Category Archives: :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: o net ชุด 4 ::

 1. หลักธรรมในข้อใดที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
  1. ไตรสิกขา
  2. อริยสัจ 4
  3. มรรคมีองค์ 8
  4. เบญจศีล–เบญจธรรม
 2. อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่ยืนยันควาสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านใดได้ดีที่สุด
  1.  พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งเหตุผล
  2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
  3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งฝึกคนไม่ให้ประมาท
  4. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งสร้างประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคม
 3. หลักคำสอนข้อใดที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  1.  โภควิภาค 4
  2. โภคอาทิยะ 5
  3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ตราบใดที่ยังไม่บรรลุสิ่งที่ต้องการ จะไม่ยอมลุกจากที่นั่ง แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกก็ตามที นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข้อความนี้
  1. ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ดิ้นต่อไป
  2. ถ้าจะทำสิ่งใด ก็ควรทำให้จริงจัง
  3. เพื่อรักษาความถูกต้อง ยอมสละได้แม้ชีวิต
  4. ทำอะไรแล้ว ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการเสียเวลาเปล่า
 5. หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับปรินิพพานไปแล้ว อะไรเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์
  1. พระสงฆ์
  2. พระพุทธรูป
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 6. มหาชนกชาดกมีเนื้อหาสาระต้องการสอนเราในเรื่องอะไร
  1. ความซื่อสัตย์
  2. ความมีสติปัญญา
  3. ความเพียรพยายาม
  4. ความกตัญญูกตเวที
 7. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดเป็น “วันสำคัญสากลของโลก”
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 8. เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดเราควรไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ และเวียนเทียน
  1. วันธรรมสวนะ
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 9. ลักษณะของพระสงฆ์ในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรง
  1. ปฏิบัติได้น่ายกย่องนับถือ
  2. ปฏิบัติโดยมุ่งความหมดทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุด
  3. ต่อหน้าประพฤติอย่างไร ลับหลังประพฤติอย่างนั้น
  4. ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยและมรรคมีองค์  8
 10. คำว่า “สังขาร” ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร
  1. ความรู้แจ้งทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ
  2. การกำหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิต
  3. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
 11. สมพงศ์กับสมพรจี้ชิงสร้อยคอของสุชาดา ขณะขี่จักรยายนต์หลบหนีพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมพรเกิดความกลัวจึงกระโดดหนี ถูกรถกระบะที่วิ่งตามมาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนสมพงศ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ จากกรณีตัวอย่างนี้อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ทั้งหมด
  1. ความโลภ
  2. ความโกรธ
  3. ความกลัว
  4. ความหลง
 12. ในพระพุทธศาสนาถือว่าอะไรเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
  1. ชาติ
  2. อวิชชา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 13. การที่ประจวบซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มตัดสินใจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคำนึงถึงความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ แสดงว่าประจวบยึดหลักการใดในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
  1. โลกาธิปไตย
  2. อัตตาธิปไตย
  3. ธรรมาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
 14. ถ้านิวรณ์ข้อ พยาบาท เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราควรทำอย่างไรจึงจะกำจัดนิวรณ์ข้อนี้ได้
  1. หมั่นฝึกสมาธิบ่อย ๆ
  2. ฝึกให้เป็นคนมีเมตตา
  3. ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใส
  4. หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้
 15. ผู้ที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารบ้านเมืองที่มีเล่ห์เหลี่ยมและทุจริตคอร์รัปชัน แสดงว่าขาดทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. มัททวะ
  3. อาชชวะ
  4. อักโกธะ
 16. พระพุทธดำรัสที่ว่า “ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นก็เห็นทั้งสมุทัย เห็นทั้งนิโรธ เห็นทั้งมรรค…” เป็นพระพุทธดำรัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
  1. การเห็นอริยสัจ 4
  2. การบรรลุนิพพาน
  3. การปฏิบัติตามมรรค 8
  4. การดับทุกข์และหมดสิ้นกิเลส
 17. พิจารณาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ 
  ก 
  อรรถกถา 
  ข  
  บาลีพุทธวจนะ
     สัททาวิเสส
     ฎีกา
     อนุฎีกา
  ข้อใดเรียงลำดับจากเก่าแก่ที่สุดไปถึงใหม่ที่สุดได้ถูกต้อง

  1. ก,  ข,  ค, ง,  จ
  2. ก,  ข,  ง,  จ,  ค
  3. ข,  ก,  ค,  ง,  จ
  4. ข,  ก,  ง,  จ,  ค
 18. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาพระไตรปิฎกโดยวิธีใด
  1. อ่านและพยายามทำความเข้าใจ
  2. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน
  3. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
  4. อ่านเพื่อประมวลคำตอบอย่างหลากหลายในประเด็นเดียวกัน
 19. ถ้าเปรียบส่วนของพระพุทธศาสนากับส่วนประกอบของต้นไม้ การมีศีลบริสุทธิ์ เปรียบได้กับส่วนใดของต้นไม้
  1.  ลำต้น
  2. เปลือก
  3. สะเก็ด
  4. กิ่งและใบ
 20. อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ แต่อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าเรายึดถือข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตข้อใดเป็นแนวปฏิบัติ
  1.  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
  2. นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
  3. สติ โลกสฺมึ ชาคโร
  4. ราชา มุขํ มนุสฺสานํ
 21. “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” หมายความว่าอย่างไร
  1. ความสงบเป็นความสุขสุดยอด
  2. เหนือความสงบยังมีความสุขอยู่
  3. ความสุขและความสงบใคร ๆ ก็ต้องการ
  4. ไม่มีความสุขและความสงบอย่างแท้จริงในโลกนี้
 22.  พระภิกษุสมชายได้รับเชิญให้ไปรับประทานภัตตาหารที่บ้านของโยมปุ่น หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้ว โยมปุ่นก็ได้มอบของให้พระภิกษุสมชายจากกรณีตัวอย่างนี้มีความบกพร่องในเรื่องอะไร
  1. วิธีการนิมนต์พระสงฆ์
  2. การใช้คำศัพท์กับพระสงฆ์
  3. การมอบของให้แก่พระสงฆ์
  4. วิธีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 23. ลักษณะของคนที่ผ่านการบริหารจิตมาแล้วจะเป็นอย่างไร
  1.  อดทนต่องานที่ทำ
  2. พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่
  3. ชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ไม่สุงสิงกับใคร
  4. ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
 24. การหาวิธีแก้ปัญหา นักเรียนนักเลง” ควรใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยได้หรือไม่ เพราะอะไร
  1.  ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้สามารถรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น
  2. ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเนื่องจากรู้สาเหตุที่แท้จริง
  3. ไม่ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้มุ่งสอบสวนหรือตั้ง  คำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าจะแก้ปัญหา
  4. ไม่ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้เน้นการยอมรับความ จริงต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าจะหาสาเหตุที่แท้ จริง
 25. พระเถระรูปใดเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  1. พระอานนท์
  2. พระสารีบุตร
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 26. “ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าออกบิณฑบาต พญาช้างตกมันได้วิ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายพระองค์ พระอานนท์จึงได้ออกไปยืนขวางหน้าพญาช้างมิให้ทำร้ายพระพุทธองค์ โดยมิได้คำนึงถึงอันตรายที่จะมีแก่ตนเอง” เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นคุณธรรมข้อใดของพระอานนท์ที่เราควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. ความกล้าหาญ
  2. ความจงรักภักดี
  3. ความเมตตากรุณา
  4. ความรับผิดชอบในหน้าที่
 27. ข้อใดไม่ใช่เอตทัคคะของพระอานนท์
  1. เป็นพหูสูต
  2. เป็นผู้มีสติ
  3. เป็นผู้มีธิติ
  4.  เป็นผู้มีฤทธิ์
 28. “ชีวิตของคนเราเหมือนน้ำล้างเท้าที่ซึมลงแผ่นดิน” เป็นคำเปรียบเทียบของใคร
  1. จูฬสุภัททา
  2. พระอานนท์
  3. สุมนมาลาการ
  4. พระปฏาจาราเถรี
 29. จากการศึกษาประวัติของพระปฏาจาราเถรี พฤติกรรมของท่านก่อนบวชในข้อใดที่เราม่ควร ยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. ชิงสุกก่อนห่าม
  2. ไม่รู้จักกาลเทศะ
  3. กระด้างกระเดื่อง
  4. ไฟในชอบนำออก ไฟนอกชอบนำเข้า
 30. เมื่อนางปฏาจาราสูญเสียสามี ลูก พ่อแม่ และพี่ชาย ทำให้นางมีอาการคลุ้มคลั่ง จนเดินเพ้อรำพันเข้าไปในวัดเชตวัน ซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ แสดงว่านางขาดอะไร
  1. ขันติ
  2. ความเกรงใจ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ความละอายต่อบาป
 31. “แม่ได้ยินเจ้าพูดถึงพระสมณะของเจ้าด้วยความชื่นชมและศรัทธาอยู่เสมอ แม่อยากรู้ว่าพระสมณะของเจ้าดีอย่างไร” แม่ และ เจ้า ในคำกล่าวนี้หมายถึงใคร
  1. แม่ของนางปฏาจารา, จูฬสุภัททา
  2. ภรรยาของอุคคเศรษฐี, จูฬสุภัททา
  3. ภรรยาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ปฏาจารา
  4. แม่ของสุมนมาลาการ, ภรรยาของสุมนมาลาการ
 32. ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดของจูฬสุภัททาคือข้อใด
  1. สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้า
  2. นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่อุคคนคร
  3. มีส่วนทำให้พ่อแม่ของสามีนับถือพระพุทธศาสนา
  4. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างมโหฬาร
 33.  การที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้โอวาท 10 ข้อแก่นางจูฬสุภัททาก่อนส่งไปอยู่ในตระกูลของสามีที่อุคคนคร มีจุดประสงค์อะไร
  1. เพื่อให้นางจูฬสุภัททารู้จักหน้าที่ของภรรยาที่ดี
  2. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาอยู่อย่างมีความสุขในตระกูลของสามี
  3. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับตระกูลสามี
  4. เพื่อให้นางจูฬสุภัททามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะตระกูลของสามีเป็นคนนอกศาสนา
 34. สุมนมาลาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งใด
  1. ชีวิต
  2. เงิน 8 กหาปณะ
  3. ซุ้มพักร้อน 8 แห่ง
  4. ดอกมะลิ 8 ทะนาน
 35. “พระราชา…จะทรงให้จองจำเรา ฆ่าเรา หรือขับไล่เราออกจากเมือง เราก็ยอม ทั้งนี้เพราะแม้เมื่อพระราชาพระราชทานทรัพย์ก็เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพเท่านั้น ส่วนการบูชาพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราหาประมาณมิได้ทีเดียว” จากคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นคุณธรรมข้อใดของสุมนมาลาการ
