Category Archives: :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ชุดที่ 10 ::

 1. หากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ่งใด
  1. เครื่องประดับ                                      
  2. อาวุธหินกะเทาะ         
  3. แผ่นศิลาจารึก                                     
  4. หม้อดินเผาสามขา
 2. วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด         
  1. การตีความ                                           
  2. การประเมิน         
  3. การวิเคราะห์                                      
  4. การสังเคราะห์
 3. การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก
  1. เพื่อประโยชน์ใช้สอย
  2. เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
  3. เพื่อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา
  4. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ
 4. นวัตกรรมใดที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก         
  1. ปฏิทิน                                                  
  2. กระดาษ       
  3. แท่นพิมพ์                                            
  4. นาฬิกากลไก
 5. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด         
  1. อารยธรรมจีน                                      
  2. อารยธรรมขอม         
  3. อารยธรรมอินเดีย                              
  4. อารยธรรมอิสลาม
 6. บุคคลใดได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในสาขาปราชญ์และกวีประจำปี 2551
  1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
  4. หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร
 7. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน         
  1. ไทรบุรี                                                  
  2. ปัตตานี       
  3. สุราษฎร์ธานี                                       
  4. นครศรีธรรมราช
 8. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด         
  1. ละโว้-พิษณุโลก                                  
  2. สุพรรณภูมิ-ละโว้         
  3. พิษณุโลก-สุโขทัย                              
  4. สุโขทัย-สุพรรณภูมิ
 9. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับขุนนางและข้าราชการ
  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด         
  1. ระบบกฎหมาย                                   
  2. ความจงรักภักดี         
  3. ค่านิยมและประเพณี                        
  4. วัฒนธรรมและกฎหมาย
 11. ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย         
  1. อักษรลิ่ม                                              
  2. ซิกกูแรต         
  3. กฎหมายสิบสองโต๊ะ                        
  4. ระบบการชลประทาน
 12. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
  1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี            
  2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์
  3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา      
  4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์
 13. ลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใด
  1. ภาพวาดโมนาลิซา
  2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน
  3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด
  4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย
 14. เติ้งเสี่ยวผิงใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย
  1. ด้านเกษตรกรรม
  2. ด้านอุตสาหกรรม
  3. ด้านการป้องกันประเทศ
  4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15. ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด         
  1. สเปน                                                   
  2. ฮอลันดา         
  3. โปรตุเกส                                              
  4. สหรัฐอเมริกา
 16. การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด         
  1. เสรีภาพ                                                               
  2. สันติภาพ         
  3. เสมอภาค                                             
  4. ภราดรภาพ
 17. ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย         
  1. กษัตริย์                                                  
  2. พระสงฆ์         
  3. วนิพก                                                   
  4. ทาส
 18. เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
  1. เกิดการค้าแบบเสรี
  2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม
  3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก
  4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า
 19. ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         
  1. รัฐสภา                                                  
  2. เสนาบดีสภา
  3. รัฐธรรมนูญ                                         
  4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 20. พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก         
  1. จักรพรรดิพิมาน             
  2. จักรีมหาปราสาท         
  3. ดุสิตมหาปราสาท
  4. อนันตสมาคม

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ชุดที่ 9 ::

 1. ถ้าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศักราช 2555 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
  1. ร.ศ. 224                                                                
  2. ร.ศ. 225
  3. ร.ศ. 227                                                                
  4. ร.ศ. 231
 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่บ่งบอกพัฒนาการอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
  1. ตำนาน                                                   
  2. ศิลาจารึก
  3. พงศาวดาร                                            
  4. โบราณสถาน
 3. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์
  1. การรู้จักใช้ไฟ                                      
  2. รู้จักตั้งถิ่นฐาน
  3. รู้จักการเพาะปลูก                                                
  4. รู้จักบันทึกข้อความ
 4. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยใด
  1. การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษา และการค้นพบหลักฐานใหม่
  2. การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่
  3. การบูรณะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผู้ศึกษา
  4. การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
  1. ฉบับบริติชมิวเซียม                            
  2. ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  3. ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์                    
  4. ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
 6. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
  1. การมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชนชาติต่างๆ
  2. ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
  3. การบันทึกในลักษณะตำนานหรือนิทานของชาติตะวันตก
  4. ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
 7. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
  1. ภาษา                                                      
  2. กายวิภาค
  3. กลุ่มเลือด                                              
  4. หลักฐานจีน
 8. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
  1. การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
  2. การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
  3. ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
  4. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
 9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
  1. การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
  2. ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
  3. การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง
  4. ความพร้อมของประชาชนที่มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 10. พระราชนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
  1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                      
  2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
  3. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์        
  4. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
 11. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
  1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 12. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  1. รูปแบบของรัฐ  
  2. ผู้บริหารประเทศ
  3. ระบอบการปกครอง   
  4. เจ้าของอำนาจอธิปไตย
 13. กิจกรรมในข้อใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  1. การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย
  2. การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของท้องถิ่น
  3. การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
  4. การศึกษาค้นคว้าด้านนาฏศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 14. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
  1. ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
  2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
  3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
  4. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง
 15. “…ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย…” พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
  1. ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
  2. การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
  3. ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
  4. การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 16. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  1. จุลศักราช                                              
  2. พุทธศักราช
  3. คริสต์ศักราช                                        
  4. ฮิจเราะห์ศักราช
 17. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
  1. อารยธรรมกรีก                                    
  2. อารยธรรมโรมัน
  3. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ                   
  4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
 18. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
  1. การสำรวจทางทะเล                           
  2. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  3. โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา            
  4. การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
 19. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
  1. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
  2. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
  3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
  4. ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
 20. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
  1. มีความเชื่อต่างกัน                              
  2. มีความสนใจต่างกัน
  3. มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน                       
  4. มีความรู้ความสามารถต่างกัน
 21. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
  1. มีหลักฐานจำนวนมาก                        
  2. หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
  3. ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน              
  4. ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
 22. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
  1. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
  2. มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
  3. เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
  4. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
 23. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
  1. มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
  2. ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
  3. ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
  4. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
 24. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
  1. ความสวยงาม                                      
  2. ประโยชน์ใช้สอย
  3. ความเชื่อทางศาสนา   
  4. ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
 25. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
  1. การสื่อสาร                                           
  2. การผลิตสินค้า
  3. การคมนาคม                                        
  4. การบริโภคสินค้า
 26. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  1. ช่วยลดประชากรโลก
  2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  3. ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  4. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 27. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
  1. เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
  2. ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
  3. ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
  4. ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
 28. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
  1. แข่งขันกันพัฒนา                                                
  2. นับถือศาสนาต่างกัน
  3. เป็นศัตรูกันมาก่อน                            
  4. มีระบอบการปกครองต่างกัน
 29. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  1. ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
  2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  3. ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
  4. เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
 30. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
  1. เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน             
  2. การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
  3. ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น         
  4. เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น

1 Comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

-ประวัติศาสตร์ 8-

 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการปกครองในสมัยสุโขทัย
  1. การสร้างระบบศักดินาเพื่อกำหนดฐานะของบุคคลในสังคม
  2. การถือเอาราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครอง
  3. การใช้คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุน
  4. การแบ่งระดับความสำคัญของหัวเมือง
 2. ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุดที่ทำให้อยุธยาพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ
  1. อยู่ในเส้นทางการค้า
  2. เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศ
  3. ผู้ปกครองมีนโยบายที่เปิดกว้าง
  4. ไม่มีการกีดกันทางศาสนา
 3. คำขวัญ เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย มีจุดมุ่งหมายใด
  1. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
  2. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านคอมมิวนิสต์
  3. เพื่อให้คนไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย์
  4. เพื่อให้คนไทยทำตามนโยบายของจอมพล ป.พิบูลคราม
 4. หลักการสำคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  1. รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และแยกหน้าที่
  2. กระจายอำนาจ และถ่วงดุลอำนาจ
  3. กระจายอำนาจ และนโยบายแยกหน้าที่
  4. รวมอำนาจสู่ส่วนกลาง และรวมหน้าที่
 5. ลุกทาสรุ่นแรกที่กลายเป็นไท คือรุ่นใด  
  1. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ ๕ พระราชสมภพ
  2. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ ๕ ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ
  3. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
  4. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกวดใช้พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.๑๒๔
 6. การเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นผลจากปัจจัยหลากหลายยกเว้นข้อใด
  1. การสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. การขุดคูคลองในบริเวณทุ่งรังสิต
  3. การสร้างระบบชลประทานในลุ่มน้ำบางปะกง
  4. การยกเลิกขนบระบบไพร่และระบบไพร่
 7. จอมพล ป.พิบูลสงครามใช้วิธีการใดแก้ปัญหาการครอบงำทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ
  1. เร่งส่งเสริมระบบการค้าเสรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
  2. ออกกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดิน
  3. จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินการผลิตและการค้า
  4. ออกกฎหมายโอนอุตสาหกรรมการผลิตของชาวต่างชาติเป็นของรัฐ
 8. ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันที่เมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. เกิดแรงงานเสรี
  2. เกิดการลดทอนอำนาจขุนนาง
  3. ได้เพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า
  4. เกิดระบบทหารอาชีพ
 9. ปัจจัยสำคัญที่สุดทีส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ คือข้อใด
  1. ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์
  2. ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน
  3. ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปาวอ่าว เรือสินค้าเข้าถึงสะดวก
  4. เป็นที่รวมสินค้าของป่าจากหัวเมืองที่อยู่ภายใน
 10. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อใด
  1. เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  2. เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒
  3. เมื่อมีการเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์
  4. เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 11. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการรวมดินแดนสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา
  1. ราชวงศ์พระร่วงยุติบทบาทในการปกครองอาณาจักรสุโขทัย
  2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองอาณาเขตเสียใหม่
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระอัยการตำแหน่งนาทหาร พลเรือน
  4. การเกิดสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
 12. ข้อใดไม่ใช่มูลเหตุของการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอยุธยาตอนกลาง
  1. กษัตริย์พม่าต้องการเป็นจักรพรรดิราช
  2. พม่าต้องการยึดครองดินแดนมอญทั้งหมด
  3. พม่าต้องการกำลังคนไปเพิ่มในอาณาจักรของตน
  4. พม่าต้องการควบคุมเส้นทางการค้าในบริเวณนี้
 13. พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงมีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคนต่างชาติอย่างไร
  1. ให้อยู่ได้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  2. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  3. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
  4. ให้อยู่ใต้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
 14. ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาริง
  1. ความรุ่งเรืองของการค้าสำเภา
  2. ความเป็นอยู่ของราษฏรทีดีขึ้น
  3. การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการทำนา
  4. การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
 15. ในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทแก่ตัวเอง รัชกาลที่ ๕ ทรงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้ทาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างไร
  1. จัดสรรที่ดินทำกินให้ตามความจำเป็น
  2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
  3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
  4. รัฐให้เงินช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 16. การแก้ปัญหาเศรษฐไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. จัดสรรที่ทำกินให้ตามความจำเป็น
  2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
  3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นข่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
  4. รัฐให้เงินช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 17. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ตัดงบประมาณรายจ่าย ลดจำนวนข้าราชการ
  2. ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
  3. กู้เงินจากต่างประเทศเพื่อมาสร้างงานให้กับคนไทย
  4. กีดกันการค้าขายของคนต่างด้าวทำธุรกิจการค้าในประเทศไทย
 18. พระมหากษัตริย์หรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดให้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของประเทศ
  1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  4. คณะราษฏร
 19. การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินก่อให้เกิดผลข้อใด
  1. มีความเสมอภาคในสังคมไทย
  2. มีการกระจายอำนาจการปกครอง
  3. เอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา
  4. ลดภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม
 20. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการดำเนินการในข้อใดที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
  1. การจัดตั้งกระทรวง
  2. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
  3. การจัดตั้งดุสิตธานี
  4. การเลิกทาส
 21. วัง ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  1. กระทรวงพาณิชย์
  2. กระทรวงมหาดไทย
  3. กระทรวงยุติธรรม
  4. กระทรวงกลาโหม
 22. การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ผู้รั้ง เป็นผู้ช่วยดูแลในการปกครอง ผู้รั้งอาจเปรียบเทียบได้กับตำแหน่งใดในปัจจุบัน
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. ปลัดจังหวัด
  3. รัฐมนตรี
  4. อธิบดี

