Category Archives: :: ม.4 ::

Protected: ข้อสอบ

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Enter your password to view comments.

Filed under :: ม.4 ::

:: o-net ศาสนา 60::

 1. เรื่องใดที่ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ฮินดูมีความเชื่อร่วมกัน
  1. อาตมัน
  2. พรหมลิขิต
  3. สังสารวัฏ
  4. การนับถือเทพเจ้า
  5. กรรมลิขิต
 2. หตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  2. พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์
  3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  4. ระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
  5. เป็นวันเกิดพระอริยสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก
 3. สำนวนข้อใดตรงกับความหมายของสัมมาทิฏฐิ
  1. คนดีตกน้ำไม่ไหล
  2. ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
  3. คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด
  4. สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
  5. มีเงินเขานับว่าน้อง
 4. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มเหล้าองุ่นที่บาดหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลล้างบาป
  3. ศีลแก้บาป
  4. ศีลมหาสนิท
  5. ศีลเจิมผู้ป่วย
 5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
  1. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ ๒ เวลา
  2. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
  3. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือศาสนสถานเท่านั้น
  5. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 6. ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงเรื่องกรรมในศาสนาพุทธ
  1. ศรัทธาในศาสนฑูตและเทวฑูต
  2. ศรัทธาในกฏสภาวะของพระเจ้า
  3. ศรัทธาในวันพิพากษา
  4. ศรัทธาในการละหมาด
  5. ศรัทธาในเทพเจ้า
 7. คณะนักเรียนควรนำหลักธรรมใดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนรวมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
  1. อุปาสักธรรม
  2. ปัญญาวุฒิธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. อริยวัฑฒิธรรม
  5. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม
 8. ติ๋วเห็นเด็กชายต้นหน้าตาน่ารัก อยากเข้าไปอุ้ม ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด
  1. รูป เวทนา
  2. รูป เวทนา สัญญา
  3. รูป สัญญา สังขาร
  4. รูป เวทนา สัญญา สังขาร
  5. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
 9. การที่รัฐพยายามแก้ปัญหาการทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวง จัดอยู่ในอริยสัจ ๔ ข้อใด
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
  5. ทุกข์และสมุทัย
 10. เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ เป็นคำแปลของภาษาบาลีในข้อใด
  1. วิริเยน ทุกขมจเจติ
  2. โกธ ฆตวา สุข เสติ
  3. ราชาน มุข มนุสสาน
  4. ายเมเถว ปุริโส ยาว อตถสส นิปปทา
  5. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินทเต ธน
 11. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากล คือวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันอัฏฐมีบูชา
  3. วันวิสาขบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
  5. วันจาตุรงคสันนิบาต
 12. นุชนภาไปชมคอนเสิร์กับเพื่อนๆ เธอมีความสุขมาก ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด
  1. จักขุวิญญาณ ฆานวิญญาณ
  2. ฆานวิญญาณ กายวิญญาณ
  3. กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
  4. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
  5. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนวิญญาณ
 13. ถึงแม้ว่าาอ๊อดจะร้องเพลงไม่เพราะ แต่เพื่อนๆ ของอ๊อดก็ตั้งใจฟังและให้กำลังใจอ๊อต จนร้องเพลงจบ ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด
  1. เนกขัมมวิตก
  2. พยาบาทวิตก
  3. กามวิตก
  4. วิหิงสาวิตก
  5. อวิหิงสาวิตก
 14. โต เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ และเขายังแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จักออกกำลังกายด้วย การกระทำของโตสอดคล้องกับข้อใด
  1. กายภาวนา ศีลภาวนา
  2. ศีลภาวนา จิตตภาวนา
  3. กายภาวนา จิตตภาวนา
  4. กายภาวนา ศีลภาวนา ปัญญาภาวนา
  5. กายภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา
 15. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเด่นเป็นผู้่อ่อนน้อมถ่อมตน
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระมหานามะ
  5. พระอัสสชิ
 16. ผู้ที่ต่อสู้กับระบบวรรณะในอินเดียจนกลายเป็นชาวพุทธตัวอย่างคือใคร
  1. มหาตมคานธี
  2. พระนาคเสน
  3. พระยามิลินทฺ
  4. ดร.เอ็มเบดการ์
  5. อนาคาริกธรรมปาละ
 17. ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บุตรธิดาควรปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาอย่างไร
  1. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
  2. รักษาวงศ์ตระกูลให้มั่นคง
  3. ใฝ่ใจเรียน
  4. ปรนนิบัติรับใช้ท่าน
  5. ช่วยทำการงานหรือกิจการของท่าน
 18. อะไรคือวัตถุประสงค์หลักของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  1. ทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  2. ได้ฝึกมารยาทที่ปฏิบัติกันในวัด
  3. ได้พบกัลยาณมิตร
  4. ตอบแทนพระคุณของบิดามารดา
  5. เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือน

