Category Archives: :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: แบบทดสอบพุทธ ม.3 ::

 1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?
  1. ธรรมชาติ
  2. อริยสัจ ๔
  3. ทางแห่งความพ้นทุกข์
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. ข้อใดกล่าวถึงธัมมจักกัปวัตตนสูตรได้ถูกต้อง?
  1. ปฐมเทศนา
  2. ปฐมสาวก
  3. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  4. อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา
 3. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อใด?
  1. ไตรสิกขา
  2. อนัตตจลักขณสูตร
  3. อัตตกิลมถานุโยค
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 4. ข้อใดแสดงถึงประโยชน์ของการสร้างพระพุทธรูป?
  1. มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา
  2. ท่าให้ชาวพุทธไม่ลืมพระพุทธเจ้า
  3. มีความเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น
  4. เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าในการเคารพบูชา
 5. ข้อใดคือเครื่องหมายแสดงความแตกต่างระหว่างพระพุทธรูปและรูปพระสาวก?
  1. พระศก
  2. พระรัศมี
  3. พระเกตุมาลา
  4. พระหัตถ์
 6. พระอัญญาโกณทัญญะ เป็นพุทธสาวกที่สําคัญตามข้อใด ?
  1. เป็นพุทธอุปฐาก
  2. เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
  3. เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางธุดงค์
  4. เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า
 7. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก?
  1. พระอานนท์
  2. พระสารรีบุตร
  3. เหล่าปัญจวัคคีย์
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 8. พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรพึงปฏิบัติคือข้อใด?
  1. การหมกมุ่นในกามและการทรมานตนให้ล่าบาก
  2. การละเลยต่อการปฏิบัติธรรม
  3. การบ่าเพ็ญเพียรในระยะเวลาที่ยาวนาน
  4. การสนั่งสมาธินานเกินไป
 9. จากแนวคิดที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเรื่องมนุษย์กับดอกบัว ๔ เหล่านั้น สอดคล้องกับ ข้อความใด ?
  1. คนทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกัน
  2. การแก้ปัญหาของมนุษย์ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
  3. ทางสายกลางคือความพอดีส่าหรับการปฏิบัติธรรม
  4. สัตว์โลกมีสติปัญญาที่จะเข้าใจในพระธรรมแตกต่างกัน
 10. พระพุทธเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะไปสอนธรรมแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ด้วยเหตุผลข้อใด ?
  1. ทรงต้องการยกย่องปัญจวัคคีย์
  2. ทรงต้องการประกาศพระพุทธศาสนา
  3. ทรงต้องการให้ปัญจวัคคีย์ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. ทรงต้องการสักขีพยานแห่งการตรัสรู้และแก้ไขความใจผิดของปัญจวัคคีย
 11. พระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใด?
  1. การแสดงธรรมะแก่สัตว์โลกทั้งปวง
  2. การเผยแผ่ธรรมะไปยังหมู่คนที่ไม่รู้
  3. การต่อสู้กับกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ
  4. การที่พระพุทธเจ้าต้องเอาชนะเจ้าลัทธิต่าง ๆ
 12. พระพุทธรูปปางลีลาสื่อความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไร?
  1. การเสด็จไปโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฎ
  2. การเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ
  3. การเสด็จเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. การเสด็จออกบิณฑบาต
 13. พระพุทธรูปปางใดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของเหตุการณ์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า?
  1. พระพุทธรูปปางลีลา
  2. พระพุทธรูปปางสมาธิ
  3. พระพุทธรูปปางร่าพึง
  4. พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
 14. พระพุทธรูปประจําวันเกิด ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
  1. วันอาทิตย์ – พระพุทธรูปปางถวายเนตร
  2. วันจันทร์ – พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
  3. วันอังคาร – พระพุทธรูปปางนาคปรก
  4. วันพฤหัสบดี – พระพุทธรูปปางสมาธิ
 15. พระพุทธรูปปางสําหรับวันจันทร์ บอกถึง พุทธประวัติตอนใด
  1. ตรัสรู้
  2. ปรินิพพาน
  3. แสดงปฐมเทศนาง
  4. เสด็จไปห้ามพระประยูรญาติที่จะท่าสงครามกัน
 16. ลักษณะของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาคือข้อใด
  1. ประทับนั่งขัดสมาธิ ท่านิ้วพระหัตถ์ขวาเป็นวงกลม พระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวาไว้
  2. ประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้เศียรพระยานาคทั้ง 7พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย
  3. ประทับยืน พระหัตถ์ขวาตั้ง หันฝ่าพระหัตถ์ไปเบื้องหน้า
  4. ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางทับบนพระหัตถ์ขวา
 17. สาระสําคัญซึ่งเป็นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฎในโอวาทปาติโมกข์ คือข้อใด
  1. สัจจะ ทมะ สันติ จาคะ
  2. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  3. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  4. ไม่ท่าความชั่ว ท่าแต่ความดี ท่าจิตใจให้บริสุทธ
 18. ผลดีของการแสดงโอวาทปาติโมกข์คือข้อใด
  1. ได้พระสงฆ์ที่บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด
  2. พระพุทธเจ้าได้สาวกเพิ่มขึ้นอีก 1,250 องค์
  3. มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
  4. พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแนวเดียวกัน
 19. การที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบปัญญาของมนุษย์กับดอกบัว 4เหล่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันเข้าพรรษา
 20. ทุกข้อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชายกเว้นข้อใด
  1.  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
  2. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  3. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: หลักธรรมพื้นฐานศาสนาพุทธ ::

อริยสัจ 4

อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงที่ทำให้คนเป็นอริยะ หรือผู้ประเสริฐ ( อริยะ = ประเสริฐ + สัจ = ความจริง ) มี 4อย่าง คือ

 1. ทุกข์ (ความทุกข์)ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความคร่ำครวญ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ความประสบสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความไม่ได้ดังปรารถนา โดยสรุปขันธ์อันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละทุกข์
 2. สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) ได้แก่ ตัณหา 3 ประการ คือ
  1. กามตัณหา ความพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
  2. ภวตัณหา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น
  3. วิภวตัณหา ความอยากพ้นไปจากการได้ การมี การเป็นที่ตนไม่พอใจ
 3. นิโรธ (ความดับทุกข์) ได้แก่ นิพพาน
 4. มรรค (ทางดับทุกข์) ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8  คือ เห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามยามชอบ ระลึกชอบและตั้งใจมั่นชอบ