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ประวัติศาสตร์ -7-::

 1. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ หลังการทำสนธิสัญญาเบาริง
  1. การขุดคลองขยายพื้นที่การเพาะปลูก
  2. การมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินของสามัญชน
  3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากหัวเมืองเข้าสุ่เมืองหลวง
  4. การตั้งโรงสีข้าวและโรงเลื่อยจักรริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้การค้าข้าวของไทยเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ ๔
  1. ชาวนาได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ
  2. ไทยเปิดประเทศให้มีการค้าขายโดยเสรี
  3. มีการขยายพื้นที่การทำนาอย่างมาก
  4. ไทยต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญากับต่างประเทศ
 3. สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ชาวต่างชาติได้รับการยกเวินไม่ต้องเสียภาษี
  2. ชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
  3. ชาวต่างชาติได้รับพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฏหมายของตน
  4. สิทธิอำนาจของเมืองแม่เหนือดินแดนขึ้น
 4. การปฏิรปทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเสริมความมั่นคงให้แก่สถาบันกษัตริย์ในตอนต้นรัชกาลที่ ๕ คือข้อใด
  1. การเริ่มจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
  2. การยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร
  3. การจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการ
  4. การจัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
 5. ความล้มเหลวด้านการคลังของไทยสมัยรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ประกอบด้วยสาเหตุต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  1. รัฐบาลมุ่งลงทุนเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศ
  2. รัฐบาลไม่สามารถหาแหล่งรายได้ใหม่มาเพิ่มเติม
  3. รัฐบาลใช้จ่ายเงินสูงกว่ารายรับ
  4. รัฐบาลไม่ได้จัดระบบการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
 6. ปัญหาเศรษฐกิจการคลังที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๗ เกิดจากสาเหตุสำคัญที่สุดในข้อใด
  1. ข้าราชการมีจำนวนมากเกินไป
  2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
  3. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  4. งบประมาณด้านการป้องกันประเทศสูงเกินไป
 7. เมืองที่รายล้อมราชะานีถูกลดฐานะจากเมืองลูกหลวงลงเป้นหัวเมืองชั้นในในสมัยใด
  1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
  2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 8. การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ เกิดจากสาเหตุใด
  1. ความเสื่อมของระบบมูลนายไพร่
  2. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ
  3. โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย
  4. การคุกคามจากจักรวรรดินิยม
 9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕
  1. ความวุ่นวายภายในประเทศ
  2. ความเสื่อมของระบบมูลนาย ไพร่
  3. ภัยคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตก
  4. โครงสร้างการปกครองล้าหลัง
 10. อภิรัฐมนตรีสภา ตั้งขึ้นในสมัยใดและด้วยเหตุผลใด
  1. รัชกาลที่ ๕ ทรงต้องการสร้างกลุ่มคนหนุ่มเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มสยามเก่า
  2. รัชกาลที่ ๕ ทรงต้องการที่ปรึกษาในการบริหารบ้านเมือง
  3. รัชกาลที่ ๖ ทรงต้องการฝึกให้ขุนนางรุ่นใหม่รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  4. รัชกาลที่ ๗ ทรงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบริหารราชการ
 11. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว สังคมไทยเป็นอย่างไร
  1. คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใต้กฏหมายเดียวกัน
  2. ตณะราษฏรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจมากตามรัฐธรรมนูญ
  3. สตรีไทยไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒
  4. พระภิกษุสงฆ์มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร จนถึง พ.ศ.๒๕๐๐
 12. การเมืองการปกครองของไทย ในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๐ ถึง ๒๕๑๔ มีลักษณะอย่างไร
  1. ฝ่ายการเมืองบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
  2. ฝ่ายทหารมีบาทบาทในระบบอำนาจนิยม
  3. ข้าราชการพลเรือนควบคุมการบริหารราชการ
  4. กลุ่มนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทในการบริหารประเทศ
 13. วิกฤตการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ก่อให้เกิดผลดีด้านการเมืองที่สำคัญหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. กลุ่มอาชีพต่างๆ เคลื่อนไหวเรียกร้องประโยชน์และเสรีภาพ
  2. มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญใหม่
  3. มีการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๑๗
  4. ทหารและกอลทัพลดบทบาทการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในปัจจุบัน
 14. ศิลปะไทยแบบดั้งเดมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านใดโดยตรง
  1. การค้า
  2. กฏหมาย
  3. การสืบทอดภูมิปัญญา
  4. การประกอบอาชีพ
 15. วัฒนธรรมอินเดียในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยน้อยที่สุด
  1. การเมืองและการปกครอง
  2. ศาสนาและพิธีกรรม
  3. ลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณ
  4. ภาษาและวรรณคดี
 16. ลักษณะเด่นที่สุดของสังคมวัฒนธรรมไทยตรงกับข้อใด
  1. มีลักษณะเชื่อมโยงระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
  2. เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างสังคมเกษตรกรรมกับสังคมอุตสาหกรรม
  3. รับเอาสังคมสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอำนาจ
  4. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น
 17. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. รับวัฒนธรรมของโลกคะวันตกที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
  2. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเท่าที่จำเป็น
  3. รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอำนาจ
  4. การเปลีย่นแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น
 18. เหตุการณ์ใดที่ทำให้บางประเทศคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไทย
  1. รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป
  2. การเจรจาของสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
  3. ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศส
  4. รัชกาลที่ ๖ ส่งทหารเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๑
 19. ไทยถุกเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างไรหลังสงครามโลกครั้ง ๒ สิ้นสุดลง
  1. บริจาคข้าวจำนวนหนึ่งแก่อังกฤษ
  2. เสียเงินค่าปฏิิกรรมสงครามให้ฝ่ายสัมพันธมิตร
  3. ยอมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาควบคุมธุรกิจภายใน
  4. ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเก่าหลี
 20. การเปลี่ยนแปลงด้านใดตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมาส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เข้าที่สุด
  1. ตัวสังคม
  2. ด้านเศรษฐกิจ
  3. ด้านวัฒนธรรม
  4. ด้านการปกครอง
 21. ทาสในข้อใดที่ไม่อาจไถ่ถอนตนเองให้เป้นอิสระได้
  1. นางสีถูกพ่อนำมาขายใช้หนี้พนันแก่นายอากรเส็ง
  2. นายหม่องถูกจับเป็นเชลยศึกสงครามสงครามเก้าทัพ
  3. นายยิ้มขายตนเองแก่ขุนนางตอนนาล่ม
  4. หลวงวิเศษมอบนางขำให้แก่ธิดาของตนเมื่ออกเรือน
 22. ข้อใดไม่ตรงกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวตามพระราชดำรัสที่ว่า “เราไม่ได้มาเรียนเป้นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะได้เป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง”
  1. ต้องการพัฒนาประเทศให้สามารถต่อต้านจักรวรรดิ
  2. ต้องการพัฒนาประเทศให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
  3. ต้องการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกับชาวตะวันตก
  4. ต้องการพัฒนาประชาชนให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาประเทศ
 23. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บภาษีในระบบเจ้าภาษีนายอากรในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การจัดเก้บภาษีดยยการชักส่วนสินค้า
  2. การเก็บภาษีเป็นสิ่งของตอบแทน
  3. การให้เอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ
  4. การตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ
 24. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕
  1. การลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
  2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
  3. กีดกั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
 25. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ผู้รั้ง
  2. จตุสดมภ์
  3. ยกกระบัตร
  4. สมหเทศาภิบาล
 26. ในวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย ข้อใดคล้ายคลึงกับการให้สัมปทานมากทีสุด
  1. ะบบไพร่
  2. ระบบกรรมสิทธิ์ทีีดิน
  3. ระบบการค้าแบบบรรณาการ
  4. ระบบเจ้าภาษีนายอากร
 27. การเปลี่ยนแปลงในด้านใดที่เกิดขึ้นหลังสุด
  1. ทาสกลายเป้นเสรีชน
  2. ไพร่เปลียนแปลงเป็นสามัญชน
  3. เด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือ
  4. ชายไทยต้องถูกเกณฑ์ทหาร
 28. ระบบศักดินาของไทยและโลกตะวันตกมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปตามระบบอุปถัมถ์
  2. ขุนนางมีอำนาจลดหลั่นกันตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครอง
  3. ฐานะของทาสจะผูกติดกับที่ดินโดยไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
  4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าชีวิตและจอมทัพผู้มีอำนาจสูงสุด
 29. จุดมุ่งหมายใดมีความสำคัญที่สุดต่การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม
  2. เพื่อแก้ปัญหาการกบฏที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายในภูมิภาคต่างๆ
  3. เพือวางรากฐานการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน
  4. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจการปกครองของฝ่ายทหารและพลเรือน
 30. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางประการในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามช่วงแรก
  1. การสร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจ
  2. การสร้างระเบียบวินัยในสังคมไทย
  3. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  4. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
 31. ข้อใดเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  1. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการป้องกันประเทศ
  2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  3. การทำสงครามตอบโต้ข้าศึก และการขยายอำนาจ
  4. การขยายอำนาจ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า
 32. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกทาส
  2. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
  3. มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
  4. พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่สามารถควบคุมไพร่ได้
 33. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
  2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
  3. กีดกั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
 34. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะดั้งเดิมของสังคมไทย
  1. นับถือผีและธรรมชาติ
  2. ยึดมั่นในระบบครอบครัว
  3. เคารพและยกย่องคนรวย
  4. ช่วยเหลือกันดานแรงงาน
 35. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  1. การรวมอำนาจเข้าที่ศูนยืกลาง
  2. การผนึกกำลังเพื่อปราบปราบอาณาจักรสุโขทัย
  3. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน
  4. การถ่วงดุลอำนจกับกลุ่มเจ้านายและกลุ่มขุนนาง
 36. สินค้าสำคัญในการค้าระหว่างไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร
  1. ของป่าไทยและสินค้าญี่ป่น
  2. ของป่าไทยและสินค้าจีน
  3. ข้าวไทยและสินค้าจีน
  4. ข้าวไทยและสินค้าญี่ปุ่น
 37. สมุดปกเหลือง ที่พิมพ์ขึ้นภายหลังการเปลี่ยง พ.ศ.๒๔๗๕ ไม่เกี่ยวกับเรื่องใด
  1. อุดมการณ์ของคณะราษฏร
  2. แถลงการณ์โจมตีคณะราษฏร
  3. นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล
  4. เค้าโครงการเศรษฐกิจ
 38. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะเข้าร่วมรบเป็นฝ่ายญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. การรณรงค์เพื่อรัฐนิยม ของจอมพล ป.พิบุลสงคราม
  2. การเรียกร้องดินแดนเขมรส่วนในคืนจากฝรั่งเศส
  3. การก่อตั้งขบวนการเสรีไทย
  4. การสร้างทางรถไฟสายมรณะ
 39. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีหน้าที่รับผิดขอบเรื่องใด
  1. ราชทัณฑ์
  2. การชำระคดี
  3. ระเบียบสรรบรรณ
  4. ไปรษณียโทรเลข
 40. เพราะเหตุใดประชากรของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นมากในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายค่อนข้างคงที่
  2. อัตราการเกิดค่อนข้างคงที่ อัตราการตายลดลงมาก
  3. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายลดลงมาก
  4. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น อัตราการตายลดลง และอัตราการอพยพเข้าเพิ่มขึ้น
 41. นโยบายที่คณะราษฏรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
  1. สมุดปกขาว
  2. สมุดปกเหลือง
  3. หลัก ๖ ประการ
  4. ธรรมนูญการปกครอง
 42. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ศักดินา
  2. สมมติเทพ
  3. อเนกนิกรสโมสรสมมติ
  4. สมบูรณาญาสิทธิราช
 43. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๖๖/๒๕๒๓ ประกาศขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใด
  1. ความแห้งแล้งในภาคอีสาน
  2. ความขัดแย้งในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้
  3. ความขัดแย้งในกองทัพ
  4. ความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 44. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่เจริญมั่งคั่งเป้นระยะเวลายาวนาน
  1. กษัตริย์อยุธยาทุกพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ
  2. อยุธยาเป็นเมืองท่านานาชาติและศูนย์กลางการค้า
  3. นโยบายขันติธรรมและเอื้อเฟื้อต่อชนต่างชาติ
  4. อยุธยามีชัยภูมิที่เหมาะสมด้านยุทธศาสตร์
 45. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสม้ยรัชกาลที่ ๕
  1. การตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
  2. การทำงบประมาณแผ่นดิน
  3. การใช้เงินตราต่างประเทศเป็นเงินทุนสำรอง
  4. การจ้างผู้เชี่ยวชาญอังกฤษมาช่วยราชการ
 46. สนธิสัญญาเบาริงมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะแรกอย่างไร
  1. ข้าวมีราคาแพงเพราะขาดแคลน
  2. อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยมีมาแต่เดิมเริ่มถูกทำลาย
  3. ทุนสำหรับการผลิตตกอยู่ในมือของขุนนางโดยสิ้นเชิง
  4. มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับการส่งออกอย่างกว้างขวางทั่วราชอาณาจักร
 47. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ทรงนำวรรณกรรมเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟายมาดัดแปลงเป็นเรื่องอะไร
  1. ความพยาบาท
  2. สาวเครือฟ้า
  3. มัทนะพาธา
  4. เวนิสวานิส
 48. ประเทศไทยเริ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเมื่อใด
  1. เมื่อมีการปฏิรูปประเทศแบบตะวันตก
  2. เมื่อมีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. เมื่อรัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
  4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
 49. วรรณกรรมเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อคติการดำเนินชีวิตของขาวไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญ
  1. เมื่อมีการปฏิรูปประเทศแบบตะวันตก
  2. เมื่อมีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. เมื่อรัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
  4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย
 50. ศักดินาในอดีตหมายถึงข้อใด
  1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
  2. การได้รับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
  3. การควบคุมกำลังคนของมูลนาย
  4. การกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม 

