Category Archives: :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

ม.2/2

 

ที่

ชื่อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ช.กตัณณ์    แสงทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ช.ณัฐเมษ    มุณีฉิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ช.ธนบูรณ์    โปติบุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ช.สาริศ    หนูช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ช.อภิรักษ์    สงแทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ญ.กชกร    จิตตะเสน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ญ.กรณ์ภัสสร    รัตนวิโรจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ญ.ชฎาวัลย์    คงเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ญ.ฑิตยากร เกียรติศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ญ.ณัชชา    อุปมัยรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ญ.ณัฏฐณิชา    สุริแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ญ.ทรงอัปสร    กุมภิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ญ.นรีการนต์    พรหมยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ญ.บุษยา    พรหมจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ญ.ภัณทิรา    ภิรมย์เลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ญ.ภาสิกา    ทองขวัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ญ.ภูริชญา    อ่อนโพธิ์เตี้ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ญ.มนัสดา    ขาวน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ญ.อภิสรา    นวลละออง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ญ.อัคริมา    ศิริมาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

:: ม.2/11 ::

ที่

ชื่อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ช.โตมณ    นวลเสน

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ช.ชูเกียรติ    ประแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ช.ญาณภัทร เฝือแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ช.ฐิติวรณ์    ไพรบึง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ช.นพปฎล ชูบุญล้อม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ช.พงษ์ศิริ ปุยภูเขียว

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ช.พีรพล    แดงแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ช.วัชรพงศ์    ยอดยิ่ง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ช.วชิรวิทย์  พวงโมรา

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ช.วีรภัทร    ศรีปาน

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ช.สิทธิศักดิ์ นิธิวัฒนา

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ช.สิรธีร์    แดงดิษฐ์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ช.สุชานนท์    สีม่วง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ช.สุทธิพงศ์ อักษรวง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ญ.ณิศวรา  เดชวรรณ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ญ.ทิพวรรณ หลำวิลัย

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ญ.ปริญญาพร    แก้วน้อย

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ญ.ศุภัทรา    ยอดสร้อย

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ญ.สุธานี    สำราญวงศ์

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ญ.สุภารัตน์    แก้วไกรศรี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ช.กรวิชญ์    ราชรักษา

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ช.จักรกฤษณ์    ภูมี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ช.ธนวัตน์    แดงชูไหม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ช.พลากร    ไชยบุญแก้ว

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

ม.2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

กฤตภาส    นวลแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ไกรแสน    สิงห์วันคำ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ดนุสรณ์    หนูทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ธนธรณ์    แซ่ก๊วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

เธียรธัญญ์   พรหมศรีลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

นันทวัฒน์    ลัภบุญ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

เพชรรินทร์    สะยุคงทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ภานุพงศ์    บุญสม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ภูรินท์    ประภัสสร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

รัชชานนท์    อินทร์ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

อิงคยุทธ    วงศ์สนิท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ซูไลลา    พันธ์ฉายา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

พรธิดา    แสงสุวรรณ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

14

กัลยากร    ราชมณี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ณัฐธิดา    ตันธิวุฒิ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ธิดารัตน์    ชูช่วย

10

 

 

 

 

 

 

 

 

17

นันท์นภัส    หนูหมั่น

10

 

 

 

 

 

 

 

 

18

สุภาพร    มรีโรจน์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

อุบลวรรณ    จันทร์กล่ำ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

:: ม.2/6 ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

กันตพิชญ์    คงราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ธิษณ์    ชาตะรัตน์

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

นันทยศ    มุณี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

พีรพันธ์    ไชยกาญจน์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ยศกร    แก้วคำ

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ราชภัฏ    ยอดสุวรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

วรเมธ    ทับทิมทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

8

วริทธิ์ธร    นิลกายพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

วุฒินันท์    นราพงศ์

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ศตนันท์    แก้วแกมทอง

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

สิรภพ    ทองเกลี้ยง

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

12

กนกกาญจน์    สุขทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

13

จุฑามาศ    ทิมทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ชนิกานต์    สุดมาศ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ชนิตา    ใสเกื้อ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ชุติมา    คงคากุล

10

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ณัชชา    สารวัน

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ณัฐณิชา    แก้วสุวรรณ์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ณัฐนันท์    สุพรรณพายัพ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ปริยาภรณ์    ไชยรัตน์ทอง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

21

พัชรพร    กินรี

10

 

 

 

 

 

 

 

 

22

พัตราภรณ์    สุดมาส

10

 

 

 

 

 

 

 

 

23

พิชญาภา    ขวัญศรีเมือง

10

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ภัคจิรา    มาสินธ์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

25

มุกดาวรรณ    ทองหนู

10

 

 

 

 

 

 

 

 

26

รัตนาวดี    วงศ์หยกสุริยา

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ลลิตา    พรหมเกตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

สุลัดดา    แดงแป้น

10

 

 

 

 

 

 

 

 

29

สุวธิดา    ยอดไกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

หัทยา    ทองปล้องโต

10

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ภัทราพร    คูหามุกข์

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::

:: ผลการเรียน ::

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ปี 59 เทอม 2 ::