Category Archives: :: ธรรมศึกษา ::

:: อนุพุทธประวัติ ปี 55 ::

 1. ข้อใดเป็นความหมายของคำวา่ อนุพุทธะ?
  1. พระสาวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้า
  2. พระสาวกผู้ประพฤติตามพระพุทธเจ้า
  3. พระสาวกผู้บวชตามพระพุทธเจ้า
  4. พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
 2. นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึง พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเวลากี่ปี?
  1. ๒๕๕๕ ปี
  2. ๒๖๐๐ ปี
  3. ๒๖๓๕ ปี
  4. ๒๖๔๐ ปี
 3. การไดร้ับยกย่องวา่ เป็นผู้เลิศในทางนั้นๆ ตรงกับข้อใด?
  1. อริยบุคคล
  2. อริยสาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 4. อญฺญาสิวต โภ โกณฺฑญฺโญ แปลว่า อย่างไร ?
  1. โกณฑัญญะบรรลุแล้วหนอ
  2. โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
  3. โกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ
  4. โกณฑัญญะปลงแล้วหนอ
 5. ปัญจวัคคียทอดทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด?
  1. สิ้นความรัก
  2. สิ้นความหวัง
  3. สิ้นความอดทน
  4. สิ้นความเพียร
 6. วาจาเช่นนี้เราไดเคยพดูแลว้ในปางก่อนหรือใครกล่าว?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระโกณฑัญญะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระสารีบุตร
 7. พระอัญญาโกณฑัญญะเผยแผ่พระศาสนาครั้งแรกที่ใด?
  1.  พาราณสี
  2. กบิลพัสดุ์
  3. โทณวัตถุคาม
  4. อุรุเวลาเสนานิคม
 8. พระอัญญาโกณฑัญญะก่อนบวชเป็นผเู้ชี่ยวชาญศาสตร์ใด?
  1. ศาสนศาสตร์
  2. ดาราศาสตร์
  3. โหราศาสตร์
  4. ไสยศาสตร์
 9. พระสาวกรูปใดเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาที่แค้วนมคธ?
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอุรุเวลกัสสปะ
  4. พระยสะ
 10. อุปติสสปริพาชกเห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด?
  1. ขณะนั่งสมาธิ
  2. ขณะแสดงธรรม
  3. ขณะเดินบิณฑบาต
  4. ขณะเดินจงกรม
 11. อุปติสสะและโกลิตะ บวชเป็นปริพาชกในสำนักของใคร?
  1. อชิตเกสกัมพล
  2. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
  3. ปูรณกัสสปะ
  4. มักขลิโคศาล
 12. พระสาวกรูปใดเปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร?
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 13. โกลิตปริพาชกและพระโมคคัลลานะเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
  1. เป็นพี่น้องกนั
  2. เป็นสหายกัน
  3. เป็นศิษยกับอาจารย์
  4. เป็นบุคคลเดียวกัน
 14. พระอุรุเวลกัสสปะบวชในพระพุทธศาสนา เพราะสาเหตุใด?
  1. พระพุทธเจาทรมานดวยฤทธ์ิ
  2. กลัวอภินิหารของพระพุทธเจ้า
  3. พระพุทธเจ้าทรงขอร้องให้บวช
  4. เห็นว่าลทัธิของตนไม่มีแก่นสาร
 15. ปิปผลิมาณพเหนโทษในการครองเรือนอย่างไรจึงออกบวช ?
  1. ต้องรับผิดชอบมาก
  2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
  3. ต้องทำแต่บาปกรรม
  4. ต้องพัวพันกับเรื่องกาม
 16. ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลีเป็นคำพูดของใคร?
  1. พระมหากัจจายนะ
  2. พระมหากัปปินะ
  3. พระมหานามะ
  4. พระมหากัสสปะ
 17. กัจจายนพราหมณเคยดำรงตา แหน่งปุโรหิตของใคร?
  1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  2. พระเจ้าจัณฑปัชโชต
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. พระเจ้าโกรัพยะ
 18. ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ ๑๖ คน มีอชิตมาณพ เป็นต้น ?
  1. โสตถิยพราหมณ์
  2. พาวรีพราหมณ์
  3.  วัสสการพราหมณ์
  4. โทณพราหมณ์
 19. พระสารีบุตร บวชใหใ้ครที่เคยถวายขาวทัพพีหน่ึงแก่ตน ?
  1. ราธพราหมณ์
  2. พาวรีพราหมณ์
  3. ปิ งคิยพราหมณ์
  4. โสตถิยพราหมณ์
 20.  พระสาวกรูปใดเป็นยอดแห่งผู้วู่าง่ายในพระธรรมวินัย?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระนันทะ
  3. พระราธะ
  4. พระฉันนะ
 21.  พระสาวกรูปใดเป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจา้ ?
  1. พระกาฬุทายี
  2. พระสีวลี
  3. พระอุบาลี
  4. พระนันทะ
 22. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นผเู้ลิศดา้นใด?
  1. พหูสูต
  2. มีตระกูลสูง
  3. ใฝ่การศึกษา
  4. ทรงพระวินัย
 23. ทุกข์เพราะถูกพรากจากคนรักเกิดข้ึนกับพระสาวกรูปใด?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระนันทะ
  4. พระภัททิยะ
 24. พระสาวกรูปใด บวชแล้วมักเปล่งอุทานว่าสุขหนอ ๆ ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระภัททิยะ
  4. พระยสะ
 25. พระสาวกรูปใด มีภารกิจมากจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ช้า ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 26. พระสาวกรูปใดไม่รู้จักคำว่าไม่มี?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระภัททิยะ
  4. พระสีวลี
 27. พระสาวกรูปใดรับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?
  1. พระอานนท์
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระมหานามะ
 28. พระมหาสาวกที่อยใู่นขณะพระศาสดาปรินิพพาน ได้แก่ขอ้ใด?
  1. พระอานนท์พระอนุรุทธะ
  2. พระสารีบุตร พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลีพระมหากสั สปะ
  4. พระโมฆราช พระสุภัททะ
 29.  พระสาวกรูปใด บำเพ็ญเพียรเดินจงกรมถึงกับเท้าเข่ามือแตก?
  1. พระโสณกฏุ ิกณั ณะ
  2. พระโสณโกฬิวิสะ
  3. พระจูฬปันถกะ
  4. พระมหาปันถกะ
 30. พระสาวกรูปใดกว่าจะบวชได้ต้องใช้ชีวิตเข้าแลก?
