Category Archives: :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ธรรมวิจารณ์ ::

 1. ความหน่ายในเบญจขันธ์ เรียกว่าอะไร
  1. นิพพิทา
  2. วิราคะ
  3. วิมุตติ
  4. วิสุทธิ
 2. คำว่า โลก โดยอ้อมได้แก่อะไร
  1. แผ่นดิน
  2. หมู่สัตว์
  3. จักรวาล
  4. อากาศ
 3. คำว่า หมกอยู่ หมายถึง อาการเช่นใด
  1. เพลินสิ่งให้โทษ
  2. หลงสิ่งอาจให้โทษ
  3. ติดสิ่งล่อใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก ย่อมได้รับสุขประเภทใด
  1. นิรามิสสุข
  2. กามสุข
  3. อามิสสุข
  4. กายิกสุข
 5. พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร
  1. คลายเครียด
  2. คลายทุกข์
  3. ให้รู้ความจริง
  4. ให้เพลิดเพลิน
 6. อะไรเรียกว่า มาร
  1. กิเลสกาม
  2. วัตถุกาม
  3. กามฉันท์
  4. กามตัณหา
 7. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร
  1. สำรวมกาย
  2. สำรวมวาจา
  3. สำรวมจิต
  4. สำรวมในศีล
 8. ความเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นอะไร
  1. ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
  2. วิราคะ
  3. วิมุตติ
  4. วิสุทธิ
 9. ข้อใดเป็นสามัญลักษณะของสังขาร
  1. ไม่เที่ยง
  2. เป็นทุกข์
  3. เป็นอนัตตา
  4. ถูกทุกข้อ
 10. อไรปิดบังไว้ จึงมองไม่เห็นอนิจจลักษณะ
  1. สันตติ
  2. อิริยาบถ
  3. ฆนสัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 11. ยืนนานๆ ปวดขาทนไม่ไหว เป็นลักษณะใดของสังขาร
  1. อนิจจตา
  2. ทุกขตา
  3. อนัตตา
  4. ถูกทุกข้อ
 12. ปกิณณกทุกข์ หมายถึงข้อใด
  1. ความตาย
  2. ความโศก
  3. ความร้อน
  4. ความเจ็บปวด
 13. พยาธิทุกข์ หมายถึงข้อใด
  1. ปวดศีรษะ
  2. ปวดปัสสาวะ
  3. ปวดอุจจาระ
  4. เศร้าใจ
 14. ทุกข์ที่เกิดจากถูกจองจำ จัดเข้าในทุกข์ประเภทใด
  1. สภาวทุกข์
  2. ปกิณณกทุกข์
  3. นิพัทธทุกข์
  4. วิปากทุกข์
 15. บุคคลไม่เห็นทุกขลักษณะ เพราะอะไรบิดบังไว้
  1. สันตติ
  2. อิริยาบถ
  3. ฆนสัญญา
  4. โสมนัส
 16. ข้อใดไม่ใช่สภาวะแห่งอนัตตา
  1. ไม่อยู่ในอำนาจ
  2. หาเจ้าของมิได้
  3. เป็นสภาพสูญ
  4. ไม่เที่ยง
 17. คำว่า อนัตตา กล่าวมุ่งหมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์ทั้งปวง
  2. สังขารทั้งปวง
  3. เวทนาทั้งปวง
  4. ธรรมทั้งปวง
 18. คำใด ไม่ใช่ไวพจน์วิราคะ
  1. ตัณหักขยะ
  2. นิโรธ
  3. นิพพิทา
  4. นิพพาน
 19. เมื่อเกิดนิพพิทา เป็นเหตุให้อะไรเกิดตามมา
  1. วิราคะ
  2. วิมุตติ
  3. วิสุทธิ
  4. สันติ
 20. เพราะสิ้นกำหนัดแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. อาสวะ
  4. ปฏิฆะ
 21. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจอะไร
  1. ฌาน
  2. โสดาปัตติผล
  3. สกทาคามิผล
  4. อรหันตผล
 22. วิมุตติใด จัดเป็นโลกียวิมุตติ
  1. ตทังควิมุตติ
  2. เจโตวิมุตติ
  3. ปัญญาวิมุตติ
  4. นิสสรณวิมุตติ
 23. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้อะไร
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. วิมุตติ
 24. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอุทยัพพยญาณ
  1. ไม่เที่ยง
  2. เป็นทุกข์
  3. เป็นอนัตตา
  4. ว่างเปล่า
 25. การงดเว้นทุจริต ประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิ์ใด
  1. จิตตวิสุทธิ
  2. ทิฏฐิวิสุทธิ
  3. สีลวิสุทธิ
  4. กังขารวิตรณวิสุทธิ
 26. สัมมาสติ ในองค์มรรคจัดเข้าในวิสุทธิใด
  1. จิตตวิสุทธิ
  2. ทิฏฐิวิสุทธิ
  3. สีลวิสุทธิ
  4. กังขารวิตรณวิสุทธิ
 27. สุขอื่นจากความสงบไม่มี หมายถึง ความสงบทางใด
  1. ทางกาย
  2. ทางวาจา
  3. ทางใจ
  4. ทางกาย วาจา ใจ
 28. ความสงบภายนอก หมายถึงอะไร
  1. กายสงบ
  2. ใจสงบ
  3. สังคมสงบ
  4. ประเทศชาติสงบ
 29. บาลีว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยืนยันว่านิพพานเป็น
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ภพภูมิ
  4. โลกสมมติ
 30. คำว่า ดินน้ำไฟลม ไม่มีในอายตนะนั้น แสดงว่านิพพานมิใช่…
  1. รูปขันธ์
  2. นามขันธ์
  3. โลกทางโหราศาสตร์
  4. จักรวาล
 31. การเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่าอะไร
  1. สังสารวัฏ
  2. จุติ
  3. ภพ
  4. ชาตะ
 32. ขณะใกล้ตาย อะไรนำให้ไปเกิดในสุคติ
  1. จิตผ่องใส
  2. กายสุจริต
  3. วจีสุจริต
  4. กุศลกรรม
 33. ข้อใดไม่จัดเข้าในเทวทูต 5
  1. เด็กแรกคลอด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. สมณะ
 34. สัตว์จำพวกหนึ่งเกิดในอบาย มีปากเท่ารูเข็ม ตรงกับข้อใด
  1. สัตว์นรก
  2. สัตว์เดรัจฉาน
  3. เปรต
  4. อสุรกาย
 35. ผู้ที่เกิดในกำเนิดใด จึงได้จรับส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้
  1. นิรยะ
  2. ดิรัจฉานโยนิ
  3. เปรตวิสัย
  4. อสุรกาย
 36. คติเป็นไปของคนทำความดี เรียกว่าอะไร
  1. สุคติ
  2. ทุคติ
  3. วิมาน
  4. ภพ
 37. ท้าวสักกเทวราช ปกครองสวรรค์ชั้นไหน
  1. ดาวดึงส์
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 38. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ให้ผลเมื่่อใด
  1. ชาตินี้
  2. ชาติหน้า
  3. ชาติต่อไป
  4. ทุกชาติ
 39. กรรมที่ให้ผลสำเร็จ เรียกว่าอะไร
  1. ชนกกรรม
  2. อโหสิกรรม
  3. ครุกรรม
  4. พหุลกรรม
 40. ชนกกรรม ทำหน้าที่อะไร
  1. ให้ปฏิสนธิ
  2. ช่วยสนับสนุน
  3. คอยบีบคั้น
  4. เข้าไปตัดรอน
 41. ครุกรรม ฝ่ายกุศลได้แก่ข้อใด
  1. ศีล 8
  2. มรรค 8
  3. สมาบัติ 8
  4. บุญกิริยาวัตถุ 10
 42. เมตตากัมมัฏฐาน เหมาะแก่คนเช่นไร
  1. มักโกรธ
  2. รักสวยรักงาม
  3. มักสงสัย
  4. มักง่วงนอน
 43. จิตที่เป็นสมาธิ ตรงกับข้อใด
  1. มีอารมณ์เดียว
  2. ไม่มีความรู้สึก
  3. หมดกิเลส
  4. มีความเห็นแจ้ง
 44. ผู้เจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุใด
  1. มีเรื่องกังวลใจ
  2. ไม่ถือธุดงค์
  3. ไม่อยู่ป่าช้า
  4. เจ้าอารมณ์
 45. เตโชกสิณ มีอะไรเป็นอารมณ์
  1. ดิน
  2. น้ำ
  3. ลม
  4. ไฟ
 46. การเจริญมรณัสสติ ให้นึกถึงเรื่องใด
  1. ความเกิด
  2. ความแก่
  3. ความเจ็บ
  4. ความตาย
 47. บริกรรมว่า ขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์ เป็นการเจริญพรหมวิหารใด
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 48. ฉุนเฉียวโกรธง่าย เป็นลักษณะของคนมีจริตใด
  1. ราคจริต
  2. โทสจริต
  3. โมหจริต
  4. วิตกจริต
 49. คนเจ้าระเบียบรักสวยรักงาม ตรงกับจริตใด
  1. ราคจริต
  2. โทสจริต
  3. โมหจริต
  4. วิตกจริต
 50. พุทธคุณบทว่า ผู้ไกลจากกิเลส ตรงกับข้อใด
  1. อรหํ
  2. สุคโต
  3. โลกวิทู
  4. ภควา

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::, :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: :: ฝึกทำข้อสอบ ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

