Category Archives: :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.4/10 ::

ที่

ชื่อ สกุล

งาน

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

รวม

เกรด

1

นายสหัสวรรษ    คงชู

30

9

20 

13 

72

3

2

น.ส.ธมนวรร    บัวงาม

30

15

20 

22 

87

4

3

นายภัคพงศ์    เพชรศรีดำ

30

8

20 

16 

74

3

4

นายสหพล    หน่อทวี

30

10

20 

13 

73

3

5

น.ส.รุจาภา    หิรัญวิริยะ

30

13

20

23 

86

4

6

นายปัณณวิชญ์    แสงสุข

30

12

20 

13 

75

3.5

7

นายวรินทร    คงจันทร์

30

12

20 

71

3

8

น.ส.ญาณิศา    เนียมคง

15

8

14 

42

0

9

น.ส.ดวงฤทัย    ศรีวิภาค

30

15

20 

20 

85

4

10

นายต่อตระกูล    ปิยะญาติ

0

11

20 

11 

42

0

11

น.ส.พิไลลักษณ์  บุญศิริ

30

17

20 

18 

85

4

12

นายทรงพล    สุตราม

15

10

36

0

13

นายเกียรติศักดิ์  โปติ้น

30

11

8

49

0

14

นายศุภกรณ์   บุญพิพัฒน์

30

6

20 

63

2

15

น.ส.นัทธฤดี  ใจแก้ว

30

14

20 

22 

86

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.4/9 ::

ที่

ชื่อ สกุล 

งาน

กลาง
ย่อย

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

รวม

เกรด

1

นายตนุภัทร    คำสุวรรณ

0

10

0

9

19

0

2

น.ส.จิรนันท์    หน่วยตุ้ย

0

7

5

8

20

0

3

น.ส.กฤษติญาภรณ์  นาคเกลี้ยง

30

18

20

16

84

4

4

น.ส.จันทกานต์    คงทอง

0

8

0

10

18

0

5

น.ส.สุภัทรา    ชนะสุวรรณ

30

12

20

19

81

4

6

น.ส.อชิรญา    เผนานนท์

30

12

20

20

82

4

7

น.ส.กานต์ธิดา    แก้วมณี

30

7

20

8

68

2.5

8

น.ส.จิตติมา    แจ่มประภาส

0

16

0

11

27

0

9

น.ส.ฐิตินันท์    สวนแก้ว

30

11

20

11

72

3

10

น.ส.วรพรรณ    พลอยสมบูรณ์

30

10

20

11

71

3

11

น.ส.วรรัตน์    คชอ่อน

30

13

20

9

72

3

12

นายชิติพัทธ์    ขุนแดง

0

15

0

9

24

0

13

นายภัทรพล    การะแก้ว

30

15

20

13

78

3.5

14

น.ส.กัลยรัตน์    นวลเจริญ

30

10

20

10

70

3

15

น.ส.ทิพย์รัตน์    ลิ้มปี่

30

14

20

16

80

4

16

น.ส.อาทิตยา    พันธ์ใสศรี

30

16

20

14

80

4

17

นายทยากร    เพ็งสุวรรณ

0

11

0

9

20

0

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.4/7 ::

ที่ 

ชื่อ สกุล 

งาน
30

กลาง
20

สอบ
20

ปลาย
30

รวม
100

เกรด

1

นายคณิต    วันสุหรีย์

 30

13

20 

14 

77

3.5

2

น.ส.ธนธรณ์    อินทกาญจน์

 30

16

20 

20 

86

4

3

น.ส.อรุณกมล    ศิริพิทยา

 30

16

20 

14 

80

4

4

น.ส.เพชราภรณ์    ไชยรัตน์ทอง

 30

18

20 

13 

81

4

5

นายสุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง

 30

15

20

 15

80

4

6

น.ส.นพวรรณ    แซ่ฉั่ว

 30

14

20 

12 

76

3.5

7

นายคมชาญ วรรณไชย

 30

12

 20

 15

77

3.5

8

นายเดชภณ    แก้วทรายขาว

 30

14

20 

16 

80

4

9

น.ส.ชนิดา    กองสง

 30

10

20 

16 

76

3.5

10

น.ส.สุทธิกานต์    เพ็รชโรจน์

 30

15

20 

15 

80

4

11

น.ส.อุไรวรรณ    คงทน

 30

12

20 

18 

80

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: 6/13 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายกิติพงศ์    คำอ่อน

 50

 15

 17  82
นายชณาณัฐ    สุวรรณโชติ  50

 15

 17  82
นายธีรภัทร    เสมือนใจ  31

 3

 16  50
นายจักรินทร์    แซ่ปัง
นายพีรธัช    นวลศรี

 13

 19  32
นายเดชาวัต    โอสถวิสุทธิ์
นางสาวประกายแก้ว  กองสวัสดิ์

 50

 13

 17  80
นายธนพล    เอียดผอม
นายบรรณวิชญ์    ศิริเวช
นายเดชภณ    รุกขพันธุ์
นายพิเชฎร์    หนึ่งแสง