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ประวัติศาสตร์ 6 ::

 1. กฏหมายตราสามดวง สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระรราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างไร
  1. สร้างระเบียบให้บ้านเมืองและสังคม
  2. สร้างความยุติธรรมทางการศาลให้แก่ประชาชน
  3. สร้างหลักการปกครองโดยกฏหมายที่ชอบธรรม
  4. สร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนในด้านลัทธิ
 2. ข้อความใดที่ไม่ปรากฏในคำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ.103
  1. ให้มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
  2. ให้มีการกำหนดผู้ที่จะสืบราชสมบัติให้ชัดเจน
  3. เสนาบดีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ ได้
  4. ให้มีการปกครองแบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 3. การปฏิรูปประเทศในทศวรรษแรกของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเหตุผลสำคัญอย่างไร
  1. การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
  2. การควบคุมหัวเมืองอย่างใกล้ชิด
  3. การทำให้สถาบันกษัตริย์มีความเข้มแข็ง
  4. การให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
 4. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปครงสร้างการปกครองอย่างขนานใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้นมาคืออะไร
  1. การเตรียมรับมือกับการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส
  2. การถูกมหาอำนาจตะวันตกบีบในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  3. การดึงอำนาจจากลุ่มขุนนางเก่ามาขึ้นกับสถาบันพระมหากษํตริย์
  4. ความสับสน ซ้ำซ้อน และไร้ประสิทธิภาพของระบอบการปกครองแบบจตุสดมภ์
 5. การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของรัชกาลที่ 5 มีความสัมพันธ์กับข้อใดน้อยที่สุด
  1. การสร้างทหารอาชีพ
  2. การสร้างระบบโรงเรียน
  3. การเลิกระบบไพร่และทาส
  4. การวางพื้นฐานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
 6. ผลของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2435 ที่สำคัญที่สุดได้แก่ข้อใด
  1. การยกเลิกหัวเมืองชั้นในและเมืองเอก โท ตรี
  2. การยกเลิกการบริหารระบบกรม และเกิดกระทรวงขึ้นมาแทน
  3. ทำให้เกิดการรวมอำนาจการปกครองที่ศูนย์กลางอย่างแท้จริง
  4. มีการจัดตั้ง โรงเรียน ขึ้นมาสร้างคนเพื่อสนองความต้องการของราชการ
 7. ผลการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร
  1. ชนชั้นกลางเริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกครอง
  2. มีการกระจายการปกครองไปสู่ส่วนภูมิภาค
  3. อำนาจการปกครองมีศูนย์รวมอยู่ที่สถาบันกษัตริย์
  4. เกิดการขัดแย้งทางการเมืองในหมู่พระราชวงศ์และขุนนาง
 8. แนวคิดเกี่ยวกับการมีรัฐธรรมนูญในสังคมไทยมีมาตั้งแต่สมัยใด
  1. รัชกาลที่ 3
  2. รัชกาลที่ 4
  3. รัชกาลที่ 5
  4. รัชกาลที่ 6
 9. ข้อใดคือผลของการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. อำนาจทางการเมืองขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ฺ
  2. ข้าหลวงเทศาภิบาลมีอำนาจในการกินเมือง
  3. มณฑลเทศาภิบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง
  4. พระมหากษัตริย์ถ่ายโอนอำนาจการปกครองในกับเสนาบดีสภา
 10. ข้อใดที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาการเมืองไทย
  1. การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
  2. ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ร.ศ.130
  3. การกราบบังคมทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2427
  4. การสร้างดุสิตธานี เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย
 11. อะไรคือปรากฏการณ์แรกสุดที่บ่งชี้ถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพของราษฏรอันเป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
  1. การยกเลิกระบบไพร่และทาส
  2. การให้ความเสมอภาคทางการศึกษา
  3. การให้เสรีภาพแก่ราษฏรในการนับถือศาสนา
  4. การห้ามมิให้สามีขายภรรยาและบุตรเป็นทาส
 12. ความคิดทางประชาธิปไตยของไทยเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในข้อใด
  1. ข้อเสนอในบทความของเทียนวรรณ
  2. ข้อคิดเห็ฯของอัศวพาหุ และรามจิตติ
  3. คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ.103
  4. ข้อเสนอของที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ชื่อ นายเรมอนต์ บี สตีเวนส์
 13. ข้อใดเป็นผลงานของเทียนวรรณ
  1. การเข้าร่วมในการกบฏ ร.ศ.130
  2. การเสนอแผนพัฒนาการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
  3. การเข้าร่วมในการเสนอเค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่ 6
  4. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5
 14. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการดำเนินงานหลยอย่างที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยกเว้นเรื่องใด
  1. การตั้งดุสิตธานี
  2. กบฏ ร.ศ.130
  3. การให้เสรีภาาพแก่หนังสือพิมพ์
  4. การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งถวายบันทึกขอให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
 15. การเคลือนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ในข้อใดมีรูปแบบคล้ายคลึงกับความเคลื่อนไหวในหมู่นักคิดชาวยุโรปสมัยคริสตศตวรรษที่ 17-18
  1. การรวมกลุ่มการเมืองภายใต้ชื่อยังเติรก
  2. เทียนวรรณออกหนังสือพิมพ์เพื่อเสนอความคิดเห็ฯวิพากษ์วิจารณ์สังคม
  3. การก่อกบฏ ร.ศ.130 ในสมัยรัชกาลที่ 6
  4. คณะเจ้านายและข้าราชการเสนอคำกราบบังคมทูลให้เปลี่ยนแปลงการปกครองใน ร.ศ.103
 16. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ.2475 โดยไม่นองเลือดเพราะเหตุใด
  1. คณะราษฏรสามารถควบคุมกำลังอำนาจของกองทัพได้ทั้งหมด
  2. ประชาชนชาวไทยให้การสนับสนุนคณะราษฏร
  3. รัชกาลที่ 7 มีพระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน
  4. ผู้นำเห็นความเจริญจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นในระบอบรัฐธรรมนูญ
 17. อุดมการณ์ที่มีผลถาวรของการปฏิวัติของคณะราษฏร ปี พ.ศ.2475 คืออะไร
  1. ต่อต้านกลุ่มเจ้าและขุนนาง
  2. แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
  3. เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น
  4. ล้มเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
 18. เป้าหมายอะไรของคณะราษฏรที่รัฐบาลไทยสมัยต่อๆ มาดำเนินงานได้สมบูรณ์ที่สุด
  1. เอกราชทางการศาล
  2. การปกครองโดยประชาชน
  3. ให้การกศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฏร
  4. โครงการเศรษฐกิจให้ราษฏรได้กินดีอยู่ดี
 19. หลังจากฉลอง 150 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์แรก
  1. กบฏผูั้มีบุญ
  2. กบฏวังหลัง
  3. กบฏบวรเดช
  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
 20. สมานขอให้สมรอธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญที่แสดงถึงความตืนตัวของนิสิตนักศึกษา ในการเรียกร้องประชาธิปไตย สมรจะเลือกเหตุการณ์ใดมาอธิบาย
  1. 14 ตุลาคม 2516
  2. 6 ตุลาคม 2519
  3. 23 กุมภาพันธ์ 2534
  4. 17 พฤษภาคม 2535
 21. นโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยสงครามโลกคร้้งที่ 1 คืิอข้อใด
  1. เป็นกลางในระยะแรก แล้วประกาศตนเป็ฯฝ่ายสัมพันธมิตร
  2. เป็นกลางในระยะแรก แล้วประกาศตนเป็ฯฝ่ายมหาอำนาจกลาง
  3. เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสงคราม
  4. เป็นฝ่ายมหาอำนาจกลางตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสงคราม
 22. ความตกลงสมบูรณ์แบบ ระหว่างไทยกับอังกฤษ และอินเดียเมื่อ พ.ศ.2489 นั้นมีสาระสำคัญประการหนึี่งว่า
  1. คำประกาศสงครามของไทยต่ออังกฤษเป็นโมฆะ
  2. ไทยจะต้องขายข้าวสารให้อังกฤษในราคาพิเศษ
  3. ไทยรับรองว่าจะไม่ขุดคอคลอดกระโดยไม่ได้รับยินยอมจากอังกฤษก่อน
  4. จะต้องคืนดินแดนที่ยึดไว้ให้แก่ฝรั่งเศส
 23. ไทยประสบความสำเร็๗ในการรักษาตัวให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกได้ เพราะเหตุใด
  1. ยอมเปิดสัมพันธไมตรีกับชาติมหาอำนาจ
  2. การปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕
  3. การยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้
  4. การเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒
 24. ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะเหตุใด
  1. ไทยต้องการเอาใจประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้าช่วยอังกฤษ
  2. พระมหากษัตริย์ของไทยทรงเคยได้รับการศึกษาจากอังกฤษ
  3. มหาอำนาจกลางได้ละเมิดความเป็นกลางของไทย
  4. คาดว่าฝ่ายประเทศสัมพันธมิตรจะประสบชัยชนะในที่สุด
 25. การที่รัฐบาลไทยต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษที่สิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙
  1. อังกฤษได้ให้เงินกู้เพื่อบูรณะประเทศแก่ไทยจำนวนมหาศาล
  2. การอุตสาหกรรมได้ฟื้นตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
  3. ไทยสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกประเภทยาง ดีบุกและข้าว
  4. เกิดการขาดแคลนข้าวสำหรับบริโภคภายในประเทศอย่างหนัก
 26. การที่ไทยต้องยกมณฑลบูรพาให้แก่ฝรั่งเศสใน พ.ศ.๒๔๙๙ นั้นมีจุดประสงค์สำคัญอย่างไร
  1. เพื่อให้ฝรั่งเศสช่วงถ่วงดุลอำนาจของอังกฤษ
  2. เพื่อมิให้ฝรั่งเศสยึดครองไทยเป็นอาณานิคม
  3. เพื่อแลกเอาจันทบุรีกลับคืนมาจากฝรั่งเศส
  4. เพื่อให้ได้สิทธิทางการศาลกลับคืนมา
 27. เซอร์จอหน์ เบาริงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสยามนุกูลกิจ ด้วยเหตุใด
  1. เป็นเอกอัครราชฑูตของไทยคนแรกประจำยุโรป
  2. ช่วยให้ไทยและอังกฤษตกลงกันทำสนธิสัญญาจนสำเร็จ
  3. เป็นที่ปรึกษาคณะฑูตไทยไปเจริญทางไมตรีกับอังกฤษ
