Category Archives: :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ชุดที่ 11::

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ชุดที่ 12 ::

 1. ข้อใดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็ฯการสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ยุคหินใหม่ได้ชัดเจนที่สุด
  1. ขวานหินขัด
  2. เครื่องดนตรีสำริด
  3. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
  4. การใช้กระดูกสัตว์
 2. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโลหะ
  1. การหลอมดีบุก
  2. การหลอมทองแดง
  3. การหลอมเหล็ก
  4. การหลอมสำริด
 3. ถ้าในปัจจุบันประเทศยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)ปีพุทธศักราช 2556 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
  1. ร.ศ.224
  2. ร.ศ.225
  3. ร.ศ.226
  4. ร.ศ.227
 4. ถ้าต้องการวิจัยเรื่องเืรือกับวิถีชีวิตชาวเล จะต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
  1. การตั้งประเด็นคำถามเรื่องราวที่อยากรู้
  2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
  3. การวิพากษ์และตีความหลักฐาน
  4. การสรุปข้อเท็จจริง
 5. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของจดหมายเหตุ
  1. เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
  2. เป็นบันทึกจากการบอกเล่าต่อๆ กันมา
  3. เป็นข้อมูลที่ปราศจากความคิดเห็นของผู้บันทึก
  4. เป็นบันทึกที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
 6. การศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุต้องศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใด
  1. ศึกษาพระเวท
  2. เมืองโบราณโมเฮนโจดาโและฮารัปปา
  3. มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ
  4. เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
 7. ภูมิภาคใดได้รับอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองจากอารยธรรมอินเดีย
  1. เอเซียกลาง
  2. เอเซียตะวันออก
  3. เอเซียตะวันตกเฉียงใต้
  4. เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูศิลปวิทยา
  1. การยกย่องความสามารถมนุษย์
  2. การเน้นความเป็นปัจเจกชน
  3. การรื้อฟื้นความเชื่อทางศาสนา
  4. การคืนกลับมาของอารยธรรมกรีก
 9. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตร์สากลในข้อใด
  1. สมัยแห่งการค้นพบและำสำรวจ
  2. สมัยแห่งสงครามเพโลพอนนีเซียน
  3. สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย
  4. สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมัน
 10. ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัยเริ่มต้นเมื่อใด
  1. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
  2. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  3. ภายหลังสงครามเย็น
  4. ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
 11. ความตกลงเชนเกนเกี่ยวข้องกับเรื่อใดในกลุ่มสหภาพยุโรป
  1. การขอวีซ่าเข้าประเทศ
  2. การไม่จำกัดปริมาณสินค่านำเข้า
  3. การให้บริการด้านสถาบันการเงินข้ามชาติ
  4. การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านศุลกากร
 12. ไพร่ ในสังคมอยุธยามีฐานะใกล้เคียงกับบุคคลกลุ่มใดในปัจจุบัน
  1. แรงงานรับจ้าง
  2. สามัญชน
  3. ทหารเกณฑ์
  4. กระฏุุมพี
 13. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเรื่องใดที่รัฐต้องตัดสินใจใช้วิธีการทางทหารในการแก้ปัญหา
  1. กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 5
  2. วิกฤตการณ์ ร.ศ 112 กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ 5
  3. ญี่ปุ่นเคลื่อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกคร้งที่ 2
  4. กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
 14. วัตถุประสงค์ทีแท้จริงของการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับข้อใด
  1. เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น
  2. เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
  3. เพื่อแสดงตนเป็น่ฝ่ายพันธมิตร
  4. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 15. ขรัวอินโข่ง มีผลงานเด่นด้านใด
  1. การประดิษฐ์ลายปูนปั้น
  2. การวาดภาพ 3 มิติ
  3. การแกะสลักบานประตูพระอุโบสถ
  4. การปั้นพระพุทธรูป
 16. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญในการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเบาริง
  1. ดร.ฟรานซิส บี แซร์
  2. ดร.แดน บีช บรัดเลย์
  3. วิลเลี่ยม คลิปตัน คอด์ด
  4. สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
 17. ข้อใดเป็นลักษณะของการสร้างบ้านเรือนในภาคเหนือของไทย
  1. การสร้างบ้านโดยใช้แท่งหินเป็นฐาน
  2. การสร้างบ้านใต้ถุนสูง หน้าต่างน้อย
  3. การสร้างบ้านหลายหลังเชื่อมต่อกัน
  4. การสร้างบ้านที่มีใต้ถุนต่ำ หน้าต่างรอบ