 50

 10

 13  73
นางสาวทิพย์นภา  เพชรยอดศรี
นางสาวนูรีดา    มะดีบิง
นางสาวพรกมล    กาเดร์  50

 13

 12  75
นางสาวสุธารักษ์    วิเศษสมบัติ  50

10

 13  73
นางสาวสุรัชดา    มณีอร่าม

 50

 13

 15  78
นายปฏิภาณ    ชุมพงศ์
นางสาวชญานิศ    แก้วอินทร์
นางสาวซูเฟีย    ซีเดะ

 +50

10

 18  78
นางสาวน้ำมนต์    พุทธโชติ  27

 8

 15  50
นางสาวสุชานาถ    บัวผิน

 50

 10

 15  75
นายธนรัตน์    คงศรี
นางสาวอนุสรา    ใหญ่ยิ่ง
น.สเบญจมาภรณ์ ทะประสิทธิ์จิต
นางสาวซูไบดะห์    เจ๊ะกอ

 50+

 15

 16  81
นางสาววิชชุดาพร    แสนละคร

 50

 12

 14  76
นายฤทธิพงศ์    เพชรขุนทอง
นางสาวกุลธิดา    พิณีรัตน์

 50

 7

 15  77
นางสาวนูรนี    สิเดะ
นายอันวัร    กามา
นางสาวยศวดี    คงเอียง

 50

 8

 10  68
นางสาวนุสรียา    สือแมง  25

 9

 16  50
นางสาวนิโลบล ศุกร์เพ็ง  25

 13

 16  54

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/11::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค

ปลายภาค

รวม
100

นายแรงรักษ์    เรืองรุ่งโรจน์  –  –  –  –
นายอดิศร    ชรินทร์  –  –  –  –
นางสาวณัฐมา    แซ่ตั้ง  50  15  15  80
นางสาวมาเรียม    หะมะ  50  16  19  85
นายปัญญพัฒน์    ลาพินี  –  –  –  –
นางสาวกชนุช    เบญจศิริ  50  14  16  80
นางสาวกมลทิพย์    มะโน  50  14  16  80
นางสาวทรรศวรรณ    ลาภเจือจันทร์  50  17  23  90
นางสาวธิติมา    ทิศพ่วน  50  17  21  88
นางสาววรัญญา    เสริมไชยพัฒน์  50  14  18  82
นางสาวสุดารัตน์    แววทองคำ  *50  16  24  90
นายภควัต    จินดารัตน์  13  16  29
นางสาวณัฐวดี    รัตนอุบล  *50  16  25  91
นางสาวกัญญาณัฐ    ขุนพินิจ  50  9  15  74
นางสาวอาอีซะห์    ดือราแม  50  10  16  76
นายมูฮำหมัดไซด์ดีน    วาแม  –  –  –  –
นางสาวมาสรียา    อูมาร์  50  12  13  75
นางสาววรรณพร    ไชยสาลี  50  14  13  77
นายเฉลิมวุฒิ    แก้วชื่น  50  14  13  77
นายนัสรณ    ตาเยะ  –  –  –  –
นายอัฎฮา    เบ็นเจ๊ะฮัสซัน  10  ลาออก
นางสาวนิติพร    ปราณีต  50  13  15  78
นางสาวนุชรดี    ชุมช่วย  50  14  14  78
นางสาวปาณิสรา    ขุนพิทักษ์  50  15  18  83
นางสาวศศิภา    หลวงใหญ่  50  13  11  74
นายอธิสิทธิ์    มุ่งหมายธนารักษ์  50  11  15  76
นายนูรดิน    ลาเตะ  50  10
 13  73
นายสมานชัย    เมืองสุข  25  16  16  51
นายอับดุลฮัรมาน    เจะแต  6  14  20
นายอิดริส    สะแอเต๊ะ  9  16  24
นางสาวกอรีเจาะ    ลีเด็ง  25  16  18  59
นางสาวเจ๊ะเปาซียะ    เจะแมเราะ  45  14  14  73
นางสาวซูไรดา    อุเซ็ง  50  14  13  77
นางสาวนิยตา    นิเต็ม  50  16  13  79
นางสาวนูรฮายาตี    ยูโซ๊ะ  50  13  14  77
นางสาวสาธินี    ซีเดะ  50  13  15  78
นางสาวสุเรวดี    ดอเลาะ  50  13  12  75
นางสาวฮาตีก๊ะ    บาโง
นายอัยยรัช    บือราเฮง  25  10  16  51