  4. ด้วยพระราชประสงค์ที่จะเพิ่มพูนทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ
 28. เพราะเหตุใดไทยจึงประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธไมตรีสงครามโลกครั้งที่ ๒
  1. ถูกญี่ปุ่นบีบบังคับให้เข้าเป็นพันธมิตรกับตน
  2. ต้องการดินแดนคืนจากอังกฤษและฝรั่งเศส
  3. เจ็บแค้นประเทศตะวันตกที่เคยบีบบังคับไทย
  4. ไทยกับญี่ปุ่นมีสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกันมาก่อน
 29. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ สภาพความขัดแย้งและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างมาก และอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติการณ์ข้อใด
  1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
  2. การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
  3. การดำเนินนโยบายชาตินิยมรุนแรง
  4. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 30. ไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับจีนเป็นครั้งแรก และยุติความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลใด
  1. ฮั่น หมิง
  2. ฮั่น แมนจู
  3. มองโกล หมิง
  4. มองโกล แมนจู
 31. ข้อใดเป็นผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับฝายสัมพันธมิตร
  1. ได้รับการยกเลิกข้อจำกัดในการเก็บภาษีเข้าร้อยละ ๓
  2. ได้รับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  3. ได้รับเงินค่าปรับสงคราม
  4. ได้ดินแดนที่เสีย ร.๕ กลับคืนมา
 32. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ผู้นำไทยเริ่มตระหนักถึงอันตรายจากมหาอำนาจตะวันตกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมา
  1. สงครามฝิ่นหว่างจีนและอังกฤษ
  2. สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งที่ ๑
  3. อังกฤษระดมยิงเมืองตรังกานูของไทย
  4. ฝรั่งเศสเรียกร้องเอาดินแดนเขมรจากไทย
 33. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออะไร
  1. ให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนที่ยึดไปจากในเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒
  2. ให้อังกฤษและฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาริง
  3. ให้ต่างชาติยอมรรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาอารยประเทศ
  4. ให้ต่างชาติยอมรรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง
 34. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ประเทศกลายเป็นฐานทัพปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา
  1. สงครามเกาหลี
  2. สงครามเวียดนาม
  3. วิกฤตการ์ทางการเมืองในประเทศลาว
  4. การเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
 35. ประเทศพม่าได้ยุติการทำสงครามกับไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเพราะเหตุใด
  1. กองทัพพม่าขาดความสามัคคีกันจนไม่แข็งแกร่งพอ
  2. กองทัพพม่าขาดผู้นำที่น่าเชื่อถือไม่มีความกล้าหาญ
  3. พม่าถูกอังกฤษเข้าแทรกแซง
  4. พม่าต้องบูรณะประเทศหลังการทำสงครามกับไทยมานาน
 36. ขบวนการเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  1. ชี้ให้เห็นว่าการประกาศสงครามกับพันธมิตรของไทยเป็นโมฆะ
  2. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตรและต่อต้านญี่ปุ่น
  3. เป็นการแสดงประชามติคัดค้านการกระทำผิดกฏหมายของรัฐบาลไทย
  4. ก่อวินาศกรรมทำลายที่ตั้งกองทหารญี่ปุ่นผู้รุกราน
 37. ข้อใดอธิบายถึงการค้าต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างถูกต้องที่สุด
  1. สเปนเป็นชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายยังอยุธยา
  2. การค้าระหว่างอังกฤษและราชสำนักอยุธยาเป็นการติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลอังกฤษ
  3. สมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวฝรั่งเศสมากกว่ากษัตริย์อยุธยาองค์อื่นๆ
  4. มีชาวจีนและแขกเข้ามารับราชการในราชสำนักอยุธยาในตำแหน่งขุนนางและบางคนมีตำแหน่งสูงระดับเจ้าเมืองด้วย
 38. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของชาติตะวันตกในการเข้ามาติดต่อกับอาณาจักรอยุธยา
  1. เผยแพร่แนวคิดเรื่องเสรีภาพ
  2. การค้าและเผยแพร่ศาสนา
  3. ใช้อยุธยาเป็นศูนย์ซ่อมเรือ
  4. ต้องการยึดครองดินแดน
 39. การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องใดน้อยที่สุด
  1. ความมั่นคงของอาณาจักร
  2. กำลังแรงงานของทางราชการ
  3. ความเจริญของบ้านเมือง
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนาย
 40. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสามัญชนในโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยดั้งเดิม
  1. สตรีต้องรับภาระดูแลบุตรหลานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว
  2. ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุถ้าสึกออกมารับราชการจะมีสถานภาพที่สูงขึ้น
  3. ชายฉกรรจ์ต้องถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อเป็นทหารหรือช่วยงานราชการอื่นๆ
  4. สถานภาพของบุคคลยึดถือตามชาติกำเนิดและสืบทอดต่อไปถึงบุตร
 41. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยด้านใด ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากยกเลิกระบบไพร่
  1. เกิดการฝึกหัดทหารอาชีพเข้ารับราชการประจำ
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมากขึ้น
  3. ประชาชนมีโอกาสเลื่อนสถานภาพทางสังคม
  4. ประชาชนมีอิสระในการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ
 42. การพัฒนาสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๖ ในลักษณะใดที่เกิดประโยชน์สูงสุด
  1. กำหนดเกณฑ์การเข้าเรียนหนังสือสำหรับเด็กไทย
  2. ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานเปลี่ยนเป้นการเกณฑ์ทหาร
  3. ส่งเสริมความรู้สึกชาตินิยมผ่านทางงานวรรณกรรม
  4. สนับสนุนบทบาทและความสำคัญของกลุ่มเสือป่า
 43. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยแรกที่จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี
  1. แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผู้นำประเทศ
  2. เพื่อร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการทำสงครามมหาเอเซียบูรพา
  3. โลกตะวันตกกำลังบ่อนทำลายวัฒนธรรมของไทย
  4. เศรษฐกิจโลกกำลังตกต่ำอย่างรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก
 44. นโยบาย รัฐนิยม ของจอมพล ป.พิบูลสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือข้อใด
  1. การปลูกฝังเรื่องค่านิยมของคนไทย
  2. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางประการของคนไทย
  3. การรณรงค์ให้ประชาชนเสื่อมใสเชื่อฟังผู้นำ
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมแบบตะวันตก
 45. ปัจจุบันข้อใดที่สำคัญน้อยที่สุดในการส่งเสริมให้อยุธยามีความรุ่งเรืองทางการค้ากับนานาชาติ
  1. คุมลำน้ำที่เป็นเส้นทางคมนาคม
  2. มีการจ้างชาวต่างชาติมารับราชการ
  3. มีที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์จึงปลูกข้าวได้ดี
  4. อยุ่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การเป็นเมืองท่าได้สะดวก
 46. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. การผลิตสินค้าเกษตรกรรมประเภทใหม่ เช่น น้ำตาลทราย
  2. การเข้าประมูลเป็นเจ้าภาษีนายอากร
  3. การเป็นพ่อค้าคนกลางกระจายอยู่ทั่วประเทศ
  4. การตั้งชุมชนค้าขายเฉพาะบริเวณเมืองท่าชายฝั่ง
 47. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการมีระบบเจ้าภาษีนายอากร
  1. ชนชั้นสูงของไทยเป็นนายทุนรุ่นแรกอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ชาวจีนมีโอกาสเป็นนายทุนรุ่นแรกในประเทศไทย
  3. รัฐบาลลดภาระการจัดเก็บภาษี
  4. รัฐบาลควบคุมการจัดเก็บภาษีได้ไม่ทั่วถึง
 48. เพราะเหตุใดพ่อค้าชาวตะวันตกจึงไม่พอใจกับสภาพการค้าของไทยก่อนการทำสนธิสัญญาเบาริง
  1. มีการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า
  2. มีการเก็บภาษีขาเข้าในอัตราสูง
  3. ไทยไม่เข้าใจธรรมเนียมการค้าของชาวตะวันตก
  4. ไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ชาวตะวันออกมากกว่าชาวตะวันตก
 49. ภายหลังที่ไทยตกลงทำสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษในปี พ.ศ.๒๓๙๖ และกับประเทศต่างๆ ในยุโรปอีกหลายประเทศในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างไร
  1. คนไทยเริ่มดำเนินชีวิตในลักษณะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น
  2. ระบบผูกขาดของพระคลังสินคัาตกอยู่ในกำมือของชาวตะวันตก
  3. ระบบการผลิตทางการเกษตรได้เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
  4. ระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองเริ่มเสื่อมลง โดยระบบการผลิตเพื่อการส่งออกเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น
 50. ผลสำคัญที่สุดที่เกิดจากการทำสนธิสัญญาการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือข้อใด
  1. ไทยกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิของตลาดโลก
  2. กรุงเทพ เป็นที่ชุมนุมสินค้าภายในและภายนอก
  3. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราและการค้าเสรี
  4. รัฐบาลเร่งปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ
 51. เหตุกาารณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่สำคัญในทางการเมืองไทยในลักษณะใด
  1. การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
  2. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร
  3. การเดินทางกลับสู่ประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นเผด็จการ
  4. การก่อความวุ่นวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ประวัติศาสตร์ 5 ::