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ชุดที่ 11::

 1. ถ้าต้องการวิจัยเรื่องเรือกับวิถีชีวิตชีวิตชาวเล จะต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใด เพื่อให้ได้ข้อม฿ลที่สมบูรณ์
  1. การตั้งประเด็นคำถามเรื่องราวที่อยากรู้
  2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
  3. การวิพากษ์และตีความหลักฐาน
  4. การสรุปข้อเท็จจริง
 2. วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว
  1. การค้นคว้าและการตีความ
  2. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
  3. การตีความและการสังเคราะห์
  4. การรวบรวมข้อมุลและการวิเคราะห์
 3. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของจดหมายเหตุ
  1. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
  2. เป็นบันทึกจากการบอกเล่าต่อๆ กันมา
  3. เป็นข้อมลที่ปราศจากความคิดเห็นของผู้บันทึก
  4. เป็นบันทึกที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อใดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อย
  1. ศิลาจารึก
  2. หนังสือราชการ
  3. เอกสารส่วนบุคคล
  4. ตำนาน
 5. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
  1. ฉบับบริติชมิวเซียม
  2. ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  3. ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์
  4. ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 6. ธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นโบราณวัตถุในยุคใด
  1. ฟูนัน
  2. ละโว้
  3. ศรีวิชัย
  4. ทวารวดี
 7. กุศโลบายทางการเมืองใดที่พระมหากษัตริย์สุโขทัยทรงใช้ในการดำเนินนโยบายเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักร
  1. การควบคุมกำลังคนให้เป็นหมวดหมุ่
  2. การสร้างความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
  3. การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา
  4. การส่งพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช
 8. พระราชนิพนธ์เร่องไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
  1. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
  2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
  3. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
  4. ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 9. การที่พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป้นสมมติเทพ เป็นคติความเชื่อใด
  1. พราหมณ์ ฮินดู
  2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท
  3. พุทธศาสนาแบบมหายาน
  4. คติดั้งเดิม
 10. ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศสมัยอยุธยา
  1. เป็นการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า
  2. เป็นการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง
  3. เป็นการค้าเสรีโดยไม่กีดกันชาวต่างชาติ
  4. เป็นการค้าเสรีภายใต้การควบคุมของขุนนาง
 11. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก่อให้เกิดผลที่สำคัญอย่างไร
  1. ทำให้สถาบันขุนนางมีอำนาจเข้มแข้งมากขึ้น
  2. ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบ่อยขึ้น
  3. ทำให้กลุ่มเข้านายมีอำนาจต่อรองผลประโยชน์กับกลุ่มขุนนางมากยิ่งขึ้น
  4. ทำให้เกิดความขัดแย้งกับอาณาจักรเพื่อนบ้านของอาณาจักรอยุธยาที่อยู่โดยรอบ
 12. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร
  1. เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
  2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย
  3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง
  4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน
 13. ระบบใดสะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ
  1. ระบบไพร่
  2. ระบบผูกขาด
  3. ระบบอุปถัมภ์
  4. ระบบศักดินา
 14. ภายหลังไทยทำสัญญาเบาริงกับอังกฤษในพ.ศ.2398 แล้วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอย่างไร
  1. ไทยต้องการยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้ากับสินค้าบางประเภท
  2. มีการปรับปรุงภาษีสินค้าขาเข้าบางประเภทเป็นร้อยละ ๓
  3. เงินตราได้เข้ามามีความสำคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม
  4. ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินตราเริ่มลดน้อยลง
 15. การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ ทำให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องใด
  1. การเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่
  2. การเรียนรู้ระบบการค้ากับประเทศตะวันตก
  3. การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  4. การรอดพ้นจากการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
 16. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ใครเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  1. พระมหากษัตริย์
  2. เจ้านายและขุนนาง
  3. นายทหารสัญญาบัตร
  4. ชนชั้นกลางและประชาชน
 17. เย็นเป็นลูกทาสที่เกิดใหม่ และได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์ตามกฏหมายใน พ.ศ.๒๔๓๒ แสดงว่าเย้นเกิดในปีใด
  1. ปีที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จเถลิงราชสมบัติ
  2. ปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติทาส
  3. ปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร
  4. ปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศพระราชบัญญัติ
 18. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวคิดที่จะให้ประชาชนชาวไทยรู้จักการปกครองตนเองมากที่สุดได้แก่เรื่องใด
  1. การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  2. การจัดตั้งเสนาบดี กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก
  3. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
