Category Archives: :: ธรรมศึกษา ::

:: ธรรม 44 ::

 1. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
  1. สีลสิกขา
  2. จิตตสิกขา   
  3. ปัญญาสิกขา
  4. ถูกทุกข้อ
 2. สมาธิมีทั้งผิดและถูก ข้อใดมิใช่สมาธิที่ถูกต้อง ?
  1. สะกดใจมิให้หลับ
  2. สะกดใจมิให้ฟุ้งซ่าน
  3. สะกดใจมิให้โกรธ
  4. สะกดใจมิให้เป็นโรค
 3. ข้อใด จัดเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ?
  1. สิ่งที่เกิด แปรและดับในที่สุด
  2. อรูปธรรม สภาวะมิใช่รูป
  3. พระอริยบุคคล
  4. พระนิพพาน
 4. ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธชินราช จัดเป็นบูชาชนิดใด ?
  1. อามิสบูชา   
  2. ปฏิบัติบูชา
  3. สักการบูชา
  4. พุทธบูชา
 5. คนประกอบอาชีพโดยสุจริต ชื่อว่าแสวงหาด้วยวิธีใด ?
  1. อเนสนา
  2. อนริยปริเยสนา
  3. ปริเยสนา
  4. อริยปริเยสนา
 6. ข้อใด จัดเข้าในมหาภูตรูป รูปใหญ่ ?
  1. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  2. ดิน น้ำ ลม ไฟ
  3. รูป เสียง กลิ่น รส
  4. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
 7. นิรามิสสุข หมายถึงสุขในข้อใด ?
  1. สุขเพราะมีทรัพย์
  2. สุขเพราะมียศ
  3. สุขเพราะมีอาชีพสุจริต
  4. สุขเพราะชนะใจตนเอง
 8. ๑๐ ปี ยังไม่สายสำหรับการแก้แค้น  จัดเข้าในวิตกข้อใด ?
  1. อกุศลวิตก
  2. กามวิตก
  3. พยาบาทวิตก         
  4. วิหิงสาวิตก
 9. ข้อใด จัดเข้าในวิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนผู้อื่น ?
  1. ชนไก่ ด้วยหวังสนุก
  2. ขโมยของ ด้วยหวังจะรวย
  3. วางระเบิด ด้วยมุ่งร้าย     
  4. ฆ่า ด้วยหวังจะชิงทรัพย์
 10. ข้อใด ไม่เกี่ยวด้วยกามวิตก ความตริในทางกาม ?
  1. ไม่มีเงิน คิดขายตัว
  2. ขาดความอบอุ่น คิดเสพยา
  3. เป็นหนี้มาก คิดค้าผู้หญิง
  4. ไม่มีงานทำ คิดค้าประเวณี
 11. การปกครองที่ถือเสียงคนข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?
  1. อัตตาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. ธัมมาธิปไตย
  4. อนาธิปไตย
 12. ข้อใด จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ?
  1. เห็นพระราชา
  2.  เห็นพญานาค
  3. เห็นสภาวะแห่งทุกข์ 
  4. เห็นพระพุทธรูปทองคำ
 13. คนที่เบื่อชีวิต คิดอยากตาย จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?
  1. กามตัณหา
  2. ภวตัณหา
  3. วิภวตัณหา     
  4. ไม่เป็นตัณหา
 14. คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อยากดื่มน้ำ จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?
  1. กามตัณหา
  2. ภวตัณหา
  3. วิภวตัณหา
  4. ไม่เป็นตัณหา
 15. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?
  1. คิดแต่เรื่องกามารมณ์   
  2. คิดแต่เรื่องแก้แค้น
  3. คิดแต่เรื่องเสน่ห์ยาแฝด
  4. คิดแต่เรื่องอาถรรพณ์
 16. คุก อันเป็นสถานที่จองจำคนทำความผิด เปรียบได้กับข้อใด ?
  1. อสุรกาย
  2. เปรต
  3. นรก         
  4. อบาย  
 17. คนอดอยาก เที่ยวขโมยของคนอื่นตอนกลางคืน เปรียบได้กับข้อใด ?
  1. นรก
  2. อบาย
  3. เปรต
  4. อสุรกาย
 18. ยาบ้า ยาเสพย์ติดทุกชนิด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?
  1. เสพ
  2. อดกลั้น
  3. เว้น       
  4. บรรเทา
 19. คนที่เลิกสูบบุหรี่ ทนต่อทุกขเวทนา ยั้งใจไม่สูบ ตรงกับข้อใด ?
  1. พิจารณาแล้วเสพต่อ
  2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
  3. พิจารณาแล้วเว้น
  4. พิจารณาแล้วบรรเทา
 20. อยากเห็นคนไทย อยู่ดีกินดี   หมายถึงข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 21. ข้อใด จัดลำดับพระอริยบุคคลได้ถูกต้อง ?
  1. พระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี พระอรหันต์
  2. พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอรหันต์ พระอนาคามี
  3. พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
  4. พระโสดาบัน พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี
 22. นกน้อยทำรังแต่พอตัว   หมายถึงอริยวงศ์ข้อใด ?
  1. สันโดษด้วยจีวร
  2. สันโดษด้วยบิณฑบาต
  3. สันโดษด้วยเสนาสนะ       
  4. ยินดีในการเจริญกุศล
 23. อวิชชา คือความไม่รู้ในเรื่องอะไร ?
  1. อริยสัจ ๔       
  2. อริยวงศ์ ๔
  3. อริยมรรค ๔
  4. อริยผล ๔
 24. คนที่ถือมั่นในเรื่องกาม มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?
  1. อิจฉาริษยา     
  2. หัวดื้อ
  3. งมงายไร้สาระ
  4. ถือพรรค ถือพวก
 25.  คนที่ถือทิฏฐิเป็นเจ้าเรือน มั่นใจตัวเองสูง มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?
  1. อิจฉาริษยา
  2. ระแวงสงสัย
  3. พูดเพ้อเจ้อ
  4. ชอบทะเลาะถกเถียง
 26. ผู้ค้ายาบ้า ส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์
  2. ผู้รับไม่บริสุทธิ์
  3. ไม่บริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่าย         
  4. ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ   
 27. เสี่ยงชีวิตช่วยคนตกน้ำ ได้รับผลอย่างไร ?
  1. มีแต่ทุกข์อย่างเดียว
  2. มีแต่สุขอย่างเดียว