 1. ข้อใดเป็นอุดมการณ์ของสด กูรมะโรหิต ที่สะท้อนออกในนวนิยายหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ระย้า
  1. การส่งเสริมระบบสหกรณ์
  2. การเผยแพร่ระบบสังคมนิยม
  3. การต่อต้านลัทธิคอมนิวนิสต์
  4. การเชิดชูระบอบประชาธิปไตย
 2. ถ้าท่านจะชมงานศิลปะที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตก ท่านจะเลือกนำชมสิ่งใด
  1. พระราชวังสราญรมย์
  2. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม
  3. พระที่นั่งอนันตสมาคม
  4. ภาพเขียนฝาผนังวัดสุทัศน์เทพวราราม
 3. ศิลปินที่มีแนวความคิดเรื่อง ศิลปะเพื่อชีวิต มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญอย่างไร
  1. เพื่อความสุนทรีของชีวิ ต
  2. เพื่อการปรับปรุงสังคม
  3. เพื่อสนองความต้องการของชีวิต
  4. เพื่อความรื่นรมย์ของชีวิต
 4. รูปแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมอยุธยาคือข้อใด
  1. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
  2. เจดีย์ทรงกลม
  3. เจดีย์ทรงเหลี่ยม
  4. พระปรางค์
 5. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิยมในศิลปะใหม่ๆ หลายประการยกเว้นข้อใด
  1. การสร้างเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา
  2. การประดับหน้ารบันโบสถ์ด้วยถ้วยจีน
  3. การวาดภาพเขียนจีนในจิตรกรรมฝาผนัง
  4. การปั้นพระพุทธรูปให้เหมือนมนุษย์มากขึ้น
 6. ตัวอย่างของโบสถ์วิหารแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หาชมได้ที่ไหน
  1. วัดราชบพิตร
  2. วัดราชประดิษฐ์
  3. วัดราชโอรสาราม
  4. วัดเบญจมบพิตร
 7. วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมด้วยวิธีการอย่างไร
  1. ส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศรักษาวัฒนธรรมแนวเดียวกัน
  2. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นสากลมากขึ้น
  3. ส่งเสริมให้วัฒนธรรมท้องถื่นของชุึมชนแต่ละแห่งอย่างทั่วถึง
  4. ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง
 8. ลักษณะเด่นของศีลปะแบบรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือแบบพระราชนิยม คือ
  1. รับอิทธิพลของศิลปะจีนไว้อย่างมาก
  2. เป็นการนำอิทธิพลของศีลปะสุโขทัยมาใช้อีก
  3. รักษารูปแบบศิลปะอยุธยาเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
  4. มีการจัดองค์ประกอบและใช้สีแบบตะวันตก
 9. ข้อใดจับคู่ระหว่างวรรณกรรมกับหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้เรื่องเมืองไทยในแต่ละสมัยได้อย่างถูกต้อง
  1. ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์-สมัยสุโขทัย
  2. คู่กรรม – สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  3. นายขนมต้ม – สมัยต้นรัตนโกสินทร์
  4. สี่แผ่นดิน – สมัยรัชกาลที่ 4-7
 10. ในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 แนวคิดและวิถีชีวิตของคนตะัวันตกก่อให้เกิดนาฏศิลปประเภทใด
  1. ละครใน
  2. ละครนอก
  3. ละครฟ้อนรำ
  4. ละครพันทาง
 11. ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแบบใดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปกรรมแบบ ฐานอ่อนโค้ง โบสถ์ิวิหารไม่ปรากฏช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
  1. การผลิตน้ำตาล
  2. การค้าสำเภา
  3. การปลูกข้าว
  4. การทอผ้า
 12. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามคติพระพุทธศาสนาลัทธิอะไร
  1. มคธวงศ์
  2. ลังกาวงศ์
  3. สยามวงศ์
  4. อุบาลีวงศ์
 13. สนธิสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับชาวยุโรปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เข้ามาเจรจาและทำสัญญาคือ
  1. มาควิส เฮสติงส์
  2. เฮนรี่ เบอร์นี่
  3. จอห์น ครอว์เฟิด
  4. จอห์น เบาริง
 14. มณฑลบูรพาที่ไทยต้องเสียให้ฝรั่งเศสใน พ.ศ.2449 ประกอบด้วยเมืองอะไรบ้าง
  1. ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส
  2. พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ
  3. มโนไพร และจำปาศักดิ์
  4. ทวาย มะริด และตะนาวศรี
 15. รัชกาลที่ 3 ทรงยอมทำสนธิสัญญาเบอร์นี่ เพราะเหตุใด
  1. ทรงเกรงกลัวอำนาจของอังกฤษ ซึ่งเข้ายึดครองพม่าทั้งประเทศแล้ว
  2. ทรงทราบว่า จีนพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่น
  3. เป็นสนธิสัญญาที่เสมอภาคกันทั้งสองฝ่าย
  4. ไทยต้องการคบกับอังกฤษเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้าและจะอาศัยกำลังของอังกฤษเพื่อรบกับพม่า
 16. อะไรคือข้อเสียเปรียบที่สุดที่ไทยได้รับสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ที่ทำกับอังกฤษ
  1. สัญญาไม่ได้กำหนดอายุ
  2. ไทยต้องยกเลิกพระคลังสินคัา
  3. คนต่างชาติได้รับสิทธิไม่ต้องขึ้นศาลไทย
  4. ไทยเก็บอัตราภาษีอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 3
 17. ราชฑูตอังกฤษคนแรกที่เข้ามาใน ร.4 คือ
  1. จอห์น ครอว์เฟิด
  2. เซอร์เจมส์ บรุ๊ค
  3. เฮนรี่ เบอร์นี่
  4. เซอร์จอหน์ เบาริง
 18. เหตุผลสำคัญในการที่ไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกคร้งที่ 1 คือ
  1. นายทหารคนสำคัญๆ หลายคน ได้รับการศึกษาจากอังกฤษ
  2. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่ามหาอำนาจกลางจะแพ้สงคราม
  3. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายสัมพันธมิตร
  4. ประเทศไทยต้องมีส่วนในการรักษาความชอบธรรมและสันติภาพของโลก
 19. ข้อใดเป็นนโยบายด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. ปิดประตูอยู่โดดเดี่ยว
  2. ไม่ติดต่อเจรจาทำสัมพันธไมตรีใดๆ กับประเทศตะวันตก
  3. ติดต่อเจรจาทำสัมพันธไมตรีกับจีนเท่านั้น
  4. พยายามรักษาสถานะเดิมของประเทศเท่านั้นที่จะทำได้ในเวลานั้น
 20. บรรดาชนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับไทยสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ชนชาติใดที่สามารถผูกไมตรีจิตมิตรภาพกับคนไทยทุกระดับชั้นได้มากที่สุด เพราะเหตุใด
  1. อังกฤษ เพราะเซอร์จอหน์ เบาริง ผูกพระทัยรัชกาลที่ 4 ไว้ถึงกับรับสั่งเป็นมหามิตรของพระองค์
  2. อเมริกัน เพราะมีฐานะร่ำรวยช่วยเหลือคนไทยได้จึงพอใจคบหามากกว่าฝรั่งชาติอื่น
  3. อังกฤษ แม้เป็นมหาอำนาจแต่มิืได้แสดงท่าทีคุกคามอธิปไตยในดินแดนไทยเลย
  4. อเมริกัน เพราะมิชชันนารี พ่อค้า ฑูต มิได้มีพฤติกรรมใดที่เป็นภัยต่อคนไทย และอธิปไตยของชาติเลย
 21. ถ้าศึกษาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับความวุ่นวายภายในของอินโดจีนเอง ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อไทยด้วยกัน จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในรัชสมัยใดในอดีตมากที่สุด
  1. รัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  2. รัชสมัยพรพุทธเลิศหล้านภาลัย
  3. รัชสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. รัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 22. วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 คือเหตุการณ์ใด
  1. การเสียดินแดนมณฑลสิบสองจุไทยและหัวพันทั้งห้าทั้งหก
  2. กลุ่มทหารหนุ่มก่อการกบฏ
  3. ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง
  4. ฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง
 23. เพราะเหตุใดการปกครองในสมัยสุโขทัยจึงเรียกว่า การปกครองแบบ พ่อปกครองลูก
  1. ได้รับอิทธิพลการปกครองจากเขมร
  2. ผู้ปกครองและประชาชนมีความสัมพันธ์คล้ายเครือญาติ
  3. ผู้ปกครองคือพ่อขุนรามคำแหงสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน
  4. ผู้ปกครองช่วยระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชนทำให้เกิดความเป็นธรรม
 24. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการใช้ระบบการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหง
  1. เกิดความสามัคคีภายในชาติ
  2. พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ
  3. ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
  4. ทำให้เกิดการวางรากฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
 25. ข้อใดคือความหมายของเมืองพระยามหานครในสมัยสุโขทัย
  1. เป็นเมืองไกลจากราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายออกไปปกครอง
  2. เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือ พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหนายกปกครอง
  3. เป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้าพระยากลาโหมปกครอง
  4. เป็นเมืองอยู่นอกราชอาณาจักร พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้าราชวงศ์พื้นเมืองปกครอง
 26. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการปกครองในสมัยอยุธยา
  1. พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตของประชาชน
  2. พระมหากษัตริย์ต้องทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
  3. พระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
  4. ระบอบการปกครองมีลักษณะผสมระหว่างการปกครองแบบไทยกับแบบเขมร