ข้อสอบ มีนา 48

 1. ข้อใดเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ถูกต้องที่สุด
  1. วัฒนธรรมไทยมีวิวัฒนาการแบบสายเดี่ยว
  2. วัฒนธรรมที่ดีต้องมีความคงที่ตลอดเวลา
  3. วัฒนธรรมสามารถหยิบยืมและเปลี่ยนแปลงได้
  4. วัฒนธรรมมีความหมายเฉพาะในทางวัตถุเท่านั้น
 2. สถานการณ์ใดที่เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม
  1. ด.ช. ดำเล่นซ่อนหากับเพื่อนชั้นอนุบาล 3
  2. น.ส. วารีถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตในการสอบ
  3. ปู่และย่าสอนให้ ด.ช.แดง เป็นผู้มีสัมมาคารวะ
  4. ตำรวจจราจรออกใบสั่งแก่นายธาราข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจร
 3. ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ
  1. ลูกพี่ กับ ลูกน้อง
  2. พนักงานขาย กับ ลูกค้า
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดา
  4. ผู้อำนวยการ กับ เลขานุการ
 4. หน้าที่ใดที่สถาบันทางสังคมอื่นทำแทนสถาบันครอบครัวไม่ได้
  1. เสียภาษีให้รัฐ
  2. ผลิตสมาชิกใหม่
  3. ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิก
  4. คุ้มกันภัยให้แก่สมาชิก
 5. ข้อความใดอธิบายเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้ถูกต้องที่สุด
  1. สถาบันทางสังคมเกิดจากกลุ่มต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
  2. สถาบันทางสังคมทุกสถาบันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
  3. สถาบันทางสังคมต้องมีประวัติยาวนานจึงจะเป็นสถาบันที่สำคัญ
  4. หน้าที่ของสถาบันทางสังคม คือการมุ่งจรรโลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติเท่านั้น
 6. การกระทำของบุคคลในข้อใดที่ไม่เป็นการแสดงบทบาททางสังคม
  1. ด.ช.แดงขี่จักรยานไปสวนสาธารณะ
  2. ร.ต.ต.วีระจับวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดง
  3. ด.ช.ขยันใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำการบ้าน
  4. ครูไหวอบรมนักเรียนก่อนสอนหนังสือ
 7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจารีตในสังคมไทย
  1. การทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำ
  2. การที่สตรีนุ่งผ้าซิ่นไปทำบุญที่วัด
  3. การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์
  4. การห้ามสตรีเข้าไปในพื้นที่ชั้นในรอบองค์พระธาตุดอยสุเทพ
 8. ค่านิยมมีความสำคัญต่อสังคมในด้านใดมากที่สุด
  1. เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
  2. ทำให้สังคมมีระเบียบแบบแผน
  3. เป็นที่มาที่สำคัญของบรรทัดฐานทางสังคม
  4. เป็นตัวกำหนดความเจริญก้าวหน้าของสังคม
 9. แผนพัฒนาในข้อใดที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยมากที่สุด
  1. แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
  2. แผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  4. แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ
 10. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนโดยตรง
  1. วัยรุ่นนิยมใส่เสื้อสายเดี่ยวเอวลอยตามศิลปินนักร้องนักแสดง
  2. วัยรุ่นแห่กันไปต้อนรับศิลปินนักร้องวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มาเปิดการแสดงดนตรี
  3. วัยรุ่นพากันสมัครแข่งขันตามเวทีประกวดต่าง ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
  4. วัยรุ่นเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมากขึ้นจากการชมภาพยนตร์โฆษณาสินค้า
 11. ปัญหาข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากสถาบันครอบครัวทำหน้าที่บกพร่อง
  1. สามีภรรยาหย่าร้างง่ายขึ้นเมื่อเกิดมีปากเสียงกัน
  2. เด็กมีนิสัยก้าวร้าวเอาแต่ใจเนื่องจากถูกพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างตามใจ
  3. วัยรุ่นแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกับพ่อแม่
  4. พ่อแม่เข้ามาหางานทำในเมือง ทำให้ต้องทิ้งลูกไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย
 12. การบริจาคทานที่เรียกว่า “ซะกาต” ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้เราสละความเห็นแก่ตัว
  2. เพื่อให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  3. เพื่อให้เรารู้จักทำความดีที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ถ้าประสงค์จะทำ
  4. เพื่อให้สังคมมีหลักประกันว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะได้รับการคุ้มครอง
 13. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
  4. เพื่อให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 14. ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่องใดมากที่สุด
  1. เรื่องวันสิ้นโลก
  2. เรื่องพรหมลิขิต
  3. เรื่องพระเจ้าสร้างโลก
  4. เรื่องการมีอยู่ของเทพเจ้าและเทวดา
 15. หลักธรรมข้อใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากที่สุด
  1. การไม่ลักขโมย
  2. การไม่ล่วงประเวณี
  3. การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน
  4. การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
 16. ข้อใดคือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาว่าการปกครองในประเทศใดเป็นประชาธิปไตย
  1. มีรัฐธรรมนูญที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไว้อย่างชัดเจน
  2. มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
  3. มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
  4. มีรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 17. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้คะแนนเสียงในสัดส่วนเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
  1. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
  2. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 5
  3. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5
  4. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
 18. ข้อใดแสดงสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ถูกต้อง
  1. 250 : 250
  2. 300 : 200
  3. 350 : 150
  4. 400 : 100
 19. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการปกครองในสมัยสุโขทัย
  1. การสร้างระบบศักดินาเพื่อกำหนดฐานะของบุคคลในสังคม
  2. การถือเอาราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครอง
  3. การใช้คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุน
  4. การแบ่งระดับความสำคัญของหัวเมือง
 20. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
  1. ความเป็นปึกแผ่นของกองทัพ
  2. ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ
  3. ความขัดแย้งในรัฐสภา
  4. การเคลื่อนไหวขององค์การนิสิตนักศึกษา
 21. พฤติกรรมใดที่ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประท้วงนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
  2. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
  3. นักวิชาการวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
  4. ทหารเข้าแถวลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใกล้เขตทหาร
 22. ในเนื้อร้องเพลงชาติไทยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
  1. ลักษณะนิสัยของประชากรของรัฐ
  2. ระบอบการปกครองของรัฐ
  3. องค์กรที่ใช้อำนาจการปกครองของรัฐ
  4. ความเป็นอิสระในการใช้อำนาจการปกครองของรัฐ
 23. การปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาใด
  1. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล
  2. เผด็จการทางรัฐสภา
  3. การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
  4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 24. การอุดช่องว่างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้กฎหมายตามลำดับก่อนหลังในข้อใด
  1. จารีตประเพณี การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง หลักกฎหมายทั่วไป
  2. จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง
  3. หลักกฎหมายทั่วไป จารีตประเพณี การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง
  4. หลักกฎหมายทั่วไป การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง จารีตประเพณี
 25. ข้อใดแสดงว่ากฎหมายแตกต่างจากศีลธรรมมากที่สุด
  1. กฎหมายเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ศีลธรรมไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. กฎหมายควบคุมมนุษย์ทางกาย แต่ศีลธรรมควบคุมมนุษย์ทั้งทางกายและจิตใ
  3. กฎหมายมีบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน แต่ศีลธรรมไม่มีบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
  4. กฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความจำเป็นทางสังคม แต่ศีลธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติ
 26. การแบ่งประเภทกฎหมายตามหน้าที่ของกฎหมายคือข้อใด
  1. กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน
  2. กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
  3. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
  4. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
 27. ความผิดอันยอมความได้หมายถึงข้อใด
  1. ความผิดลหุโทษ
  2. ความผิดที่มีโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว
  3. ความผิดที่มีความรับผิดทางแพ่งอยู่ด้วย
  4. ความผิดที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีไม่ได้จนกว่าผู้เสียหายจะร้องทุกข์
 28. เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้แพ้คดี ใครมีอำนาจยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาชำระหนี้
  1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2. พนักงานอัยการ
  3. เจ้าพนักงานบังคับคดี
  4. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
 29. ปัจจัยที่ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำแม่กลองตอนปลายคดไปโค้งมา คือข้อใด
  1. ปริมาณน้ำในลำน้ำมีมากเกินไป
  2. น้ำที่ไหลในลำน้ำมีตะกอนมากเกินไป
  3. ความลาดเอียงของลำน้ำมีน้อยเกินไป
  4. ลำน้ำมีความยาวมากเกินไป
 30. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าภาคกลางตอนบน
  1. เพราะมีโอกาสได้รับฝนจากพายุดีเปรสชัน
  2. เพราะได้รับฝนทั้งมรสุมฤดูร้อนและมรสุมฤดูหนาว
  3. เพราะได้รับฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้
  4. เพราะปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกป่าและสวนยางพารามากขึ้น จึงทำให้มีปริมาณฝนสูงกว่าภาคกลางตอนบน
 31. การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยมีผลมาจากข้อใด
  1. พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน
  2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่
  3. เป็นเขตที่เปลือกโลกถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด
  4. พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่
 32. ข้อใดเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย
  1. ทิศทางการไหลของแม่น้ำไปทางเดียวกัน
  2. จำนวนเกาะนอกชายฝั่งใกล้เคียงกัน
  3. ทางตอนบนของภาคเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมือนกัน
  4. มีแม่น้ำสายสั้น ๆ และหินมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกัน
 33. สาเหตุที่ทำให้ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของภาคใต้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคืออะไร
  1. การทำเหมืองแร่ดีบุก
  2. การทำลายแนวปะการังชายฝั่ง
  3. การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
  4. การทำลายป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง
 34. ป่าไม้ใดมิได้จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ
  1. ป่าดิบแล้ง
  2. ป่าเบญจพรรณ
  3. ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ
  4. ป่าเต็งรัง ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ
 35. เหตุใดดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
  1. เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อย ทำให้การชะล้างพังทลายของดินมีมาก
  2. มีการชะล้างของแร่ธาตุในดินลงไปสะสมไว้ในดินชั้นล่างมาก
  3. มีอากาศร้อนจัด ทำให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายอนินทรีย์วัตถุมาก
  4. มีภูมิประเทศลาดชันสูงและอากาศร้อนจัด ชั้นดินจึงตื้นมาก
 36. วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย คือข้อใด
  1. การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กตามไร่นาเพิ่มมากขึ้น
  2. การสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
  3. การรักษาป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
  4. การนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
 37. ปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นจากการพัฒนาด้านใด
  1. การสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น
  2. การกระจายแหล่งงานออกไปทุกมุมเมือง
  3. การติดตั้งระบบฟอกอากาศในยานพาหนะเดินทางทุกชนิด
  4. การมีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดิน
 38. ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปรากฏการณ์เอลนิโญ
  1. ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
  2. ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม
  3. ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
  4. ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น
 39. การประชุมเอดส์โลก ครั้งที่ 15 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2547 มีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด
  1. การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์
  2. การสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กแรกเกิดติดเชื้อเอดส์
  3. การใช้เทคโนโลยีระดับท้องถิ่นเพื่อป้องกันโรคเอดส์
  4. ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีที่ติดเชื้อเอดส์
 40. ปรากฏการณ์ใดที่เกิดขึ้นและสะท้อนภาวะสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
  1. ชิลีเป็นประเทศเดียวที่ประสบกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ
  2. ฝนกรดมักเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ และไม่มีผลกระทบต่อป่าไม้โดยตรง
  3. โรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำจืดในสัดส่วนที่มากที่สุดในโลก
  4. ความยั่งยืนของป่าฝนเขตร้อนของโลกจะช่วยลดอัตราเร่งในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
 41. การศึกษาในข้อใดไม่สามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม
  1. การใช้ที่ดิน
  2. พื้นที่น้ำท่วม
  3. แหล่งโบราณสถาน
  4. แหล่งแร่ทองคำในถ้ำ
 42.  เหตุใดวิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์
  1. มนุษย์มีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
  2. มนุษย์มีรายได้จำกัด แต่มีความต้องการสินค้าและบริการไม่จำกัด
  3. ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงต้องจัดสรรการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. ปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน มีการค้าขายแบบเสรี มนุษย์จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 43. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิตสินค้าต่าง ๆ จำนวนเท่าใดในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  1. กลไกราคา
  2. กำไรของผู้ผลิต
  3. ความพอใจของผู้บริโภค
  4. นโยบายของภาครัฐและเอกชน
 44. การที่หน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งก่อให้เกิดมลพิษ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายดังกล่าวนี้คือต้นทุนประเภทใด
  1. ต้นทุนดำเนินการ
  2. ต้นทุนทางสังคม
  3. ต้นทุนสารสนเทศ
  4. ต้นทุนค่าเสียโอกาส
 45.  ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ถ้าเสื้อเชิ้ตเป็นสินค้าปกติ การที่ นาย ก. ซื้อเสื้อเชิ้ตเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยซื้อในรอบ 1 ปี อาจเกิดจากสาเหตุใด
  1. ราคาเสื้อเชิ้ตเพิ่มสูงขึ้น
  2. รายได้ของนาย ก. ลดต่ำลง
  3. รสนิยมของนาย ก. เปลี่ยนไปใช้เสื้อเชิ้ตมากขึ้น
  4. ราคาเสื้อเชิ้ตและรายได้ของนาย ก. เพิ่มสูงขึ้น
 46. ปัจจัยใดไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
  1. การบริโภคของครัวเรือน
  2. การชำระหนี้ต่างประเทศ
  3. การลงทุนของหน่วยธุรกิจ
  4. การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล
 47. อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานมักจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
  1. เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนคงที่
  2. เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนต่างกัน
  3. เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน
  4. เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกัน
 48. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 40 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 38 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ   ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในข้อใด
  1. มูลค่าจากสินค้าส่งออกเพิ่มมากขึ้น
  2. ระดับราคาสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น
  3. การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น
  4. นักท่องเที่ยวอเมริกันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง
 49. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลำดับแรกจากการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านมาใช้ในประเทศไทย
  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น
  2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
  3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น
  4. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในตำบลเพิ่มขึ้น
 50. อุตสาหกรรมประเภทใดที่ไม่มีข้อจำกัดมากนัก และสามารถส่งเสริมให้ดำเนินการได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
  1. สิ่งทอ
  2. อัญมณี
  3. การท่องเที่ยว
  4. เครื่องปั้นดินเผา
 51. การดำเนินการอะไรในข้อต่อไปนี้ที่แสดงถึงจุดอ่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา
  1. การมุ่งเน้นการกระจายรายได้
  2. การมุ่งเน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  3. การมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  4. การมุ่งเน้นความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
 52. เพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกจึงส่งผลกระบทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
  1. ประเทศไทยมีหนี้ต่างประเทศสูง
  2. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
  3. ประเทศไทยมีการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
  4. ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ
 53. การดำเนินการของรัฐบาลข้อใดที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมได้ดีที่สุด
  1. การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
  2. การทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
  3. การจัดเก็บภาษีอากรและการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
  4. การเปิดเสรีทางการค้าและการรักษาระดับราคาสินค้า
 54. ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยคือข้อใด
  1. ระดับรายได้ต่ำ
  2. การขาดที่ดินทำกิน
  3. การขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก
  4. การขาดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ
 55. ทาสในข้อใดที่ไม่อาจไถ่ถอนตนเองให้เป็นอิสระได้
  1. นางสีถูกพ่อนำมาขายใช้หนี้พนันแก่นายอากรเส็ง
  2. นายหม่องถูกจับเป็นเชลยศึกคราวสงครามเก้าทัพ
  3. นายยิ้มขายตนเองแก่ขุนช้างตอนนาล่ม
  4. หลวงวิเศษมอบนางขำให้แก่ธิดาของตนเมื่อออกเรือน
 56. ข้อใดไม่ตรงกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชดำรัสที่ว่า“เราไม่ได้มาเรียนเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะได้เป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง”
  1. ต้องการพัฒนาประเทศให้สามารถต่อต้านจักรวรรดินิยม
  2. ต้องการพัฒนาประชาชนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
  3. ต้องการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกับชาวตะวันตก
  4. ต้องการพัฒนาประชาชนให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาประเทศ
 57.  ข้อใดเป็นวิธีการเก็บภาษีในระบบเจ้าภาษีนายอากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การจัดเก็บภาษีโดยการชักส่วนสินค้า
  2. การเก็บภาษีเป็นสิ่งของแทนเงิน
  3. การให้เอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ
  4. การตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ
 58. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
  1. การลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
  2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
  3. ภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตทางด้านการเกษตร
  4. รายจ่ายในราชสำนักเพิ่มสูงตั้งแต่รัชกาลก่อน
 59. องค์กรใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความเห็นต่อพระมหากษัตริย์
  1. คณะอภิรัฐมนตรีสภา
  2. คณะรัฐมนตรีสภา
  3. คณะองคมนตรี
  4. สภากรรมการองคมนตรี
 60. เหตุการณ์ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดที่นำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
  1. การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและขุนนาง ที่ขอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  3. การตั้งดุสิตธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. การส่งสามัญชนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
 61. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปกครองระบอบโชกุนของญี่ปุ่นสิ้นสุดลง
  1. การใช้นโยบายเปิดประเทศ
  2. การขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ
  3. การใช้นโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
  4. ความแตกต่างและความขัดแย้งของชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม
 62. อารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่ออารยธรรมของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด
  1. การปกครองและศาสนา
  2. การปกครองและเศรษฐกิจ
  3. ศาสนาและการแบ่งชั้นวรรณะ
  4. อักษรศาสตร์และการแบ่งชั้นวรรณะ
 63. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สองต่างจากระยะแรกในประเด็นใด
  1. มีการใช้ถ่านหินและพลังงานลม
  2. มีการใช้พลังงานไอน้ำแทนพลังงานน้ำ
  3. มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ
  4. มีการใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยแทนเครื่องมือแบบเก่า
 64. ข้อใดเป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ
  1. ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  2. โรงงานทอผ้าไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
  3. เมืองต่าง ๆ ขยายตัวพร้อม ๆ กับจำนวนเครื่องจักรไอน้ำ
  4. เกษตรกรใช้เครื่องจักรไอน้ำในการผลิตแทนวิธีการแบบดั้งเดิม
 65. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ของอังกฤษเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. ได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติของชาวอเมริกัน
  2. เพื่อลดอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของพวกขุนนาง
  3. เพื่อฟื้นฟูการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  4. เพื่อให้อังกฤษมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
 66. ข้อใดแสดงถึงอุดมการณ์การปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตก
  1. รัฐบาลเป็นตัวแทนกลุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจ
  2. รัฐบาลเป็นเจ้าของอำนาจการปกครองและประชาชนต้องปฏิบัติตาม
  3. ประชาชนต้องยอมสละซึ่งชีวิตและทรัพย์สินเพื่อค้ำจุนอำนาจของรัฐบาล
  4. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจการปกครอง แต่มอบให้รัฐบาลดำเนินการแทนแบบมีเงื่อนไข
 67. ข้อใดคือจุดเริ่มต้นของสงครามเย็น
  1. การต่อต้านการขยายตัวของลัทธิทุนนิยม
  2. การแข่งขันเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของชาติมหาอำนาจ
  3. การแก่งแย่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจ
  4. การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์
 68. เหตุการณ์ใดไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเกิดจากความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรม
  1. สงครามอ่าวเปอร์เซีย
  2. สงครามระหว่างยิว – ปาเลสไตน์
  3. วิกฤติการณ์ในแคว้นแคชเมียร์
  4. การก่อการร้ายของพวกทมิฬในศรีลังกา
 69.  ข้อใดเป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีรากฐานมาจากผลงานประดิษฐ์ของเกรแฮม เบลล์
  1. เครื่องถ่ายเอกสาร
  2. เครื่องรับโทรศัพท์
  3. เครื่องคิดเลข
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์
 70. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำเขตการค้าเสรี
  1. กีดกันการค้ากับประเทศนอกกลุ่ม
  2. ดึงดูดการลงทุนจากประเทศภายนอกกลุ่ม
  3. ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา
  4. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในประเทศ
 71. เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหามลพิษในดินมากที่สุดคือข้อใด
  1. เกษตรอินทรีย์
  2. เกษตรอนินทรีย์
  3. เกษตรทฤษฎีใหม่
  4. เกษตรผสมผสาน
 72. ข้อใดไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน
  1. ถ่านหิน
  2. ก๊าซชีวภาพ
  3. ก๊าซโซฮอลล์
  4. พลังงานแสงอาทิตย์
 73. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยประสบปัญหา
  1. เปิดโอกาสให้เทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างเสรี
  2. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้การสังเกต ศึกษา และ ทดลอง
  4. มีการนำเทคโนโลยีของต่างชาติจำนวนมากมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
 74. มาตรการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยาแก่คู่กรณี
  1. การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  2. การทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จ
  3. การใช้อนุญาโตตุลาการ
  4. การเจรจาต่อรองระหว่างผู้นำหรือตัวแทน
 75. ข้อใดกล่าวถึงองค์การสันนิบาตชาติไม่ถูกต้อง
  1. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นองค์กรหนึ่งในสันนิบาตชาติ
  2. ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ
  3. ประเทศมหาอำนาจทุกประเทศในขณะนั้นเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติ
  4. องค์การสันนิบาตชาติเกิดขึ้นจากคำแถลงการณ์ 14 ประการ ในการประชุมสันติภาพที่แวร์ซายส์
 76. ปฏิบัติการใดที่ถือว่าเกินขอบเขตของปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ
  1. การส่งกองกำลังเข้าไปดูแลการถอนทหารของคู่กรณี
  2. การส่งกองกำลังเข้าไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มกบฏในประเทศสมาชิก
  3. การส่งกองกำลังรักษาการเข้าไปในดินแดนพิพาทหลังทำข้อตกลงหยุดยิง
  4. การส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม
 77. ข้อใดไม่ใช่แนวทางป้องกันปัญหาการยกพวกตีกันของวัยรุ่น
  1. เพิ่มสถานฟื้นฟูจิตใจเยาวชนผู้กระทำความผิด
  2. ลดการเสนอเรื่องที่ยั่วยุการใช้ความรุนแรงทางสื่อมวลชน
  3. สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและดนตรี
  4. จัดให้มีการอบรมสั่งสอนและฝึกปฏิบัติสมาธิในโรงเรียน
 78. การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองในข้อใดที่ไม่กระทบต่อค่านิยมของประชาชน
  1. วิถีชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนมีความหลากหลาย
  2. การกำหนดพื้นที่ (zoning) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความเป็นระเบียบ
  3. การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ลดน้อยลง
  4. ขนาดและความสัมพันธ์ของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว
 79. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้มีสุขภาพดีแล้ว ยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างไร
  1. สร้างวินัยให้ตนเอง
  2. สร้างนิสัยรู้แพ้รู้ชนะ
  3. สร้างการทำงานเป็นกลุ่ม
  4. สร้างความทันสมัยให้ตนเอง
 80. ข้อมูลในข้อใดที่ชี้ว่าประเทศไทยยังต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัย
  1. อัตราการตายของทารกในภาคกลางต่ำกว่าร้อยละ 20
  2. ประชากรในภาคใต้ร้อยละ 50 มีอายุยืนยาวถึง 90 ปีขึ้นไป
  3. เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 50 ป่วยเป็นโรคพยาธิต่าง ๆ
  4. ภาวะทุพโภชนาการระหว่างอายุ 0 – 14 ปี ของภาคตะวันออกต่ำกว่าร้อยละ 1