  ความกล้าหาญ
  ความมีสติปัญญา
  ความมีไหวพริบปฏิภาน
  ความมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนา 
  คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

  1. ข้อ ก เท่านั้น
  2. ข้อ ง เท่านั้น
  3.  ข้อ ก และ ข
  4. ข้อ ข, ค และ ง
 36.  มหาวิทยาลัยสงฆ์ใดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่พระสงฆ์
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 37. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ในข้อใดที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  1. ทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง ประเทศ
  2. ทรงให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์
  3. ทรงให้มีการสร้างวัดและการบูรณะซ่อมแซม  โบราณสถานต่าง ๆ
  4. ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
 38. วัดประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 คือวัดอะไร
  1. วัดสระเกศ
  2. วัดสุทัศนเทพวราราม
  3. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 39. ข้อใดกล่าวถึงพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) ถูกต้องน้อยที่สุด
  1. เป็นพระที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
  2. เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
  3. เป็นพระนักเทศน์ที่พูดเก่ง โน้มน้าวใจชาวบ้านได้ดี
  4. เป็นพระนักปฏิบัติที่มีเทคนิคการสอนวิปัสสนากรรมฐานอย่างยอดเยี่ยม
 40. การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศของพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัททา) มีผลดีอย่างไร
  1. ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างออกไป
  2. ทำให้สามารถก่อตั้งสาขาของวัดป่าเพิ่มมากขึ้น
  3. ทำให้ชาวต่างประเทศบวชเป็นพระภิกษุเป็นจำนวนมาก
  4. ถูกทุกข้อ
 41. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในด้านใดมากที่สุด
  1. การปกครอง
  2. การบรรยายธรรม
  3. การบริหารและวิชาการ
  4. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 42. หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (.อ. ปยุตฺโต) ได้รับการยกย่องว่าเป็น มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค คือเล่มใด
  1. พุทธธรรม
  2. ธรรมนูญชีวิต
  3. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
  4. พจนานุกรมพุทธศาสตร์
 43. ในการศึกษาเล่าเรียน เราควรนำคุณธรรมข้อใดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.. ปยุตฺโต) มาเป็นแนวปฏิบัติมากที่สุด
  1. ความใฝ่เรียนใฝ่รู้
  2. การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
  3. การรู้จักวางตนให้เหมาะสม
  4. ความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
 44. ข้อใดไม่ใช่ คุณธรรมที่เด่นของอนาคาริก ธรรมปาละ
  1. ความรอบรู้
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
  4. ความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
 45. พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเรียกว่าอะไร
  1. พระวิทยากร
  2. พระนักเทศน์
  3. พระธรรมทูต
  4. พระธรรมจาริก
 46. บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุในข้อใดมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนักเรียนมากที่สุด
  1. พระวิทยากร
  2. พระนักเทศน์
  3. พระนักพัฒนา
  4. พระวิปัสสนาจารย์
 47. การปฏิบัติหน้าที่ของพระนักพัฒนามีผลดีต่อประชาชนอย่างไร
  1. ทำให้ประชาชนมีจิตที่สงบเป็นสมาธิในการทำงาน
  2. ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง
  3. ทำให้ประชาชนสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
  4. ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 48. พระพรหมคุณาภรณ์ (.อ. ปยุตฺโต) นอกจากได้ชื่อว่าเป็นพระนักเทศน์แล้วยังได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุประเภทใดอีก
  1. พระธรรมทูต
  2.  พระนักพัฒนา
  3. พระธรรมจาริก
  4. พระวิปัสสนาจารย์
 49. ผลดีที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทยในข้อใดสำคัญที่สุด ถ้าอุบาสกและอุบาสิกาปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง
  1.  สังคมมีความสงบเรียบร้อย
  2. เกิดความซื่อสัตย์และวางใจกัน
  3. มีแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน
  4. รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ
 50. การทำบุญตามหลักของพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. การบริจาคโลหิต
  2. การไถ่ชีวิตโคและกระบือ
  3. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
  4. การตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน
 51. มีชาวต่างชาติผู้หญิงยืนถ่ายภาพกับพระพุทธรูปในท่าทางที่ไม่เหมาะสม พระภิกษุนิกรเข้าไปชี้แจงให้ชาวต่างชาติคนนั้นเข้าใจ การกระทำของพระภิกษุนิกรเป็นการปกป้องอะไร
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 52. ในกรณีที่มีการกระทำย่ำยีพระพุทธศาสนาจากศาสนิกชนของศาสนาอื่น  ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดพลังอำนาจและมีผลในทางปฏิบัติ
  1. ขียนตำหนิลงในเว็บไซต์
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับกุม
  3. บอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ
  4. ร่วมมือกันเป็นองค์กรแล้วทำหนังสือประท้วง การกระทำ
 53.  ชาติชายและเพื่อน ๆ พากันไปหาหลวงตาบุญเพื่อให้ท่านอธิบายเรื่องอริยสัจ 4 ให้ฟัง และได้นำเครื่องไทยธรรมไปถวายท่านตามความเหมาะสมด้วยการกระทำของชาติชายและเพื่อนสอดคล้องกับข้อใด
  1. การปกป้องพระพุทธและพระธรรม
  2. การปกป้องพระธรรมและพระสงฆ์
  3. การปกป้องพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  4. การปกป้องพระพุทธศาสนาและพระรัตนตรัย
 54. ทิศเบื้องหน้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร
  1. สามี–ภรรยา
  2. บิดามารดา–บุตร
  3. ครูอาจารย์–ศิษย์
  4. พระสงฆ์–ชาวบ้าน
 55. หน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อบิดามารดาข้อใดสำคัญที่สุด
  1. การช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่าน
  2. การช่วยรักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
  3. การทำบุญอุทิศไปให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
  4. การปฏิบัติตนเป็นคนดีเหมาะกับความเป็นทายาท
 56. สามีภรรยาจะมีชีวิตคู่ที่มั่นคงและยืนยาว จะต้องยึดหลักธรรมข้อใดมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
  1. สังคหวัตถุ 4
  2. พรหมวิหาร 4
  3. ฆราวาสธรรม 4
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
 57. อ้วนไม่เคยคิดนอกใจภรรยา เมื่อทำงานได้เงินมาก็จะมอบให้ภรรยาไว้ใช้จ่ายภายในบ้าน ในกรณีนี้ภรรยาที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ขยันทำงานบ้าน
  2. จัดการงานในบ้านให้ดี
  3. สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติของสามี
  4. เก็บรักษาและใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้อย่างเหมาะสม
 58.  หากเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับต้นไม้ ศาสนพิธีเปรียบได้กับส่วนใดของต้นไม้
  1. แก่น
  2. กระพี้
  3. กิ่ง–ใบ
  4. เปลือก
 59. พิธีในข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  1. พิธีไหว้พระสวดมนต์ พิธีถวายทาน พิธีกรวดน้ำ
  2.  พิธีทอดกฐิน พิธีรักษาศีลอุโบสถ พิธีทำบุญหน้าศพ
  3. พิธีแต่งงาน พิธีถวายภัตตาหาร พิธีแสดงความเคารพพระ
  4. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
 60. ข้อใดเป็นทานพิธี
  1. การทอดกฐิน
  2. การเวียนเทียน
  3. การทำบุญวันเกิด
  4. การสวดมนต์ไหว้พระ
 61. อะไรคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของศาสนพิธี
  1. ก่อให้เกิดความฉลาด
  2. ก่อให้เกิดความสามัคคี
  3. ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
  4. ช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
 62. สุธีจัดงานบวชให้ลูกชายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เขาเตรียมสิ่งของสำหรับพิธีบวชและเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ สุธีควรคำนึงถึงหลักการใดให้มากที่สุด
  1. ความตรงต่อเวลา
  2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  3. ฐานะและภาวะทางเศรษฐกิจ
  4. ความถูกต้อง ประหยัด และเรียบง่าย
 63. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจัดอยู่ในหลักธรรมข้อใด
  1.  อิทธิบาท 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 64.  ใครบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
  1.  น้อยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  2. ก้อยและพ่อแม่เข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ป้อมกับครอบครัวไปเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเมตตา
  4. ต้อยกับพ่อแม่ไปบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเครื่องบินตก
 65. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องใดมีผลดีต่อชาติมากที่สุด
  1. แจ้งเบาะแสการค้าขายสิ่งเสพติด
  2. เข้าร่วมโครงการหยุดภาวะโลกร้อน
  3. ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
  4. ร่วมกันจัดตั้งองค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 66. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรมข้อใด
  1. ความอดทน
  2. ความเสียสละ
  3. ความสามัคคี
  4. ความมีระเบียบวินัย
 67. สมศรีไปหาพระภิกษุสมบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งอยู่ในกุฏิ ข้อใดต่อไปนี้ที่สมศรีไม่ควรกระทำ
  1. ข้าไปหาท่านภายในกุฏิ
  2. แจ้งความจำนงขอพบท่าน
  3. นั่งรอจนกว่าท่านจะออกมาหา
  4. ให้ศิษย์วัดบอกท่านว่ามีโยมมาหา 
 68. พิษณุต้องการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน จึงไปหาเจ้าอาวาสในตอนเย็นวันหนึ่ง  ในสถานการณ์เช่นนี้พิษณุต้องเตรียมสิ่งใดไปถวายท่าน
  1. เงิน
  2.  ภัตตาหาร
  3. เครื่องไทยธรรม
  4.  ดอกไม้และธูปเทียน
 69. ในสถานการณ์ใดที่เราต้องลุกขึ้นยืนรับและแสดงความเคารพพระสงฆ์
  1. พระสงฆ์เดินเข้ามาในพิธีขณะที่เรากำลังนั่งเก้าอี้
  2. พระสงฆ์เดินเข้ามาในพิธีขณะที่เรากำลังนั่งอยู่กับพื้น
  3. พระสงฆ์เดินตามมาข้างหลังขณะที่เราเดินอยู่กับ เพื่อน
  4. พระสงฆ์เดินขึ้นมาบนรถประจำทางขณะที่เรานั่งอยู่แถวหน้า
 70. ใครปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องแเหมาะสม
  1. สมหญิงนั่งคุยกับพระภิกษุบุญธรรมสองต่อสองหน้ากุฏิ
  2. หลังจากคุยธุระกับพระภิกษุสาครเสร็จแล้ว สุชาติรีบลาท่านกลับ
  3. อนุวัฒน์เห็นว่าพระภิกษุทินกรเป็นเพื่อนสนิทของตนจึงนำเรื่องตลกมาเล่าให้ท่านฟัง
  4. เมื่อเห็นพระภิกษุสามเณรเดินสวนทางมา พงษ์ศักดิ์หลีกเข้าข้างทางยืนมองดูท่านเดินผ่านไป
 71.  ถ้าจำเป็นต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
  1. อรอนงค์นั่งเก้าอี้ตัวถัดไป
  2. ปัญญานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปด้านซ้าย
  3. พัชรานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปโดยมีปัญญานั่งคั่นกลาง
  4. ณัฐวุฒินั่งเก้าอี้ตัวถัดไปโดยเว้นเก้าอี้ว่างไว้ 1 ตัว
