Category Archives: :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: o net ชุด 4 ::

 1. หลักธรรมในข้อใดที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
  1. ไตรสิกขา
  2. อริยสัจ 4
  3. มรรคมีองค์ 8
  4. เบญจศีล–เบญจธรรม
 2. อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่ยืนยันควาสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านใดได้ดีที่สุด
  1.  พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งเหตุผล
  2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
  3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งฝึกคนไม่ให้ประมาท
  4. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งสร้างประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคม
 3. หลักคำสอนข้อใดที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  1.  โภควิภาค 4
  2. โภคอาทิยะ 5
  3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
  4. ถูกทุกข้อ
 4. ตราบใดที่ยังไม่บรรลุสิ่งที่ต้องการ จะไม่ยอมลุกจากที่นั่ง แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกก็ตามที นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข้อความนี้
  1. ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ดิ้นต่อไป
  2. ถ้าจะทำสิ่งใด ก็ควรทำให้จริงจัง
  3. เพื่อรักษาความถูกต้อง ยอมสละได้แม้ชีวิต
  4. ทำอะไรแล้ว ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการเสียเวลาเปล่า
 5. หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับปรินิพพานไปแล้ว อะไรเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์
  1. พระสงฆ์
  2. พระพุทธรูป
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 6. มหาชนกชาดกมีเนื้อหาสาระต้องการสอนเราในเรื่องอะไร
  1. ความซื่อสัตย์
  2. ความมีสติปัญญา
  3. ความเพียรพยายาม
  4. ความกตัญญูกตเวที
 7. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดเป็น “วันสำคัญสากลของโลก”
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 8. เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดเราควรไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ และเวียนเทียน
  1. วันธรรมสวนะ
  2. วันเข้าพรรษา
  3. วันออกพรรษา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 9. ลักษณะของพระสงฆ์ในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรง
  1. ปฏิบัติได้น่ายกย่องนับถือ
  2. ปฏิบัติโดยมุ่งความหมดทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุด
  3. ต่อหน้าประพฤติอย่างไร ลับหลังประพฤติอย่างนั้น
  4. ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยและมรรคมีองค์  8
 10. คำว่า “สังขาร” ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร
  1. ความรู้แจ้งทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ
  2. การกำหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิต
  3. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
 11. สมพงศ์กับสมพรจี้ชิงสร้อยคอของสุชาดา ขณะขี่จักรยายนต์หลบหนีพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมพรเกิดความกลัวจึงกระโดดหนี ถูกรถกระบะที่วิ่งตามมาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนสมพงศ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ จากกรณีตัวอย่างนี้อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ทั้งหมด
  1. ความโลภ
  2. ความโกรธ
  3. ความกลัว
  4. ความหลง
 12. ในพระพุทธศาสนาถือว่าอะไรเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
  1. ชาติ
  2. อวิชชา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 13. การที่ประจวบซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มตัดสินใจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคำนึงถึงความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ แสดงว่าประจวบยึดหลักการใดในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
  1. โลกาธิปไตย
  2. อัตตาธิปไตย
  3. ธรรมาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
 14. ถ้านิวรณ์ข้อ พยาบาท เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราควรทำอย่างไรจึงจะกำจัดนิวรณ์ข้อนี้ได้
  1. หมั่นฝึกสมาธิบ่อย ๆ
  2. ฝึกให้เป็นคนมีเมตตา
  3. ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใส
  4. หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้
 15. ผู้ที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารบ้านเมืองที่มีเล่ห์เหลี่ยมและทุจริตคอร์รัปชัน แสดงว่าขาดทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. มัททวะ
  3. อาชชวะ
  4. อักโกธะ
 16. พระพุทธดำรัสที่ว่า “ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นก็เห็นทั้งสมุทัย เห็นทั้งนิโรธ เห็นทั้งมรรค…” เป็นพระพุทธดำรัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
  1. การเห็นอริยสัจ 4
  2. การบรรลุนิพพาน
  3. การปฏิบัติตามมรรค 8
  4. การดับทุกข์และหมดสิ้นกิเลส
 17. พิจารณาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ 
  ก 
  อรรถกถา 
  ข  
  บาลีพุทธวจนะ
     สัททาวิเสส
     ฎีกา
     อนุฎีกา
  ข้อใดเรียงลำดับจากเก่าแก่ที่สุดไปถึงใหม่ที่สุดได้ถูกต้อง

  1. ก,  ข,  ค, ง,  จ
  2. ก,  ข,  ง,  จ,  ค
  3. ข,  ก,  ค,  ง,  จ
  4. ข,  ก,  ง,  จ,  ค
 18. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาพระไตรปิฎกโดยวิธีใด
  1. อ่านและพยายามทำความเข้าใจ
  2. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน
  3. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
  4. อ่านเพื่อประมวลคำตอบอย่างหลากหลายในประเด็นเดียวกัน
 19. ถ้าเปรียบส่วนของพระพุทธศาสนากับส่วนประกอบของต้นไม้ การมีศีลบริสุทธิ์ เปรียบได้กับส่วนใดของต้นไม้
  1.  ลำต้น
  2. เปลือก
  3. สะเก็ด
  4. กิ่งและใบ
 20. อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ แต่อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าเรายึดถือข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตข้อใดเป็นแนวปฏิบัติ
  1.  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
  2. นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
  3. สติ โลกสฺมึ ชาคโร
  4. ราชา มุขํ มนุสฺสานํ
 21. “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” หมายความว่าอย่างไร
  1. ความสงบเป็นความสุขสุดยอด
  2. เหนือความสงบยังมีความสุขอยู่
  3. ความสุขและความสงบใคร ๆ ก็ต้องการ
  4. ไม่มีความสุขและความสงบอย่างแท้จริงในโลกนี้
 22.  พระภิกษุสมชายได้รับเชิญให้ไปรับประทานภัตตาหารที่บ้านของโยมปุ่น หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้ว โยมปุ่นก็ได้มอบของให้พระภิกษุสมชายจากกรณีตัวอย่างนี้มีความบกพร่องในเรื่องอะไร
  1. วิธีการนิมนต์พระสงฆ์
  2. การใช้คำศัพท์กับพระสงฆ์
  3. การมอบของให้แก่พระสงฆ์
  4. วิธีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 23. ลักษณะของคนที่ผ่านการบริหารจิตมาแล้วจะเป็นอย่างไร
  1.  อดทนต่องานที่ทำ
  2. พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่
  3. ชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ไม่สุงสิงกับใคร
  4. ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
 24. การหาวิธีแก้ปัญหา นักเรียนนักเลง” ควรใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยได้หรือไม่ เพราะอะไร
  1.  ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้สามารถรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น
  2. ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเนื่องจากรู้สาเหตุที่แท้จริง
  3. ไม่ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้มุ่งสอบสวนหรือตั้ง  คำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าจะแก้ปัญหา
  4. ไม่ได้ เพราะวิธีคิดแบบนี้เน้นการยอมรับความ จริงต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าจะหาสาเหตุที่แท้ จริง
 25. พระเถระรูปใดเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  1. พระอานนท์
  2. พระสารีบุตร
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 26. “ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าออกบิณฑบาต พญาช้างตกมันได้วิ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายพระองค์ พระอานนท์จึงได้ออกไปยืนขวางหน้าพญาช้างมิให้ทำร้ายพระพุทธองค์ โดยมิได้คำนึงถึงอันตรายที่จะมีแก่ตนเอง” เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นคุณธรรมข้อใดของพระอานนท์ที่เราควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. ความกล้าหาญ
  2. ความจงรักภักดี
  3. ความเมตตากรุณา
  4. ความรับผิดชอบในหน้าที่
 27. ข้อใดไม่ใช่เอตทัคคะของพระอานนท์
  1. เป็นพหูสูต
  2. เป็นผู้มีสติ
  3. เป็นผู้มีธิติ
  4.  เป็นผู้มีฤทธิ์
 28. “ชีวิตของคนเราเหมือนน้ำล้างเท้าที่ซึมลงแผ่นดิน” เป็นคำเปรียบเทียบของใคร
  1. จูฬสุภัททา
  2. พระอานนท์
  3. สุมนมาลาการ
  4. พระปฏาจาราเถรี
 29. จากการศึกษาประวัติของพระปฏาจาราเถรี พฤติกรรมของท่านก่อนบวชในข้อใดที่เราม่ควร ยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. ชิงสุกก่อนห่าม
  2. ไม่รู้จักกาลเทศะ
  3. กระด้างกระเดื่อง
  4. ไฟในชอบนำออก ไฟนอกชอบนำเข้า
 30. เมื่อนางปฏาจาราสูญเสียสามี ลูก พ่อแม่ และพี่ชาย ทำให้นางมีอาการคลุ้มคลั่ง จนเดินเพ้อรำพันเข้าไปในวัดเชตวัน ซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ แสดงว่านางขาดอะไร
  1. ขันติ
  2. ความเกรงใจ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ความละอายต่อบาป
 31. “แม่ได้ยินเจ้าพูดถึงพระสมณะของเจ้าด้วยความชื่นชมและศรัทธาอยู่เสมอ แม่อยากรู้ว่าพระสมณะของเจ้าดีอย่างไร” แม่ และ เจ้า ในคำกล่าวนี้หมายถึงใคร
  1. แม่ของนางปฏาจารา, จูฬสุภัททา
  2. ภรรยาของอุคคเศรษฐี, จูฬสุภัททา
  3. ภรรยาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ปฏาจารา
  4. แม่ของสุมนมาลาการ, ภรรยาของสุมนมาลาการ
 32. ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดของจูฬสุภัททาคือข้อใด
  1. สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้า
  2. นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่อุคคนคร
  3. มีส่วนทำให้พ่อแม่ของสามีนับถือพระพุทธศาสนา
  4. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างมโหฬาร
 33.  การที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้โอวาท 10 ข้อแก่นางจูฬสุภัททาก่อนส่งไปอยู่ในตระกูลของสามีที่อุคคนคร มีจุดประสงค์อะไร
  1. เพื่อให้นางจูฬสุภัททารู้จักหน้าที่ของภรรยาที่ดี
  2. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาอยู่อย่างมีความสุขในตระกูลของสามี
  3. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับตระกูลสามี
  4. เพื่อให้นางจูฬสุภัททามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะตระกูลของสามีเป็นคนนอกศาสนา
 34. สุมนมาลาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งใด
  1. ชีวิต
  2. เงิน 8 กหาปณะ
  3. ซุ้มพักร้อน 8 แห่ง
  4. ดอกมะลิ 8 ทะนาน
 35. “พระราชา…จะทรงให้จองจำเรา ฆ่าเรา หรือขับไล่เราออกจากเมือง เราก็ยอม ทั้งนี้เพราะแม้เมื่อพระราชาพระราชทานทรัพย์ก็เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพเท่านั้น ส่วนการบูชาพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราหาประมาณมิได้ทีเดียว” จากคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นคุณธรรมข้อใดของสุมนมาลาการ
  ความกล้าหาญ
  ความมีสติปัญญา
  ความมีไหวพริบปฏิภาน
  ความมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนา 
  คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

  1. ข้อ ก เท่านั้น
  2. ข้อ ง เท่านั้น
  3.  ข้อ ก และ ข
  4. ข้อ ข, ค และ ง
 36.  มหาวิทยาลัยสงฆ์ใดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่พระสงฆ์
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 37. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ในข้อใดที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  1. ทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง ประเทศ
  2. ทรงให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์
  3. ทรงให้มีการสร้างวัดและการบูรณะซ่อมแซม  โบราณสถานต่าง ๆ
  4. ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
 38. วัดประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 คือวัดอะไร
  1. วัดสระเกศ
  2. วัดสุทัศนเทพวราราม
  3. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 39. ข้อใดกล่าวถึงพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) ถูกต้องน้อยที่สุด
  1. เป็นพระที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
  2. เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
  3. เป็นพระนักเทศน์ที่พูดเก่ง โน้มน้าวใจชาวบ้านได้ดี
  4. เป็นพระนักปฏิบัติที่มีเทคนิคการสอนวิปัสสนากรรมฐานอย่างยอดเยี่ยม
 40. การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศของพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัททา) มีผลดีอย่างไร
  1. ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างออกไป
  2. ทำให้สามารถก่อตั้งสาขาของวัดป่าเพิ่มมากขึ้น
  3. ทำให้ชาวต่างประเทศบวชเป็นพระภิกษุเป็นจำนวนมาก
  4. ถูกทุกข้อ
 41. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในด้านใดมากที่สุด
  1. การปกครอง
  2. การบรรยายธรรม
  3. การบริหารและวิชาการ
  4. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 42. หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (.อ. ปยุตฺโต) ได้รับการยกย่องว่าเป็น มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค คือเล่มใด
  1. พุทธธรรม
  2. ธรรมนูญชีวิต
  3. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
  4. พจนานุกรมพุทธศาสตร์
 43. ในการศึกษาเล่าเรียน เราควรนำคุณธรรมข้อใดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.. ปยุตฺโต) มาเป็นแนวปฏิบัติมากที่สุด
  1. ความใฝ่เรียนใฝ่รู้
  2. การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
  3. การรู้จักวางตนให้เหมาะสม
  4. ความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
 44. ข้อใดไม่ใช่ คุณธรรมที่เด่นของอนาคาริก ธรรมปาละ
  1. ความรอบรู้
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. การดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
  4. ความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
 45. พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเรียกว่าอะไร
  1. พระวิทยากร
  2. พระนักเทศน์
  3. พระธรรมทูต
  4. พระธรรมจาริก
 46. บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุในข้อใดมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนักเรียนมากที่สุด
  1. พระวิทยากร
  2. พระนักเทศน์
  3. พระนักพัฒนา
  4. พระวิปัสสนาจารย์
 47. การปฏิบัติหน้าที่ของพระนักพัฒนามีผลดีต่อประชาชนอย่างไร
  1. ทำให้ประชาชนมีจิตที่สงบเป็นสมาธิในการทำงาน
  2. ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง
  3. ทำให้ประชาชนสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
  4. ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 48. พระพรหมคุณาภรณ์ (.อ. ปยุตฺโต) นอกจากได้ชื่อว่าเป็นพระนักเทศน์แล้วยังได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุประเภทใดอีก
  1. พระธรรมทูต
  2.  พระนักพัฒนา
  3. พระธรรมจาริก
  4. พระวิปัสสนาจารย์
 49. ผลดีที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทยในข้อใดสำคัญที่สุด ถ้าอุบาสกและอุบาสิกาปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง
  1.  สังคมมีความสงบเรียบร้อย
  2. เกิดความซื่อสัตย์และวางใจกัน
  3. มีแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน
  4. รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ
 50. การทำบุญตามหลักของพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. การบริจาคโลหิต
  2. การไถ่ชีวิตโคและกระบือ
  3. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
  4. การตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน
 51. มีชาวต่างชาติผู้หญิงยืนถ่ายภาพกับพระพุทธรูปในท่าทางที่ไม่เหมาะสม พระภิกษุนิกรเข้าไปชี้แจงให้ชาวต่างชาติคนนั้นเข้าใจ การกระทำของพระภิกษุนิกรเป็นการปกป้องอะไร
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 52. ในกรณีที่มีการกระทำย่ำยีพระพุทธศาสนาจากศาสนิกชนของศาสนาอื่น  ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดพลังอำนาจและมีผลในทางปฏิบัติ
  1. ขียนตำหนิลงในเว็บไซต์
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับกุม
  3. บอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ
  4. ร่วมมือกันเป็นองค์กรแล้วทำหนังสือประท้วง การกระทำ
 53.  ชาติชายและเพื่อน ๆ พากันไปหาหลวงตาบุญเพื่อให้ท่านอธิบายเรื่องอริยสัจ 4 ให้ฟัง และได้นำเครื่องไทยธรรมไปถวายท่านตามความเหมาะสมด้วยการกระทำของชาติชายและเพื่อนสอดคล้องกับข้อใด
  1. การปกป้องพระพุทธและพระธรรม
  2. การปกป้องพระธรรมและพระสงฆ์
  3. การปกป้องพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  4. การปกป้องพระพุทธศาสนาและพระรัตนตรัย
 54. ทิศเบื้องหน้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร
  1. สามี–ภรรยา
  2. บิดามารดา–บุตร
  3. ครูอาจารย์–ศิษย์
  4. พระสงฆ์–ชาวบ้าน
 55. หน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อบิดามารดาข้อใดสำคัญที่สุด
  1. การช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่าน
  2. การช่วยรักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
  3. การทำบุญอุทิศไปให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
  4. การปฏิบัติตนเป็นคนดีเหมาะกับความเป็นทายาท
 56. สามีภรรยาจะมีชีวิตคู่ที่มั่นคงและยืนยาว จะต้องยึดหลักธรรมข้อใดมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
  1. สังคหวัตถุ 4
  2. พรหมวิหาร 4
  3. ฆราวาสธรรม 4
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
 57. อ้วนไม่เคยคิดนอกใจภรรยา เมื่อทำงานได้เงินมาก็จะมอบให้ภรรยาไว้ใช้จ่ายภายในบ้าน ในกรณีนี้ภรรยาที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ขยันทำงานบ้าน
  2. จัดการงานในบ้านให้ดี
  3. สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติของสามี
  4. เก็บรักษาและใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้อย่างเหมาะสม
 58.  หากเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับต้นไม้ ศาสนพิธีเปรียบได้กับส่วนใดของต้นไม้
  1. แก่น
  2. กระพี้
  3. กิ่ง–ใบ
  4. เปลือก
 59. พิธีในข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  1. พิธีไหว้พระสวดมนต์ พิธีถวายทาน พิธีกรวดน้ำ
  2.  พิธีทอดกฐิน พิธีรักษาศีลอุโบสถ พิธีทำบุญหน้าศพ
  3. พิธีแต่งงาน พิธีถวายภัตตาหาร พิธีแสดงความเคารพพระ
  4. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
 60. ข้อใดเป็นทานพิธี
  1. การทอดกฐิน
  2. การเวียนเทียน
  3. การทำบุญวันเกิด
  4. การสวดมนต์ไหว้พระ
 61. อะไรคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของศาสนพิธี
  1. ก่อให้เกิดความฉลาด
  2. ก่อให้เกิดความสามัคคี
  3. ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
  4. ช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
 62. สุธีจัดงานบวชให้ลูกชายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เขาเตรียมสิ่งของสำหรับพิธีบวชและเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ สุธีควรคำนึงถึงหลักการใดให้มากที่สุด
  1. ความตรงต่อเวลา
  2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  3. ฐานะและภาวะทางเศรษฐกิจ
  4. ความถูกต้อง ประหยัด และเรียบง่าย
 63. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจัดอยู่ในหลักธรรมข้อใด
  1.  อิทธิบาท 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 64.  ใครบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
  1.  น้อยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  2. ก้อยและพ่อแม่เข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ป้อมกับครอบครัวไปเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเมตตา
  4. ต้อยกับพ่อแม่ไปบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเครื่องบินตก
 65. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องใดมีผลดีต่อชาติมากที่สุด
  1. แจ้งเบาะแสการค้าขายสิ่งเสพติด
  2. เข้าร่วมโครงการหยุดภาวะโลกร้อน
  3. ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
  4. ร่วมกันจัดตั้งองค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 66. การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรมข้อใด
  1. ความอดทน
  2. ความเสียสละ
  3. ความสามัคคี
  4. ความมีระเบียบวินัย
 67. สมศรีไปหาพระภิกษุสมบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งอยู่ในกุฏิ ข้อใดต่อไปนี้ที่สมศรีไม่ควรกระทำ
  1. ข้าไปหาท่านภายในกุฏิ
  2. แจ้งความจำนงขอพบท่าน
  3. นั่งรอจนกว่าท่านจะออกมาหา
  4. ให้ศิษย์วัดบอกท่านว่ามีโยมมาหา 
 68. พิษณุต้องการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน จึงไปหาเจ้าอาวาสในตอนเย็นวันหนึ่ง  ในสถานการณ์เช่นนี้พิษณุต้องเตรียมสิ่งใดไปถวายท่าน
  1. เงิน
  2.  ภัตตาหาร
  3. เครื่องไทยธรรม
  4.  ดอกไม้และธูปเทียน
 69. ในสถานการณ์ใดที่เราต้องลุกขึ้นยืนรับและแสดงความเคารพพระสงฆ์
  1. พระสงฆ์เดินเข้ามาในพิธีขณะที่เรากำลังนั่งเก้าอี้
  2. พระสงฆ์เดินเข้ามาในพิธีขณะที่เรากำลังนั่งอยู่กับพื้น
  3. พระสงฆ์เดินตามมาข้างหลังขณะที่เราเดินอยู่กับ เพื่อน
  4. พระสงฆ์เดินขึ้นมาบนรถประจำทางขณะที่เรานั่งอยู่แถวหน้า
 70. ใครปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องแเหมาะสม
  1. สมหญิงนั่งคุยกับพระภิกษุบุญธรรมสองต่อสองหน้ากุฏิ
  2. หลังจากคุยธุระกับพระภิกษุสาครเสร็จแล้ว สุชาติรีบลาท่านกลับ
  3. อนุวัฒน์เห็นว่าพระภิกษุทินกรเป็นเพื่อนสนิทของตนจึงนำเรื่องตลกมาเล่าให้ท่านฟัง
  4. เมื่อเห็นพระภิกษุสามเณรเดินสวนทางมา พงษ์ศักดิ์หลีกเข้าข้างทางยืนมองดูท่านเดินผ่านไป
 71.  ถ้าจำเป็นต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
  1. อรอนงค์นั่งเก้าอี้ตัวถัดไป
  2. ปัญญานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปด้านซ้าย
  3. พัชรานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปโดยมีปัญญานั่งคั่นกลาง
  4. ณัฐวุฒินั่งเก้าอี้ตัวถัดไปโดยเว้นเก้าอี้ว่างไว้ 1 ตัว
 72. ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์ที่ยกพื้นสูง หลังจากถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว ผู้ถวายควรแสดงความเคารพโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม
  1. หมอบกราบ
  2. น้อมตัวลงยกมือไหว้
  3. กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
  4. จะแสดงความเคารพด้วยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
 73.  ในกรณีที่พระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง เมื่อนิกรหลีกเข้าข้างทางด้านซ้ายมือของท่านแล้ว ก็ยืนมองท่านเดินผ่านไป การกระทำ ของนิกรถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
  1. ถูกต้อง เพราะขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างนี้
  2. ถูกต้อง เพราะเป็นการแสดงความเคารพวิธีหนึ่ง
  3. ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้เอามือประสานไว้ข้างหน้า
  4. ไม่ถูกต้อง เพราะขาดวิธีการแสดงความเคารพ ด้วยการน้อมตัวลงยกมือไหว้
 74. การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ทางใดที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากที่สุด
  1. ทางใจ
  2. ทางกาย
  3. ทางวาจา
  4. ทางกายและทางวาจา
 75. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
  1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. การพัฒนาที่สนองความต้องการของมนุษย์
  3. การพัฒนาที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
  4. การพัฒนาที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติปัญญา
 76. หลักความคิดใดที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. หลักเสรีภาพ
  2. หลักความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ
  3. หลักความเชื่อในความสามารถของมนุษย์
  4. หลักการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของมนุษย์เอง
 77. การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบตามแนวพระพุทธศาสนาต้องพัฒนาอะไรก่อน
  1. คน
  2. สังคม
  3. เศรษฐกิจ
  4.  สิ่งแวดล้อม
 78. ชาวพุทธมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่อิงอาศัยกันและกัน เป็นการมองตามหลักการของหลักธรรมใด
  1. หลักอธิปไตย
  2. หลักไตรลักษณ์
  3. หลักพรหมวิหาร 4
  4. หลักปฏิจจสมุปบาท
 79. หลักการในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
  1. หลักโลกาธิปไตย
  2. หลักการเป็นนายเหนือธรรมชาติ
  3. หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี
  4. หลักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการอิงอาศัยกันและกัน
 80.  ตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนามนุษย์จะต้องเป็นไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา เราเรียกหลักการนี้ว่าอะไร
  1. หลักไตรสิกขา
  2. หลักไตรลักษณ์
  3. หลักสังคหวัตถุ 4
  4. หลักโยนิโสมนสิการ