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: :: ข้อสอบปี 45 ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::ฝึกทำข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: :: ติวปี 57 ประวัติศาสตร์ ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: :: ข้อสอบจากติวเตอร์ ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: มอ.58

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

::ข้อสอบเข้ามหาลัย ปี 46 ::

 1. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
  1. วุฒิสภา
  2. ศาลรัฐธรรมนูญ
  3. องค์การพัฒนาเอกชน
  4. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
  1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  2. การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
  3. การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
  4. การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
 3. วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคล้ายคลึงกับวุฒิสภาในอดีตในเรื่องใด
  1. จำนวนสมาชิก
  2. ที่มาของสมาชิก
  3. อำนาจหน้าที่หลัก
  4. ความเป็นกลางทางการเมือง
 4. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
  1. สมุดปกขาว
  2. สมุดปกเหลือง
  3. หลัก 6 ประการ
  4. ธรรมนูญการปกครอง
 5. วัตถุประสงค์สำคัญของกลุ่มผลประโยชน์คือข้อใด
  1. ควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล
  2. เข้าร่วมในคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ
  3. กดดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม
  4. ส่งตัวแทนกลุ่มสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 6. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องใด
  1. ราชทัณฑ์
  2. การชำระคดี
  3. ระเบียบสารบรรณ
  4. ไปรษณีย์โทรเลข
 7. บุคคลหรือคณะบุคคลใดไม่มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณา
  1. คณะรัฐมนตรี
  2. สมาชิกวุฒิสภา
  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 8. การใช้อำนาจนิติบัญญัติข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. คณะรัฐมนตรีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้
  2. พระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  3. วุฒิสภามีอำนาจที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโดยจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้
  4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยเอกเทศ
 9. คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. กฎหมายเกิดจากผู้มีอำนาจในรัฐ
  2. กฎหมายมีผลบังคับใช้จนกว่าจะยกเลิก
  3. กฎหมายเป็นกฎที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม
  4. กฎหมายเป็นกฎที่รวมถึงกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม
 10. ลำดับชั้นศาลของไทยข้อใดถูกต้อง
  1. ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลฎีกา
  2. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3. ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลฎีกา
  4. ศาลชั้นตัน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา
 11. การเปิดบ่อนเสรีเกี่ยวข้องกับกฎหมายในข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
  1. กฎหมายแพ่งเพราะการเล่นพนันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชน
  2. กฎหมายปกครองเพราะการเล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐ
  3. กฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  4. กฎหมายอาญาเพราะการเล่นพนันในบ่อนที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นความผิดทางอาญา
 12. นางสาวอ้วนกลุ้มใจน้ำหนักขึ้นทุกวัน อยากให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงไปหาแพทย์เพื่อดูดไขมันออกโดยที่แพทย์ยืนยันว่า ปลอดภัย ขณะที่ทำการดูดไขมันนางสาวอ้วนถึงแก่ความตายเพราะมีโรคแทรก แพทย์จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
  1. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
  2. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
  3. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท
  4. ไม่ผิดเพราะเป็นอุบัติเหตุ
 13. ถ้าเจ้าของบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนงานของบริษัทรับเหมาในการก่อสร้างอาคารสูง เขาจะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลใด
  1. ศาลแพ่ง
  2. ศาลอาญา
  3. ศาลปกครอง
  4. ศาลแรงงานกลาง
 14. ข้อใดแสดงว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียกรรม
  1. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาบิดาของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะราคาแพงกว่าปกติ
  2. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาครูของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะราคาแพงกว่าปกติ
  3. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะราคาแพงกว่าปกติ
  4. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะบิดาของเด็กชายดำสั่งให้ไปคืน
 15.  ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. คำว่า สังคม จริง ๆ แล้วใช้ได้เฉพาะกับมนุษย์
  2. คำว่า สังคม และ วัฒนธรรม มีความหมายเกือบไม่แตกต่างกัน
  3. การอยู่กันเป็นสังคมช่วยให้มนุษย์อยู่รอดในธรรมชาติ
  4. สังคมแต่ละแห่งสนองตอบความต้องการของมนุษย์ได้ไม่แตกต่างกัน
 16. ข้อความใดสะท้อนพฤติกรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุ
  1. การบริจาคเงินรางวัลให้แก่สถานลี้ยงเด็กกำพร้า
  2. การส่งกระทงดอกไม้สดเข้าประกวดในงานแสดงภูมิปัญญาไทย
  3. การมอบเครื่องหมายประกันคุณภาพแก่สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
  4. การส่งออกผลไม้ไทยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียน
 17. คำกล่าวที่ว่า “ วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกของสังคมไทย” หมายถึงข้อใดมากที่สุด
  1. วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกทางวัตถุที่จับต้องได้
  2. วัฒนธรรมไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
  3. วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรรักษาไว้
  4. วัฒนธรรมไทยมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน
 18.  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทได้ถูกต้องที่สุด
  1. บุคคลทุกคนต้องมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในสังคม
  2. บุคคลจะแสดงบทบาทไม่ได้ถ้าไม่มีคู่แสดงบทบาท
  3. ถ้าสมาชิกของสังคมเข้าใจในบทบาทถูกต้องสังคมก็จะมีระเบียบ
  4. บทบาทคือสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนจะพึงมีในสังคม
 19. “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” เกี่ยวข้องกับข้อใด
  1. วัฒนธรรมย่อย
  2. วิถีประชา
  3. คติธรรม
  4. จารีต
 20. วิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเรียกว่าอะไร
  1. การจัดระเบียบทางสังคม
  2. การควบคุมทางสังคม
  3. การขัดเกลาทางสังคม
  4. การสร้างวินัยทางสังคม
 21. สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด
  1. มนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน
  2. ความเชื่อในภูติผีปีศาจและสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์
  3. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจ
  4. กำเนิดของศาสดาและเจ้าลัทธิที่กลุ่มชนศรัทธา
 22. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  1. คนไทยนิยมใช้สินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น
  2. เด็กไทยนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นมากกว่าอาหารไทย
  3. คนไทยติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์มือถือกันมากกว่าทางการเขียนจดหมาย
  4. การอยู่ร่วมกันของหนุ่มสาวไทยก่อนการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
 23. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์
  1. อริยสัจ 4
  2. เบญจศีล
  3. เบญจขันธ์
  4. ไตรลักษณ์
 24. ทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่หมายถึงอะไร
  1. ความเจ็บปวดทรมาน
  2. ความลำบากยากเข็ญ
  3. ความไม่สบายทางกายและทางใจ
  4. ความมีชีวิตที่ต้องประสบภัยพิบัติ
 25. ข้อใดคือลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามที่แตกต่างจากศาสนาอื่น
  1. ศาสนาอิสลามสอนให้เคารพพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
  2. ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช
  3. ศาสนาอิสลามห้ามบริโภคอาหารบางชนิด
  4. ศาสนาอิสลามให้ผู้นับถือต้องสละทรัพย์เพื่อสังคมตามสถานภาพ
 26. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง
  1. ทั้งสองศาสนาสอนว่า ชีวิตหลังความตายมีได้หลายชาติ
  2. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่า มีอำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้า
  3. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่า คนเราควรทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
  4. ทั้งสองศาสนาสอนว่า การหลุดพ้นจากทุกข์คือเป้าหมายของชีวิต
 27. จิตวิญญาณตามคำสอนของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิตมนุษย์
  1. เป็นบ่อเกิดของชีวิต
  2. เป็นบ่อเกิดของความคิด
  3. เป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
  4. เป็นบ่อเกิดของเชาวน์ปัญญา
 28. พระเยซูตามความเข้าใจของศาสนาอิสลามคือใคร
  1. บุตรพระเจ้า
  2. นะบีท่านหนึ่ง
  3. ผู้ไถ่บาปมนุษย์
  4. ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
 29. ข้อใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  1. ประเทศประสบปัญหาความตกต่ำทางเศรษฐกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
  2. ประเทศไม่สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
  3. นโยบายของรัฐบาลในการลดการว่างงาน คือกระตุ้นให้เอกชนลงทุนมากขึ้น
  4. ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อป้องกันเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามากเกินไป
 30. เมื่อเกิดมีอุปสงค์ส่วนเกินในตลาด ตลาดจะมีการปรับตัวอย่างไร
  1. ราคาสินค้าจะสูงขึ้นปริมาณเสนอซื้อจะลดลงปริมาณเสนอขายจะสูงขึ้น
  2. ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายจะลดลง
  3. ราคาสินค้าจะลดลง ปริมาณเสนอซื้อจะลดลงปริมาณเสนอขายจะสูงขึ้น
  4. ราคาสินค้าจะลดลง ปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้นปริมาณเสนอขายจะลดลง
 31. ข้อใดเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
  1. การกระจายรายได้ของประชาชนใกล้เคียงกัน เพราะประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ
  2. สินค้าและบริการมีราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าออกจำหน่าย
  3. ประชาชนมีแรงจูงใจทำงาน เพราะสามารถถือครองทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
  4. การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำ เพราะเน้นการใช้ปัจจัยทุนในการผลิต
 32. ข้อใดเป็นเหตุผลให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงราคาน้ำมันปิโตรเลียมในช่วงสงครามอิรัก-สหรัฐอเมริกา
  1. ต้องการให้เวลาแก่ประชาชนเพื่อหาวิธีการประหยัดการใช้น้ำมัน
  2. ไม่ต้องการให้ประชาชนพะวงกับสงครามมากเกินไป
  3. ต้องการให้ประชาชนมีน้ำมันใช้ตามปรกติ
  4. ไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก
 33. ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศหนึ่งเท่ากับ 500 ล้านบาทในปีเดียวกันถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน ประเทศนี้ก่อให้เกิดผลผลิตมูลค่ารวม 50 ล้านบาท และคนของประเทศนี้ไปลงทุนในประเทศอื่นก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่า รวม 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศนี้จะเท่ากับเท่าใด
  1. 420 ล้านบาท
  2. 480 ล้านบาท
  3. 520 ล้านบาท
  4. 580 ล้านบาท
 34.  รัฐบาลให้การสนับสนุนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. การทำไร่กาแฟ
  2. การทำสวนยางพารา
  3. การทำสวนมะพร้าว
  4. การทำสวนองุ่น
 35. ข้อใดเป็นเครื่องชี้ว่าการว่างงานจะสูงขึ้น
  1. ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงเกินไป
  2. สมรรถภาพการผลิตของประเทศสูงเกินไป
  3. ปริมาณสินค้าคงคลังมีมากเกินไป
  4. ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ
 36.  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ผู้ใดเป็นผู้ได้ประโยชน์
  1. ผู้เป็นลูกหนี้ที่มีสัญญากู้ระยะยาว
  2. ผู้ได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
  4. ผู้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
 37. มาตรการใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้บ่อยครั้งที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  1. ลดอัตราดอกเบี้ย
  2. ลดค่าเงินบาท
  3. เพิ่มการออกพันธบัตรขายให้ประชาชน
  4. เพิ่มอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์
 38.  วิธีการใดของรัฐบาลจะช่วยลดสภาพคล่องส่วนเกินของสถาบันการเงิน
  1. สนับสนุนการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดสินค้า
  2. ตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์เพื่อขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนและสถาบันธุรกิจ
  3. ขยายโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการคอมพิวเตอร์ขายให้ประชาชนชนมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
  4. เริ่มโครงการสร้างถนนเลียบทะเลเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาค
 39. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
  1. การขาดดุลบัญชีทุน
  2. การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
  3. การขาดดุลการค้า
  4. การขาดดุลบริการ
 40.  ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
  1. ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
  2. ราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะลดลง
  3. เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
  4. เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง
 41. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
  1. มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น
  2. มีความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้มากขึ้น
  3. มีการกระจุกตัวของประชากรและภาวะมลพิษเพิ่มขึ้น
  4. มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 42. ลักษณะใดไม่ใช่เศรษฐกิจแบบพอเพียง
  1. การพึ่งพาตนเองโดยผลิตสินค้าตามจำนวนที่ตนเองต้องการ
  2. การจัดสรรพื้นที่เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชเพื่อการบริโภคในครัวเรือนให้เหมาะสม
  3. การสร้างนิสัยบริโภคสินค้าที่จัดหาได้ในชุมชน
  4. การกระจายการผลิตโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วย
 43. ข้อใดถูกต้อง
  1. เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร
  2. กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต ซึ่งเป็นเขตเมืองทั้งหมด
  3. เมืองภูเก็ตมีสถานภาพเป็นเมืองรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
  4. ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองภูเก็ต และเมืองพัทยาจัดเป็นเมืองรูปแบบพิเศษทั้งสิ้น
 44.  เหตุใดประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้จึงอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
  1. มีทรัพยากรแร่มาก ได้แก่ เหล็ก ดีบุก และก๊าซธรรมชาติ
  2. เป็นเขตชายฝั่งทะเลยกตัว ทำให้การคมนาคมติดต่อสะดวก
  3. ชายฝั่งเป็นเขตคลื่นลมสงบ มีทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม
  4. ภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
 45. หมู่บ้านในชนบททั่วประเทศมีปัญหาด้านใดมากที่สุดเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
  1. การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
  2. การย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ
  3. สิทธิในที่ดินทำกิน
  4. ราคาผลผลิตตกต่ำ
 46. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  1. การขยายตัวของชุมชนเมือง
  2. การขยายตัวของพื้นที่ปลูกป่า
  3. การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
  4. การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
 47. ป่าไม่ผลัดใบในประเทศไทย พบในภูมิอากาศแบบใด
  1. พบในภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานกว่า 5 เดือน
  2. พบในภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 4 เดือน
  3. พบในภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 3 เดือน
  4. พบในภูมิอากาศที่มีฝนเฉลี่ยระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานประมาณ 3 เดือน
 48. เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  1. แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
  2. เพื่อป้องกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่นาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
  3. บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
  4. ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 49. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพุน้ำร้อนในประเทศไทย
  1. พบในบริเวณภูเขาหินปูนที่มีรอยแตก
  2. พบในบริเวณภูเขาหินแกรนิตที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน
  3. พบในบริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินปริมาณมาก
  4. พบในบริเวณที่ใต้ผิวโลกมีแหล่งหินหนืดในระดับตื้น
 50. ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากสาเหตุใด
  1. มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
  2. ฤดูฝนสั้นมีช่วงฤดูแล้งคั่นสลับเป็นเวลานาน
  3. มีแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้
  4. พายุไต้ฝุ่นซึ่งนำฝนมาตกได้อ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
 51. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
  1. ทิวเขาภูเก็ต
  2. ทิวเขาสันกาลาคีรี
  3. ทิวเขาพนมเบญจา
  4. ทิวเขานครศรีธรรมราช
 52. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
  1. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
  2. ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
  4. ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
 53. เหตุใดชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจึงมีตะกอนปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไป
  1. เป็นแผ่นดินที่เกิดได้ไม่นานเช่นเดียวกับที่ราบเจ้าพระยา
  2. เป็นชายฝั่งจมตัวที่มีตะกอนจากทะเลเข้ามาทับถมจำนวนมาก
  3. เป็นแผ่นดินที่มีตะกอนสะสมเป็นระยะเวลานาน
  4. เป็นชายฝั่งที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนำตะกอนมาทับถมกัน
 54.  เหตุใดจึงสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
  1. เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ
  2. มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำลึกมากกว่าบริเวณอื่น
  3. อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก
  4. มีอู่ต่อเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องพร้อมมูลกว่าบริเวณอื่น
 55.  ข้อใดเป็นจุดสังเกตว่าดอยอินทนนท์ ดอยปุย และดอยสุเทพเป็นภูเขาหินแกรนิต
  1. มียอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ
  2. มียอดแบนราบสลับกับยอดหยักแหลม
  3. มียอดโค้งมนสลับหยักแหลมขรุขระ
  4. มียอดหยักแหลมตะปุ่มตะป่ำ มีถ้ำภายในภูเขา
 56. ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจาการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
  1. ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
  2. คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
  3. หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
  4. ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
 57. ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. เทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง
  2. การแยกอากาศออกจากถ่านหินทำให้มีควันน้อยลง
  3. อังกฤษเป็นชาติแรกที่จัดตั้งองค์การทางวิทยาศาสตร์ขึ้น
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกผลิตขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
 58.  สิ่งใดเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
  1. เทคโนโลยีระดับสูง
  2. ประชากรที่มีคุณภาพ
  3. เงินลงทุนจากภาครัฐและเอกชนไทย
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 59. ในโครงสร้างอายุของประชากรไทย วัยทำงานจัดอยู่ในระหว่างอายุเท่าใด
  1. 13-60 ปี
  2. 15-59 ปี
  3. 18-55 ปี
  4. 20-60 ปี
 60. อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยคืออะไร
  1. สังคมไทยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีที่รับมาจากต่างประเทศ
  3. งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน
  4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในวงจำกัด
 61. ในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เป็นความขัดแย้งระหว่างแนวคิดใด
  1. ประชาธิปไตย กับ รัฐสวัสดิการ
  2. ศาสนา กับ วิทยาศาสตร์
  3. เสรีนิยม กับ เผด็จการ
  4. จักรวรรดินิยม กับ ชาตินิยม
 62.  ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด
  1. ความเชื่อทางศาสนา
  2. ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
  3. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  4. อุดมการณ์ทางการเมือง
 63. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในข้อใดไม่ใช่ความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์
  1. เซอร์บ และ โครแอต
  2. ทมิฬ และ สิงหล
  3. อิรัก และ อิหร่าน
  4. อาร์เมเนีย และ อาเซอร์ไบจัน
 64. สหรัฐอเมริกาและอังกฤษใช้ข้อใดเป็นข้ออ้างสำคัญที่สุดในการทำสงครามกับอิรัก
  1. เพื่อโค่นอำนาจประธานาธิบดีซัดดัม
  2. อิรักสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย
  3. เพื่อสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง
  4. อิรักมีอาวุธทำลายล้างร้ายแรงในความครอบครอง
 65.  โครงการ STAR WAR หรือโครงการป้องกันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เป็นความริเริ่มในสมัยประธานาธิบดีท่านใด
  1. โรนัลด์ เรแกน
  2. ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน
  3. จิมมี คาร์เตอร์
  4. จอห์น เอฟ เคนเนดี
 66. ข้อใดแสดงว่าองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การที่เป็นธรรมาภิบาล (good governance)
  1. เป็นองค์การที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
  2. เป็นองค์การที่มีบทบาททางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมาก
  3. เป็นองค์การผู้นำชาวโลกทางด้านความคิดเพื่อสร้างฉันทามติในระดับโลก
  4. เป็นองค์การที่มีความเป็นประชาธิปไตยทั้งในเรื่องของโครงสร้างและกระบวนการกำหนดนโยบาย
 67.  วรรณกรรมเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อคติการดำเนินชีวิตของชาวไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญ – กรรมในพระพุทธศาสนา
  1. จินดามณี
  2. พระนลคำหลวง
  3. สุภาษิตพระร่วง
  4. มหาชาติคำหลวง
 68. ข้อใดเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  1. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการป้องกันประเทศ
  2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  3. การทำสงครามตอบโต้ข้าศึก และการขยายอำนาจ
  4. การขยายอำนาจ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า
 69. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกระบบทาส
  2. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
  3. มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
  4. พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่สามารถควบคุมไพร่ได้
 70. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
  2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
  3. กีดกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
 71. ข้อใดไม่ใช่ความร่วมมือทางทหารที่ไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติ
  1. ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี
  2. ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม
  3. ส่งกองกำลังเข้ารักษาความสงบในติมอร์ตะวันออก
  4. ส่งแพทย์สนามเข้ารักษาการในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรก
 72. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
  1. ความมีคุณธรรมของผู้ปกครองประเทศ
  2. ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  3. ความสำคัญของการศึกษา
  4. ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
 73.  เหตุใดญี่ปุ่นจึงต้องเปิดประเทศใน ค.ศ. 1854
  1. เกรงกลัวอำนาจทางทหารของอังกฤษ
  2. เกิดความขัดแย้งในระหว่างผู้นำญี่ปุ่น
  3. ตระหนักถึงกำลังอำนาจที่เหนือกว่าของชาติตะวันตก
  4. เห็นความจำเป็นของการรับวัฒนธรรมตะวันตก
 74. สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามมีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น
  2. เป็นสงครามที่เกาหลีและเวียดนามต่อสู้กับจักรวรรดินิยมสมัยใหม่
  3. เป็นสงครามสกัดกั้นการขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  4. เป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้และเสียหายอย่างหนัก
 75. วรรณกรรมเรื่องรามายณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. การต่อสู้ระหว่างศาสนา
  2. การต่อสู้ระหว่างวรรณะ
  3. การต่อสู้ระหว่างชนชั้น
  4. การต่อสู้ระหว่างความดีความชั่ว
 76. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
  1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  2. การปฏิรูปศาสนา
  3. การสำรวจค้นพบดินแดนใหม่
  4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
 77. เพราะเหตุใดอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. มีทรัพยากรน้ำมันในอาณานิคม
  2. มีระบอบการปกครองที่เอื้อต่อการลงทุน
  3. ไม่มีข้อจำกัดด้านแรงงาน
  4. มีระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม
 78. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใด
  1. ฝรั่งเศสเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
  2. เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส
  3. พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
  4. มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส
 79. วัตถุประสงค์ของการปฏิวัติในโลกตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพ
  2. เพื่อยกเลิกลัทธิพาณิชยนิยม
  3. เพื่อให้ประชาชนเลือกนับถือศาสนาได้
  4. เพื่อแก้ไขระบบการเลื่อนชั้นในสังคม
 80.  เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นการสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น
  1. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
  2. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
  3. การทำสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
  4. การเปิดสัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