หลักธรรมสำหรับการพัฒนาตนเอง

 1. หลักการสร้างปัญญา หลักการฝึกฝนให้เกิดความรู้มีอยู่ 2 หลัก จะใชหลักใดหลักหนึ่งก็ให้ผลเท่ากันดังนี้
  1. หลักพหูสูต วิธีฝึกฝนให้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในเรื่องต่างๆ จนเป็น ผู้คงแก่เรียน มีขึ้นตอนปฏิบัติดังนี้
   1. ชั้นตอนที่ 1 ฟังให้มาก ต้องทำตนให้เป็นผู้กระหายความรู้ ใคร่ฟังใคร่ศึกษา คำว่า ฟังมาก รวมถึงการอ่านตำรับตำรา หรือการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น สอบถาม ปรึกษา หรือผู้รู้ต่างๆ ด้วย
   2. ขั้นตอนที่ 2 จำได้ เมื่อได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน อะไรแล้ว ต้องพยายามจดจำหลัก หรือสาระไว้ให้ได้
   3. ขั้นตอนที่ 3 คล่องปาก ท่องบ่นให้จำได้คล่องปลา ใครสอบถามหรือต้องการรู้เมื่อใด ต้องพูดชี้แจงได้ทันที
   4. ขั้นตอนที่ 4 เจนใจ ใส่ใจนึกคิดในเรื่องนั้นจนเจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัดเจน มองเห็นโล่งตลอดทั้งเรื่อง
   5. ชั้นตอนที่ 5 ขบคิดจนแตกฉานและนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ จะต้องนำเรื่องที่จำได้คล่องปาก เจนใจนั้นมาขบคิด วิเคราะห์เหตุผลโยงความสัมพันธ์ของข้อความนั้นๆ กับเรื่องอื่นๆ ได้
  2. หลักวุฒิธรรม คือ หลักสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญามีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
   1. เสวนากับผู้รู้ คือ ให้คบหาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
   2. ฟังครูอาจารย์ คือ เอาใจใส่สดับฟังคำบรรยาย คำแนะนำสั่งสอนของครูอาจารย์ เรื่องใดไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่แจ่มแจ้งก็ซักถามปรึกษาหารือเพื่อให้หายสงสัย
   3. คิดแยบคาบ คือ คิดหาเหตุผลโดยวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจชัดเจนนั้น
   4. ปฏิบัติให้ถูกหลัก คือ ให้ถูกเป้าหมายและหลักการ
 2. หลักสร้างความสำเร็จในการทำงาน ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักสร้างความสำเร็จเรียกว่า อิทธิบาท 4 ได้แก่
  1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นๆ เต็มใจทำ คือ ทำอะไรก็ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจ หรือด้วยความรักในสิ่งนั้น
  2. วิริยะ พากเพียรประกอบในสิ่งนั้น คือ แข็งใจทำ เป็นการทำด้วยจิตใจที่กล้าแข็ง กล้าสู้ กล้าบุก ไม่ว่าจะลำบากเพียงใด
  3. จิตตะ เอาใจใส่ในสิ่งนั้น หรือ ตั้งใจทำ หมายถึง เอาใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น คนที่รักงานยอ่มจะคิดถึงงาน เมื่อเอาใจใส่งานที่ทำไม่ทอดทิ้งงาน ย่อมจะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด
  4. วิมังสา พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้น หรือ เข้าใจทำ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ หรือใช้ปัญญากำกับในการทำงานนั้นเอง
 3. หลักสร้างตนให้เป็นคนดี
  1. มีความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้จักบุญคุณคนอื่นและกระทำตอบแทน
  2. รู้จักกาละเทศะ คือ ต้องรู้จักวางตัว ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลา และสถานที่รู้ว่าควรทำสิ่งใด ควรพูด หรือไม่ควรพูดคำใดอย่างใดกับบุคคลใด เวลาใด ที่ไหน
  3. ซื่อสัตย์สุจริต คือ มีการกระทำที่ซื่อตรง มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง บุคคลอื่น ต่อหน้าที่การงาน ต่อสังคมและประเทศชาติ
  4. ไม่เห็นแก่ตัว คือ เป็นคนที่คำนึงถึงส่วนรวม ทำสิ่งใดก็มิได้มุ่งหมายแต่จะเอามาเพื่อตนเองฝ่ายเดียว หรือเป็นคนที่มีความเมตตากรณาและเสียสละสูง

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: O-NET พุทธ ม.3 ::

