Category Archives: :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม.3/8 ::

พุทธประวัติ เต็ม 60 ไม่ถึง 40 ไม่ผ่าน
หลักธรรม ภพ ภูมิ ๒๕ คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล

1

 

 

 

60

 25

 17

 

 

 

1

เจษฏา จุฬากาญจน์

44

 25

 15

 

 

 

3

ชัชพิมุข  สายใจบุญ

51

 25

 15

 

 

 

4

เดชิษฐ์  พรหมกูล

21

 ขส

 ขส

 

 

 

5

ธวัชชัย  นาบอน

 ขส

 ขส

 ขส

 

 

 

6

ปิยะพงศ์  คงสกุล

42

 ขส

 14

 

 

 

7

วุฒิพงศ์  แก่นโสม

  40

 ขส

 14

 

 

 

8

ศราวิน สุขคำ

47

 ขส

 14

 

 

 

9

สุริยะ  ณ ระนอง22

23

 ขส

 9

 

 

 

11

อรัญชัย  สุ้ยเลียน

33

 25

 4

 

 

 

13

อัตพล บุญมาก

 ขส 

 ขส

 ขส

 

 

 

16

คัมภิรา  ทองหนู

53

 25

 17

 

 

 

22

สุวนิดา  รัตนอุดม

41

 25

 16

 

 

 

25

ชนกันต์  สอบสกุล

50

 25

 13

 

 

 

26

ฐิตวุฑฒิ  จันทร์สุภา

19

 ขส

 ขส

 

 

 

27

ภาณุพงศ์  เมืองมุสิก

36

 ขส

 ขส

 

 

 

28

ศุภวิชญ์  หน่วยตุ้ย

32

 ขส

 8

 

 

 

30

ณัฏฐนิชา  สังข์โสม

 33 

 ขส

 ขส

 

 

 

32

วัณณุวรรธน์ สมมุ่ง

22

 ขส

 7

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม. 2/9 ::

พุทธประวัติ 60 คะแนน
ภพ ภูมิหลักธรรม 25 คะแนน
หิริ โอตัปปะ 17 คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

 3

 

 

 

60

25

 17

 

 

 

1

เพชรรินทร์ สะยุคงทน*

32

19

 6

 

 

 

2

ณัฐพล คงเทพ*

37

22

 10

 

 

 

3

ธนพล ประชานนท์

56

24

 17

 

 

 

5

สรวิชญ์ สว่างจิต

56

25

 15

 

 

 

7

อภิสิทธิ์ โกศลกาญจน์

48

12

 5

 

 

 

10

กัญญารัตน์ จูฑังคะ *

44

23

 8

 

 

 

12

จิดาภา กสิวุฒิ *

36

24

 17

 

 

 

13

จุฑาทิพย์ วงศ์แดง

42

22

 16

 

 

 

17

ธรีรัตน์ แก้วเขียวสนิท

33

22

 11

 

 

 

19

นิรมล จันทร์แก้ว

49

22

 14

 

 

 

24

พิชชาพร สรเกตุ-

33

ขส

 ขส

 

 

 

26

วรกมล สุวรรณรัตน์

39

22

 12

 

 

 

27

วรัญญา หนูชุม-

53

23

 12

 

 

 

29

สุภัควี เกียรตินฤมล

46

14

 7

 

 

 

30

อรอนงค์  ศรีวิลัย

37

ขส

 ขส

 

 

 

31

วัชราวลี หนูเอียด*

40

25

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม.2/8 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธประวัติเต็ม 60 สอบผ่าน 40 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 มิตตวินทุกะ 20 คะแนน
สอบครั้งที่ 3 ภพ ภูมิ 25 คะแนน
สอบครั้งที่ 4 หิริ โอตตัปปะ บุญกิริยา 17 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 60

 20

 25

 17

1

กิตติธัช  เส้งสุวรรณ

 41

 19

 19

 12

4

ณัฐวุฒิ  พลแสน

 18

 

 

 12

5

ธนดล พรหมสุข

 39

 19

 21

 13

6

ธนภัทร ทวีทรัพย์

 38

 17

 22

 14

7

ปรเมศวร์ แก้วมณี

 45

 19

 10

 17

8

ปานพิทักษ์ บุญปาน

 29

 18

18-

 14

11

ภีระทัศน์ ศิลปะชีวานนท์

 45

 19

 16

 12

13

ระวิวัฒน์ ศรีเจริญ

 32

 18

 8

 11

14

รัฐสันติ์ แก้วทอง

 38

 18

 19

 14

15

วริทธิ์ธร หมวกนิมิต

 38

 19

 24

 14

16

วาทิน อำมาตย์

 28

 15

 16

 11

18

สมพล พรหมมา

 34

 ขส

 16

 10

19

สหภาพ รัตนนิยม

 25

 20

 18

 13

20

สันติชัย มาเพ็ง

 19

 18

 14

 13

21

อภิชัย สุ้ยเลี่ยน

 35

 20

 14

 15

23

เกษร บุญช่วย

37

20 

 11

 12

24

จุฬาลักษณ์ ป่างปู

 54

 19

 18

 15

26

ธิติมา โลหิตชาติ

 44

 19

 20

 