::ข้อสอบ ปี 47 ::

 1.  ข้อความใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ “วิทยาศาสตร์สังคม”
  1. พยายามนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
  2. สามารถใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการได้ดี
  3. มักใช้ลำดับเหตุผลและการทดลองอย่างแพร่หลาย
  4. ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีสังเกตการณ์และการทดลอง
 2. บุคคลใดเป็นผู้วางรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่รุ่นแรก
  1. เซอร์ฟรานซิส เบคอน
  2. เบนจามิน แฟรงกลิน
  3. จอร์จ สตีเฟนสัน
  4. ไมเคิล ฟาราเดย์
 3. ปัจจุบันเทคโนโลยีเลเซอร์มีบทบาทในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
  1. การสื่อสาร
  2. การเกษตร
  3. การบันเทิง
  4. การพิมพ์
 4. เพราะเหตุใดจึงถือว่าอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. คาร์ตไรท์ประดิษฐ์เครื่องทอผ้าสำเร็จ
  2. อังกฤษครองตลาดสินค้าผ้าขนสัตว์อยู่แล้ว
  3. ใช้แรงงานคนร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
  4. สามารถผลิตเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้
 5. เพราะเหตุใดประชากรของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นมากในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  1. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายค่อนข้างคงที่
  2. อัตราการเกิดค่อนข้างคงที่ อัตราการตายลดลงมาก
  3. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายลดลงมาก
  4. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น อัตราการตายลดลง และการอพยพเข้าเพิ่มขึ้น
 6. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงของความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางความเชื่อและค่านิยม
  1. สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศ
  2. สูญเสียงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากในการแก้ปัญหา
  3. มีความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
  4. นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน
 7. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สุดของการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย
  1. สถาบันวิจัย
  2. งบประมาณของรัฐ
  3. ความร่วมมือจากต่างประเทศ
  4. บุคลากร
 8. สาเหตุพื้นฐานของความขัดแย้งระหว่างอิรัก – อิหร่านมาจากเรื่องใด
  1. ผลกระทบของสงครามเย็น
  2. ความต้องการเป็นผู้นำในภูมิภาค
  3. ความเชื่อทางศาสนา
  4. การแย่งชิงผลประโยชน์จากน้ำมัน
 9. เหตุการณ์ใดนำไปสู่ความเสื่อมศรัทธาในองค์การสหประชาชาติ
  1. สหรัฐอเมริกาโจมตีอิรัก
  2. วิกฤตการณ์คาบสมุทรเกาหลี
  3. การสู้รบระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์
  4. รัสเซียส่งกองทหารปราบปรามกบฏเชชเนีย
 10. องค์การใดมีเป้าหมายหลักในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  1. ILO
  2. NATO
  3. OPEC
  4. APEC
 11. พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงมีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคนต่างชาติอย่างไร
  1. ให้อยู่ได้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  2. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  3. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
  4. ให้อยู่ได้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
 12. ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง
  1. ความรุ่งเรืองของ “การค้าสำเภา”
  2. ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น
  3. การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการทำนา
  4. การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
 13. ในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทแก่ตัวเอง รัชกาลที่ 5 ทรงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้ทาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างไร
  1. จัดสรรที่ทำกินให้ตามความจำเป็น
  2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
  3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
  4. รัฐให้เงินช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 14. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ตัดงบประมาณรายจ่าย ลดจำนวนข้าราชการ
  2. ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
  3. กู้เงินจากต่างประเทศเพื่อมาสร้างงานให้กับคนไทย
  4. กีดกันการค้าขายของคนต่างด้าวที่ทำธุรกิจการค้าในประเทศไทย
 15. พระมหากษัตริย์หรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดให้ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นสถาบันหลักของประเทศ
  1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  4. คณะราษฎร
 16. พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นภายหลังการเปิดประเทศแล้วได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะเหตุใด
  1. ชาวญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยสูง
  2. รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการศึกษา
  3. ญี่ปุ่นเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
  4. ญี่ปุ่นมีความเป็นชาตินิยมสูง
 17. ประเทศใดเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับพวกกบฏทมิฬแบ่งแยกดินแดน และมีการประชุมกันที่ใด
  1. สวีเดน และที่เวียนนา
  2. สหรัฐอเมริกา และที่โคลัมโบ
  3. นอร์เวย์ และที่กรุงเทพฯ
  4. อังกฤษ และที่เดลี
 18. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อินเดียที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษต้องแยกออกเป็นอินเดียและปากีสถานคือข้อใด
  1. ความขัดแย้งทางศาสนา
  2. ลัทธิชาตินิยม
  3. ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
  4. ปัญหาดินแดนแคชเมียร์
 19. การส่งทหารไทยไปประจำในติมอร์ตะวันออกสอดคล้องกับพันธะที่ไทยมีในข้อใด
  1. ไทยเป็นสมาชิกองค์การอาเซียน
  2. ไทยมีความร่วมมือทางทหารกับอินโดนีเซีย
  3. ไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
  4. ไทยมีข้อตกลงกับกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก
 20. พลังผลักดันในข้อใด ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
  1. ลัทธิพาณิชยนิยม
  2. ลัทธิเหตุผลนิยม
  3. ลัทธิมนุษยนิยม
  4. ลัทธิจักรวรรดินิยม
 21. ข้อใดคือสาเหตุที่ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
  2. เพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน
  3. เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
  4. เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีจำนวนมากขึ้น
 22. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776
  1. เพื่อยุติการยอมรับความเป็นประมุขของกษัตริย์อังกฤษ
  2. เพื่อยุติบทบาทของรัฐสภาอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา
  3. เพื่อยุติการบังคับใช้กฎหมายอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา
  4. เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างชาวอาณานิคมทางเหนือและทางใต้
 23. ประเทศใดที่นำแนวคิดของมองเตสกิเออเกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการปกครองมาใช้อย่างได้ผลมากที่สุด
  1. อังกฤษ
  2. ฝรั่งเศส
  3. เยอรมนี
  4. สหรัฐอเมริกา
 24. ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างระหว่างองค์การสหประชาชาติกับองค์การสันนิบาตชาติ
  1. การมีกองกำลังของตนเอง
  2. การสามารถลงโทษผู้ละเมิดมติ
  3. การบังคับใช้มติขององค์กร
  4. การอาศัยการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง
 25. ข้อใดไม่เป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  1. มีสินค้าและบริการใดที่ประเทศควรจะผลิตเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
  2. ผู้ผลิตจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อย่างไร ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ประหยัดต้นทุน
  3. สินค้าที่ผลิตจะมีการกระจายไปสู่ประชาชนในสังคมอย่างไร จึงจะเหมาะสม
  4. รัฐบาลควรเลือกใช้นโยบายเศรษฐกิจใด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าในระบบเศรษฐกิจ
 26. สาเหตุใดจะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
  1. กลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันลดปริมาณน้ำมันสำรอง
  2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  3. ประเทศต่าง ๆ ไม่ประสบความสำเร็จในการค้นพบแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่
  4. การผลิตวัตถุดิบทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมยังคงมีต้นทุนการผลิตสูง
 27. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์
  1. นายสมชัยตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ จึงเริ่มซื้อบุหรี่สูบน้อยลง
  2. นางสมสุขซื้อทุเรียนบริโภคน้อยลงในปีนี้ เพราะราคาแพงขึ้นกว่าเดิม
  3. นายสมบูรณ์ต้องการมีรถยนต์แต่ไม่มีเงินพอ จึงเก็บเงินสะสมไว้ซื้อในปีหน้า
  4. นางสมศรีมีญาติจากต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ด้วย จึงต้องใช้จ่ายซื้ออาหารมากขึ้น
 28. ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคือข้อใด
  1. ประชาชนทำงานอย่างเต็มที่ เพราะรัฐให้ค่าตอบแทนที่แน่นอน
  2. การกระจายรายได้ของประชาชนมีความใกล้เคียงกัน เพราะรัฐให้การดูแล
  3. ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูก เพราะรัฐเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง
  4. มีระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ เพราะรัฐจัดตามความต้องการของประชาชน
 29. ข้อใดนับรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศไทย
  1. นายทองดีได้รับเงิน 3,500 บาท จากเจ้าของสุนัขที่นำสุนัขมาฝากเลี้ยง
  2. นายชูวิทย์จ่ายเงิน 100,000 บาท ซื้อหุ้นสามัญธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. มารดาให้เงินบุตรเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 500 บาท ตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
  4. รัฐบาลอนุมัติให้จ่ายเงิน 100 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ
 30. การที่สำนักงานสลากกินแบ่งจัดระบบหวยออนไลน์ให้ประชาชนซื้อแทนระบบหวยใต้ดิน จะส่งผลอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศไทย
  1. ลดลง
  2. เพิ่มขึ้น
  3. ไม่เปลี่ยนแปลง
  4. ลดลงในตอนแรก แต่จะเพิ่มขึ้นในตอนหลัง
 31. ถ้าใน พ.ศ. 2545 สินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศมีมูลค่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นของผู้ลงทุนต่างชาติ 200 ล้านบาท ในขณะเดียวกันคนไทยในต่างประเทศได้โอนรายได้กลับเข้าประเทศ 100 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศ (GNP) จะเป็นเท่าใด
  1. 1,600 ล้านบาท
  2. 1,700 ล้านบาท
  3. 1,800 ล้านบาท
  4. 1,900 ล้านบาท
 32. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของประเทศไทยมีแนวโน้มลดต่ำลง เนื่องจากสาเหตุข้อใด
  1. การบริการสินเชื่อเงินผ่อนมีมากขึ้น ความจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารจึงลดลง ทำให้ธนาคารไม่ต้องการเงินฝากเพิ่ม
  2. ประชาชนฝากเงินไว้กับธนาคารมากขึ้น แทนที่จะนำไปลงทุนในทางอื่น
  3. ธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยกู้เพราะเกรงปัญหาหนี้เสีย จึงต้องลดต้นทุนโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  4. รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อกระตุ้นการลงทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงปรับลดลงตาม
 33. รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซบเซา
  1. ใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จากภาษีอากร
  2. ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่จัดเก็บได้
  3. ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่จัดเก็บได้และเงินกู้ยืม
  4. ใช้จ่ายเท่ากับรายได้จากภาษีอากรและจากรัฐวิสาหกิจ
 34. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว ทำได้โดยวิธีใด
  1. ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี้ย
  2. เพิ่มอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  3. เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  4. ลดอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี้ย
 35. ถ้าประเทศประสบกับปัญหาดุลการชำระเงินขาดดุล จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีใด
  1. ลดค่าเงิน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จำกัดการส่งออก
  2. เพิ่มค่าเงิน ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออก
  3. เพิ่มค่าเงิน ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ จำกัดการนำเข้า
  4. ลดค่าเงิน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จำกัดการนำเข้า
 36. ถ้าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 1 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 2 จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  1. เงินทุนระยะสั้นเคลื่อนย้ายเข้าประเทศไทยมากขึ้น
  2. เอกชนไทยจะกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามากขึ้น
  3. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปล่อยสินเชื่อได้ยากกว่าเดิม
  4. ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของต่างประเทศจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยของตนลงต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ของไทย
 37. ข้อใดจัดว่าเป็นจุดอ่อนของการใช้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. ไม่สามารถบอกกำลังผลิตของประเทศได้
  2. ไม่สะท้อนลักษณะการกระจายรายได้ของประชาชน
  3. ไม่สามารถเปรียบเทียบรายได้จากการผลิตภายในประเทศและจากต่างประเทศได้
  4. ไม่สามารถเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีจำนวนประชากรต่างกันได้
 38. ข้อใดไม่ใช่สภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
  1. สังคมอุปถัมภ์
  2. สังคมคุณภาพ
  3. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  4. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
 39. แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะประชากรในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
  1. จำนวนทารกทั่วประเทศในแต่ละปีจะเพิ่มสูงขึ้น
  2. ประชากรวัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มมากขึ้น
  3. สัดส่วนประชากรในเขตเมืองจะสูงกว่าประชากรในเขตชนบท
  4. จำนวนประชากรภาคกลางเมื่อรวมกรุงเทพมหานครแล้วจะมีมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 40. เหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเลี้ยงโคมากที่สุดในประเทศไทย
  1. มีแหล่งน้ำเพียงพอ
  2. ภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา
  3. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่เหมาะในการเพาะปลูก
  4. รัฐบาลส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้เป็นเขตปศุสัตว์ตามโครงการอีสานเขียว
 41. เหตุใดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจึงเป็นแหล่งพลอยประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
  1. มีหินบะซอลต์เนื้อละเอียดสีเข้มที่มีซิลิกาต่ำ
  2. เป็นแหล่งสำคัญที่รับซื้อพลอยไพลินจากประเทศกัมพูชา
  3. ภูมิประเทศเป็นที่ราบลอนลาด มีโครงสร้างเป็นหินแกรนิตที่มีพลอยแทรกตัวอยู่
  4. ช่างเจียระไนพลอยฝีมือดีส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
 42. ดินเปรี้ยวบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง เกิดขึ้นในภูมิประเทศแบบใด
  1. ลานตะพักชายฝั่งทะเล
  2. ที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง
  3. ที่ลุ่มต่ำระหว่างแนวสันทรายชายฝั่ง
  4. ที่ลุ่มที่น้ำทะเลและน้ำกร่อยเคยท่วมถึง
 43. ป่าพรุไม่ปรากฏอยู่ในภูมิประเทศแบบใด
  1. ที่ราบน้ำท่วมถึง
  2. ลานตะพักลำน้ำขั้นต่ำ
  3. ที่ลุ่มต่ำระหว่างแนวสันทรายชายฝั่ง
  4. ที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง
 44. เหตุใดลุ่มน้ำในภาคตะวันออกจึงมีแต่แม่น้ำสายสั้น ๆ ไม่มีแม่น้ำสายหลัก
