Category Archives: :: ภูมิศาสตร์ ::

:: 9 วิชาสามัญ::

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: หมวดเพียร ::

 1. กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ. คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล.
 2.  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ. คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร .
 3. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ. คนมีธุระหมั่นทำการงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้.
 4. อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ. คนไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ.
 5. น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ. ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย.
 6. อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ. ประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย .
 7. อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ. ถ้าทำความเพียรในกิจการล้าหลัง จะจมอยู่ในวิบัติ.
 8. หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ. คนที่ผัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม.
 9. อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ. ควรรีบทำความเพียรในวันนี้ .
 10. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา. บุรุษพึงพยายามไปกว่าจะสำเร็จประโยชน์ .
 11. กเรยฺย โยคฺคํ ธุวมปฺปมตฺโต. ผู้ไม่ประมาท ควรทำความเพียรให้แน่วแน่.
 12. ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺถํ ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺย. พึงได้ประโยชน์ในที่ใด ด้วยประการใดๆ ควรบากบั่นในที่นั้น ด้วยประการนั้น ๆ.
 13. อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ อณํ อคฺคึว สนฺธมํ. ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น .
 14. อโมฆํ ทิวสํ กริรา อปฺเปน พหุเกน วา ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ. ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น.
 15.  อุฏิฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมฺภตํ อนุรกฺขติ. ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท เข้าใจจัดการ เลี้ยงชีวิตพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้.
 16. จกฺขุมา วิสมานีว วิชฺชมาเน ปรกฺกเม ปณฺฑิโต ชีวโลกสฺมึ ปาปานิ ปริวชฺชเย. เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย เหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อยฉะนั้น.
 17. โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ. ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่า.
 18. โย จ สีตญฺจ อุณฺหญฺจ ติณา ภิยฺโย น มญฺญติ กรํ ปุริสกิจฺจานิ โส, สุขา น วิหายติ. ผู้ไม่สำคัญความหนาวและความร้อนให้ยิ่งไปกว่าหญ้า ทำกิจ ของบุรุษ ย่อมไม่เสื่อมจากความสุข.
 19. โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ เขมโต อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทฺธาสาสนี. ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี.
 20. ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา. ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก ผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้ว จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร.
 21. นิทฺทํ ตนฺทึ วิชิมฺหิตํ อรตึ ภตฺตสมฺมทํ วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา อริยมคฺโค วิสุชฺฌติ. อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ เพราะขับไล่ความหลับ ความเกียจคร้าน ความบิดขี้เกียจ ความไม่ยินดี และความเมาอาหารนั้นได้ด้วยความเพียร.
 22. โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ. ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี แต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้นั้น.
 23. สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปญฺญวา สุสมาหิโต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ. ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก.

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::, :: ภูมิศาสตร์ ::

:: กระทู้ธรรมชั้นโท ปี 52 ::

52

Advertisements

Leave a comment

04/11/2017 · 11:50 am

:: กระทู้ธรรมชั้นเอกปี 53 ::

53

Leave a comment

04/11/2017 · 11:00 am

:: ชั้นเอก ปี ๔๙ ::

49

Leave a comment

04/11/2017 · 10:25 am

:: เพชรยอดมงกุฏ ::

 1. พุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ ๒ ปี ๕๖ 
 2. พระพุทธศาสนา ม.ต้น ปี
 3. พระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปี 57

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ธรรมวิจารณ์ ::