  1. พระมหากจัจายนะ
  2. พระกาฬุทายี
  3. พระทัพพมัลลบุตร
  4. พระรัฐบาล
 31.  พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวช อยู่ได้อย่างไร?
  1. พระปิณโฑลภารทวาชะ
  2. พระทัพพมัลลบุตร
  3. พระโสณโกฬิวิสะ
  4. พระโสณกฏุ ิกณั ณะ
 32.  พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้าคือข้อใด?
  1. อย่าประทานจีวรอนั ประณีต
  2. อย่าพาไปในที่นิมนต
  3. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา
  4. เมื่อไม่อยู่ในที่นั่นขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกคร้ัง
 33.  วัดเชตวัน ในกรุงสาวัตถีใครสร้างถวาย?
  1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 34. พระสีวลีเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด?
  1. มีลาภมาก
  2. มีบริวารมาก
  3. มีบุญมาก
  4. มีปัญญามาก
 35. สาเหตุใด ทำใหพระโสณกิฏุกัณณะบวชเป็นสามเณรถึง ๓ ปี?
  1. อายยุ งัไม่ครบ
  2. มารดาบิดาไม่อนุญาต
  3. พระอุปัชฌายไ์ม่บวชให้
  4. มีภิกษุไม่ครบ ๑๐ รูป
 36. พระจูฬปันถกะ บรรลุพระอรหัตด้วยวิธีใด?
  1. บริกรรมผ้าขาว
  2. ฟังธรรม
  3. เจริญอสุภะ
  4. เห็นผมหงอก
 37. ข้อใดเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  1. ฟังธรรมเกิดศรัทธา
  2. ต้องการเรียนมนต์
  3. เห็นโทษการครองเรือน
  4. เห็นอานิสงส์ในการบวช
 38. พระสาวกรูปใด มีความชำนาญในการระลึกชาติ?
  1. พระพากุละ
  2. พระมหากัปปินะ
  3. พระโสภิตะ
  4. พระรัฐบาล
 39. พระสาวกรูปใดใชเตโชกสิณปราบอัมพติตถนาคราชให้ส้ิ้นฤทธิ์ ?
  1. พระมหาโกฏฐิตะ
  2. พระสาคตะ
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอนุรุทธะ
 40. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายเวจกุฎีและยา ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระพากุละ
  4. พระวักกลิ
 41. การทำวัตรสวดมนต์มีความมุ่งหมายอย่างไร?
  1. เป็นการละกิเลส
  2. เป็นอุบายสงบจิต
  3. ขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ
  4. เห็นแจ้งในกองทุกข์
 42.  คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มตนด้วยคำว่าอะไร?
  1. นโม ตสฺส ภควโต
  2. อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
  3. สฺวากฺขาโต ภควตาธมฺโม
  4. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
 43. การยนิยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันไดเรียกวา่ อะไร?
  1. การขอขมา
  2. การทำวัตร
  3. สามีจิกรรม
  4. ปวารณากรรม
 44. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุร่วมกันทำ๔ รูปข้ึนไป เรียกว่าอะไร?
  1. ศีลอุโบสถ
  2. อธิษฐานอุโบสถ
  3. ปาริสุทธิอุโบสถ
  4. สังฆอุโบสถ
 45. กฐินที่พระบาทสมเดจพระเจาอยหู่ วฯั เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน ยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองคเรียกว่าอะไร?
  1. กฐินหลวง
  2. กฐินราษฎร์
  3. กฐินพระราชทาน
  4. พระกฐินต้น
 46. การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร?
  1. งานทำบุญในบั้นปลายชีวิต
  2. งานทำบุญที่ญาติจัดให้ผู้ป่วย
  3. งานทำบุญครบรอบอายุ
  4. งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
 47. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร?
  1. มงคลสมรส
  2. ทำบุญอายุครบรอบ
  3. ข้ึนบ้านใหม่
  4. ฉลองพระบวชใหม่
 48. ทักษิณานุประทาน หมายถึงการทำบุญอะไร ?
  1. สะเดาะเคราะห์
  2. ข้ึนบานใหม่
  3. อุทิศส่วนกุศล
  4. คลายวันเกิด
 49. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาลเรียกว่าอะไร ?
  1. ผ้าบังสุกุลจีวร
  2. ผาอาบน้า ฝน
  3. ผ้าอัจเจกจีวร
  4. ผ้าวัสสิกสาฎก
 50. ผ้าวัสสิกสาฎกคือผ้าเช่นไร?
  1. ผ้าเช็ดหน้า
  2. ผ้าเช็ดเท้า
  3. ผ้าอาบน้าฝน
  4. ผ้าปูนั่ง
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: อนุพุทธประวัติ ปี 56 ::

 1. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกบัขอ้ใด?
  1. พระปัจเจกพุทธเจ้า
  2. พระโสดาบัน
  3. พระอนุพุทธะ
  4. พระอนาคามี
 2. ผู้แรกเข้าถึงกระแสพระนิพพาน เป็นความหมายของข้อใด?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 3.  ผไู้ดรบยกยอ่ งวา่ เลิศในทางน้นั ๆ เรียกวา่ อะไร ?
  1. อริยบุคคล
  2. สาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 4. อญฺญาสิในค าวา่ อญฺญาสิวต โภ โกณฑญฺโญ หมายความวา่ อยา่ งไร?
  1. ได้บรรลุแล้ว
  2. ได้รู้แล้ว
  3. ได้เห็นแล้ว
  4. ได้ปลงแล้ว
 5. พระอัญญาโกณฑัญญะไดร้ับยกยอ่ งเป็นรัตตญั ญูเพราะเหตุใด?
  1. รู้ธรรมก่อนใคร
  2. บวชก่อนใคร
  3. มีประสบการณ์มาก
  4. มีความรู้มาก
 6. ข้อใด มิใช่หวัขอธรรมในอนุปุพพีกถา ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. ภาวนา
  4. เนกขัมมะ
 7.  พระสาวกที่ไดร้ับยกยอ่ งวา่ มีบริวารมาก ชื่อวา่ อะไร?
  1. อุรุเวลกสั สปะ
  2. นทีกสั สปะ
  3. คยากสั สปะ
  4. มหากสั สปะ
 8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด?
  1. อุรุเวลาเสนานิคม
  2. คยาสีสะ
  3. เชตวัน
  4. เวฬุวัน
 9. ใครเป็นกา ลังส าคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ?
  1. พระอัสสชิ
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระอุรุเวลกสั สปะ
 10. ผู้มีอายุท่านมีอินทรียผ ์อ่ งใส บวชจ าเพาะใครเป็นค าพูดของใคร?