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: o-net ชุด 3 ::

 1. การกระทำของบุคคลใดที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจอันดีต่อศาสนาอื่น ๆ ดีที่สุด
  1. ตองไม่คิดมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น
  2. ธานีไม่เคยพูดจาหรือทำกิริยาดูถูกศาสนาอื่น
  3. นิดมักหาเวลาว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมของศาสนา ต่าง ๆ
  4. บัวศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เพื่อหา ข้อดีและข้อด้อย
 2. ศาสนามีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
  1. เป็นที่พึ่งทางใจ
  2. แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  3. สร้างความกลมเกลียวในสังคม
  4. เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
 3. พิธีกรรมใดของคริสต์ศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เลือดเนื้อของชาวคริสต์กับเลือดเนื้อของพระเยซูคริสต์ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  1. พิธีศีลสมรส
  2. พิธีศีลล้างบาป
  3. พิธีศีลบรรพชา
  4. พิธีศีลมหาสนิท
 4. ข้อใดคือความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อศีลกำลัง แต่นิกายโปร แตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อศีลแก้บาป แต่นิกายโปร แตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. นิกายโรมันคาทอลิกนับถือพระแม่มารีย์ แต่นิกาย โปรเตสแตนต์ไม่นับถือ
  4. นิกายโรมันคาทอลิกนับถือสันตะปาปาเป็น ตัวแทนของพระเจ้า แต่นิกายโปรเตสแตนต์ไม่นับถือ
 5. ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงสิ่งใด
  1. ทิศ 6
  2. อริยสัจ 4
  3. พุทธคุณ 9
  4. มรรคมีองค์ 8
 6. หลักการใดไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนา
  1. หลักกฎแห่งกรรม
  2. หลักความเป็นกฎธรรมชาติ
  3. หลักความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  4. หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
 7. วิธีการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ตามหลักการของพระพุทธเจ้าหมายถึงข้อใด
  1. มนุษย์จะต้องมีอิสรภาพที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้
  2. มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้พึ่งตนเองได้
  3. มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ต้องอาศัยผู้อื่น
  4. มนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นจากการบันดาลของ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
 8. หลักปฏิบัติข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามสอนให้มุสลิมมีความเสียสละและรู้จักสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยกว่า
  1. การทำสุหนัต
  2. การละหมาด
  3. การจ่ายซะกาต
  4. การบำเพ็ญฮัจญ์
 9. ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. คำสอนของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
  2. ผู้ที่นับถือศาสนาไม่ยอมรับศาสนาอื่น
  3. รูปเคารพของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
  4. พิธีกรรมของแต่ละศาสนามีวิธีการที่แตกต่างกัน
 10. ความเมตตาตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธ แม้จะถูกด่าว่าอย่างเสียหาย
  2. ช่วยคนชราข้ามถนนทั้งที่กำลังรีบไปทำงาน
  3. เห็นใจว่าเพื่อมนุษย์ต่างก็มีชีวิตที่แตกต่างกันไป
  4. บริจาคเงินเข้ากองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ ยากไร้
 11. คำสอนเรื่อง” อาณาจักรของพระเจ้า” ในคริสต์ ศาสนาสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใด
  1. ด้วยการแสดงความรัก
  2. ด้วยการแสดงความกตัญญู
  3. ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคง
  4. ด้วยการมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
 12. หลักคำสอนเรื่องใดที่เป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนมากเป็นพิเศษ
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทัปปัจจยตา
  3. กฎแห่งกรรม
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 13. ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด
  1. ความเชื่อ
  2. ความมั่นใจ
  3. ความเลื่อมใส
  4. ความเชื่อมั่นด้วยเหตุผล
 14. การแก้ปัญหาตามหลักของอริยสัจ 4 สอนให้ แก้ปัญหาอย่างไร
  1. แก้ที่สาเหตุ
  2. แก้ที่ตัวปัญหา
  3. แก้ที่ตัวบุคคล
  4. แก้ที่สภาพแวดล้อม
 15. สถานการณ์ใดที่ควรนำทางสายกลางมาปฏิบัติมากที่สุด
  1. น้ำขึ้นให้รีบตัก
  2. เข็นครกขึ้นภูเขา
  3. เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
  4. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
 16. อปายโกศลหมายถึงข้อใด
  1. รู้ความเสื่อม
  2. รู้ความเจริญ
  3. รู้วิธีการละเหตุของความเสื่อม
  4. รู้วิธีการสร้างเหตุของความเจริญ
 17. ประเทศใดไม่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป
  1. ภูฏาน
  2. เนปาล
  3. อินเดีย
  4. อัฟกานิสถาน
 18. บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้คือใคร
  1. พระสงฆ์
  2. พุทธบริษัท 4
  3. ชาวพุทธตัวอย่าง
  4. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 19. ตาแม้นพูดว่า “กรรมของไอ้จุก” แสดงว่าตาแม้นมีศรัทธาแบบใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. ตถาคตโพธิสัทธา
  4. กัมมัสสกตาสัทธา
 20. แคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นที่มีอำนาจสูงสุดในสมัยพุทธกาล ตั้งอยู่บริเวณใดในประเทศอินเดียปัจจุบัน
  1. ลุ่มแม่น้ำสินธุ
  2. ลุ่มแม่น้ำคงคา
  3. ตอนใต้ของประเทศเนปาล
  4. รัฐไมซอร์ ทางใต้ของประเทศอินเดีย
 21. เจ้าลัทธิคนใดที่มีความเห็นว่าการทรมานกายด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ลำบาก เป็นทางหลุดพ้นจากความทุกข์
  1. ปูรณกัสสปะ
  2. มักขลิโคศาล
  3. นิครนถ์ นาถบุตร
  4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 22. พุทธพจน์ข้อใดที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการแบ่งชนชั้นของสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาล
  1. ให้ปฏิบัติไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  2. บุคคลมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  3. รรณะทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่มีรูปแบบ
  4. คนเราจะดีหรืจะชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่ขึ้น อยู่กับชาติตระกูล
 23. พราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงเรียกพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  1. ตรัสรู้อริยสัจ 4
  2. ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
  3. ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
  4. หลังจากตรัสรู้แล้วได้นำสิ่งที่ตรัสรู้มาสั่งสอน ประชาชน
 24. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “พุทธจริยา” ได้ถูกต้อง
  1. สิ่งที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติ
  2. พระคุณของพระพุทธเจ้า
  3. สิ่งที่ประพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ
  4. พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า
 25. นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ศึกษาพระพุทธศาสนา
  2. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. ทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวัน
  4. ช่วยประดิษฐานพระพุทธศาสนา
 26. สถานที่ใดเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  1. ปาวาลเจดีย์
  2. สาลวโนทยาน
  3. สวนลุมพินีวัน
  4. มกุฏพันธนเจดีย์
 27. เหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับการตรัสเรื่อง เวสสันดรชาดกของพระพุทธเจ้า
  1. ฝนโบกขรพรรษ์ตก
  2. พระสงฆ์บำเพ็ญศีล
  3. อุบาสกอุบาสิกาบริจาคทาน
  4. ราหุลกุมารขอบวชตามเสด็จ
 28. การให้ทานในข้อใดที่ทำให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ ออกจากเมืองเชตุดร
  1. ให้กัณหาชาลีแก่ชูชก
  2. ให้พระนางมัทรีแก่พราหมณ์ชรา
  3. ให้สัตตสดกมหาทานแก่พวกวณิพกกระยาจก
  4. ให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์จากเมืองกาลิงครัฐ
 29. เหตุผลที่ทำให้เฒ่าชูชกต้องดั้นด้นเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอกัณหาชาลีจากพระเวสสันดรมาเป็นคนรับใช้คือข้อใด
  1. มีนิสัยขี้ขอ
  2. ถูกภรรยาบังคับ
  3. ต้องการลองใจพระเวสสันดร
  4. ทำตามคำสั่งของพระเจ้ากาลิงครัฐ
 30. เวสสันดรชาดกให้ข้อคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. การให้ทาน
  2. ความอดทน
  3. การรู้จักเสียสละ
  4. ความตั้งใจอันแน่วแน่
 31. การที่นางมัทรีตามเสด็จพระเวสสันดร เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์ไปทุกหนทุกแห่ง แสดงว่านางมัทรีมีพฤติกรรมตามข้อใด
  1. มุ่งมั่น จริงจัง
  2. สงบเสงี่ยม เจียมตัว
  3. ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
  4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 32. การศึกษาพระเวสสันดรชาดกในข้อใดนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้มีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้
  1. การฟังเทศน์มหาชาติ
  2. การสนทนากับพระสงฆ์
  3. การอ่านจากพระไตรปิฎก
  4. การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 33. พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพุทธะข้อใด
  1. อนุพุทธะ
  2. ปัจเจกพุทธะ
  3. พุทธานุพุทธะ
  4. สัพพัญญูพุทธะ
 34. การค้นพบสัจธรรมแล้วนำมาสั่งสอนมนุษย์ให้รู้และปฏิบัติตามจนเกิดความสงบสุขและสันติภาพในสังคมเป็นพุทธจริยาข้อใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. พุทธัตถจริยาและญาตัตถจริยา
 35. อริยสัจ 4 โดยสาระแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. ความจริงที่ควรละเว้น 4
  2. ความจริงที่ควรประพฤติ 4
  3. ความจริงที่ควรประพฤติ 2 ที่ควรละเว้น 2
  4. ความจริง 2 ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน
 36. การจัดกลุ่มหลักธรรมลงในอริยสัจ 4 ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ขันธ์ 5, นิยาม 5 → ทุกข์
  2. ภาวนา 4, คิหิสุข 4 → นิโรธ
  3. อุบาสกธรรม 5, ธาตุ 4 → มรรค
  4. อกุศลวิตก 3, อบายมุข 4 → สมุทัย
 37. ถ้าอกุศลวิตก 3 จัดเป็นสมุทัย อะไรจะจัดเป็นทุกข์
  1. ธาตุ 4
  2. ภาวนา 4
  3. อบายมุข 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 38. คำว่า “วิญญาณ” ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร
  1. การกำหนดรู้เพื่อแยกกายและจิต
  2. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  3. การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง
 39. ร่างกายในทัศนะของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. จิตและเจตสิก
  2. ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ
  3. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  4. อายตนะภายในและอายตนะภายนอก
 40. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับกรรมนิยาม
  1. เกลือจิ้มเกลือ
  2. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
  3. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
 41. นางสาวก้อยไปทำศัลยกรรมใบหน้าและร่างกายส่วนอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจนิยามข้อใด
  1. อุตุนิยาม
  2. พีชนิยาม
  3. กรรมนิยาม
  4. ธรรมนิยาม
 42. เด็กชายวินัยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทุกวัน จึงคิดจะแก้แค้นให้สมใจ ถือว่าเป็นวิตกในข้อใด
  1. กุศลวิตก
  2. กามวิตก
  3. วิหิงสาวิตก
  4. พยาบาทวิตก
 43. การทำร้ายและเข่นฆ่ากันเป็นผลเกิดมาจากอกุศลวิตกข้อใด
  1. กามวิตก
  2. วิหิงสาวิตก
  3. พยาบาทวิตก
  4. อาจเกิดได้จากเหตุทั้ง 3
 44. การพัฒนาความประพฤติมีผลดีอย่างไร
  1. ทำให้จิตใจเข้มแข็งและมั่นคง
  2. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมต่าง ๆ
  4. เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
 45. ประชาดีใจมากที่สอบวิชาพระพุทธศาสนาได้คะแนนสูงสุดของห้อง แสดงว่าประชาอยู่ในขั้นตอนใดของสัทธรรม
  1. ปริยัติ
  2. ปฏิบัติ
  3. ปฏิเวธ
  4. ปริยัติและปฏิบัติ
 46. หากต้องความสุขและความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตตามหลักวุฒิธรรมควรปฏิบัติตนเช่นไร
  1. มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
  2. ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และยุติธรรม
  3. ซื่อสัตย์ รู้จักข่มใจ อดทน และเสียสละ
  4. คบคนดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดอย่างถูกวิธี และปฏิบัติ ถูกต้อง
 47. การกระทำของใครถือว่าเป็นโยนิโสมนสิการ
  1. ต้อยไปวัดฟังธรรมทุกวันพระ
  2. หญิงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
  3. กุ้งเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่ครูสอน
  4. ก่อนจะทำอะไรป้อมจะคิดก่อนเสมอ
 48. ธรรมะของพละ 5 ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่เป็นพลังผลักดันให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างไม่ท้อถอย
  1. สติ
  2. วิริยะ
  3. ศรัทธา
  4. ปัญญา
 49. อุบาสกที่ดีต้อง “ไม่ถือมงคลตื่นข่าว” แสดงว่าอุบาสกที่ดีต้องมีธรรมะข้อใด
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. เมตตากรุณา
 50. ลูกที่เจริญกว่าพ่อแม่ไม่ว่าจะโดยคุณธรรม ศีลธรรมความรู้และฐานะจัดเป็นบุตรประเภทใด
  1. อวชาตบุตร
  2. อนุชาตบุตร
  3. สหชาตบุตร
  4. อภิชาตบุตร
 51. อะไรสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูลูก
  1. เงิน
  2. ของเล่น
  3. ปัจจัยสี่
  4. ความรัก
 52. ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวและการหย่าร้างในสังคมปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะสามีภรรยาบกพร่องในหน้าที่เรื่องใดมากที่สุด
  1. การมีอำนาจในบ้าน
  2. การจัดการงานในบ้าน
  3. การมีผัวเดียวเมียเดียว
  4. การรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
 53. ภรรยาที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ ตรงกับสำนวนใด
  1. กระเชอก้นรั่ว
  2. เสน่ห์ปลายจวัก
  3. แม่สายบัวแต่งตัวเก้อ
  4. ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร
 54. คนที่รู้จักตนเองและพยายามขวนขวายเปลี่ยนแปลงฐานะ ภาวะ และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แสดงว่ามีสันโดษข้อใด
  1. ยถาพลสันโดษ
  2. ยถาลาภสันโดษ
  3. ยถาสารุปปสันโดษ
  4. ข้อ 1 และข้อ 2
 55. “หลักธรรมเรื่องสันโดษเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในชีวิตมาแล้วมากกว่า” นักเรียนเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร
  1. เห็นด้วย เพราะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ไม่ต้อง ขวนขวายอะไรอีก
  2. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะ สันโดษง่ายกว่าผู้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
  3. ไม่เห็นด้วย เพราะความสันโดษเหมาะสำหรับคน ทุกคนที่ยังมีความต้องการอยากได้อย่างไม่มีที่ สิ้นสุด
  4. ไม่เห็นด้วย เพราะความสันโดษเหมาะสำหรับคน ทุกคนที่สอนให้รู้จักตนเอง วิเคราะห์ตนเอง มีสติ และมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต
 56. บัณฑิตในพุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ” หมายถึงใคร
  1. คนที่มีงานทำ
  2. คนที่มีการศึกษา
  3. คนที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
  4. คนที่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
 57. การกระทำข้อใดแสดงว่าได้นำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  1. หลีกเลี่ยงการมีศัตรู
  2. ควบคุมตนเองเมื่อเกิดอาการผิดหวัง
  3. แสดงอาการผีเข้าผีออกให้คนอื่นเห็น
  4. แสวงหาเพื่อนคู่คิดเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ
 58. พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า “โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ” สอนให้เรามีคุณธรรมข้อใด
  1. สติ
  2. ปัญญา
  3. ความสุข
  4. ความอดทน
 59. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นหนังสือที่เกิดจากการศึกษาพระไตรปิฎกวิธีใด
  1. อ่านและพยายามทำความเข้าใจ
  2. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน
  3. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
  4. อ่านเพื่อประมวลคำตอบที่หลากหลายในประเด็น เดียวกัน
 60. ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะทรงผ่านการปฏิบัติตนตามข้อใด
  1. บำเพ็ญตบะ
  2. บำเพ็ญโยคะ
  3. บำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. บำเพ็ญเพียรทางจิต
  1.  2 1 3 4
  2.   2 1 4 3
  3.  3 4 2 1
  4.  4 2 1 3