  1. พื้นที่แคบมาก วางตัวในแนวเหนือ – ใต้ ทางตอนเหนือเป็นภูเขา ทางใต้เป็นอ่าวไทย
  2. พื้นที่แคบมาก วางตัวในแนวตะวันตก – ตะวันออก ทางตอนเหนือเป็นภูเขา ทางใต้เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
  3. พื้นที่แคบ วางตัวในแนวเหนือ – ใต้ มีภูเขาอยู่ตอนกลาง ทางใต้เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
  4. พื้นที่แคบ วางตัวในแนวตะวันตก – ตะวันออก มีภูเขาทางทิศตะวันออก ทางใต้เป็นอ่าวไทย
 45. ข้อใดกล่าวถึงแม่น้ำในประเทศไทยได้ถูกต้อง
  1. แม่น้ำท่าจีนแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร
  3. แม่น้ำเพชรบุรีมีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาตะนาวศรี ไหลลงทะเลที่อ่าวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  4. แม่น้ำชีมีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงแม่น้ำโขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี
 46.  ปัจจัยใดทำให้ภาคตะวันตกแห้งแล้ง
  1. เป็นพื้นที่เงาฝนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
  2. เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้อิทธิพลของลมข้าวเบาซึ่งเป็นลมแล้ง
  3. เป็นพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมแล้ง
  4. เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจุดกำเนิดของพายุหมุนจากทะเลจีนใต้มากที่สุด
 47. ภูมิอากาศของภาคใต้มีลักษณะอย่างไร
  1. ภูมิอากาศเป็นแบบป่าฝนเมืองร้อนทั้งภูมิภาค
  2. ชายฝั่งด้านตะวันออกแห้งแล้งกว่าชายฝั่งด้านตะวันตก
  3. ชายฝั่งด้านตะวันตกแห้งแล้งกว่าชายฝั่งด้านตะวันออก
  4. ตอนล่างมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน และตอนบนมีภูมิอากาศแบบสะวันนา
 48. เหตุใดพายุไต้ฝุ่นจึงมีกำลังอ่อนลงเมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทย
  1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เคลื่อนตัวมาปะทะ
  2. ทิวเขาในประเทศเวียดนามและลาวเป็นแนวปะทะ
  3. ขณะที่พายุนี้เคลื่อนที่ได้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
  4. แหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากประเทศไทยมาก
 49.  แผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
  1. เป็นบริเวณที่ป่าไม้ถูกทำลาย
  2. ตั้งอยู่ในหุบเขาและอยู่ในทิศทางลมพายุ
  3. ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน
  4. มีการใช้ที่ดินเชิงเขาผิดวิธี ไม่ได้ปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได
 50. เพราะเหตุใดทะเลด้านฝั่งอันดามัน จึงมีความเหมาะสมในการทำประมงน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทย
  1. มีปริมาณสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า
  2. มีลักษณะเป็นชายฝั่งแบบยกตัว น้ำตื้นเกินไป
  3. มีน้ำลึกมาก และคลื่นลมรุนแรงกว่า
  4. มีลักษณะเป็นชายฝั่งแบบยุบจม สร้างท่าเทียบเรือยากกว่า
 51. ปรากฏการณ์ทางพื้นที่ข้อใดไม่ปรากฏในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
  1. พื้นที่ป่าไม้หนาแน่นที่สุดของภูมิภาค
  2. ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินทรายและดินเค็ม
  3. ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  4. ทำนาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ปลูกพืชไร่บริเวณลานตะพักลำน้ำ
 52. ข้อใดไม่ถูกต้องตามสภาพภูมิศาสตร์
  1. ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นไหล่ทวีป พื้นที่ลาดชันและลึกมาก มีคลื่นลมรุนแรง
  2. ภูเขาหินปูนในภาคเหนือมีลักษณะยอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ มีถ้ำภายในภูเขา
  3. ทิวเขาพนมดงรักเริ่มจากช่องตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี
  4. แม่น้ำบางปะกงเกิดจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลลงทะเลระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี
 53. ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
  1. การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
  2. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
  3. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
  4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
 54. กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  1. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
  2. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม
  3. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
  4. การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
 55. ข้อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน
  1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  2. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  3. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  4. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
 56. ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด
  1. รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
  2. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
  3. ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
  4. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
 57. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ผู้รั้ง
  2. จตุสดมภ์
  3. ยกกระบัตร
  4. สมุหเทศาภิบาล
 58. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
  1. เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล
  2. เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
  3. เป็นตัวแทนของประชาชน
  4. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 59. หลักเกณฑ์ข้อใดที่เหมือนกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
  1. เขตเลือกตั้ง
  2. วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
  3. อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  4. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 60. ตำแหน่งใดไม่ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
  1. สมาชิกวุฒิสภา
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น
  3. ผู้ช่วยรัฐมนตรี
  4. สมาชิกสภาท้องถิ่น
 61. นางสาวโสภีสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ แต่สอบตกสัมภาษณ์เนื่องจากน้ำหนักเกินกว่ากฎที่คณะที่สอบเข้าได้ระบุไว้ถ้าท่านเป็นนางสาวโสภี ท่านจะร้องขอความเป็นธรรมเพื่อยกเลิกกฎดังกล่าวจากสถาบันใด
  1. ศาลปกครอง
  2. ศาลรัฐธรรมนูญ
  3. สำนักนายกรัฐมนตรี
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 62. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลของพินัยกรรมที่ทำโดยผู้เยาว์
  1. มีผลเป็นโมฆียะ เพราะไม่เป็นไปตามหลักเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรม
  2. มีผลเป็นโมฆะ เพราะตามหลักกฎหมายมรดกห้ามไม่ให้ผู้เยาว์ทำพินัยกรรม
  3. มีผลเป็นโมฆะ ถ้าหากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นผู้ทำพินัยกรรม
  4. มีผลเป็นโมฆียะ เพราะการแสดงเจตนาในการทำพินัยกรรมของผู้เยาว์ไม่สมบูรณ์
 63. นางสาวโซเซเป็นชาวต่างประเทศ แจ้งความกับตำรวจว่าถูกคนขับรถรับจ้างข่มขืน ตำรวจสอบพยานแล้วไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต่อมานางสาวโซเซรับสารภาพว่ากุข่าวขึ้น นางสาวโซเซจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
  1. ผิด ฐานหมิ่นประมาท
  2. ผิด ฐานฟ้องเท็จ
  3. ผิด ฐานแจ้งความเท็จ
  4. ไม่ผิด เพราะรับสารภาพ
 64. บุคคลใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา
  1. ทนายความ
  2. พนักงานสอบสวน
  3. ผู้พิพากษาศาลแขวง
  4. พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 65. การฟื้นฟูกิจการของบริษัทซึ่งมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เกี่ยวข้องกับศาลใดมากที่สุด
  1. ศาลแพ่ง
  2. ศาลอาญา
  3. ศาลอุทธรณ์
  4. ศาลล้มละลาย
 66. นายนทีกู้ยืมเงินนายทองเป็นเงิน 10,000 บาท ทำสัญญากู้เป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายนทีและนายทอง ในสัญญาระบุให้นายทองคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี กำหนดให้นายนทีชำระหนี้ภายใน 1 ปี ดังนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ นายนทีจะต้องชำระหนี้หรือไม่
  1. ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะสัญญากู้ตกเป็นโมฆะ
  2. ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะได้ทำสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐาน
  3. ต้องชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ส่วนเงินต้น 10,000 บาท ไม่ต้องชำระเพราะเป็นโมฆะ
  4. ต้องชำระหนี้เฉพาะเงินต้น 10,000 บาท ส่วนดอกเบี้ย ไม่ต้องชำระ เพราะตกเป็นโมฆะ
 67. ข้อใดคือหน้าที่ของวัฒนธรรม
  1. สิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้
  2. สิ่งที่เป็นมรดกทางสังคม
  3. สิ่งที่มนุษย์ใช้ปรับตัวในการดำเนินชีวิต
  4. สิ่งประดิษฐ์เพื่อให้มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 68. องค์ประกอบของวัฒนธรรมในข้อใดเปลี่ยนแปลงยากที่สุด
  1. ประเพณี
  2. ความเชื่อ
  3. ค่านิยม
  4. ทัศนคติ
 69. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  1. เปลี่ยนแปลงได้
  2. มีความเป็นสากล
  3. ใช้แทนสิ่งอื่นได้
  4. ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้
 70. ข้อใดมีความถูกต้องน้อยที่สุดเมื่อกล่าวถึงค่านิยม
  1. เป็นสิ่งที่มีค่าและถูกต้องเสมอ
  2. กำหนดทัศนคติและแนวการปฏิบัติของบุคคล
  3. เป็นที่มาที่สำคัญของบรรทัดฐานของสังคม
  4. กำหนดสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคน
 71. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของสถานภาพที่แตกต่างจากข้ออื่น
  1. นายสมศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ใจดี
  2. นายทองพันชั่งเป็นลูกเศรษฐี
  3. นางสวยสดเป็นภรรยาดาราภาพยนตร์
  4. นางสาวสร้อยเพชรเป็นคนไทยเชื้อสายญี่ปุ่น
 72. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ามีการจัดระเบียบทางสังคมเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มคน
  1. เมื่อมีการกระทำต่อกันเป็นเวลานาน
  2. เมื่อสมาชิกร่วมมือกันมากกว่าขัดแย้ง
  3. เมื่อกลุ่มคนมีการกระทำระหว่างกัน
  4. เมื่อความสัมพันธ์มีแบบแผน
 73. ข้อใดคือแบบแผนพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดของสถาบันครอบครัว
  1. การผลิตสมาชิกใหม่
  2. การเลี้ยงดูสมาชิกใหม่
  3. การถ่ายทอดวัฒนธรรม
  4. การสมรส
 74. วัฒนธรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด
  1. การเพิ่มขึ้นของประชากร
  2. การติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่น
  3. การพัฒนาทางเทคโนโลยี
  4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
 75. วิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
  1. ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์
  2. ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ
  3. ส่วนที่จะไปเกิดใหม่เมื่อคนเราสิ้นชีวิตแล้ว
  4. การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
 76. พระพุทธศาสนาสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร
  1. วางเฉยเป็นอุเบกขา
  2. ต่อสู้เอาชนะทุกวิถีทาง
  3. ยอมรับว่าเป็นผลของกรรม
  4. รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต
 77. กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
  1. การกระทำทุกอย่าง
  2. การกระทำที่เกิดจากความจงใจ
  3. กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
  4. ผลของความดีหรือความชั่วที่จะติดตามผู้กระทำไปยังโลกหน้า
 78. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันของศาสนาต่าง ๆ
  1. อัลกุรอาน ไบเบิล พระเวท
  2. โมเสส พระเยซู พระมุฮัมมัด
  3. เมกกะ เบธเลเฮ็ม นาซาเร็ธ
  4. ซุนนี โปรเตสแตนต์ ยูดาย
 79. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่างจากนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อย่างไร
  1. นักบวชคาทอลิกไม่สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์อาจแต่งงานมีครอบครัวได้
  2. นักบวชคาทอลิกทำพิธีทางศาสนาได้ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์ทำไม่ได้
  3. นักบวชคาทอลิกอยู่ประจำที่ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์ต้องเดินทางไปประกาศศาสนายังดินแดนต่าง ๆ
  4. นักบวชคาทอลิกใช้ภาษาละตินในการประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนนักบวชโปรเตสแตนต์ใช้ภาษาอังกฤษ
 80. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง
  1. ทั้งสองศาสนาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน
  2. ทั้งสองศาสนาเห็นว่ารัฐต้องอยู่ภายใต้ศาสนา
  3. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าศาสดาของตนคือบุตรของพระเจ้า
  4. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าความรักและการให้อภัยคือคุณธรรมสำคัญ
 81. ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ
  1. เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีมือและเท้าใช้ประโยชน์ได้มาก
  2. ฉลาดที่จะเอาตัวรอดเพราะมีสมองใหญ่
  3. สามารถออกเสียงเลียนแบบได้หลากหลาย
  4. ติดต่อสัมพันธ์กันด้วยระบบสัญลักษณ์
 82. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง
  1. วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งคุณและโทษ
  2. วัฒนธรรมยุคใดเป็นสมบัติเฉพาะของคนยุคนั้น
  3. วัฒนธรรมเป็นเครื่องช่วยในการปรับตัวของมนุษย์
  4. วัฒนธรรมที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์จะสูญสลายไปในที่สุด
 83. กลุ่มในข้อใดเป็นกลุ่มปฐมภูมิ
  1. พรรคการเมือง
  2. สมาคมวิชาชีพ
  3. ครอบครัวและเครือญาติ
  4. มูลนิธิเพื่อคนพิการ
 84. ปัจจุบันสถาบันสังคมใดทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันครอบครัว
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 85. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถาบันทางสังคม
  1. นายกรัฐมนตรี
  2. พรรคการเมือง
  3. สภากาชาดไทย
  4. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 86. การที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดการประชุมเอเปก อธิบายถึงพฤติกรรมในข้อใด
  1. นายกรัฐมนตรีกำลังจัดระเบียบทางสังคม
  2. นายกรัฐมนตรีกำลังเสนอโครงสร้างทางสังคม
  3. นายกรัฐมนตรีกำลังสร้างบรรทัดฐานทางสังคม
  4. นายกรัฐมนตรีกำลังทำหน้าที่ตามสถานภาพของตน
 87. ข้อใดเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย
  1. การแต่งกายด้วยผ้าไทย
  2. การบวชทดแทนคุณบิดามารดา
  3. การแยกไปอยู่เป็นอิสระของหนุ่มสาว
  4. การสมรสโดยบิดามารดาไม่ได้รับรู้
 88. “พิธีแห่นางแมว” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในเรื่องอะไร
  1. ศาสนา
  2. เกษตรกรรม
  3. นันทนาการ
  4. สาธารณสุข
 89. ปัจจุบันสถาบันศาสนาในสังคมไทยทำหน้าที่อะไรน้อยที่สุด
  1. สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
  2. ถ่ายทอดวิชาชีพและวิทยาการต่าง ๆ
  3. สร้างเสริมความมั่นคงทางจิตใจ
  4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม
 90. องค์การทางศาสนาควรจะปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างไร เพื่อให้คนในสังคมเกิดการพึ่งตนเอง
  1. จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างเมรุให้วัดในชนบท
  2. รณรงค์ให้คนทำบุญสร้างถาวรวัตถุที่ใหญ่โตเพื่อสะสมบุญให้ตัวเอง
  3. ปลูกฝังให้คนในสังคมมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพแทนการรอโชคลาภ
  4. เรี่ยไรเงินจากสาธารณชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 91. ข้อใดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องกัน
  1. เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ———— การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ———— ปัญหาการทำแท้ง
  2. การดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ———— การขายบริการทางเพศ ———— ปัญหาหนี้สิน
  3. การติดการพนัน ———— การติดโรคจากเพศสัมพันธ์ ———— การก่ออาชญากรรม
  4. การเที่ยวกลางคืน ———— การติดยาเสพติด ———— การเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
 92. ความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