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/9 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายกันตวิชญ์    นินวน  50  12  16  78
นายจิรวัฒน์    ถ ถลาง  50  14  23  87
นายอัฐถาวุธ    รามจันทร์  50  15  20  85
นายธันยากร    ชุมนุมมณี  50  8  13  71
นายวรพงศ์    รัตนผล  45  14  14  63
นางสาวฐิติมา    วงศ์สวัสดิ์  50  17  21  88
นางสาวนราทิพย์    แวหะมะ  50  15  17  82
นางสาวนฤมล    พรหมศิริ  50  13  13  76
นางสาวพรนภา    ศรีรัตน์  50  15  20  85
นางสาววงวิลาศ    นวลนิล   50   14  21  85
นางสาวกชกร    เกษรมาศ  50  14  12  76
นางสาวฟิรดาว    อาแว   50  14  15  79
นายพงศ์ศักดิ์    แต้มแก้ว  50  12 16  78
นายวรภัทร    ยังอุ่น  50  10 16  76
นางสาวซอบรียะฮ์    เจ๊ะแต   50  14  17  81
นางสาวณชนก    ฤทธิสุนทร  50  16  18  83
นายนันทวัฒน์    หะยียูโซะ  50  12  13  75
นางสาวปาดีละห์    เจ๊ะมามะ  50  14  21  85
นางสาวฟาซียะ    แวสามะ   50  13  16  79
นายวันเกษม    แวสะแลแม  50  13  18  81
นายฮากีม    เศวตโศภิต  50  10  12  72
นางสาวซาฟีเราะฮ์    สะนิ  50  12  15  77
นางสาวต่วนโซฟียา    โต๊ะโซ๊ะ  50  13  15  78
นางสาวปาจรีย์    ใจหาญ  50  13  12  75
นายอารีฟ    สะมาแอ  50  13  13  76
นายอิลฮัม    สาแม  50  13  17  80
นางสาวปรีดาพร    เขื่อนขันธ์  50  16  19  85
นางสาวฐาปนิ    ทัศนา  50  17  18  85
นางสาวนัจมีย์    อาแวบือซา   50  13  13  76
นางสาวบุษกร    ทองดี *50  16  17  83
นายฉัตรบดินทร์    วาแม  50  11  16  77
นายตุลาการ    คงทอง  50  15  20  85
นายภาณุมาศ    พิริยพล
นายแวรุสลัน    หามะ  50  15  22  87
นางสาวอาลี    สนิง  50  14  19  83
นางสาวจัสมิน    เบญจตระกูล

 *50

 14  22  86
นางสาวฌัชฌา    หัดขะเจ (กุลรัสมี์)  50  13  14  77
นางสาวนุชวรา    มะเกะ  50  14  18  82
นางสาวบารีอ้น    ยีแหล่หมัน   50  11  17  78
นางสาวบุสริน    ละสุสะมา  50  14  15  79
นางสาวสรินนา    สนิเห  50  15  18  83
นางสาวสุกัณยา    มะหวีเอ็น  50  12  20  82
นางสาวนัสริน    กิตินัย  50  14  16  80

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/3 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายคึกฤทธิ์    อินทันแก้ว  50  15  26  91
นายชาญนัฏ    สามกรม  50  13  14  77
นายณัฐปคัลภ์    ราชนุ้ย   50  15  22  87
นายธีรวุฒิ    ยังอุ่น  50  15  21  86
นายอับดุลอาดิล    แม็ง  25  15  20  60
นางสาวจินต์จุฑา    มีทอง  ศอบต
นางสาวปภาดา    รัตนเสมานนท์  50  15  17  82
นางสาวลิญานา    จาลงค์  50  16  23  89
นายพงค์พัฒน์    ก่อลาภเจริญกุล  ศอบต
นางสาวนุลมล    พรมคงแก้ว  50  15  20  85
นางสาวนิฟิรดาวห์    สะมะแอ  50  14  17  81
นางสาวฟีรฮาน    แยนา  50  12  24  86
นายรอมาฏอน    วายูโซ๊ะ  ศอบต
นางสาวขวัญธิดา    ขุนเกลี้ยง  50  14  24  88
นางสาวนูรมา    เด็งระแม  50  13  18  81
นางสาวกรกช    จิยาเพชร  50  14  22  86
นางสาวชวิศา    หวังนุรักษ์  50  14  16  80
นางสาววราลี    ทองอ่อน  50  15  23  88
นางสาวสมฤทัย    พรหมปลอด  50  15  20  85
นางสาวอนัญญา    รัตนพิบูรณ์

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/1::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นางสาวนูรโซเฟีย    สีเดะ
น.ส.นูรอัยนีน วามะ  50  16 22  88
นายปัณณวิชญ์    ฉลองกุลศักดิ์  50  15  18  83
นายพิศิษฐ์    จิรสิทธิ์  25  14  24  53
นายภัทร    วิทยปรีชากุล  50  14  20  84
นายเนติวัฒน์    รัตนวรรณ์  25  15  13  53
นางสาวธณัญญา    พรหมแก้ว  50  17  21  88
นางสาวรติพร    เพ็ชร์สังฆาต  50  16  20  86
นางสาววิภารัตน์    เพชรคีรี  50  16  24  80
นางสาวสโรชา    มิตรบัญชาณรงค์  50  17  23  90
นายธนวัฒน์    เหมือนมาศ  50  15  13  78
นายศรัณยู    พรมแสงรัตน์  50  15  13  78
นางสาวปุณยนุช    พรหมนิมิตร
นางสาวรังสิมา    สง่าเนตร  50  13  19  82
นางสาววันโรสมาณี    ดอเลาะ  50  15  20  85
นางสาวสุปราณี    คงสกุล  50  15  17  82
นางสาวนาเดีย    ปะลาวัน  50  15  13  78
นางสาวอานิตา    เปาะซา  50  15  16  81
นางสาวธัญญารัตน์    แก้วเรือง