  1. อชิตมาณพ
  2. ปุณณกมาณพ
  3. อุปติสสมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 11. อุปติสสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระมหานามะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระยส
 12. บ้านกลัลวาลมุตตคาม เป็นที่ส าเร็จพระอรหันต์ของพระสาวกรูปใด?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระมหากสั สปะ
  4. พระยส
 13. ข้อใดไม่ใช่ธุดงควตัรของพระมหากสั สปะ?
  1. ถือผ้าบังสุกุล
  2. เที่ยวบิณฑบาต
  3. อยปู่่า
  4. อยปู่่าชา
 14. วรรณะท้งั ๔ ยอ่ มเสมอกนัดวยกรรมคือการกระท า ใครกล่าว?
  1. พระมหากสั สปะ
  2. พระมหากจัจายนะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 15. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหตัก่อนบวช ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระมหากจัจายนะ
  4. พระอานนท์
 16.  พิจารณาเหนโลกอยา่ งไร มจัจุราชจึงจะไม่แลเหน ใครทูลถาม ?
  1. อชิตมาณพ
  2. โมฆราชมาณพ
  3. ปิ งคิยมาณพ
  4. โธตกมาณพ
 17. พระสาวกรูปใด ท าใหพระสารีบุตรไดช้ื่อวา่ เป็นผู้มีความกตัญญู?
  1. พระราธะ
  2. พระราหุล
  3. พระรัฐบาล
  4. พระจุนทะ
 18. เพราะเหตุใดคนท้งัหลายจึงเรียกพระอุทายวีา่ กาฬุทายี?
  1. เป็นโรค
  2. มีผิวดำ
  3. เรียกตามบิดา
  4. เรียกตามโคตร
 19. พระสาวกรูปใด บวชเพราะเคารพและเกรงใจพระพุทธเจ้า ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระนันทะ
  4. พระวักกลิ
 20. พระพุทธเจาแสดงโทษการพดู มุสาแก่ใคร?
  1. พระนันทะ
  2. พระราหุล
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 21. ราหุลเป็นพระนามที่ต้งัตามหลกัใด?
  1. มงคลนาม
  2. พิธีขนานนาม
  3. ฤษีต้งัให
  4. ค าอุทานของบิดา
 22. พระภัททิยะ มกัจะเปล่งอุทานอยเู่สมอวา่ อะไร?
  1. ทุกข์หนอ ๆ
  2. ดีหนอ ๆ
  3. สุขหนอ ๆ
  4. วนุ่ วายหนอ ๆ
 23. พระสาวกรูปใดรับปากพี่ชายวา่ จะบวชเป็นตวัแทนตระกลู ?
  1. พระอานนท์
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระมหานามะ
 24. ข้อใด มิใช่เอตทคัคะของพระอานนท?
  1. แสดงธรรมไพเราะ
  2. มีสติ
  3. พหูสูต
  4. มีความเพียร
 25. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหตั ชาเพราะมีกิจมาก?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอนุรุทธะ
 26. พระสาวกรูปใด บ าเพญเพียรอยา่ งหนกั เดินจงกรมจนเท้าแตก?
  1. พระรัฐบา
  2. พระโสณโกฬิวิสะ
  3. พระวักกลิ
  4. พระมหาปันถก
 27. พระรัฐบาลท าอยา่ งไร มาดารบิดาจึงอนุญาตให้บวช ?
  1. อดอาหาร
  2. ให้เพื่อนมาขอ
  3. ไม่ลุกจากที่นอน
  4. เที่ยวเตร่ทุกวนั
 28. พระปิณโฑลภารทวาชะไดร้ับยกยอ่ งวา่ เป็นเอตทคัคะดา ้นใด?
  1. เป็นธรรมกถึก
  2. บันลือสีหนาท
  3. มีเสียงไพเราะ
  4. สอนภิกษุณี
 29. พระบรมศาสดาทรงแต่งต้งัใครให้ท าหนาที่จดัพระไปกิจนิมนต?
  1. พระมหาปันถก
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระจุนทะ
  4. พระอานนท์
 30. อะไรเป็นเหตุใหพระโสณกฏุ ิกณั ณะเป็นสามเณรถึง ๓ ปี?
  1. อายยุ งัไม่ครบ
  2. มีภิกษุไม่ครบ
  3. ไม่มีผอู้นุญาต
  4. ไม่มีอุปัชฌาย์
 31. พระสาวกรูปใด มีรูปสตรีตามหลงัเพราะบาปกรรมในชาติก่อน ?
  1. พระโกณฑธาน
  2. พระปิ ลินทวัจฉะ
  3. พระพากุละ
  4. พระสุภูติ
 32. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระพากุละ
  4. พระวักกลิ
 33. พระวกักลิออกบวชเพราะมีอธัยาศยัอยา่ งไรในพระพุทธเจ้า ?
  1. หลงรูป
  2. หลงเสียง
  3. หลงธรรม
  4. หลงคารม
 34. พระสาวกรูปใด พดู จาไม่ไพเราะแต่มีวาจาศกัด์ิสิทธ์ิ?
  1. พระปิ ลินทวัจฉะ
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระมหาปันถก
  4. พระราธะ
 35. ข้อใดไม่เกี่ยวของกบั พระกมุ ารกสั สปะ?
  1. บวชแต่เดก
  2. พระราชาชุบเล้ียง
  3. แม่เป็นภิกษุณี
  4. เป็นธรรมกถึก
 36. ใครตัดสินอธิกรณ์เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกมุ ารกสั สปะ?
  1. พระมหากสั สปะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอุบาลี
  4. พระอานนท์
 37. พระสาวกรูปใด ช านาญในการระลึกรู้อดีตชาติ?
  1. พระพากุละ
  2. พระโสภิตะ
  3. พระรัฐบาล
  4. พระโมคคัลลานะ
 38. พระมหากปั ปินะก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร?
  1. ปุโรหิต
  2. อ ามาตย์
  3. พ่อคา
  4. กษัตริย์
 39. พระสาวกรูปใดอยใู่นครรภมารดาถึง ๗ ปี๗ เดือน ๗ วัน ?
  1. พระราหุล
  2. พระสีวลี
  3. พระพากุละ
  4. พระกงัขาเรวตะ
 40. ใครบรรลุพระอรหัต แต่ยงัไม่ทนั บวชกน ิพพาน ?
  1. พระมหากจัจายนะ
  2. พระกงัขาเรวตะ
  3. พระพาหิยะ
  4. พระสีวลี
 41. ศาสนพิธีแรม ๑ ค ่า เดือน ๘ กา หนดให้เป็นวันอะไร ?