  4. การจัดตั้งสุขาภิบาล
 19. พระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อนพระราชกรณียกิจอื่นหลังจากขึ้นครองราชย์
  1. เสด็จประพาสต้น
  2. ตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
  3. เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ
  4. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 20. ข้อใดไม่ใได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การปฏิรุปการศึกษา
  2. การจัดตั้งกระทรวง
  3. การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
  4. การประกาศใช้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 21. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๔๗๕ รัชกาลที่ ๗ ทรงมีแนวพระราชดำริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอย่างไร
  1. ทรงริเริ่มให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
  2. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ.๒๔๗๔
  3. โปรดให้มีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏรในบริเวณพระราชวังดุสิต
  4. ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 22. นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนถึงสมัยที่ประเทศไทยต้องเข้าสุ่สงครามมหาเอเซียบูรพา รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิด ในการนำเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐบาลใช้ เพราะเหตุใด
  1. เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ของโลกในขณะนั้น
  2. ต้องการขัดขวางการครอบงำทางเศรษฐกิจของหมู่ชนชั้นศักดินา
  3. เพื่อสกัดกั้นการเข้ามาครอบงำทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวต่างชาติ
  4. ต้องการตอบแทนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้คุมกำลังหน่วยทหาร
 23. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเร่่องใดที่รัฐต้องตัดสินใช้วิธีการทางทหารในการแก้ปัญหา
  1. กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ ๕
  2. วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ ๕
  3. ญุ่ี่ปุ่นเคลื่อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
  4. กรณีพิพาทเรื่องเขาวิหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
 24. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
  1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตื
  3. จอมพลถนอม กิตติขจร
  4. จอมพลเปรม ติณสูลานนท์
 25. ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด
  1. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑
  2. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
  3. หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒
  4. หลังการลงนามในสนธิสัญญานายกรัฐมนตรี
 26. พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองในระเทศไทยประกาศใช้เป้นครั้งแรก ในสมัยที่ใครเป็นนายกรับมนตรี
  1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
  3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  4. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 27. วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการตั้งขบวนการเสรีไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตรงกับข้อใด
  1. เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น
  2. เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
  3. เพื่อแสดงตนเป้นฝ่ายพันธมิตร
  4. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 28. เหตุการณ์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่สำคัญในการเมืองไทยในลักษณะใด
  1. การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
  2. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร
  3. การเดินทางกลับคืนสุ่ประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรี
  4. การก่อความวุ่นวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 29. ขรัวอินโข่ง มีผลงานเด่นด้านใด
  1. การประดืษฐ์ลายปูนปั้น
  2. การวาดภาพ ๓ มิติ
  3. การแกะสลักประตูพระอุโบสถ
  4. การปั้นพระพุทธรูป
 30. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญในการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเบาริง
  1. ดร.ฟรานซิส บี.แซร์
  2. ดร.แดน บิช บรัดเลย์
  3. วิลเลียม คลิปตัน ดอด์ด
  4. สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
 31. ข้อใดคือคุณูปการของหมอบรัดเลย์ที่มีต่อสังคมไทย
  1. การบุกเบิกสิ่งพิมพ์ และการออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
  2. การนำพืชสมุนไพรมารักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
  3. การสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
  4. การเปิดโรงพยาบาลรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่
 32. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติบ้านเมืองจนประสบผลสำเร็จเทียบได้กับพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  1. สมเด้จพระนโรศวรมหาราช
  2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  3. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 33. กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์
  1. การประดิษฐ์คันไถ
  2. การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูก
  3. การใช้เครื่องจักรในระบบการผลิต
  4. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ
 34. ข้อใดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์อันเป้นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ยุคหินใหม่ได้ชัดเจนที่สุด
  1. ขวานหินขัด
  2. เครื่องดนตรีสำริด
  3. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
  4. การใช้กระดุกสัตว์เขาสัตว์เป็นอาวุธ