* 50

 15  25  80
นางสาวนัสรียะห์    ยามิน
นางสาวผกามาศ    บรรดาศักดิ์  40  15  16  71
นางสาววัชลาวลี    เหมสุริยา

*50

 15  18  83
นายไซฟุดดีน    หะยีมะสาแล  25  16  22  63
นายอัศรีย์    อุมาร์  45  14  17  76
นายอาดัมศักดิ์    ดาหะมิ  50  14  22  86
นางสาวอัสซุนตา    เต๊ะเจะ

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

ผลการเรียนม.6/12

:: ม 6/12 ::

ผลการเรียน 6/12 ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค
20
ปลายภาค
30
100
คะแนน
นายจิรวุฒิ    บุรีแสง
นางสาววรรณา    ราชพฤกษ์  25  25  6  8  64
นสเสาวภาคย์    โกศลกาญจน์ 25  25  9  13  72
นายจิรกิตต์    แก้วเพชร  25  25  5  13  68
นายนัฐพร    สุวรรณคูหา  25  25  10  17  77
นายฟาเดล    นิจิ  25  0  5  14  41
นายอับดุลฮากิม    เจ๊ะสนิ  25  18  9  14  66
นายฮิลมีย์    ราโมง  25  11  5  15  56
นางสาวปรีดิ์นุช    นวลเอียด  25  25  9  18  77
นายกาบาฮา    เกลี้ยงแก้ว  25  25  6  16  72
นางสาวสดุดี    นวลจริง  25  25  9  15  74
นางสาวผควัลย์    ขวัญซ้าย 25  25  11  16  77
นายโชคชัย    ฉุยฉ่อง  25  25  8  16  74
นายสิทธิเอก    เพชรนุ้ย  25  25  9  15  74
นายอดิศักดิ์    แท่นทอง  25  25  9  14  73
นายอารีฟีนท์    สาแล๊ะ  25  18  11  17  71
นายอัลอลิฟ    อนายาตุลา  –  –  –  –  –
นางสาวฐิติมา    ตาราช  25  25  7  11  68
นางสาวศิริพร    แดงเพ็ง  25  25  9  13  72
นางสาวสุดาพร    โชติชโลธร  25  25  6  10  66
นางสาวขัติยา    บีรู  25  18  8  15  66
นางสาวนูรีซัน    ตาเห  25  24  8  12  69
นางสาวฟิตตรี    หะมะ  25  18  7  11  61
นางสาวรอฮายา    สะดียามู  25  17  7  14  63
นางสาวอัสมา    สุหลง  25  18  8  16  67
นายอะนัส    เจ๊ะแว  25  24  12  20  81

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

ม.6/10

:: ม 6/10 ::

ผลการเรียน 6/10 ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค
20
ปลายภาค
30
100
คะแนน
นายเตชิต    เบญจกุล  25  25  17  27  94
นางสาวเมทินี    ดำรงกิจ  25 25  9  15  74
นางสาวเศาฟีญิ้ลลา    หะยีซอ   25  25  12  22  84
นางสาวอิจลาล    สาแม   25  24  10  17  76
นายอัสรีย์    สมานสกูล   25  24  11  16  76
นางสาวธิษณามดี    ขุนพินิจล  25  25  10  16  76
นางสาวยมล    อนุมาศ  25  25  10  11  71
นางสาวยุวดี    ส่องแสงกล้า  25  25  13  14  77
นางสาวสายฝน    หวะหวอ 25  25  9  17  76
นายเฉลิมพล    คายะนันทน์  25  25  7  13  70
นายทักษิณ    เวชศาสตร์  25  25  7  9  66
นางสาวไซนูน    ดาแม   25  24  12  19  80
นางสาวสิริกาญจน์    จันทะแจ่ม  25  25  10  13  73
นายชารีฟ    เจะมะ  25  24  10  15  74
นางสาวอัสมา    สะมาแอ  25  24  10  15  74
นางสาวชญาภา    พรหมสุข  25  25  9  15  74
นายวัชรินทร์    สะมะแอ  25  24  8  13  70
นางสาวฐิติพร    เหล็มเหละ   25  9  6  15  55
นางสาวนัยดา    กระจ่าง  25  25  10  14  74
นางสาวนุรอารีดา    มะตีเยาะ   25  24  10  15  74
นางสาวนูรฮูดา    สาและ  25  24  10  16  75
นางสาวพรพิชชา    แก้วสีอ่อน  25  25  8  10  68
นางสาวฟาตีฮะห์    เจะยะปาร์  25  24  11  15  75
นางสาวแวนูรฟิตเราะห์    เจะมามะ  25  24  12  20  81
นางสาวอาอีดะห์    มะลีเลาะ   25  24  13  15  77
นางสาวอุไร    เปาะทองคำ  25  24  10  15  74
นายองอาจ    อาลี  25  24  7  14  70
นายอิสมะแอ    อาแว  25  24  11  17  77
นางสาวนิภาวรรณ    ณ สุวรรณ  25  25  10  16  76
นางสาวเสาวลักษณ์    สงพินิจ  25  25  10  20  80