  3. มีทุกข์แต่สุขใจภายหลัง   
  4. มีสุขแต่ทุกข์ใจภายหลัง
 28. แสดงความยินดีกับลูกที่ขโมยของคนอื่นได้สำเร็จ ข้อใดถูกต้อง ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. ไม่มีข้อถูก
 29. คนที่ไม่ยอมฟังเหตุผล แม้จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ตาม เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?
  1. บัวพ้นน้ำ
  2. บัวเสมอน้ำ
  3. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
  4. บัวจมอยู่ในโคลนตม
 30. เหตุใด จึงไม่สอนให้ถือสันโดษในยารักษาโรค ?
  1. เพราะยาบางอย่างหายาก
  2. เพราะต้องมีประจำบ้าน
  3. เพราะต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค     
  4. เพราะสมัยก่อนมียาน้อย    
 31. ปลาวาฬ ปลาโลมา จัดอยู่ในกำเนิดใด ?
  1. อัณฑชะ
  2. ชลาพุชะ
  3. สังเสทชะ
  4. โอปปาติกะ  
 32. ผู้ปฏิบัติธรรม บรรลุผลช้าเร็วยากง่ายต่างกันอย่างไร ?
  1. บางพวกปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า
  2. บางพวกปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว
  3. บางพวกปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า
  4. ถูกทุกข้อ
 33. ความมีไหวพริบทันคน ทันต่อเหตุการณ์ จัดเข้าในปฏิสัมภิทาข้อใด ?
  1. อัตถปฏิสัมภิทา
  2. ธัมมปฏิสัมภิทา
  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา
  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
 34. คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี ชื่อว่ามีวิบัติข้อใด ?
  1. สีลวิบัติ
  2. อาจารวิบัติ
  3. ทิฏฐิวิบัติ       
  4. อาชีววิบัติ
 35. อาจารวิบัติ วิบัติแห่งอาจาระไม่ดีอย่างไร ?
  1. ไม่น่าเคารพนับถือ
  2. ไม่เจริญตาเจริญใจ
  3. คบกับใครไม่ได้นาน
  4. ชอบยกตนข่มคนอื่น
 36.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทาน เพื่อประโยชน์อะไร ?
  1. เพื่อเว้นจากการเบียดเบียน
  2. เพื่อละความเห็นแก่ตัว
  3. เพื่อความประพฤติเรียบร้อย
  4.  เพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกาม 
 37. โทษของกาม เปรียบได้กับเขียงสับเนื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ผู้มีกำลังมากจึงได้กิน
  2. เจ็บปวดเดือดร้อน
  3. พอเสร็จธุระแล้วต้องส่งคืน
  4. มีแต่จะร่อยหรอสึกกร่อน
 38. ปีติ คือความอิ่มใจถึงกับทำให้ตัวลอยได้ ตรงกับข้อใด ?
  1. ปีติอย่างมาก
  2. ปีติชั่วขณะ
  3. ปีติเป็นพัก ๆ
  4. ปีติโลดโผน
 39. ถ้าฉันสอนเธอหมด เธอก็จะรู้เท่าฉันนะสิ   จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?
  1. กุลมัจฉริยะ
  2. ลาภมัจฉริยะ
  3. ธัมมมัจฉริยะ   
  4. วัณณมัจฉริยะ
 40. คนทุจริต คิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?
  1. กิเลสมาร 
  2. อภิสังขารมาร
  3. มัจจุมาร
  4. เทวปุตตมาร
 41. วิญญาณ    ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด ?
  1. ผู้เวียนว่ายตายเกิด
  2. สภาวะที่เสวยอารมณ์
  3. ผีที่สิงอยู่ในร่างคน
  4. สภาวะที่รับรู้อารมณ์
 42. คุณแม่ครับ วันนี้แกงอะไร หอมจังเลย   หมายถึงวิญญาณข้อใด ?
  1. จักขุวิญญาณ
  2. โสตวิญญาณ
  3. ฆานวิญญาณ   
  4. ชิวหาวิญญาณ
 43. ความหลุดพ้นที่เปรียบได้กับศิลาทับหญ้า คือข้อใด ?
  1. หลุดพ้นชั่วคราว
  2. หลุดพ้นด้วยสะกดไว้
  3. หลุดพ้นได้เด็ดขาด
  4. หลุดพ้นด้วยสงบ
 44. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?
  1. ความเจ็บปวด
  2. ความสงสาร
  3. ความรู้สึก       
  4. ความเห็นใจ
 45.  จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด ”  ตรงกับข้อใด ?
  1. สำรวมในศีล
  2. สำรวมด้วยสติ
  3. สำรวมด้วยญาณ
  4. สำรวมด้วยขันติ
 46. คนมีทีวีไว้ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ พอเทียบได้กับอภิญญาข้อใด ?
  1. ตาทิพย์         
  2. กำหนดใจผู้อื่นได้
  3. แสดงฤทธิ์ได้
  4. ทำอาสวะให้สิ้น
 47. คนเชื่อง่าย ไม่ใคร่ครวญเหตุผล ควรแก้ไขด้วยวิธีใด ?
  1. สะกดอารมณ์
  2. ฟังธรรม สนทนาธรรม
  3. เจริญเมตตา
  4. ใช้ความคิดในทางที่ถูกต้อง
 48. การบริจาคไตตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นทานระดับใด ?
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4. ไม่จัดเป็นทานบารมี
 49. การทรยศต่อชาติ หรือทำลายสามัคคีแห่งชาติ โดยอนุโลมจัดเข้าในอภิฐานข้อใด ?
  1. ทำลายบุคคล
  2. ทำลายคณะ
  3. ทำลายสงฆ์     
  4. ทำลายสถาบัน
 50. นวหรคุณ คืออะไร ?
  1. ๙ พระคุ้มครอง
  2. คุณของพระอรหันต์ ๙
  3. ๙ พระอรหันต์
  4. โลกุตตรธรรม ๙
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ตัวอย่างกระทู้ธรรม ::

กระทู้ชั้นตรี

Leave a comment

10/07/2018 · 12:35 am

:: อนุพุทธ 45 ::

๑.    พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

ก. พระสงฆ์                                           ข. พระอนุพุทธะ

ค. พระเสขะ                                          ง. พระอเสขะ

      คำตอบ :

๒. พระสาวกรูปใด เคยทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ?