 1. พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนในข้อใดมากที่สุด
  1. อ่อนน้อม
  2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  3. รู้จักให้อภัยทาน
  4. ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญา
 2. ในการประกอบศาสนพิธีทั่วไป สิ่งแรกที่กระทำ คือข้อใด
  1. ฟังธรรมเทศนา
  2. ถวายปัจจัย
  3. กรวดน้ำ
  4. รับศีล
 3. ข้อใดต่อไปนี้คือ สภาวะทุกข์
  1. กรเสียใจที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอล
  2.  กิ่ง เสียดายที่ทำเงินตกหายไป300 บาท
  3.  เกดต้องใช้ไม้พยุงตัวเพราะอายุมาก
  4. กิจกังวลใจที่จะต้องย้ายโรงเรียน
 4. ข้อใดเรียงลำดับพุทธประวัติถูกต้อง
  1. เสด็จออกบรรพชา บำเพ็ญทุกรกิริยา
  2. ตรัสรู้ธรรมทอดพระเนตรเห็นเทวทูต
  3. ปฏิบัติตามทางสายกลางพระราหุลประสูติ
  4. แสดงปฐมเทศนาพระมารดาสิ้นพระชนม์
 5. การสังคายนาพระไตรปิฎก มีความสำคัญอย่างไร
  1. เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
  2.  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อตรวจสอบคำสอนให้ถูกต้อง
  4. เพื่อเพิ่มเติมคำอธิบายให้ชัดเจน
 6. การกระทำข้อใด เป็นการให้อภัยทานที่ดีที่สุด
  1. รดน้ำมนต์
  2. เจริญเมตตา
  3.  ตั้งใจฟังธรรม
  4. บวชเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 7. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีที่สุด คือข้อใด
  1. ชาวพุทธทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบอย่างที่ดีตามคำสอน
  2.  ถ่ายทอดการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาไปทั่วโลก
  3.  สนับสนุนชาวต่างชาติให้มาอุปสมบทหมู่ทุกปี
  4.   ตั้งสำนักสงฆ์ไทยให้แพร่หลาย
 8. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
  1. ละหมาด-แสดงความเคารพต่อเทพบริวาร
  2. เมกกะ-เมืองศูนย์กลางของศาสนา
  3.  อิสลาม-ความนอบน้อม สันติ
  4. ศีลอด-เดือนรอมฎอน
 9. อะไรคือข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดของแต่ละศาสนา
  1. ความเชื่อเกี่ยวกับอัครสาวก
  2. การนอบน้อมต่อพระเจ้า
  3. เครื่องบูชา สักการะ
  4. เป้าหมายสูงสุด
 10. การที่ความเชื่อของคนไทยมีพื้นฐานอิงอยู่กับพระพุทธศาสนาส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
  1. คนในสังคมมีนิสัยเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
  2.   คนในสังคมตระหนักถึงผลของการกระทำดีและการกระทำชั่ว
  3.   คนในสังคมให้ความสำคัญกับประเพณีและเทศกาลต่างๆ ของไทย
  4.   คนในสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาหลักธรรมทางศาสนา
 11.  การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้าให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร
  1. การปฏิบัติตนพอเหมาะพอควร ไม่เคร่งครัดหรือย่อหย่อนมากเกินไป
  2. การใช้สติสัมปชัญญะและปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ
  3. การเตือนตนเองให้มีสติอยู่อย่างสม่ำเสมอ ให้รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก
  4. การรู้จักข่มจิตตนเองให้มีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
 12.  ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมที่ควรเจริญในการนำสู่หนทางดับทุกข์
  1. กรรมฐาน 2
  2. สิกขา 3
  3.  มงคล 38                 
  4. ธาตุ 4
 13.  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีลักษณะเป็นอย่างไร
  1.  คิดพิจารณาตามสภาพแวดล้อม
  2.  คิดพิจารณาจากความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
  3.   คิดพิจารณาจากสิ่งที่น่าพึงพอใจ
  4.   คิดพิจารณาจากสิ่งที่ถูกต้องอย่างถูกวิธี
 14. การปฏิบัติตนโดยใช้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการตามหลักการพอเพียงจะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  1.   เป็นการใช้ปัญญาใคร่ครวญถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
  2. เป็นการใช้ปัญญาใคร่ครวญถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3.   เป็นการคิดพิจารณาถึงการกระทำที่เป็นคุณและโทษต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีการแก้ไขปัญหา
  4.   เป็นการคิดพิจารณาถึงคุณและโทษของการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท
 15.  การใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานด้านใดมากที่สุด
  1.   การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
  2.   การช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด
  3.  การช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวัด
  4.   การช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด
 16. การทำ “คันถธุระ”ของพระภิกษุสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั่วไปอย่างไร
  1.   การศึกษาหาความรู้ในสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
  2.  การมีความยับยั้งต่อกิเลสและเจริญสติไม่ให้เกิดความเศร้าหมอง
  3.  การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง
  4.  การระลึกถึงบุญกุศลและการแผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพสัตว์
 17. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกด้าน ยกเว้นข้อใด
  1.   การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
  2.   การให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่า
  3.   การออกบวชเพื่อลบล้างการกระทำผิด
  4.   การนำหลักธรรมมาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวัน
 18. เทวทูต 4 ที่ปรากฏแก่เจ้าชายสิทธัตถะสามารถสะท้อนได้ถึงข้อคิดใด
  1.   การมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรามีความสุขง่ายขึ้น
  2.  การดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท
  3.   ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามผลของการกระทำทั้งสิ้น
  4.   การยอมรับสภาพความเป็นไปของชีวิตตามยถากรรม
 19. การเข้าใจและเห็นคุณค่าของหลักอริยสัจ 4 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร
  1.  สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวได้
  2.   ทำให้สามารถพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยหลักโกศล 3
  3. ทำให้สามารถละสภาวะที่ต้องกำหนดรู้ได้
  4.  สามารถแก้ไขการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตได้ด้วยการเจริญกรรมฐาน 2
 20. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่นำมาปฏิบัติอย่างไรมากที่สุด
  1. การใช้สติสัมปชัญญะใคร่ครวญการกระทำและวาจาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
  2. รู้จักการเป็นผู้ให้และเสียสละในความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม
  3. เกิดปัญญาเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
  4.   กลายเป็นผู้ได้รับการนับหน้าถือตาจากบุคคลรอบข้าง
 21.  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักอัปปมาทะอย่างไร
  1.  คิดพิจารณาอย่างถ่องแท้แยกยะคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมได้
  2.   ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง
  3.   คิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแยกแยะคุณ-โทษได้
  4.   ความมีสติและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
 22.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
  1.  หลักการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดใช้ได้กับพระพุทธศาสนาเท่านั้น