 27. การปกครองในสมัยสุโชทัยกับสมัยอยุธยา มีลักษณะที่เหมือนกันในเรื่องใด
  1. สถานภาพของผู้ปกครอง
  2. กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม
  3. ศูนย์กลางการใช้อำนาจในการปกครอง
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน
 28. ถ้าเปรียบเทียบการปกครองของไทยสมัยอยุธยา กับสมัยปัจจุบันจะพบข้อแตกต่างในข้อใดเด่นชัดที่สุด
  1. สมัยอยุธยาไม่มีการจัดระเบียบการปกครอง แต่การปกครองสมัยปัจจุบันมีการจัดระเบียบอย่างมีแบบแผน
  2. การปกครองสมัยอยุธยาขึ้นอยู่กับความเชื่อและประเพณี แต่ในสมัยปัจจุบันการปกครองวางอยู่บนพื้นฐานของกฏหมาย
  3. สมัยอยุธยาไม่มีกฏเกณฑ์ที่กำ่หนดบทบาทและสถานภาพของประชาชน แต่สมัยปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญกำหนดสิ่งดังกล่าวของประชาชนไว้อย่างชัดเจน
  4. อำนาจของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยามีขอบเขตไม่จำกัด พระองค์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด แต่อำนาจของพระมหากษัตริย์ในสมัยปัจจุบันถูกกำหนดขอบเขตไว้โดยรัฐธรรมนูญ
 29. การปกครองในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยามีความแตกต่างกันในเรื่องใด
  1. ระบอบการปกครอง
  2. ลักษณะการปกครอง
  3. อำนาจของผู้ปกครอง
  4. ศูนย์กลางของอำนาจการปกครอง
 30. การปกครองของประเทศไทยในสมัยสุโขทัยและอยุธยา มีความแตกต่างกันในเรื่องใดจากข้อ ก – จ ดังต่อไปนี้
   • ก. ระบอบการปกครอง
   • ข. ศูนย์กลางของอำนาจ
   • ค. ฐานะของพระมหากษัคริย์
   • ง. การปกครองเมืองประเทศราช
   • จ. ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับประชาชน
  1. ก และ ข
  2. ข และ ค
  3. ค และ จ
  4. ง และ จ
 31. ข้อใดถูกต้องสำหรับการปกครองในสมัยอยุธยา
  1. เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ได้รับอิทธิพลจากสมัยสุโขทัย
  2. เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจไม่จำกัด
  3. เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์ทรงอยุ่ในฐานะธรรมราชา
  4. เป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างเพราะพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้หลักทศพิธราชธรรม
 32. กิจกรรมใดเป็นการเริ่มวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย
  1. การเลิกทาส
  2. การจัดตั้งสุขาภิบาล
  3. การจัดตั้งรัฐมนตรีสภา
  4. การจัดตั้งเมืองดุสิตธานี
 33. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้ผลในด้านใดมากที่สุด
  1. ประชาชนมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ทำให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาทัดเทียมอารยประเทศ
  3. การได้มาซึ่งประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยมีความเป็นไปได้สูงขึ้น
  4. เกิดเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชาและในการบริหารราชการทั่วประเทศ
 34. หน้าที่สำคัญขององคมนตรีสภา ในรัชกาลที่ 5 คืออะไร
  1. เป็นผู้พิจารณาร่างกฏหมาย
  2. เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  3. เป็นผู้พิจารณาระเบียบราชการ
  4. เป็นที่ปรึกษาราชการส่วนพระองค์
 35. ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประเบียบการปกครองทุกระดับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือข้อใด
  1. มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
  2. มีการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง
  3. มีความเสมอภาคในหมู่ประชาชน
  4. มีแนวนโยบายของการบรรจุข้าราชการ
 36. กระทรวงใดในปัจจุบันที่ยังคงใช้ชื่อเดิมซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. มหาดไทย กลาโหม การคลัง พาณิชย์
  2. มหาดไทย กลาโหม การคลัง ยุติธรรม
  3. มหาดไทย กลาโหม ศึกษาธิการ การคลัง
  4. มหาดไทย กลาโหม ต่างประเทศ ยุติธรรม
 37. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติ มีส่วนในการเปลีย่นปลงการเมืองและสังคมให้ดำเิินินไปโดยราบรื่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาและปรับปรุงการปกครองประเทศให้ทันสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครอง โดยการจัดตั้งอะไรขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2417 อันอาจนับได้ว่าเป็นการวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
  1. รัฐสภา
  2. รัฐธรรมนูญ
  3. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  4. สภาปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
 38. ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรุปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือข้อใด
  1. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตกต่ำ
  2. การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตก
  3. การขาดกำลังคนในการบริหารราชการแผ่นดิน
  4. การแพร่พระจายของแนวความคิดแบบประชาธิปไตย
 39. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเป็นขั้นตอนและค่อยเป็นค่อยไปโดยวิธีการใด
  1. ทรงจัดตั้งสภาปกครองท้องถิ่น
  2. ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  3. ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสูงสุดและคณะที่ปรึกษารัฐบาล
  4. ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและองคมนตรีสภา
 40. ข้อความในข้อ ก-จ ข้างล่างนี้ ข้อใดถูกต้องถ้าพิจารณาในแง่ของการใช้อำนาจอธิปไตย
   • ก. กรมวังเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนิติบัญญัติ
   • ข. เทศาภิบาลเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตุลาการ
   • ค. องคมนตรีสภาเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจบริหาร
   • ง. กระทรวงธรรมการเี่กี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตุลาการ
   • จ. พระธรรมศาสตร์เีกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนิติบัญญัติ
  1. ก  และ ค
  2. ค และ จ
  3. ข และ ง
  4. ก และ ง
 41. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475
  1. ความเหลื่อมล้ำในทางสังคมระหว่างชนชั้นต่างๆ
  2. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน
  3. ความตื่นตัวทางการเมืองที่อยากให้มีการการเปลี่ยนแปลง
  4. ความต้องการให้ประชาชนมีการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน
 42. ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุของการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
  1. การตื่นตัวทางการเมืองของชนชั้นกลาง
  2. พระบรมวงศานุวงศ์ทรงได้รับการศึกษาสมัยใหม่จากประทเศในยุโรปมากขึ้น
  3. วิธีการของรัฐบาลในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของประเทสเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
  4. เกิดการขัดแย้งแตกแยกกันในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจ
 43. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดที่ทรงเริ่มนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครอง
  1. พ่อขุนรามคำแหง
  2. พระมหาธรรมราชาที่ 1
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 44. แม้ว่าไทยจะรับลัทธิเทวราชาจากเขมรแต่พระมหากษัตริย์ไทยก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นเทวราชที่สมบุรณ์ เพราะสาเหตุใด
  1. การนับถือพระพุทธศาสนา
  2. อิทธิพลของพราหมณ์ปุโรหิต
  3. พื้นฐานการเป็นประเทศเกษตรกรรม
  4. การที่ถือว่ากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่
 45. ฐานะของพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแตกต่างจากภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในข้อใด
  1. ความเป็นเทวราชา
  2. ความเป็นธรรมราชา
  3. ความเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศ
  4. ความเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนในชาติ
 46. การขยายอำนาจออกไปครอบครองสุโขทัยและเขมรของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ตามแนวคิดใด
  1. เทวราชา
  2. ธรรมราชา
  3. สมมติเทพ
  4. จักรพรรดิราช
 47. พระมหากษัตริย์พระองค์แรก ที่ทรงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาและสาบานตนว่า จะซื่อสัตย์ต่อพสกนิกรคือพระองค์ใด
  1. พระบาทสมเด็๗พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 48. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย
  1. เป็นเมืองหน้าด่าน
  2. มีขุนนางเป็นเจ้าเมือง
  3. อยู่ล้อมรอบเมืองหลวงทั้ง 4 ทิศ
  4. ห่างจากเมืองหลวงเดินด้วยเท้า 2 วัน
 49. สมเด็จพระบรมไตรโลกทรงจัดระเบียบการปกครองขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องใด
  1. การจัดเก็บภาษี
  2. การปกป้องเขตแดน
  3. การเรียกเกณฑ์แรงงาน
  4. กรควบคุมเมืองลูกหลวง
 50. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  1. การดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง
  2. การยกเลิกระบบเมืองลุกหลวง
  3. การขยายเจตการปกครองของราชธานี
  4. การแบ่งเขตการปกครองระหว่างสมุหกลาโหมและสมุหนายก