 72. ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์ที่ยกพื้นสูง หลังจากถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว ผู้ถวายควรแสดงความเคารพโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม
  1. หมอบกราบ
  2. น้อมตัวลงยกมือไหว้
  3. กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
  4. จะแสดงความเคารพด้วยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
 73.  ในกรณีที่พระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง เมื่อนิกรหลีกเข้าข้างทางด้านซ้ายมือของท่านแล้ว ก็ยืนมองท่านเดินผ่านไป การกระทำ ของนิกรถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
  1. ถูกต้อง เพราะขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างนี้
  2. ถูกต้อง เพราะเป็นการแสดงความเคารพวิธีหนึ่ง
  3. ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้เอามือประสานไว้ข้างหน้า
  4. ไม่ถูกต้อง เพราะขาดวิธีการแสดงความเคารพ ด้วยการน้อมตัวลงยกมือไหว้
 74. การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ทางใดที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากที่สุด
  1. ทางใจ
  2. ทางกาย
  3. ทางวาจา
  4. ทางกายและทางวาจา
 75. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
  1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. การพัฒนาที่สนองความต้องการของมนุษย์
  3. การพัฒนาที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
  4. การพัฒนาที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติปัญญา
 76. หลักความคิดใดที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. หลักเสรีภาพ
  2. หลักความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ
  3. หลักความเชื่อในความสามารถของมนุษย์
  4. หลักการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของมนุษย์เอง
 77. การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบตามแนวพระพุทธศาสนาต้องพัฒนาอะไรก่อน
  1. คน
  2. สังคม
  3. เศรษฐกิจ
  4.  สิ่งแวดล้อม
 78. ชาวพุทธมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่อิงอาศัยกันและกัน เป็นการมองตามหลักการของหลักธรรมใด
  1. หลักอธิปไตย
  2. หลักไตรลักษณ์
  3. หลักพรหมวิหาร 4
  4. หลักปฏิจจสมุปบาท
 79. หลักการในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
  1. หลักโลกาธิปไตย
  2. หลักการเป็นนายเหนือธรรมชาติ
  3. หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี
  4. หลักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการอิงอาศัยกันและกัน
 80.  ตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนามนุษย์จะต้องเป็นไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา เราเรียกหลักการนี้ว่าอะไร
  1. หลักไตรสิกขา
  2. หลักไตรลักษณ์
  3. หลักสังคหวัตถุ 4
  4. หลักโยนิโสมนสิการ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: o-net ชุด 3 ::

 1. การกระทำของบุคคลใดที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจอันดีต่อศาสนาอื่น ๆ ดีที่สุด
  1. ตองไม่คิดมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น
  2. ธานีไม่เคยพูดจาหรือทำกิริยาดูถูกศาสนาอื่น
  3. นิดมักหาเวลาว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมของศาสนา ต่าง ๆ
  4. บัวศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เพื่อหา ข้อดีและข้อด้อย
 2. ศาสนามีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
  1. เป็นที่พึ่งทางใจ
  2. แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  3. สร้างความกลมเกลียวในสังคม
  4. เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
 3. พิธีกรรมใดของคริสต์ศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เลือดเนื้อของชาวคริสต์กับเลือดเนื้อของพระเยซูคริสต์ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  1. พิธีศีลสมรส
  2. พิธีศีลล้างบาป
  3. พิธีศีลบรรพชา
  4. พิธีศีลมหาสนิท
 4. ข้อใดคือความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อศีลกำลัง แต่นิกายโปร แตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อศีลแก้บาป แต่นิกายโปร แตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. นิกายโรมันคาทอลิกนับถือพระแม่มารีย์ แต่นิกาย โปรเตสแตนต์ไม่นับถือ
  4. นิกายโรมันคาทอลิกนับถือสันตะปาปาเป็น ตัวแทนของพระเจ้า แต่นิกายโปรเตสแตนต์ไม่นับถือ
 5. ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งใด
  1. ทิศ 6
  2. อริยสัจ 4
  3. พุทธคุณ 9
  4. มรรคมีองค์ 8
 6. หลักการใดไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนา
  1. หลักกฎแห่งกรรม
  2. หลักความเป็นกฎธรรมชาติ
  3. หลักความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  4. หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
 7. วิธีการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ตามหลักการของพระพุทธเจ้าหมายถึงข้อใด
  1. มนุษย์จะต้องมีอิสรภาพที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้
  2. มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้พึ่งตนเองได้
  3. มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ต้องอาศัยผู้อื่น
  4. มนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากการบันดาลของ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
 8. หลักปฏิบัติข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามสอนให้มุสลิมมีความเสียสละและรู้จักสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยกว่า
  1. การทำสุหนัต
  2. การละหมาด
  3. การจ่ายซะกาต
  4. การบำเพ็ญฮัจญ์
 9. ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. คำสอนของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
  2. ผู้ที่นับถือศาสนาไม่ยอมรับศาสนาอื่น
  3. รูปเคารพของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
  4. พิธีกรรมของแต่ละศาสนามีวิธีการที่แตกต่างกัน
 10. ความเมตตาตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธ แม้จะถูกด่าว่าอย่างเสียหาย
  2. ช่วยคนชราข้ามถนนทั้งที่กำลังรีบไปทำงาน
  3. เห็นใจว่าเพื่อมนุษย์ต่างก็มีชีวิตที่แตกต่างกันไป
  4. บริจาคเงินเข้ากองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ ยากไร้
 11. คำสอนเรื่อง” อาณาจักรของพระเจ้า” ในคริสต์ ศาสนาสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใด
  1. ด้วยการแสดงความรัก
  2. ด้วยการแสดงความกตัญญู
  3. ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคง
  4. ด้วยการมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
 12. หลักคำสอนเรื่องใดที่เป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนมากเป็นพิเศษ
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทัปปัจจยตา
  3. กฎแห่งกรรม
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 13. ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด
  1. ความเชื่อ
  2. ความมั่นใจ
  3. ความเลื่อมใส
  4. ความเชื่อมั่นด้วยเหตุผล
 14. การแก้ปัญหาตามหลักของอริยสัจ 4 สอนให้ แก้ปัญหาอย่างไร
  1. แก้ที่สาเหตุ
  2. แก้ที่ตัวปัญหา
  3. แก้ที่ตัวบุคคล
  4. แก้ที่สภาพแวดล้อม
 15. สถานการณ์ใดที่ควรนำทางสายกลางมาปฏิบัติมากที่สุด
  1. น้ำขึ้นให้รีบตัก
  2. เข็นครกขึ้นภูเขา
  3. เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
  4. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
 16. อปายโกศลหมายถึงข้อใด
  1. รู้ความเสื่อม
  2. รู้ความเจริญ
  3. รู้วิธีการละเหตุของความเสื่อม
  4. รู้วิธีการสร้างเหตุของความเจริญ
 17. ประเทศใดไม่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป
  1. ภูฏาน
  2. เนปาล
  3. อินเดีย
  4. อัฟกานิสถาน
 18. บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้คือใคร
  1. พระสงฆ์
  2. พุทธบริษัท 4
  3. ชาวพุทธตัวอย่าง
  4. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 19. ตาแม้นพูดว่า “กรรมของไอ้จุก” แสดงว่าตาแม้นมีศรัทธาแบบใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. ตถาคตโพธิสัทธา
  4. กัมมัสสกตาสัทธา
 20. แคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นที่มีอำนาจสูงสุดในสมัยพุทธกาล ตั้งอยู่บริเวณใดในประเทศอินเดียปัจจุบัน
  1. ลุ่มแม่น้ำสินธุ
  2. ลุ่มแม่น้ำคงคา
  3. ตอนใต้ของประเทศเนปาล
  4. รัฐไมซอร์ ทางใต้ของประเทศอินเดีย
 21. เจ้าลัทธิคนใดที่มีความเห็นว่าการทรมานกายด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ลำบาก เป็นทางหลุดพ้นจากความทุกข์
  1. ปูรณกัสสปะ
  2. มักขลิโคศาล
  3. นิครนถ์ นาถบุตร
  4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 22. พุทธพจน์ข้อใดที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการแบ่งชนชั้นของสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาล
  1. ให้ปฏิบัติไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  2. บุคคลมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  3. รรณะทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่มีรูปแบบ
  4. คนเราจะดีหรืจะชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่ขึ้น อยู่กับชาติตระกูล
 23. พราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงเรียกพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  1. ตรัสรู้อริยสัจ 4
  2. ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
  3. ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
  4. หลังจากตรัสรู้แล้วได้นำสิ่งที่ตรัสรู้มาสั่งสอน ประชาชน
 24. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “พุทธจริยา” ได้ถูกต้อง
  1. สิ่งที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติ
  2. พระคุณของพระพุทธเจ้า
  3. สิ่งที่ประพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ
  4. พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า
 25. นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ศึกษาพระพุทธศาสนา
  2. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. ทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวัน
  4. ช่วยประดิษฐานพระพุทธศาสนา
 26. สถานที่ใดเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  1. ปาวาลเจดีย์
  2. สาลวโนทยาน
  3. สวนลุมพินีวัน
  4. มกุฏพันธนเจดีย์
 27. เหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับการตรัสเรื่อง เวสสันดรชาดกของพระพุทธเจ้า
  1. ฝนโบกขรพรรษ์ตก
  2. พระสงฆ์บำเพ็ญศีล
  3. อุบาสกอุบาสิกาบริจาคทาน
  4. ราหุลกุมารขอบวชตามเสด็จ
 28. การให้ทานในข้อใดที่ทำให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ ออกจากเมืองเชตุดร
  1. ให้กัณหาชาลีแก่ชูชก
  2. ให้พระนางมัทรีแก่พราหมณ์ชรา
  3. ให้สัตตสดกมหาทานแก่พวกวณิพกกระยาจก
  4. ให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์จากเมืองกาลิงครัฐ
 29. เหตุผลที่ทำให้เฒ่าชูชกต้องดั้นด้นเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอกัณหาชาลีจากพระเวสสันดรมาเป็นคนรับใช้คือข้อใด
  1. มีนิสัยขี้ขอ
  2. ถูกภรรยาบังคับ
  3. ต้องการลองใจพระเวสสันดร
  4. ทำตามคำสั่งของพระเจ้ากาลิงครัฐ
 30. เวสสันดรชาดกให้ข้อคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. การให้ทาน