29

ปฏิภรณ์ อักษรพจน์

52 

 19

 25

 17

30

ปานแก้ว จันทร์นาวี

 33

 20

 17

 13

31

พฤจิกา เบ้งฮ้อ

 50

 19

 23

 15

34

ศศิวิมล นุ่นประดิษฐ์

 55

 20

 20

 15

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม.2/4 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธประวัติเต็ม 60 สอบผ่าน 40 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 ชาดก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
สอบครั้งที่ 3 ภพภูมิ 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 60

 20

 25

 

 

 

2

ทวิรัตน์  กาสิวุฒิ

 33

 15*

 19

 

 

 

3

ธนโชติ เมฆพิรุณ

 สาย

 0

 ขส

 

 

 

4

นรภัทร พงศ์เกษตร

 46

 20

 12

 

 

 

5

นวพล พิกำพล

43

 20

 20

 

 

 

6

ประกาศิต สุ่มยศ

 25

 20

 14

 

 

 

7

พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฉ่าย

 48

 20

 15

 

 

 

9

ยศวริศ แซ่ต่าน

 51

 20

 15

 

 

 

10

วุฒิชัย นนทิการ

 40

 20

 20

 

 

 

14

กัลยาวดี ชูจรูญเดช

 50

 15*

 20

 

 

 

15

จิรภิญญา แสงทอง

 57

 20

 23

 

 

 

16

จุฑามาศ พงษ์ธัญญะวิริยา

 47

 15*

 22

 

 

 

17

ซอฟียะห์ ดือเระ

 43

 20

 24

 

 

 

19

ธัญยธรณ์ ผ่องอำไพ

 46

 15*

 16

 

 

 

20

ธิดาพร แก้วปานัน

 55

 15*

 18

 

 

 

23

นุชชิตา กาเลี่ยง

 51

 15*

 22

 

 

 

26

เนตรนภา คำฉัตร

 44

 20

 13

 

 

 

27

ปัญญิศา โกวิทยากร

 54

 20

 16

 

 

 

28

ปันฝัน นาคทอง

40*

 0

 12

 

 

 

29

เปรมกมล จันดิษฐวงค์

 51

 20

 23

 

 

 

30

พรนภัส ตรรกวิทย์

 51

 20

 15

 

 

 

31

พิมพ์พจี สุวรรณมณี

 57

 20

 25

 

 

 

33

ศารียา  บุญมี

 

 

 

 

 

 

34

สุรีย์นิภา แก้วกรรมพฤกษ์

 53

 19

 23

 

 

 

39

นภัส  วงศ์สุภานิชกุล

 30

 0

 ขส

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม.1/10 ::

  1. ชาดก 32 คะแนน
  2. พุทธประวัติ 60 คะแนน. ผ่าน 40 คะแนน
  3. คำสอนภพ ภูมิ 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 32

 60

 25

 17

 

 

1

กิตติศักดิ์  วิรุณสาร

 19

 30

 12

 11

 

 

3

จารุวิทย์  บุญมี

 ขส

 ขส

 ขส

 

 

 

4

ชนาธิป  อินทวิรัตน์ 31

 29

 36

 16

 8

 

 

5

ชัยธวัช  พัฒนพูสกุล

 23

 22

 9

 8

 

 

8

ทัศน์พล  กำเนิด

 16

 24

 6

 

 

9

ธนวัฒน์  งามศรีผ่องใส 18

 22

 27

 12

 7

 

 

10

ธีรชัย  แก้วหนูเดช 23

 21

 26

 10

 12

 

 

12

ปิยะ  กรีไกรนุช

 29

 52

 25

 12

 

 

16

โรจน์ศักดิ์  กาลมูสิทธิ์

 28

 30

 8

 16

 

 

18

ภัทรวุฒิ คงเจริญ

 28

48

 19

 6

 

 

19

สมศักดิ์ พรหมสิทธิการ

 32

 35

 19

 8

 

 

20

สันติภาพ  โสภา

 ขส

 ขส

 ขส

 

 

 

21

สิริชัย ยอดชุม

 24

 23

 13

11 

 

 

31

กุลณัฐธิดา ยอดไกร

 30

 39

 25

 13

 

 

34

นภสร เนียมคง

 28

 38

 17

13 

 

 

35

นริศรา ฉายแสง

 26

 55

 25

 9

 

 

36

ปัณฑารีย์ ทองบานเย็น

 30

 34

 24

 14

 

 

37

เพชรรัตน์ มุกดาสนิท

 29

 40

 22

 10

 

 

38

รสสุคนธ์ กาลมูสิทธิ์

 23

 51

 15

 10

 

 

39

รสิตา อินทรสมบัติ

 25

 28

 22

 15

 