  1. การถือฤกษ์งามยามดี การถือสี ถือวัน

  2. ความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถา

  3. ความเป็นศิริมงคลขึ้นอยู่กับผู้กระทำ

  4. การโคจรของดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์

 93. การชุมนุมประท้วงโดยสงบ ตรงกับหลักธรรมใดศาสนาฮินดูในข้อใด

  1. หลักอาศรม 4

  2. หลักวรรณะ 4

  3. หลักอหิงสา

  4. หลักชญานโยคะ

 94. การฝึกฝนตนเพื่อให้เกิดปัญญา ตามคำสอนของพุทธศาสนา มีความหมายตรงกับข้อใด

  1. การฝึกจิตให้เรียบร้อยเป็นปกติ
  2. การฝึกจิตให้หนักแน่นในการดำรงชีวิต
  3. การฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการประกอบอาชีพ
  4. การฝึกจิตให้ฉลาด สามารถรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต
 95. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู มีจุดมุ่งหมายในการสอนที่สอดคล้องกันมากที่สุดในข้อใด

  1. สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์
  2. สอนให้เป็นคนเสียสละ
  3. สอนให้มีความรักต่อกัน
  4. สอนให้เป็นคนรู้จักให้อภัย
 96. ความคิดที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง” เป็นที่มาของความรู้ทางการเมืองว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. ระบอบการปกครอง
  2. รัฐ
  3. รัฐธรรมนูญ
  4. รูปแบบของรัฐ
 97. บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดว่าด้วยประชาธิปไตยทางตรง
  1. การกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  2. การตั้งองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการทำงานภาครัฐ
  3. การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมาย
  4. การกำหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 98. การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย บุคคลใดต่อไปนี้ที่ถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติข้ออื่นประกอบ
  1. นายวิเชียร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองหนึ่งทั้งที่ไม่ได้จบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
  2. นายทรงพล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหลังจากย้ายพรรคมาได้ 60 วัน
  3. นางสมหมาย ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านเกิด แต่เป็นจังหวัดที่ตนย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือนแล้ว
  4. นางสุภาพ ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในอดีตเคยรับราชการครูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี
 99. องค์กรใดในระบบการปกครองของไทยไม่มีหน้าที่ออกกฎหมาย
  1. วุฒิสภา
  2. สภาเทศบาล
  3. คณะรัฐมนตรี
  4. ศาลรัฐธรรมนูญ
 100. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ข้อใดเป็นสิทธิของชนชาวไทย
  1. ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
  2. การเลือกถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ
  3. การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
  4. การรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง
 101. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ศักดินา
  2. สมมติเทพ
  3. อเนกนิกรสมมติ
  4. สมบูรณาญาสิทธิราชย์
 102. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 66/2523 ประกาศขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใด
  1. ความแห้งแล้งในภาคอีสาน
  2. ความขัดแย้งในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้
  3. ความขัดแย้งในกองทัพ
  4. ความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 103. องค์กรใดมีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดการให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  1. ศาลรัฐธรรมนูญ
  2. ศาลปกครอง
  3. กระทรวงมหาดไทย
  4. คณะกรรมการเลือกตั้ง
 104. ถ้ามีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ประชาชนควรทำอย่างไร
  1. ปฏิบัติตาม และหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไข
  2. ไม่ปฏิบัติตามเพราะกฎหมายไม่เป็นธรรม
  3. เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
  4. ไม่นำกฎหมายนั้นมาใช้ และถือเสมือนว่าไม่มีกฎหมายนั้น
 105. ระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คือข้อใด
  1. ระบบกฎหมายมหาชน
  2. ระบบประมวลกฎหมาย
  3. ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
  4. ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 106. นายพิเรนมีอาชีพรับจ้างตัดต่อภาพยนตร์ได้ทำสัญญาตัดต่อภาพให้แก่บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ ต่อมาได้ลักลอบนำภาพเปลือยของนักแสดงในภาพยนตร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งได้บันทึกภาพลงบนแผ่นซีดีจำหน่ายในราคาแผ่นละ 200 บาท ดังนี้ นายพิเรนต้องรับผิดชอบหรือไม่
  1. ต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดบริษัทภาพยนตร์และนักแสดง
  2. ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งฐานผิดสัญญาจ้างกับบริษัทภาพยนตร์
  3. ต้องรับผิดทางอาญาฐานค้ากำไรเกินควร
  4. ไม่ต้องรับผิดทางอาญาฐานทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
 107. นายโอกาสได้ลักลอบนำแผ่นซีดีเพลงและภาพยนตร์มาผลิตออกจำหน่าย ขณะนั้นกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ต่อมานายโอกาสถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในศาลอาญา ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท คดีนี้ศาลจะพิพากษาลงโทษปรับนายโอกาส 7 หมื่นบาทได้หรือไม่
  1. ไม่ได้ เพราะกฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง
  2. ไม่ได้ เพราะกฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัด
  3. ได้ เพราะกฎหมายอาญาถือหลักว่าการทำความผิดต้องถูกลงโทษ
  4. ได้ เพราะศาลพิพากษาคดีขณะที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้ว
 108. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยประกอบด้วยบุคคลในข้อใด
  1. ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
  2. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ และราษฎรอาวุโสที่ประธานรัฐสภาเสนอ
  3. ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ และตุลาการศาลทหาร
  4. ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
 109. พื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น บึงบรเพ็ด หนองหาน ทะเลสาบสงขลา ควรจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านใดมากที่สุด
  1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  2. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ
  3. เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญ
  4. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม
 110. หากท่านมีความประสงค์จะเสาะหาดินเหนียวมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมควรไปหาบริเวณใด
  1. ต้นน้ำบริเวณใกล้เชิงเขา
  2. ช่วงกลางของลำน้ำที่มีน้ำล้นฝั่งบ่อยครั้ง
  3. ช่วงปลายทางน้ำที่ไหลลงสู่ที่ราบหรือทะเล
  4. ไม่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับวัตถุกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่
 111. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  1. ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ
  2. มีแรงงานเพียงพอและราคาถูก
  3. มีท่าเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  4. ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล
 112. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด
  1. เป็นที่ราบลูกคลื่นหรือที่ราบลูกระนาด (Rolling Plain)
  2. เป็นที่ราบสูงซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 500 – 2,000 ฟุต ลาดเอียงจากเหนือไปใต้
  3. เป็นที่ราบดินตะกอนแต่ถูกยกตัวสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากแรงดันภายในโลก
  4. เป็นที่ราบซึ่งมีลักษณะคล้ายที่ราบสูง เนื่องจากมีผาชันหรือผาตั้ง (Escarpment) ทางตะวันตกและทางใต้ แล้วลาดเอียงไปทางตะวันออก
 113. เหตุใดจังหวัดสระบุรีจึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่สำคัญของประเทศไทย
  1. มีแหล่งหินปูนมากและห่างไกลชุมชน
  2. มีแหล่งหินปูนมากและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดผู้ใช้
  3. ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดผู้ใช้และทำการขนส่งทางถนนได้ดี
  4. มีโรงโม่หินหลายแห่งและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดผู้ใช้

 114. ข้อใดเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
  1. หินปูน
  2. หินบะซอลต์
  3. หินทราย
  4. หินแกรนิต
 115. ป่าไม้ประเภทใดที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด
  1. ป่าสนเขา
  2. ป่าดงดิบ
  3. ป่าแดง
  4. ป่าเบญจพรรณ
 116. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
  1. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืด
  2. การทำเหมืองแร่และการทำอุตสาหกรรมเกลือ

  3. การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้หน้าดินเปิด เกิดการชะล้างง่าย

  4. การปลูกพืชติดต่อกันโดยไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินเท่าที่ควร