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันธรรมสวนะ
  4. วันเทโวโรหณะ
 42. ข้อใดเป็นอานุภาพของพระปริตร ?
  1. ร ่ารวยเงินทอง
  2. อายุยืน
  3. ขจัดทุกข์ภัยโรค
  4. เจริญดวยยศศกัด์ิ
 43. ทักษิณานุประทาน มีความหมายตรงกบัขอใด?
  1. ท าบุญวนั เกิด
  2. ท าบุญอายุ
  3. ท าบุญข้ึนบานใหม่
  4. ท าบุญให้ผู้ตาย
 44. การท าบุญสตมวาร หมายถึงการท าบุญครบวนั ตายกี่วนั ?
  1. ๗ วัน
  2. ๕๐ วัน
  3. ๑๐๐ วัน
  4. ๓๖๕ วัน
 45. สวดมาติกาบังสุกุลในงานพระราชพิธีเรียกวา่ อยา่ งไร?
  1. สวดแจง
  2. สดับปกรณ์
  3. สวดมาติกา
  4. สวดพระอภิธรรม
 46. เทศน์มหาชาติเป็นการเทศน์ชาดกใด?
  1. มโหสถ
  2. สุวรรณสาม
  3. มหาเวสสันดร
  4. มหาชนก
 47.  การฟังเทศน์จัดเป็นการบ าเพญกศุ ลอยา่ งหน่ึง เรียกวา่ อะไร ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ธัมมัสสวนมัย
  4. ธัมมเทสนามัย
 48. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาลคือผ้าชนิดใด?
  1. ผ้าวัสสิกสาฎก
  2. ผ้าอาบน้า ฝน
  3. ผ้าบังสุกุลจีวร
  4. ผ้าอัจเจกจีวร
 49. การทอดกฐิน หมดเขตกลางเดือนใด?
  1. เดือน ๑๑
  2. เดือน ๑๒
  3. เดือนอ้าย
  4. เดือนยี่
 50. เวจกุฎีหมายถึงสถานที่ใด?
  1. ห้องนอน
  2. ห้องรับแขก
  3. ห้องพยาบาล
  4. ห้องสุขา

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ ปี 46 ::

 1. ประเทศใด ไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1.  เนปาล
  2. ศรีลังกา
  3. อินเดีย
  4. ปากีสถาน
 2. ชนเผ่าใด เป็นชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป ?
  1. มิลักขะ
  2. อริยกะ
  3. อารยัน
  4. อินเดียแดง
 3. ชนเหล่าใดในสังคมอินเดีย ถูกเหยียดหยามมากที่สุด ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. ศูทร
  4. จัณฑาล
 4. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?
  1. พระเจ้าสีหหนุ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าสุปปพุทธะ
 5. ค าว่า “ สัิทธ่ตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้มีโภคะ
  2. ผู้มีความต้องการส าเร็จ
  3. ผู้มีความรู้
  4. ผู้มีความประพฤติดี
 6. หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
  1. ขนานพระนาม
  2. พระมารดาสิ้นพระชนม์
  3. อสิตดาบสมาเยี่ยม
  4. ท านายพระลักษณะ
 7. ดาบสที่ท านายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเป็น ๒ อย่างชื่อว่าอะไร ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อุทกดาบส
  4. กบิลดาบส
 8. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 9. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตที่ใด ?
  1. ริ่มฝั่งแม่น ้าเนรัชชรา
  2. ริ่มฝั่งแม่น ้าคงคา
  3. ริ่มฝั่งแม่น ้ายมุนา
  4. ริ่มฝั่งแม่น ้าอโนมา
 10. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. พระอินทร์
  3. ฆฏิการพรหม
  4. นายฉันนะ
 11. พระมหาบุรุษทรงเลิกบ าเพ็ชทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  1. ทรงท้อพระทัย
  2. ทรงเบื่อหน่าย
  3. ทรงคลายความเพียร 
  4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
 12. การที่ทรงบ าเพ็ชทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ?
  1. กามสุขัลลิกานุโยค 
  2. อัตตกิลมถานุโยค
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. เนกขัมมปฏิปทา
 13. ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาอะไร ?
  1. พระสูตร
  2. พระอภิธรรม
  3. พระวินัย
  4. ปฏิจจสมุปบาท
 14. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันอะไร ?
  1. วันเพ็ชเดือน ๓
  2. วันเพ็ชเดือน ๖
  3. วันเพ็ชเดือน ๘
  4. วันเพ็ชเดือน ๑๒
 15. รุ่งเช้าของวันตรัสรู้ ใครถวายพระกระยาหารแด่พระพุทธเจ้า ?
  1. นางวิสาขา
  2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  3. นางสุชาดา
  4. ปัชจวัคคีย์
 16. บุคคลที่เข้าถึงรัตนะ ๒ เป็นคู่แรก คือใคร ?
  1. นางวิสาขา – อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร – พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. ตปุสสะ – ภัลลิกะ
  4. มารดาและบิดาของพระยสะ
 17. บุคคลประเภท “ ปทปรมะ ” คือบุคคลประเภทใด ?
  1. มีปัญญาเฉียบแหลม
  2. มีปัญญาระดับปานกลาง
  3. มีปัญญาพอแนะน าได้
  4. ด้อยปัญญา
 18. เมื่อพระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมแล้ว ทรงคิดถึงใครเป็นคนแรก ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. กบิลดาบส
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
 19. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่วัน ?
  1. ๒๙ วัน
  2. ๓๙ วัน
  3. ๔๙ วัน
  4. ๕๙ วัน
 20. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาแรกที่ใด ?
  1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  2. วัดเวฬุวัน
  3. วัดเชตวัน
  4. ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม
 21. พระโกณฑัชชะ ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 22. ในชฎิล ๓ พี่น้อง คนที่ ๒ มีชื่อว่าอะไร ?
  1. อุรุเวลกัสสปะ
  2. คยากัสสปะ
  3. นทีกัสสปะ
  4. กุมารกัสสปะ
 23. พระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงอุทานของยสกุลบุตรในเวลาใด ?
  1. เที่ยงคืน
  2. จวนใกล้รุ่ง
  3. ขณะบิณฑบาต
  4. ก าลังเสวยพระกระยาหาร
 24. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1. นางวิสาขา
  2. พระนางมัลลิกา
  3. มารดาของพระยสะ
  4. พระนางพิมพา
 25. ขณะประทับอยู่ที่ต้นพหุปุตตนิโครธ พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาท ๓ ข้อแก่ใคร ?