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: พระเจ้า่ตากสิน ::

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๒๗๗ ทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ พระชนมายุ ๓๔ พรรษา พงศาวดารเรียกพระนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืออีกพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีใหม่ขึ้นที่เมืองธนบุรี เรียกนามว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร แต่เอกสารทางราชการสมัยกรุงธนบุรียังคงเรียกนามเมืองหลวงตามเดิมว่า “กรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา” เจ้าตากทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตามแบบพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่า จดหมายเหตุโหรระบุว่าเป็นวันอังคาร แรมสี่ค่ำ จุลศักราช 1129 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ในขณะที่ยังมีพระชนมายุ 34 พรรษา ความสำเร็จดังกล่าวทำให้มีผู้ที่มีแนวคิดต้องการรื้อฟื้นราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่มาเข้าร่วมด้วยกับชุมนุมของพระองค์เป็นอันมาก ทำให้สถานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์เด่นชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งพระองค์ยังทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจตามแบบอย่างพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อแสดงถึงสิทธิธรรมการเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานียังถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เสียหายจากสงครามกับพม่าด้วย

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหราช” และยังทรงได้รับสมัญญานาม “มหาราช” อีกด้วย

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ::

ราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕ ราชสกุล ได้แก่

 • ราชสกุล สินสุข (สินศุข)
 • ราชสกุล จาตุรงคกุล
 • ราชสกุล รุ่งไพโรจน์
 • ราชสกุล อธินันทน์
 • ราชสกุล ณ ราชสีมา
 • ราชสกุล เมนะรุจิ
 • ราชสกุล รายณสุข
 • ราชสกุล กาญจนพิมาย
 • ราชสกุล พรหมนารท
 • ราชสกุล ศิลานนท์
 • ราชสกุล โกมารกุล ณ นคร
 • ราชสกุล ณ นคร
 • ราชสกุล อินทรโยธิน
 • ราชสกุล คชวงศ์ (คชวงษ์)
 • ราชสกุล มหาณรงค์
 • ราชสกุล อินทรกำแหง
 • ราชสกุล อินทโสฬส
 • ราชสกุล อินทนุชิต
 • ราชสกุล เชิญธงไชย
 • ราชสกุล เนียมสุริยะ
 • ราชสกุล นิลนานนท์ (นินนานนท์)
 • ราชสกุล พงษ์สิน
 • ราชสกุล ศิริพร
 • ราชสกุล ชูกริส (ชูกฤส)
 • ราชสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ราชสกุลทั้งหมด ทั้ง ๒๕ ราชสกุลนั้นสืบเชื้อสายโดยตรงจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::

:: ชุดที่ 10::

 1. หากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ่งใด
  1. เครื่องประดับ                                      
  2. อาวุธหินกะเทาะ         
  3. แผ่นศิลาจารึก                                     
  4. หม้อดินเผาสามขา
 2. วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด         
  1. การตีความ                                           
  2. การประเมิน         
  3. การวิเคราะห์                                      
  4. การสังเคราะห์
 3. การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก
  1. เพื่อประโยชน์ใช้สอย
  2. เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
  3. เพื่อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา
  4. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ
 4. นวัตกรรมใดที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก         
  1. ปฏิทิน                                                  
  2. กระดาษ       
  3. แท่นพิมพ์                                            
  4. นาฬิกากลไก
 5. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด         
  1. อารยธรรมจีน                                      
  2. อารยธรรมขอม         
  3. อารยธรรมอินเดีย                              
  4. อารยธรรมอิสลาม
 6. บุคคลใดได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในสาขาปราชญ์และกวีประจำปี 2551
  1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
  4. หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร
 7. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน         
  1. ไทรบุรี                                                  
  2. ปัตตานี       
  3. สุราษฎร์ธานี                                       
  4. นครศรีธรรมราช
 8. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด         
  1. ละโว้-พิษณุโลก                                  
  2. สุพรรณภูมิ-ละโว้         
  3. พิษณุโลก-สุโขทัย                              
  4. สุโขทัย-สุพรรณภูมิ
 9. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับขุนนางและข้าราชการ
  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด         
  1. ระบบกฎหมาย                                   
  2. ความจงรักภักดี         
  3. ค่านิยมและประเพณี                        
  4. วัฒนธรรมและกฎหมาย
 11. ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย         
  1. อักษรลิ่ม                                              
  2. ซิกกูแรต         
  3. กฎหมายสิบสองโต๊ะ                        
  4. ระบบการชลประทาน
 12. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
  1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี            
  2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์
  3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา      
  4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์
 13. ลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใด
  1. ภาพวาดโมนาลิซา
  2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน
  3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด
  4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย
 14. เติ้งเสี่ยวผิงใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย
  1. ด้านเกษตรกรรม
  2. ด้านอุตสาหกรรม
  3. ด้านการป้องกันประเทศ
  4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15. ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด         
  1. สเปน                                                   
  2. ฮอลันดา         
  3. โปรตุเกส                                              
  4. สหรัฐอเมริกา
 16. การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด         
  1. เสรีภาพ                                                               
  2. สันติภาพ         
  3. เสมอภาค                                             
  4. ภราดรภาพ
 17. ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย         
  1. กษัตริย์                                                  
  2. พระสงฆ์         
  3. วนิพก                                                   
  4. ทาส
 18. เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
  1. เกิดการค้าแบบเสรี
  2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม
  3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก
  4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า
 19. ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         
  1. รัฐสภา                                                  
  2. เสนาบดีสภา
  3. รัฐธรรมนูญ                                         
  4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 20. พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก         
  1. จักรพรรดิพิมาน             
  2. จักรีมหาปราสาท         
  3. ดุสิตมหาปราสาท
  4. อนันตสมาคม