  2.   การช่วยกิจกรรมของวัดเหมาะสมสำหรับฆราวาสชายมากกว่าฆราวาสหญิง
  3.   การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน
  4.   การบำรุงรักษาวัดเป็นสิ่งที่ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
 23. การไหว้เพื่อแสดงความเคารพต่อระรัตนตรัยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
  1.  นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จรดหน้าผาก
  2.   นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่ปลายจมูก นิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว
  3.   นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างอกหรือหน้าอกหรือหน้านิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูก
  4.  นิ้วหัวแม่มือยู่ที่คางนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูก
 24. ข้อที่ตัวเลือกใดสัมพันธ์กันมากที่สุดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปออสเตรเลีย และอเมริกา
  1.   ประเทศอังกฤษ ติดต่อกับสมาคมมหาโพธิ์ ในศรีลังกา
  2.   ประเทศเยอรมนี ดร.คาร์ลไซเคลสติกเกอร์ ก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  3.   ทวีปออสเตรเลีย – จัดตั้งพุทธสมาคมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4.   ทวีปอเมริกา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย จีน อินเดีย ศรีลังกาที่จะเข้าไปตั้งหลักฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 25.  “ทำให้คนไทยมีเกราะทางจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะหากสามารถปรับจิตใจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ก็เหมือนกับชีวิตได้รับวัคซีนป้องกันภัยให้จิตใจชั้นดีข้อความนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบใด
  1.   ความพอประมาณ
  2. ความมีเหตุผล
  3.   การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  4. คุณธรรมและจริยธรรม
 26. ใครเป็นมิตร ร่วมทุกข์ร่วมสุข
  1.  กานต์ส่งของขวัญแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเพื่อน
  2.   เขตต์บอกเพื่อนว่าถ้ามีเวลาว่างให้มาหาจะเลี้ยงข้าว
  3.   คณิตช่วยเพื่อนที่ยากจนด้วยการหางานให้ทำ
  4.  จารึกห้ามไม่ให้เพื่อนทะเลาะวิวาทกับอันธพาลในซอย
 27.  “เป็นเรื่องของธรรมชาติ น้ำมาเดี๋ยวก็ไหลไป อยู่ใต้ฟ้าไปกลัวอะไรกับฝนผู้กล่าวข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มว่ายึดหลักธรรมใด
  1.   อนัตตา : ความไม่มีตัวตนมายึดติด
  2.   ปรมัตถะ :ประโยชน์จุดหมายสูงสุด
  3.   กรรมวัฏฏ์ :สังขาร ภพ
  4.  สัมมาวาจา :เจรจาชอบ
 28. วิชาชีวิตที่ดีต้องเรียนรู้จากวิกฤติมหาอุทกภัยควรปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้คนไทยอยู่กับน้ำอย่างมีความสุข
  1.   อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ : ตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2.   ปมาโท มจฺจุโท ปทํ : ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
  3.   ธมฺมจารี สุขํ เสติ  : ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
  4.   สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ : ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
 29. สายบัวคิดว่า สาเหตุที่สอบตกเพราะตื่นสาย การนอนตื่นสายเพราะนอนดึกและการนอนดึกเพราะชอบดูทีวีจะสอดคล้องกับทฤษฎีใด
  1.   ทฤษฎีแห่งความเป็นจริง
  2.  ทฤษฎีความเข้าใจ
  3. ทฤษฎีวงแหวน
  4. ทฤษฎีความรู้
 30.  ใครปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุวรรณหังสชาดก
  1. เก๋ชอบทำบุญ
  2. ติ๋มพูดกับแพรวด้วยวาจาที่สุภาพ
  3. ตูมตามพอใจกับค่าขนมที่แม่ให้ทุกวัน
  4.   นุ่นพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรียนดีขึ้น
 31. ใครปฏิบัติตนตามทิศเบื้องขวาได้อย่างเหมาะสม
  1.  ฝนขาดเรียนโดยไม่ลาครู
  2.  ฟ้ากราบพระอาจารย์แบบเบญจางคประดิษฐ์
  3.  ดาวช่วยครูกวาดขยะในห้องพักครู
  4.   เดือนหยอกล้อครูด้วยความสนิทสนม
 32. ใครปฏิบัติตนในการสนทนากับพระภิกษุได้ถูกต้อง
  1.  กษิดิศปรึกษาปัญหาเรื่องแฟนกับพระอาจารย์
  2.  มังกรเล่าเรื่องในครอบครัวให้พระอาจารย์ฟัง
  3.  ชยานันท์สนทนากับพระอาจารย์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
  4.   จุลภาคแสดงกิริยาและใช้วาจาสุภาพปรึกษากับพระอาจารย์เรื่องวิธีการเรียนหนังสือให้เก่ง
 33. การกล่าวถึงคุณความดีของพระสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าอย่างไร
  1.   พระพุทธคุณ             
  2. พระธรรมคุณ
  3. พระสังฆคุณ             
  4. อริยสัจ  4
 34. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวัฏฏะ 3
  1.  กรรม
  2. ตัณหา
  3.  กิเลส
  4. วิบาก
 35. ข้อใดคือความหมายของ”กรรม”
  1.   การกระทำที่มีเจตนา
  2. การกระทำที่ไม่เจตนา
  3.   การกระทำที่เจตนาและไม่เจตนา
  4. การกระทำที่ประมาท
 36. สมชายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   สมชายปฏิบัติตนตรงกับธรรมะข้อใด
  1. ธัมมัญญุตา     
  2. อัตตัญญุตา
  3. มัตตัญญุตา     
  4. กาลัญญุตา
 37. ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดของทางพระพุทธศาสนา  เพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น
  1.    เพราะเป็นความรู้ที่แท้จริง
  2. เพราะเป็นความรู้ใหม่
  3.   เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎี
  4.   เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากภาคปฏิบัติ
 38. อารีย์มีพฤติกรรมในทำนองว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเห็นชั่วเป็นดี แสดงว่าอารีย์ขาดหลักปฏิบัติข้อใด
  1.   สัมมาทิฏฐิ    
  2. สัมมาสังกัปปะ
  3.  สัมมาอาชีวะ
  4. สัมมากัมมันตะ
 39. บุคคลใดมีสัปปุริสธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
  1. แก้วใส่เสื้อเขียวปงานศพญาติ
  2.  อ้วนรู้ว่าตนไม่ชอบวิชาพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าเรียน
  3. ก้อยซื้อของที่ตนเองชอบมาให้ในงานวันเกิดของก้อย
  4. อ้อยรีบทำการบ้านให้เสร็จก่อนออกไปเล่นกับเพื่อน
 40. กานดามีอาชีพขายของผิดกฎหมาย  แสดงว่ากานดาขาดหลักธรรมใด
  1.   สัมมาอาชีวะ 
  2. สัมมาสังกัปปะ
  3.  สัมมาวายามะ
  4.  สัมมากัมมันตะ
 41. ใครที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมสัมมาสติ 
  1.   มะลิมักเตือนตนเองเสมอว่า  “ดื่มแล้วไม่ขับ”
  2.   กุหลาบเตือนตนเองเสมอว่า  “ตั้งสติก่อนสตาร์ท”
  3.  ชบาเตือนตนเองเสมอว่า  “ข้ามถนนระวังรถ ขับรถระวังคน”
  4.   ถูกทุกข้อ
 42. มรรคมีองค์ 8 หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  1.   ปปัญจธรรม      
  2. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
  3.   มัชฌิมาปฏิปทา
  4. สัมปรายิกัตถะ
 43. การเผยแผ่พระศาสนาเกิดขึ้นในสมัยใด
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสปะ
  3. พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. พระอุบาลี
 44. อาณาจักรใดของเกาหลีที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปแห่งแรก
  1.   ชิลลา
  2.  เจนละ
  3.   ปีกเช
  4. โกคุริโอ
 45. ในประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนิกชนนับถือลัทธิใดควบคู่กับพระพุทธศาสนา
  1.    นิกายเชน
  2.   นิการนิชิเรน
  3.   นิการเถรวาท
  4. นิกายวัชรยาน
 46. ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุด
  1. เนปาล                    
  2. ญี่ปุ่น