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ                       ข. พระวัปปะ

ค. พระภัททิยะ                                      ง. พระอัสสชิ

      คำตอบ : ก

๓. พระปัญจวัคคีย์ อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี ?

ก. ๒ ปี                                                 ข. ๓ ปี

ค. ๕ ปี                                                 ง. ๖ ปี

      คำตอบ : ง

๔. พระปัญจวัคคีย์ทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด ?

ก. สิ้นความรัก                                       ข. สิ้นความหวัง

ค. สิ้นความอดทน                                  ง. สิ้นความเพียร

      คำตอบ :

๕. ข้อใด หมายถึง มัชฌิมาปฏิปทา ?

ก. ทุกข์                                                 ข. สมุทัย

ค. นิโรธ                                                ง. มรรค

      คำตอบ :

๖. ผู้ได้ธรรมจักษุ หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ?

ก. พระโสดาบัน                                      ข. พระสกทาคามี

ค. พระอนาคามี                                     ง. พระอรหันต์

      คำตอบ : ก

๗. คำว่า ” ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง “  พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน                        ข. ลุมพินีวัน

ค. เวฬุวัน                                              ง. เชตวัน

      คำตอบ : ก

๘. พระสูตรใด ว่าด้วยเรื่องสภาวธรรมที่เป็นของร้อน ?

ก. โมคคัลลานสูตร                                 ข. อนัตตลักขณสูตร

ค. อาทิตตปริยายสูตร                             ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

      คำตอบ : ค

๙. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ?

ก. อยู่ป่าเป็นวัตร                                    ข. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่

ค. มีบริวารมาก                                      ง. ถือธุดงค์เป็นวัตร

      คำตอบ : ค

๑๐. อุปติสสปริพาชก เคยบวชในลัทธิของใครมาก่อน ?

ก. สัญชัย                                              ข. อชิตะ

ค. ลิจฉวี                                               ง. เดียรถีย์

      คำตอบ :

๑๑. พระศาสดา ตรัสอุบายแก้ความง่วงให้แก่ใคร ?

ก. ทีฆนขปริพาชก                                  ข. พระยสะ

ค. พระสารีบุตร                                      ง. พระโมคคัลลานะ

      คำตอบ :

๑๒. พระธรรมเสนาบดี หมายถึงใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า                                      ข. พระสารีบุตร

ค. พระอานนท์                                       ง. พระปุณณมันตานีบุตร

      คำตอบ : ข

๑๓. ใครได้รับการอุปสมบท ด้วยการรับโอวาท ๓ ข้อ ?

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ                              ข. พระนทีกัสสปะ

ค. พระคยากัสสปะ                                 ง. พระมหากัสสปะ

      คำตอบ : ง

๑๔. ใครดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ของนางวิสาขา ?

ก. พระโมคคัลลานะ                               ข. พระอานนท์

ค. พระสารีบุตร                                     ง. พระนันทะ

      คำตอบ : ก

๑๕. พระสาวกรูปใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?

ก. พระราธะ                                          ข. พระสารีบุตร

ค. พระอานนท์                                       ง. พระอนุรุทธะ

      คำตอบ : ข

๑๖. ” ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี “ เป็นคำพูดของใคร ?

ก. พระมหากัจจายนะ                             ข. พระมหากัปปินะ

ค. พระอัสสชิ                                         ง. พระมหากัสสปะ

      คำตอบ : ง

๑๗. พระเถระรูปใด สามารถอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

ก. พระปุณณมันตานีบุตร                        ข. พระมหากัจจายนะ

ค. พระโสณโกฬิวิสะ                               ง. พระโสณกุฏิกัณณะ

      คำตอบ : ข

๑๘. ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ ๑๖ คน มีอชิตมาณพเป็นต้น ?

ก. สัญชัยปริพาชก                                 ข. พาวรีพราหมณ์

ค. วัสสการพราหมณ์                              ง. พากุลพราหมณ์

      คำตอบ : ข

๑๙. พระสาวกรูปใด เป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า ?

ก. พระกาฬุทายี                                     ข. พระยสะ

ค. พระอุบาลี                                         ง. พระนันทะ

      คำตอบ : ก

๒๐. ” โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้ “ เป็นคำถามของใคร ?

ก. อุปติสสมาณพ                                   ข. โกลิตมาณพ

ค. นันทมาณพ                                       ง. อชิตมาณพ

      คำตอบ : ง

๒๑. ” สิ่งใดเป็นมาร ท่านจงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย “ พระศาสดาตรัสแก่ใคร ?

ก. พระราหุล                                         ข. พระราธะ

ค. พระวักกลิ                                         ง. พระอัสสชิ

      คำตอบ : ข

๒๒. พระนันทเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?

ก. สำรวมอินทรีย์                                   ข. ถือธุดงค์

ค. เกิดในตระกูลสูง                                ง. มีปฏิภาณไหวพริบ

      คำตอบ : ก

๒๓. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ในการบวชสามเณร ?

ก. พระโมคคัลลานะ                               ข. พระอุบาลี

ค. พระสารีบุตร                                     ง. พระมหากัสสปะ

      คำตอบ : ค

๒๔. พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอ คือข้อใด ?

ก. อย่าประทานจีวรอันประณีต       ข. อย่าพาไปในที่นิมนต์

ค. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา             ง. เมื่อไม่อยู่ในที่นั้น ขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกครั้ง

      คำตอบ : ง

๒๕. เหตุผลที่ทูลขอพรข้อสุดท้าย คือข้อใด ?