  2. ความอดทน
  3. การรู้จักเสียสละ
  4. ความตั้งใจอันแน่วแน่
 31. การที่นางมัทรีตามเสด็จพระเวสสันดร เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์ไปทุกหนทุกแห่ง แสดงว่านางมัทรีมีพฤติกรรมตามข้อใด
  1. มุ่งมั่น จริงจัง
  2. สงบเสงี่ยม เจียมตัว
  3. ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
  4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 32. การศึกษาพระเวสสันดรชาดกในข้อใดนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้มีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้
  1. การฟังเทศน์มหาชาติ
  2. การสนทนากับพระสงฆ์
  3. การอ่านจากพระไตรปิฎก
  4. การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 33. พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพุทธะข้อใด
  1. อนุพุทธะ
  2. ปัจเจกพุทธะ
  3. พุทธานุพุทธะ
  4. สัพพัญญูพุทธะ
 34. การค้นพบสัจธรรมแล้วนำมาสั่งสอนมนุษย์ให้รู้และปฏิบัติตามจนเกิดความสงบสุขและสันติภาพในสังคมเป็นพุทธจริยาข้อใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. พุทธัตถจริยาและญาตัตถจริยา
 35. อริยสัจ 4 โดยสาระแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. ความจริงที่ควรละเว้น 4
  2. ความจริงที่ควรประพฤติ 4
  3. ความจริงที่ควรประพฤติ 2 ที่ควรละเว้น 2
  4. ความจริง 2 ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน
 36. การจัดกลุ่มหลักธรรมลงในอริยสัจ 4 ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ขันธ์ 5, นิยาม 5 → ทุกข์
  2. ภาวนา 4, คิหิสุข 4 → นิโรธ
  3. อุบาสกธรรม 5, ธาตุ 4 → มรรค
  4. อกุศลวิตก 3, อบายมุข 4 → สมุทัย
 37. ถ้าอกุศลวิตก 3 จัดเป็นสมุทัย อะไรจะจัดเป็นทุกข์
  1. ธาตุ 4
  2. ภาวนา 4
  3. อบายมุข 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 38. คำว่า “วิญญาณ” ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร
  1. การกำหนดรู้เพื่อแยกกายและจิต
  2. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  3. การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง
 39. ร่างกายในทัศนะของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. จิตและเจตสิก
  2. ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ
  3. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  4. อายตนะภายในและอายตนะภายนอก
 40. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับกรรมนิยาม
  1. เกลือจิ้มเกลือ
  2. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
  3. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
 41. นางสาวก้อยไปทำศัลยกรรมใบหน้าและร่างกายส่วนอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจนิยามข้อใด
  1. อุตุนิยาม
  2. พีชนิยาม
  3. กรรมนิยาม
  4. ธรรมนิยาม
 42. เด็กชายวินัยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทุกวัน จึงคิดจะแก้แค้นให้สมใจ ถือว่าเป็นวิตกในข้อใด
  1. กุศลวิตก
  2. กามวิตก
  3. วิหิงสาวิตก
  4. พยาบาทวิตก
 43. การทำร้ายและเข่นฆ่ากันเป็นผลเกิดมาจากอกุศลวิตกข้อใด
  1. กามวิตก
  2. วิหิงสาวิตก
  3. พยาบาทวิตก
  4. อาจเกิดได้จากเหตุทั้ง 3
 44. การพัฒนาความประพฤติมีผลดีอย่างไร
  1. ทำให้จิตใจเข้มแข็งและมั่นคง
  2. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมต่าง ๆ
  4. เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
 45. ประชาดีใจมากที่สอบวิชาพระพุทธศาสนาได้คะแนนสูงสุดของห้อง แสดงว่าประชาอยู่ในขั้นตอนใดของสัทธรรม
  1. ปริยัติ
  2. ปฏิบัติ
  3. ปฏิเวธ
  4. ปริยัติและปฏิบัติ
 46. หากต้องความสุขและความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตตามหลักวุฒิธรรมควรปฏิบัติตนเช่นไร
  1. มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
  2. ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และยุติธรรม
  3. ซื่อสัตย์ รู้จักข่มใจ อดทน และเสียสละ
  4. คบคนดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดอย่างถูกวิธี และปฏิบัติ ถูกต้อง
 47. การกระทำของใครถือว่าเป็นโยนิโสมนสิการ
  1. ต้อยไปวัดฟังธรรมทุกวันพระ
  2. หญิงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
  3. กุ้งเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่ครูสอน
  4. ก่อนจะทำอะไรป้อมจะคิดก่อนเสมอ
 48. ธรรมะของพละ 5 ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่เป็นพลังผลักดันให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างไม่ท้อถอย
  1. สติ
  2. วิริยะ
  3. ศรัทธา
  4. ปัญญา
 49. อุบาสกที่ดีต้อง “ไม่ถือมงคลตื่นข่าว” แสดงว่าอุบาสกที่ดีต้องมีธรรมะข้อใด
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. เมตตากรุณา
 50. ลูกที่เจริญกว่าพ่อแม่ไม่ว่าจะโดยคุณธรรม ศีลธรรมความรู้และฐานะจัดเป็นบุตรประเภทใด
  1. อวชาตบุตร
  2. อนุชาตบุตร
  3. สหชาตบุตร
  4. อภิชาตบุตร
 51. อะไรสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูลูก
  1. เงิน
  2. ของเล่น
  3. ปัจจัยสี่
  4. ความรัก
 52. ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวและการหย่าร้างในสังคมปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะสามีภรรยาบกพร่องในหน้าที่เรื่องใดมากที่สุด
  1. การมีอำนาจในบ้าน
  2. การจัดการงานในบ้าน
  3. การมีผัวเดียวเมียเดียว
  4. การรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
 53. ภรรยาที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ ตรงกับสำนวนใด
  1. กระเชอก้นรั่ว
  2. เสน่ห์ปลายจวัก
  3. แม่สายบัวแต่งตัวเก้อ
  4. ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร
 54. คนที่รู้จักตนเองและพยายามขวนขวายเปลี่ยนแปลงฐานะ ภาวะ และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แสดงว่ามีสันโดษข้อใด
  1. ยถาพลสันโดษ
  2. ยถาลาภสันโดษ
  3. ยถาสารุปปสันโดษ
  4. ข้อ 1 และข้อ 2
 55. “หลักธรรมเรื่องสันโดษเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในชีวิตมาแล้วมากกว่า” นักเรียนเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร
  1. เห็นด้วย เพราะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ไม่ต้อง ขวนขวายอะไรอีก
  2. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะ สันโดษง่ายกว่าผู้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
  3. ไม่เห็นด้วย เพราะความสันโดษเหมาะสำหรับคน ทุกคนที่ยังมีความต้องการอยากได้อย่างไม่มีที่ สิ้นสุด
  4. ไม่เห็นด้วย เพราะความสันโดษเหมาะสำหรับคน ทุกคนที่สอนให้รู้จักตนเอง วิเคราะห์ตนเอง มีสติ และมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต
 56. บัณฑิตในพุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ” หมายถึงใคร
  1. คนที่มีงานทำ
  2. คนที่มีการศึกษา
  3. คนที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
  4. คนที่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
 57. การกระทำข้อใดแสดงว่าได้นำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  1. หลีกเลี่ยงการมีศัตรู
  2. ควบคุมตนเองเมื่อเกิดอาการผิดหวัง
  3. แสดงอาการผีเข้าผีออกให้คนอื่นเห็น
  4. แสวงหาเพื่อนคู่คิดเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ
 58. พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ” สอนให้เรามีคุณธรรมข้อใด
  1. สติ
  2. ปัญญา
  3. ความสุข
  4. ความอดทน
 59. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นหนังสือที่เกิดจากการศึกษาพระไตรปิฎกวิธีใด
  1. อ่านและพยายามทำความเข้าใจ
  2. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน
  3. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
  4. อ่านเพื่อประมวลคำตอบที่หลากหลายในประเด็น เดียวกัน
 60. ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะทรงผ่านการปฏิบัติตนตามข้อใด
  1. บำเพ็ญตบะ
  2. บำเพ็ญโยคะ
  3. บำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. บำเพ็ญเพียรทางจิต
  1.  2 1 3 4
  2.   2 1 4 3
  3.  3 4 2 1
  4.  4 2 1 3

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: o-net ชุด 2 ::

 1. จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาทุกศาสนาคืออะไร
  1. เน้นการเข้าใจหลักธรรม
  2. สอนให้ยึดมั่นในองค์ศาสดา
  3. เน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
  4. สอนให้ศาสนิกชนของตนทำความดี
 2. หลักคำสอนของแต่ละศาสนาแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่มีลักษณะสำคัญบางประการร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวคืออะไร
  1. ความเข้าใจชีวิตและพัฒนาชีวิต
  2. ความยึดมั่นศรัทธาในองค์ศาสดา
  3. ความยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
  4. ความเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ปราศจากคุณค่า
 3. นิกายต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในข้อใด
  1. ความขัดแย้งกันระหว่างผู้นำของศาสนา
  2. ความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ
  3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ
  4. ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับหลักธรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
 4. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรม ของคริสต์ศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การทำสงครามเพื่อศาสนา
  4. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
 5. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของศาสนาอิสลามที่เด่นชัดกว่าศาสนาอื่น ๆ
  1. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว
  2. เน้นความเสมอภาคแห่งชาวมุสลิม
  3. ศรัทธาในความรักที่มีต่อมนุษยชาติ
  4. ไม่บูชารูปเคารพและไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ
 6. ความเชื่อใดที่ถือว่าเป็นความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. เชื่อเรื่องวิญญาณ
  2. เชื่อว่าสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย
  3. เชื่อเทพเจ้าและการบวงสรวงเทพเจ้า
  4. เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัย
 7. เพราะอะไรชาวพุทธจึงต้องไหว้พระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์
  1. เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การนับถือ
  2. เพราะเป็นโครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนา
  3. เพราะเป็นการระลึกถึงความดีงาม ข้อปฏิบัติ และ การประพฤติดีปฏิบัติชอบ
  4. เพราะเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามในฐานะที่เป็นชาวพุทธ
 8. การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามีผลต่อการปฏิรูปสังคมชมพูทวีปโดยตรงและโดยอ้อมอย่างไร
  1. การล่มสลายของชั้นวรรณะ
  2. การล่มสลายของศาสนาอื่น
  3. การเชื่อในอเทวนิยมคือไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
  4. การไม่แบ่งชั้นวรรณะ การแก้ไขความทุกข์ของ สังคม การช่วยให้สังคมเกิดสันติสุข
 9. การบำเพ็ญฮัจญ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกมีจุดประสงค์สำคัญเพื่ออะไร
  1. เพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้น
  2. เพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานและคุ้มครองรักษา
  3. เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้มวลมนุษย์