  3.  เกาหลี
  4. จีน
 47. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป  คือวัดอะไร
  1.   วัดพุทธรังษี
  2. วัดพุทธประทีป
  3.  วัดพุทธอาศรม
  4. วัดพุทธสมาคม
 48. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา
  1.  ทรงต้องการที่จะพ้นจากโลก
  2.   ทรงเบื่อหน่ายชีวิตในราชสำนัก
  3.  ทรงพิจารณาเมื่อเห็นเทวทูตทั้ง 4
  4.   ทรงเบื่อหน่ายที่จะอยู่เป็นฆราวาส
 49. ข้อใด มิใช่  การบำเพ็ญทุกรกริยาของพระพุทธเจ้า
  1.   เดินลุยไฟ     
  2. อดพระกายาหาร
  3.  กลั้นลมหายใจเข้า-ออก
  4.   กดพระทนต์กับพระทนต์แล้วเอาลิ้นกดที่เพดานปาก
 50. วิธีคิดของพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์  คือข้อใด                  
  1.   สังคหวัตถุ   4
  2. พรหมวิหาร  4
  3.  อิทธิบาท  4
  4. อริยสัจ 4
 51. บุคคลใดมีวิธีคิดตามหลักพระพุทธเจ้า
  1.  เกสรคิดว่าการสอบตกเป็นเรื่องของกรรรมเก่า
  2.   กุหลาบคิดว่าสอบได้คะแนนดีเป็นเรื่องของโชคช่วย
  3.   ดาวเรืองคิดหาอุบายลอกข้อสอบเพื่อนเพื่อให้สอบได้
  4.  วิชัยนำข้อสอบที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดีมาศึกษาหาสาเหตุว่า ทำไมจึงสอบได้คะแนนต่ำ
 52. ข้อใดคือองค์ประกอบอารยวัฒิ 5
  1.    อายุ  วรรณะ สุขะ  โภคะ  พละ
  2.   ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา
  3.   ศรัทธา วิริยะ   สติ   สมาธิ   ปัญญา
  4.   ศรัทธา ศีล  พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปัญญา
 53. การประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงกับความหมายของธรรมะข้อใด
  1.  ทาน
  2. ปิยวาจา
  3.  อัตถจริย
  4. สมานัตตตา
 54. พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติในเรื่องใด
  1.   เมื่อทรงอ้างแม่พระธรณีเป็นพยานแก่พระยามาร
  2.  เมื่อทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
  3.  เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  4.    เมื่อทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
 55. สุวัณณหังสชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใด
  1.   การรู้จักเสียสละ
  2. การรู้คุณคน,การตอบแทนบุญคุณ
  3.   การไม่โลภเกินประมาณ
  4. การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
 56. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสชาดกเรื่องโคนันทิวิสาลให้พระสงฆ์ฟัง
  1.  การพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพระภิกษุฉัพพัคคีย์
  2.  ความเป็นผู้ว่ายากสอนยากของพระภิกษุชาวเมืองสาวัตถี
  3.   การไม่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
  4.  การไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียมของพระภิกษุณีถูลนันทา
 57. ข้อใดคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของอารยธรรมสำหรับผู้นำ
  1.  ทศพิธราชธรรม
  2. อริยสัจ  4
  3.   ไตรสิกขา(ศีล  สมาธิ  ปัญญา)
  4. อิทธิบาท  4
 58. บุคคลควรพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้คำกล่าวนี้สอดคล้องกับชาดกเรื่องใด
  1.   สุวัณณหังสชาดก
  2.  มิตตวินทุกชาดก
  3.   นันทิวิศาลชาดก
  4.  ราโชวาทชาดก
 59. พระพุทธรูปปางใดที่มีเครื่องประกอบทำเป็นดอกบัวรองเป็นฐานที่ประทับ
  1.   ปางประทานพร
  2. ปางมหาปาฏิหาริย์
  3.   ปางประทานอภัย
  4. ปางปฐมเทศนา
 60. พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติตอนใด
  1.   ประสูติ
  2. ตรัสรู้
  3. ปรินิพาน
  4.  เสวยวิมุตติสุข
 61. ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนดีในสังคมควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในข้อใด
  1.  ปัญญา 3
  2. วัฏฏะ 3
  3.  ไตรลักษณ์
  4. สัปปุริสธรรม 7
 62. การทำบุญด้วยการฟังธรรมจะได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด      
  1.  ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดี
  2.   ได้คบหากับผู้ที่มีความประพฤติดี
  3.  ได้นำหลักธรรมไปอธิบายให้ผู้อื่นฟัง
  4.   ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
 63. อุทัยมองเห็นว่าร่างกายนี้ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่สามารถบังคับให้อยู่ได้แสดงว่าอุทัยเข้าใจในหลักธรรมข้อใด
  1. อัตถะ3
  2. ปัญจธรรม 3
  3.  วัฏฏะ3
  4. สามัญลักษณะ3
 64. สมชายชอบมองตัวเองว่าเป็นคนต่ำต้อยยากจน ไม่มีความสามารถ  จึงรู้สึกท้อแท้ใจไม่อยากทำอะไร  แสดงว่าสมชายเป็นคนอย่างไร
  1.   มีตัณหาจัด
  2. มีทิฏฐิมากเกินไป
  3.   มีมานะในตัวเองสูง     
  4. มีอัตตายึดถือตัวเองมากเกินไป
 65. การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเป็นการปฏิบัติตนตรงกับธรรมะข้อใด
  1.  ธัมมัญญุตา    
  2. อัตตัญญุตา
  3.  กาลัญญุตา
  4. มัตตัญญุตา    
 66. บุคคลที่มีพฤติกรรมในทำนองว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเห็นชั่วเป็นดีแสดงว่าขาดหลักธรรมใด
  1. สัมมาสังกัปปะ     
  2.  สัมมาทิฏฐิ  
  3. สัมมาอาชีวะ  
  4. สัมมากัมมันตะ
 67. พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า  สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํเกี่ยวข้องกับหลักธรรมใดมากที่สุด
  1.   ศีล
  2. สมาธิ
  3.   บารมี
  4. ปัญญา
 68. ข้อใดคือ ความหมายของพระรัตนตรัย
  1.   ศีล สมาธิ ปัญญา
  2. พระพุทธเจ้า
  3.   พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์   
  4. ดอกไม้ ธูป เทียน
 69. ข้อใดหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้า 
  1.   พระพุทธรูป
  2. พระธรรม
  3.  พระไตรปิฎก
  4. พระสงฆ์
 70. พระไตรปิฎก คืออะไร
  1. คัมภีร์บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า
  2. หนังสือเรียน
  3. นิทาน
  4.  หนังสือบันทึกคำสอนของอิสลาม
 71. ข้อใดคือความหมายของคำว่า  สังฆคุณ
  1.   คุณความดีของหลักธรรม
  2. คุณความดีพระพุทธเจ้า
  3.  คุณความดีของฆราวาส
  4. คุณความดีของพระสงฆ์
 72. อุชุปะฏิบันโน   มีความหมายว่าอย่างไร
  1. เป็นผู้ปฏิบัติดี
  2. เป็นผู้ปฏิบัติตรง
  3.   เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม
  4.  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
 73. กานดาทนไม่ได้ที่เห็นรูปร่างของตนเองเปลี่ยนแปลง  ทั้งอ้วนและแก่แสดงว่ากานดาขาดหลักธรรมใดในการดำเนินชีวิต
  1.   ไตรลักษณ์
  2. ปปัญจธรรม 3
  3.   สัปปุริสธรรม
  4. บุญกริยาวัตถุ 10
 74. ดารุณีเป็นคนเชื่อคนง่าย  ไร้เหตุผล  แสดงว่าดารุณีขาดหลักธรรมใด
  1.   ทิฎฐธัมมิกัตถะ
  2. สัมปรายิกัตถะ
  3.   ธัมมัญญุตา
  4. อัตถัญญุตา
 75. อรุณีเป็นเด็กกล้าแสดงออก  มั่นใจในตนเอง  ชอบช่วยเหลือผู้อื่นครูประจำชั้นจึงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องแสดงว่าครูประจำชั้นปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด
  1.   มัตตัญญุตา
  2. กาลัญญุตา
  3.   ปริสัญญุตา
  4. ปุคคลัญญุตา
 76. ข้อใดคือความหมายของคำว่า  อุบาสกรรม 7
  1.   ธรรมหรือหลักปฏิบัติของอุบาสก รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธ
  2.   ธรรมหรือหลักปฏิบัติของบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาคริสต์
  3.  ธรรมหรือหลักธรรมของบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลาม
  4.   ธรรมหรือหลักธรรมของบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาพราหมณ์
 77. แก้วพยายามหลีกเลี่ยงและไม่กระทำตามเมื่อเพื่อนมาชวนไปทำเรื่องผิดกฎหมายแสดงว่าแก้วปฏิบัติตามหลักธรรมใด