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: o-net ชุด 2 ::

 1. จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาทุกศาสนาคืออะไร
  1. เน้นการเข้าใจหลักธรรม
  2. สอนให้ยึดมั่นในองค์ศาสดา
  3. เน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
  4. สอนให้ศาสนิกชนของตนทำความดี
 2. หลักคำสอนของแต่ละศาสนาแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่มีลักษณะสำคัญบางประการร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวคืออะไร
  1. ความเข้าใจชีวิตและพัฒนาชีวิต
  2. ความยึดมั่นศรัทธาในองค์ศาสดา
  3. ความยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
  4. ความเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ปราศจากคุณค่า
 3. นิกายต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในข้อใด
  1. ความขัดแย้งกันระหว่างผู้นำของศาสนา
  2. ความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ
  3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ
  4. ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับหลักธรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
 4. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรม ของคริสต์ศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การทำสงครามเพื่อศาสนา
  4. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
 5. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของศาสนาอิสลามที่เด่นชัดกว่าศาสนาอื่น ๆ
  1. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว
  2. เน้นความเสมอภาคแห่งชาวมุสลิม
  3. ศรัทธาในความรักที่มีต่อมนุษยชาติ
  4. ไม่บูชารูปเคารพและไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ
 6. ความเชื่อใดที่ถือว่าเป็นความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. เชื่อเรื่องวิญญาณ
  2. เชื่อว่าสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย
  3. เชื่อเทพเจ้าและการบวงสรวงเทพเจ้า
  4. เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัย
 7. เพราะอะไรชาวพุทธจึงต้องไหว้พระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์
  1. เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การนับถือ
  2. เพราะเป็นโครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนา
  3. เพราะเป็นการระลึกถึงความดีงาม ข้อปฏิบัติ และ การประพฤติดีปฏิบัติชอบ
  4. เพราะเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามในฐานะที่เป็นชาวพุทธ
 8. การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามีผลต่อการปฏิรูปสังคมชมพูทวีปโดยตรงและโดยอ้อมอย่างไร
  1. การล่มสลายของชั้นวรรณะ
  2. การล่มสลายของศาสนาอื่น
  3. การเชื่อในอเทวนิยมคือไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
  4. การไม่แบ่งชั้นวรรณะ การแก้ไขความทุกข์ของ สังคม การช่วยให้สังคมเกิดสันติสุข
 9. การบำเพ็ญฮัจญ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกมีจุดประสงค์สำคัญเพื่ออะไร
  1. เพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้น
  2. เพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานและคุ้มครองรักษา
  3. เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้มวลมนุษย์
  4. เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและความเสมอภาค ของชาวมุสลิมทั่วโลก
 10. ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างกัน
  1. ไม่ถือว่าศาสนาเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิต
  2. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนต่าง ศาสนา
  3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่น ให้ความสนใจ เฉพาะศาสนาของตน
  4. ไม่ลบหลู่ความคิดหลักในศาสนาอื่นโดยยังเชื่อมั่นในศาสนาของตน
 11. ตามหลักศาสนาพราหมณ์–ฮินดู สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร
  1. โมกษะ
  2. สันยาสี
  3. อาตมัน
  4. ปรมาตมัน
 12. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีทฤษฎี และวิธีการที่เป็นสากล
  1. เป็นศาสนาที่แพร่หลายทั่วโลก
  2. เป็นศาสนาที่มุ่งเอาชนะธรรมชาติ
  3. เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของ มนุษย์
  4. เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นความสันติสุขของมวล มนุษยชาติ
 13.  “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นสากล” หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่ตรงกันกับศาสนาอื่น
  3. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 14. “ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อเรื่องวัตถุมงคล” ข้อความนี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้ามกับข้อใด
  1.  ศีล
  2. จาคะ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 15. เพราะเหตุใดอริยสัจ 4 จึงถือว่าเป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล
  1.  เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
  2. เป็นคำสอนที่พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงในโลก
  3. เป็นวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักของวิทยาศาสตร์
  4. เป็นคำสอนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าถูกต้อง และเป็นจริง
 16. ข้อใดกล่าวถึงมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้อง
  1. หนทาง 8 ประการที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์
  2. ทางสายกลาง 8 ประการที่นำไปสู่ความดับทุกข์
  3. องค์ประกอบ 8 ประการที่จะนำไปสู่ความดับ ทุกข์
  4. ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ 8 ประการที่นำไปสู่ความดับทุกข์
 17. ข้อใดไม่จัดอยู่ในลักษณะของกระบวนการพัฒนาปัญญา
  1. โกศล
  2. อายโกศล
  3.  อปายโกศล
  4. อุปายโกศล
 18. ข้อใดเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กโดยวิธีการแห่งศรัทธาที่ดีที่สุด
  1. ครูอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอน
  2. ผู้ใหญ่ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
  3. พระสงฆ์เทศนาอบรมสั่งสอนหลักธรรม
  4. พ่อแม่เอาใจใส่เลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น
 19. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 20. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา
  1. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
  2. ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า
  3. ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระ ทำในวัฏสงสาร
  4. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ ต้องคอยรับผลกรรม
 21. ข้อใดกล่าวถึงดินแดนชมพูทวีปไม่ถูกต้อง
  1.  เป็นดินแดนแห่งต้นหว้า
  2. เดิมเป็นที่อยู่ของพวกดราวิเดียน
  3.  เดิมเป็นที่อยู่ของพวกอารยันซึ่งเป็นชนผิวขาว
  4. เป็นดินแดนที่มากไปด้วยลัทธิความเชื่อและ วัฒนธรรม
 22. บุคคลกลุ่มใดที่สร้างระบบวรรณะให้ เกิดขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล
  1.  ศูทร
  2.  แพศย์
  3.  กษัตริย์
  4.  พราหมณ์
 23. การแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยใช้ระบบวรรณะในสมัยก่อนพุทธกาล ก่อให้เกิดผลตามข้อใด
  1. เป็นประโยชน์ในการปกครอง
  2. ทำให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน
  3. เป็นการทำลายสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ มนุษย์
  4. ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าเพราะมัวแต่แย่ง ชิงความเป็นใหญ่กัน
 24. พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการใด
  1.  อดอาหาร
  2.  เข้าญาณสมาบัติ
  3.  บำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. บำเพ็ญเพียรทางจิต
 25. พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดน ใดเป็นแห่งแรก
  1.  เมืองพาราณสี แคว้นกาสี
  2. เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
  3. เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
  4. เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
 26. พุทธจริยาข้อใดที่มีผลทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวาง
  1. ญาตัตถจริยา
  2. พุทธัตถจริยา
  3. โลกัตถจริยา
  4. ถูกทุกข้อ
 27. สถานที่ใดไม่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้
  1. โคนต้นนิโครธ
  2. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
  3. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
  4. ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 28. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  1.  พระอานนท์
  2.  พระสุภัททะ
  3.  พระสารีบุตร
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 29. พระเวสสันดรชาดกเป็นผู้บำเพ็ญบารมี ในด้านใด
  1.  ศีลบารมี
  2.  ขันติบารมี
  3.  ทานบารมี
  4. บำเพ็ญเพียรบารมี
 30. สถานที่ที่พระเวสสันดรชาดกจะไปบำเพ็ญพรตออกผนวชเป็นฤๅษีคือที่ใด
  1. เขาวงกต
  2. เมืองเจตรัฐ
  3. แคว้นกาลิงครัฐ
  4. หมู่บ้านทุนนวิฏฐ์
 31. “มีชายผิวดำนำดอกบัวทองสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์ ทรงรับดอกบัวทองนั้นไว้ แล้วนำมาประดับที่พระกรรณ” ข้อความนี้เป็นความฝันของใคร
  1.  พระนางมัทรี
  2.  พระนางผุสดี
  3.  พระเวสสันดร
  4.  พระเจ้าสญชัย
 32.  “แม้พระเจ้าสญชัยและพระนางผุสดีจะขอร้องให้พระนางมัทรีพร้อมด้วยกัณหาชาลีอยู่พระนครต่อไป แต่พระนางมัทรีไม่ทรงยินยอมจะขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปทุกหนทุกแห่ง” เหตุการณ์นี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด
  1. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน
  2. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย กัน
  3. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องมีความจงรักภักดีต่อ กัน
  4. เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องมีความรักและความ เข้าใจกัน
 33. พระเวสสันดรชาดกให้ข้อคิดสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4 ประการ คือ “เข้าใจขอ เข้าใจให้เข้าใจใช้ และเข้าใจซึ่งกันและกัน” เหตุการณ์ตอนใดต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่อง เข้าใจขอ
  1.  พระนางผุสดีขอพร 10 ประการ กับพระอินทร์
  2.  เฒ่าชูชกขอให้พรานเจตบุตรบอกทางไปเขาวงกต แก่ตน
  3.  นางอมิตดาขอให้เฒ่าชูชกไปขอกัณหาชาลีจาก พระเวสสันดรมารับใช้ตน
  4. พราหมณ์ 8 คนจากเมืองกาลิงครัฐขอช้างปัจจัยนาเคนทร์จากพระเวสสันดรชาดก
 34. “พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระปัญญาคุณ” หมายความสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  1.  ทรงเป็นผู้ฉลาด
  2.  ทรงเป็นผู้แก้ปัญหาได้ดี
  3.  ทรงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
  4.  ทรงเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมและสั่งสอนชาวโลก
 35. สัพพัญญูพุทธะกับปัจเจกพุทธะเหมือนกันในเรื่องอะไร
  1. การสั่งสอนธรรม
  2. การตรัสรู้ด้วยตนเอง
  3. การก่อตั้งพระศาสนา
  4. การสถาปนาพุทธบริษัท
 36. คุณค่าของพุทธะที่แสดงออกมาในรูปของพุทธัตถจริยาคือเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นเรื่องใด
  1. การบัญญัติพระวินัย
  2. การสถาปนาพุทธบริษัท 4
  3. การแสดงธรรมแก่มวลมนุษย์
  4. การมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์
 37. อริยสัจ 4 ข้อใดที่เราควรบรรลุ
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 38. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรกับนิโรธ
  1. ให้รู้
  2. ให้ละ
  3. ให้บรรลุ
  4. ให้เจริญ
 39. ขันธ์ 5 แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ รูปขันธ์และนามขันธ์ ถ้ารูปขันธ์ ได้แก่ รูป แล้วนามขันธ์จะได้แก่อะไร
  1.  ดิน น้ำ ลม ไฟ
  2. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญญา
  4. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
 40. เมื่อเราพบเพื่อนที่ไม่ได้พบกันมานาน ปรากฏว่าเรายังจำได้ เป็นลักษณะของนามขันธ์ข้อใด
  1. เวทนา
  2. สัญญา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 41. การศึกษาเรื่องนามรูปมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอย่างไร
  1. รู้จักตนเองมากขึ้น
  2.  รู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
  3. รู้จักการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง
  4. รู้จักความเป็นจริงของชีวิตและไม่ยึดติดในตัวตน มากเกินไป
 42. ข้อใดก่อให้เกิดกรรมตามหลักกรรมนิยาม
  1. นายดำจับปลามาขายทุกวัน
  2. นายขาวเดินใจลอยไปเหยียบมดตาย
  3. นายเขียวขุดบ่อน้ำไว้ใช้ แมวตกลงไปตาย
  4. นายแดงก่อไฟไว้ แมลงบินมาถูกไฟไหม้ตาย
 43. ชัยกับชิดเป็นพี่น้องกัน ชัยเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย มีสัมมาคารวะ แต่ชิดเป็นเด็กดื้อรั้น ไม่เคารพยำเกรง ใคร พฤติกรรมเช่นนี้อธิบายได้ด้วยนิยามอะไรเพราะอะไร
  1. พีชนิยาม เพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
  2. อุตุนิยาม เพราะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
  3. จิตนิยาม เพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่ แตกต่างกัน
  4. กรรมนิยาม เพราะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ว่า ใครทำกรรมอะไรไว้ ย่อมได้รับผลของ กรรมนั้น
 44. ข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อภาวนา
  1. การสำรวมกาย วาจา และใจ
  2. การพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม
  3. การพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา
  4. การประนมมือ การไหว้ การกราบ และการคำนับ
 45. การกระทำในข้อใดเป็นปัญญาภาวนา
  1. นิดออกกำลังกายเป็นประจำ
  2. น้อยตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน
  3. ก้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
  4. กุ้งทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ
 46. สมพรและครอบครัวจะเดินทางไปพักผ่อนที่น้ำตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขั้นตอนใดเป็นขั้นปฏิบัติที่สอดคล้องหลักสัทธรรม
  1. เดินทางไปถึงน้ำตกไทรโยคโดยสวัสดิภาพ
  2. เดินทางไปน้ำตกไทรโยคตามเส้นทางในแผนที่
  3. ศึกษาเส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันและเวลาใน การเดินทาง
  4. สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำตกไทรโยคและ จังหวัดกาญจนบุรี
 47. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” สุธีถือคตินี้จึงเลือกคบแต่บัณฑิตหรือคนดี แสดงว่าสุธีประพฤติปฏิบัติตามวุฒิธรรมข้อใด
  1. สัปปุริสสังเสวะ
  2. สัทธัมมัสสวนะ
  3. โยนิโสมนสิการ
  4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ
 48. “แห่ไหว้ต้นตะเคียนยักษ์อายุ 100 ปี ขอเลขเด็ด หวังรวยทางลัด” แสดงว่าขาดพลังอะไรตามหลักพละ 5
  1. สติ
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 49. เมาแล้วขับ ถูกจับ ปรับแน่” โครงการนี้ต้องการรณรงค์ให้คนขับรถมีสติ ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติในหลักธรรมข้อใด
  1. พละ 5
  2. ภาวนา 4
  3. วุฒิธรรม 4
  4. อุบาสกธรรม 5
 50. “บุญเขต” หมายถึงใคร
  1. พระสงฆ์
  2. พระพุทธเจ้า
  3. พระมหากษัตริย์
  4. ทุกข้อที่กล่าวมา
 51. พ่อแม่ต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อลูก ๆ แสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. อิทธิบาท 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 52. คู่สมรสที่จะมีชีวิตคู่ยืนยาว เป็นคู่สร้างคู่สม ต้องยึดหลักธรรมข้อใดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  1. มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
  2. ซื่อสัตย์ รู้จักข่มใจ อดทน และเสียสละ
  3. มีความรักใคร่ ขยัน เอาใจใส่ และคิดใคร่ครวญ
  4. มีความเชื่อ ความประพฤติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรู้เสมอกัน
 53.  สำนวนว่า “กิ่งทองใบหยก” น่าจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองตามหลักพระพุทธศาสนาในข้อใด
  1. อิทธิบาท 4
  2. สมชีวิธรรม 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. ฆราวาสธรรม 4
 54. นุชทำงานได้เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือน อยากมีเงินเพิ่มเพราะตัวเองค่าใช้จ่ายมาก จึงไปทำบัตรเครดิต 2 ใบ จากกรณีนี้นักเรียนคิดว่าการกระทำของนุชไม่สอดคล้องกับสันโดษข้อใด
  1. ยถาพลสันโดษ
  2. ยถาลาภสันโดษ
  3. ยถาสารุปปสันโดษ
  4. ทุกข้อที่กล่าวมา
 55. ความสันโดษกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร
  1. เหมือนกัน เพราะยึดหลักการเดียวกันคือความพอ เหมาะพอดี
  2. เหมือนกัน เพราะสอนให้รู้จักยินดีในสิ่งที่ตนมี อยู่ โดยไม่ต้องขวนขวายหรือแสวงหาสิ่งอื่น
  3. ไม่เหมือนกัน เพราะความสันโดษเป็นเรื่องของ พระสงฆ์ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของชาว บ้าน
  4. ไม่เหมือนกัน เพราะความสันโดษสอนไม่ให้ ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้แสวงหาสิ่งต่าง ๆ แต่ยึดทางสายกลาง
 56. พระพุทธศาสนาสอนว่าสันโดษเป็นหลักธรรมที่สร้างความสุขความสำเร็จแก่ชีวิตอย่างหนึ่ง ดังนั้น บุคคลที่สันโดษจึงหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามข้อใด
  1. หาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นของตนหรือเป็นสิทธิ ของตน
  2. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นหรือของที่ได้มาโดยไม่ ชอบธรรม
  3. ภาคภูมิใจในผลสำเร็จที่ชอบธรรมที่ตนสร้างขึ้น ด้วยความพากเพียรพยายามสุดความสามารถ
  4. ภาคภูมิใจในผลสำเร็จที่เกิดจากกำลังของตน มี ความอดทนรอคอยผลสำเร็จที่พึงเกิดจากการกระ ทำของตน
 57. “น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ” ตรงข้ามกับสำนวนข้อใด
  1. ผีเข้าผีออก
  2. มียศเสื่อมยศ
  3. กล้าได้กล้าเสีย
  4. บาปบุญคุณโทษ
 58. “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้)” พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้กล่าวถึงการฝึกจิตเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีจิตใจเข้มแข็ง
  2. เพื่อให้มีสติควบคุมจิต
  3. เพื่อให้อดทนต่อความผิดหวัง
  4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามศีล 5
 59. ข้อใดเรียงลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
  1. บาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา สัททาวิเสส ฎีกา อนุฎีกา
  2. บาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา สัททาวิเสส
  3.  บาลีพระไตรปิฎก สัททาวิเสส อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
  4. บาลีพระไตรปิฎก ฎีกา อนุฎีกา อรรถกถา สัททาวิเสส

1 Comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::, :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: o-net ชุด 1 ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือ
  1. ศาสดาและนักบวช
  2. รูปเคารพและศาสนสถาน
  3. นักบวชและศาสนพิธี
  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
 2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน ยกเว้นข้อใด
  1. หลักคำสอนในเรื่องพระเจ้า
  2. หลักคำสอนในเรื่องการเสียสละ
  3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
  4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
 3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธีอะไร
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลล้างบาป
  4. ศีลมหาสนิท
 4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  1. ศาสนาอิสลาม
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาฮินดู
  4. พระพุทธศาสนา
 5. นการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
  1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
  2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
  4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
 6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  1. โมเสส
  2. พระเยซู
  3. มหาวีระ
  4. มุฮัมมัด
 7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ความหลุดพ้น
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
 8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ชฎิล 3 พี่น้อง
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
 11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด
  1. การสืบพันธุ์
  2. สิ่งไม่มีชีวิต
  3. สภาพแวดล้อม
  4. การทำงานของจิต
 12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
  1. ทอดกฐิน
  2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายสังฆทาน
  4. ถวายผ้าจำนำพรรษา
 14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
  1. พระวัปปะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระมหานามะ
 15. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. ศรัทธาบารมี
 16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 11 ::