 

40

วรลักษณ์ อัญชนะ

 21

 22

 10

 3

 

 

41

สามินี สุภาพวานิช

 18

 28

 16

 11

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม.1/6 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธสาวก เต็ม 32 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 พุทประวัติ เต็ม 60 ผ่าน 40 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 32

 60

 25

17 

 

 

3

คมิก   แดงวิไล *22

 23

 25

 23

 9

 

 

4

จิอนัณ แซ่เจีย

29

 34

 24

 13

 

 

6

บรรดิษฐ์ อินทสุข

 31

 43

25 

 17

 

 

7

พงศ์ศิริ  โพนกองเส็ง

 

 

 

 

 

 

8

พลากร ศักวาพันธ์

 

 21

 25

 11

 

 

9

พิสิทธิ์  รัตนพงค์

 28

 36

25 

 

 

 

10

พุฒิสรรค์ บุญสร้าง**35

 29

 41

22 

 

 

 

11

ภูกัณฑ์  จันทรรังศรี

 30

 43

 22

 13

 

 

12

ยศพงศ์  กิจจะเสน

 

 48

25 

 17

 

 

16

วัฒนชัย ศรีสุวรรณ

 31

 46

 24

 

 

 

21

เอกนรินทร์ ชัยเรืองศรี

 

 

 

 

 

 

23

กนกพร ยัฆพันธ์

 30

 51*

 25

 16

 

 

24

กานต์ระพี ศรีอาภรณ์ชนะกุล

 

 

 

 

 

 

25

ขนิษฐา พรหมจันทร์

 27

 44

 25

 16

 

 

26

จณิสตาร์ พวงบุระ

 20

 26

 21

 10

 

 

27

จิราวรรณ มาตแม้นเหมือน

 ออก

 

 

 

 

 

28

จุฑามาศ ปานแก้ว

 31

 31

 23

12 

 

 

30

ฉัตกมล คล้ายดวง

 23

 34

 21

 29

 

 

31

ชนัญชิดา คงเส็น

 

 

 

 

 

 

34

ฐิตารีย์  ลิ้มพรเสมานนท์

 26

 40

25 

 15

 

 

35

ทิฆัมพร รักดี

 30

 24

 22

13 

 

 

36

นฤมล พิมพ์เรือง

 31

 44

 21

 15

 

 

42

ปัญจรัตน์ ศรีสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

43

พิชญาภา จันทร์ลาภ

 28

 30

 22

 15

 

 

44

ภัทริกา บุญเรือง

 29

 25

 21

 14

 

 

45

รัญชิดา แก่นอินทร์

 28

 44

 24

 17

 

 

48

สุวรรณา  พรหมมา

 

 41

 23

15 

 

 

49

อภิสรา ขัติยะ

 31

 58

25 

 17

 

 

1 Comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ม.1/2 ::

ชาดก 32 คะแนน
พุทธประวัติ 60 คะแนน ผ่าน 40 คะแนน
หลักธรรม (ภพ ภูมิ) 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

  32

 60

 25

 ,17

 

 

2

คุณานนท์  แสงสุวรรณ์

 29

 45

 20

 11

 

 

3

จิรภัทร  จันทรัตน์

 31

 41

 17

 12

 

 

6

ธนภัทร  มงกุฎทอง

 31

35 

 12

 13

 

 

9

ปองพล  ทองกลิ่น

 31

 42

20

 16

 

 

10

พรหมเดชะ ณ นคร

 32

47 

 

14 

 

 

12

ศุภกร  อินทฤทธิ์

 30

12 

 19

 13

 

 

13

ศุภวิชญ์  ณรงทิพย์

 32

 48

 17

 13

 

 

14

สรรพัชญ์ชัย  อมรรัตน์ 

 ขาด

 42

 20

 14

 

 

15

สุธีกานต์  จันทรเรือง

 32

41 

 15

13 

 

 

18

ชวัลนุช  พิทักษ์แทน

32

 36  17  14

19

ชัญญา  ศรีแสนยงค์

 28

 33

 22

 12

 

 

20

ัตติกานต์  คงทน

 32

 40*

 20

 15

 

 

21

ณิชาพร  เทียมแก้ว

 32

 41

 21

 16

 

 

29

ภานุมาศ  จันทำ

 30

 41

 18

16

 

 

32

วิยะดา มุกดาหาร

 31

 32

 18

16 

 

 

33

วีนัส  ชุมนวล

 32

 38

 21

 17

 

 

34

ศนิชพร  หร่ำเดช

 31

 51

 24

 17

 

 

35

สิริมนต์  เผ่าจินดา

 30

 35

 18

 13

 

 

36

สุจิรา  ทองนวล

 32

 44

 19

17 

 

 

37

สุนิสา  ศรีนาภูธร

 32

 53

 23

 17

 

 

38

อรจิรา ญาณะโรจน์

 29

 36

 19

 9

 

 

 

 

3 Comments

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::