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::, :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: ม.1/1 ::

 

 

ชื่อ สกุล

30

20

20

30

100

เกรด

เกียรติเทพ

เทพขุน

24

19

20

17

80

4

ณพงค์

นิลประเสริฐ

28

17

20

15

80

4

ณัฐชนน

จันทร์นวล

18

19

20

25

82

4

ธนันธร

สมบูรณ์

21

20

20

21

82

4

พุทธศาสตร์

เรืองสุข

20

18

20

27

85

4

สรวิชญ์

สังข์แก้ว

20

18

20

25

83

4

อดิเทพ

คนเพียร

20

20

20

20

80

4

ไอศูรย์

ชุมน้อย

20

20

20

20

80

4

กวิสรา

บุญผลึก

20

20

20

23

83

4

กิดากานต์

สุวรรณกุล

20

18

20

22

80

4

โกลัญญา

ยังอุ่น

20

20

20

20

80

4

จิรภิญญา

ประทุมทอง

20

20

20

30

90

4

ชญานิศ

พรหมสุวรร

19

18

20

23

80

4

ธิดารัตน์

กิตติ

20

20

20

25

85

4

ปะการัง

ดีทองอ่อน

19

19

20

22

80

4

ผกาภรณ์

กุลลาย

20

20

20

23

83

4

พิชชาภรณ์

มาศวิเชียร

20

20

20

23

83

4

มุทิตา

เบญจมาศ

20

20

20

20

80

4

วัชราภรณ์

ทองจับ

20

20

20

20

80

4

ศิริกาญจน์

ทองประจัน

20

19

20

21

80

4

โศภิตนภา

ตนัยพงศกร

20

20

20

20

80

4

สุมนา

แสงหวัง

20

20

20

21

81

4

อดิษา

แซ่เฮง

20

19

20

21

80

4

อิฏฐยา

ขันติคุณ

21

20

20

20

81

4

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.3/4 ::

 

 