  4. เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและความเสมอภาค ของชาวมุสลิมทั่วโลก
 10. ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างกัน
  1. ไม่ถือว่าศาสนาเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิต
  2. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนต่าง ศาสนา
  3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่น ให้ความสนใจ เฉพาะศาสนาของตน
  4. ไม่ลบหลู่ความคิดหลักในศาสนาอื่นโดยยังเชื่อมั่นในศาสนาของตน
 11. ตามหลักศาสนาพราหมณ์–ฮินดู สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร
  1. โมกษะ
  2. สันยาสี
  3. อาตมัน
  4. ปรมาตมัน
 12. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีทฤษฎี และวิธีการที่เป็นสากล
  1. เป็นศาสนาที่แพร่หลายทั่วโลก
  2. เป็นศาสนาที่มุ่งเอาชนะธรรมชาติ
  3. เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของ มนุษย์
  4. เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นความสันติสุขของมวล มนุษยชาติ
 13.  “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นสากล” หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่ตรงกันกับศาสนาอื่น
  3. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 14. “ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อเรื่องวัตถุมงคล” ข้อความนี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้ามกับข้อใด
  1.  ศีล
  2. จาคะ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 15. เพราะเหตุใดอริยสัจ 4 จึงถือว่าเป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล
  1.  เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
  2. เป็นคำสอนที่พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงในโลก
  3. เป็นวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักของวิทยาศาสตร์
  4. เป็นคำสอนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าถูกต้อง และเป็นจริง
 16. ข้อใดกล่าวถึงมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้อง
  1. หนทาง 8 ประการที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์
  2. ทางสายกลาง 8 ประการที่นำไปสู่ความดับทุกข์
  3. องค์ประกอบ 8 ประการที่จะนำไปสู่ความดับ ทุกข์
  4. ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ 8 ประการที่นำไปสู่ความดับทุกข์
 17. ข้อใดไม่จัดอยู่ในลักษณะของกระบวนการพัฒนาปัญญา
  1. โกศล
  2. อายโกศล
  3.  อปายโกศล
  4. อุปายโกศล
 18. ข้อใดเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กโดยวิธีการแห่งศรัทธาที่ดีที่สุด
  1. ครูอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอน
  2. ผู้ใหญ่ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
  3. พระสงฆ์เทศนาอบรมสั่งสอนหลักธรรม
  4. พ่อแม่เอาใจใส่เลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น
 19. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 20. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา
  1. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
  2. ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า
  3. ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระ ทำในวัฏสงสาร
  4. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ ต้องคอยรับผลกรรม
 21. ข้อใดกล่าวถึงดินแดนชมพูทวีปไม่ถูกต้อง
  1.  เป็นดินแดนแห่งต้นหว้า
  2. เดิมเป็นที่อยู่ของพวกดราวิเดียน
  3.  เดิมเป็นที่อยู่ของพวกอารยันซึ่งเป็นชนผิวขาว
  4. เป็นดินแดนที่มากไปด้วยลัทธิความเชื่อและ วัฒนธรรม
 22. บุคคลกลุ่มใดที่สร้างระบบวรรณะให้ เกิดขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล
  1.  ศูทร
  2.  แพศย์
  3.  กษัตริย์
  4.  พราหมณ์
 23. การแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยใช้ระบบวรรณะในสมัยก่อนพุทธกาล ก่อให้เกิดผลตามข้อใด
  1. เป็นประโยชน์ในการปกครอง
  2. ทำให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน
  3. เป็นการทำลายสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ มนุษย์
  4. ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าเพราะมัวแต่แย่ง ชิงความเป็นใหญ่กัน
 24. พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการใด
  1.  อดอาหาร
  2.  เข้าญาณสมาบัติ
  3.  บำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. บำเพ็ญเพียรทางจิต
 25. พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดน ใดเป็นแห่งแรก
  1.  เมืองพาราณสี แคว้นกาสี
  2. เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
  3. เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
  4. เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
 26. พุทธจริยาข้อใดที่มีผลทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวาง
  1. ญาตัตถจริยา
  2. พุทธัตถจริยา
  3. โลกัตถจริยา
  4. ถูกทุกข้อ
 27. สถานที่ใดไม่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้
  1. โคนต้นนิโครธ
  2. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
  3. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
  4. ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 28. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  1.  พระอานนท์
  2.  พระสุภัททะ
  3.  พระสารีบุตร
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 29. พระเวสสันดรชาดกเป็นผู้บำเพ็ญบารมี ในด้านใด
  1.  ศีลบารมี
  2.  ขันติบารมี
  3.  ทานบารมี
  4. บำเพ็ญเพียรบารมี
 30. สถานที่ที่พระเวสสันดรชาดกจะไปบำเพ็ญพรตออกผนวชเป็นฤๅษีคือที่ใด
  1. เขาวงกต
  2. เมืองเจตรัฐ
  3. แคว้นกาลิงครัฐ
  4. หมู่บ้านทุนนวิฏฐ์
 31. “มีชายผิวดำนำดอกบัวทองสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์ ทรงรับดอกบัวทองนั้นไว้ แล้วนำมาประดับที่พระกรรณ” ข้อความนี้เป็นความฝันของใคร
  1.  พระนางมัทรี
  2.  พระนางผุสดี
  3.  พระเวสสันดร
  4.  พระเจ้าสญชัย
 32.  “แม้พระเจ้าสญชัยและพระนางผุสดีจะขอร้องให้พระนางมัทรีพร้อมด้วยกัณหาชาลีอยู่พระนครต่อไป แต่พระนางมัทรีไม่ทรงยินยอมจะขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปทุกหนทุกแห่ง” เหตุการณ์นี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด
  1. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน
  2. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย กัน
  3. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องมีความจงรักภักดีต่อ กัน
  4. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องมีความรักและความ เข้าใจกัน
 33. พระเวสสันดรชาดกให้ข้อคิดสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4 ประการ คือ “เข้าใจขอ เข้าใจให้เข้าใจใช้ และเข้าใจซึ่งกันและกัน” เหตุการณ์ตอนใดต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่อง เข้าใจขอ
  1.  พระนางผุสดีขอพร 10 ประการ กับพระอินทร์
  2.  เฒ่าชูชกขอให้พรานเจตบุตรบอกทางไปเขาวงกต แก่ตน
  3.  นางอมิตดาขอให้เฒ่าชูชกไปขอกัณหาชาลีจาก พระเวสสันดรมารับใช้ตน
  4. พราหมณ์ 8 คนจากเมืองกาลิงครัฐขอช้างปัจจัยนาเคนทร์จากพระเวสสันดรชาดก
 34. “พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระปัญญาคุณ” หมายความสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  1.  ทรงเป็นผู้ฉลาด
  2.  ทรงเป็นผู้แก้ปัญหาได้ดี
  3.  ทรงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
  4.  ทรงเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมและสั่งสอนชาวโลก
 35. สัพพัญญูพุทธะกับปัจเจกพุทธะเหมือนกันในเรื่องอะไร
  1. การสั่งสอนธรรม
  2. การตรัสรู้ด้วยตนเอง
  3. การก่อตั้งพระศาสนา
  4. การสถาปนาพุทธบริษัท
 36. คุณค่าของพุทธะที่แสดงออกมาในรูปของพุทธัตถจริยาคือเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นเรื่องใด
  1. การบัญญัติพระวินัย
  2. การสถาปนาพุทธบริษัท 4
  3. การแสดงธรรมแก่มวลมนุษย์
  4. การมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์
 37. อริยสัจ 4 ข้อใดที่เราควรบรรลุ
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 38. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรกับนิโรธ
  1. ให้รู้
  2. ให้ละ
  3. ให้บรรลุ
  4. ให้เจริญ
 39. ขันธ์ 5 แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ รูปขันธ์และนามขันธ์ ถ้ารูปขันธ์ ได้แก่ รูป แล้วนามขันธ์จะได้แก่อะไร
  1.  ดิน น้ำ ลม ไฟ
  2. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญญา
  4. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
 40. เมื่อเราพบเพื่อนที่ไม่ได้พบกันมานาน ปรากฏว่าเรายังจำได้ เป็นลักษณะของนามขันธ์ข้อใด
  1. เวทนา
  2. สัญญา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 41. การศึกษาเรื่องนามรูปมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอย่างไร
  1. รู้จักตนเองมากขึ้น
  2.  รู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
  3. รู้จักการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง
  4. รู้จักความเป็นจริงของชีวิตและไม่ยึดติดในตัวตน มากเกินไป
 42. ข้อใดก่อให้เกิดกรรมตามหลักกรรมนิยาม
  1. นายดำจับปลามาขายทุกวัน
  2. นายขาวเดินใจลอยไปเหยียบมดตาย
  3. นายเขียวขุดบ่อน้ำไว้ใช้ แมวตกลงไปตาย
  4. นายแดงก่อไฟไว้ แมลงบินมาถูกไฟไหม้ตาย
 43. ชัยกับชิดเป็นพี่น้องกัน ชัยเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย มีสัมมาคารวะ แต่ชิดเป็นเด็กดื้อรั้น ไม่เคารพยำเกรง ใคร พฤติกรรมเช่นนี้อธิบายได้ด้วยนิยามอะไรเพราะอะไร
  1. พีชนิยาม เพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
  2. อุตุนิยาม เพราะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
  3. จิตนิยาม เพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่ แตกต่างกัน
  4. กรรมนิยาม เพราะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ว่า ใครทำกรรมอะไรไว้ ย่อมได้รับผลของ กรรมนั้น
 44. ข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อภาวนา
  1. การสำรวมกาย วาจา และใจ
  2. การพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม
  3. การพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา
  4. การประนมมือ การไหว้ การกราบ และการคำนับ
 45. การกระทำในข้อใดเป็นปัญญาภาวนา
  1. นิดออกกำลังกายเป็นประจำ
  2. น้อยตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน
  3. ก้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
  4. กุ้งทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ
 46. สมพรและครอบครัวจะเดินทางไปพักผ่อนที่น้ำตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขั้นตอนใดเป็นขั้นปฏิบัติที่สอดคล้องหลักสัทธรรม
  1. เดินทางไปถึงน้ำตกไทรโยคโดยสวัสดิภาพ
  2. เดินทางไปน้ำตกไทรโยคตามเส้นทางในแผนที่
  3. ศึกษาเส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันและเวลาใน การเดินทาง
  4. สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำตกไทรโยคและ จังหวัดกาญจนบุรี
 47. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” สุธีถือคตินี้จึงเลือกคบแต่บัณฑิตหรือคนดี แสดงว่าสุธีประพฤติปฏิบัติตามวุฒิธรรมข้อใด
  1. สัปปุริสสังเสวะ
  2. สัทธัมมัสสวนะ
  3. โยนิโสมนสิการ