  1. ปิปผลิมาณพ
  2. อุปติสสมาณพ
  3. โกลิตมาณพ
  4. อชิตมาณพ
 26. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
  1. ๕๐ องค์
  2. ๖๐ องค์
  3. ๗๐ องค์
  4. ๑,๒๕๐ องค์
 27. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. เวฬุวัน
  2. เชตวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าเชตุ
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 29. อุบายส าหรับแก้ความง่วง พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 30. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  1. ๗ วัน
  2. ๑๒ วัน
  3. ๑๕ วัน
  4. ๒๐ วัน
 31. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. อนุปุพพีกถา
  3. อริยธรรม
  4.  เวทนาปริคคหสูตร
 32. ภรรยาของปิปผลิมาณพมีนามว่าอย่างไร ?
  1. ยโสธรา
  2. ปชาบดี
  3. กีสาโคตมี
  4. ภัททกาปิลานี
 33. ใครเป็นผู้ถวายปิณฑบาตครั้งสุดท้าย แด่พระพุทธเจ้า ?
  1. วิสาขามหาอุบาสิกา
  2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  3. นางสุชาดา
  4. นายจุนทะ
 34. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารที่หมู่บ้านอะไร ?
  1. เวฬุวคาม
  2. กัลลวาลมุตตคาม
  3. ภัณฑุคาม
  4. นาลันทา
 35. ในคราวเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๖๐ ปี
  2. ๗๐ ปี
  3. ๘๐ ปี
  4. ๙๐ ปี
 36. ปัจฉิมโอวาท พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับอะไร ?
  1. ความไม่ประมาท
  2. ความเพียร
  3. ความทุกข์
  4. ความสามัคคี
 37. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้าย ?
  1. อุปกาชีวก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 38. สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือที่ใด ?
  1. บริโภคเจดีย์
  2. มกุฏพันธนเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 39. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์
  4. วัสสการพราหมณ์
 40. ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 41. แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนพิธี
  2. กุศลพิธี
  3. ทานพิธี
  4. บุญพิธี
 42. บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ?
  1. ศีล สมาธิ ปัชชา
  2. ทาน ศีล ภาวนา
  3. ทาน ศีล สมาธิ
  4. ทาน ศีล ปัชชา
 43. ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นความหมายของข้อใด ?
  1. อุบาสิกา
  2. อุบาสก
  3. พุทธมามกะ
  4. สาวก
 44. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้ง
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. ข้อ ข. ข้อ ค. ถูก
 45. ข้อใด ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
  1. วันวิสาขบูชา
  2.  วันอัฏฐมีบูชา
  3.  วันอาสาฬหบูชา
  4. วันมาฆบูชา
 46. ค าว่า “ มย ภนฺเต วิสัุ วิสัุ รกฺขณตฺถําย…” เป็นค าอะไร ?
  1. คำอาราธนาพระปริตร
  2. คำอาราธนาธรรม
  3. คำอาราธนาศีล
  4. คำอาราธนาพระสงฆ์
 47. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ?
  1. นายพานพบทำบุญอุทิศให้นางแสนเสน่ห์
  2. นางชวนชมท าบุชอายุครบ ๖๐ ปี
  3. กำนันช้างท าบุชขึ้นบ้านใหม่
  4. ผู้ใหญ่ลีทำบุญครบรอบวันแต่งงาน
 48. ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?
  1. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
  2. อิท เม าตีน โหตุ สุขิตา โหนฺตุ าตโย
  3. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร ฯ
  4. อิมินา ปุญฺ กมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา ฯ
 49. การทอดกฐินกำหนดให้ท าในช่วงเวลาใด ?
  1. ก่อนเข้าพรรษา ๑ เดือน
  2. หลังเข้าพรรษา ๑ เดือน
  3. ก่อนออกพรรษา ๑ เดือน
  4. หลังออกพรรษา ๑ เดือน
 50. ข้อใด เป็นวิธีประเคนของพระที่ถูกต้อง ?
  1. พระสิงห์รับถาดอาหารจากมือโยมแม่
  2. เด็กหชิงอ้อยกับเพื่อนช่วยกันยกโต๊ะอาหารถวายพระ
  3. เด็กชายนิดถวายอาหารในเวลาบ่าย
  4. นางสาวจินวางปิ่นโตอาหารลงบนผ้ากราบของพระกริสนัย

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ 44 ::

 1. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1. อินเดีย
  2. ปากีสถาน
  3. ไทย 
  4. เนปาล
 2. พวกพลเรือนที่มีอาชีพท านา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 3. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?
  1. ศาสนาพุทธ
  2. ศาสนาพราหมณ์
  3.  ศาสนาเชน
  4. ศาสนาซิกซ์
 4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระเจ้าชัยเสนะ
  4. พระเจ้าสีหหนุ
 5. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอัญชนะ
  3. พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าชัยเสนะ
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?
  1. สวนเวฬุวัน
  2. สวนลุมพินีวัน
  3.  สวนอัมพวัน
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 7. ลักษณะของพระมหาบุรุษ ใครเป็นผู้ท านายคนแรก ?
  1. อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. โกณฑัญญพราหมณ์
  4. อสิตดาบส
 8. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๑๕ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ?
  1. ใต้ต้นโพธิพฤกษ์
  2. ใต้ต้นไทร
  3. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
  4. ใต้ต้นจิก
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?
  1. ริมฝั่งแม่น ้าอโนมา
  2. ริมฝั่งแม่น ้าเนรัญชรา
  3. ริ่มฝั่งแม่น ้าคงคา
  4. ริมฝั่งแม่น ้าสินธู
 11. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครน าบาตรและจีวรมาถวาย ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. ท้าวสักกเทวราช
  3. ท้าวจาตุมหาราช
  4. ฆฏิการพรหม
 12. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ใจยังยินดีอยู่ในกาม เปรียบได้กับอะไร ?
  1. ไม้สดแช่อยู่ในน ้า
  2. ไม้สดที่อยู่บนบก
  3. ไม้แห้งที่อยู่บนบก
  4. ถูกทุกข้อ
 13. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๓๖ พรรษา
  4. ๔๕ พรรษา
 14. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนจงกรมเจดีย์
  3. ต้นอชปาลนิโครธ
  4. ต้นราชายตนะ
 15. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร ?
  1. ตปุสสะและภัลลิกะ 
  2. โสตถิยพราหมณ์
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. บิดาของยสกุลบุตร
 16. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร ?
  1. พกาพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3. มหาพรหม
  4. สหัมบดีพรหม
 17. . ” ที่สุด ๒ อยา่ งและทางสายกลาง ” อยู่ในพระสูตรไหน ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 18. พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?