 3/4

25

20

25

30

100

เกรด

กฤตภาส

เทพจันทร์

15

15

15

30

75

3.5

จิรกิตติ์

กู้เมือง

15

10

15

30

70

3

ธรรมรัตน์

โปติ้น

15

18

19

30

82

4

ปิยเชษฐ์

ลอยทอง

15

18

18

30

81

4

พงษ์เรศวร์

ไชยเชษฐ์

15

18

17

20

70

3

มกรธวัช

อาชาวงศ์

16

17

17

20

70

3

วิทยากร

คงช่วย

15

15

15

30

75

3.5

ศุภกร

แสนพิทักษ์

15

18

18

10

61

2

สุขุมพงศ์

เทพขุน

12

19

19

30

80

4

กัญญณัช

นครมณี

18

20

18

30

86

4

เกวรินทร์

คงระมัด

16

19

19

30

84

4

ชญาดา

นวลแก้ว

15

19

19

30

83

4

น้ำทิพย์

แก้วทอง

17

17

15

0

49

0

ปฐมาวดี

อินทร์จัน

13

19

19

30

81

4

ปณิดา

จันสีสุก

18

18

18

30

84

4

ปุณยภา

พรหมโลก

16

19

19

30

84

4

พรรษชล

ขวัญแดง

16

17

17

30

80

4

พัฑฒิดา

ศิลาพัฒน์

13

19

19

30

81

4

พิชญธิดา

ทองรักษ์

12

19

19

30

80

4

ภัคจิรา

รัตนน้อย

12

20

18

30

80

4

ยุพาภรณ์

ภาภักดี

9

15

16

30

70

3

รัตนาวรร

ดำนิล

17

19

19

30

85

4

ศศิกานต์

ขุนแสง

15

18

19

30

82

4

ศิรภัสสร

กัลยาภิรัก

14

17

19

30

80

4

อพินญา

คงคาเพชร

18

19

19

30

86

4

อรุณี

ละอองจิตร

16

17

19

30

82

4

อัญมณี

นิลมณี

20

20

19

30

89

4

 

 

1 Comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.3/9 ::

 

 

ม.3/9

25

20

25

30

100

เกรด

ไกรแสน

สิงห์วันคำ

17

15

16

30

78

3.5

ดนุสรณ์

หนูทอง

18

16

16

30

80

4

เธียรธัญญ์

พรหมศรี

10

13

15

30

68

2.5

นันทวัฒน์

ลัภบุญ

14

16

16

30

76

3.5

ภานุพงศ์

บุญสม

10

13

16

0

39

0

ภูรินท์

ประภัสสร

17

12

10

30

69

2.5

รัชชานนท์

อินทร์ช่วย

10

14

10

30

64

2

อิงคยุทธ

วงศ์สนิท

14

10

14

30

68

2.5

พรธิดา

แสงสุวรร

18

16

15

30

79

3.5

กัลยากร

ราชมณี

20

15

17

30

82

4

ณัฐธิดา

ตันธิวุฒิ

20

14

17

30

81

4

ธิดารัตน์

ชูช่วย

16

15

17

30

78

3.5

นันท์นภัส

หนูหมั่น

20

16

14

30

80

4

สุภาพร

มรีโรจน์

20

12

17

30

79

3.5

อุบลวรรณ

จันทร์กล่ำ

15

19

16

30

80

4

ภาณุมาส

กุลบุตร

18

15

17

30

80

4

ปรัศมน

สอดส่อง

22

10

19

30

81

4

นฤเบศ

สุวรรณากร

23

15

12

30

80

4

เรณุกา

แก้วบังเกิด

17

11

17

30

75

3.5

 

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.3/2 ::

  

ชื่อ สกุล

25

20

25

30

100

เกรด

กตัณณ์

แสงทอง

20

20

20

30

90

4

ณัฐเมษ

มุณีฉิม

22

16

12

30

80

4

ธนบูรณ์

โปติบุตร

18

17

15

30

80

4

สาริศ

หนูช่วย

17

16

17

30

80

4

อภิรักษ์

สงแทน

19

14

19

30

82

4

กชกร

จิตตะเสน

20

16

18

30

84

4

กรณ์ภัสสร

รัตนวิโรจน์

20

16

19

30

85

4

ชฎาวัลย์

คงเมือง

18

15

17

30

80

4

ฑิตยากร

เกียรติศักดิ์ฯ

20

11

20

30

81

4

ณัชชา

อุปมัยรัตน์

20

16

20

30

86

4

ณัฏฐณิชา

สุริแสง

20

10

20

30

80

4

ทรงอัปสร

กุมภิล

21

9

20

30

80

4

นรีการนต์

พรหมยา

20

17

20

30

87

4

บุษยา

พรหมจันทร์

15

16

19

30

80

4

ภัณทิรา

ภิรมย์เลิศ

20

16

20

30

86

4

ภาสิกา

ทองขวัญ

19

11

20

30

80

4

ภูริชญา

อ่อนโพธิ์เตี้ย

20

17

20

30

87

4

มนัสดา

ขาวน้อย

20

16

18

30

84

4

สุชาดา

กูลณรงค์

20

14

19

30

83

4

อภิสรา

นวลละออง

20

10

20

30

80

4

อัคริมา

ศิริมาศ

20

18

20

30

88

4

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.4/4 ::