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

ม.6/5 ภาคเรียนที่ 2/55

:: ม.6/5 ::

6/5  ประวัติ
25
 ศาสนา
25
 กลางภาค
20
 ปลายภาค
30
 100
คะแนน
นายจิรวัฒน์    รามศรี  ขส
นายณรงค์    อินทพรหม  25  25  10  16  76
นายบัณฑิต    แขวงเมฆ  25  24  15  16  80
นายพิธพงศ์    หนูด้วง  25  25  15  14  79
นายยุทธพิชัย    แย้มฉาย  25  25  14  14  78
นายสาเหะบุรฮาน    อัลยุฟรี  25  11  12  12  60
นายสุทธิศักดิ์    โอฬาริ  25 25  12  17  79
นางสาวณัฐธิดา    สังข์ศรีสังข์  25  25  13  16  79
นางสาวนูรฟาดีลา    สาเม๊าะ 25  24  14  14  77
นายกิตติศักดิ์    หน่อทอง 25  25  14  13  77
นายธนากร    พูลฉนวน  25  25  12  18  80
นายวีรยศ    แสงเมฆ  25  25  13  14  77
นส.อริสรา    แสงสุขชัยเจริญ  25  25  11  16  77
นายเชษฐคุณ    คงทน  25 25  10  14  74
นายอารียนันท์    วาแวนิ  25  25  11  19  80
นางสาวชิดชนก    แก้วประถม  25  25  13  18  81
นางสาวทิวลี    แก้วห่อทอง  25  25  12  19  81
นายรัชพงศ์    ยะโกะ  25  25  17  15  82
นายวีระยุทธ    อินทร์ช่วย  25  25  9  15  74
นส ต่วนอทิตา    ต่วนสุหลง  25  24  13  19  81
นางสาวพรพิมล    พรหมจันทร์  25 25  13  20  83
นายภานุพงศ์    ชนะกิจ  25  25  16  16  82
นายจิรวัฒน์    หมาดบากา  25  0  11  11  
นายอดินันท์    ไวยวรรณจิต  25  24  16  16  85
นส นุชนาฏ    เฟื่องมงคลเดช  25  25  6  9  65
นายภคพณ    คงทอง  25  25  13  15  78
นส สุประภา    บุญจันทร์เพชร์  25  25  12  16  78
น.ส.ซาเดียน่า    หวันปรัตน์  25  25  10  20  80
น.ส.ทิพย์มณฑา    หนูญวน  25  25  10  20  80
นายจิรพงษ์    มณีราช 25  25  13  15  78
นายอาริฟ    ยูโซ๊ะ  25  22  9  17  73
นส เสาวลักษณ์    จอมเพ็ชร  25  25  15  20  85
นายกูพาริฟ    นิแมเร๊าะ  25  24  15  14  78
นางสาวธนัญณัฐ  สะหีมซา  25  22  12  14  73
นางสาวกูฟิรดา    รายอคำลี  25  25  16  18  84
นางสาวนูรซาบีลา    สือนิโฉง  25  24  11  18  78
นางสาวณัฐกาน    พรมนุชาธิป  25  25  9  11  70
นางสาวอรยา    พงค์รัตน์  25  25  12  18  80
นส ต่วนฟัตฮียะห์    โตะกูบาฮา  25  24  15  18  82
นายภัทรวัต    รัตนมา  25  25  8  16  74
นายสิทธิศักดิ์    สัมฤทธิ์  25  25  11  19  80

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม 6/6 :: ภาคเรียนที่ 2/55

:: ม 6/6 ::