 1.  ศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างกับศาสนาอื่นในเรื่องอะไร
  1. ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว
  2. ความศรัทธาในศาสนฑุตของพระผู้เป็นเจ้า
  3. การปฏิบัติศาสนกิจกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากัน
  4. การกำหนดข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิด
 2. ความมุ่งหมายสำคัญของการบริจาคซะกาตในศาสนาอิสลามคืออะไร
  1. เพื่อให้คนรวยได้มีโอกาสทำบุญซึ่งจะได้กุศลแรงที่สุด
  2. เพื่อให้คนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น
  4. เพื่อใ้เป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
 3. การถือศีลอดในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสิ่งใด
  1. ฝึกความอดทนในภาวะสงคราม
  2. ฝึกความหิวในเวลาข้าวยากหมากแพง
  3. ฝึกให้คนมีเมตตาธรรมเมื่อเห็นคนหิวโหย
  4. ฝึกให้เกิดสำนึกในความทุกข์ยากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 4. การห้ามมองคนอื่นในแง่ร้าย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้น สอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานข้อใด
  1. มนุาย์เป็นคนดีเหมือนกันหมด
  2. มนุษย์เป็นคนดีแต่กลับทำชั่ว
  3. มนุษย์เป็นคนชั่วแต่อาจกลับทำดีได้
  4. มนุษยืมีทั้งคนดีและคนชั่ว

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 10 ::

 1. ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้สันตะปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะสาเหตุใด
  1. ชายหญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกันจะได้มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขตลอดไป
  2. การแต่างงานจะก่อให้เกิดบุตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้
  3. การแต่างงานเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระทำต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า
  4. เป็นการป้องกันไม่ให้คนประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น
 2. คำว่าศีล ในคริสตศาสนาหมายถึงอะไร
  1. ข้อห้าม
  2. ข้อควรปฏิบัติ
  3. พิธีกรรม
  4. ศรัทธา
 3. คริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่ยอมรับฐานะของพระสันตะปาปาในเรื่องใด
  1. เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
  2. เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งนักบุญต่างๆ
  3. เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
  4. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
 4. ปรัชญาในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด
  1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
  2. ความเสียสละ
  3. การให้อภัย
  4. ความรักในเพื่อนมนุษย์
 5. แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในคริสตศาสนาอย่างครบถ้วน
  1. รักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจ
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
  3. รักพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน
  4. พวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่าน
 6. พระเยซูอยู่ในฐานะอย่างไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและชาวโลก
  1. เป็นประกาศก
  2. เป็นพระเมสสิอาร์
  3. เป็นพระเจ้า
  4. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
 7. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร
  1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา
  2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
  3. ความเป้นคริสต์ชนที่เคร่งครัด
  4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ
 8. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงให้เห็นอะไร
  1. การระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. การปฏิญาณตนเป็นคริสตชน
  3. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
  4. การได้รับกำลังและล้างบาป
 9. สาเหตุที่แท้จริงทำให้คริสตศาสนาแตกเป็นนิกายใหญ่ครั้งแรก คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์ธอดอกซ์ ได้แก่ข้อใด
  1. การตีความหมายในคัมภีร์ต่างกัน
  2. ขนบประเพณีและวัฒนธรรมต่างกัน
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับสภาพวะของพระเยซูต่างกัน
  4. การแข่งขันทางด้านการเมืองระหว่างฝ่ายกรุงโรมและฝ่ายกรุงรอนสแตนติโนเบิล
 10. ตามหลักศาสนาคริสต์ พฤติกรรมของผู้ใดในข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่แสดงว่าเป็นผู้รักพระเจ้า
  1. ผู้ที่ตั้งใจศึกษาคำสอนและหมั่นไปโบสถ์สม่ำเสมอ
  2. ผู้ที่ตั้งใจทำความดีตามคำสนอที่มีอยู่ในพระคัมภีร์
  3. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไดรับทุกข์ภัย
  4. ผู้ที่บรรลุอุทิศภาวนาถึงพระเจ้าละเว้นไม่ข้องแวะกับวิถีชีวิตทางโลก
 11. การประกอบพิธีศีลกำลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์
  2. เพื่อให้เป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  3. เพื่อให้ชาวคริสต์คนอื่นยืนยันว่าตนเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพื่อให้พระเยซูคริสต์ยอมรับความเป็นชาวคริสต์ของตนอย่างสมบูรณ์
 12. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของคริสต์ศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
  4. การทำสงครามเพื่อศาสนา
 13. ข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
  1. ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิท
  2. ศีลล้างบาปกับศีลกำลัง
  3. ศีลล้างบาปกับศีลสารภาพบาป
  4. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 14. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ  10 ประการ
  2. ประวัติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเสลและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 15. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล
 16. เรื่องสำัคัญ
  1. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 17. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ 10 ประการ
  2. ประวันติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเลสและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 18. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล 
 19. เรื่องสำัคัญที่ทำให้นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกอย่างเห็นได้ชัดคืออะไร
  1. เรื่องพระเจ้า
  2. เรื่องนักบวช
  3. เรื่องพระคัมภีร์
  4. เรื่องบัญญัติ 10 ประการ
 20. ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า อาณาจักรของพระเจ้า ในศาสนาคริสตืมากทีสุด
  1. ที่ประทับของพระสันตปาปาที่นครวาติกัน
  2. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
  3. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า
  4. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล 
 21. นิกายโปรแตสแตนท์ต่งจากนิกายคาทอลิกในข้อใด
  1. ไม่ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้า
  2. ไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของพระเจ้า
  3. ไม่เชื่อเรื่องบาปกำเนิด
  4. ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์
 22. หลักคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ หรือตรีเอกานุภาพ หมายถึงข้อใด
  1. มีพระเจ้า 3 องค์
  2. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏเป็น 3 บุคคล
  3. มีพระเจ้าลงมาปรากฏในโลก 3 ครั้ง
  4. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
 23. ในศาสนาคริสต์บุคคลจะเข้าไปเป็นสมาชิกของศาสนจักรจะต้องผ่านพิธีหรือศีลข้อใด
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลบวชหรือศีลบรรพชา
 24. ตามคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูมีสถานภาพตรงกับข้อใด
  1. เป็นบุตรของพระเจ้า
  2. พระเจ้าที่อยู่ในร่างมนุษย์
  3. เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปมนุษย์
  4. เป็นคนที่พระเจ้าเลือกมาเพื่อให้เผยแผ่ศาสนา
 25. ความต่างกันที่สำคัญระหว่างนิกายคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์คือข้อใด
  1. คาทอลิกเชื่อศ๊ลแก้บาปแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. คาทอลิกเชื่อศีลกำลังแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. คาทอลิกนับถือพระแม่มาเรียแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
  4. คาทอลิกนับถือพระสันตปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
 26. พิธีบังสุกุลซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติคล้ายกับพีธีกรรมใดของศาสนาคริสต์
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลเจิมคนป่วย
 27. การรับศีลในชีวิตของศาสนิกชนสามารถรับได้หลายครั้ง แต่พิธีรับศีลข้อใดที่คริสตศาสนิกชนสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
  1. ศีลบวช ศีลกำลัง ศีลล้างบาป
  2. ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลแต่งงาน
  3. ศีลล้างบาป ศีลแก้บาป ศีลมหาสนิท
  4. ศีลมหาสนิท ศีลล้างบาป ศิลเจิมคนป่วย
 28. ข้อใดคือหลักธรรมสำคัญของคริสต์ศาสนา
  1. ความรู้
  2. ความรัก
  3. ความเชื่อ
  4. ความหลุดพ้น
 29. เพราะเหตุใดพิธีมหาสนิทจึงถือว่าเป็นพิธ๊กรรมที่สำคัญที่สุดต่อคริสตศาสนิกชน
  1. เพราะเป็นการระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. เพราะเป็นการชำระบาปมลทินต่างๆ ที่ติดตัวมา
  3. เพราะเป็นพิธีทีทำให้เป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพราะเป็นพิธีที่ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างชาวคริสต์
 30. มาซีอาร์ ในศาสนาคริสต์หมายถึงใคร
  1. โมเสส
  2. พระยะโฮวา
  3. พระเยซู
  4. นักบุญปิเตอร์ (เปโตร)
 31. หลักคำสอนที่เป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  1. ความรักต่อพระเจ้า
  2. ความรักต่อพระเจ้าและรู้จักให้อภัย
  3. ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์
  4. ความรักต่อพระเจ้าและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
 32. พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ที่ถือปฏิบัติเหมือนกันคือข้อใด
  1. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลบรรพชา
  3. พิธีศีลมหาสนิท และพิธีศีลเจิมคนไข้
  4. พิธีศีลแก้บาป และพิธ๊ศีลมหาสนิท
 33. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการอวสานของพระเยซู
  1. ทรงตำหนิผู้นำศาสนายิวว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสม
  2. ทรงสั่งสอนคลาดเคลื่อนไปจากคำสอนของโมเลส
  3. ทรงซ่องสุมผู้คนจะก่อการร้ายและเป็นการกบฏต่ออาณาจักรโรมัน
  4. ทรงอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเมสสิอาห์
 34. นิกายโปรแตสแตนท์ปฏิเสธหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของนริกายคาทอลิกหลายประการแต่ยอมรับในข้อใด
  1. การยอมรับแม่พระและนักบุญ
  2. การยอมรับพระเยซูเป็นพระบุตร
  3. การยอมรับอำนาจสูงสุดของโรม
  4. การอยมรัรบศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
 35. พระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์อย่างชัดเจนในเรื่องใด
  1. พระบุตร พระจิต
  2. พระบิดา และพระอาณาจักร
  3. ความรัก ความเมตตา
  4. ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
 36. การทำพิธีล้างบาป ตามหลักศาสนาคริสต์นั้นมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  1. ให้กายและใจบริสุทธิ์ยั่งยืน
  2. เป็นการไถ่บาปที่ตนได้กระทำมา
  3. ให้หมดยาปที่ติดตัวจากบรรพบุรุษ
  4. มิให้เป็นที่รังเกียจของชาวคริสต์
 37. ข้อความใดผิดจากความจริง
  1. ศาสนาคริสต์ทุกนิกายต่างก็นับถือสันตะปาปาด้วยกัน
  2. ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ศาสนาที่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระเยซูผู้เป็นเจ้าทั้งหมด
  3. ศาสนาพุทธมีข้อห้ามในศีล 5 ที่ตรงกับบัญญัติ 10 ประการ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
  4. ศาสนายิว เริ่มพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ที่ขนานพระนามว่า ยะโฮวา หรือ ยาหเวห์
 38. ตามทํศนะของศาสนาคริสต์เหตุใดมนุษย์จึงมีลักษณะที่จะทำความชั่วได้
  1. เพราะมนุาย์มีบาปแต่กำเนิด
  2. เพราะมนุษย์มีจิตใจอ่อนแอ
  3. เพราะการทำดีต้องเกิดจากความข่มใจ
  4. เพราะมนุาย์มีเสรีภาพ
 39. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็น ศาสนาแห่งความรัก คือข้อใด
  1. พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์
  2. พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
  3. ความรักใคร่ผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
  4. มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง
 40. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของ พิธีศีลสมรส
  1. เพื่อป้องกันการประพฤตินอกใจ
  2. เพื่อความผาสุกในชีวิตของคู่สมรส
  3. เพื่อเตรียมกำเนิดบุตรที่พระเป็นเจ้าประทานให้
  4. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทำต่อหน้าพระเจ้า
 41. คำอธิบายต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. คริสต์ศาสนาริกายกรีกออร์โธดอกซ์มีมาก่อนนิกายโปรแตสแตนท์
  2. สันตะปาปาทรงเป็นประมุขของศาสนิกชนทั่วโลกไม่ว่านิกายใด
  3. ศาสนายิวยึดถือเรื่องตรีเอกานุาพเช่นเดียวกับการยึดถือบัญฐัติ 10 ประการ
  4. ซานตาครอสเป็นนักบุญซึ่งคริสต์ศาสนิกชนทุกนิกายให้การยกย่องบูชา
 42. ข้อใดถูกต้องตามคำสอนในคริสตศาสนา
  1. ผู้ที่กระทำผิดโดยเจตนาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ
  2. มนุษย์จะพ้นบาปที่มีมาแต่กำเนิดก็ต่อเมื่อยอมับการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู
  3. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วให้เราเป็นคนเช่นไร
  4. มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะทำความดีพอเพียงที่จะได้รับเข้าอยู่ในดินแดนของพระเจ้า
 43. หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสตืประกอบกันในข้อใดมากทีสุด
  1. พระศาสนจักร พระเยซู การไถ่บาป ไม่ทำร้ายกัน
  2. พระคริสตจักร พระบิดา พระบุตร พระจิต
  3. จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่ามีความโลภ
  4. จงรักพระเจ้า รักมนุษยชาติ เสียสละ ให้อภัย 
 44. ข้อใดคือ ความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. โปรแตสแตนท์ไม่มีนักบวช
  2. โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า
  3. โปรแตสแตนท์ไม่ใช้ไม้กางเขน
  4. โปรแตสแตนท์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว
 45. การให้อภัยในศาสนาคริสต์หมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธผู้อื่นเมื่อถูกล่วงเกิน
  2. ไม่ทำร้ายตอบเมื่อเขาทำร้ายเรา
  3. ไม่ถือว่าผู้ทำร้ายเราเป็นศัตรู
  4. ไม่เก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาอาฆาตแค้น
 46. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  1. การมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้า
  2. การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  3. การมีชีวิตสุขสงบในโลก
  4. การได้เข้าถึงพระเจ้า
 47. การที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามสาวกองค์หนึ่งที่ชักดาบออกมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ให้รอดพ้นจากดาบของศิษย์ทรยศ โดยกล่าวว่า ผู้ที่ถือดาบจะต้องพิเนาศเพราะดาบ คำกล่าวนี้ตรงกับข้อใด
  1. พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นชีพ
  2. อดัมกับอีวาถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษจนทำให้มนุษยชาตมี บาปกำเนิด
  3. พระมะหะหมัดสิ้นพระชนม์ระหว่างการอพยพจากเมืองมักกะห์ไปเมืองเมดินา
  4. โมเสสนำพาชาวยิวซึ่งเป็นทาสของอิยิปต์ไปประสบชะตากรรมถึงขั้นล้มตายในทะเลแดง
 48. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า Messiah คืออะไร
  1. พระผู้ช่วยให้รอด ไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาป
  2. ผุ้เผยพระวจนะและนำวจนะของพระเจ้ามาให้มนุษย์
  3. พระผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในเอกภพ
  4. พระบุตรของพระเจ้าผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งปวง
 49. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด
  1. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากระบบพหุเทวนิยมเป็ฯเอกเทวนิยม
  2. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
  3. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือว่าคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นวจนะของพระนบีมูฮัมหมัด
  4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติว่ามุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียว
 50. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  1. เพื่อประหยัดอาหารไว้บริโภคยามขาดแคลน
  2. เพื่อให้รู้จักความหิวโหยและอดกลั้นต่อความทกุข์กายและทางใจ
  3. เพื่อให้รำลึกความอดอยากที่ชาวมุสลิมต้องเผชิญในระยะเริ่มประกาศศาสนา
  4. เพื่อให้เห็นคุรค่าของอาหารมากขึ้น