  1. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓
  2. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖
  3. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘
  4. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๙
 19. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. ปุพพาราม
  4. เวฬุวัน
 20. ” ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร ” ใครกล่าว ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. ปิปผลิมาณพ
  4. ทีฆนขปริพาชก
 21. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ทีฆนขปริพาชก
  2. สุภัททปริพาชก
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหาโมคคัลลานะ
 22. พระมหาโมคคัลลานะ ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน ?
  1. ถ ้าสุกรขาตา
  2. ถ ้าสัตตบรรณคูหา
  3. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
  4. บ้านนาลันทา
 23. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. อชิตมาณพ
  4. ปิปผลิมาณพ
 24. ผู้ท าบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คนแรกคือใคร ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
 25. ” ไม่ชูงวงเข้าไปส่ตู ระกลู ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล
  2. ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
  3. ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล
  4. ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล
 26. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง คือวิธีใด ?
  1. ติสรณคมนูปสัมปทา
  2. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  3. ญัตติจตุตถกรรม
  4. ถูกทุกข้อ
 27. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. เวฬุวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้ส าเร็จ ?
  1. กาฬุทายีอ ามาตย์
  2. ฉันนอ ามาตย์
  3. สันตติอ ามาตย์
  4. พระอานนท์
 29. พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
  1. นาลันทา
  2. เวฬุวคาม
  3. เวฬุวัน
  4. กุสินารา
 30. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. อนิมมิสเจดีย์
  3. รัตนฆรเจดีย์
  4. ปาวาลเจดีย์
 31. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. นายจุนทะ
  3. นางวิสาขา
  4. นางสุชาดา
 32. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 33.  พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองกุสินารา 
  4. เมืองสาวัตถี
 34. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ?
  1. ที่ประสูติ
  2. ที่ตรัสรู้
  3. ที่ปรินิพพาน
  4. ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 35. สถานที่ใด เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
  1. มกุฏพันธนเจดีย์
  2. ปาสาณเจดีย์
  3. อนิมมิสเจดีย์
  4. รัตนฆรเจดีย์
 36. ใครท าหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. มัลลกษัตริย์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์
  4. พระอานนท์
 37. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. พระธรรมวินัย
 38. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  1. ความสันโดษ
  2. ความไม่ประมาท
  3. ความกตัญญู
  4. ถูกทุกข้อ
 39. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. ธรรมเจดีย์
  3. บริโภคเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 40.  อะไร คือมูลเหตุแห่งการท าสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
  1. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา
  2. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
  3. มีผู้ละเมิดพระธรรมวินัย
  4. ถูกทุกข้อ
 41. ค าว่า ” อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ?
  1. การจ าศีล
  2. การรักษาศีล
  3. การถือศีล
  4. การเข้าจ า
 42. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?
 43. ๓ วัน
 44. ๔ วัน
 45. ๕ วัน
 46. ๖ วัน
 47. การเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. ทานพิธี
  3. บุญพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 48. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  3. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  4. วันปรินิพพาน
 49. การถวายทานในข้อใด จัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน ?
  1. สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด
  2. หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
  3. มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ
  4. ตะวันท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน
 50. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
  1. วันพระเจ้าเปิดโลก
  2. วันแสดงปฐมเทศนา
  3. วันประสูติ
  4. วันปรินิพพาน
 51. ข้อใด ไม่ใช่พิธีท าบุญงานมงคล ?
  1. งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  2. งานบวช
  3. งานท าบุญอายุ
  4. งานท าบุญอัฐิ
 52.  ” สวดพระพุทธมนต์ ” ใช้ส าหรับงานประเภทใด ?
  1. งานมงคล
  2. งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. งานอวมงคล
  4. งานท าบุญอายุ
 53. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. ก และ ข ถูก
 54. การกรวดน ้ามุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน
  4. เพื่อให้เทวดารับรู้

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ 45 ::

 1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  1. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
  2. ความเป็นไปของพระสาวก
  3. ความเป็นไปของนักบวช
  4. ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔
 2. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง ?
  1. กษัตริย์ พราหมณ์
  2. พราหมณ์ ฮินดู
  3. อริยวงศ์ โกลิยวงศ์
  4. อริยกะ มิลักขะ
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. จัณฑาล
  2. แพศย์
  3. พราหมณ์
  4. ศูทร
 4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์ ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
  3.  พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าสุทโธทนะ
  5. เจ้าชายสิทธัตถะ
 5. ก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้ เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด ?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. ดาวดึงส์
 6. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าอัญชนะ
  4. พระเจ้าโธโตทนะ
 7. สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?
  1. ศรีลังกา
  2. อินเดีย
  3. เนปาล
  4. ปากีสถาน
 8. วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  2. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  3. วันขึ้น ๘ ค ่า เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  4. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
 9. พระนามว่า ” สิทธัตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้มีพระรูปงาม
  2. ผู้มีวาสนาบารมี
  3. ผู้มีความต้องการส าเร็จ
  4. ผูม้ศีกัด์ใิหญ่
 10. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร ?
  1. พระนางปชาบดี
  2. พระนางกาญจนา
  3. พระนางรูปนันทา
  4. พระนางอมิตา
 11. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. อสิตดาบส
  2. อุททกดาบส
  3. โกณฑัญญะ
  4. วิศวามิตร
 12. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร ?
  1. พิธีมงคลสมรส
  2. พิธีโสกันต์
  3. พิธีแรกนาขวัญ
  4. พิธีเกี่ยวข้าว
 13. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?
  1. พระนางมัลลิกา
  2. พระนางพิมพา
  3. พระนางโรหิณี
  4. พระนางรูปนันทา
 14. ข้อใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 15. เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๑๖ ปี
  2. ๒๕ ปี
  3. ๒๖ ปี
  4. ๒๙ ปี
 16. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ เรียกว่าอะไร ?
  1. มหาภิเนษกรมณ์
  2. มหาอธิษฐาน
  3. มหาบารมี
  4. มหาทาน
 17. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. ไตรสรณคมน์
  3. อธิษฐานเพศ
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 18. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงประทับแรมที่ไหน ?
  1. ป่ามหาวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อนุปิยอัมพวัน
 19. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงเข้าศึกษาในส านักของใคร ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. ครูวิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อสิตดาบส
 20. พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน ?
  1. สวนลุมพินี
  2. สวนตาลหนุ่ม
  3. อุรุเวลาเสนานิคม
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 21. ทุกกรกิริยาที่ทรงบ าเพ็ญวาระแรก คืออะไร ?