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ชุดที่ 9 ::

 1. ถ้าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศักราช 2555 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
  1. ร.ศ. 224                                                                
  2. ร.ศ. 225
  3. ร.ศ. 227                                                                
  4. ร.ศ. 231
 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่บ่งบอกพัฒนาการอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
  1. ตำนาน                                                   
  2. ศิลาจารึก
  3. พงศาวดาร                                            
  4. โบราณสถาน
 3. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์
  1. การรู้จักใช้ไฟ                                      
  2. รู้จักตั้งถิ่นฐาน
  3. รู้จักการเพาะปลูก                                                
  4. รู้จักบันทึกข้อความ
 4. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยใด
  1. การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษา และการค้นพบหลักฐานใหม่
  2. การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่
  3. การบูรณะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผู้ศึกษา
  4. การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
  1. ฉบับบริติชมิวเซียม                            
  2. ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  3. ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์                    
  4. ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 6. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
  1. การมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชนชาติต่างๆ
  2. ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
  3. การบันทึกในลักษณะตำนานหรือนิทานของชาติตะวันตก
  4. ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
 7. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
  1. ภาษา                                                      
  2. กายวิภาค
  3. กลุ่มเลือด                                              
  4. หลักฐานจีน
 8. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
  1. การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
  2. การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
  3. ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
  4. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
 9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
  1. การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
  2. ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
  3. การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง
  4. ความพร้อมของประชาชนที่มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 10. พระราชนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
  1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                      
  2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
  3. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์        
  4. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
 11. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
  1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 12. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  1. รูปแบบของรัฐ  
  2. ผู้บริหารประเทศ
  3. ระบอบการปกครอง   
  4. เจ้าของอำนาจอธิปไตย
 13. กิจกรรมในข้อใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  1. การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย
  2. การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของท้องถิ่น
  3. การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
  4. การศึกษาค้นคว้าด้านนาฏศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 14. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
  1. ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
  2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
  3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
  4. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง
 15. “…ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย…” พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
  1. ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
  2. การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
  3. ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
  4. การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 16. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  1. จุลศักราช                                              
  2. พุทธศักราช
  3. คริสต์ศักราช                                        
  4. ฮิจเราะห์ศักราช
 17. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
  1. อารยธรรมกรีก                                    
  2. อารยธรรมโรมัน
  3. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ                   
  4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
 18. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
  1. การสำรวจทางทะเล                           
  2. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  3. โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา            
  4. การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
 19. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
  1. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
  2. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
  3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
  4. ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
 20. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
  1. มีความเชื่อต่างกัน                              
  2. มีความสนใจต่างกัน
  3. มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน                       
  4. มีความรู้ความสามารถต่างกัน
 21. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
  1. มีหลักฐานจำนวนมาก                        
  2. หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
  3. ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน              
  4. ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
 22. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
  1. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
  2. มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
  3. เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
  4. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
 23. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
  1. มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
  2. ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
  3. ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
  4. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
 24. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
  1. ความสวยงาม                                      
  2. ประโยชน์ใช้สอย
  3. ความเชื่อทางศาสนา   
  4. ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
 25. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
  1. การสื่อสาร                                           
  2. การผลิตสินค้า
  3. การคมนาคม                                        
  4. การบริโภคสินค้า
 26. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  1. ช่วยลดประชากรโลก
  2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  3. ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  4. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 27. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
  1. เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
  2. ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
  3. ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
  4. ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
 28. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
  1. แข่งขันกันพัฒนา                                                
  2. นับถือศาสนาต่างกัน
  3. เป็นศัตรูกันมาก่อน                            
  4. มีระบอบการปกครองต่างกัน
 29. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  1. ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
  2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  3. ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
  4. เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
 30. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
  1. เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน             
  2. การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
  3. ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น         
  4. เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::