 117. อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรไทยปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  1. อัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ำ
  2. อัตราการเกิดสูง อัตราการตายสูง
  3. อัตราการเกิดลดลง อัตราการตายลดลง
  4. อัตราการเกิดและอัตราการตายสมดุลกัน
 118. กิจกรรมด้านใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมากที่สุด
  1. ใช้อวนตาถี่จับปลา
  2. ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล
  3. ใช้พื้นที่ป่าชายเลนทำนากุ้ง
  4. จับปลาในระยะ 20 ไมล์จากชายฝั่งทะเล
 119. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  1. การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
  2. ชาวบ้านใช้ตะไคร้หอมไล่ยุง
  3. การปลูกหญ้าแฝกบนที่ลาดชัน
  4. เกษตรกรใช้น้ำสะเดาไล่แมลง
 120. การรดน้ำต้นไม้ในเวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์และเหมาะสมสูงสุด
  1. 9.00 – 10.00 นาฬิกา
  2. 12.00 – 13.00 นาฬิกา
  3. 16.00 – 17.00 นาฬิกา
  4. 18.00 – 19.00 นาฬิกา
 121. วิธีใดมีประสิทธิผลและใช้ทุนต่ำที่สุดในการเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ในพื้นที่ถูกแผ้วถาง
  1. ปลูกไม้โตเร็ว เช่น กระถินยักษ์ และยูคาลิปตัส
  2. ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อขายในอนาคต
  3. ปลูกไม้มงคลและไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันการลักลอบตัด
  4. ปล่อยพื้นที่ให้เป็นป่าวิวัฒนาการเองโดยมนุษย์ไม่เข้าไปรบกวน
 122. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
  1. การเพิ่มขึ้นของประชากร
  2. ความจำกัดของทรัพยากร
  3. ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
  4. ความแตกต่างของประเภทของระบบเศรษฐกิจ
 123. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ถูกต้องมากที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  1. เป็นระบบที่มีการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
  2. เป็นระบบที่ให้นายทุนเป็นผู้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
  3. เป็นระบบที่ภาคเอกชนมีบทบาทอย่างเสรีในการผลิตสินค้าและบริการ
  4. เป็นระบบที่กลไกตลาดมีบทบาทต่อมนุษย์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
 124. สินค้าใดเป็น “สินค้าขั้นสุดท้าย”
  1. อะไหล่รถยนต์ที่นาย ก. ซื้อไปใช้
  2. อะไหล่รถยนต์ที่บริษัทรถยนต์ผลิตออกมาขาย
  3. อะไหล่รถยนต์ที่อู่ซ่อมรถยนต์ของนาย ข. ซื้อไปใช้
  4. อะไหล่รถยนต์ที่โรงงานประกอบรถยนต์ซื้อไปใช้
 125. กลไกราคาไม่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์กับสินค้าและบริการประเภทใด
  1. เครื่องไฟฟ้ามีตำหนิ
  2. การบริการของรถไฟไทย
  3. เสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อส่งออก
  4. เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 126. ลักษณะการกระจายรายได้ของประชาชนเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศในด้านใด
  1. ฐานะการคลังของประเทศ
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  3. สถานะทางการค้าระหว่างประเทศ
  4. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 127. ข้อใดคือสิ่งที่นิยมใช้ในการวัดภาวะเงินเฟ้อ
  1. ดัชนีราคาผู้บริโภค
  2. ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
  3. อัตราการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ
  4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและดุลการชำระเงิน
 128. การที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีดุลการค้าขาดดุล อาจอธิบายได้ว่ามาจากสาเหตุใดต่อไปนี้
  1. ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งมีราคาต่ำ
  2. ราคาสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตมีราคาสูง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรส่งออกมีราคาต่ำ
  3. ประเทศกำลังพัฒนามีความต้องการซื้อสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตเป็นจำนวนมาก
  4. มูลค่าของสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตที่ประเทศกำลังพัฒนานำเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออก
 129. โรงงานอุตสาหกรรมที่ควรตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด
  1. สิ่งทอ
  2. รถยนต์
  3. ปิโตรเคมี
  4. แปรรูปสินค้าเกษตร
 130. ข้อใดไม่ใช่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
  1. การขยายกำลังการผลิต
  2. การมุ่งหวังกำไรสูงสุด
  3. การขยายสาขาการบริการสู่ภูมิภาค
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
 131. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดที่ไม่เคยปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 1 – 8
  1. การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
  2. การมุ่งให้เกิดการกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ
  3. การสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
  4. การสร้างและรักษาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ
 132. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ
  1. ลูกค้าร่วม
  2. เขตการค้าเสรี
  3. สหภาพศุลกากร
  4. สหภาพทางเศรษฐกิจ
 133. ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 รัฐบาลไทยมีแนวทางในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไร
  1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  4. เพิ่มระดับรายได้สุทธิขั้นต่ำที่ต้องนำมาคิดภาษี
 134. มาตรการใดที่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย
  1. การส่งเสริมการส่งออก
  2. การสนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้าไทย
  3. การใช้จ่ายของรัฐเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  4. การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย
 135.  “ศักดินา” ในอดีต หมายถึงข้อใด
  1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
  2. การได้รับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
  3. การควบคุมกำลังคนของมูลนาย
  4. การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม
 136. ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ คือข้อใด
  1. เกิดแรงงานเสรี
  2. เกิดการลดทอนอำนาจขุนนาง
  3. ได้เพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า
  4. เกิดระบบทหารอาชีพ
 137. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ คือข้อใด
  1. ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์
  2. ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน
  3. ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าว เรือสินค้าเข้าถึงสะดวก
  4. เป็นที่รวมสินค้าของป่าจากหัวเมืองที่อยู่ภายใน
 138. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อใด
  1. เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  2. เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
  3. เมื่อมีการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์
  4. เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 139. ข้อใดมิใช่ผลที่เกิดจากการรวมดินแดนสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา
  1. ราชวงศ์พระร่วงยุติบทบาทในการปกครองอาณาจักรสุโขทัย
  2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองอาณาเขตเสียใหม่
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระอัยการตำแหน่งนาทหาร นาพลเรือน
  4. การเกิดสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 140. ข้อใดมิใช่มูลเหตุของการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอยุธยาตอนกลาง
  1. กษัตริย์พม่าต้องการเป็นจักรพรรดิราช
  2. พม่าต้องการยึดครองดินแดนมอญทั้งหมด
  3. พม่าต้องการกำลังคนไปเพิ่มในอาณาจักรของตน
  4. พม่าต้องการควบคุมเส้นทางการค้าในบริเวณนี้
 141. ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อใด
  1. หลังการเข้าสู่สมัยเมจิ
  2. หลังได้รับชัยชนะในสงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย
  3. หลังการขยายอิทธิพลเข้ายึดครองเกาหลี
  4. หลังการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
 142. ข้อใดมิใช่การเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนหลังการปฏิวัติใน ค.ศ. 1911
  1. เกษตรกรสามารถมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
  2. จีนเปิดประเทศและรับวิทยาการจากโลกภายนอก
  3. ราชวงศ์แมนจูยังดำรงอยู่ แต่ไม่มีอิทธิพลทางการปกครอง
  4. รัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมมณฑลต่าง ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจขุนศึก
 143. เหตุการณ์ใดเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 มากที่สุด
  1. การขัดขวางของฝ่ายศาสนจักรในยุโรป
  2. ความไม่สงบจากสงครามศาสนาในยุโรป
  3. ชนชั้นสูงสนับสนุนการค้าทางทะเลมากกว่า
  4. ปัญญาชนสนใจศึกษาทางศิลปะและวรรณคดีมากกว่า
 144. ข้อใดมิได้เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. เกิดลัทธิสังคมนิยม
  2. เกิดลัทธิศาสนนิยม
  3. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
  4. เกิดลัทธิปัจเจกชนนิยม
 145. ชนวนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 คือข้อใด
  1. การคลังของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤติ
  2. การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
  3. การโจมตีคุกบาสติลของฝูงชนในกรุงปารีส
  4. อิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยของนักปรัชญาฝรั่งเศส
 146. ข้อใดมิใช่ผลจากการพัฒนาทางการเมืองการปกครองเพื่อความเป็นประชาธิปไตยของอังกฤษ
  1. ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  2. ระบบคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมือง
  3. แนวความคิด “กษัตริย์ทรงภูมิธรรม”
  4. ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างสถาบันทางการเมือง
 147. ข้อใดมิใช่สาเหตุปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในโลกปัจจุบัน
  1. ความแตกต่างในเรื่องชาติพันธุ์
  2. ความต้องการครอบครองดินแดนของชาติมหาอำนาจ
  3. การเข้าแทรกแซงประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  4. ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านศาสนา
 148. ข้อใดคือองค์การเอกชนระหว่างประเทศ (Non – Government Organization)
  1. กลุ่มกรีนพีซ
  2. มูลนิธิรางวัลแม็กไซไซ
  3. บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
  4. กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันเป็นสินค้าออก
 149. ข้อใดเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
  1. การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ศพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  2. การพิสูจน์หาสารปรอทในน้ำจากเหมืองคลิตี้จังหวัดกาญจนบุรี
  3. การพิสูจน์หาสารแคดเมี่ยมจากข้าวที่แม่ตาว จังหวัดตาก
  4. การตรวจหาสารฟอร์มาลินจากอาหารทะเลที่ขายในตลาดสด
 150. ปัจจุบันยังไม่มีการมอบรางวัลโนเบลให้กับสาขาใด
  1. วรรณกรรม
  2. เศรษฐศาสตร์
  3. การแพทย์
  4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 151. พิธีสารโตเกียวมุ่งแก้ไขปัญหาใดต่อไปนี้
  1. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์
  2. การทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก
  3. การจำกัดจำนวนอาวุธร้ายแรง
  4. การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
 152. การพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด เพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด
  1. การผลิตให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
  2. การประหยัดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
  3. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่มุ่งเฉพาะด้าน
  4. การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
 153. ข้อใดไม่ใช่จุดอ่อนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมไทย
  1. ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
  2. ความล้าหลังของการศึกษาไทย
  3. ความนิยมบริโภคเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
  4. ความนิยมลอกเลียนแบบมากกว่าการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
 154. วิกฤติการณ์ใดไม่ใช่ความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  1. สงครามเกาหลี
  2. สงครามในบอสเนีย
  3. วิกฤติการณ์คิวบา
  4. การปิดล้อมกรุงเบอร์ลิน
 155. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทใดถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 มากที่สุด
  1. ป่าไม้
  2. น้ำมัน
  3. ถ่านหิน
  4. ยูเรเนียม
 156. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของประเทศไทยในการกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน พ.ศ. 2540
  1. ชดใช้หนี้สาธารณะ
  2. กระตุ้นการส่งออก
  3. กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
  4. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
 157. ข้อใดไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือค่านิยมในสังคมไทยปัจจุบัน
  1. ความนิยมการนวดแผนไทย
  2. ความนิยมดื่มชาเขียวในหมู่วัยรุ่น
  3. การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
  4. การบริโภคอาหารเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
 158. การดำเนินการในข้อใดที่ไม่มีเรื่องความขัดแย้งทางสังคมเกี่ยวข้อง
  1. รัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอนุสาวรีย์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
  2. รัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษ
  3. รัฐบาลอินโดนีเซียจ่ายเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกระเบิดที่เกาะบาหลี เมื่อ พ.ศ. 2545
  4. เทศบาลนครนิวยอร์กอนุมัติเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
 159. เหตุการณ์ใดสะท้อนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  1. กรณีจราจลของพวกเชสเนียในรัสเซีย
  2. กรณีพิพาทไทย – กัมพูชาในคดีเขาพระวิหาร
  3. กรณีอิสราเอลสร้างกำแพงล้อมรอบฉนวนกาซา
  4. กรณีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่นเพื่อยุติสงคราม
 160. การศึกษาภาคบังคับสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาใดได้เหมาะสมที่สุด
  1. การว่างงาน
  2. เด็กเร่ร่อน
  3. อาชญากรรม
  4. การค้ายาเสพติด

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::โควตาเชียงใหม่ 58 ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::โควต้า มช::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::แนวเศรษฐศาสตรป 2558 ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: แนวข้อสอบ

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::รับตรง มข.55::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::ศาสนา ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: ::ภูมิศาสตร์ ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: รับตรง 57

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

Protected: :: ข้อสอบรับตรง ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ม.3/3 ::

ที่

ชื่อ

ย่อย

กลาง
ภาค

ย่อย

ปลาย
ภาค

1

ช.จักรีวัฒน์    แว่นนุ้ย

20

30

20

25

2

ช.ธนภัทร    เกียรติไพบูลย์

20

30

20

25

3

ช.ธนภู    พัฑฒสุนทร

20

30

20

25

4

ช.ธีราพันธ์    คู่สาย

20

30

20

25

5

ช.นครินทร์    ภูบาลกระแสร์

20

30

20

25

6

ช.ปนัส    ศรีภูวนาถ

20

30

20

25

7

ช.พชรพล    ปวีณานันท์

20

30

20

25

8

ช.พีรดนย์    ศรีโอสถ

20

30

20

25

9

ช.ภาณุพงศ์    ช่วยอุปการ

20

30

20

25

10

ช.ภูชิส    วรรณกลัด

20

30

20

25

11

ช.ยศธร    รักหมอ

20

30

20

25

12

ช.สุรวิช    หิรัญวิญญู

20

30

20

25

13

ญ.กัลยรัตน์    เสถียรมงคล

20

30

20

25

14

ญ.นวินดา    เข็มสุข

20

30

20

25

15

ญ.นันท์นภัส    พงศ์อมรนฤนาท

20

30

20

25

16

ญ.ประภัสสร    ไชยของพรม

20

30

20

25

17

ญ.ประภาศรี    วงค์เอี่ยม

20

30

20

25

18

ญ.พิชญ์นรี    หมั่นหมาย

20

30

20

25

19

ญ.พุทธิดา    หนูมาก

20

30

20

25

20

ญ.ศศิธร    ชุมทอง

20

30

20

25

21

ญ.อมรรัตน์    แสงจับจิต

20

30

20

25

22

ญ.ไอลดา    ผ่องแก้ว

20

30

20

25

 

 

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

ม.3/8

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบ

ย่อย

กลาง
ภาค

สอบ

ปลาย

ภาค

รวม

เกรด

1

ช.กฤตเมธ    ลิ่มสุวรรณ

30

20

20

30

100

4

2

ช.ชาญวิทย์    แสนวงศ์

0

0

0

0

0

0

3

ช.เหนือชน  คล้ายอุดม

10

15

20

30

65

2.5

4

ญ.กนกพร    แซ่จู้

0

0

0

0

0

0

5

ญ.กนกพร    ภู่รัตนกุล

30

20

20

30

100

4

6

ญ.คัคนางค์    แก้วประ

30

20

20

30

100

4

7

ญ.จิรภัทร์    สุขเมตตา

10

0

0

10

20

0

8

ญ.ฉัตตา    ศิริทรัพย์

0

0

0

0

0

0

9

ญ.ชุติมา    จันทรักษ์

30

20

20

30

100

4

10

ญ.ฐิติมา    ปันแก้ว

30

20

20

30

100

4

11

ญ.ธนัชชา    ตุริรัมย์

30

20

20

30

100

4

12

ญ.ปัทราพรรณ หนูแก้ว

0

0

0

0

0

0

13

ญ.มะลิวัลย์    ทองช่วย

30

20

20

30

100

4

14

ญ.วิชญาพร   นวลประแ

30

20

20

30

100

4

15

ช.อภิชญา มาตแม้น

0

0

0

0

0

0

16

ช.ขจรศักดิ์    ชัยสงค์

0

0

0

0

0

0

17

ช.ปุณณภพ    พรหมสุข

30

20

20

30

100

4

18

ช.เมธิชัย    สังข์เพ็ชร

28

10

18

30

76

3.5

19

ช.พิเชษฐ    หาระมี

20

20

20

30

100

4

20

ช.ตะวัน    ทองสีลา

26

20

16

30

82

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

ม.3/5

 