  4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ
 48. “แห่ไหว้ต้นตะเคียนยักษ์อายุ 100 ปี ขอเลขเด็ด หวังรวยทางลัด” แสดงว่าขาดพลังอะไรตามหลักพละ 5
  1. สติ
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 49. เมาแล้วขับ ถูกจับ ปรับแน่” โครงการนี้ต้องการรณรงค์ให้คนขับรถมีสติ ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติในหลักธรรมข้อใด
  1. พละ 5
  2. ภาวนา 4
  3. วุฒิธรรม 4
  4. อุบาสกธรรม 5
 50. “บุญเขต” หมายถึงใคร
  1. พระสงฆ์
  2. พระพุทธเจ้า
  3. พระมหากษัตริย์
  4. ทุกข้อที่กล่าวมา
 51. พ่อแม่ต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อลูก ๆ แสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. อิทธิบาท 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 52. คู่สมรสที่จะมีชีวิตคู่ยืนยาว เป็นคู่สร้างคู่สม ต้องยึดหลักธรรมข้อใดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  1. มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
  2. ซื่อสัตย์ รู้จักข่มใจ อดทน และเสียสละ
  3. มีความรักใคร่ ขยัน เอาใจใส่ และคิดใคร่ครวญ
  4. มีความเชื่อ ความประพฤติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรู้เสมอกัน
 53.  สำนวนว่า “กิ่งทองใบหยก” น่าจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองตามหลักพระพุทธศาสนาในข้อใด
  1. อิทธิบาท 4
  2. สมชีวิธรรม 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 54. นุชทำงานได้เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือน อยากมีเงินเพิ่มเพราะตัวเองค่าใช้จ่ายมาก จึงไปทำบัตรเครดิต 2 ใบ จากกรณีนี้นักเรียนคิดว่าการกระทำของนุชไม่สอดคล้องกับสันโดษข้อใด
  1. ยถาพลสันโดษ
  2. ยถาลาภสันโดษ
  3. ยถาสารุปปสันโดษ
  4. ทุกข้อที่กล่าวมา
 55. ความสันโดษกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร
  1. เหมือนกัน เพราะยึดหลักการเดียวกันคือความพอ เหมาะพอดี
  2. เหมือนกัน เพราะสอนให้รู้จักยินดีในสิ่งที่ตนมี อยู่ โดยไม่ต้องขวนขวายหรือแสวงหาสิ่งอื่น
  3. ไม่เหมือนกัน เพราะความสันโดษเป็นเรื่องของ พระสงฆ์ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของชาว บ้าน
  4. ไม่เหมือนกัน เพราะความสันโดษสอนไม่ให้ ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้แสวงหาสิ่งต่าง ๆ แต่ยึดทางสายกลาง
 56. พระพุทธศาสนาสอนว่าสันโดษเป็นหลักธรรมที่สร้างความสุขความสำเร็จแก่ชีวิตอย่างหนึ่ง ดังนั้น บุคคลที่สันโดษจึงหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามข้อใด
  1. หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นของตนหรือเป็นสิทธิ ของตน
  2. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นหรือของที่ได้มาโดยไม่ ชอบธรรม
  3. ภาคภูมิใจในผลสำเร็จที่ชอบธรรมที่ตนสร้างขึ้น ด้วยความพากเพียรพยายามสุดความสามารถ
  4. ภาคภูมิใจในผลสำเร็จที่เกิดจากกำลังของตน มี ความอดทนรอคอยผลสำเร็จที่พึงเกิดจากการกระ ทำของตน
 57. “น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ” ตรงข้ามกับสำนวนข้อใด
  1. ผีเข้าผีออก
  2. มียศเสื่อมยศ
  3. กล้าได้กล้าเสีย
  4. บาปบุญคุณโทษ
 58. “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้)” พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้กล่าวถึงการฝึกจิตเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีจิตใจเข้มแข็ง
  2. เพื่อให้มีสติควบคุมจิต
  3. เพื่อให้อดทนต่อความผิดหวัง
  4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามศีล 5
 59. ข้อใดเรียงลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
  1. บาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา สัททาวิเสส ฎีกา อนุฎีกา
  2. บาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา สัททาวิเสส
  3.  บาลีพระไตรปิฎก สัททาวิเสส อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
  4. บาลีพระไตรปิฎก ฎีกา อนุฎีกา อรรถกถา สัททาวิเสส

1 Comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::, :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: o-net ชุด 1 ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือ
  1. ศาสดาและนักบวช
  2. รูปเคารพและศาสนสถาน
  3. นักบวชและศาสนพิธี
  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
 2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน ยกเว้นข้อใด
  1. หลักคำสอนในเรื่องพระเจ้า
  2. หลักคำสอนในเรื่องการเสียสละ
  3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
  4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
 3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธีอะไร
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลล้างบาป
  4. ศีลมหาสนิท
 4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  1. ศาสนาอิสลาม
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาฮินดู
  4. พระพุทธศาสนา
 5. นการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
  1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
  2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
  4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
 6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  1. โมเสส
  2. พระเยซู
  3. มหาวีระ
  4. มุฮัมมัด
 7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ความหลุดพ้น
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
 8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ชฎิล 3 พี่น้อง
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
 11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด
  1. การสืบพันธุ์
  2. สิ่งไม่มีชีวิต
  3. สภาพแวดล้อม
  4. การทำงานของจิต
 12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
  1. ทอดกฐิน
  2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายสังฆทาน
  4. ถวายผ้าจำนำพรรษา
 14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
  1. พระวัปปะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระมหานามะ
 15. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. ศรัทธาบารมี
 16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 11 ::

 1.  ศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างกับศาสนาอื่นในเรื่องอะไร
  1. ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว
  2. ความศรัทธาในศาสนฑุตของพระผู้เป็นเจ้า
  3. การปฏิบัติศาสนกิจกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากัน
  4. การกำหนดข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิด
 2. ความมุ่งหมายสำคัญของการบริจาคซะกาตในศาสนาอิสลามคืออะไร
  1. เพื่อให้คนรวยได้มีโอกาสทำบุญซึ่งจะได้กุศลแรงที่สุด
  2. เพื่อให้คนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น
  4. เพื่อใ้เป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
 3. การถือศีลอดในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสิ่งใด
  1. ฝึกความอดทนในภาวะสงคราม
  2. ฝึกความหิวในเวลาข้าวยากหมากแพง
  3. ฝึกให้คนมีเมตตาธรรมเมื่อเห็นคนหิวโหย
  4. ฝึกให้เกิดสำนึกในความทุกข์ยากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 4. การห้ามมองคนอื่นในแง่ร้าย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้น สอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานข้อใด
  1. มนุาย์เป็นคนดีเหมือนกันหมด
  2. มนุษย์เป็นคนดีแต่กลับทำชั่ว
  3. มนุษย์เป็นคนชั่วแต่อาจกลับทำดีได้
  4. มนุษยืมีทั้งคนดีและคนชั่ว

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 10 ::

 1. ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้สันตะปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะสาเหตุใด
  1. ชายหญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกันจะได้มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขตลอดไป
  2. การแต่างงานจะก่อให้เกิดบุตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้
  3. การแต่างงานเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระทำต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า
  4. เป็นการป้องกันไม่ให้คนประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น
 2. คำว่าศีล ในคริสตศาสนาหมายถึงอะไร
  1. ข้อห้าม
  2. ข้อควรปฏิบัติ
  3. พิธีกรรม
  4. ศรัทธา
 3. คริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่ยอมรับฐานะของพระสันตะปาปาในเรื่องใด
  1. เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
  2. เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งนักบุญต่างๆ
  3. เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
  4. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
 4. ปรัชญาในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด
  1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
  2. ความเสียสละ
  3. การให้อภัย
  4. ความรักในเพื่อนมนุษย์
 5. แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในคริสตศาสนาอย่างครบถ้วน
  1. รักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจ
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
  3. รักพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน
  4. พวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่าน
 6. พระเยซูอยู่ในฐานะอย่างไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและชาวโลก
  1. เป็นประกาศก
  2. เป็นพระเมสสิอาร์
  3. เป็นพระเจ้า
  4. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
 7. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร
  1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา
  2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
  3. ความเป้นคริสต์ชนที่เคร่งครัด
  4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ
 8. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงให้เห็นอะไร
  1. การระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. การปฏิญาณตนเป็นคริสตชน
  3. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
  4. การได้รับกำลังและล้างบาป
 9. สาเหตุที่แท้จริงทำให้คริสตศาสนาแตกเป็นนิกายใหญ่ครั้งแรก คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์ธอดอกซ์ ได้แก่ข้อใด
  1. การตีความหมายในคัมภีร์ต่างกัน
  2. ขนบประเพณีและวัฒนธรรมต่างกัน
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับสภาพวะของพระเยซูต่างกัน
  4. การแข่งขันทางด้านการเมืองระหว่างฝ่ายกรุงโรมและฝ่ายกรุงรอนสแตนติโนเบิล
 10. ตามหลักศาสนาคริสต์ พฤติกรรมของผู้ใดในข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่แสดงว่าเป็นผู้รักพระเจ้า
  1. ผู้ที่ตั้งใจศึกษาคำสอนและหมั่นไปโบสถ์สม่ำเสมอ
  2. ผู้ที่ตั้งใจทำความดีตามคำสนอที่มีอยู่ในพระคัมภีร์
  3. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไดรับทุกข์ภัย
  4. ผู้ที่บรรลุอุทิศภาวนาถึงพระเจ้าละเว้นไม่ข้องแวะกับวิถีชีวิตทางโลก
 11. การประกอบพิธีศีลกำลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์
  2. เพื่อให้เป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  3. เพื่อให้ชาวคริสต์คนอื่นยืนยันว่าตนเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพื่อให้พระเยซูคริสต์ยอมรับความเป็นชาวคริสต์ของตนอย่างสมบูรณ์