ก. เพราะกลัวถูกตำหนิว่าเห็นแก่ลาภ         ข. เพราะกลัวความแตกร้าวในหมู่สงฆ์

ค. เพราะกลัวถูกตำหนิ เมื่อตอบไม่ได้       ง. เพราะกลัวจำคำสอนไม่ได้

      คำตอบ : ค

๒๖. คุณสมบัติข้อใด ที่ไม่ได้เป็นเอตทัคคะของพระอานนท์ ?

ก. เป็นพหูสูต                                        ข. แสดงธรรมไพเราะ

ค. มีสติ                                                ง. มีความเพียร

      คำตอบ : ข

๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใคร โดยยกพิณ ๓ สายขึ้นเปรียบ เพราะปรารภ
ความเพียรจนเกินขนาด ?

ก. พระโสณกุฏิกัณณะ                            ข. พระรัฐบาล

ค. พระโสณโกฬิวิสะ                               ง. พระจักขุบาล

      คำตอบ : ค

๒๘. ” โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม “ ใครกล่าว ?

ก. พระจักขุบาล                                     ข. พระรัฐบาล

ค. พระยามิลินท์                                    ง. พระเจ้าโกรัพยะ

      คำตอบ : ข

๒๙. พระสาวกรูปใด เป็นสามเณรอยู่ ๓ ปี จึงได้การอุปสมบท ?

ก. พระโสณโกฬิวิสะ                               ข. พระโสณกุฏิกัณณะ

ค. พระโมฆราช                                      ง. พระโสภิตเถระ

      คำตอบ : ข

๓๐. พระมหาปันถกะ เมื่อตอนเป็นฆราวาส ใครพาไปฟังธรรม ?

ก. ปู่                                                     ข. ย่า
ค. ตา                                                   ง. ยาย

      คำตอบ : ค

๓๑. ” ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา “ พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

ก. พระเจ้าพิมพิสาร                                ข. พระวักกลิ

ค. นางวิสาขา                                         ง. พระราหุล

      คำตอบ : ข

๓๒. มารดาของพระสารีบุตร มีนามว่ากระไร ?

ก. นางสาลี                                            ข. นางกาลี

ค. นางสารี                                            ง. นางกาสี

      คำตอบ : ค

๓๓. พระจูฬปันถกะ บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยวิธีใด ?

ก. บริกรรมผ้าขาว                                  ข. ฟังธรรม

ค. เจริญอสุภะ                                       ง. เห็นผมหงอก

      คำตอบ : ก

๓๔. พระวังคีสะ เคาะกะโหลกศีรษะของใครแล้ว ไม่รู้ที่เกิด ?

ก. ปริพาชก                                           ข. เทวดา

ค. เดียรถีย์                                           ง. พระอรหันต์

      คำตอบ : ง

๓๕. พระเถระรูปใด เกิดในสำนักของนางภิกษุณี ?

ก. พระสิวลี                                           ข. พระพากุละ

ค. พระกุมารกัสสปะ                               ง. พระทัพพมัลลบุตร

      คำตอบ : ค

๓๖. พระอนุรุทธะ ได้รับยกย่องด้านใด ?

ก. มีหูทิพย์                                           ข. พหุสูตร

ค. มีตาทิพย์                                          ง. มีฤทธิ์มาก

      คำตอบ : ค

๓๗. ใครบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพานเสียก่อน ?

ก. พระพาหิยะ                                       ข. พระชัมพุกะ

ค. พระพากุละ                                       ง. พระวังคีสะ

      คำตอบ : ก

๓๘. พระองคุลิมาล มีนามเดิมว่ากระไร ?

ก. อุปติสสะ                                           ข. โกลิตะ

ค. ปิปผลิ                                              ง. อหิงสกะ

      คำตอบ : ง

๓๙. ถ้าพระศาสดาไม่เสด็จไปโปรด องคุลิมาลโจรจะทำการใด ?

ก. ปิตุฆาต                                            ข. มาตุฆาต

ค. อรหันตฆาต                                      ง. ทำพระโลหิตให้ห้อ

      คำตอบ : ข

๔๐. รูปนันทาเถรี ไม่กล้าไปฟังธรรมเพราะเหตุใด ?

ก. ไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า         ข. ไม่รู้จักทางที่จะไปยังเชตวันวิหาร

ค. ละอายเพราะมีแต่ผื่นคันเกิดตามตัว      ง. กลัวถูกพระพุทธเจ้าตำหนิความงาม

      คำตอบ : ง

๔๑. แบบอย่าง หรือแบบแผนต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา รวมเรียกว่าอะไร ?

ก. ศาสนพิธี                                          ข. บุญพิธี

ค. ทานพิธี                                            ง. กุศลพิธี

      คำตอบ : ก

๔๒. การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น มีความมุ่งหมายอย่างไร ?

ก. เป็นการละกิเลส                                 ข. เป็นอุบายสงบจิต

ค. ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์                              ง. เห็นแจ้งในกองทุกข์

      คำตอบ : ข

๔๓. วันกำหนดประชุมฟังธรรม เรียกว่าวันอะไร ?

ก. วันปาฏิบท                                        ข. วันธรรมสวนะ

ค. วันเข้าพรรษา                                     ง. วันปวารณา

      คำตอบ : ข

๔๔. วันเทโวโรหณะ หมายถึงวันอะไร ?

ก. วันเทวดาลงมาประชุมฟังธรรม             ข. วันพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่เทวโลก

ค. วันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก       ง. วันทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

      คำตอบ : ค

๔๕. การยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เรียกว่าอะไร ?

ก. การขอขมา                                        ข. การทำวัตร

ค. สามีจิกรรม                                       ง. ปวารณากรรม

      คำตอบ : ง

๔๖. ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?

ก. การทำบุญสะเดาะเคราะห์                    ข. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ค. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย                      ง. การทำบุญเสริมอายุมงคล

      คำตอบ : ค

๔๗. การที่พระสงฆ์สาธยายมนต์ในงานมงคล เรียกว่าอะไร ?

ก. สวดพระพุทธมนต์                             ข. เจริญพระพุทธมนต์

ค. ถวายพรพระ                                     ง. สวดมาติกา-บังสุกุล

      คำตอบ :

๔๘. งานใดที่นิมนต์พระสงฆ์ใช้คำว่า สวดพระพุทธมนต์ ?