 

 

1

2

3

4

 

 

 

25

20

25

30

100

เกรด

น.ส.ศศิพร ศิริวรวงศ์เจริญ

19

20

25

23

87

4

น.ส.ณัฏฐณิชา อาจสุวรรณ์

20

15

25

20

80

4

น.ส.วรรณวลัย    กาลวรรณ์

20

14

25

22

81

4

น.ส.สิริญากร   รักงาม

18

17

25

25

85

4

นายกฤษฎิ์   เพชรสุวรรณ

14

16

25

25

80

4

น.ส.กัญญภัส   สุวรรณนึก

17

16

25

22

80

4

น.ส.ชลธิชา   หนูชูแก้ว

19

17

25

22

83

4

น.ส.ชัญญานุช   บัวชุม

17

18

25

24

84

4

น.ส.ธนวรรณ   ไฝสีดำ

18

18

25

22

83

4

น.ส.เมธินุช    ชูพิทักษ์สิน

21

18

25

25

89

4

น.ส.วรัชฎา   จิตรวงศ์

17

18

25

21

81

4

น.ส.สุภัสรา  ศรีสุภาสิตานนท์

16

18

25

21

80

4

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.4/9 ::

 

ม. 4/9

 

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

น.ส.จิตติมา แจ่มประภาส

19

8

0

13

40

0

นายนนทิชิต เหล่าทอง

16

10

13

14

53

1

น.ส.กาญจนศิริ บุญรัศมี

7

17

4

14

42

0

นายเจษฏากร  อุปมัย

4

10

16

20

50

1

นายอดิเทพ สุวรรณ

9

13

10

18

50

1

นายธนากร เลขะการณ์

6

11

6

9

32

0

นายภาณุพงศ์ พุทธรักษา

9

10

7

24

50

1

นายศิรสิทธิ์  สิตตะหิรัญ

10

14

9

11

44

0

นายปิติภัทร  จันทร์แก้ว

9

10

8

10

37

0

น.ส.ณัฏฐพร  แก้วยอด

13

14

12

13

52

1

น.ส.สุพัตรา แก้วสุข

10

13

13

14

50

1

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.4/7 ::

 

 

ม. 4/7

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

นายนัฐวัฒน์ วิธีชนะ

15

10

16

17

58

1.5

น.ส.ณิตศา รัตนะ

10

12

13

16

51

1

น.ส.พัทธ์ธีรา รัตนประ

11

12

11

16

50

1

นายณัฐนน แก้วเทวดา

12

15

15

11

53

1

น.ส.จิรัชยา เต็มพร้อม

5

15

15

15

50

1

น.ส.ธูปทอง จิตตะเสน

10

10

0

5

25

0

จุฬาลักษณ์ สุขประเสริฐ

6

11

15

19

51

1

น.ส.ชนากานต์ บุญศรี

8

16

19

14

57

1.5

น.ส.จิรภัทร์  สุขเมตตา

13

15

8

14

50

1

น.ส.พรพิมล  พูลเพิ่ม

18

15

13

24

70

3

น.ส.สุรางคณา กูลณรงค์

9

11

13

17

50

1

น.ส.ศุภาวรรณ ถิ่นนา

12

13

0

20

45

0

น.ส.ชุติมา  จุลนันท์

18

17

25

20

80

4

น.ส.นันทิชา มลสุขราช

9

13

19

18

59

1.5

น.ส.พิชชา ยินดีจิตต์

10

10

10

20

50

1

น.ส.รุจิดา สารศิริ

8

10

11

21

50

1

 