 12. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของคริสต์ศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
  4. การทำสงครามเพื่อศาสนา
 13. ข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
  1. ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิท
  2. ศีลล้างบาปกับศีลกำลัง
  3. ศีลล้างบาปกับศีลสารภาพบาป
  4. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 14. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ  10 ประการ
  2. ประวัติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเสลและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 15. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล
 16. เรื่องสำัคัญ
  1. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 17. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ 10 ประการ
  2. ประวันติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเลสและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 18. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล 
 19. เรื่องสำัคัญที่ทำให้นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกอย่างเห็นได้ชัดคืออะไร
  1. เรื่องพระเจ้า
  2. เรื่องนักบวช
  3. เรื่องพระคัมภีร์
  4. เรื่องบัญญัติ 10 ประการ
 20. ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า อาณาจักรของพระเจ้า ในศาสนาคริสตืมากทีสุด
  1. ที่ประทับของพระสันตปาปาที่นครวาติกัน
  2. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
  3. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า
  4. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล 
 21. นิกายโปรแตสแตนท์ต่งจากนิกายคาทอลิกในข้อใด
  1. ไม่ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้า
  2. ไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของพระเจ้า
  3. ไม่เชื่อเรื่องบาปกำเนิด
  4. ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์
 22. หลักคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ หรือตรีเอกานุภาพ หมายถึงข้อใด
  1. มีพระเจ้า 3 องค์
  2. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏเป็น 3 บุคคล
  3. มีพระเจ้าลงมาปรากฏในโลก 3 ครั้ง
  4. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
 23. ในศาสนาคริสต์บุคคลจะเข้าไปเป็นสมาชิกของศาสนจักรจะต้องผ่านพิธีหรือศีลข้อใด
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลบวชหรือศีลบรรพชา
 24. ตามคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูมีสถานภาพตรงกับข้อใด
  1. เป็นบุตรของพระเจ้า
  2. พระเจ้าที่อยู่ในร่างมนุษย์
  3. เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปมนุษย์
  4. เป็นคนที่พระเจ้าเลือกมาเพื่อให้เผยแผ่ศาสนา
 25. ความต่างกันที่สำคัญระหว่างนิกายคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์คือข้อใด
  1. คาทอลิกเชื่อศ๊ลแก้บาปแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. คาทอลิกเชื่อศีลกำลังแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. คาทอลิกนับถือพระแม่มาเรียแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
  4. คาทอลิกนับถือพระสันตปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
 26. พิธีบังสุกุลซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติคล้ายกับพีธีกรรมใดของศาสนาคริสต์
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลเจิมคนป่วย
 27. การรับศีลในชีวิตของศาสนิกชนสามารถรับได้หลายครั้ง แต่พิธีรับศีลข้อใดที่คริสตศาสนิกชนสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
  1. ศีลบวช ศีลกำลัง ศีลล้างบาป
  2. ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลแต่งงาน
  3. ศีลล้างบาป ศีลแก้บาป ศีลมหาสนิท
  4. ศีลมหาสนิท ศีลล้างบาป ศิลเจิมคนป่วย
 28. ข้อใดคือหลักธรรมสำคัญของคริสต์ศาสนา
  1. ความรู้
  2. ความรัก
  3. ความเชื่อ
  4. ความหลุดพ้น
 29. เพราะเหตุใดพิธีมหาสนิทจึงถือว่าเป็นพิธ๊กรรมที่สำคัญที่สุดต่อคริสตศาสนิกชน
  1. เพราะเป็นการระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. เพราะเป็นการชำระบาปมลทินต่างๆ ที่ติดตัวมา
  3. เพราะเป็นพิธีทีทำให้เป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพราะเป็นพิธีที่ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างชาวคริสต์
 30. มาซีอาร์ ในศาสนาคริสต์หมายถึงใคร
  1. โมเสส
  2. พระยะโฮวา
  3. พระเยซู
  4. นักบุญปิเตอร์ (เปโตร)
 31. หลักคำสอนที่เป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  1. ความรักต่อพระเจ้า
  2. ความรักต่อพระเจ้าและรู้จักให้อภัย
  3. ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์
  4. ความรักต่อพระเจ้าและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
 32. พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ที่ถือปฏิบัติเหมือนกันคือข้อใด
  1. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลบรรพชา
  3. พิธีศีลมหาสนิท และพิธีศีลเจิมคนไข้
  4. พิธีศีลแก้บาป และพิธ๊ศีลมหาสนิท
 33. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการอวสานของพระเยซู
  1. ทรงตำหนิผู้นำศาสนายิวว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสม
  2. ทรงสั่งสอนคลาดเคลื่อนไปจากคำสอนของโมเลส
  3. ทรงซ่องสุมผู้คนจะก่อการร้ายและเป็นการกบฏต่ออาณาจักรโรมัน
  4. ทรงอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเมสสิอาห์
 34. นิกายโปรแตสแตนท์ปฏิเสธหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของนริกายคาทอลิกหลายประการแต่ยอมรับในข้อใด
  1. การยอมรับแม่พระและนักบุญ
  2. การยอมรับพระเยซูเป็นพระบุตร
  3. การยอมรับอำนาจสูงสุดของโรม
  4. การอยมรัรบศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
 35. พระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์อย่างชัดเจนในเรื่องใด
  1. พระบุตร พระจิต
  2. พระบิดา และพระอาณาจักร
  3. ความรัก ความเมตตา
  4. ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
 36. การทำพิธีล้างบาป ตามหลักศาสนาคริสต์นั้นมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  1. ให้กายและใจบริสุทธิ์ยั่งยืน
  2. เป็นการไถ่บาปที่ตนได้กระทำมา
  3. ให้หมดยาปที่ติดตัวจากบรรพบุรุษ
  4. มิให้เป็นที่รังเกียจของชาวคริสต์
 37. ข้อความใดผิดจากความจริง
  1. ศาสนาคริสต์ทุกนิกายต่างก็นับถือสันตะปาปาด้วยกัน
  2. ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ศาสนาที่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระเยซูผู้เป็นเจ้าทั้งหมด
  3. ศาสนาพุทธมีข้อห้ามในศีล 5 ที่ตรงกับบัญญัติ 10 ประการ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
  4. ศาสนายิว เริ่มพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ที่ขนานพระนามว่า ยะโฮวา หรือ ยาหเวห์
 38. ตามทํศนะของศาสนาคริสต์เหตุใดมนุษย์จึงมีลักษณะที่จะทำความชั่วได้
  1. เพราะมนุาย์มีบาปแต่กำเนิด
  2. เพราะมนุษย์มีจิตใจอ่อนแอ
  3. เพราะการทำดีต้องเกิดจากความข่มใจ
  4. เพราะมนุาย์มีเสรีภาพ
 39. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็น ศาสนาแห่งความรัก คือข้อใด
  1. พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์
  2. พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
  3. ความรักใคร่ผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
  4. มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง
 40. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของ พิธีศีลสมรส
  1. เพื่อป้องกันการประพฤตินอกใจ
  2. เพื่อความผาสุกในชีวิตของคู่สมรส
  3. เพื่อเตรียมกำเนิดบุตรที่พระเป็นเจ้าประทานให้
  4. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทำต่อหน้าพระเจ้า
 41. คำอธิบายต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. คริสต์ศาสนาริกายกรีกออร์โธดอกซ์มีมาก่อนนิกายโปรแตสแตนท์
  2. สันตะปาปาทรงเป็นประมุขของศาสนิกชนทั่วโลกไม่ว่านิกายใด
  3. ศาสนายิวยึดถือเรื่องตรีเอกานุาพเช่นเดียวกับการยึดถือบัญฐัติ 10 ประการ
  4. ซานตาครอสเป็นนักบุญซึ่งคริสต์ศาสนิกชนทุกนิกายให้การยกย่องบูชา
 42. ข้อใดถูกต้องตามคำสอนในคริสตศาสนา
  1. ผู้ที่กระทำผิดโดยเจตนาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ
  2. มนุษย์จะพ้นบาปที่มีมาแต่กำเนิดก็ต่อเมื่อยอมับการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู
  3. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วให้เราเป็นคนเช่นไร
  4. มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะทำความดีพอเพียงที่จะได้รับเข้าอยู่ในดินแดนของพระเจ้า
 43. หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสตืประกอบกันในข้อใดมากทีสุด
  1. พระศาสนจักร พระเยซู การไถ่บาป ไม่ทำร้ายกัน
  2. พระคริสตจักร พระบิดา พระบุตร พระจิต
  3. จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่ามีความโลภ
  4. จงรักพระเจ้า รักมนุษยชาติ เสียสละ ให้อภัย 
 44. ข้อใดคือ ความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. โปรแตสแตนท์ไม่มีนักบวช
  2. โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า
  3. โปรแตสแตนท์ไม่ใช้ไม้กางเขน
  4. โปรแตสแตนท์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว
 45. การให้อภัยในศาสนาคริสต์หมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธผู้อื่นเมื่อถูกล่วงเกิน
  2. ไม่ทำร้ายตอบเมื่อเขาทำร้ายเรา
  3. ไม่ถือว่าผู้ทำร้ายเราเป็นศัตรู
  4. ไม่เก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาอาฆาตแค้น
 46. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  1. การมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้า
  2. การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  3. การมีชีวิตสุขสงบในโลก
  4. การได้เข้าถึงพระเจ้า
 47. การที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามสาวกองค์หนึ่งที่ชักดาบออกมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ให้รอดพ้นจากดาบของศิษย์ทรยศ โดยกล่าวว่า ผู้ที่ถือดาบจะต้องพิเนาศเพราะดาบ คำกล่าวนี้ตรงกับข้อใด
  1. พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นชีพ
  2. อดัมกับอีวาถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษจนทำให้มนุษยชาตมี บาปกำเนิด
  3. พระมะหะหมัดสิ้นพระชนม์ระหว่างการอพยพจากเมืองมักกะห์ไปเมืองเมดินา
  4. โมเสสนำพาชาวยิวซึ่งเป็นทาสของอิยิปต์ไปประสบชะตากรรมถึงขั้นล้มตายในทะเลแดง
 48. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า Messiah คืออะไร
  1. พระผู้ช่วยให้รอด ไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาป
  2. ผุ้เผยพระวจนะและนำวจนะของพระเจ้ามาให้มนุษย์
  3. พระผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในเอกภพ
  4. พระบุตรของพระเจ้าผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งปวง
 49. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด
  1. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากระบบพหุเทวนิยมเป็ฯเอกเทวนิยม
  2. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