  1.   สัมมากัมมันตะ
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัมมาวายามะ
  4. สัมมาสติ
 78. ข้อใดคือความหมายของคำว่า  ภาวนามยปัญญา
  1.  ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟัง
  2.   ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากความคิด
  3.   ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากกรปฏิบัติ
  4.   ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการมีสติ
 79. พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นกี่หมวดหมู่
  1.   2   หมวดหมู่
  2.   3  หมวดหมู่
  3.   4  หมวดหมู่
  4. 5  หมวดหมู่
 80. หลักธรรมใดเป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน
  1.   อิทธิบาท  4
  2. พละ  4
  3.  กถุลจิรัฎฐิติธรรม 4
  4. ฆราวาสธรรม4
 81. บุคคลใดปฎิบัติตนได้ถูกต้องตามมงคลชีวิตข้อที่  26
  1. แก้วเป็นนักพูดที่ดีที่สุดของโรงเรียน
  2.   ก้อยมีความสามารถในการแกะสลัก
  3.   กุ้งเป็นเด็กที่สนใจธรรมะมักฟังธรรมอยู่เสมอ
  4.   อ้วนมีกิริยามารยาทที่ดีเมื่อพบพระสงฆ์
 82. ประเทศไทยมีการนำพระไตรปิฎกจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเล็ก ๆ ซึ่งมีทั้งหมดกี่เล่ม
  1.   40   เล่ม
  2. 45 เล่ม
  3.   50  เล่ม
  4. 55  เล่ม
 83. พระพุทธเจ้าทรงแสดง ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก
  1.  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. เหล่าปัญจวัคคีย์
  3.   พระสารีบุตร
  4. พระอานนท์
 84. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเปลี่ยนการนับถือศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาพุทธเพราะเหตุใด
  1.   ทรงได้สดับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
  2.   เสื่อมศรัทธาศาสนาเดิม
  3.   นับถือตามพระประยูรญาติ
  4.   สนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
 85. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในเรื่องใด
  1.   ด้านการมีฤทธิ์
  2. ด้านการมีประสบการณ์มาก
  3.   ด้านการมีปัญญา
  4. ด้านความกตัญญู
 86. พระนางประชาบดีโคตมีประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านใด
  1.   เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่
  2. ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  3. เป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างดีเยี่ยม
  4. เป็นผู้ที่ชอบทำบุญ
 87. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระนางเขมาเถรีมีความเป็นเลิศในด้านใด
  1.  มีจิตตั้งมั่น
  2. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  3.   มีความกตัญญู
  4. มีปัญญามาก
 88. พระอัญญาโกณฑัญญะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยในเรื่องใด
  1. เป็นผู้ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ
  2.  เป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
  3.  เป็นผู้อุปฐากดูแลพระสิทธัตถะในขณะบำเพ็ญทุกรกิริยา
  4.   เป็นผู้นำปัญจวัคคีทั้งห้า
 89. พระนางประชาบดีโคตมีมีศักดิ์เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ
  1.   เป็นพระชายา
  2. เป็นพระพี่นาง
  3.  เป็นพระน้านาง
  4. เป็นพระน้องนาง
 90. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระอัญญาโกณฑัญญะฟังจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
  1.   โอวาทปาติโมกข์
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3.   อาทิตตปริยายสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 91. พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา
  1. พระเขมาเถรี
  2. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  3.   พระกีสาโคตมีเถรี
  4. พระอุบลวัณณาเถรี
 92. ข้อใดเป็นผลงานของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  1.  แสดงธรรมให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังจน เลื่อมใสพระพุทธศาสนา
  2.   ชักชวนพระปุณณมันตานีบุตรบวชในพระพุทธศาสนา
  3.  เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเขมาเถรี
  4.   เป็นปฐมบัญญัติการบวชด้วยครุธรรม 8 ประการ
 93. เพราะเหตุใดพระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จผนวช
  1.   เบื่อการครองเรือน
  2.  เลื่อมใสศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  3.   ต้องการหาความสงบให้กับชีวิต
  4.  พระโอรสและพระธิดาเสด็จผนวชหมดแล้ว
 94. หลินเข้าใจสิ่งที่ครูสอนทันทีและสามารถอธิบายขยายความให้เพื่อนเข้าใจได้ดีด้วยพฤติกรรมของหลินสอดคล้องกับพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใด
  1.   พระเขมาเถรี 
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ 
  4. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
 95. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะใด
  1.   เป็นศิษย์                  
  2. เป็นพระธิดา
  3.    เป็นนัดดา
  4. เป็นที่ปรึกษา
 96. งานพระนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำให้พระนามของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลเป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือเรื่องใด
  1.   หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก  เรื่อง ศาสนคุณ
  2.   ประเพณีไทย
  3. สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
  4.  ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
 97. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลทรงมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะท่านมีนิสัยส่วนตัวตามข้อใด
  1.   ขยันและอดทน
  2. ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  3.   มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  4. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
 98. เพราะเหตุใด   ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์จึงได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งว่า หลวงตา
  1.   บวชเป็นพระตอนแก่
  2. มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
  3.  ชอบเข้าวัด ฟังธรรม และนั่งสมาธิ
  4. ถูกทุกข้อ
 99. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งก่อนถึงแก่อสัญกรรม คือตำแหน่งใด
  1.   ประธานองคมนตรี
  2.    เลขานุการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  3.   ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
  4.   ที่ปรึกษาพิเศษด้านพระพุทธศาสนาขององค์การ พ.ส.ล.
 100. พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในวรรณะใด
  1.   กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3.   ศูทร
  4. จัณฑาล
 101. สตรีที่จะเข้ามาบวชจะต้องปฏิบัติตามธรรมใด
  1.   ครุธรรม 7 ประการ
  2. ครุธรรม 8 ประการ
  3.  ไตรสิกขา
  4. ฆราวาสธรรม
 102. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คิดว่าพระพุทธเจ้าจะล้มเหลวจึงพากันหนีไปที่ใด
  1.   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  2. ป่าไผ่
  3.    ป่าเวฬุวัน
  4.  ป่าสน
 103. ครูแก้วกานกำลังสอนนักเรียนครูแก้วกานจัดอยู่ในหลักทิศใด
  1.   ทิศเบื้องบน
  2. ทิศเบื้องซ้าย
  3.   ทิศเบื้องขวา  
  4. ทิศเบื้องล่าง
 104. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  1.   ทิศเบื้องบน-พระสงฆ์
  2. ทิศเบื้องซ้าย – มิตรสหาย
  3.  ทิศเบื้องหน้า –บิดามารดา
  4.  ทิศเบื้องหลัง – ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 105. ข้อใดคือหน้าที่ของชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4
  1.  สืบทอดพระพุทธศาสนา
  2. สังคายนาพระไตรปิฎก
  3.   สงเคราะห์พระพุทธศาสนา
  4.   เข้าใจหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ประพฤติดีปฏิบัติชอบและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 106. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีเป้าหมายสูงสุดในเรื่องใด
  1. มุ่งสันติภาพของโลก        
  2. เผยแผ่หลักธรรม
  3.   รวมนิกายพระพุทธศาสนา
  4.  ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
 107. ใครมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาวัด
  1.  พระภิกษุ
  2. ไวยาวัจกร
  3.  ศรัทธาวัดนั้น ๆ         
  4. ทุก ๆ คนร่วมกัน
 108. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของศาสนา
  1.   สาวก
  2. คัมภีร์
  3.   ศาสดา
  4. สังฆภัณฑ์
 109. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  1.   ชิญ  ใช้พูดกับพระสงฆ์ว่า   นิมนต์
  2.   นอน  ใช้พูดกับพระสงฆ์ว่า  จำวัด
  3. อาบน้ำใช้พูดกับพระสงฆ์ว่า  สรงน้ำ
  4.   เจ็บป่วย  ไม่สบาย  ใช้พูดกับพระสงฆ์ว่า  อาพาน
 110. แก้วเข้าไปสนทนาธรารมกับพระสงฆ์รูปหนึ่งภายในห้องที่ลับตา  พระสงฆ์รูปนั้นทำผิดวินัย  การผิดวินัยเช่นนี้ เรียกว่าอะไร
  1.    วิบัติ
  2.  อาบัติ
  3.  สมบัติ
  4. สมาบัติ
 111. ผู้มีมารยาทชาวพุทธ  ต้องปฏิบัติตนตามข้อใด
  1.  ผู้หญิงสามารถสนทนาธรรมกับพระสงฆ์สองต่อสองได้
  2.   เวลาเริ่มต้นพูดกับพระสงฆ์ให้พนมมือแต่ถ้าคุยนานๆไม่ต้องพนมมือก็ได้
  3.   การกราบพระสงฆ์ควรกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
  4. ถ้าเป็นญาติกับพระสงฆ์สามารถพูดจาล้อเล่นได้
 112. หากนิมนต์พระทั่วไปมาทำพิธีควรใช้คำแทนตัวท่านว่าอย่างไร
  1.   หลวงพี่
  2. หลวงลุง
  3.  พระคุณเจ้า   
  4. ท่านเจ้าคุณ
 113. การนิมนต์พระสงฆ์ในงานสวดพระอภิธรรมควรนิมนต์พระกี่รูป
  1.  4  รูป
  2. 5  รูป
  3.  7  รูป
  4.  9  รูป
 114. ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบสั้น
  1.    สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ      
  2.   อิทังเม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  3.   ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง    
  4.  อิมินา  ปุญญกัมเมนะ  อุปัชฌายา  คุณุตตะรา
 115. จุดมุ่งหมายของการกรวดน้ำคืออะไร
  1.   อุทิศส่วนบุญ              
  2. แสดงความเคารพ    
  3.   ตั้งจิตอธิษฐาน
  4.  เพื่อให้เทวดารับรู้
 116. ข้อใดเป็นวิธีประเคนของพระสงฆ์ที่ถูกต้อง
  1.  พระศรรับถาดอาหารจากมือโยมแม่
  2. ก้อยกับเพื่อนช่วยกันยกโต๊ะอาหารถวายพระ
  3.   น้อยถวายอาหารในเวลาบ่าย  
  4.   กุหลาบวางปิ่นโตอาหารลงบนผ้ากราบของพระสงฆ์
 117. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล
  1.  อุสาทำบุญอุทิศให้นางแสน
  2. ชวนชมทำบุญอายุครบ 60 ปี
  3.  ช้างทำบุญขึ้นบ้านใหม่  
  4. ออนทำบุญครบรอบวันแต่งงาน
 118. ข้อใด  ไม่ใช่  เหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา
  1.   พระพุทธเจ้าตรัสรู้       
  2. พระพุทธเจ้าประสูติ
  3.  พระพุทธเจ้าปรินิพาน
  4. พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา
 119. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของการบริหารจิต
  1. การฝึกจิตให้เกิดสมาธิ
  2. การทำให้จิตใจเกิดสมาธิ
  3.   การปฏิบัติที่ทำให้จิตใจสูงขึ้น
  4.  การทำให้จิตเกิดความสงบเงียบ
 120. วันไหนเรียกว่าวันจาตุรงคสันติบาต
  1.   มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3.  อัฏฐมีบูชา
  4. อาสาฬหบูชา
 121. ข้อใด เป็นหลักโยนิโสมนสิการที่ใช้วิธี คิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน
  1.   คิดฝันถึงอนาคตอันรุ่งเรืองสดใส
  2.   คิดถึงความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา
  3.  ใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้โลดแล่นไปไกล
  4.   มีสติกำกับอยู่กับเรื่องที่คิดและทำในขณะปัจจุบัน
 122. หลังจากการบริหารจิตและเจริญปัญญานักเรียนต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด
  1.  แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
  2.  รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่
  3.   อาราธนาศีลและสมาทานศีล
  4.   กล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะr6m