ก. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่                              ข. ทำบุญ ๕๐ วัน

ค. ทำบุญฉลองพระ                                ง. ทำบุญอายุ

      คำตอบ :

๔๙. พิธีลอยกระทง ในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยใด ?

ก. สุโขทัย                                             ข. อยุธยา

ค. ธนบุรี                                               ง. รัตนโกสินทร์

      คำตอบ : ก

๕๐. ข้อใด กล่าวถึงการทอดผ้าป่าและกฐิน ได้ถูกต้อง ?

ก. ผ้าป่าจำกัดกาล ส่วนกฐินไม่จำกัดกาล      ข. ผ้าป่าไม่จำกัดกาล ส่วนกฐินจำกัดกาล

ค. ทั้งผ้าป่าและกฐินไม่จำกัดกาล                ง. ทั้งผ้าป่าและกฐินจำกัดกาล

      คำตอบ : ข

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ธรรม 45 ::

 1. การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญ พระเสขะ ต้องศึกษาเรื่องอะไร ?
  1. พระธรรมวินัย
  2. สมถวิปัสสนา
  3. พระไตรปิฎก
  4. ศีล สมาธิ ปัญญา
 2. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ?
  1. มักน้อย
  2. พอมีพอกิน
  3. ความสงบ         
  4. ความเห็นแจ้ง
 3. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?
  1. กามคุณ
  2. กิเลสกาม
  3. วัตถุกาม
  4. กามฉันทะ   
 4. ข้อใด ไม่ใช่รูปธรรม ?
  1. ดิน
  2. น้ำ
  3. ลม
  4. เวทนา 
 5. ข้อใด จัดเป็นโลกิยธรรม ?
  1. ฌาน     
  2. มรรค
  3. ผล
  4. นิพพาน
 6. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?
  1. สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
  2. ถวายพระพุทธรูป
  3. บูชาด้วยดอกไม้
  4. รักษาศีล ๕
 7. การต้อนรับแขกผู้มาเยือนถึงเรือนชาน เรียกว่าอะไร ?
  1. อามิสบูชา
  2. การปฏิสันถาร
  3. ปฏิบัติบูชา
  4. การแบ่งปันน้ำใจ
 8. ข้อใด ไม่จัดเป็นอริยปริเยสนา การแสวงหาอย่างประเสริฐ ?
  1. ประกอบสัมมาชีพ
  2. แสวงหาความสงบ
  3. แสวงหาทางพ้นผิด     
  4. แสวงหาทางพ้นทุกข์
 9.  ปาพจน์ ๒ คืออะไรบ้าง ?
  1. ธรรมและวินัย     
  2. โลกิยะ โลกุตตระ
  3. สมถะ วิปัสสนา
  4. นามธรรม รูปธรรม
 10. อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ได้แก่ข้อใด ?
  1. เทวดา
  2. ต้นไม้
  3. อมนุษย์
  4. มนุษย์
 11. การทำจิตให้เป็นสมาธิ คือการทำอย่างไร ?
  1. การนั่งขัดสมาธินิ่งๆ
  2. การข่มใจไม่ให้โกรธเคือง
  3. การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก
  4. การทำใจให้นิ่ง มีอารมณ์เดียว
 12. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?
  1. กายิกสุข   
  2. เจตสิกสุข
  3. สามิสสุข
  4. นิรามิสสุข
 13. ความเป็นใหญ่ใครๆ ก็ชอบ แต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?
  1. ถือตนเองเป็นใหญ่
  2. ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
  3. ถือประชาชนเป็นใหญ่
  4.  ถือธรรมเป็นใหญ่ 
 14. คนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นตลอดเวลา เพราะถูกวิตกใดครอบงำ ?
  1. กามวิตก
  2. พยาบาทวิตก
  3. วิหิงสาวิตก
  4. วิตกจริต
 15. คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ?
  1. คิดต้องการมีคู่
  2. คิดหนีปัญหาชีวิต
  3. คิดทำร้ายตัวเอง
  4. คิดออกบวช
 16. ไฟชนิดใด เป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลง มีปัญญามืดบอด ?
  1. ไฟคือราคะ
  2. ไฟคือโทสะ
  3. ไฟคือโมหะ     
  4.  ไฟคือกาม
 17.  คาถาหัวใจเศรษฐีว่า อุ. อา. กะ. สะ. ตรงกับประโยชน์ข้อใด ?
  1. ประโยชน์ในภพนี้ 
  2. ประโยชน์ในภพหน้า
  3. ปรมัตถประโยชน์
  4. ประโยชน์อย่างยิ่ง 
 18. ข้อใด ตรงกับหลักธรรมาธิปไตย ?
  1. การลงคะแนนโดยใช้เสียงข้างมาก
  2. การไม่ทุจริตในการเลือกตั้ง
  3. การร่วมลงนามเพื่อฟ้องขับไล่
  4. การชุมนุมคัดค้านร่างกฏหมาย
 19.  ” ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา “ จัดเป็นอนุตตริยะใด ?
  1. ลาภานุตตริยะ
  2. ทัสสนานุตตริยะ
  3. ปฏิปทานุตตริยะ
  4. สวนานุตตริยะ
 20.  ผู้มีความเห็นว่า ” ทำบุญสูญเปล่า ไหว้เจ้าได้กิน เพราะว่าบุญไม่มี บาปไม่มี “จัดเป็นคนเช่นไร ?
  1. คนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
  2. คนไม่มีความคิด
  3. คนใจคอคับแคบ
  4. คนมีความเห็นผิด
 21. นางมณีเมขลา เทพธิดาในเรื่องมหาชนก จัดเข้าในเทพใด ?
  1. สมมติเทพ
  2. วิสุทธิเทพ
  3. อุปปัตติเทพ   
  4. กามเทพ
 22. พระมหากษัตริย์ จัดเข้าในเทพใด ?
  1. สมมติเทพ         
  2. อุปปัตติเทพ
  3. วิสุทธิเทพ
  4. ไม่จัดเป็นเทพ   
 23. สมุจเฉทปหาน การละด้วยตัดขาด ได้แก่การละของใคร ?
  1. คนทั่วไป
  2. คนได้ฌาน
  3. พระอรหันต์       
  4. คนตั้งใจละเว้น   
 24. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอิทธิปาฏิหาริยะ มีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ ?