  3. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือว่าคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นวจนะของพระนบีมูฮัมหมัด
  4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติว่ามุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียว
 50. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  1. เพื่อประหยัดอาหารไว้บริโภคยามขาดแคลน
  2. เพื่อให้รู้จักความหิวโหยและอดกลั้นต่อความทกุข์กายและทางใจ
  3. เพื่อให้รำลึกความอดอยากที่ชาวมุสลิมต้องเผชิญในระยะเริ่มประกาศศาสนา
  4. เพื่อให้เห็นคุรค่าของอาหารมากขึ้น

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 9 ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
  1. ศาสดาและนักบวช
  2. รูปเคารพและศาสนสถาน
  3. นักบวชและศาสนพิธี
  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
 2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกันยกเว้นคือข้อใด
  1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า
  2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
  3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
  4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
 3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลล้างบาป
  4. ศีลมหาสนิท
 4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  1. ศานาอิสลาม
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาฮินดู
  4. พระพุทธศาสนา
 5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยต้องทำอย่างไร
  1. ต้องกระทำตั้งแต่จำตวามได้เป็นต้นไป
  2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เช้าและเย็น
  4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
 6. บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  1. โมเสส
  2. พระเยซู
  3. มหาวีระ
  4. มูฮัมมัด
 7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ความหลุึดพ้น
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
 8. พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฏีสากล หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุกให้เป็นตัวแทนหลังจากปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ชฏิล 3 พี่น้อง
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. อาฬารดาบสและอุททกดาบส
 11. พืชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฏธรรมชาติ เรื่องใด
  1. การสืบพันธ์
  2. สิ่งไม่มีชีวิต
  3. สภาพแวดล้อม
  4. การทำงานของจิต
 12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
  1. ทอดกฐิน
  2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายสังฆทาน
  4. ถวายผ้าจำนำพรรษา
 14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดที่มีคุณลักษณะเป้นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
  1. พระวัปปะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระภิททิยะ
  4. พระมหานามะ
 15. เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. ศรัทธาบารมี
 16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4
 17. การบริจาคทานที่เรียกว่า ซะกาต ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้เราสละความเห็นแก่ตัว
  2. เพื่อให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  3. เพื่อให้เรารู้จักทำความดีที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ถ้าประสงค์จะทำ
  4. เพื่อให้สังคมมีหลักประกันว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะได้รับการคุ้มครอง
 18. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพือ่ส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
  4. เพื่อให้คนได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 19. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่่องใดมากทีสุด
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิืที่ดี
  4. เพื่อให้คนได้รับความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 20. หลักธรรมข้อใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากทีสุด
  1. การไม่ลักขโมย
  2. การไม่ล่วงประเวณี
  3. การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน
  4. การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
 21. ศีลล้างบาปหรือศีลบัพติศมาในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไร
  1. ศีลที่ทำให้บุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปกำเนิดและเป็นชาวคริสต์ได้
  2. ศีลที่ใช้ขออภัยต่อพระเจ้เมื่อได้กระทำบาป
  3. ศีลที่ทำให้คู่บ่าวสาวเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนเข้าพิธีสมรส
  4. ศีลที่ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงการเสียสละของพระเยซูต่อมนุษย์
 22. พระเยซูมีฐานะอย่างไรในทรรศนะของคริสตศาสนิกชน
  1. เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
  2. เป็นมนุษย์ที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์ทั้งหลาย
  3. เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งได้คำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์
  4. เป็นพระเจ้า
 23. ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้สันตะปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะเหตุใด
  1. เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
  2. เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งนักบุญต่างๆ
  3. เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
  4. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
 24. ปรัชญาในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด
  1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
  2. ความเสียสะ
  3. การให้อภัย
  4. ความรักในเพื่อนมนุษย์
 25. แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในคริสตศาสนาอย่างครบถ้วน
  1. รักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจ
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
  3. รักพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน
  4. พวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่าน
 26. พระเยซูอยู่ในฐานะอะไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและขาวโลก
  1. เป็นประกาศก
  2. เป็นพระเมสสิอาห์
  3. เป็นพระเจ้า
  4. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
 27. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร
  1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา
  2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
  3. ความเป็นคริสตชนที่เคร่งครัด
  4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ
 28. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงให้เห็นถึงอะไร
  1. การระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. การปฏิญาณตนเป็นคริสตชน
  3. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
  4. การได้รับกำลังและล้างบาป
 29. สาเหตุที่แท้จริงทำให้คริสตศาสนาแตกเป็นนิกายใหญ่คร้้งแรก คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท์ ได้แก่ข้อใด
  1. การตีความหมายในคัมภีร์ต่างกัน
  2. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างกัน
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับสภาวะของพระเยซูต่างกัน
  4. การแข่งขันด้านการเมืองระหว่างฝ่ายกรุงโรมและฝ่ายคอนสแตนติโนเบิล
 30. ตามหลักศาสนาคริสต์ พฤติกรรมของผู้ใดในข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่แสดงว่าเป็นผู้รักพระเจ้า
  1. ผู้ที่ตั้งใจศึกษาคำสอนและหมั่นไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ
  2. ผู้ที่ตั้งใจทำความดีตามคำสอนที่มีอยู่ในศาสนาคริสต์
  3. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความช่วยเหลือผู้มีความทุกข์
  4. ผู้ที่บวชอุทิศตนภาวนาถึงพระเจ้าละเว้นไม่ข้องแวะกับวิถีชีวิตทางโลก
 31. การประกอบพิธีศีลกำลัง  (conformaion) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์
  2. เพื่อให้เป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  3. เพื่อให้ชาวคริสต์คนอื่นยืนยันว่าตนเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพื่อให้พระเยซูคริสค์ยอมับความเป็นชาวคริสตืของตนอย่างสมบูรณ์
 32. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของคริสตศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
  4. การทำสงครามเพื่อศาสนา
 33. ข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
  1. ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิท
  2. ศีลล้างบาปกับศีลกำลัง
  3. ศีลล้างบาปกับศีลสารภาพบาป
  4. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 34. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ 10 ประการ
  2. ประวัติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเลสและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 35. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล
 36. เรื่องสำคัญที่ทำให้นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกอย่างเห็นได้ชัดคืออะไร
  1. เรื่องพระเจ้า
  2. เรื่องนักบวช
  3. เรื่องพระคัมภีร์
  4. เรื่องบัญญัติ 10 ประการ
 37. ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า อาณาจักรพระเจ้า ในศาสนาคริสต์มากที่สุด
  1. ที่ประทับของพระสันตะปาปาที่นครวาติกัน
  2. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
  3. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า
  4. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล
 38. นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายคาทอลิกในข้อใด
  1. ไม่ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้า
  2. ไม่ถือว่าพระสันตะปาปาเป็นพระประมุขของศาสนา
  3. ไม่เชื่อเรื่องบาปกำเนิด
  4. ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์
 39. หลักคำสอนเรื่องพระตรีเอกานุภาพ หมายถึงข้อใด
  1. มีพระเจ้า 3 องค์
  2. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏใน 3 บุคคล
  3. มีพระเจ้าลงมาปรากฏในโลก 3 คน
  4. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
 40. ในศาสนาคริสต์บุคคลจะเข้าไปเป็นสมาชิกของศาสนจักรจะต้องผ่านพิธีหรือศีลข้อใด
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลบวชหรือศีลบรรพชา
 41. ตามคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูมีสถานภาพตรงกับข้อใด
  1. เป็นบุตรของพระเจ้า
  2. พระเจ้าที่อยู่ในร่างกายมนุาย์
  3. เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปมนุษย์
  4. เป็นคนที่พระเจ้าเลือกเพื่อให้เผยแพร่ศาสนา
 42. ความต่างกันที่สำคัญระหว่างนิกายคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์คือข้อใด
  1. คาทอลิกเชื่อศีลแก้บาปแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. คาทอลิกเชื่อศีลกำลังแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. คาทอลิกนับถือพระแม่มาเรียแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
  4. คาทอลิกนับถือพระสันตะปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้า แต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::