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.4/11 ::

 

 

 ชื่อ  สกุล

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

นายมนชิต   บุญรัตน์

19

15

25

21

80

4

น.ส.ณัฐธิดา  สังข์สุวรรณ

17

10

25

21

73

3

น.ส.โชติกา ปัญญาพงษ์

17

16

25

16

74

3

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.4/1 ::

 

ม.4/1

 

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

นายกรกานต์   ชูเกิด

11

9

18

15

53

1

นายแก้วเพชร  หนูร่วง

20

18

25

25

88

4

นายทันตนันทน์ คำรังษี

18

18

23

12

71

3

นายภูเอก  วัฒนาพินิจ

7

10

18

26

61

2

นายรัชพล  เพชรยอด

10

13

16

14

53

1

นายอรรถชาติ   ศรีราษฏร์

15

16

21

20

72

3

น.ส.กุลธิดา  งามศรีผ่องใส

15

17

24

22

78

3.5

น.ส.ธัญญาพร  ชูพันธ์

20

19

25

24

88

4

น.ส.นภัสสร   รัตน์ทอง

12

14

22

12

60

2

น.ส.ศดานันท์  ขุนทอง

15

17

21

17

70

3

น.ส.สุชาวดี   แก้วมณี

13

16

25

22

76

3.5

นายธีรพันธ์  คู่สาย

11

15

24

23

73

3

นายภูชิส วรรณกลัด

19

17

25

15

76

3.5

น.ส.พุทธิดา  หนูมาก

11

16

25

18

70

3

น.ส.นภสร อุทัยรังสี

18

17

25

20

80

4

น.ส.ภาณิศา สุขสวัสดิ์

22

18

22

21

83

4

น.ส.วิลาวรรณ ชูอินทราช

17

17

25

11

70

3

น.ส.อารีญา  สุนาโท

21

19

25

27

92

4

นายกลวัชร  อินทธูด

14

13

18

13

58

1.5

น.ส.คัดนางค์ แก้วประสิทธิ์

19

16

25

17

77

3.5

น.ส.ภัคจิรา   กุลมาตย์

6

15

20

12

53

1

2 Comments

Filed under :: ม.4 ::

:: ระดับชั้น ::

Leave a comment

Filed under :: ม.4 ::

:: ม.4/3 ::

ม.4/3

 

1

2

3

4

 

100

 

เกรด

25

20

25

30

นายพงศธร อุปชิตกุล

12

15

20

25

72

3

น.ส นภัส บุญสนอง

20

18

25

24

87

4

น.ส.นารีรัตน์ เจะแล

12

13

18

17

60

2

นายสุรวิช  หิรัญวิญญู

4

11

19

23

57

1.5

น.ส.กัลยรัตน์ เสถียรมงคล

20

18

25

26

89

4

น.ส.นันท์นภัส  พงศ์อมรฯ

11

16

24

24

75

3.5

น.ส.ศศิธร ขุนทอง

20

17

25

20

82

4

น.ส.ไอลดา ผ่องแก้ว

14

13

23

19

69

2.5

นายภวัค ทาละลัย

7

16

18

24

65

2.5

นายเสฐวุฒิ  เพชรจำนงค์

14

10

18

24

66

2.5

น.ส.ญาณาธป  อ่อนแก้ว

12

14

21

12

59

1.5

น.ส.ณัฐพร   ศรีน้อย

9

11

17

15

52

1

น.ส.สุธิดา สัมพันธ์

14

10

13

15

52

1

นายนรา ภัทธิยประเสริฐ

15

17

23

25

80

4

น.ส.บัณฑิตา  นกยูงทอง

10

15

21

21

67

2.5

นายไรวินท์  สุทธิปัญญาฯ

18

13

16

23

62

3

ายสืบวงศ์ ชุมคง

14

16

16

24

70

3

 

2 Comments

Filed under :: ม.4 ::