน
 78. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี เป็นพุทธศาสนสุภาษิตทีสอดคล้องกับเทศกาลใดมากที่สุด
  1. เทศกาลเข้าพรรษา
  2. เทศกาลออกพรรษา
  3. เทศกาลทอดกฐิน
  4. เทศกาลสงกรานต์
 79. ข้อใดไม่ใช่ผลของการสังคายนาครั้งที่ ๑
  1. พระธรรมวินัยที่ได้รับการจัดระบบแล้วเรียกว่า พระไตรปิฏก
  2. พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ผ่านการสังคายนาแล้วมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เถรวาท
  3. พรธรรมวินัยแบ่งออกเป็น ๓ หมวด ประกอบด้วยพระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏกและพระอภิธรรมปิฏก
  4. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้แต่งคัมภีร์ กถาวัตถุ ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของพระอภิธรรมปิฏก
 80. จากกระบวนการเกิดทุกข์ตามวงจรปฏิจจสมุปบาท ข้อใดอธิบายความของ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี ได้ถูกต้อง
  1. เมื่ออยากได้สิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแน่น ผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้น ยิ่งอยากได้มากเท่าใด ก็ยิ่งยึดติดแรงขึ้นเท่านั้น
  2. เมื่อเกิดความพอใจ ชอบใจ ติดใจ ก็อยากได้ และอยากได้ยิ่งๆ ขึ้นไป
  3. อยากได้ของมีค่าของผู้อื่น แต่ไม่รู้โทษของวิธีการที่ผิด จึงนึกคิดกระทำการตามความคิด จึงเกิดเป็นการทำชั่วขึ้น
  4. เมื่อรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สมปรารถนา ก็อยากให้พ้นไป หรือเมื่อถูกขัดขวางก็เกิดขัดใจ เกิดโทสะ เกิดความคิดประทุษร้าย คิดทำลายผู้อื่น
 81. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการบริหารจิต
  1. จิตสิกขา
  2. จิตภาวนา
  3. จิตสมาธิ
  4. การอบรมพัฒนาจิต
 82. ข้อความต่อไปนี้ อธิบายถึงหลักธรรมใด
  บุคคลนั้นยังฉันทะให้เกิดขึ้น พยายามระดมความเพียร ยืนหยัดเพือความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลกรรมที่ยังไม่เกิด..เพื่อละบาปอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว..เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลกรรมที่ยังไม่เกิด..เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนลางไป เพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์แห่งกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

