Category Archives: :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.4/10 ::

ที่

ชื่อ สกุล

งาน

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

รวม

เกรด

1

นายสหัสวรรษ    คงชู

30

9

20 

13 

72

3

2

น.ส.ธมนวรร    บัวงาม

30

15

20 

22 

87

4

3

นายภัคพงศ์    เพชรศรีดำ

30

8

20 

16 

74

3

4

นายสหพล    หน่อทวี

30

10

20 

13 

73

3

5

น.ส.รุจาภา    หิรัญวิริยะ

30

13

20

23 

86

4

6

นายปัณณวิชญ์    แสงสุข

30

12

20 

13 

75

3.5

7

นายวรินทร    คงจันทร์

30

12

20 

71

3

8

น.ส.ญาณิศา    เนียมคง

15

8

14 

42

0

9

น.ส.ดวงฤทัย    ศรีวิภาค

30

15

20 

20 

85

4

10

นายต่อตระกูล    ปิยะญาติ

0

11

20 

11 

42

0

11

น.ส.พิไลลักษณ์  บุญศิริ

30

17

20 

18 

85

4

12

นายทรงพล    สุตราม

15

10

36

0

13

นายเกียรติศักดิ์  โปติ้น

30

11

8

49

0

14

นายศุภกรณ์   บุญพิพัฒน์

30

6

20 

63

2

15

น.ส.นัทธฤดี  ใจแก้ว

30

14

20 

22 

86

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.4/9 ::

ที่

ชื่อ สกุล 

งาน

กลาง
ย่อย

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

รวม

เกรด

1

นายตนุภัทร    คำสุวรรณ

0

10

0

9

19

0

2

น.ส.จิรนันท์    หน่วยตุ้ย

0

7

5

8

20

0

3

น.ส.กฤษติญาภรณ์  นาคเกลี้ยง

30

18

20

16

84

4

4

น.ส.จันทกานต์    คงทอง

0

8

0

10

18

0

5

น.ส.สุภัทรา    ชนะสุวรรณ

30

12

20

19

81

4

6

น.ส.อชิรญา    เผนานนท์

30

12

20

20

82

4

7

น.ส.กานต์ธิดา    แก้วมณี

30

7

20

8

68

2.5

8

น.ส.จิตติมา    แจ่มประภาส

0

16

0

11

27

0

9

น.ส.ฐิตินันท์    สวนแก้ว

30

11

20

11

72

3

10

น.ส.วรพรรณ    พลอยสมบูรณ์

30

10

20

11

71

3

11

น.ส.วรรัตน์    คชอ่อน

30

13

20

9

72

3

12

นายชิติพัทธ์    ขุนแดง

0

15

0

9

24

0

13

นายภัทรพล    การะแก้ว

30

15

20

13

78

3.5

14

น.ส.กัลยรัตน์    นวลเจริญ

30

10

20

10

70

3

15

น.ส.ทิพย์รัตน์    ลิ้มปี่

30

14

20

16

80

4

16

น.ส.อาทิตยา    พันธ์ใสศรี

30

16

20

14

80

4

17

นายทยากร    เพ็งสุวรรณ

0

11

0

9

20

0

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.4/7 ::

ที่ 

ชื่อ สกุล 

งาน
30

กลาง
20

สอบ
20

ปลาย
30

รวม
100

เกรด

1

นายคณิต    วันสุหรีย์

 30

13

20 

14 

77

3.5

2

น.ส.ธนธรณ์    อินทกาญจน์

 30

16

20 

20 

86

4

3

น.ส.อรุณกมล    ศิริพิทยา

 30

16

20 

14 

80

4

4

น.ส.เพชราภรณ์    ไชยรัตน์ทอง

 30

18

20 

13 

81

4

5

นายสุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง

 30

15

20

 15

80

4

6

น.ส.นพวรรณ    แซ่ฉั่ว

 30

14

20 

12 

76

3.5

7

นายคมชาญ วรรณไชย

 30

12

 20

 15

77

3.5

8

นายเดชภณ    แก้วทรายขาว

 30

14

20 

16 

80

4

9

น.ส.ชนิดา    กองสง

 30

10

20 

16 

76

3.5

10

น.ส.สุทธิกานต์    เพ็รชโรจน์

 30

15

20 

15 

80

4

11

น.ส.อุไรวรรณ    คงทน

 30

12

20 

18 

80

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: 6/13 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายกิติพงศ์    คำอ่อน