  1. ทรงอดอาหาร เสวยแต่น้อย
  2. ทรงกดพระทนต์ ด้วยพระทนต์
  3. ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
  4. ทรงท าพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง
 22. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร ?
  1. ปฏิสัมภิทา ๔
  2. มรรค ๘
  3. อริยสัจ ๔
  4. อริยวงศ์ ๔
 23. พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร พร้อมทั้งเสนามาร ด้วยอะไร ?
  1. ศีล
  2. สมาธ
  3. สัจจะ
  4. บารมี
 24. ญาณใด สามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ?
  1. อาสวักขยญาณ
  2. จุตูปปาตญาณ
  3. อนาคตังสญาณ
  4. บารมีญาณ
 25. ตปุสสะกับภัลลิกะ ๒ พาณิช พบพระพุทธเจ้าที่ใด ?
  1. ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ
  2. ต้นมุจลินท์
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นไทร
 26. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก ตลอด ๗ วัน ที่ไหน ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนฆรเจดีย์
  3. ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ
  4. รัตนจงกรมเจดีย์
 27. พระปัญจวัคคีย์ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 28. ธรรมอะไร ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตร เป็นเบื้องต้น ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ไตรลักษณ์
  3. อนุปุพพีกถา
  4. อริยสัจ ๔
 29. พระสูตรใด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง ?
  1. สักกปัญหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 30. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ของพระพุทธเจ้า ?
  1. พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
  2. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
  3. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
  4. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร
 31. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าเชตุ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 32. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 33. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?
  1. สุภมาณพ
  2. สิงคาลมาณพ 
  3. นันทมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 34. เมืองใด ที่พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาถึง ๒๕ ปี ?
  1. พาราณสี
  2. เวสาลี
  3. สาวัตถี 
  4. กุสินารา
 35. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1. สามเณรราหุล
  2. สามเณรบัณฑิต
  3. สามเณรสังกิจจะ
  4. สามเณรสุมนะ
 36. พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองปาฏลีบุตร
  4. เมืองกุสินารา
 37. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใด จึงรู้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระสุภัททะ
 38. พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษา จึงปรินิพพาน ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๔๕ พรรษา
  3. ๖๕ พรรษา
  4. ๘๐ พรรษา
 39. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ?
  1. สถานที่ประสูติ
  2. สถานที่ตรัสรู้
  3. สถานที่ปลงอายุสังขาร
  4. สถานที่ปรินิพพาน
 40. การร้อยกรองพระธรรมวินัย จัดเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคายนา
  2. สังคหะ
  3. สังวัธยาย
  4. สันนิบาต
 41. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?
  1. ช่วยเหลือคนตาบอด
  2. ท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. รักษาอุโบสถศีล
  4. ถวายสังฆทาน
 42. การท าบุญในวันคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 43. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 44.  การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
  1. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
  2. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
  3. ท าบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
  4. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง
 45. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?
  1. งานโกนจุก
  2. งานมงคลสมรส
  3. งานท าบุญบวชนาค
  4. งานท าบุญฉลองอัฐิ
 46. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ ในงานอวมงคล ?
  1. พระพุทธรูป
  2. ขันน ้ามนต์
  3. สายสิญจน์
  4. ที่กรวดน ้า
 47. การอาราธนาพระปริตร ให้ท าต่อจากอะไร ?
  1. จุดเทียน ธูป
  2. บูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาศีล
  4. รับศีล
 48. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องให้ศีล ?
  1. พระรูปที่ ๑ 
  2. พระรูปที่ ๒
  3. พระรูปที่ ๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 49. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องรับ สัพพี ?
  1. พระรูปที่ ๑
  2. พระรูปที่ ๒
  3. พระรูปที่ ๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 50. การกรวดน ้า จะต้องท าในเวลาใด ?
  1. เมื่อพระสงฆ์ว่า ยถา
  2. เมื่อพระสงฆ์รับ สัพพีติโย
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัด สัคเค
  4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: วินัย 56 ::

 1. พื้นฐานของศีลคืออะไร?
  1. สติ-สัมปชัญญะ
  2. หิริ-โอตตัปปะ
  3. ขันติ-โสรัจจะ
  4. เจตนา
 2. เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกายวาจา เรียกว่าอะไร?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 3. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีลคืออะไร?
  1. ทำใจให้สงบ
  2. ละกิเลส
  3. ฝึกกายวาจา
  4. ดับทุกข์
 4. บุคคลควรมีสิ่งใดเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ภาวนา
 5. หลกัปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดีไดแ้ก่ขอ้ใด?
  1. รักษาศีล
  2. เจริญสมาธิ
  3. อบรมปัญญา
  4. เจริญภาวนา
 6. การงดเว้นสิ่งใดจัดเป็นการรักษาศีล?
  1. ข้อห้าม
  2. กฎเกณฑ์
  3. ระเบียบ
  4. ข้อบังคับ
 7. ศีลข้อ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีคุณธรรมใด?
  1. เมตตา-กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติ
 8. ข้อใดเป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?
  1. ทำแท้ง
  2. ลักทรัพย์
  3. เสพยาบ้า
  4. พูดโกหก
 9. คำว่าทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงทำใหเ้ป็นอย่างไร?
  1. บาดเจ็บ
  2. พิการ
  3. ลำบาก
  4. ตาย
 10. รับฝากสิ่งของแลว้ไม่ยอมคืน เป็นโจรกรรมประเภทใด?
  1. ลักลอบ
  2. เบียดบัง
  3. ยักยอก
  4. ฉ้อโกง
 11. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่า อะไร ?
  1. กรรโชก
  2. สับเปลี่ยน
  3. .เบียดบัง
  4. ตระบัด
 12. การขายสิ่งของไม่แท้ว่าเป็นของแท้เป็นโจรกรรมประเภทใด?
  1. ปลอม
  2. ลวง
  3. หลอก
  4. ตู่
 13. คดในข้องอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
 14. การประพฤติผิดประเวณีถือว่าล่วงละเมิดศีลขอ้ใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
 15. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมประดับใคร ?
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. ยา่
  4. ยาย
 16. ภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีเรียกว่ามีคุณธรรมใด?
  1. สทารสันโดษ
  2. ปติวัตร
  3. คิหิปฏิบัติ
  4. วัตรปฏิบัติ
 17. มุสาวาท เกิดขึ้นได้ทางใดบ้าง ?
  1. กายกับวาจา
  2. .กายกบัใจ
  3. วาจากบัใจ
  4. กายวาจาใจ
 18. รู้แต่สั่นศีรษะวา่ ไม่รู้เป็นความเทจ็เกิดข้ึนทางใด?