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::

:: ประวัติศาสตร์ ๔ ::

 1. การปฏิรูปการคลังสมัยรัชกาลที่ ๕ ในการจัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน ใน พ.ศ.๒๔๑๖ นั้น ได้ส่งผลที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  1. ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากมาย
  2. ทำให้การจัดเก็บเงินภาษีเป็นระบบเพิ่มขึ้น
  3. ทำให้ขุนนางส่วนกลางควบคุมมิให้ขุนนางท้องถิ่นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากดังแต่ก่อน
  4. พระมหากษัตริย์สามารถควบคุมรายได้ผลประโยชน์ของประเทศได้ทั่วถึง
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบเิงินตราก่อให้เกิดผลในขั้นแรกในข้อใด
  1. เป็นการทำลายโครงสร้างสังคม
  2. เป็นการทำลายระบบการผลิตแบบดั้งเดิม
  3. เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกสลายของชุมชน
  4. เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเพื่อการตลาด
 3. การทำสนธิสัญญาในปี พ.ศ.๒๓๙๘ กับอังกฤษก่อให้เกิดผลอย่างไร
  1. ทำให้อังกฤษได้รับการผูกขาดภาษีเป็นชาติแรก
  2. ทำให้อังกฤษสามารถซื้อข้าวจากไทยได้
  3. ทำให้มีการกำหนดอัตราภาษีอย่างชัดเจน
  4. ทำให้ไทยสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
 4. ข้อใดเป้นผลของสนธิสัญญาเบาริง
  1. หนานน้อยชาวเชียงใหม่เป็นคนในบังคับของอังกฤษต้องขึ้นศาลอังกฤษเมื่อทะเลาะกับเจ้าเมืองเชียงใหม่
  2. ผ้าและเครื่องปั่นดินเผาเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ต่างประเทศต้องการมากขึ้น
  3. มีการเกณฑ์ไพร่เข้ามาทำงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะการปลูกอ้อยทำน้ำตาล
  4. อังกฤษเป็นชาติเดียวที่สามารถซื้อน้ำตาลและพริกไทยจากกรมพระคลังสินค้าได้
 5. ชาติที่ทำการค้ากับไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากทีสุดคือข้อใด
  1. จีน
  2. อาหรับ
  3. พม่า
  4. อินเดีย
 6. ภาษีประเภทใดที่สามารถทำรายได้ให้กับรัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. ภาษีฝิิ่น
  2. ภาษีข้าว
  3. ภาษีดีบุก
  4. ภาษีบ่อนเบี้ย
 7. ผลที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดมากในระยะแรกๆ หลักงการเปิดประเทศใน พ.ศ.2398 คือข้อใด
  1. ปริมาณการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
  2. การคุกคามจากต่างชาติรุนแรงขึ้น
  3. การผลิตสินค้าหัตถกรรมถูกทำลาย
  4. ส่งข้าวออกไปขายมากจนเกิดความขาดแคลน
 8. การกำหนดแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยมโดยรัฐ ตรงกับสมัยใด
  1. นายปรีดี พนมยงค์
  2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  4. จอมพลถนอม กิตติขจร
 9. รายได้หลักของไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก่อนการลงนามในสนธิสัญญาเบาริงมาจากวิธีใด
  1. การเก็บส่วย
  2. การเก็บภาษีอากร
  3. การส่งข้าวออก
  4. การค้ากับต่างประเทศ
 10. ผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่งของสนธิสัญญาเบาริงคือข้อใด
  1. การส่งข้าวออกลดน้อยลง
  2. ส่งเสริมให้เกิดการค้าในระบบเสรี
  3. ส่งเสริมการค้าในระบบผูกขาด
  4. ส่งเสริมการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน
 11. สาเหตุการเกิดภาวะขาดดุลการค้าครั้งแรกของไทย ใน พ.ศ.2463 คืออะไร
  1. อุทกภัยและฝนแล้งติดต่อกันหลายปี
  2. สินค้าข้าวไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  3. ต่างชาติใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีสินค้า
  4. อังกฤษประกาศลดค่าเงินปอนด์
 12. ข้อใดที่มิืใช่สาระสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ
  1. เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
  2. เป็นการผลิตโดยพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก
  3. เป็นการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  4. เป็นการผลิตเพื่อการค้าในท้องถิ่น
 13. สนธิสัญญาเบาริงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรกรรมของไทยหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. มีชาวจีนอพยพมารับจ้างทำงานในไร่สวนทั่วประเทศ
  2. เกิดธุรกิจโรงสีข้าวขยายตัวทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล
  3. เกิดระบบการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคล
  4. มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
 14. การปฏิรูปการคลังของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการดำเนินการหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. การจัดตั้งหอรัษฏากรพิพัฒน์
  2. การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
  3. การกำหนดอัตราเงินเดือนประจำข้าราชการ
  4. การจัดเก็บภาษีขาเข้า – ขาออกให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ
 15. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อขายในสมัยรัตนโกสินทร์
  1. การขุดคลองมหาสวัสดิ์
  2. การจัดตั้งระบบเจ้านายภาษีอากร
  3. การยกเลิกหอรัษฏากรพิพัฒน์
  4. พ่อค้าต่างชาติสามารถซื้อสินค้าไปขายต่างประเทศได้ทุกชนิด
 16. การผูกขาดการค้า หมายถึง การกำหนดให้
  1. ชาวต่างชาติขายกระสุนดินดำให้พระคลังสินค้าเท่านั้น
  2. พ่อค้าตะวันตกเข้ามาซื้อกระสุนดินดำกับกรมท่าเพียงที่เดียว
  3. พ่อค้าตะวันตกเข้ามาซื้อขายกับพระคลังสินค้าเท่านั้น ส่วนคนจีนสามารถซื้อขายได้อย่างเสรี
  4. กรมพระคลังแต่เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ออกไปซื้อขายินค้าจากดินแดนต่างๆ
 17. การผูกขาด ในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไร
  1. ชาวจีนได้สัมปทานจากรัฐเพื่อซื้อ ขายสินค้ากับต่างชา่ติ
  2. รัฐอนุญาตให้พ่อค้าฮอลันดาชาติเดียวเข้ามาค้าขายได้
  3. กรมพระคลังสินค้าแต่ผู้เดียวที่มีสิทธิ์ซื้อขายสินค้าต้องห้าม
  4. เสนาบดีกรมท่าเท่านั้นที่สามารถค้าขายกับต่างชาติได้
 18. การผูกปี้ข้อมือจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ในอัตราค่าผูก 5 บาทต่อ 3 ปี นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  1. การเปลี่ยนแปลงสัญชาติชาวจีนในไทย
  2. การควบคุมแรงงานชาวจีนเื่พื่อเกณฑ์ไปใช้ในไทย
  3. การรับขวัญชาวจีนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น
  4. การแสดงว่าคนจีนผู้นั้นได้เสียภาษีแล้ว
 19. ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างถูกต้อง
  1. เครื่องสังคโลก หอรัษฏากรพิพัฒน์ พระคลังสินค้า
  2. เครื่องสังคโลก พระคลังสินค้า หอรัษฏากรพิพัฒน์
  3. พระคลังสินค้า เครื่องสังคโลก หอรัษฏากรพิพัฒน์
  4. หอรัษฏากรพิพัฒน์ เครื่องสังคโลก พระคลังสินค้า
 20. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5
  1. อุตสาหกรรมน้ำตาล เหมืองแร่
  2. การค้าของป่า การทำป่าไม้
  3. อุตสาหกรรมน้ำตาล การทำนา
  4. การทำนา การทำป่าไม้
 21. ข้อใดเป็นรูปแบบการค้าต่างประเทศของไทยก่อนการทำสัญญาเบาริง  ตอบ ข้อ 2Untitled-2
 22. สินค้าใดที่ทำให้อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นประสบความมั่งคั่งตอลดมาในการค้ากับต่างประเทศ
  1. ช้าง
  2. ข้าว
  3. ของป่า
  4. สังคโลก
 23. รัฐบาลดำเนินการอย่างไร สภาพเศรษฐกิจไทยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 จึีงมีเสถียรภาพมากขึ้น
  1. เก็บภาษีเงินได้
  2. ออกพันธบัตรเงินกู้
  3. ส่งออกข้าวได้มากขึ้น
  4. ออกระเบียบให้ข้าราชการออมเงินให้กับธนาคาร
 24. ภูมิประเทศแบบใดเป็นสาเหตุให้อาณาจักรสุโขทัยสร้างสรีดภงส์และตระพังต่างๆ
  1. ลานตะพักน้ำ
  2. ที่ราบเชิงเขา
  3. หุบเขาลุ่มน้ำ
  4. ที่ลุ่มน้ำขัง
 25. ในสมัยรัตนโกสินทร์มีคนไทยพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์และรับวัฒนธรรมตะวันตกบางอย่างมาเริ่มใช้แต่สมัยใด
  1. รัชกาลที่ 1
  2. รัชกาลที่ 2
  3. รัชกาลที่ 3
  4. รัชกาลที่ 4
 26. สมมติว่าท่านน้ำชาวต่างประเทศเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ชาวต่างประเทศแสดงความสนใจเรีอนยอดบนหลังคาพระที่นั่งต่างๆ เป็นพิเศษ ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยท่านควรอธิบายโดยสรุปได้ในข้อใด เพื่อให้เขาเข้าใจในวัฒนธรรมการสร้างปราสาทราชวังให้ตรงกับความสนใจเขามากที่สุด