 50

 15

 17  82
นายชณาณัฐ    สุวรรณโชติ  50

 15

 17  82
นายธีรภัทร    เสมือนใจ  31

 3

 16  50
นายจักรินทร์    แซ่ปัง
นายพีรธัช    นวลศรี

 13

 19  32
นายเดชาวัต    โอสถวิสุทธิ์
นางสาวประกายแก้ว  กองสวัสดิ์

 50

 13

 17  80
นายธนพล    เอียดผอม
นายบรรณวิชญ์    ศิริเวช
นายเดชภณ    รุกขพันธุ์
นายพิเชฎร์    หนึ่งแสง

 50

 10

 13  73
นางสาวทิพย์นภา  เพชรยอดศรี
นางสาวนูรีดา    มะดีบิง
นางสาวพรกมล    กาเดร์  50

 13

 12  75
นางสาวสุธารักษ์    วิเศษสมบัติ  50

10

 13  73
นางสาวสุรัชดา    มณีอร่าม

 50

 13

 15  78
นายปฏิภาณ    ชุมพงศ์
นางสาวชญานิศ    แก้วอินทร์
นางสาวซูเฟีย    ซีเดะ

 +50

10

 18  78
นางสาวน้ำมนต์    พุทธโชติ  27

 8

 15  50
นางสาวสุชานาถ    บัวผิน

 50

 10

 15  75
นายธนรัตน์    คงศรี
นางสาวอนุสรา    ใหญ่ยิ่ง
น.สเบญจมาภรณ์ ทะประสิทธิ์จิต
นางสาวซูไบดะห์    เจ๊ะกอ

 50+

 15

 16  81
นางสาววิชชุดาพร    แสนละคร

 50

 12

 14  76
นายฤทธิพงศ์    เพชรขุนทอง
นางสาวกุลธิดา    พิณีรัตน์

 50

 7

 15  77
นางสาวนูรนี    สิเดะ
นายอันวัร    กามา
นางสาวยศวดี    คงเอียง

 50

 8

 10  68
นางสาวนุสรียา    สือแมง  25

 9

 16  50
นางสาวนิโลบล ศุกร์เพ็ง  25

 13

 16  54

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/11::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค

ปลายภาค

รวม
100

นายแรงรักษ์    เรืองรุ่งโรจน์  –  –  –  –
นายอดิศร    ชรินทร์  –  –  –  –
นางสาวณัฐมา    แซ่ตั้ง  50  15  15  80
นางสาวมาเรียม    หะมะ  50  16  19  85
นายปัญญพัฒน์    ลาพินี  –  –  –  –
นางสาวกชนุช    เบญจศิริ  50  14  16  80
นางสาวกมลทิพย์    มะโน  50  14  16  80
นางสาวทรรศวรรณ    ลาภเจือจันทร์  50  17  23  90
นางสาวธิติมา    ทิศพ่วน  50  17  21  88
นางสาววรัญญา    เสริมไชยพัฒน์  50  14  18  82
นางสาวสุดารัตน์    แววทองคำ  *50  16  24  90
นายภควัต    จินดารัตน์  13  16  29
นางสาวณัฐวดี    รัตนอุบล  *50  16  25  91
นางสาวกัญญาณัฐ    ขุนพินิจ  50  9  15  74
นางสาวอาอีซะห์    ดือราแม  50  10  16  76
นายมูฮำหมัดไซด์ดีน    วาแม  –  –  –  –
นางสาวมาสรียา    อูมาร์  50  12  13  75
นางสาววรรณพร    ไชยสาลี  50  14  13  77
นายเฉลิมวุฒิ    แก้วชื่น  50  14  13  77
นายนัสรณ    ตาเยะ  –  –  –  –
นายอัฎฮา    เบ็นเจ๊ะฮัสซัน  10  ลาออก
นางสาวนิติพร    ปราณีต  50  13  15  78
นางสาวนุชรดี    ชุมช่วย  50  14  14  78
นางสาวปาณิสรา    ขุนพิทักษ์  50  15  18  83
นางสาวศศิภา    หลวงใหญ่  50  13  11  74
นายอธิสิทธิ์    มุ่งหมายธนารักษ์  50  11  15  76
นายนูรดิน    ลาเตะ  50  10
 13  73
นายสมานชัย    เมืองสุข  25  16  16  51
นายอับดุลฮัรมาน    เจะแต  6  14  20
นายอิดริส    สะแอเต๊ะ  9  16  24
นางสาวกอรีเจาะ    ลีเด็ง  25  16  18  59
นางสาวเจ๊ะเปาซียะ    เจะแมเราะ  45  14  14  73
นางสาวซูไรดา    อุเซ็ง  50  14  13  77
นางสาวนิยตา    นิเต็ม  50  16  13  79
นางสาวนูรฮายาตี    ยูโซ๊ะ  50  13  14  77
นางสาวสาธินี    ซีเดะ  50  13  15  78
นางสาวสุเรวดี    ดอเลาะ  50  13  12  75
นางสาวฮาตีก๊ะ    บาโง
นายอัยยรัช    บือราเฮง  25  10  16  51