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 19. ค าพดู เช่นใด ท าให้แตกความสามัคคี?
  1. ส่อเสียด
  2. หลอก
  3. สับปลับ
  4. กลับค า
 20. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. พดู ใหแ้ตกกนั
  2. พูดกลับค า
  3. พดู เกินจริง
  4. พดู เล่นส านวน
 21. ผมู้ีปกติไม่พดู มุสายอ่ มไดร้ับผลเช่นใด?
  1. น่าเชื่อถือ
  2. อายุยืน
  3. สุขภาพดี
  4. ไม่หลงลืม
 22. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ยาเสพติด
 23. ข้อใดเป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
  1. อายสุ ้ัน
  2. ยากจน
  3. เสียสัตย์
  4. เสียสติ
 24. กิริยางดเวน้จากขอ้หา้ม เรียกวา่ อะไร ?
  1. วิรัติ
  2. สัมปัตตวิรัติ
  3. สมาทานวิรัติ
  4. สมุจเฉทวิรัติ
 25. สมุจเฉทวิรัติเกิดข้ึนแก่บุคคลใด?
  1. สามัญชน
  2. ปุถุชน
  3. อริยบุคคล
  4. กลัยาณชน
 26. การรับศีลจากพระสงฆ์จัดเป็นวิรัติใด?
  1. สมาทานวิรัติ
  2. สัมปัตตวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 27. ศีลขอ้ไม่ลกัทรัพย์คู่กบักลัยาณธรรมใด?
  1. ความสัตย์
  2. เมตตา
  3. อาชีพสุจริต
  4. สติรอบคอบ
 28. การช่วยเหลือคนบาดเจบ็จดัเป็นกลัยาณธรรมใด?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. สัมมาชีพ
  4. สติรอบคอบ
 29. ไม่ฆ่าสัตว์แต่ปราศจากกรุณา ตรงกบัขอ้ใด?
  1. มีศีลธรรม
  2. มีศีลขาดธรรม
  3. ขาดศีลมีธรรม
  4. ไม่มีศีลธรรม
 30. กลัยาณธรรมขอ้สนับสนุนการแกป้ัญหาสังคมดา้นใด?
  1. อาชญากรรม
  2. โจรกรรม
  3. ทุจริตคอรัปชนั่
  4. ยาเสพติด
 31. โครงการพระราชดด าริเรื่องใด สนับสนุนศีลข้อ ๒ ?
  1. ฝายแม้ว
  2. แกม้ลิง
  3. แกล้งดิน
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
 32. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต จดัเป็นกลยาณธรรมใด ั ?
  1. สัมมาอาชีวะ
  2. ความมีสัตย์
  3. ความมีสติ
  4. ความมีเมตตา
 33. ลูกจางตรงต่อเวลา ชื่อวา่ ประพฤติเป็นธรรมในขอ้ใด?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 34. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ชื่อวา่ ประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. อาชีพ
 35. คุณธรรมที่ส่งเสริมศีลขอ้๓ ใหม้นั่ คงยงิ่ ข้ึน ตรงกบัขอ้ใด?
  1. สติ
  2. ซื่อตรง
  3. ภักดี
  4. ส ารวมในกาม
 36. สามีภรรยาจะซื่อสัตยต์ ่อกนั ตอ้งปฏิบตัิตามกลัยาณธรรมขอ้ใด?
  1. เมตตากรุณา
  2. อาชีพสุจริต
  3. ส ารวมในกาม
  4. กตัญญู
 37. ผปู้ระพฤติตามกลัยาณธรรมขอ้๓ ยอ่ มไดร้ับผลเช่นใด?
  1. มีเมตตา
  2. ไวว้างใจกนั
  3. มีความกตัญญู
  4. มีความภักดี
 38. กลัยาณธรรมขอ้๓ เป็นหลกัปฏิบตัิระหวา่ งใคร?
  1. ลูก-พ่อแม่
  2. ศิษย์-อาจารย์
  3. สามี-ภรรยา
  4. พี่-น้อง
 39. การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด?
  1. สวามิภกัด์ิ
  2. ซื่อตรง
  3. เที่ยงธรรม
  4. กตัญญู
 40. ความเที่ยงธรรมในกลัยาณธรรมขอ้ ๔ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. ตรงต่อหนา้ที่
  2. ตรงต่อมิตร
  3. ภกัดีต่อนาย
  4. รู้คุณท่าน
 41. ความสวามิภกัด์ิในกลัยาณธรรมขอ้ ๔ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. ไม่ฆ่านอ้ง
  2. ไม่ฟ้องนาย
  3. ไม่ขายเพื่อน
  4. ไม่ทรยศนาย
 42.  การประพฤติซื่อตรงต่อมิตร ตรงกบัขอ้ใด?
  1. แนะน าให้ท าดี
  2. ให้ความยุติธรร
  3. ไม่ลบหลู่
  4. ไม่ใหท า ้ชวั่
 43. ความมีสติในการใช้จ่ายจัดเข้าในข้อใด?
  1. การบริโภค
  2. การวางตัว
  3. การท างาน
  4. ไม่ประมาทในธรรม
 44. ความมีสติรอบคอบ สนับสนุนศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 45. การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ หมายถึงข้อใด?
  1. ท างานเต็มเวลา
  2. บริการลูกค้า
  3. ขายตามราคา
  4. ขายถูก
 46. ผปู้ระมาทเลินเล่อในการท างาน มีลกัษณะเช่นใด?
  1. ขวนขวาย
  2. ทอดธุระ
  3. รับผิดชอบ
  4. ตรงเวลา
 47. กลัยาณธรรมขอ้ใด ส่งเสริมใหค้นไม่ดื่มสุรา ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สติรอบคอบ
  4. ความมีสัตย์
 48. การบ าเพ็ญสมถวิปัสสนา ชื่อวา่ มีสติในเรื่องใด?
  1. การบริโภค
  2. การวางตน
  3. การท างาน
  4. การประพฤติธรรม
 49. ค าวา่ สีเลน โภคสมฺปทา มีความหมายตรงกบัขอ้ใด?
  1. ศีลท าให้สวย
  2. ศีลท าให้รวย
  3. ศีลท าใหส้ ูงส่ง
  4. ศีลท าให้สงบ
 50. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยอะไร?
  1. ศีลธรรม
  2. ทรัพย์สมบัติ
  3. พวกพ้อง
  4. หน้าที่การงาน

 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

Protected: :: วินัย 57 ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ธรรมศึกษา ::