  1. สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาล มีอายุได้ 196 ปีมาแล้ว
  2. เรีอนยอดบนหลังคาพระที่นั่งต่างๆ เป็นศิลปะทางสถาปัตยกรรมของไทยแต่โบราณ
  3. วัฒนธรรมไทยถือว่าเรือนยอดเป็นของสูง สร้างขึ้นเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น
  4. เรือนยอดเป็นของสูงใช้สำหรับเป็นที่ประทับของกษัตริย์และที่ประดิษฐานสำหรับการศาสนาเท่านั้น
 27. ถ้าท่านไปฟังการบรรเลงดนตรีไทยตามหัวข้อต่อไปนี้ ่ท่านคิดว่าข้อใดเป็น วงมโหรี ตามแบบแผนของดนตรีไทย
  1. วงเครื่องสายกับปี่ชวา
  2. วงปี่พาทย์กับวงเครื่องสาย
  3. วงปี่พาทย์กับปี่ชวา
  4. วงเครื่องสายแต่มีปี่เป็นประธาน
 28. วัดราชโอรสซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็๗พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบอะไร
  1. จีน
  2. จีนปนฝรั่ง
  3. จีนปนฝรั่งปนไทย
  4. จีนปนไทย
 29. กลุ่มคำต่อไปนี้ กลุ่มใดมีความสัมพันธ์กัน
  1. รัชกาลที่ 1 การสังคายนาพระไตรปิฏก- พระราชพิธีอาพาธพินาศ
  2. รัชกาลที่ 2-สุนทรภู่ -พระเทพโมลี
  3. รัชกาลที่ 3-ธรรมยุติกนิกาย -พระนิรันตราย
  4. รัชกาลที่ 4 -ปราสาาทพระเทพบิดา-พระที่นั่งอนันตสมาคม
 30. การแสดงอะไรต่อไปนี้ของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
  1. ลิเก
  2. โขน
  3. ละครดึกดำบรรพ์
  4. ละครผู้หญิง
 31. งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยประเภทใดที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมากที่สุด
  1. สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
  2. วรรณกรรม นาฏศิลป์
  3. สถาปัตยกรรม ดุริยางคศิลป์
  4. จิตรกรรม วรรณกรรม
 32. การรับอิทธิพลตะวันตกในระยะแรกเริ่มนั้น วัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็วและมากที่สุดคืออะไร
  1. ภาษาอังกฤษและศิลปแบบโกธิค
  2. ระบบบริหารราชการแบบกระทรวง ทบวง กรม
  3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. แนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
 33. สถาปัตยกรรมแบบประจำชาติที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งสมัยรัตนโกสินทร์คืออะไร
  1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  2. พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  3. พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  4. ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 34. ขรัวอินโข่ง มีชื่อเสียงด้านใด
  1. การวาดภาพแบบที่มีการแรงเงาและความลึก
  2. แต่งวรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาหลายเรื่อง
  3. เขียนภาพเวสสันดรที่พระอุโบสถวัดราชาธิวาส
  4. ดัดแปลงสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ในสถาปัตยกรรมไทย
 35. ทุ่งมหาราช เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับด้านใด
  1. ประวัติศาสตร์
  2. ชาตินิยม
  3. เชิดชูีวีรกรรมวีรบุรุษ
  4. ชีวิตชนบท การต่อสู้ของมนุษย์กับธรรมชาติ
 36. ผลกระทบที่สำคัญของการเปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกต่อต้านวรรณกรรมมีอย่างไร
  1. วรรณกรรมและงานเขียนของประเทศตะวันตกเป็ฯที่รู้จักกันมากขึ้น
  2. มีการตั้งวรรณคดีสโมสร และรางวัลวรรณกรรมต่างๆ
  3. งานเขียนและความรู้ต่างๆ แพร่กระจายสู่สามัญชน
  4. งานแปลและงานเขียนแบบร้อยแก้วแพร่หลายและพัฒนามากขึ้น
 37. พระประธานที่พุทธมณฑลเป็นปางใด และอยู่ในสกุลช่างศิลปะใด
  1. ปางโปรดสัตว์ รัตนโกสินทร์ตอนต้น
  2. ปางเสด็จจากสวรรค์ อยุธยา
  3. ปางลีลา สุโขทัย
  4. ปางประทับยืน เชียงแสน
 38. วรรณกรรม ปริศนา ของ ว.ณ.ประมวลมารคให้ภาพพจน์ของสังคมไทยในสมัยใดและอย่างไร
  1. ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นในสมัยใหม่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
  2. สถานะของสตรีดีขึ้นเมื่อสังคมไทยได้รับอิทธิพลตะวันตกแล้ว
  3. หลีกหนีภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและจิตใจภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  4. ระดับการศึกษาของสตรีไทยสูงขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
 39. ข้อใดเป็นตัวอย่างงานศิลปะที่ดีเด่นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. วัดสุทัศน์เทพวราราม เรือสำเภาจีนที่วัดยานนาวา ลิลิตโองการแช่งน้ำ
  2. พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม พระพุทธรูปสำริด บทละครเรื่องรามเกียรติ์
  3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรมหาปราสาท บทละครอุณรุททคำฉันท์
  4. วัดพระพายหลวง ภาพพุทธประวัติและชาดกในพระที่สั่งพุทไธสวรรค์ บทละครอิเหนา
 40. อาคารสถานแห่งแรกของไทยที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกได้แก่ข้อใด
  1. พระที่นั่งบรมพิมาน
  2. พระที่นั่งอนันตสมาคม
  3. พระที่นั่งจักรมหาปราสาท
  4. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 41. การสร้างวัฒนธรรมไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ปรากฏชัดเจนในวรรณกรรมเรื่องใด
  1. สี่แผ่นดินของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  2. เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของแถมสุข นุ่มนนท์
  3. ผู้่ดีของดอกไม้สด
  4. ละครแห่งชีวิตของ ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 42. ข้อใดเป็นลักษณะของละครใน
  1. ละครที่นิยมเล่นและดูกันในหมู่ขุนนางและชาวบ้านผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
  2. ละครที่นิยมเล่นในหมู่เจ้านาย ผู้แสดงเป็นหญิงล้วนและเวลาแสดงไม่ร้องบทเอง
  3. ละครที่นิยมในราชสำนัก  ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน แต่หากจำเป็นจะใช้ชายแสดงบ้างก็ได้
  4. ละคนที่นิยมเล่นเฉพาะในพระราชฐาน นิยมกันในหมู่เจ้าเมืองทางต้ ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
 43. เหตุใดสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทย จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างแท้จริง
  1. เพราะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
  2. เพราะช่างฝีมือที่ใช้ในการก่อสร้าง
  3. เพราะกรรมวิธีที่ใช้ในการก่อสร้าง
  4. เพราะลักษณะการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัย
 44. ลักษณะการแสดง เรื่องไกรทอง เป็นศิลปประเภทใด
  1. ลิเก
  2. ละครนอก
  3. ละครชาตรี
  4. ละครพันทาง
 45. ข้อใดเป็นตัวอย่างสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยแบบสากล
  1. พระราชวังสราญรมย์ และพระที่นั่งปราสาทพระเทพบิดร
  2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
  3. ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดเบญจมบพิตร
  4. พระที่นั่งอนันตสมาคม และที่ทำการกระทรวงมหาดไทย
 46. วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ฯยอดของความเรียงอธิบาย และมีคุณค่าทางการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธณรมเป็นอย่างยิ่ง คือเรื่องใด
  1. ไกลบ้าน
  2. พระราชพิธีสิบสองเดือน
  3. เที่ยวเมืองพระร่วง
  4. นิทานโบราณคดี
 47. วรรณกรรมข้อใดที่แสดงถึงอิทธิพลของวรรณกรรมอินเดียว
  1. อิเหนา อุณรุท
  2. รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน
  3. ศกุลตลา รามเกียรติ์
  4. ราชาธิราช อิเหนา
 48. ข้อใดที่ถือได้ว่าเป็นศิลปการละครไทยที่เลียนแบบละครโอเปร่าของตะวันตก
  1. ละครพูด
  2. ละครร้อง
  3. ละครพันทาง
  4. ละครดึกดำบรรพ์
 49. ความแตกต่างระหว่างละครในกับละครนอกคืออะไร
  1. ละครในเล่นเองร้องเอง ละครนอกเล่นตามบทพากษ์
  2. ละครในผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ละครนอกผุ้แสดงเป็ฯชายจริงหญิงแท้
  3. ละคนในเล่นเรื่องไทยแท้ ละครนอกเล่นเรื่องที่นำมาจากต่างประเทศ
  4. ละครในเน้นความสวยงาม ละครนอกเ้น้นความสนุกสนาน
 50. ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่่งจักรีมหาปราสาทคือข้อใด
  1. เป็นแบบไทยสมัยอยุธยา
  2. เป็นแบบผสมผสานระหว่างสุโขทัยกับอยุธยา
  3. เป็นแบบผสานผสานระหว่างไทยกับตะวันตก
  4. เป็นแบบยุโรปสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

Leave a comment

Filed under :: ประวัติศาสตร์ ม.6 ::, :: ประวัติศาสตร์เทอม 2 ::