6/6 ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค 20 ปลายภาค
30
100
คะแนน
นายจิรเมธ    ไชยแสงศรี  25  25  11  14  75
นายพงศ์สิทธิ์    วิริยะธรรม  25  25  11  22  83
นางสาวสุรีรัตน์    อุสาย  25  25  13  22  85
นายซูกิฟลี    ยะผา  25  17  10  20  72
นายธนภัทร    เมฆสงค์  25  25  14  20  84
นายอดินันท์    นาดามัน  0  17  6  17  40
นางสาวอติกานต์    ยูโซะ  25  22  10  20  77
นายภูริช    อนันต์ประเสริฐ  25  25  14  21  85
นส จิราภา    นฤนาทประการ  25  25  12  24  86
นางสาวนูรลีดา    ฮายอ  25  25  15  22  87
นางสาวนูรฮายาตี    สาแล๊ะ  25
 24  15  24  88
นางสาวอารียา    มามะ  25  24  13  20  82
นายธนกฤต    หนูสุด  25  25  11  20  81
นางสาวนิภาราตี    เขียวชอุ่ม   25  17  14  24  80
นส ธนภรณ์    อุดมสินประเสริฐ  25  25  11  19  80
นางสาวนิติมา    แก้วมณี  25  25  12  19  81
นางสาวปิยวดี    ชูรัตน์  25  25  10  20  80
นส พิชญ์สินี    พงษ์โชติวิริยะ   25  24  14  18  81
นางสาวพัชรพร    ภู่ใหม่  25  25  13  15  78
นายฮากีม โรจนอุดมศาสตร์ 25  17  11  15 78
นางสาวณัฐธิดา    ตันนิยม  25  25  11  14  75
นางสาวภัทรพร    วุฒิภูมิ  25  25  14  23  87
นายนัสรูดีน    สะแต  25  17  12  16  70
นางสาวพัชรีดา    สุวรรณวงศ์  25  25  13  22  85
นางสาวอรนุช    ขุนทอง  25 25  11  17  78
นายอาริฟีน    มูซอ  25  16  10  13  64
นางสาวฟาตีฮะห์    ยูนุ   25  24  16  17  82
นางสาวรอยฮาน    หน๊ะหวัง   25  22  15  20  82
นางสาววันฟาติมาร์    อาแว  25  24  10  18  77
นางสาวมูนีรา    สาและ  25  19  11  20  75
นส วิรัญญา    แวดือมาสอ  25  17  10  13  65
นายอิลยัส    แวอีซอ  25  15  8  16  64

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

ม.6/1 ภาคเรียนที่2/55

:: ม 6/1 ::

ผลการเรียน 6/1

ประวัติ
25
ศาสนา
25
กลางภาค
20
ปลายภาค
30

100
คะแนน

นายอิลมีฮาฟีซี    เจ๊ะสารี  25  23  14  18  80
นางสาวศรสวรรค์    วิวัชนะ  25  25  15  24  89
นางสาววรรณอัฟนัน    โต๊ะตีเต  25  19  16  14  74
นางสาววิรุฬห์พร    ช้างแก้ว  25  25  14  25  89
นางสาวสุทธิมา    จุ่งสกุล  25  25  15  19  84
นางสาวชนัญชิดา    ดำเรืองศรี 25  25  14  17  81
นายมะอารอฟาต    ลาเตะ  25  24  11  25  85
นางสาวกัญญ์วรา    วงศ์กระพันธุ์  25  25  15  22  87
นางสาวซาฟียะห์    จันทร์โหนง  25  24  14  23  86
นางสาวซูลีฮา    มะแซ  25  24  10  14  73
นางสาวณัฐนรี    สัทธาธรรมกุล  25  25  12  14  76
นางสาวนลินา    กระจ่างพัฒน์วงษ์ 25  25  10  16  76
นางสาวนิรีนา    นิโมง  25  17  10  15  67
นางสาวนูรฟาตีฮะห์    โตะ  25  24  10  16  75
นางสาวอานิส    หะยีลาเปะ  25  24  10  19  78
นางสาวอิศราภรณ์    อภิวัฒน์  25  25  15  23  88
นางสาวฮุสนี    แวหะมะ  25  23  15  20  83
นางสาวนฤภร    ดวงจันทร์  25  25  12  23  85
นางสาวฟิรดาวส์    เบ็ญอาหลี  25  24  11  19  79
นางสาวฐานิกา    หนูคงแก้ว  25  25  12  24  86
นางสาวนัสรีน    เซะบากอ  25  24  16  20  85
นางสาวศศิวิมล    โสนมัด  25  25  13  21  84
นางสาวฮัสบีญา    เต๊ะมะสุ  25  18  11  17  71
นางสาวมูลีย่า    หะยีมา  25  23  12  18  78
นางสาวนูลีซา    บาเหม  25  24  13  15  77
นางสาวฟาติล    แวหามะ  25  24  15  19  83

5 Comments

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม 6/10 ::