 1. ความหน่ายในเบญจขันธ์ เรียกว่าอะไร
  1. นิพพิทา
  2. วิราคะ
  3. วิมุตติ
  4. วิสุทธิ
 2. คำว่า โลก โดยอ้อมได้แก่อะไร
  1. แผ่นดิน
  2. หมู่สัตว์
  3. จักรวาล
  4. อากาศ
 3. คำว่า หมกอยู่ หมายถึง อาการเช่นใด
  1. เพลินสิ่งให้โทษ
  2. หลงสิ่งอาจให้โทษ
  3. ติดสิ่งล่อใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก ย่อมได้รับสุขประเภทใด
  1. นิรามิสสุข
  2. กามสุข
  3. อามิสสุข
  4. กายิกสุข
 5. พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร
  1. คลายเครียด
  2. คลายทุกข์
  3. ให้รู้ความจริง
  4. ให้เพลิดเพลิน
 6. อะไรเรียกว่า มาร
  1. กิเลสกาม
  2. วัตถุกาม
  3. กามฉันท์
  4. กามตัณหา
 7. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร
  1. สำรวมกาย
  2. สำรวมวาจา
  3. สำรวมจิต
  4. สำรวมในศีล
 8. ความเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นอะไร
  1. ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
  2. วิราคะ
  3. วิมุตติ
  4. วิสุทธิ
 9. ข้อใดเป็นสามัญลักษณะของสังขาร
  1. ไม่เที่ยง
  2. เป็นทุกข์
  3. เป็นอนัตตา
  4. ถูกทุกข้อ
 10. อไรปิดบังไว้ จึงมองไม่เห็นอนิจจลักษณะ
  1. สันตติ
  2. อิริยาบถ
  3. ฆนสัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 11. ยืนนานๆ ปวดขาทนไม่ไหว เป็นลักษณะใดของสังขาร
  1. อนิจจตา
  2. ทุกขตา
  3. อนัตตา
  4. ถูกทุกข้อ
 12. ปกิณณกทุกข์ หมายถึงข้อใด
  1. ความตาย
  2. ความโศก
  3. ความร้อน
  4. ความเจ็บปวด
 13. พยาธิทุกข์ หมายถึงข้อใด
  1. ปวดศีรษะ
  2. ปวดปัสสาวะ
  3. ปวดอุจจาระ
  4. เศร้าใจ
 14. ทุกข์ที่เกิดจากถูกจองจำ จัดเข้าในทุกข์ประเภทใด
  1. สภาวทุกข์
  2. ปกิณณกทุกข์
  3. นิพัทธทุกข์
  4. วิปากทุกข์
 15. บุคคลไม่เห็นทุกขลักษณะ เพราะอะไรบิดบังไว้
  1. สันตติ
  2. อิริยาบถ
  3. ฆนสัญญา
  4. โสมนัส
 16. ข้อใดไม่ใช่สภาวะแห่งอนัตตา
  1. ไม่อยู่ในอำนาจ
  2. หาเจ้าของมิได้
  3. เป็นสภาพสูญ
  4. ไม่เที่ยง
 17. คำว่า อนัตตา กล่าวมุ่งหมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์ทั้งปวง
  2. สังขารทั้งปวง
  3. เวทนาทั้งปวง
  4. ธรรมทั้งปวง
 18. คำใด ไม่ใช่ไวพจน์วิราคะ
  1. ตัณหักขยะ
  2. นิโรธ
  3. นิพพิทา
  4. นิพพาน
 19. เมื่อเกิดนิพพิทา เป็นเหตุให้อะไรเกิดตามมา
  1. วิราคะ
  2. วิมุตติ
  3. วิสุทธิ
  4. สันติ
 20. เพราะสิ้นกำหนัดแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. อาสวะ
  4. ปฏิฆะ
 21. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจอะไร
  1. ฌาน
  2. โสดาปัตติผล
  3. สกทาคามิผล
  4. อรหันตผล
 22. วิมุตติใด จัดเป็นโลกียวิมุตติ
  1. ตทังควิมุตติ
  2. เจโตวิมุตติ
  3. ปัญญาวิมุตติ
  4. นิสสรณวิมุตติ
 23. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้อะไร
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. วิมุตติ
 24. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอุทยัพพยญาณ
  1. ไม่เที่ยง
  2. เป็นทุกข์
  3. เป็นอนัตตา
  4. ว่างเปล่า
 25. การงดเว้นทุจริต ประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิ์ใด
  1. จิตตวิสุทธิ
  2. ทิฏฐิวิสุทธิ
  3. สีลวิสุทธิ
  4. กังขารวิตรณวิสุทธิ