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

แบบฝึกหัด

 1. ติตติรชาดกจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ขนิดคือ คือ …
 2. ช้างรู้จักต้นไทรเมื่อไหร่………………………….
 3. ลิงรู้จักต้นไทรเมื่อไหร่……………………………
 4. นกกระทารู้จักต้นไทรเมื่อไหร่…………………..
 5. สัตว์ที่อาวุโสที่สุด คือ……………………………
 6. ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ…………………………

 

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: นางวิสาขา ::

นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี บิดาชื่อ ธนัญชัย มารดาชื่อ สุมนาเทวี เมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ ต่อมาได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่เมืองสาเกต ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองพาราณสี เมื่อนางวิสาขามีอายุได้ 7 ขวบ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เมื่ออายุได้ 16 ปี นางได้แต่งงานกับชายหนุ่มชื่อ ปุณณวัฒน ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีในเมืองสาวัตถี

นางวิสาขา มีคุณสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี หมายถึงลักษณะงดงามพร้อมทั้ง 5 ประการ ได้แก่

 1. ผมงาม คือ ผมดำสลวยเป็นเงางาม
 2.  เนื้องาม คือ เหงือกงามและริมฝีปากงาม
 3. กระดูกงาม คือ ฟันขาวงามเป็นระเบียบ
 4. ผิวงาม คือ ผิวเกลี้ยงเกลางามไม่มีไฝฝ้า และ
 5. วัยงาม คือ มีความงามเหมาะสมกับวัยของตน

วันหนึ่งนางวิสาขาได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่คฤหาสน์ของตน ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกมาฉันอาหาร นางวิสาขาได้ส่งคำเชิญไปยังมิคารเศรษฐีบิดาสามีของตนซึ่งยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาให้มาร่วมทำบุญ เมื่อมิคารเศรษฐีได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมซึ่งไม่เคยฟังมาตลอดชีวิต ฟังจบก็สำเร็จอริยบุคคลชั้นโสดาบัน

นางวิสาขาเป็นผู้ริเริ่มการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุผู้เข้าพรรษา เพราะนางทราบว่าภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนไม่เหมาะสม ดูประหนึ่งชีเปลือย จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้าถวายผ้าอาบน้ำฝน ต่อมาจึงเป็นประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนมาถึงทุกวันนี้
นางวิสาขาได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะ (เลิศกว่าผู้อื่น) ในด้านการถวายทาน มีอายุยืนยาวถึง 120 ปี มีบุตรชาย 10 คน บุตรสาว 10 คน เป็นสาวิกาที่อุปถัมถ์พระพุทธศาสนาที่สำคัญคนหนึ่งคู่กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

 1. เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
 2. เป็นผู้มีความเชื่อฟังบิดา มารดา และมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อสามี
 3. เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ใช้หลักธรรมแก้ปัญหาในครอบครัวได้
 4. เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนความเชื่อถือของบิดาสามี ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา

 

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: แบบทดสอบ 8 ::