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบย่อย

กลาง
ภาค

ปลาย
ภาค

สอบ
ย่อย

รวม

เกรด

1

ด.ช.กลวัชร    อินทชูด

30

20

30

20

100

4

2

ด.ช.จักรพงค์    ชูช่วย

30

20

30

20

100

4

3

ด.ช.ฉัตรดนัย   บรรดาศักดิ์

30

20

30

10

100

4

4

ด.ช.ณภัทร    มีสุข

30

20

30

20

100

4

5

ด.ช.ณัฐชนน    แก้วเทวดา

30

20

30

20

100

4

6

ด.ช.ธนาธิป    ไกรวรรณ

30

20

30

20

100

4

7

ด.ช.พลเทพ  พรหมขาวทอง

30

20

30

20

100

4

8

ด.ช.สารัช    สมภัคดี

0

0

0

0

0

0

9

ญ.กาญจนศิริ    บุญรัศมี

10

0

0

0

0

0

10

ญ.จุฬาลักษณ์   สุขประ

30

18

30

20

98

4

11

ญ.ชนากานต์    บุญศรี

30

20

30

20

100

4

12

ญ.ชมพูนุช    แก้วดำ

30

20

30

0

100

4

13

ญ.เนตรชนก    ชูทอง

30

20

30

20

100

4

14

ญ.มนัสนันท์    ฟองสุวรรณ

30

20

30

20

100

4

15

ญ.มิชชาพร    แซ่อุ่ย

30

20

30

20

100

4

16

ญ.ฉันทิสา    แมนสกุล

30

20

30

20

100

4

17

ญ.สุพัฒนา    ดำสี

30

20

30

20

100

4

18

ญ.อาทิตตญา    จันทรัศมี

0

0

0

0

0

0

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

ม.4/6

ที่

ชื่อ สกุล

งาน
30

กลาง
20

สอบ
20

ปลาย
30

รวม

เกรด

1

นายณเรศ    สานิยม

 30

8

20 

14

72

3

2

น.ส.ศุภิสรา    เพชรมณี

30

14

20 

13

77

3.5

3

นายชวนากร   สิทธิพาที

 30

11

20 

16

77

3.5

4

น.ส.กนกพิชญ์    เกศโร

 30

16

20 

14

80

4

5

น.ส.ภัทรกันย์    อุดมสิน

 30

10

20 

14

74

3

6

น.ส.อรณิชา    อาจหาญ

 30

10

20 

15

75

3.5

7

น.ส.นลพรรณ เพชรทอง

 30

14

20 

17

81

4

8

นางสาวรัตติกาล   ยังไว

 30

17

20 

13

80

4

9

นายสุทิวัส เสือพยัคฆ์

 30

11

 20

15

76

3.5

10

น.ส.กัณฐมณี ไฝสีดำ

 30

8

 20

8

66

2.5

11

นายภานุวัฒน์    ทองมา

10

20 

8

38

0

12

นายอัครพล บุญละเอียด

 30

7

20 

4

61

2

13

น.ส.ปัทมพร    ขุนทอง

 30

8

20 

15

73

3

14

นางสาวพีรยา    สีม่วง

 30

5

20 

11

66

2.5

15

น.ส.จันจิรา   ปี่แก้ว

 30

16

20 

21

87

4

16

เกรียงศักดิ์ แก้วเอียด

 30

13

20 

9

79

3.5

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

ม.3/11

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบ
20

กลาง
30

สอบ
20

ปลาย
30

รวม

เกรด

1

ช.ธนศักญ์    ชีวกุล

20

30

20

25

95

4

3

ญ.กฤตพร    ปี่แก้ว

20

30

20

25

95

4

4

ญ.กัญญณัช    สมนึก

20

30

20

25

95

4

5

ญ.ชมพูนุท    ดวงเพชร์

20

30

20

25

95

4

6

ญ.ณัฐริกา    ณถลาง

20

30

20

25

95

4

7

ญ.ณิชกมล    เพชรชี

20

30

0

25

75

3.5

8

ญ.พรพิมล    พูลเพิ่ม

20

30

20

25

95

4

9

ญ.พิมพ์ลภัส    ไชยแสง

20

30

0

25

75

3.5

10

ญ.ศศิธร    เขียวนิล

20

30

20

25

95

4

11

ญ.ศศิธร    ชลารัตน์

20

30

20

25

95

4

12

ญ.สุรางคณา    กูลณรงค์

20

30

20

25

95

4

13

ช.ภูริฑัต    เฑียมโรจน์

20

30

20

25

95

4

14

ช.กฤษกร    สีโท

20

30

20

25

95

4

15

ช.ทนงศักดิ์    กาญจนะ

20

30

20

25

95

4

16

ช.สิริภูมิ    บุณทะสิน

20

30

20

25

95

4

17

ช.สุพิชฌาย์    เพชรหัวบัว

0

0

0

0

0

0

18

ญ.สุกัญญา    ยอดยิ่ง

20

30

20

20

80

4

19

ญ.ปีใหม่    บุญจันทร์แก้ว

20

30

0

0

50

1

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

ม.2/2

ชื่อ

สอบ
ย่อย

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลาย
ภาค

รวม

เกรด

ช.กตัณณ์ แสงทอง

25

20

15

20

80

4

ช.ณัฐเมษ มุณีฉิม

25

20

15

20

80

4

ช.ธนบูรณ์ โปติบุตร

25

20

15

20

80

4

ช.สาริศ หนูช่วย

25

20

15

20

80

4

ช.อภิรักษ์ สงแทน

25

20

15

20

80

4

ญ.กชกร จิตตะเสน

25

20

15

20

80

4

ญ.กรณ์ภัสสร รัตนวิโรจน์

25

20

15

20

80

4

ญ.ชฏาวัลย์ คงเมือง

25

20

15

20

80

4

ญ.ฑิตยากร เกียรติศักดิ์

25

20

15

20

80

4

ญ.ณัชชา อุปมัยรัตน์

25

20

15

20

80

4

ญ.ณัฏฐณิชา สุริแสง

25

20

15

20

80

4

ญ.ทรงอัปสร กุมภิล

25

20

15

20

80

4

ญ.นรีการนต์ พรหมยา

25

20

15

20

80

4

ญ.บุษยา พรหมจันทร์

25

20

15

20

80

4

ญ.ภัณพิรา ภิรมย์เลิศ

25

20

15

20

80

4

ญ.ภาสิกา ทองขวัญ

25

20

15

20

80

4

ญ.ภูริชญา อ่อนโพธิ์เตี้ย

25

20

15

20

80

4

ญ.มนัสตา ขาวน้อย

25

20

15

20

80

4

ญ.สุชาดา กูลณรงค์

25

20

15

20

80

4

ญ.อภิสนา นวลละออง

25

20

15

20

80

4

ญ.อัคริมา ศิริมาศ

25

20

15

20

80

4

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

4/3

 

ชื่อ สกุล

งาน
30

กลาง
20

ย่อย
20

ปลาย
30

รวม
100

เกรด

1

น.ส.ธัญชนิต    พรหมสุข

 30

18

 20

22 

90

4

2

น.ส.วิรากร    พลดอน

 30

19

 20

18 

87

4

3

นายสุดที่รัก    สายเสมา

30

18

 20

23 

91

4

4

น.ส.กานต์พิชชา แก้วสุก

30

13

 20

10 

73

3

5

นายเตชสิทธิ์    เสริมไชย

 30

11

 20

11 

72

3

6

นายปุณกัญจ์    ชีวะอิสระ

 30

10

 20

68

2.5

7

นายรวีวัฒน์    ทรัพย์ไพ

 30

15

 20

13 

78

3.5

8

น.ส.กนกกานต์  มีศรีสวัส

30

17

 20

22 

89

4

9

น.ส.จิรัชญา    ดวงมุสิก

 30

16

 20

17 

83

4

10

น.ส.วนัสนันท์  เฟื่องมง

 30

16

 20

22 

88

4

11

น.ส.มนทิราลัย  ไฝสีทอง

30

15

 20

22 

87

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

4/1

ที่

ชื่อ สกุล

งาน

กลาง
ภาค

สอบ

ปลาย
ภาค

รวม

เกรด

1

นายนันทวัช    เสนาจันทร์

30

18

20 

25 

93

4

2

น.ส.กันยาพร    อักษรแก้ว

 30

19

20 

27 

96

4

3

น.ส.จันทกานต์    สามกรม

 30

19

20 

28 

97

4

4

น.ส.จิณห์นิภา   อโนทัย

30

19

20 

27 

96

4

5

น.ส.ตัสสร  ยิ้วเหี้ยง

 30

19

20

 27

96

4

6

น.ส.พิมพ์มาดา   ทองนาค

 30

19

20 

27 

96

4

7

น.ส.เพ็ญพิชชา  พรหมเดช

 30

19

20 

25 

94

4

8

น.ส.ศศิลักษณ์   ไชยจรัส

 30

18

20 

25 

93

4

9

น.ส.ฐิตาภรณ์  เสาะสมบูรณ์

30

18

20 

25 

93

4

10

น.ส.นภัสสร    ปิ่นแก้ว

30

18

20 

25 

93

4

11

น.ส.พรชิตา    ชูอินทร์

30

18

20 

27 

95

4

12

นายเตชินท์    แซ่ต่าง

 30

16

20 

17 

83

4

13

นายปรินทร์  ประศาสน์ศิลป์

 30

15

20 

17 

82

4

14

นายพันธกันต์   พรหมแก้ว

 30

17

20 

26 

93

4

15

นายวิทวัส   จิรสินคุณานนท์

 30

13

20 

18 

81

4

16

นายกานไท    อินสองทอง

30

19

20 

22 

91

4

17

นายเกียรติภูมิ คงเดิม

30

18

 20

 28

97

4

17

นายเจริญศักดิ์    เจตธรรม

 30

18

20 

24 

92

4

18

น.ส.บุญสิตา  อภิรักษากุล

 30

19

20 

26 

95

4

19

น.ส.ณัฐชยา  จินดารัตน์

 30

18

20 

 25

93

4

 

 

2 Comments

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: 3/1 ::

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบ
ย่อย

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

1

ช.กรกานต์    ชูเกิด

20

30

20

25

2

ช.แก้วเพชร    หนูร่วง

20

30

20

25

3

ช.จักรภัทร    นิลประเสริฐ

20

30

20

25

4

ช.ทันตนันทน์    คำรังษี

20

30

20

25

5

ช.นัฐวัฒน์    วิวัชนะ

20

30

20

25

6

ช.พงศธร    อุปชิตกุล

20

30

20

25

7

ช.พลวิทย์    คงขาว

20

30

20

25

8

ช.พีรพล    ศิริวิริยาภรณ์

20

30

20

25

9

ช.ภูเอก    วัฒนาพินิจสาคร

20

30

20

25

10

ช.รัชพล    เพชรยอด

20

30

20

25

11

ช.อรรถชาติ    ศรีราษฎร์

20

30

20

25

12

ช.อัศดากร    จันประเสริฐ

20

30

20

25

13

ญ.กุลธิดา    งามศรีผ่องใส

20

30

20

25

14

ญ.จิตรภาณี    ถาวรสุข

20

30

20

25

15

ญ.ณัฐธิดา    คงเทพ

20

30

20

25

16

ญ.ธัญญาพร    ชูพันธ์

20

30

20

25

17

เด็กหญิงนภัสสร    รัตน์ทอง

20

30

20

25

18

ญ.ปวิชญา    ไวยากรณ์

20

30

20

25

19

ญ.วิชญาภรณ์    แก้วยวน

20

30

20

25

20

ญ.ศดานันท์    ขุนทอง

20

30

20

25

21

ญ.ศศิพร    ศิริวงศ์เจริญ

20

30

20

25

22

ญ.ศิริวิมล    ทัศวิล

20

30

20

25

23

ญ.ศุภศรี    โลหะประธาน

20

30

20

25

24

ญ.สุชาวดี    แก้วมณี

20

30

20

25

25

ญ.แสงลี    พันธนู

20

30

20

25

26

ญ.อาภิชา    ตงฉิน

20

30

20

25

27

ญ.อิสราพร    หุ่นงาม

20

30

20

25

28

ญ.ภัคจิรา    กุลมาตย์

20

30

20

25

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบหน่วย 4 ::

 1. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาควรตั้งด้านใดของพระสงฆ์องค์ประธาน ?
  1. ด้านขวา
  2. ด้านซ้าย
  3. ด้านขาวหรือซ้ายก็ได้
  4. ด้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่
 2. ประเทศไทย จัดพิธีมาฆบูชาเป็นครั้งในสมัยรัชกาลใด ?
  1. รัชกาลที่ 1
  2. รัชกาลที่ 2
  3. รัชกาลที่ 3
  4. รัชกาลที่ 4
 3. ระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหาร เจ้าภาพควรปฏิบัติเช่นไร จึงจะถือว่าเหมาะสม ?
  1. ชวนท่านสนทนาธรรม
  2. ซักถามถึงรสชาติของอาหาร
  3. ดูแลปรนนิบัติท่าน
  4. ป้องกันผู้อื่นรบกวน
 4. ประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ตั้งแต่สมัยใด ?
  1. สมัยกรุงสุโขทัย
  2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
  3. สมัยกรุงธนบุรี
  4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 5. เหตุใดจึงกำหนดให้มีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?
  1. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ
  2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
  3. เพื่อทำตามความนิยมที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
  4. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
 6. ควรกรวดน้ำตอนใด ?
  1. เมื่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  2. เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สัพพี…
  3. เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ยถา…
  4. เมื่อพระสงฆ์เสร็จพิธีกล่าวคำให้พร
 7. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางราชการ เมื่อปี พ.ศ.ใด ?
  1. พ.ศ. 2500
  2. พ.ศ. 2501
  3. พ.ศ. 2502
  4. พ.ศ. 2503
 8. ขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบพิธีในงานอวมงคล คืออะไร ?
  1. ประพรมน้ำมนต์
  2. กราบศพ
  3. ถวายไทยธรรม
  4. กรวดน้ำ
 9. พิธีการใดเกิดขึ้นก่อน ?
  1. อาราธนาศีล
  2. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาพระปริตร
  4. ถวายเครื่องไทยทาน
 10. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ข้อใดไม่ควรทำ ?
  1. นิมนต์พระสงฆ์ด้วยตนเอง
  2. นิมนต์ทางโทรศัพท์
  3. นิมนต์ด้วยวาจา
  4. ให้ผู้อื่นนิมนต์ให้
 11. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราคิดปฏิบัติตนเช่นไร มากที่สุด ?
  1. หัดนั่งวิปัสสนา
  2. ประกอบศาสนกิจ
  3. ไปทำกิจกรรมที่วัด
  4. ละเว้นการทำชั่ว
 12. ในการถวายข้าวพระพุทธ ควรปฏิบัติเช่นไร ?
  1. กราบ 3 ครั้งแล้วยกประเคน
  2. กราบ 3 ครั้ง กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
  3. กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
  4. ประนบมือ กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
 13. ข้อใดเป็นการสรุปเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ได้เหมาะสมที่สุด ?
  1. เป็นรากฐานประเพณีพิธีกรรมของไทย
  2. ทำให้มีเวลาปฏิบัติศาสนกิจ
  3. ช่วยสร้างความสงบสุขให้สังคม
  4. ช่วยลด เลิก ละ อบายมุข
 14. เหตุใดวันวิสาขบูชา จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก ?
  1. เพราะชาวพุทธมีทั่วโลก
  2. เพราะชาวโลกให้การยอมรับ
  3. เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมสั่งสอนมนุษย์
  4. เพราะเป็นศาสนาสากล
 15. ถ้าท่านจะทำการนิมนต์พระไปในงานอวมงคล ท่านควรนิมนต์พระกี่รูป จึงจะสอดคล้องกับธรรมเนียมนิยม ?
  1. จำนวนคี่ เช่น 7 หรือ 9 รูป
  2. จำนวนคู่ เช่น 8 หรือ 10 รูป
  3. จำนวนคี่ หรือจำนวนคู่ก็ได้
  4. ไม่จำกัดจำนวน

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบ 3 ::

 1. ในขณะนั่งสมาธิควรจะเน้นหลักธรรมใดเป็นตัวนำ ?
  1. สติ
  2. ปัญญา
  3. ศีล
  4. ขันติ
 2. ในวัยของนักเรียนแนวทางการพัฒนาปัญญาที่เหมาะสมที่สุด ควรจะทำตามข้อใด ?
  1. ศึกษาด้วยตนเอง
  2. หาประสบการณ์จริง
  3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  4. ฝากตัวเป็นศิษย์วัด
 3. ผู้นั่งสมาธิจะต้องตัดปลิโพธ คำว่า “ปลิโพธ” หมายถึงอะไร ?
  1. เหตุกังวล
  2. กิเลส
  3. ตัดสรรพสิ่ง
  4. ชำระศีลให้บริสุทธิ์
 4. ข้อใด ไม่ใช่ คุณประโยชน์โดยตรงที่ได้จากการฝึกสมาธิ ?
  1. มีบุคลิกภาพดี
  2. มีอารมณ์แจ่มใส
  3. มีสติปัญญาดี
  4. มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
 5. ผลจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิแล้ว จะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ส่งผลให้ผู้ฝึกสมาธิมีความรู้สึกอย่างไร ?
  1. ตื่นเต้น
  2. สดชื่น ตื่นตัวสุขสบาย
  3. เครียด
  4. วิตกกังวล
 6. ข้อใด เป็นวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ?
  1. แบบแยกแยะปัญหา
  2. แบบสอบสวนสืบสวน
  3. แบบแยกส่วนประกอบ
  4. แบบแก้ปัญหา
 7. บุคคลผู้ที่จะมีสุตมยปัญญาได้นั้นต้องประพฤติตนตามข้อใด ?
  1. พยายามฟังให้มาก
  2. พยายามพูดให้มาก
  3. พยายามคิดให้มาก
  4. พยายามปฏิบัติให้มาก
 8. วิธีการในลักษณะใดทำให้เกิดจินตมยปัญญามากที่สุด ?
  1. คิดขณะที่จิตมีสมาธิ
  2. มุ่งมั่นคิดจนสำเร็จ
  3. ให้จิตคิดอย่างอิสระ
  4. ย้ำคิดจนเป็นนิสัย
 9. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิคืออะไร ?
  1. ลดละกิเลสตัณหา
  2. หวังบรรลุนิพพาน
  3. ควบคุมจิตให้สงบ
  4. เสริมสมรรถภาพทางกาย
 10. ข้อใดเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของการฝึกปฏิบัติสมาธิ ?
  1. รักษาท่านั่งให้ถูกต้อง
  2. ปฏิบัติให้ได้ทุกวัน
  3. ไม่ลืมนับลมหายใจ
  4. พยายามคุมจิตให้ได้
 11. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการคิดที่สมเหตุสมผลในการพัฒนาปัญญา ?
  1. อ๋อมคิดว่าคนทำชั่วได้ดีมีถมไป
  2. อ๋อยคิดว่ามีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์
  3. อิ๋วคิดว่าชีวิตขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต
  4. อุ๋ยคิดว่าทำบุญมากจะร่ำรวยมาก
 12.  วิธีคิดแบบอริยสัจ เป็นวิธีคิดแบบใด ?
  1. แบบแยกแยะปัญหา
  2. แบบสอบสวนสืบสวน
  3. แบบแยกส่วนประกอบ
  4. แบบแก้ปัญหา

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::