 26. สัมมาสติ ในองค์มรรคจัดเข้าในวิสุทธิใด
  1. จิตตวิสุทธิ
  2. ทิฏฐิวิสุทธิ
  3. สีลวิสุทธิ
  4. กังขารวิตรณวิสุทธิ
 27. สุขอื่นจากความสงบไม่มี หมายถึง ความสงบทางใด
  1. ทางกาย
  2. ทางวาจา
  3. ทางใจ
  4. ทางกาย วาจา ใจ
 28. ความสงบภายนอก หมายถึงอะไร
  1. กายสงบ
  2. ใจสงบ
  3. สังคมสงบ
  4. ประเทศชาติสงบ
 29. บาลีว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยืนยันว่านิพพานเป็น
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ภพภูมิ
  4. โลกสมมติ
 30. คำว่า ดินน้ำไฟลม ไม่มีในอายตนะนั้น แสดงว่านิพพานมิใช่…
  1. รูปขันธ์
  2. นามขันธ์
  3. โลกทางโหราศาสตร์
  4. จักรวาล
 31. การเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่าอะไร
  1. สังสารวัฏ
  2. จุติ
  3. ภพ
  4. ชาตะ
 32. ขณะใกล้ตาย อะไรนำให้ไปเกิดในสุคติ
  1. จิตผ่องใส
  2. กายสุจริต
  3. วจีสุจริต
  4. กุศลกรรม
 33. ข้อใดไม่จัดเข้าในเทวทูต 5
  1. เด็กแรกคลอด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. สมณะ
 34. สัตว์จำพวกหนึ่งเกิดในอบาย มีปากเท่ารูเข็ม ตรงกับข้อใด
  1. สัตว์นรก
  2. สัตว์เดรัจฉาน
  3. เปรต
  4. อสุรกาย
 35. ผู้ที่เกิดในกำเนิดใด จึงได้จรับส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้
  1. นิรยะ
  2. ดิรัจฉานโยนิ
  3. เปรตวิสัย
  4. อสุรกาย
 36. คติเป็นไปของคนทำความดี เรียกว่าอะไร
  1. สุคติ
  2. ทุคติ
  3. วิมาน
  4. ภพ
 37. ท้าวสักกเทวราช ปกครองสวรรค์ชั้นไหน
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 38. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ให้ผลเมื่่อใด
  1. ชาตินี้
  2. ชาติหน้า
  3. ชาติต่อไป
  4. ทุกชาติ
 39. กรรมที่ให้ผลสำเร็จ เรียกว่าอะไร
  1. ชนกกรรม
  2. อโหสิกรรม
  3. ครุกรรม
  4. พหุลกรรม
 40. ชนกกรรม ทำหน้าที่อะไร
  1. ให้ปฏิสนธิ
  2. ช่วยสนับสนุน
  3. คอยบีบคั้น
  4. เข้าไปตัดรอน
 41. ครุกรรม ฝ่ายกุศลได้แก่ข้อใด
  1. ศีล 8
  2. มรรค 8
  3. สมาบัติ 8
  4. บุญกิริยาวัตถุ 10
 42. เมตตากัมมัฏฐาน เหมาะแก่คนเช่นไร
  1. มักโกรธ
  2. รักสวยรักงาม
  3. มักสงสัย
  4. มักง่วงนอน
 43. จิตที่เป็นสมาธิ ตรงกับข้อใด
  1. มีอารมณ์เดียว
  2. ไม่มีความรู้สึก
  3. หมดกิเลส
  4. มีความเห็นแจ้ง
 44. ผู้เจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุใด
  1. มีเรื่องกังวลใจ
  2. ไม่ถือธุดงค์
  3. ไม่อยู่ป่าช้า
  4. เจ้าอารมณ์
 45. เตโชกสิณ มีอะไรเป็นอารมณ์
  1. ดิน
  2. น้ำ
  3. ลม
  4. ไฟ
 46. การเจริญมรณัสสติ ให้นึกถึงเรื่องใด
  1. ความเกิด
  2. ความแก่
  3. ความเจ็บ
  4. ความตาย
 47. บริกรรมว่า ขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์ เป็นการเจริญพรหมวิหารใด
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 48. ฉุนเฉียวโกรธง่าย เป็นลักษณะของคนมีจริตใด
  1. ราคจริต
  2. โทสจริต
  3. โมหจริต
  4. วิตกจริต
 49. คนเจ้าระเบียบรักสวยรักงาม ตรงกับจริตใด
  1. ราคจริต
  2. โทสจริต
  3. โมหจริต
  4. วิตกจริต
 50. พุทธคุณบทว่า ผู้ไกลจากกิเลส ตรงกับข้อใด
  1. อรหํ
  2. สุคโต
  3. โลกวิทู
  4. ภควา

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::, :: ภูมิศาสตร์ ::