  1. ล่องหนได้
  2. ดักใจทายใจคนได้
  3. ดำดินได้
  4. ไม่มีข้อถูก
 25. ชาดกต่างๆ ในพระไตรปิฎก จัดเข้าในปิฎกใด ?
  1. พระวินัยปิฎก
  2. พระสุตตันตปิฎก
  3. พระอภิธรรมปิฎก
  4. พระธรรมปิฎก
 26.  การสงเคราะห์คนทั้งหลาย โดยฐานเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาข้อใด ?
  1. พุทธัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. โลกัตถจริยา   
  4. อัตถจริยา  
 27. พระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามพระญาติ ผู้วิวาทกันเพราะแย่งน้ำเข้านา สงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาข้อใด ?
  1. พุทธัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. ธรรมจริยา
  4. อัตถจริยา
 28. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกามภพ ภพอันเป็นกามาวจร ?
  1. นรก
  2. มนุษย์
  3. สวรรค์ ๖ ชั้น
  4. อรูปพรหม ๔ ชั้น
 29. ผู้หวงความรู้ ไม่ยอมบอกเพื่อนขณะทำข้อสอบ เป็นมัจฉริยะใด ?
  1. ธัมมมัจฉริยะ
  2. ลาภมัจฉริยะ
  3. วัณณมัจฉริยะ
  4. ไม่เป็นมัจฉริยะ
 30. ปฏิบัติอย่างไร จึงเรียกว่า กายวิเวก ความสงัดกาย ?
  1. การทำใจให้สงบ
  2. การอยู่ในที่สงบเงียบ
  3. การไม่คิดฟุ้งซ่าน
  4. การนั่งนิ่งๆ ไม่ไหวติง
 31. ข้อใด จัดเป็นปฏิเวธสัทธรรม ?
  1. เรียนจบธรรมศึกษาเอก
  2. ขยันสวดมนต์ไหว้พระ
  3. สิ้นความสงสัยในพระรัตนตรัย       
  4.  ถูกทุกข้อ
 32.  ภูมิอันหาความเจริญมิได้ เรียกว่าอะไร ?
  1. อบาย   
  2. อุบาย
  3. นรก
  4. อุบาทว์
 33. คนประเภทใด เปรียบได้กับสัตว์นรก ?
  1. คนหลอกลวงผู้อื่น
  2. นักโทษถูกจองจำ
  3. คนกินของสกปรก
  4. คนอดอยากผอมโซ
 34.  คนถูกอวิชชาครอบงำจิตใจ เพราะไม่รู้อะไร ?
  1. ไม่รู้หนังสือ
  2. ไม่รู้จักบาป-บุญ
  3. ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์     
  4. ไม่รู้จักยาบ้า
 35.   ต้องการให้เด็กผู้ยากไร้ พ้นจากความหิวโหย จัดเข้าในข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 36. อะไรเป็นข้าศึกโดยตรงของเมตตา ?
  1. กามราคะ
  2. ริษยา
  3. พยาบาท 
  4. วิหิงสา
 37. ความถือมั่นข้อใด เป็นเหตุให้กลายเป็นคนหัวดื้อ มีความเห็นผิด ชอบทะเลาะกับคนอื่นเป็นประจำ ?
  1. ความถือมั่นกาม
  2. ความถือมั่นทิฏฐิ
  3. ความถือมั่นศีล
  4.  ความถือตัว    
 38. กิเลสเป็นดุจห้วงน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
  1. โอฆะ
  2. โยคะ
  3. อาสวะ
  4. ปฏิฆะ   
 39. สิ่งของที่เตรียมไว้ทำบุญ เรียกว่าอะไร ?
  1. ทายก
  2.  ปฏิคาหก
  3. ปัจจัย
  4. ทักขิณา
 40. ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป ตรงกับข้อใด ?
  1. ซื้อหวยหวังถูกรางวัล
  2. ลักลอบค้าสัตว์ป่า
  3. เสี่ยงตายจับยาบ้า   
  4. ช่วยเหลือนักโทษประหาร 
 41. ข้อใด ไม่จัดเข้าในวรรณะ ๔ ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพทย์     
  4. ศูทร
 42. การไม่รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อย จัดเป็นวิบัติข้อใด ?
  1. สีลวิบัติ
  2. อาจารวิบัติ
  3. ทิฏฐิวิบัติ
  4. อาชีววิบัติ 
 43. การชักชวนให้คนอื่นมีใจเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการกล่าวถึงอนุปุพพีกถาข้อใด ?
  1. ทาน   
  2. ศีล
  3. สวรรค์
  4. เนกขัมมอานิสงส์
 44.  ปีติ ความอิ่มใจ เปรียบด้วยคลื่นกระทบฝั่ง จัดเป็นปีติชนิดใด ?
  1. ปีติชั่วขณะ
  2. ปีติเป็นพักๆ
  3. ปีติโลดโผน
  4. ปีติซาบซ่าน
 45. ลัทธิเหยียดผิว เกิดขึ้นเพราะมีมัจฉริยะข้อใด ?
  1. ธรรมมัจฉริยะ
  2. กุลมัจฉริยะ
  3. วัณณมัจฉริยะ   
  4. ลาภมัจฉริยะ
 46. คนหวงวิชาความรู้ ไม่ยอมถ่ายทอดให้คนอื่น เกรงว่าเขาจะรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?
  1. ธรรมมัจฉริยะ   
  2. กุลมัจฉริยะ
  3. วัณณมัจฉริยะ
   1. อาวาสมัจฉริยะ
 47.  เพราะเหตุใด ความตาย จึงได้ชื่อว่า มัจจุมาร ?
  1. เพราะเป็นเหตุฆ่าตัวตาย
  2. เพราะเป็นเหตุตัดความทุกข์
  3. เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต     
  4. เพราะเป็นเหตุตัดความดี 
 48. ข้อใด ไม่ใช่ท้าวมหาราช ๔ ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ?
  1. ท้าวธตรฐ
  2. ท้าวสักกะ
  3. ท้าวกุเวร
  4. ท้าววิรูปักข์
 49.  ชาดกเรื่อง พระมหาชนก เป็นแบบอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีใด ?
  1. ทานบารมี
  2. สัจจบารมี
  3. วิริยบารมี           
  4. ขันติบารมี
 50. การบริจาคดวงตา เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด จัดเป็นบารมีใด ?
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4. ถูกทุกข้อ 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธานุพุทธประวัติ 45 ::

๑. พุทธานุพุทธประวัติ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?