 1. ข้อใดสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
  1. พึ่งตนเอง เดินสายกลาง ไม่เน้นการแข่งขัน
  2. มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข พอประมาณ
  3. บริโภคน้อย ใช้จ่ายน้อย มีเงินเหลือเก็บ
  4. ทำงานน้อย มีเงินใช้สอยพอควร
 2. การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา มีลักษณะเช่นไร
  1. การพัฒนาโดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  2. การพัฒนามนุษย์ให้รู้จักสิ่งต่างๆ และปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างเหมาะสม
  3. การพัฒนาที่มีการร่วมมือกันของคนในสังคมปัจจุบัน
  4. เพื่อคนในสังคมอนาคตได้มีชีวิตอย่างมีความสุข
 3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติหลักธรรมในข้อใดของพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ วัฏฏะ
  2. ปปัญจธรรม 3 อัตถะ 3 มรรค 8
  3. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไตรสิกขา อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
 4. สวนผลไม้ของนายชอบได้รับความเสียหายจากศัตรูพืช เมื่อนายชอบรู้สาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไข ในเวลาต่อมา ไม่นานนายชอบก็มีผลไม้ขาย มีรายได้เป็นที่น่าพอใจ นายชอบนำหลักธรรมข้อใดมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
  1. ขันธ์ 5
  2. อริยสัจ 4
  3. ไตรสิกขา
  4. ไตรลักษณ์
 5. หมู่บ้านดอนไทรตั้งอยู่บนเชิงเขา มีน้ำตกสวยงาม จึงมีประชาชนมาท่องเที่ยวจำนวนมาก หัวหน้ากลุ่มของชาวบ้านได้นำชาวบ้านวางระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย และการบริการนักท่องเที่ยว จัดระบบการจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของที่ระลึก บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหลักธรรมใด
  1. อริยสัจ ขันธ์ 5
  2. อัตถะ 3 ขันธ์ 5
  3. ไตรสิกขา มรรค 8
  4. ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์
 6. “ชมรมรักษ์บ้านเกิด เป็นชมรมที่มีสมาชิกไม่มากนัก แต่ทุกคนก็ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านมีงานทำประกอบอาชีพสุจริต และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข สมาชิกชมรมรักษ์บ้านเกิดปฏิบัติตามหลักธรรมใด
  1. มรรคมีองค์ 8 ไตรสิกขา
  2. ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์
  3. วัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3
  4. อัตถะ 3 อิทธิบาท 4
 7. “เจิดได้รับการยกย่องว่า เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัด ทั้งๆ ที่เขาเป็นชาวนามีที่ดินของตนเองเพียง 5 ไร่ แต่เขาสามารถเก็บออมเงินจนมีฐานะที่มั่นคง นอกจากนั้นยังช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะด้อยกว่า” เจิดปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด
  1. ขันธ์ 5
  2. อัตถะ 3
  3. ไตรลักษณ์
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
 8. หลักธรรมในข้อใดสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
  1. สันโดษ
  2. ไตรสิกขา
  3. อิทธิบาท
  4. สัมมากัมมันตะ
 9. การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับความสันโดษ
  1. การตัดกิเลสทั้งปวงได้สำเร็จ
  2. การละทิ้ง หรือหลีกเลี่ยงการได้ลาภสักการะ
  3. การเสียสละลาภ ยศ เงินทอง ให้เหลือเพียงเล็กน้อย
  4. การรู้จักยับยั้งความปรารถนาของตนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
 10. คำพังเพยในข้อใดสอดคล้องกับความสันโดษ
  1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2. ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม
  3. จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
  4. ความพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ
 11. หลักธรรมใดที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรยึดถือเป็นวิถีการ ดำเนินชีวิต
  1. อัตถะ 3
  2. วัฏฏะ 3
  3. ปปัญจธรรม 3
  4. บุญกิริยาวัตถุ 3
 12. การกระทำในข้อใดจัดเป็นอามิสทาน
  1. ดวงแขกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทุกวัน
  2. ครูเมตตาและครูปราณี ชอบฝึกมารยาทให้แก่นักเรียน
  3. นักเรียนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย
  4. ณรงค์ แนะนำให้ยอดชาย งดเว้นการตกปลา และไปปฏิบัติธรรมที่วัด
 13. “จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ สุดความคิด และสุดกำลังของท่าน และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” เป็นหลักสำคัญของศาสนาใด
  1. ศาสนาคริสต์
  2. ศานาอิสลาม
  3. พระพุทธศาสนา
  4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 14. พิธีมิสซา หรือพิธีนมัสการของศาสนาคริสต์จะกระทำที่ใด และกระทำเมื่อใด
  1. ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์
  2. ที่โบสถ์ในทุกวันตอนเช้า
  3. ที่โบสถ์หรือสถานที่เหมาะสมในวันปีใหม่
  4. ที่โบสถ์หรือตามอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่เหมาะสมในวันคริสต์มาส
 15. ศีลใดจัดเป็นพิธีกรรมแรกสำหรับผู้ที่จะเข้าถือคริสต์ ศาสนา
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลมหาสนิท
  3. ศีลล้างบาป
  4. ศีลอภัยบาป
 16. การละหมาดของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
  1. เพื่อให้ชาวมุสลิมมารวมกันในโบสถ์ทุกวัน
  2. เพื่อฝึกให้ผู้กระทำรู้จักเสียสละและมีความอดทน
  3. เพื่อให้ชาวมุสลิมได้กล่าวปฏิญาณตนต่อพระอัลลอฮ์
  4. เพื่อขัดเกลาจิตใจผู้กระทำให้สะอาดบริสุทธิ์ ยับยั้งการประพฤติในสิ่งไม่ดี
 17. พิธีกรรมใดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ฝึกให้เป็นผู้เสียสละ มีความเมตตา
  1. พิธีฮัจญ์
  2. การถือศีลอด
  3. การปฏิญาณตน
  4. การบริจาคซะกาต
 18. ศาสนาใดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวรรณะ
  1. ศาสนาคริสต์
  2. ศาสนาอิสลาม
  3. พระพุทธศาสนา
  4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 19. ข้อความเกี่ยวกับเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูข้อใดถูกต้อง
  1. พระศิวะเป็นเทพผู้รักษาและคุ้มครองโลก
  2. พระนารายณ์เป็นเทพเจ้าองค์แรกในตรีมูรติ
  3. พระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาล
  4. พระวิษณุเป็นเทพผู้ทำลาย จะทำลายโลกเมื่อมีปัญหา
 20. ข้อความเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนา ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  1. ศาสนาอิสลาม – การไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า
  2. ศริสต์ศาสนา – การมีชีวิตนิรันดรอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าบนสวรรค์
  3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู – การได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกลมกลืนกับพรหม
  4. พระพุทธศาสนา – การขึ้นสวรรค์เป็นที่สุดของการประพฤติปฏิบัติธรรม

3 Comments

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

::แบบทดสอบ 7 ::

 1. ข้อใดเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  1. สัพเพ สัตตา…
  2. อิติปิโส ภะคะวา…
  3. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม…
  4. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 2. การแผ่เมตตามีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. ได้บุญกุศลที่ทำไป
  2. มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
  3. มีจิตใจอ่อนโยน สงบ เยือกเย็น
  4. ผู้ที่ได้การแผ่เมตตาสำนึกถึงบุญคุณ
 3. การบริหารจิตมีผลดีในข้อใด
  1. เป็นหนทางไปสู่นิพพาน
  2. สามารถตัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง
  3. แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ดี
  4. มีสติ จิตใจมั่นคง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การบริหารจิตแบบอานาปานสติมีข้อดีอย่างไร
  1. ร่างกายสงบและผ่อนคลาย
  2. สุขภาพจิตดีเป็นเวลานาน
  3. ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย
  4. จิตสงบนิ่งดีกว่าวิธีปฏิบัติสมาธิแบบอื่น
 5. สิ่งสำคัญต่อการบริหารจิต คืออะไร
  1. สติ
  2. สถานที่
  3. อุปกรณ์การฝึก
  4. ผู้นำในการฝึก
 6. เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องพัฒนาการคิดและปัญญาอยู่เสมอ
  1. มนุษย์มีสมองที่ฉลาด
  2. คนเราต้องคิดอยู่เสมอ
  3. เพื่อความอยู่รอดของตนเอง
  4. เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในความจริงของโลกและชีวิต
 7. การกระทำใดที่แสดงว่า ใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คุณครูบอกให้นักเรียนลอกข้อความบนกระดานลงสมุด
  1.  ใจสืบหาข้อมูลของน้ำเน่าในคลองจนรู้สาเหตุของน้ำเน่า
  2. แช่มเชื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงข่าววิธีการ
  3. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  4. เก๋นำหลักฐานการทุจริตสินค้าของบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 8. ข้อใดสอดคล้องกับการกระทำที่ใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ
  1. บอยรู้ว่าเขาได้คะแนนไม่ดี เพราะขี้เกียจอ่านหนังสือ
  2. อ้อมฝึกทำโจทย์คณิตทุกวันจนทำให้ได้คะแนนสูงขึ้นมากจากเดิมซึ่งเคยสอบตก
  3. สารู้ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลทุกคนมีความหวังในชัยชนะของทีม
  4. ก้องชวนเพื่อนไปเดินเล่นที่หน้าโรงเรียนเป็นการออกกำลังกาย
 9.  ข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
  1. โต๊ะเรียนมีรอยขีดเขียน เพราะนักเรียนทำตามใจตัวนักเรียนขาดวินัย
  2. โต๊ะเรียนชำรุดดังนั้นผู้มีหน้าที่ซ่อมจะต้องทำงานหนัก
  3. นักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะเรียนทุกเดือน
  4. โต๊ะเรียนมีรอยขีดเขียน เป็นเรื่องปกติ นักเรียนทุกคนช่วยกัน
 10. ข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบอริยสัจ
  1. เมื่อเรารู้ตัวคนเผาป่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาลักลอบการถางป่าให้หมดไป
  2. ไฟป่าเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งยากต่อการแก้ไข
  3. การปลูกต้นไม้ให้แน่นทึบจะเป็นวิธีหนึ่งในการทดแทนป่าที่ถูกไฟเผา
  4. การควบคุมดูแลป่านั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

 

2 Comments

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::