  1. อิทธิบาท ๔
  2. อินทรีย์ ๕
  3. โภคอาทิยะ ๕
  4. สัมมัปปธาน ๔
 83. ข้อใดคือผลที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพขีวิต ด้วยการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
  1. เป็นผู้มี สุขภาพกายเป็นยอด สุขภาพจิตเป็นเยี่ยม
  2. เป็นผู้มีปัญญา รู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันชีวิต และรู้เท่าทันกิเลส
  3. เป็นผู้มีจิตที่มีคุณภาพ สุขภาพและสมรรถภาพ
  4. เป็นผู้มีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก
 84. ธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดทิฏฐิธัมมิกัตถะ
  1. อุฏฐานสัมปทา
  2. อารักขสัมปทา
  3. สัปปุริสสสังเสวะ
  4. สมชีวตา
 85. ข้อใดหมายถึง เนกขัมมนารี
  1. สตรีผู้ถือบวชด้วยการถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว
  2. สตรีผู้นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ โกนหัว โกนคิ้ว
  3. สตรีผู้รักษาศีล ๘ เป็นปกติ นุ่งขาวห่มขาว
  4. สตรีผู้ถือศีล ๘ ไม่นุ่งขาวห่มขาว
 86. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงถึงการมีศรัทธาที่ขาดปัญญา
  1. มีความเชื่อที่เกิดจากความเสื่อมใสในตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว
  2. มีความเชื่อโดยการยอมรับมอบความไว้วางใจให้อย่างสิ้นเชิง
  3. การปลงใจเชื่อโดยฟังตามๆ กันมา หรือการยึดถือสืบๆ กันมา
   มีความเชื่อเพราะมีความเข้าใจในเหตุผลเป็นมูลฐาน
  4. มีความเชื่อเพราะมีความเข้าใจในเหตุผลเป็นพื้นฐาน
 87. สยํ อิกฺขตีติ สิกฺขา มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. การฝึกอบรมให้มีความรู้ ความดีงามและความสามารถ
  2. การเห็นจ้งในสัจธรรมด้วยตนเอง
  3. การเรียนรู้ที่จะทำให้สามารถอยู่ได้อย่างดี
  4. การฝึกฝนเพื่อให้ชีวิตที่ดี
 88. ธรรมในข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นปรมัตถธรรม
  1. ไตรลักษณ์
  2. ไตรสิกขา
  3. โพงฌงค์ ๗
  4. อินทรีย์ ๕
 89.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1. การทำบุญที่แท้หรือที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา คือ การทำตามหลักบุญฐกิริยาวัตถุ ๑๐
  2. การถวายทานอย่างสัตบุรุษหมายถึง การให้ทานด้วยองค์คุณ ๘ ประการ
  3. พิธีสมาทานศีลเป็นศาสนพิธีในหมวดบุญพิธี
  4. ศาสนพิธีเป็นเหมือนเปลือกที่ห่อหุ้มแก่น คือสาระของพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ปลอดภัย
 90. เสขิยวัตร เป็นวิธีการสอนแบบใดของพระพุทธเจ้า
  1. การสอนแบบสนทนา
  2. การสอนแบบบรรยาย
  3. การสอนแบบตอบปัญหา
  4. การสอนแบบวางกฏกติกา
 91. ภัณฑาคาริกภิกขุ หมายถึง พุท่ธสาวกองค์ใด
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธ
  4. พระอัสสชิ
 92. จุดมุ่งหมายของพุทธพจน์ต่อไปนี้คืออะไร บุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งหรือใบของต้นไม้นั้น ผู้ประทุษร้ายเป็นคนเลวทราม
  1. ทรงสอนเรื่องความกตัญญูกตเวที
  2. ทรงชี้ให้เห็นนลักษณะของคนเลวทราม
  3. ทรงชี้ให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์
  4. ทรงสอนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติ
 93. ข้อใดไม่ได้หมายถึง พระภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินจากสงฆ์ โดยวิธีที่กำหนดไว้ในพระวินัย
  1. ผู้รับกฐิน
  2. ผู้กรานกฐิน
  3. ผู้ครองกฐิน
  4. องค์ครองกฐิน
 94. พุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใด เป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการเลือกศรัทธาในคนที่ควรศรัทธา เลือกไหว้คนที่ควรไหว้ และเป็นผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ โลกนี้ฟูขึ้นเพราะสุข ฟุบลงก็เพราะทุกข์ แต่สมณะของฉันเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์
  1. นายสุมนมาลาการ
  2. พระปฏจาราเถรี
  3. นางจูฬสุภัททา
  4. พระกิสาโคตมีเถระ
 95. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่สุดของข้อความต่อไปนี้ การค้ามนุษย์เป็นสิ่งทีทั่วโลกประฌามเพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นมิจฉาวณิชชา ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวพุทธเท่านั้นที่ควรหลีกเลี่ยง แต่ชาวโลกทุกคนก็ควรหลีกเลี่้ยงด้วย
  1. เป็นการค้าที่ไม่ชอบธรรม
  2. เป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น
  3. เป็นการละเมิดศีลธรรม จริยธรรม
  4. เป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 96. ผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานได้จะต้องบรรลุวิมุตติ ๕ ในระดับใด
  1. สมุจเฉทวิมุตติ
  2. นิสสรณวิมุตติ
  3. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
  4. ตทังควิมุตติ
 97. ข้อใดคือความหมายของ กัตตุกัมยตา ซึ่งเป็นปฏิปทาที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระธัมมทินนาเถรี
  1. มีความใฝ่ทำ ใฝ่สร้างสรรค์พัฒนาตนให้ดีงาม
  2. มีความใฝ่ดี ใฝ่ในทางธรรม
  3. มีความต้องการนำประโยชน์สุขเข้าไปให้ผู้อื่น
  4. มีความมั่นคงในการพัฒนาตน มิท้อถอยแต่ปัญหาอุปสรรค
 98. การพัฒนาแบบยั่งยืนเชิงพุทธ มุ่งแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  1. ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
  2. ปัญหาเรื่องมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
  3. ปัญหาเรื่องคน
  4. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
 99. การเป็นคนเก่งตามหลักการศึกษาแนวพุทธ หมายถึง การมีคุณสมบัติตนงกับข้อใด
  1. มีสมรรถภาพสูง
  2. มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
  3. มีความรู้สูง มีสติปัญญาดี
  4. มีเหตุผล ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา
 100. ข้อใดคือวิธีการที่ทำให้ผู้คนเกิดสันติภาพภายใน หรือความสงบภายในที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
  1. ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘
  2. ลดตัณหา มานะ ทิฏฐิในใจ
  3. ทำจิตใจให้สะอาด ผ่องใส
  4. ฝึกฝนอบรมจิตด้วยการเจริญสติ

Leave a comment

Filed under :: เพชรมงกุฏพุทธศาสนา ::