ก. ประวัติพระพุทธเจ้า                            ข. ประวัติพระสาวก

ค. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก         ง. ลัทธิประเพณีต่างๆ

      คำตอบ : ค

๒. ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?

ก. ทิศทักษิณ                                         ข. ทิศบูรพา

ค. ทิศพายัพ                                          ง. ทิศอาคเนย์

      คำตอบ : ง

๓. ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ก่อนเสด็จจุติยัง
โลกมนุษย์ ?

ก. ทิพยภูษาที่ทรงมีสีเศร้าหมอง               ข. พระสรีระกายมีอาการชราปรากฏ

ค. พระเสโทไหลออกจากพระนลาฏ           ง. ทิพยบุปผาที่ประดับกายเหี่ยวแห้ง

      คำตอบ : ค

๔. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?

ก. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา           ข. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา

ค. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา           ง. ทวีป ประเทศ ชนบท สกุล มารดา

      คำตอบ : ข

๕.    กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นวงศ์ศากยะ ?

ก. พระเจ้าชัยเสนะ                                 ข. พระเจ้าสีหหนุ

ค. พระเจ้าอัญชนะ                                 ง. พระเจ้าโอกกากราช

      คำตอบ : ง

๖.    พระเจ้าสีหหนุ และพระนางกาญจนา มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ?

ก. ตา ยาย                                            ข. ปู่ ย่า

ค. ลุง ป้า                                              ง. พ่อตา แม่ยาย

      คำตอบ : ข

๗. ใครไม่ใช่สหชาติที่เกิดร่วม ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ?

ก. กาฬุทายีอำมาตย์                               ข. พระนางพิมพา

ค. พระอานนท์                                       ง. พระอุบาลี

      คำตอบ : ง

๘. ” ราหุลัง ชาตัง พันธนัง ชาตัง “ มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. พระราหุลประสูติแล้ว                          ข. พระราหุลคือทรัพย์

ค. บ่วงเกิดแล้ว พันธะเกิดแล้ว                 ง. พระราหุลเป็นที่รัก

      คำตอบ : ค

๙. พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอย่างไร ?

ก. โคตมี                                               ข. อมิตา

ค. กีสาโคตมี                                         ง. ปมิตา

      คำตอบ : ข

๑๐. ญาณใดที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ ในยามสุดท้าย วันตรัสรู้ ?

ก. ทศพลญาณ                                       ข. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ค. จุตูปปาตญาณ                                   ง. อาสวักขยญาณ

      คำตอบ :

๑๑. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่ง ในวันตรัสรู้ ชื่อว่าอะไร ?

ก. อัสสัตถพฤกษ์                                   ข. ราชายตนพฤกษ์

ค. อชปาลนิโครธ                                    ง. มุจลินท์

      คำตอบ :

๑๒. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ใด ?

ก. ร่มไม้พระศรีมหาโพธิ์                         ข. ร่มไม้ราชายตนะ

ค. ร่มไม้อชปาลนิโครธ                            ง. ร่มไม้มุจลินท์

      คำตอบ : ก

๑๓. ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื่อคนอื่นอธิบายความ ตรงกับข้อใด ?

ก. อุคฆฏิตัญญู                                      ข. วิปจิตัญญู

ค. เนยยะ                                             ง. ปทปรมะ

      คำตอบ : ข

๑๔. ความปรารถนาข้อที่ ๕ ของพระเจ้าพิมพิสาร ว่าอย่างไร ?

ก. ขอพระอรหันต์มาสู่แว่นแคว้นของเรา     ข. ขอพระอรหันต์แสดงธรรมแก่เรา

ค. ขอเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์    ง. ขอเราได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์

      คำตอบ : ค

๑๕. พระศาสดา ประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ไหน ?

ก. แคว้นกาสี                                         ข. แคว้นวัชชี

ค. แคว้นมัลละ                                       ง. แคว้นมคธ

      คำตอบ : ง

๑๖. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรก ณ สถานที่ใด ?

ก. อุรุเวลาเสนานิคม                               ข. วัดเวฬุวัน

ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน                        ง. วัดเชตวัน

      คำตอบ : ค

๑๗. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในวิชาการทำนายทายทัก ?

ก. พระมหากัสสปะ                                 ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ค. พระวังคีสะ                                        ง. พระอัสสชิ

      คำตอบ : ข

๑๘. อนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

ก. ปัญจวัคคีย์                                       ข. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน

ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                   ง. พระสารีบุตร

      คำตอบ : ก

๑๙. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ทรงแสดงแก่ใคร ?

ก. ปัญจวัคคีย์                                       ข. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน

ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                   ง. พระสารีบุตร

      คำตอบ : ข

๒๐. อาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงแก่ใคร ?

ก. ปัญจวัคคีย์                                       ข. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน

ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                   ง. พระสารีบุตร

      คำตอบ : ค

๒๑. ใครได้บรรลุธรรม เพราะฟังเวทนาปริคคหสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
ทีฆนขปริพาชก ?

ก. ปัญจวัคคีย์                                       ข. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน

ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                    ง. พระสารีบุตร

      คำตอบ :

๒๒. พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิกับพระสาวกรูปใด ?

ก. พระอานนท์                                       ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ                       ง. พระอุรุเวลกัสสปะ

      คำตอบ :

๒๓. โกลิตปริพาชกฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?