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 9 ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
  1. ศาสดาและนักบวช
  2. รูปเคารพและศาสนสถาน
  3. นักบวชและศาสนพิธี
  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
 2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกันยกเว้นคือข้อใด
  1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า
  2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
  3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
  4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
 3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
  1. ศีลกำลัง
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลล้างบาป
  4. ศีลมหาสนิท
 4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
  1. ศานาอิสลาม
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาฮินดู
  4. พระพุทธศาสนา
 5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยต้องทำอย่างไร
  1. ต้องกระทำตั้งแต่จำตวามได้เป็นต้นไป
  2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เช้าและเย็น
  4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
 6. บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
  1. โมเสส
  2. พระเยซู
  3. มหาวีระ
  4. มูฮัมมัด
 7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
  1. อัตตา
  2. อนัตตา
  3. ความหลุึดพ้น
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
 8. พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฏีสากล หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
  2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
  3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุกให้เป็นตัวแทนหลังจากปรินิพพาน
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระธรรมวินัย
  4. พระมหากัสสปะ
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ชฏิล 3 พี่น้อง
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. อาฬารดาบสและอุททกดาบส
 11. พืชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฏธรรมชาติ เรื่องใด
  1. การสืบพันธ์
  2. สิ่งไม่มีชีวิต
  3. สภาพแวดล้อม
  4. การทำงานของจิต
 12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
  1. ทอดกฐิน
  2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายสังฆทาน
  4. ถวายผ้าจำนำพรรษา
 14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดที่มีคุณลักษณะเป้นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
  1. พระวัปปะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระภิททิยะ
  4. พระมหานามะ
 15. เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. ศรัทธาบารมี
 16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4
 17. การบริจาคทานที่เรียกว่า ซะกาต ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้เราสละความเห็นแก่ตัว
  2. เพื่อให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  3. เพื่อให้เรารู้จักทำความดีที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ถ้าประสงค์จะทำ
  4. เพื่อให้สังคมมีหลักประกันว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะได้รับการคุ้มครอง
 18. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพือ่ส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
  4. เพื่อให้คนได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 19. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่่องใดมากทีสุด
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิืที่ดี
  4. เพื่อให้คนได้รับความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 20. หลักธรรมข้อใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากทีสุด
  1. การไม่ลักขโมย
  2. การไม่ล่วงประเวณี
  3. การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน
  4. การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
 21. ศีลล้างบาปหรือศีลบัพติศมาในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไร
  1. ศีลที่ทำให้บุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปกำเนิดและเป็นชาวคริสต์ได้
  2. ศีลที่ใช้ขออภัยต่อพระเจ้เมื่อได้กระทำบาป
  3. ศีลที่ทำให้คู่บ่าวสาวเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนเข้าพิธีสมรส
  4. ศีลที่ปฏิบัติเพื่อระลึกถึงการเสียสละของพระเยซูต่อมนุษย์
 22. พระเยซูมีฐานะอย่างไรในทรรศนะของคริสตศาสนิกชน
  1. เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
  2. เป็นมนุษย์ที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์ทั้งหลาย
  3. เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งได้คำสั่งจากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนุษย์
  4. เป็นพระเจ้า
 23. ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก การยินยอมให้สามีภรรยาหย่าขาดจากกันได้นั้นจะต้องให้สันตะปาปาเป็นผู้ชี้ขาดเพราะเหตุใด
  1. เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร์ไบเบิล
  2. เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งนักบุญต่างๆ
  3. เป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินัล
  4. เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง
 24. ปรัชญาในคำสอนของพระเยซูเรื่องใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด
  1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
  2. ความเสียสะ
  3. การให้อภัย
  4. ความรักในเพื่อนมนุษย์
 25. แนวคิดข้อใดที่สอดคล้องกับคำสอนในคริสตศาสนาอย่างครบถ้วน
  1. รักพระเจ้าอย่างหมดดวงใจ
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
  3. รักพระเจ้า ตนเอง และเพื่อนบ้าน
  4. พวกท่านจงรักกันเหมือนเรารักท่าน
 26. พระเยซูอยู่ในฐานะอะไร จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าและขาวโลก
  1. เป็นประกาศก
  2. เป็นพระเมสสิอาห์
  3. เป็นพระเจ้า
  4. เป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้า
 27. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์คืออะไร
  1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา
  2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
  3. ความเป็นคริสตชนที่เคร่งครัด
  4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ
 28. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงให้เห็นถึงอะไร
  1. การระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  2. การปฏิญาณตนเป็นคริสตชน
  3. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
  4. การได้รับกำลังและล้างบาป
 29. สาเหตุที่แท้จริงทำให้คริสตศาสนาแตกเป็นนิกายใหญ่คร้้งแรก คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรแตสแตนท์ ได้แก่ข้อใด
  1. การตีความหมายในคัมภีร์ต่างกัน
  2. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างกัน
  3. ความเชื่อเกี่ยวกับสภาวะของพระเยซูต่างกัน
  4. การแข่งขันด้านการเมืองระหว่างฝ่ายกรุงโรมและฝ่ายคอนสแตนติโนเบิล
 30. ตามหลักศาสนาคริสต์ พฤติกรรมของผู้ใดในข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่แสดงว่าเป็นผู้รักพระเจ้า
  1. ผู้ที่ตั้งใจศึกษาคำสอนและหมั่นไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ
  2. ผู้ที่ตั้งใจทำความดีตามคำสอนที่มีอยู่ในศาสนาคริสต์
  3. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความช่วยเหลือผู้มีความทุกข์
  4. ผู้ที่บวชอุทิศตนภาวนาถึงพระเจ้าละเว้นไม่ข้องแวะกับวิถีชีวิตทางโลก
 31. การประกอบพิธีศีลกำลัง  (conformaion) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์
  2. เพื่อให้เป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  3. เพื่อให้ชาวคริสต์คนอื่นยืนยันว่าตนเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
  4. เพื่อให้พระเยซูคริสค์ยอมับความเป็นชาวคริสตืของตนอย่างสมบูรณ์
 32. การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู แสดงถึงความยึดมั่นในหลักธรรมของคริสตศาสนาข้อใด
  1. ความรัก
  2. ความกล้าหาญ
  3. การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
  4. การทำสงครามเพื่อศาสนา
 33. ข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์
  1. ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิท
  2. ศีลล้างบาปกับศีลกำลัง
  3. ศีลล้างบาปกับศีลสารภาพบาป
  4. ศีลล้างบาปกับศีลเจิมครั้งสุดท้าย
 34. พระคัมภีร์ใหม่ว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. บัญญัติ 10 ประการ
  2. ประวัติของชาวยิวและโมเลส
  3. ประวัติของโมเลสและพระเยซู
  4. ประวัติของพระเยซูและคำสอน 
 35. พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
  1. ชาวยิว
  2. ชาวคริสต์
  3. ทั้งชาวยิว และชาวคริสต์
  4. มนุษยชาติทั้งมวล
 36. เรื่องสำคัญที่ทำให้นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกอย่างเห็นได้ชัดคืออะไร
  1. เรื่องพระเจ้า
  2. เรื่องนักบวช
  3. เรื่องพระคัมภีร์
  4. เรื่องบัญญัติ 10 ประการ
 37. ความหมายใดที่ใกล้เคียงกับคำว่า อาณาจักรพระเจ้า ในศาสนาคริสต์มากที่สุด
  1. ที่ประทับของพระสันตะปาปาที่นครวาติกัน
  2. ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
  3. สภาพจิตใจของบุคคลขณะที่สวดอ้อนวอนพระเจ้า
  4. สภาพจิตใจที่บริสุทธิ์ของบุคคล
 38. นิกายโปรแตสแตนท์ต่างจากนิกายคาทอลิกในข้อใด
  1. ไม่ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้า
  2. ไม่ถือว่าพระสันตะปาปาเป็นพระประมุขของศาสนา
  3. ไม่เชื่อเรื่องบาปกำเนิด
  4. ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์
 39. หลักคำสอนเรื่องพระตรีเอกานุภาพ หมายถึงข้อใด
  1. มีพระเจ้า 3 องค์
  2. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏใน 3 บุคคล
  3. มีพระเจ้าลงมาปรากฏในโลก 3 คน
  4. มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
 40. ในศาสนาคริสต์บุคคลจะเข้าไปเป็นสมาชิกของศาสนจักรจะต้องผ่านพิธีหรือศีลข้อใด
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลบวชหรือศีลบรรพชา
 41. ตามคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูมีสถานภาพตรงกับข้อใด
  1. เป็นบุตรของพระเจ้า
  2. พระเจ้าที่อยู่ในร่างกายมนุาย์
  3. เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปมนุษย์
  4. เป็นคนที่พระเจ้าเลือกเพื่อให้เผยแพร่ศาสนา
 42. ความต่างกันที่สำคัญระหว่างนิกายคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์คือข้อใด
  1. คาทอลิกเชื่อศีลแก้บาปแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  2. คาทอลิกเชื่อศีลกำลังแต่โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อ
  3. คาทอลิกนับถือพระแม่มาเรียแต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ
  4. คาทอลิกนับถือพระสันตะปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้า แต่โปรแตสแตนท์ไม่นับถือ

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ชุดที่ 8 ::

 1. การทำลายล้าง การสร้างและคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
  1. พระพรหม
  2. พระศิวะ
  3. พระนารายณ์
  4. พระตรีมูรติ
 2. ข้อใดไม่ตรงกับปรมาตมัน
  1. พรหมัน
  2. โมกษะ
  3. ชีวาตมัน
  4. วิญญาณสากล
 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน ตามความเชื่อของชาวมุสลิม
  1. เป็นคัมภีร์สุดท้ายและสูงสุด
  2. เป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุด
  3. เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้
  4. เป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้นบีก่อนหน้านบีมูฮัมหมัด
 4. ข้อความใดเกี่ยวกับนิกายในศาสนาอิสลามถูกต้องที่สุด
  1. นิกายซุนนี่มีอบูบักร์เป็นคอลีฟะห์คนแรก
  2. นิกายวาฮะบีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับนิกายชีอะฮ์
  3. นิกายชีีอะฮ์ถือว่าคอลีฟะหืต้องมาจากการเลือกตั้ง
  4. ทุกนิกายแตกต่างกันเฉพาะผู้ก่อตั้งนิกายเท่านั้น
 5. คำสอนของพระเยซูไม่เน้นเรื่องใด
  1. การทำพิธีกรรมบูชาพระเจ้า
  2. จริยธรรมในการดำเินินชีวิต
  3. ความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
  4. การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน
 6. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
  1. นิกายออโธดอกซ์เป็นนิกายเก่าแกที่สุด
  2. นิกายโรมันคาทอลิกอนุญาตให้พระชั้นผู้น้อยแต่งงานได้
  3. นิกายโปรแตสแตนท์เชื่อว่าทุกคนสามารถติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงได้
  4. นิกายโรมันคาทอลิก ออร์ทอดอกซ์ และโปรแตสแตนท์ต่างก็เคารพยกย่องมารดาพระเยซูว่าเป็นแม่พระ
 7. พระพุทธศาสนาต่างกับวิทยาศาสตร์ในด้านใด
  1. การเน้นหลักเหตุผล
  2. การมุ่งประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ
  3. ความเชื่อในกฏเกณฑ์แห่งธรรมชาติ
  4. ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
 8. อริยสัจ 4 เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลายเพราะเหตุใด
  1. เป็นหลักแสดงถึงกฏแห่งกรรม
  2. เป็นหลักแสดงถึงการแก้ปัญหาชีวิต
  3. เป็นหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริง
  4. เป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุและผล
 9. คำว่า สังขาร ในขันธ์ 5 หมายถึงข้อใด
  1. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
  2. การกำหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิต
  3. ประสาทสัมผัสต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
  4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 10. จิตฺตํ ทนฺติ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้กล่าวถึงการฝึกจิตเพื่ออะไร
  1. ฝึกให้มีสติควบคุมจิต
  2. ฝึกให้สามารถปฏิบัติตามศีล 8
  3. ฝึกให้อดทนต่อความผิดหวัง
  4. ฝึกให้จิตใจอ่อนโยน
 11. จุดเริ่มต้นของการถวายผ้าจีวรแก่พระสงฆ์เกิดจากการปฏิบัติของผู้ใด
  1. หมอชีวกโกมารภัจจ์
  2. พระกีสาโคตมีเถรี
  3. พระนางมัลลิกา
  4. พระยามิลินท์
 12. ข้อใดเป็นกุศลพิธี
  1. การเวียนเทียน
  2. การทำึบุญวันเกิด
  3. การทำบุญอัฐิ
  4. การทอดกฐิน
 13. วันอัฏฐมีบูชา มีสาระสำคัญให้ชาวพุทธพึงยึดถือหลักธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. การทำบุญ
  2. การเจริญภาวนา
  3. การอยู่ร่วมกัน
  4. ความไม่ประมาท
 14. พระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้ก่อนการสังคายนาครั้งที่ 5 ใช้วิธีการใด
  1. มุขปาฐะ
  2. จารึกในใบลาน
  3. พระสงฆ์ประชุมกันแต่งเป็นร้อยกรอง
  4. พระสาวกประมวลหลักคำสอนเป็นหมวดหมู่
 15. วิธีคิดแบบโยนิโสนมสิการ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เป็นความคิดเพื่อกำจัดอวิชชาและตัณหา
  2. เป็นความคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างทฤษฏีสากล
  3. เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติที่เกิดจากการทำสมาธิ
  4. เป็นความคิดที่เกิดจากการได้รับคำแนะนำสั่งสอนแล้ว
 16. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  1. ให้บิดามารดาได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
  2. ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง
  3. รู้จักสำรวมกาย วาจา ใจ เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา
  4. ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ศาสนา ชุด 7 ::

 1. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
  1. ซูฟี
  2. ซีอะฮฺ์
  3. วาฮาบี
  4. ซุนนี่
 2. เทวทูตที่นำโองการของพระเ้จ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมหมัดเ็ป็นพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีชือว่าอย่างไร
  1. อาลี
  2. มาลิก
  3. ญิบรออิล
  4. อิซรออิล
 3. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
  1. การให้อภัย
  2. การแบ่งปัน
  3. ความยุติธรรม
  4. ความอดทน
 4. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ทีสุด
  1. ฤคเวท
  2. ยชุรเวท
  3. สามเวท
  4. อาถรรพเวท
 5. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good friday) ของคริสตศาสนิกชนหมายถึงวันใด
  1. วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
  2. วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
  3. วันที่พระเยซูประกาศศาสนา
  4. วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์
 6. พระเยซูทรงสอนว่า จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงใคร
  1. มนุษย์ทุกคน
  2. ผู้นับถือศาสนาอื่น
  3. สาวกของพระเยซู
  4. ศริสตศาสนิกชน
 7. พิธีเข้าเป็นพุทธมามกะ เปรียบได้กับพิธีใดของสาสนาคริสต์
  1. พิธีรับศีลมหาสนิท
  2. พิธีรับศีลล้างบาป
  3. พิธีรับศีลกำลัง
  4. พิธีรับศีลแก้บาป
 8. การที่ผู้ปกครองประเทศตัดสินใจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคำนึงถึงความเห็นของคนส่วนใหญ่ เป็นการดำเนินตามหลักการใดในพระพุทธศาสนา
  1. อัตตาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. ธรรมาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
 9. ในพระพุทธศาสนา สิ่งใดที่เป็นมูลเหตุของการเว่ียนว่ายตายเกิด
  1. ชาติ
  2. ตัณหา
  3. นามรูป
  4. อวิชชา
 10. การจัดกลุ่ีมธรรมในหลักอริยสัจ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ทุกข์ – ขันธ์ 5 โลกธรรม 8
  2. สมุทัย – นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4
  3. นิโรธ – ปฏิจจสมุปบาท กรรม  12
  4. มรรค – อปริหานิยธรรม 7 มงคล 38
 11. การใช้หลักโยนิโสมนสิการข้อใด สามารถดับทุกข์จากการหลงยึดติดในรูปกายได้มากที่สุด
  1. การคิดพิจารณาหาเหตุปัจจัย
  2. การคิดพิจารณาแยกแยะส่วนประกอบ
  3. การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ
  4. การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษและทางออก
 12. ผู้ปกครองประเทสที่มีเล่ห์เหลี่ยม ฉ้อราษฏร์บังหลงง ขาดทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. อักโกธะ
  3. อาชชวะ
  4. อวิหิงสา
 13. ข้อใดที่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ ของศาสนาอิสลาม
  1. เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ
  2. เรื่องการขัดผลประโยชน์กันและกัน
  3. เรื่องแนวความคิดของศาสนาไม่ตรงกัน
  4. เรื่องตำแหน่งผู้นำศาสนาที่เรียกว่ากาหลิบ
 14. หัวใจของการเป็นมุสลิมนั้นคืออะไร
  1. การทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
  2. การถือศีลอดเป็นประจำตลอดชีวิต
  3. การประกอบศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์
  4. การไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมกกะปีละครั้ง
 15. ศาสนาอิสลามมีความเชื่อต่างกับศาสนาคริสต์ในเรื่องใด
  1. วันสิ้นโลก
  2. พระผู้สร้าง
  3. สุข ทุกข์ของชีวิตมนุษย์
  4. จุดหมายปลายทางของชีวิต
 16. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลามข้อใไหนจะทำให้เข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้เร็ว
  1. การศรัทธาต่อพระเจ้า
  2. การทำละหมาด
  3. การถือศีลอด
  4. การประกอบพิธีฮัจญ์
 17. ข้อไหนเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการทำละหมาด
  1. เพื่อแสดงความเคร่งครัดในศาสนา
  2. เพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปราน
  3. เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด
  4. เพื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: สาระศาสนา ::

 1. ข้อใดคืิอคำตอบเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ที่ถูกต้อง
  1. รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง ทำมรรคให้เกิดมี
  2. ละทุกข์ รู้สมุทัย ทำนิโรธให้เกิดมี ทำมรรคให้แจ้ง
  3. ละทุกข์สมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง ทำมรรคให้เกิดมี
  4. ละทุกข์สมุทัย ทำนิโรธกับมรรคให้แจ้ง
 2. การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม เกิดจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ
  1. ความเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
  2. ความคิดแตกต่างกันทางการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
  3. ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
  4. ความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ภาษา และสิ่งแวดล้อม
 3. นิพพานสุข คืออย่างไร
  1. ความสุขที่เกิดจากการละกิเลสได้
  2. ความสุขที่เกิดจากการควบคุมกิเลสได้
  3. ความสุขที่เกิดจากการตายแล้วไม่เกิด
  4. ความสุขที่เกิดจากการที่สนองกิเลสได้
 4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า วันมหาปวารณา
  1. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการว่ากล่าวกันได้
  2. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการขอพรและให้พรกัน
  3. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ฆราวาสปวารณาตนรับใช้พระองค์
  4. วันที่ฆราวาสเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้พระสงฆ์กล่าวสอนตน
 5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก คือวันใด
  1. วันอาสาฬหบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 6. ศาสนาใดสอนว่า ถ้าเขาตบแก้มขวา จงเอียงแก้มซ้ายให้เขาตบ
  1. ศาสนาฮินดู
  2. ศาสนาอิสลาม
  3. ศาสนาคริสต์
  4. พระพุทธศาสนา
 7. หลักธรรมที่เน้นการละชั่ว ทำดี และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. กัลยาณมิตตธรรม
  4. โอวาทปาฏิโมกข์ 
 8. ศาสนาใดสอนให้มองเยาวชนว่าเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์
  1. พระพุทธศาสนา
  2. ศาสนาคริสต์
  3. ศาสนาอิสลาม
  4. ศาสนาฮินดู
 9. ศาสนาใดที่ชื่อเรียกว่าศาสนาแปลว่า สันติ
  1. ศาสนาฮินดู
  2. พระพุทธศาสนา
  3. ศาสนาคริสต์
  4. ศาสนาอิสลาม
 10. ข้อใดคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพรหมของลูก
  1. เป็นผู้ให้กำเนิด
  2. เป็นผู้เลี้ยงดูลูก
  3. เป็นผู้พร่ำสอนลูก
  4. เป็นผู้พิทักษ์รักษาลูก
 11. ข้อใดเป็นธรรมปฏิสันภารในการต้อนรับแขก
  1. การหาน้ำให้ดื่ม
  2. การยกเก้าอี้ให้นั่ง
  3. การหาของมาเลี้ยง
  4. การยกมือไหว้ทักทาย
 12. พิธีการรับคนเข้าเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ เรียกเป็นทางการว่าอย่างไร
  1. พิธีบวช
  2. พิธีบรรพชา
  3. พิธีอุปสมบท
  4. พิธีบรรพชาอุปสมบท
 13. ลูกบางคนเกิดมารักษาวงศ์ตระกูลไว้ได้ในระดับที่พ่อแม่รักษา เรียกว่าอย่างไร
  1. อภิชาตบุตร
  2. อนุชาตบุตร
  3. อวชาตบุตร
  4. ปิยบุตร
 14. สัมมาอาชีวะหมายถึงข้อใด
  1. ชอบด้วยธรรมะ
  2. ชอบด้วยกฏหมาย
  3. ชอบด้วยเหตุและผล
  4. ชอบด้วยกฏหมายและธรรม
 15. ข้อใดไม่ใ่ช่ความหมายว่าพอเพียง
  1. สันโดษ
  2. สมชีวิตา
  3. มัตตัญญุตา
  4. มัชฌิมา ปฏิปทา
 16. บรรดาสิ่งที่เกืื้้อกูลให้คนได้รับความสำเร็จ ข้อใดสำคัญที่สุด
  1. คบคนดี
  2. มีบุญเก่าหนุน
  3. ตั้งตนไว้ชอบ
  4. อยู่ีในถิ่นที่เหมาะสม
 17. พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับโปรแตสแตนท์ที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกันคือข้อใด
  1. พิธีล้างบาป พิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป และพิธีศีลบรรพชา
  3. พิธีศีลมหาสนิท และพิธีศีลเจิมคนไข้
  4. พิธีศีลแก้บาป และพิธีศีลมหาสนิท
 18. ข้อใดที่นิกายโปรแตสแตนท์ที่แตกต่างกับนิกายคาทอลิก
  1. ความเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียว
  2. พระสันตปาปาเป็นประมุขของศาสนจักร
  3. พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า
  4. ความเชื่อเรื่องพระตรีเอกภาพ
 19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการอวสานของพระเยซู
  1. ทรงตำหนิผู้นำศาสนายิวว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสม
  2. ทรงสั่งสอนคลาดเคลื่อนไปากคำสอนของโมเสส
  3. ทรงซ่องสุมผู้คนจะก่อการร้ายและเป็นกบฏต่ออาณาจักรโรมัน
  4. ทรงอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเมสสิอาห์
 20. นิกายโปรแตสแตนท์ปฏิเสธหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของนิกายคาทอลิกหลายประการ แต่ยอมรับในข้อใด
  1. การยอมรับแม่พระและนักบุญ
  2. การยอมรับพระเยซูเป็นพระบุตร
  3. การยอมรับอำนาจสุงสุดของโรม
  4. การยอมรับศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
 21. พระเยซูทรงสอนคริสต์ศาสนิกชนของพระองค์อย่างชัดเจนในเรื่องใด
  1. พระบุตร พระจิต
  2. พระบิดา และพระอาณาจักร
  3. ความรัก ความเมตตา
  4. ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
 22. การทำพิธีล้างบาป ตามหลักศาสนาคริสต์นั้นมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
  1. ให้กายและใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
  2. เป็นการไถ่บาปที่ตนได้กระทำมา
  3. ให้หมดบาปที่ติดตัวจากบรรพบุรุษ
  4. มิให้เป็นที่รังเกียจของชาวคริสต์
 23. ข้อใดผิดไปจากความจริง
  1. ศาสนาคริสต์ทุกนิกายต่างนับถือสันตะปาปาด้วยกัน
  2. ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ศาสนาที่ถือว่าเป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด
  3. ศาสนาพุทธมีข้อห้ามในศีล 5 ตรงกับบัญญัติ 10 ประการ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
  4. ศาสนายิว เริ่มพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งขนานนามว่า พระยะโฮวา หรือยาหเวห์
 24. ตามทัศนะของศาสนาคริสต์เหตุใดมนุษย์จึงมีลักษณะที่จะทำความชั่วได้
  1. เพราะมนุษย์มีบาปติดตัว
  2. เพราะมนุษย์มีจิตใจอ่อนแอ
  3. เพราะการทำดีต้องเกิดจากความข่มใจ
  4. เพราะมนุษย์มีเสรีภาพ
 25. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็น ศาสนาแห่งความรัก คิอข้อใด
  1. พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์
  2. พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
  3. ความรักใคร่ผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
  4. มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง
 26. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของ พิธีศีลสมรส
  1. เพื่อป้องกันการประพฤตินอกใจ
  2. เพื่อความผาสุกในชีวิตของคู่สมรส
  3. เพื่อเตรียมกำเนิดบุตรที่พระเจ้าประทานให้
  4. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทำต่อหน้าพระเจ้า
 27. คำอธิบายต่อไปนี้ ข้อความใดถูกต้อง
  1. คริสตศาสนานิกายออร์ธอดอกซ์มีมาก่อนนิกายโปรแตสแตนท์
  2. สันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนิกชนทั่วโลกไม่ว่านิกายใด
  3. ศาสนายิวยึดถือเรื่องตรีเอกานุกภาพเช่นเดียวกับการยึดถือบัญญัติ 10 ประการ
  4. ซานตาครอสเป็นนักบุญซึ่งคริสต์ศาสนิกชนชนทุกนิกายให้การยกย่องบูชา
 28. ข้อใดถูกต้องตามคำสอนในคริสตศาสนา
  1. ผู้ที่กระทำผิดโดยเจตนาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ
  2. มนุษย์จะพ้นบาปที่มีมาแต่กำเนิดก็ต่อเมื่อยอมรับการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู
  3. มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วให้เราเป็นคนเช่นไร
  4. มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะทำความดีพอเพียงที่จะได้รับเข้าอยู่นดินแดนของพระเจ้า
 29. หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสต์ประกอบกันในข้อใดมากทีสุด
  1. พระศาสนจักร พระเยซู การไถ่บาป ไม่ทำร้ายกัน
  2. พระคริสตเจ้า พระบิดา พระบุตร พระจิต
  3. จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่ามีความโลภ
  4. จงรักพระเจ้า รักมนุษยชาติ เสียสละ ให้อภัย
 30. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์
  1. โปรแตสแตนท์ไม่มีนักบวช
  2. โปรแตสแตนท์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า
  3. โปรแตสแตนท์ไม่ใช่ไม้กางเขน
  4. โปรแตสแตนท์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว
 31. การให้อภัยในศาสนาคริสต์หมายความว่าอย่างไร
  1. ไม่โกรธผู้อื่นเมื่อถูกล่วงเกิน
  2. ไม่ทำร้ายตอบเมื่อเขาทำร้ายเรา
  3. ไม่ถือว่าผู้ทำร้ายเราเป็นศัตรู
  4. ไม่เก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วอาฆาตแค้น
 32. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  1. การมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้า
  2. การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  3. การมีชีวิตสุขสงบจากโลก
  4. การได้เข้าถึงพระเจ้า
 33. การที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามสาวกองค์หนึ่งที่ชักดาบออกมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ให้รอดพ้นจากดาบของศิษย์ทรยศโดยกล่าวว่า ผู้ัที่ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ คำกล่าวนี้ตรงกับข้อใด
  1. กรรมใดใครก่อ
  2. คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นแล
  3. ศัสตราวุธเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  4. เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง
 34. ตามทรรศนะของศาสนาคริสต์ ข้อใดเป็นจุดหมายที่แท้จริงและสูงสุดของชีวิตมนุษย์
  1. การกลับไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า
  2. การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
  3. การทำหน้าที่ตามบทบาทในสังคมอย่างดีที่สุด
  4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ทั้งในด้านร่างกายและด้านจิตใจ
 35. ความเชื่อว่า ศุกร์ 13 เป็นวันอัปมงคล เป็นความเชื่อที่เนื่องมาจากเรื่องราวทางศาสนาในข้อใด
  1. พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นชีพ
  2. การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
  3. การทำหน้าที่ตามบทบาทในสังคมอย่างดีที่สุด
  4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ทั้งในด้านร่างกายและด้านจิตใจ
 36. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า Messiah คือข้อใด
  1. พระผู้่ช่วยให้รอด ไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาป
  2. พระผู้เผยวจนะและนำวจนะของพระเจ้ามาให้มนุษย์
  3. พระผู้ทรงสร้างลกและสรรพสิ่งในเอกภพ
  4. พระบุตรของพระเจ้าผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งปวง
 37. ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
  1. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากระบบพหุเทวนิยมเป็นเอกเทวนิยม
  2. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
  3. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือว่าคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็ฯวจนะของพระนบีมูฮัมหมัด
  4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติว่ามุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียว 
 38. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  1. เพื่อประหยัดอาหารไว้บริโภคในยามขาดแคลน
  2. เพื่อให้รู้จักหิวโหยและอดกลั้นต่อความทุกข์ทางกายและทางใจ
  3. เพื่อให้รำลึกถึงความอดอยากที่ชาวมุสลิมต้องเผชิญในระยะเริ่มประกาศศาสนา
  4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของอาหารมาขึ้น
 39. ศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างกับศาสนาอิ่นอย่างไร
  1. ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว
  2. ความศรัทธาในศาสนฑูตของพระผู้เป็นเจ้า
  3. การปฏิบัติศาสนกิจกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากกัน
  4. การกำหนดข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิด
 40. ความมุ่งหมายสำคัญของการบริจาคซะกาตในศาสนาอิสลามคืออะไร
  1. เพื่อให้คนรวยได้มีโอกาสทำบุญซึ่งจะได้กุศลแรงที่สุด
  2. เพื่อให้คนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น
  4. เพื่อให้เป็นไปตามความประสค์ของพระผู้เป็นเจ้า
 41. การถือศีลอด ในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสิ่งใด
  1. ฝึกความอดทนในภาวะสงคราม
  2. ฝึกความหิวในเวลาข้าวยากหมากแพง
  3. ฝึกให้คนมีเมตตาธรรมเมื่อเห็นคนหิวโหย
  4. ฝึกให้เกิดสำนึกในความทุกข์ยากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 42. การห้ามมองคนอื่นในแง่ร้าย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้น สอดคล้องกับความเชื่อพิ้นฐานข้อใด
  1. มนุษย์เป็นคนดีเหมือนกันหมด
  2. มนุษย์เป็นคนดีแต่อาจกลับทำชั่ว
  3. มนุษย์เป็นคนชั่วแต่อาจกลับทำดีได้
  4. มนุษยฺ์มีทั้งคนดีและคนชั่ว
 43. ภารกิจสำคัญที่สุดในการผูกพันมนุษย์ฺทั้งทางร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาะห์คืออะไร
  1. การปฏฺญาณตน
  2. การบริจาคซะกาต
  3. การทำละหมาด
  4. การไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ
 44. ศาสนากลุ่มใดที่มีความสัมพันธ์ในต้นกำเนิด ความเป็นมา และคำสอนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
  1. พราหมณ์ พุทธ เชน
  2. ยิว คริสต์ อิสลาม
  3. ฮินดู อิสลาม ซิกซ์
  4. เต๋า ขงจื้อ ชินโต
 45. ประเพณีทำศพในศาสนาอิสลามนั้นใช้แต่การฝังศพอย่างเดียว เพราะเหตุใด
  1. เพื่อปล่อยให้ศพนั้นเน่าเปื่อยสลายไปกับดินโดยธรรมชาติ
  2. เพื่อป้องกันมิให้อิสลามชนต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีศพมากเกินไป
  3. เพื่อผู้ตายจะได้ฟื้นขึ้นมารับการตัดสินในวันแห่งการพิพากษา
  4. ศพของผู้ตายจะต้องมีอวัยวะครบบริบูรณ์จึงได้ไปเกิดใหม่ได้
 46. เมื่อคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอารเบีย ทางการของประเทศนั้นห้ามนำพระเครื่องหรือพระพุทธรูปบูชาเข้าประเทศของเขา เพราะเหตุใด
  1. พระพุทธรูปเป็นรูปเคารพบูชาของศาสนอื่น
  2. ศาสนาและกฏหมายอิสลามห้ามมีรูปเคารพบูชาใดๆ ทั้งสิ้น
  3. เพื่อป้องกันมิให้ศาสนาอิสลามของตนต้องถูกทำลายไป
  4. ป้องกันมิให้คนไทยนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในดินแดนของเขา
 47. ในเดือนรอมฏอน ชาวมุสลิมจะต้องประกอบศาสนกิจสำคัญในด้านใด
  1. พิธีถือศีลอด
  2. ไปแสวงบุญที่นครเมกกะ
  3. พิธีปฏิิญาณตนต่อพระเจ้า
  4. บริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติ
 48. ทัศนะในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อสำคัญของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อในนิกายซุนนะห์
  1. ท่านนบีมีพระจริยาวัตรที่ดีที่สุด เหมาะสมกับหน้าที่
  2. ท่านนบีเป็นปุถุชนคนหนึ่งเช่นเดียวกับมุสลิมคนอื่นๆ
  3. ท่านนบีมูฮัมหมัดได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้ามีสภาพกึ่งมนุษย์กึ่งเทพ
  4. พระอัลเลาห์ทรงเลือกท่านนบีมูฮัมหมัดให้เป็ฯผู้แทนของพระองค์
 49. ชาวมุสลิมทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีความสำนึกอะไร
  1. เคารพพระเจ้ามากที่สุด
  2. ต้องการให้ตนใกล้ชิดกับพระเจ้า
  3. เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
  4. เคารพ ขอบคุณ ขอขมา และสรรเสริญพระเจ้า
 50. เหตุใดศาสนาอิสลามจึงไม่มีรูปเคารพสักการะใดๆ ทั้งสิ้นแม้แต่รูปของท่านศาสดามูฮัมหมัด
  1. เพราะเกรงว่า มุสลิมจะไปยึดติดในรูปนั้นเสียแล้วอาจละเลยต่อพระอัลเลาะห์
  2. เพราะเกรงว่า มุสลิมจะมีรูปปั้นมากมายหลาอย่าง ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ
  3. เพราะเกรงว่า เวลาประกอบพิธีละหมาด มุสลิมจะไม่หันหน้าไปทางเมืองเมกกะเหมือนกัน
  4. เพราะเกรงว่า จะไปจัดกับพระประสงค์ของท่านศาสนามูฮัมหมัด ซึ่งเมื่อเริ่มประกาศพระศาสดาได้สั่งให้ทำลายรูปเคารพบูชาดั้งเดิมทั้งหมด

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

-ศาสนา 5-

 1. พระเจ้าทรงมีโองการให้โมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสู่ที่ใด
  1. โรมัน-อียิปต์
  2. คะนาอัน-โรมัน
  3. อียิปต์-คะนาอัน
  4. คะนาอัน-อียิปต์
 2. ชาวมุสลิมไม่เชื่อในเรื่องใด
  1. โลกมีวันสิ้นสุด
  2. เทวทูตมีจำนวนมาก
  3. ศาสนทูตมีหลายท่าน
  4. การตายแล้วเกิดใหม่บนโลกมนุษย์
 3. ข้อใดไม่ใช่ แนวคิดของศาสนาพุทธ
  1. สอนให้อุทิศตนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  2. สอนให้พิสูจน์คำบอกเล่าแล้วจึงเชื่อ
  3. เชื่อว่ากรรมเป็นตัวกำหนดสรรพสิ่ง
  4. หลักศีลธรรมเกิดจากการศึกษาของผู้รู้
 4. การรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในขันธ์ 5 คือข้อใด
  1. จิต
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญาณ
 5. พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของทศชาติคือองค์ใด
  1. พระเตมีย์
  2. พระมโหสถ
  3. พระมหาชนก
  4. พระเวสสันดร
 6. ข้อใดแสดงถึง ‘‘สขีภริยา”
  1. สมศักดิ์มีภริยาที่เอาแต่บ่นและดุด่าว่ากล่าวตลอดเวลา
  2. สุธีโชคร้าย ทำงานหาเงินได้เท่าไร ภริยาของเขาเอาไปเล่นการพนันหมด
  3. สมพลถูกออกจากงาน แต่ภริยาของเขาให้กำลังใจและช่วยให้เขาหางานใหม่ได้
  4. สุระโชคดี ภริยาของเขาไม่เคยบ่นว่า แต่ให้ความเคารพและรับใช้ดูแลอย่างดีตลอด
 7. คำว่า “ราชา” ในพุทธศาสนสุภาษิต “ราชา มุขํมนุสฺสานํ” หมายถึงอะไร
  1. ผู้เป็นประมุข
  2. ผู้มีอำนาจสูงสุด
  3. ผู้อยู่เหนือประชาชน
  4. ผู้ทำให้เกิดความพอใจ
 8. พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ 4 ในวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันจาตุรงคสันนิบาต
 9. การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออย่างไร
  1. รู้เท่าทันความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ
  2. กำหนดรู้ว่าอิริยาบถขณะนั้นเป็นอาการใด
  3. กำหนดรู้ว่าขันธ์ 5 คืออะไร เกิดดับได้อย่างไร
  4. พิจารณาดูจิตของตนว่ามี ราคะ โทสะ โมหะ หรือไม่
 10. ในการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้มีการกำหนดแนวทางประชุมโดยให้เริ่มตกลงกันว่าปัญหาความยากจนคืออย่างไร อะไรคือสาเหตุ เป้าหมายที่ต้องการหลังจากแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร และวิธีการแก้ไขจะทำอย่างไรบ้าง แนวทางนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด
  1. อริยสัจ 4
  2. วิภัชชวาท
  3. อิทัปปัจจยตา
  4. โยนิโสมนสิการ
 11. ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้สูงอายุจะปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 ขั้นใด
  1. สันยาสี
  2. คฤหัสถ์
  3. วานปรัสถ์
  4. พรหมจารี
 12. การที่พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ แสดงถึงสิ่งใด
  1. การไถ่มนุษย์ออกจากบาป
  2. ความเสียสละของพระเจ้า
  3. มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
  4. พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาชั่วคราวเพื่อสอนศีลธรรมให้มนุษย์
 13. นายสนไปฆ่าคนด้วยความแค้น ถูกจับ และตัดสินลงโทษให้จำคุกตลอดชีวิต เป็นการรับกรรมประเภทใด
  1. ครุกรรม 
  2. อุปัชชเวทนียกรรม
  3. อปราปรเวทนียกรรม
  4. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม
 14. ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร
  1. พละ 5
  2. อิทธิบาท 4
  3. วุฒิธรรม 4
  4. อริยวัฑฒิ 5
 15. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) มีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นผู้ได้ชื่อว่า “นักเทศน์ฝีปากกล้า”
  2. เป็นผู้ก่อตั้งโครงการสวนโมกข์นานาชาติ
  3. เป็นผู้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมยังทวีปยุโรป
  4. เป็นผู้ใช้วิธี “คั้นแก่นธรรม” เพื่อสอนธรรม
 16. คำว่า “พุทธ” มีความหมายอย่างไร
  1. ผู้รู้ ผู้ตื่น
  2. ผู้หลุดพ้น
  3. ผู้เบิกบาน
  4. ผู้มีปัญญา
 17. ข้อใดไม่ ถูกต้อง
  1. พระไตรปิฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย
  2. การบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกใช้ภาษามคธ
  3. พระไตรปิฎกได้รับการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆ พร้อมกับคณะพระธรรมทูต
  4. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกทำในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนท์เป็นหัวหน้า
 18. การทำบุญในงานมงคล เมื่อพระสงฆ์นั่งประจำอาสนะแล้ว เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบ้าง
  1. อาราธนาศีล
  2. อาราธนาพระสงฆ์
  3. อาราธนาพระธรรม 
  4. อาราธนาพระปริตร
 19. ข้อใดคือประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน
  1. ทำให้ระลึกชาติไต้
  2. ทำให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษ
  3. ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
  4. ทำให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
 20. ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ
  1. เบญจศีล
  2. อริยวัฑฒิ
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::, :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ศาสนา 4 ::

 1. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด
  1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2. การทำลายชีวิตเป็นบาป
  3. ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท
  4. มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้
 2. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
  1. ห้ามฆ่าตนเองและผู้อื่น
  2. ห้ามการคุมกำเนิดและทำแท้ง
  3. ห้ามการเสี่ยงโชคและการพนัน
  4. ห้ามกราบบุคคลอื่นยกเว้นบิดามารดา
 3. จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด
  1. การล้างบาปกำเนิด
  2. การไปรวมกับพระเจ้า
  3. การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า
  4. การรอดพ้นจากคำพิพากษา
 4. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด
  1. พิธีศารทธ์
  2. พิธีสังสการ
  3. พิธีบูชาเทวดา
  4. พิธีประจำวรรณะ
 5. อุดมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ และคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมข้อใด
  1. โลกธรรม
  2. โภคอาทิยะ
  3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
  4. อปริหานิยธรรม
 6. พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
  2. สนฺตุฏฺ ปรมํ ธนํ
  3. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
  4. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺาตา วินทฺเต ธนํ
 7. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร
  1. ฎีกา
  2. อรรถกถา
  3. ปกรณ์พิเศษ
  4. สัททาวิเสส
 8. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย…(1)… กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ …(2)… กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ  ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญคำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด
  1. อัฐบริขาร
  2. ภัตตาหาร
  3. มตกภัตตาหาร
  4. ภัตตาหารและน้ำ
 9. ข้อใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  1. ธรรม
  2. อารมณ์
  3. ความรู้สึก
  4. ความนึกคิด
 10. ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร
  1. รักษาศีลให้ครบ
  2. ยึดไตรสิกขาในการดำเนินชีวิต
  3. ฝึกสติปัฏฐานจนถึงขั้นสุดท้าย
  4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
 11. การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
  1. ความสามัคคี
  2. ความเมตตากรุณา
  3. ความวิริยอุตสาหะ
  4. ความซื่อสัตย์สุจริต
 12. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม 
  1. ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ

  2. เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
  3. ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม
  4. เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน
 13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  1. เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา

  2. ก่อนพุทธกาลเรียกว่าศาสนาพราหมณ์
  3. ในยุคพระเวทนับถือพระเจ้าองค์เดียว
  4. ยกย่องพระพรหมว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์อื่น
 14. วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร
  1. วันสิ้นโลก
  2. วันฟื้นคืนชีพ
  3. วันแห่งศรัทธา
  4. วันกำหนดชะตา
 15. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่
  1. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู

  2. การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส
  3. การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู
  4. ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
 16. หลักธรรมใดจัดอยู่ใน “ทุกข์” แห่งอริยสัจ 4
  1. ขันธ์ 5

  2. หลักกรรม

  3. โลกธรรม 8
  4. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 17. หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด
  1. ใฝ่รู้

  2. กตัญญู

  3. เสียสละ
  4. จรรยาบรรณแพทย์
 18. เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด
  1. ภพ-ภูมิ

  2. ไตรสิกขา

  3. ไตรลักษณ์
  4. กฎธรรมชาติ
 19. วันเทโวโรหณะคือวันใด
  1. วันพระเจ้าเปิดโลก

  2. วันแรม 1 ค่ำเดือน 11
  3. วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน
  4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์
 20. ข้อใดเป็นกุศลพิธี
  1. การเวียนเทียน 

  2. การถวายสังฆทาน
  3. การทำบุญเลี้ยงพระ 
  4. การสวดมนต์ไหว้พระ
 21. “ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด
  1. คิดชอบ

  2. วาจาชอบ

  3. ทำการชอบ
  4. เลี้ยงชีพชอบ

2 Comments

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::, :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: แนวข้อสอบชุด 3 ::

 1. ทรรศนะเกี่ยวกับความสุขและทุกข์ของชีวิตในชมพูทวีปมีลักษณะอย่างไร
  1. กลุ่มต่างๆ เชื่อว่าไม่มีความสุขความทุกข์ มนุษย์ล้วนคิดไปเอง
  2. กลุ่มต่างๆ เชื่อว่าความสุขทางกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  3. กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเอง อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย
  4. กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าบันดาลสุข อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าภูตผีสร้างทุกข์เข็ญ
 2. การปฏิบัติตนของหมอชีวกโกมารภัจจ์สอดคล้องกับคำสอนในข้อใด
  1. เอาชนะคนพาลด้วยความเพียร
  2. ใฝ่เรียนรู้ศิลปวิทยาอยู่ตลอดเวลา
  3. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
  4. รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 3. บุคคลในข้อใดกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนตามกุศลวิตก
  1. วิภาวางเฉยเมื่อเพื่อนถูกดำเนินคดีในความผิดที่เขาก่อขึ้น
  2. วินัยช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกดำเนินคดีในความผิดที่เพื่อนเขาก่อขึ้น
  3. วิไลชี้แนะให้เพื่อนเข้าใจความผิดที่ก่อขึ้นอันเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดี
  4. วิชัยขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจให้เพื่อนเขาพ้นจากคดีที่เพื่อนเขาก่อขึ้น
 4. บุคคลใดปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการปฏิสันถารต่อพระสงฆ์
  1. เปิ้ลจัดรถไปรับและส่งท่านตามเวลาที่นิมนต์
  2. ปัทนั่งสนทนาตรงหน้าพระสงฆ์เมื่อท่านมาถึงบ้าน
  3. ปุ๋มให้พระสงฆ์นั่งอยู่รูปเดียวเพื่อความสงบทางจิตใจ
  4. ปอวางเก้าอี้สำหรับพระสงฆ์ไว้ด้านหลังเพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรม
 5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง
  1. วันมาฆบูชา-อริยสัจ 4 
  2. วันอัฏฐมีบูชา-ไตรลักษณ์
  3. วันวิสาขบูชา-พรหมวิหาร 4 
  4. วันอาสาฬหบูชา-อริยมรรคมีองค์แปด
 6. การปฏิบัติตนเพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธวัฒนธรรมในข้อใดเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนมากที่สุด
  1. การจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่และตั้งศาลพระภูมิ
  2. การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  3. การเสนอพุทธศาสนสถานในท้องถิ่นเป็นโบราณสถานและมรดกโลก
  4. การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ทรุดโทรม
 7. หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร
  1. พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
  2. พระเป็นเจ้าทรงทำ 3 หน้าที่ ได้แก่ ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย
  3. พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระยะโฮวาห์ พระเยซูคริสต์ และพระแม่มารี
  4. พระเป็นเจ้าทรงมีองค์เดียว แต่มี 3 พระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
 8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
  1. ชาวมุสลิมทุกคนต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
  2. ชาวมุสลิมจะต้องบริจาคซะกาตในอัตราร้อยละ 2.5
  3. ชาวมุสลิมจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น
  4. ชาวมุสสิลมทุกคนต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีละ 1 ครั้ง
 9. บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา
  1. แพรเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยครั้ง เพื่อให้ทันสมัย
  2. ป่านเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ เพื่อให้ทัดเทียมกับเพื่อนๆ
  3. ปอใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคน จึงตั้งใจเรียนหนังสืออย่างมาก
  4. ฝ้ายเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง เพื่อต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองร่ำรวย
 10. ข้อใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาด้านญาตัตถจริยา
  1. ทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวชได้
  2. เสด็จไปยับยั้งมิให้องคุลิมารกระทำมาตุฆาต
  3. ทรงแสดงธรรมโปรดพระสุภัททะก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
  4. ทรงระงับสงครามแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย
 11. ข้อใดเป็นสิ่งที่ฆราวาสพึงกระทำต่อพระภิกษุสงฆ์
  1. ชวนพระภิกษุสงฆ์พูดคุยข่าวในวงการบันเทิง
  2. ซักถามหลักธรรมที่มีความสงสัยให้เข้าใจแจ้งชัด
  3. ชักชวนให้พระสงฆ์ไปประท้วงขับไล่นักการเมือง
  4. ขอให้พระภิกษุสงฆ์ตรวจดูว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร
 12. การสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร
  1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือยามลำบาก
  2. จิตใจมีความสงบ เยือกเย็น เป็นสมาธิ
  3. มีอิทธิฤทธิ์บางประการเกิดขึ้นกับผู้สวด
  4. พระพุทธรูปที่บูชามีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
 13. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4
  1. ผกามาศอดทนไม่โต้ตอบเพื่อนที่ชอบกลั่นแกล้งตน
  2. บุปผาเห็นสุนัขจรจัดถูกรถเฉี่ยวบาดเจ็บ จึงอุ้มไปหาสัตวแพทย์
  3. บุษบาขยันหมั่นเพียรในการเรียน เพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
  4. บุษบงเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ แม้จะไม่มีใครอยู่แถวนั้น แต่ก็นำไปส่งตำรวจ
 14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาสิข
  1. ศูนย์กลางของศาสนาอยู่ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
  2. ชาวสิขที่ทำพิธีล้างบาปแล้ว จะรับเอา ก ทั้ง 5 ประการ ไว้กับตน
  3. ศาสดาองค์แรก คือ คุรุโควินทสิงห์ ศาสดาองค์สุดท้าย คือ คุรุนานัก
  4. เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อประนีประนอมระหว่างคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม
 15. ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  1. พรหมจารี 
  2. คฤหัสถ์
  3. วานปรัสถ์ 
  4. สันยาสี
 16. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล
  1. ถือว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลอยู่ในตนเอง
  2. เน้นว่าทุกสิ่งเกิดและดับตามเหตุปัจจัย
  3. ให้ความสำคัญกับการถกเถียงหาเหตุผล
  4. เน้นว่าทุกสิ่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแห่งกรรมเก่า
 17. เพราะเหตุใดแม้ว่าพระอานนท์จะออกบวชมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์
  1. ต้องโต้วาทะกับพวกเดียรถีย์บ่อยครั้ง
  2. พระภิกษุรูปอื่นขัดขวางการบำเพ็ญเพียร
  3. ต้องเดินทางไปประกาศพระศาสนาหลายที่
  4. ต้องปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
 18. ขณะที่นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเกิดอาการหดหู่ ง่วงนอน แสดงว่านักเรียนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า
  1. วิจิกิจฉา
  2. พยาบาท
  3. ถีนมิทธะ
  4. อุทธัจจกุกกุจจะ
 19. ข้อห้ามมิให้พระสงฆ์ฉันอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใด
  1. อรรถกถา
  2. พระวินัยปิฎก
  3. พระสุตตันตปิฎก
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 20. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อใดของคริสต์ศาสนาที่กระทำเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
  1. พิธีศีลกำลัง
  2. พิธีศีลแก้บาป
  3. พิธีศีลอนุกรม
  4. พิธีศีลมหาสนิท
 21. พรหมจารี ในอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู หมายถึงอะไร
  1. วัยครองเพศบรรพชิต
  2. วัยที่ต้องรักษาความบริสุทธิ์
  3. วัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียน
  4. วัยที่ต้องออกไปปฏิบัติธรรในป่า
 22. เพราะเหตุใดชาวฮินดูต้องเปล่งคำว่าโอมในการสวดมนต์
  1. เป็นคำบอกถึงการเริ่มต้นในการสวดมนต์
  2. เป็นคาถาอาคม
  3. เป็นคำสั่งที่ระบุไวให้ทำในคัมภีร์
  4. เป็นคำแทนเทพเจ้าทั้ง 3 คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ
 23. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูถือว่ามนุษย์แตกต่างกันเพราะเหตุใด
  1. ทำหน้าที่แตกต่างกัน
  2. ทำกรรมต่างกัน
  3. มีบรรพบุรุษต่างกัน
  4. มีแหล่งกำเนิดต่างกัน
 24. ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูพิธีคล้องด้ายศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงว่าผู้ถูกคล้องเกิดใหม่เป็นครั้งที่สอง เรียกว่าพิธีอะไร
  1. อุปนยัน
  2. ชาตกรรม
  3. ครรถาธาน
  4. นามกรณ์
 25. ในหลักอาศรม 4 ของศาสนาฮินดู คำว่า พรหมจารี หมายถึงบุคคลในข้อใด
  1. คนที่ถือบวช
  2. คนที่อยู่ในวัยเล่าเรียน
  3. คนที่แต่งงานมีครอบครัว
  4. คนที่นับถือพรหมเป็นใหญ่
 26. เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีพระรามเป็นตัวเอกนั้น สืบเนื่องมาจากคติของนิกายใดในศาสนาฮินดู
  1. นิกายไวษณพ
  2. นิกากยศักติ
  3. นิกายพรหม
  4. นิกายไศวะ
 27. บทสวดสั้นๆ สำหรับขับกล่อมเทพเจ้าที่เสด็จมาประทับในพิธ๊ให้เพลิดเพลินเรียกว่าอะไร
  1. ฤคเวท
  2. สามเวท
  3. ยชุรเวท
  4. อาถรรพเวท
 28. คัมภีร์ใดกล่าวถึงความคิดทางปรัชญามากที่สุด
  1. มันตระ
  2. ปุราณะ
  3. อุปนิษัท
  4. ยชุรเวท
 29. จักรี หมายถึงผู้มีจักรหรือผู้ถือจักร ได้แก่เทพองค์ใด
  1. พระอินทร์
  2. พระอิศวร
  3. พระพรหม
  4. พระนารายณ์
 30. ศาสนาฮินดูใช้วิธีกลืนพุทธศาสนาอย่างไร
  1. กำหนดให้พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า
  2. กำหนดให้พระอินทร์ลงมากล่าวสมทานไตรสรณคมน์
  3. กำหนดให้มีพระเจ้า 5 พระองค์แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
  4. กำหนดให้พระหรหมมี 4 หน้าแทนพรหมวิหาร 4
 31. ข้อใดที่มีวรรณะทั้ง 4 ครบในสังคมอินเดีย
  1. พราหมณ์ ช่างทอผ้า ขอทาน กรรมกร
  2. นายกรัฐมนตรี พ่อค้า ช่างตีเหล็ก ขอทาน
  3. เกษตรกร นักบัญชี อุตสาหกรรม พราหมณ์
  4. พราหมณ์ รัฐมนตรี นักการธนาคาร กรรมกร 
 32. ข้อใดที่กล่าวถึงลัทธิตรีมูรติของศาสนาฮินดูถูกต้องที่สุด
  1. พระพรหมสร้างสรรค์ พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระอัคนีทำลาย
  2. พระพิฆเนศวรผู้สร้าง พระนารายณ์บำรุงเลี้ยงดู พระกฤษณะทำลาย
  3. พระพรหมสร้างสรรค์ พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
  4. พระอิศวรสร้างสรรค์ พระพรหมบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
 33. หลักอาศรม 4 ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูหมายถึงข้อใด
  1. อยู่ในอาศรม 4 ปี
  2. อยู่้ในอาศรม 4 แห่ง
  3. ปฏิบัติธรรมในสถานที่วิเวก 4 ปี
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนของชีวิต 4 ขั้น 
 34. ผู้ที่นับถือพราหมณ์ ฮินดู ประกอบพิธีศราทธ์เพื่อวัตถุประสงค์ใด
  1. ขับไล่ภูมิผีปีศาจ
  2. ให้พืชพันธ์อุดมสมบูรณ์
  3. เซ่นไหว้เทวดา
  4. ทำบุญให้ญาติที่ตายแล้ว
 35. คัมภีร์ในศาสนาฮินดูที่เกิดขึ้นเองคืออะไร
  1. คัมภีร์อุปนิษัท
  2. คัมภีร์ภควัทคีตา
  3. คัมภีร์พระเวท
  4. คัมภีร์ปุราณะ
 36. พิธีศราทธ์ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู คืออไร
  1. งานรื่นเริงในเทศกาลที่เกี่ยวกับพระเจ้า
  2. ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
  3. กิจกรรมบูชาเทพเจ้าต่างๆ
  4. การทำบุญให้เปรตและภูติผี
 37. อรชุนเรียนจบการศึกษาเมื่อาอยุ 25 ปีบิดาให้แต่งงานแล้ว่ส่งไปคุมโรงงานชาที่ศรีลังกา 10 ปีอรชุนมีชีวิตอยู่ในขั้นตอนใด
  1. พรหมจารี
  2. คฤหัสถ์
  3. วานปรัชญ์
  4. สันยาสี
 38. สันยาสี เป็นบุคคลประเภทใด
  1. ผู้เบื่อชีวิตทางโลกออกบำเพ็ญตามถ้ำ
  2. ผู้เป็นอนาคาริก สั่งสอนคัมภีร์พระเวท
  3. ผู้สละบ้านเรือนออกจาริกมุ่งสู่ธรรมขั้นสูงสุด
  4. ผู้ประกอบพิธีบูชายัญ หรือสวดยัชโญปวิต
 39. เหตุใดในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูจึงมีการประกอบพิธีศราทธ์
  1. เพราะต้องการให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไปสู่สุคติ
  2. เพราะต้องการให้วิญญาณบรรพบุรุษบันดาลให้เป็นสุข
  3. เพราะต้องการปัดเป่ารังควานจากวิญญาณเร่ร่อนให้หมดไป
  4. เพราะต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกของวงศ์ตระกูล
 40. ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 คือข้อใด
  1. คฤหัสถ์ พรหมจารี วานปรัสถ์ สันยาสี
  2. วานปรัสถ์ คฤหัสถ์ สันยาสี  พรหมจารี
  3. พรหมจารี คฤหัสถ์  วานปรัสถ์ สันยาสี 
  4. สันยาสี  วานปรัสถ์ คฤหัสถ์ พรหมจารี
 41. อาศรม 4 ของพราหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่ออะไร
  1. เพราะเป็นแนวทางการครองเรือนให้สงบสุข
  2. เพื่อเป็นการบำเพ็ญเพียรให้บรรลุเป้าหมายชีวิต
  3. เพื่อเป็นสถานที่ให้คนฮินดูได้มาศึกษาศาสนา
  4. เพื่อเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
 42. หลักคำสอน กรรมโยคะ ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ตรงกับคำไทยข้อใด
  1. หนักเอาเบาสู้
  2. อาบเหงื่อต่างน้ำ
  3. ปิดทองหลังพระ
  4. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
 43. ข้อใดไม่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการของศาสนาฮินดู
  1. เปลี่ยนจากในเทพเจ้าหลายองค์มาเป็นสิ่งสมบูรณ์สูงสุดเพียงหนึ่งเดียว
  2. เปลี่ยนจากเชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามการดลบันดาลของเทพเจ้า มาเชื่อในกรรมจากชาติปางก่อน
  3. เปลี่ยนจากเชื่อว่าจิตทั้งหลายอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน มาเชื่อว่าจิตทั้งหลายเกิดมาจากจิตใหญ่ดวงเดียว
  4. เปลี่ยน่จากเชื่อในความเป็นอาตมันของจิต มาเชื่อในความเป็นอนัตตาของจิต 
 44. ข้อใดไม่ตรงกับคำสอนของศาสนาพราหมณ์
  1. การเอาใจใส่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ในวันร่ำเรียน
  2. การแต่งงานมีครอบครัวหลังจากผ่านวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว
  3. การมีบุตรเมื่อมีฐานะพร้อม
  4. การสละบ้านเมืองออกบวชเมื่อแก่ชรา
 45. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
  1. การมีจิตหลุดพ้นจากกิเลส
  2. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้
  3. การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข
  4. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด
 46. ขั้นตอนใดที่ชีวิตจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏตามหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูจะทำให้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. คฤหัสถ์
  2. สันยาสี
  3. พรหมจารี
  4. วานปรัสถ์
 47. การสร้างญาณโยคะ (ชญาณ โยคะ) ให้เกิดขึ้นตามทรรศนะของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูจะทำได้โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. สละโลกียสุขทั้งมวล
  2. ใฝ่ผันถึงความหลุดพ้น
  3. ปลูกศรัทธาและจงรักภักดีต่อเทพเจ้า
  4. แยกแยะให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่เป็นจริง
 48. หน้าที่หลักของคัมภีร์สามเวท คือ
  1. พรรณนาสรรเสริญอำนาจของเทพเจ้าต่างๆ
  2. บันทึกความเป็นมาของเทพเจ้า และพวกพราหมณ์
  3. เป็นคู่มือในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
  4. ใช้สวดเห่หรือขับกล่อมเทพเจ้าที่อัญเชิญลงมาร่วมในพิธีกรรม
 49. บุคคลที่เป็นพรหมจารีในคัมภีร์อุปนิษัท หมายถึง
  1. ผู้อยู่ในปฐมวัยที่ต้องการศึกษาเล่าเรียน
  2. สตรีชาวฮินดูผู้ถือเคร่งในประเพณี
  3. ผู้ถือบวชศิลจารินี หรือสิกขมานา
  4. ผู้ประพฤติธรรม ยึดมั่นในญาณสมบัติ
 50. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพระพุทธศาสนา
  1. ความเคร่งครัดสำรวมระวัง
  2. การงดเว้นความชั่วทุกอย่าง
  3. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  4. ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่น

1 Comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::, :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

:: ศาสนาชุดที่ 2 ::