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/9 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายกันตวิชญ์    นินวน  50  12  16  78
นายจิรวัฒน์    ถ ถลาง  50  14  23  87
นายอัฐถาวุธ    รามจันทร์  50  15  20  85
นายธันยากร    ชุมนุมมณี  50  8  13  71
นายวรพงศ์    รัตนผล  45  14  14  63
นางสาวฐิติมา    วงศ์สวัสดิ์  50  17  21  88
นางสาวนราทิพย์    แวหะมะ  50  15  17  82
นางสาวนฤมล    พรหมศิริ  50  13  13  76
นางสาวพรนภา    ศรีรัตน์  50  15  20  85
นางสาววงวิลาศ    นวลนิล   50   14  21  85
นางสาวกชกร    เกษรมาศ  50  14  12  76
นางสาวฟิรดาว    อาแว   50  14  15  79
นายพงศ์ศักดิ์    แต้มแก้ว  50  12 16  78
นายวรภัทร    ยังอุ่น  50  10 16  76
นางสาวซอบรียะฮ์    เจ๊ะแต   50  14  17  81
นางสาวณชนก    ฤทธิสุนทร  50  16  18  83
นายนันทวัฒน์    หะยียูโซะ  50  12  13  75
นางสาวปาดีละห์    เจ๊ะมามะ  50  14  21  85
นางสาวฟาซียะ    แวสามะ   50  13  16  79
นายวันเกษม    แวสะแลแม  50  13  18  81
นายฮากีม    เศวตโศภิต  50  10  12  72
นางสาวซาฟีเราะฮ์    สะนิ  50  12  15  77
นางสาวต่วนโซฟียา    โต๊ะโซ๊ะ  50  13  15  78
นางสาวปาจรีย์    ใจหาญ  50  13  12  75
นายอารีฟ    สะมาแอ  50  13  13  76
นายอิลฮัม    สาแม  50  13  17  80
นางสาวปรีดาพร    เขื่อนขันธ์  50  16  19  85
นางสาวฐาปนิ    ทัศนา  50  17  18  85
นางสาวนัจมีย์    อาแวบือซา   50  13  13  76
นางสาวบุษกร    ทองดี *50  16  17  83
นายฉัตรบดินทร์    วาแม  50  11  16  77
นายตุลาการ    คงทอง  50  15  20  85
นายภาณุมาศ    พิริยพล
นายแวรุสลัน    หามะ  50  15  22  87
นางสาวอาลี    สนิง  50  14  19  83
นางสาวจัสมิน    เบญจตระกูล

 *50

 14  22  86
นางสาวฌัชฌา    หัดขะเจ (กุลรัสมี์)  50  13  14  77
นางสาวนุชวรา    มะเกะ  50  14  18  82
นางสาวบารีอ้น    ยีแหล่หมัน   50  11  17  78
นางสาวบุสริน    ละสุสะมา  50  14  15  79
นางสาวสรินนา    สนิเห  50  15  18  83
นางสาวสุกัณยา    มะหวีเอ็น  50  12  20  82
นางสาวนัสริน    กิตินัย  50  14  16  80

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ม.6/3 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค

รวม

นายคึกฤทธิ์    อินทันแก้ว  50  15  26  91
นายชาญนัฏ    สามกรม  50  13  14  77
นายณัฐปคัลภ์    ราชนุ้ย   50  15  22  87
นายธีรวุฒิ    ยังอุ่น  50  15  21  86
นายอับดุลอาดิล    แม็ง  25  15  20  60
นางสาวจินต์จุฑา    มีทอง  ศอบต
นางสาวปภาดา    รัตนเสมานนท์  50  15  17  82
นางสาวลิญานา    จาลงค์  50  16  23  89
นายพงค์พัฒน์    ก่อลาภเจริญกุล  ศอบต
นางสาวนุลมล    พรมคงแก้ว  50  15  20  85
นางสาวนิฟิรดาวห์    สะมะแอ  50  14  17  81
นางสาวฟีรฮาน    แยนา  50  12  24  86
นายรอมาฏอน    วายูโซ๊ะ  ศอบต
นางสาวขวัญธิดา    ขุนเกลี้ยง  50  14  24  88
นางสาวนูรมา    เด็งระแม  50  13  18  81
นางสาวกรกช    จิยาเพชร  50  14  22  86
นางสาวชวิศา    หวังนุรักษ์  50  14  16  80
นางสาววราลี    ทองอ่อน  50  15  23  88
นางสาวสมฤทัย    พรหมปลอด  50  15  20  85
นางสาวอนัญญา    รัตนพิบูรณ์

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::