ผลการเรียน 6/10

สอบอาณาจักรโบราณ

ใบงาน4
20 คะแนน

ใบงาน 5

กลางภาค

ปลายภาค

นายเตชิต    เบญจกุล  20  20  10  16
นางสาวเมทินี    ดำรงกิจ  20  20  10  13
นางสาวเศาฟีญิ้ลลา    หะยีซอ  20  20  10  13
นางสาวอภัสรา    พืชอุดม  –  –  –  –
นางสาวอิจลาล    สาแม  20  20  10  12
นายอัสรีย์    สมานสกูล  16  20  10  12
นางสาวธิษณามดี    ขุนพินิจล  20  20  10  13
นางสาวยมล    อนุมาศ  20  20  10  13
นางสาวยุวดี    ส่องแสงกล้า  20  20  10  13
นางสาวสายฝน    หวะหวอ  20  20  10  13
นายเฉลิมพล    คายะนันทน์  20  10  10  12
นายทักษิณ    เวชศาสตร์  20  20  10  11
นางสาวไซนูน    ดาแม  20  20  10  13
นางสาวสิริกาญจน์    จันทะแจ่ม  20  20  10  13
นายชารีฟ    เจะมะ  14  20  10  12
นางสาวอัสมา    สะมาแอ  20  20  10  13
นางสาวชญาภา    พรหมสุข  20  20  10  12
นายวัชรินทร์    สะมะแอ  8  20  10  11
นางสาวฐิติพร    เหล็มเหละ  20  20  10  14
นางสาวนัยดา    กระจ่าง  20  20  10  10
นางสาวนุรอารีดา    มะตีเยาะ  20  20  10  11
นางสาวนูรฮูดา    สาและ  20  20  10  14
นางสาวพรพิชชา    แก้วสีอ่อน  20  20  10  14
นางสาวฟาตีฮะห์    เจะยะปาร์  20  20  10  12
นางสาวแวนูรฟิตเราะห์    เจะมามะ  20  20  10  14
นางสาวอาอีดะห์    มะลีเลาะ  20  20  10  13
นางสาวอุไร    เปาะทองคำ  20  20  10  12
นายองอาจ    อาลี  20  15  10  13
นายอิสมะแอ    อาแว  11  20  10  12
นางสาวนิภาวรรณ    ณ สุวรรณ  20  20  10  14
นางสาวเสาวลักษณ์    สงพินิจ  20  20  10  15

1 Comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม 6/6 ::

6/6

สอบอาณาจักรโบราณ

ใบงาน 4

ใบงาน 5

กลางภาค

ปลายภาค

นายจิรเมธ    ไชยแสงศรี  20  20  10  16
นายพงศ์สิทธิ์    วิริยะธรรม  20  20  10  14
นางสาวสุรีรัตน์    อุสาย  20  20  10  17
นายซูกิฟลี    ยะผา  20  20  10  11
นายธนภัทร    เมฆสงค์  20  20  10  14
นายอดินันท์    นาดามัน  10  20  10  12
นายอิฟฟาน    อิบรอเห็น  –  –  –  –
นางสาวอติกานต์    ยูโซะ  20  20  10  17
นายภูริช    อนันต์ประเสริฐ  20  20  10  16
นส จิราภา    นฤนาทประการ  20  20  10  15
นางสาวนูรลีดา    ฮายอ  20  20  10  17
นางสาวนูรฮายาตี    สาแล๊ะ  20  20  10  16
นางสาวอารียา    มามะ  20  20  10  16
นายธนกฤต    หนูสุด  20  20  10  15
นางสาวนิภาราตี    เขียวชอุ่ม  20  20  10  15
นส ธนภรณ์    อุดมสินประเสริฐ  20  20  10  16
นางสาวนิติมา    แก้วมณี  18  20  10  12
นางสาวปิยวดี    ชูรัตน์  20  20  10  12
นส พิชญ์สินี    พงษ์โชติวิริยะ  20  20  10  14
นางสาวพัชรพร    ภู่ใหม่  20  20  10  14
นายฮากีม    โรจนอุดมศาสตร์  14  20  10  14
นางสาวณัฐธิดา    ตันนิยม  20  20  10  13
นางสาวภัทรพร    วุฒิภูมิ  20  20  10  15
นายนัสรูดีน    สะแต  19  10  –  12
นางสาวพัชรีดา    สุวรรณวงศ์  20  20  10  16
นางสาวอรนุช    ขุนทอง  20  20  10  17
นายอาริฟีน    มูซอ  20  20  10  10
นางสาวฟาตีฮะห์    ยูนุ  20  20  10  15
นางสาวรอยฮาน    หน๊ะหวัง  20  20  10  15
นางสาววันฟาติมาร์    อาแว  18  20  10  12
นางสาวมูนีรา    สาและ  20  20  10  12
นส วิรัญญา    แวดือมาสอ  20  20  10  15
นายอิลยัส    แวอีซอ  20  10  10  15

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/5 ::