 1. ที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นอเทวนิยม หมายความว่าอย่างไร
  1. เทวดาไม่มีจริง
  2. วิญญาณไม่มีจริง
  3. วิญญาณหลังจากตายแล้วไม่มีจริง
  4. เทพเจ้าผู้สร้างไม่มีจริง
 2. ข้อใดสัมพันธ์กับศาสนาประเภทเทวนิยมมากทีสุด
  1. นายแดงมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นเกี่ยวเนืองกับการกระทำของเขาเอง
  2. นายแดงยอมรับว่าที่เขาเกิดมายากจนนั้นเพราะพรหมลิขิต
  3. นายแดงถือว่าเมื่อประสบเคราะห์กรรมต่างๆ แล้วไม่ควรปล่อยไปตามยถากรรม
  4. นายแดงถือคติว่า ไม่ควรกังวลกับอดีตและอนาคต แต่ควรสนใจในปัจจุบัน
 3. เพราะเหตุใดศาสนิกชนผู้นับถือศาสนาเทวนิยมจึงถือว่าคัมภีร์ในศาสนาของตนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องเสมอ
  1. คัมภีร์สอนสิ่งที่เป้นจริงเสมอไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม
  2. คัมภีร์เป็นสิ่งที่มาจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า
  3. คัมภีร์กล่าวถึงความจริงทั้งที่เกี่ยวกับมนุษย์และเทพเจ้า
  4. คัมภีร์เป็นที่มาของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง
 4. เพราะเหตุใดศาสนาจึงเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมสังคม
  1. ศาสนาบัญญัติบรรทัดฐานให้ทุกคนประพฤติเหมือนกัน
  2. ศาสนายกย่องค่านิยมที่ดีอันเป็นจุดหมายปลายทางของสังคม
  3. ศาสนายับยั้งมิให้คนประพฤติชั่วและให้ประพฤติดีทั้งในที่ลับและแจ้ง
  4. กฏหมายซึ่งใช้ควบคุมสังคมบัญญัติขึ้นอย่างสอดคล้องกับคำสอนของศาสนา
 5. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อศาสนา
  1. ความกลัว
  2. ความไม่รู้
  3. สภาพทางภูมิศาสตร์
  4. อิทธิพลของบุคคลสำคัญ
 6. มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  1. อวิชชา
  2. ความกลัว
  3. ความจงรักภักดี
  4. อิทธิพลของผู้นำ
 7. ข้อใดคือลักษณะที่สำคัญที่สุดของสาสนา
  1. ศาสนาช่วยให้สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้
  2. ศาสนาช่วยให้สังคมมีความสงบสุขได้
  3. ศาสนาช่วยให้เกิดศิลปะอันประณีตได้
  4. ศาสนาช่วยให้ชีวิตสะอาด สว่าง และสงบได้
 8. ศาสนาใดไม่ถือคำสนอของศาสดาหรือผู้ประกาศศาสนาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นหลัก
  1. ศาสนาเชน
  2. ศาสนาฮินดู
  3. ศาสนาซิกข์
  4. ศาสนาอิสลาม
 9. ในบรรดามูลเหตุของการเกิดศาสนานั้นข้อใดสำคัญที่สุด
  1. ความกลัวภัย
  2. ความสงสัย
  3. ความงมงาย
  4. ความรัก
 10. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดผิด
  1. ศาสนามีพิธีกรรม แต่ลัทธิไม่มีพิธีกรรม
  2. ศาสนามีทั้งคำสั่งและคำสอน แต่ลัทธิมีแต่คำสั่งไม่มีคำสอน
  3. ศาสนากวดขันเรื่องความภักดี แต่ลัทธิไม่กวดขันเรื่องความภักดี
  4. ในศาสนาหนึ่งอาจมีหลายลัทธิได้ แต่ในลัทธิหน่งไม่มีหลายศาสนา
 11. ศาสนาที่เกิดขึ้นในระยะแรกๆ แห่งประวัติของมนุษยชาติมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
  1. ทำให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติยิ่งขึ้น
  2. ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข
  3. เป็นที่พึ่งทางใจ ทำให้มนุษย์พ้นจากความกลัว
  4. เป็นเครื่องมือของผู้นำในการปกครองเล่า
 12. หลักข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของศาสนา
  1. พิธีกรรม
  2. สถาบันและคัมภีร์
  3. ลักษณะแห่งความศักดิ์สิทธิ์
  4. คำสอนเรื่องจุดหมายสูงสุดของชีวิต
 13. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่คนต้องนับถือศาสนา
  1. เพื่อนับถือตามบิดามารดาหรือบรรพบุรุษ
  2. เพื่อความยอมรรับของสังคม
  3. เพื่อเป็นประทีปในการดำเนินชีวิต
  4. เพื่อแสวงหาความรู้
 14. องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่ทุกศาสนาขาดไม่ได้คืออะไร
  1. ศาสดา
  2. นักบวช
  3. รูปเคารพ
  4. คัมภีร์ศาสนา
 15. บทบาทที่เด่นที่สุดที่ศาสนามีต่อสังคมมนุษย์คือข้อใด
  1. เป็นกลไกควบคุมสังคม
  2. เป็นผู้กำหนดรูปแบบของสังคม
  3. เป็นผู้ประสานวิทยาการแก่สังคม
  4. เป็นผู้สร้างกฏระเบียบต่างๆ แก่สังคม
 16. คำกล่าวที่เกี่ยวกับศาสนาข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ศาสนาที่นักบวชเพื่อสืบทอดศาสนา
  2. ศาสนามีคัมภีร์เป็นหลักแห่งคำสอน
  3. ศาสนาเชื่อเรืองโลกหน้า
  4. ศาสนามีคำสอนเรื่องสิ่งที่ตามองไม่เห็น
 17. ข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าลัทธิต่างจากศาสนา
  1. ไม่มีผู้ก่อตั้ง
  2. ไม่มีพิธีกรรม
  3. ไม่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์
  4. ไม่มีคำสั่งเรื่องศีลธรรมจรรยา
 18. ข้อใดสำคัญที่สุดที่ทำให้คนนับถือศาสนา
  1. เพราะบรรพบุรุษนับถือ จึงนับถือตาม
  2. เพราะสังคมนับถือ จึงนับถือตาม
  3. เพราะหาหลักประกันให้สังคมอยู่เป็นปกติสุข
  4. เพราะตอบสนองความต้องการทางจิตใจ
 19. บางศาสนาได้เป็นศาสนาระดับโลก เพราะมีองค์ประกอบใด
  1. เพราะมีคนนับถือมาก
  2. เพราะมีคำสอนดีมาก
  3.  เพราะมีวิธีเผยแพร่ศาสนาที่ดีมาก
  4. เพราะเป็นศาสนาที่ไปเจริญเติบโตมาในต่างประเทศ
 20. คำว่า ลัทธิและศาสนา ตรงกับข้อใด
  1. จุดเริ่มต้นของศาสนาและคำสั่งสอน
  2. คติ ความคิดเห็น และคำสั่งสอน
  3. คำสอนของนักปราชญ์และศาสนา
  4. ความเชื่อและคำสอนของนักปราชญ์ในศาสนา
 21. ศาสนาในข้อใดไม่จัดอยู่ในเทวนิยม
  1. ศาสนาซิกข์ ศาสนาอิลาม ศาสนายูดาย
  2. ศาสนาเชน ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
  3. ศาสนาอิสลาม ศาสนายิว และศาสนาโซโรอัสเตอร์
  4. ศาสนายูดาย ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาซิกข์
 22. เหตุใดพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม
  1. เพราะไม่มีการกล่าวถึงพระเจ้า
  2. เพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก
  3. เพราะไม่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
  4. เพราะไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้า
 23. ข้อใดแสดงถึงความเหมือนกันระหว่างศาสนากับลัทธิ
  1. มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์
  2. มีคำสอนเรื่องศีลธรรมจรรยา
  3. กวดขันเรื่องความภักดีและพิธีกรรม
  4. มุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคม
 24. ศาสนามีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร
  1. เป็นที่ชี้นำวิถีชีวิต
  2. เป็นที่ชี้แนะพิธีกรรม
  3. เป็นที่พึ่งทางใจ
  4. เป็นที่ชี้แนวให้วิญญาณ
 25. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการศึกษาศาสนาที่เกี่ยวข้องในสังคมไทย
  1. เพื่อหาข้อเด่นและข้อด้อยของแต่ศาสนา
  2. เพื่อขันติธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
  3. เพื่อความภาคภูมิใจในศาสนาของตน
  4. เพื่อประยุกต์คำสอนของแต่ละศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 26. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้ ได้แก่ข้อใด
  1. ศาสดา
  2. คำสอน
  3. ศาสนสถาน
  4. สัญลักษณ์
 27. ข้อใดคือแก่นแท้ของศาสนา
  1. การให้คำสอนที่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
  2. การให้คำอธิบายความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตและโลก
  3. การให้คำอธิบายและคำสอนเกี่ยวกับความดีและความชั่ว
  4. การให้คำสอนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้พ้นจากความกลัว
 28. เหตุผลสำคัญของศาสนาแบบไม่เชื่อถือในพระเจ้าคืออะไร
  1. ความเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งเหลวไหล
  2. มนุษย์ไม่เคยเห็นตัวตนของพระเจ้า
  3. วิธีทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ว่าพระเจ้ามีจริง
  4. มนุษย์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า 
 29. หลักเบื่้องต้นของศาสนาแบบที่เชื่อถือในพระเจ้าองค์เดียวคือข้อใด
  1. พระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่ง
  2. พระเจ้าคือผู้ชี้ทางสวรรค์
  3. พระเจ้าคือผู้กุมชะตาของมวลมนุษย์
  4. พระเจ้าคือผู้ทรงความยุติธรรม
 30. คนที่นับถือศาสนาเอกเทวนิยมมักจะมีท่าทีทางจิตใจพิเศษบางอย่างในข้อใด
  1. ความเคารพนับถือพระเจ้า
  2. ความรักและเกรงกลัวพระเจ้า
  3. ความรักและความภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของคน
  4. ความอัศจรรย์ใจในมหานุภาพของพระเจ้า
 31. ศาสนาใดได้ชือว่าเป็ฯศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก
  1. ฮินดู
  2. คริสต์
  3. อิสลาม
  4. พุทธ
 32. วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ศาสนาและนิกายศาสนาต่างๆ อยู่กันได้อย่างสันติคืออะไร
  1. สร้างศาสนาสากลให้เกิดขึ้น
  2. รวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งภายใต้รัฐบาลเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน
  3. การเสริมความอดกลั้นผ่อนปรนในทางศาสนา
  4. ไม่ต้องให้มีศาสนาเลย ให้มีเพียงลัทธฺปรัชญาที่เน้นจริยธรรม
 33. หน้าที่สำคัญของศาสนาต่างๆ ที่ม่ต่อมนุษย์ในสังคมคือ
  1. ช่วยให้สังคมมีความเรียบร้อย
  2. ลดปัญหาในการดำเนินชีวิ ตในสังคม
  3. เกื้อกูลต่อประเพณีอันดีงามของชาติ
  4. เป็นพื้นฐานทางศีลธรรมของผู้คนในสังคม
 34. ศาสนาพุทธ ไม่อาจจัดเข้ากลุ่มเดียวกับศาสนาคริสต์ อิสลาม และยูดายเพราะเหตุใด
  1. ความไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
  2. นับถือพระเจ้าองค์เดียว (เอกเทวนิยม)
  3. เชื่อว่าตัวเราเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต
  4. ความเชื่อเรื่องวิญญาณอันเป็นชีวิตอมตะ
 35. ศาสนาในข้อใดที่จัดอยู่ในพวกเดียวกันได้
  1. พุทธ คริสต์ อิสลาม
  2. พราหมณ์ คริสต์ อิสลาม
  3. พราหมณ์ พุทธ คริสต์
  4. ยิว พราหมณ์ พุทธ
 36. ศาสดาพยากรณ์ หมายถึงใคร
  1. ผู้สืบทอดหน้าที่จากศาสนาคนแรก
  2. ผู้ค้นพบสัจธรรมและนำมาเผยแพร่แก่มวลมนุษย์
  3. พระเจ้าผู้สร้างโลกและดับทุกข์ให้มนุษยชาติ
  4. ศาสดาผุ้นำสารจากพระเจ้ามาบอกเล่าแก่มวลมนุษย์
 37. กลุ่มศาสนาใดที่มีความเชื่อเรื่องศาสดาพยากรณ์
  1. พุทธ คริสต์ อิสลาม
  2. ยูดาย คริสต์ อิสลาม
  3. ฮินดู พุทธ อิสลาม
  4. ฮินดู ชินโต เชน
 38. การที่มนุษย์นำเอาคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั้น เพื่อมุ่งหวังสิ่งใด
  1. เพื่อให้เป็นที่พอใจขององค์ศาสดาและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
  2. เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมชองชีวิต
  3. เพื่อให้เกิดความสุขความสงบในชีวิตประจำวัน
  4. เพื่อให้เป็นไปตามกฏแห่งกรรม
 39. เพราะเหตุใดศาสนาเกือบทุกศาสนาจึงต้องกำหนดคำสอนในเรื่อง จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตให้แก่ศาสนิก
  1. ความเชื่อในเรื่องวิญญาณและชีวิตในภพหน้า
  2. การสร้างเป้าหมายการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์
  3. การปลูกฝังในเรื่องความเพียรขั้นสูง
  4. การยึดมั่นในหลักคำสอนอย่างแน่วแน่เพื่อความสุขโดยแท้จริง
 40. ผู้คนที่ยึดถือศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การปฏิบัติตนในขั้นใดจึงจะนำชีวิตไปสู่หนทางที่สว่างไสวและพบความสุขอย่างแท้จริง
  1. ระดับพิธีกรรม
  2. ระดับสัจธรรม
  3. ระดับศีลธรรม
  4. ระดับอภิธรรม
 41. คัมภีร์ที่มีชื่อเสียงและจัดว่าเป็นยอดปรัชญาของฮินดู คือคัมภีร์ใด
  1. มนูธรรมศาสตร์
  2. ภควัคคีตา
  3. พระเวท
  4. อุปนิษัท
 42. การที่พุทธศาสนิกชนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่มีความกังวลใดๆ หมดภารกิจทางครอบครัว แล้วหันหน้าเข้าหาวัดรักษาศีล ฟังธรรมในวันสำคัญทางศาสนา หากเปรียบเทียบกับหลักอาศรม 4 ของพวกพราหมณ์-ฮินดูแล้วตรงกับข้อใด
  1. พรหมจารี
  2. คฤหัสถ์
  3. วนปรัสถ์
  4. สันยาสี
 43. ลัทธิที่เชื่อว่า 3=1 และ 1= 3 ของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ได้แก่ข้อใด
  1. อารีเอกภาพ
  2. ตรีมูรติ
  3. ตรีกาย
  4. ตรียัมปวาย
 44. ความคิดเรื่องวรรณะในศาสนาฮินดูมีลักษณะอย่างไร
  1. เป็นการแบ่งหน้าที่ทางสังคมตามปกติ
  2. เป็นการแบ่งหน้าที่ทางสังคมโดยมนุษย์รับโองการจากพระผู้เป็นเจ้า
  3. เป็นการแบ่งหน้าที่ทางสังคมโดยรับมาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง
  4. เป็นการแยกประเภทของบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ทางสังคม
 45. คำว่า กรรมโยคะ ในทัศนะของศาสนาฮินดูกล่าวถึงเรื่องอะไร
  1. ทุกคนต้องประกอบกิจการงาน
  2. ทุกคนต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  3. ทุกคนต้องทำตามหน้าที่ของตน
  4. ทุกคนต้องภักดีต่อพระพรหม
 46. ลัทธิใดที่ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากศาสนาสมัยพระเวท
  1. ลัทธิโยคะ
  2. ลัทธินับถือตรีมูรติ
  3. ลัทธินับถือพระศิวะ
  4. ลัทธินับถือพระวิษณุ
 47. ความหมายที่ถูกต้องของเรื่องตรีมูรติในศาสนาฮินดู ที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทุกพระองค์ต่างเป็นผู้สร้างโลกนั้นได้แก่ข้อใด
  1. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกพร้อมกัน
  2. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลกกันคนละส่วน
  3. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะแท้จริงคือพระเจ้าองค์เดียวกัน
  4. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะผลักกันสร้างโลกองค์ละยุค
 48.  เหตุใดศาสนาพราหมณ์จึงวิวัฒนาการมาเป็นศาสนาฮินดู
  1. เพราะชาวอินเดียวหันมาเคารพบูชาตรีมูรติ
  2. เพราะชาวอินเดียหันมานับถือศาสนาพุทธมากขึ้น
  3. เพราะชาวอินเดียเห็นว่าศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาโบราณ
  4. เพราะชาวอินเดียซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์อาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำสินธุที่ชาวเปอร์เซียออกเสียงเพี้ยนว่าฮินดู
 49. คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ให้เห็นความเชื่อสำคัญข้อใด
  1. ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้า
  2. ศาสนาในศาสนาพราหมณ์เป็นคำสอนหลักของทุกศาสนาในอินเดีย
  3. ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่เน้นเฉพาะพิธีกรรม
  4. ศาสนาพราหมณ์ไม่มีคำสนอเรื่องจุดหมายสูงสุดของชีวิต
 50. ตามทรรศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทใำ้หคนต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
  1. กรรม
  2. กิเลส
  3. อาตมัน
  4. อวิทยา

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::

 1. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสเมืองใด
  1. กรุงกบิลพัสดุ์
  2. กรุงเทวทหะ
  3. กรุงพาราณสี
  4. กรุงราชคฤห์
 2. เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะมีประสูติกาลได้เกิดอภินิหารใด
  1. เกิดน้ำท่วมใหญ่
  2. เกิดแผ่นดินไหว
  3. มีดอกบัวรองรับ 7 ก้าว
  4. มีดอกบัวรองรับ 7 ดอกเพื่อรองนั่ง
 3. ผู้ที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะถ้าบวชจะได้เป็นศาสดาเอก คือใคร
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระอัสสชิ
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. พระเจ้าอโศกมหาราช
 4. เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกผนวช
  1. ทรงมีปัญหาในครอบครัว
  2. ไม่พอพระทัยพระบิดา
  3. ต้องการหาทางหลุดพ้นวัฏสงสาร
  4. ต้องการเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่
 5. เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มศึกษาความรู้ด้วยวิธีการใด
  1. ศึกษาจากคำสอนของพราหมณ์
  2. ศึกษาจากสำนักดาบส
  3. ศึกษาด้วยตนอง
  4. ศึกษาจากผู้รู้ในสำนัก
 6. ข้อใดไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อการตรัสรู้
  1. กลั้นลมหายใจ
  2. กัดฟัน
  3. อดอาหาร
  4. ทุบตีตนเอง
 7. แนวทางที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะสามารถตรัสรู้ได้คือ
  1. การศึกษาจากสำนักดาบส
  2. การบำเพ็ญทุกรกิริยา
  3. การบำเพ็ญเพียรทางจิต
  4. การศึกษาจากคัมภีร์
 8. การตรัสรู้ต้องใช้ระยะเวลากี่ปี
  1. 1 ปี
  2. 2 ปี
  3. 5 ปี
  4. 6 ปี
 9. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้สำเร็จพระองค์ได้เสด็จไปที่ใดเป็นแห่งแรก
  1. กรุงกบิลพัสดุ
  2. กรุงเทวทหะ
  3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  4. แม่น้ำอโนมา
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ใครเป็นครั้งแรก
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระนางพิมพา
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. นางสุชาดา
 11. หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เป็นความจริงอันประเสริฐคืออะไร
  1. ไตรสิกขา
  2. อริยสัจ 4 
  3. อิทธิบาท 4
  4. วุฒิธรรม 4
 12. แนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีกี่แนวทาง
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
 13. เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วได้เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
  1. พระอัญญาโกฎฑํญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระอัสสชิ
 14. พระพุทธเจ้าทรงเสด็จสั่งสอนพระธรรมอยู่กี่ปี
  1. 30
  2. 40
  3. 45
  4. 50
 15. พระเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวในอดีตชาตที่เท่าใด
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 16. พระเวสสันดรได้พระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาให้กับใคร
  1. พระเจ้าสัญชัย
  2. พระเจ้าโกลิยะ
  3. เทวดา
  4. ชูชก
 17. พระเวสสันดรได้พระราชทานพระนางมัทรีให้แก่ใคร
  1. เทวดาที่แปลงร่างมา
  2. พระอินทร์
  3. ชูชก
  4. พระเจ้าสัญชัย

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ม.6 ::