6/5

สอบอาณาจักรโบราณ

ใบงาน 4
2 ชุด

ใบงาน 5

กลางภาค

ปลายภาค

นายจิรวัฒน์    รามศรี  20  0  0  14
นายณรงค์    อินทพรหม  20  20  10  15
นายบัณฑิต    แขวงเมฆ  20  20  10  14
นายพิธพงศ์    หนูด้วง  20  20  10  16
นายยุทธพิชัย    แย้มฉาย  20  20  10  17
นายสาเหะบุรฮาน    อัลยุฟรี  14  20  0  15
นายสุทธิศักดิ์    โอฬาริ  19  20  10  17
นางสาวณัฐธิดา    สังข์ศรีสังข์  18  20  10  18
นางสาวนูรฟาดีลา    สาเม๊าะ  20  20  10  18
นายกิตติศักดิ์    หน่อทอง  20  20  10  15
นายธนากร    พูลฉนวน  20  10  10  16
นายวีรยศ    แสงเมฆ  20  20  10  18
นส.อริสรา    แสงสุขชัยเจริญ  20  20  10  18
นายเชษฐคุณ    คงทน  19  20  10  15
นายอารียนันท์    วาแวนิ  20  20  10  15
นางสาวชิดชนก    แก้วประถม  20  20  10  16
นางสาวทิวลี    แก้วห่อทอง  19  20  10  17
นายรัชพงศ์    ยะโกะ  15  20  10  15
นายวีระยุทธ    อินทร์ช่วย  13  20  10  15
นส ต่วนอทิตา    ต่วนสุหลง  16  20  10  16
นางสาวพรพิมล    พรหมจันทร์  15  20  10  17
นายภานุพงศ์    ชนะกิจ  20  20  10  18
นายจิรวัฒน์    หมาดบากา  14  10  0  14
นายอดินันท์    ไวยวรรณจิต  13  20  10  16
นส นุชนาฏ    เฟื่องมงคลเดช  20  20  10  13
นายภคพณ    คงทอง  20  20  10  18
นส สุประภา    บุญจันทร์เพชร์  20  20  10  17
นางสาวซาเดียน่า    หวันปรัตน์  20  20  10  18
นางสาวทิพย์มณฑา    หนูญวน  18  20  10  15
นายจิรพงษ์    มณีราช  20  20  10  16
นายอาริฟ    ยูโซ๊ะ  20  20  10  16
นส เสาวลักษณ์    จอมเพ็ชร  19  20  10  18
นางสาวอัจจิมา    ยานยา  –  –  –  –
นายกูพาริฟ    นิแมเร๊าะ  15  20  10  17
นางสาวอารียา    สะหีมซา  19  20  10  16
นางสาวกูฟิรดา    รายอคำลี  19  20  10  15
นางสาวนูรซาบีลา    สือนิโฉง  18  20  10  16
นางสาวณัฐกาน    พรมนุชาธิป  20  20  10  14
นางสาวอรยา    พงค์รัตน์  20  20  10  16
นส ต่วนฟัตฮียะห์    โตะกูบาฮา  19  20  10  17
นายนิบัสรี    นิโว๊ะ  –  –  –  –
นายภัทรวัต    รัตนมา  17  20  10  14
นายสิทธิศักดิ์    สัมฤทธิ์  18  20  10  14
นายอาซิส    เจ๊ะโส๊ะ  –  –  –  –

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม 6/1 ::

ผลการเรียน 6/1

สอบอาณาจักรโบราณ ใบงาน4
(2 ชุด)
ใบงาน 5 กลางภาค ปลายภาค
นายอิลมีฮาฟีซี    เจ๊ะสารี  20  20  10  17
นางสาวศรสวรรค์    วิวัชนะ  20  20  10  14
นายคณิน    สุขแก้ว  –  –  –  –
นางสาวจุฑามาศ    หะยีสันติ์  –  –  –  –
นางสาวนูรอัยนีน    วามะ  –  –  –  –
นางสาววรรณอัฟนัน    โต๊ะตีเต  20  20  10  17
นางสาววิรุฬห์พร    ช้างแก้ว  20  20  10  17
นางสาวสุทธิมา    จุ่งสกุล  20  20  10  12
นางสาวชนัญชิดา    ดำเรืองศรี  20  20  10  15
นางสาวณิชนันทน์    หะยีลาเต๊ะ  –  –  –  –
นายเมธัส    ซีซ้าย  –  –  –  –
นายมะอารอฟาต    ลาเตะ  20  20  10  15
นายยุทธวี    เจ๊ะเละ  –  –  –
นางสาวกัญญ์วรา    วงศ์กระพันธุ์  20  20  10  14
นางสาวซาฟียะห์    จันทร์โหนง  20  20  10  16
นางสาวซูลีฮา    มะแซ  20  20  10  13
นางสาวณัฐนรี    สัทธาธรรมกุล  20  20  10  15
นางสาวนลินา    กระจ่างพัฒน์วงษ์  20  20  10  14
นางสาวนิรีนา    นิโมง  20  20  10  14
นางสาวนูรฟาตีฮะห์    โตะ  20  20  10  13
นางสาวอานิส    หะยีลาเปะ  20  20  10  12
นางสาวอามานะฮ์    อับดุลมานิ  –  –  –  –
นางสาวอิศราภรณ์    อภิวัฒน์  20  20  10  14
นางสาวฮุสนี    แวหะมะ  20  20  10  14
นางสาวนฤภร    ดวงจันทร์  20  20  10  15
นางสาวฟิรดาวส์    เบ็ญอาหลี  20  20  10  14
นางสาวฐานิกา    หนูคงแก้ว  20  20  10  15
นางสาวนัสรีน    เซะบากอ  20  20  10  16
นางสาวศศิวิมล    โสนมัด  20  20  10  14
นางสาวฮัสบีญา    เต๊ะมะสุ  20  20  10  13
นางสาวมูลีย่า    หะยีมา  20  20  10  13
นางสาวนูลีซา    บาเหม  20  20  10  14
นางสาวฟาติล    แวหามะ  20  20  10  15

3 Comments

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::