ก. พระพุทธเจ้า                                      ข. พระอัสสชิ

ค. อุปติสสปริพาชก                                ง. ทีฆนขปริพาชก

      คำตอบ : ค

๒๔. ใครทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่า ” ดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของ
      ที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง “ ?

ก. ทีฆนขปริพาชก
ข. อุปติสสปริพาชก

ค. โกลิตปริพาชก
ง. พระเจ้าพิมพิสาร

      คำตอบ : ก

๒๕. ข้อใด ไม่จัดเข้าในความเสื่อม ๕ อย่าง ที่พระเจ้าโกรัพยะตรัสว่าเป็นเหตุให้คน
ออกบวช ?

ก. แก่                                                   ข. เจ็บ

ค. ผิดหวัง                                             ง. สิ้นโภคทรัพย์

      คำตอบ : ค

๒๖. พระสาวกรูปใดยอมอดอาหาร เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้บวช ?

ก. พระรัฐบาล                                        ข. พระอนุรุทธะ

ค. พระภัททิยะ                                      ง. พระราธะ

      คำตอบ : ก

๒๗. พระสาวกรูปใด เคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชตมาก่อน ?

ก. พระอุบาลี                                         ข. พระกาฬุทายี

ค. พระมหากัจจายนะ                             ง. พระรัฐบาล

      คำตอบ : ค

๒๘. เจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเหตุใด ?

ก. เพราะต้องการละมานะความถือตัว        ข. เพราะอุบาลีมีอายุมากกว่า

ค. เพราะเคยมีอุปการคุณต่อกัน               ง. เพราะเป็นพุทธประสงค์

      คำตอบ : ก

๒๙. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดพระนักเทศน์ ?

ก. พระราธะ                                          ข. พระปุณณมันตานีบุตร

ค. พระโสณกุฏิกัณณะ                            ง. พระโสณโกฬิวิสะ

      คำตอบ : ข

๓๐. ธรรมเปรียบด้วยกระจกเงา ที่พระศาสดาตรัสแก่สามเณรราหุล ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. การเสียสละ                                      ข. ความมีเมตตา

ค. การทำงานด้วยปัญญา                        ง. การไม่กล่าวเท็จ

      คำตอบ : ค

๓๑. วิวาห์ล่ม เกิดขึ้นแก่พระสาวกรูปใด ?

ก. พระมหากัสสปะ                                 ข. พระนันทะ

ค. พระอานนท์                                       ง. พระอนุรุทธะ

      คำตอบ : ข

๓๒. ใครสอนวิธีทำการเกษตร แก่พระอนุรุทธศากยะ ?

ก. พระเจ้ามหานามะ                               ข. พระเจ้าภัททิยะ

ค. พระเจ้าอมิโตทนะ                              ง. พระเจ้าสุกโกทนะ

      คำตอบ : ก

๓๓. ปัญหาว่า ” อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก “ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพ
ว่าอย่างไร ?

ก. ลาภเป็นภัยใหญ่                                ข. ทุกข์เป็นภัยใหญ่

ค. ยศเป็นภัยใหญ่                                  ง. ความโกรธเป็นภัยใหญ่

      คำตอบ : ข

๓๔. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ใครได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ?

ก. ปิงคิยมาณพ                                     ข. อชิตมาณพ

ค. เมตตคูมาณพ                                    ง. โมฆราชมาณพ

      คำตอบ : ง

๓๕. พระอรหันต์คู่ใด สนทนาการตายของพระขีณาสพ ?

ก. พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ             ข. พระอัสสชิ-พระสารีบุตร

ค. พระสารีบุตร-พระยมกะ                      ง. พระอานนท์-พระอุบาลี

      คำตอบ : ค

๓๖. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

ก. พระอุบาลี                                         ข. พระสิวลี

ค. พระวักกลิ                                         ง. พระโสภิตะ

      คำตอบ : ข

๓๗. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตต์ในอิริยาบถแปลกกว่าพระสาวกรูปอื่น ?

ก. พระอานนท์                                       ข. พระอุบาลี

ค. พระอนุรุทธะ                                     ง. พระสารีบุตร

      คำตอบ : ก

๓๘. พระสาวกรูปใด นิพพานก่อนพระศาสดา ?

ก. พระมหากัสสปะ                                 ข. พระโมคคัลลานะ

ค. พระอานนท์                                       ง. พระอนุรุทธะ

      คำตอบ : ข

๓๙. ใครได้รับการอุปสมบท  เพราะอานิสงส์ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียว ?

ก. พระราธะ                                          ข. พระพาหิยะ

ค. พระวักกลิ                                         ง. พระพากุละ

      คำตอบ : ก

๔๐. พระสาวกรูปใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีครั้งแรก ?

ก. พระสารีบุตร                                     ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระอุบาลี                                         ง. พระอานนท์

      คำตอบ : ง

๔๑. พระนางปชาบดี แสดงความตั้งใจในการขอบวชอย่างไร ?

ก. อดพระกระยาหาร                              ข. กลั้นลมหายใจ

ค. ตัดพระเมาลี                                      ง. ยอมสิ้นพระชนม์

      คำตอบ : ค

๔๒. ภิกษุณีคู่ใด เป็นอัครสาวิกาซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า ?

ก. อุบลวรรณาเถรี-รูปนันทาเถรี               ข. เขมาเถรี-อุบลวรรณาเถรี

ค. เขมาเถรี-ปฏาจาราเถรี                        ง. ธัมมทินนาเถรี-รูปนันทาเถรี

      คำตอบ : ข

๔๓. ดอกไม้ชนิดใด บ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ?

ก. ดอกบัว                                            ข. ดอกสาละ

ค. ดอกโศก                                             ง. ดอกมณฑารพ

      คำตอบ : ง

๔๔. พระพุทธสรีรังคาร คืออะไร ?

ก. เถ้าถ่าน                                            ข. พระอัฐิธาตุ

ค. พระเขี้ยวแก้ว                                    ง. พระรากขวัญ

      คำตอบ : ก

๔๕. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฏก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?

ก. ธาตุเจดีย์                                          ข. บริโภคเจดีย์

ค. ธรรมเจดีย์                                        ง. อุทเทสิกเจดีย์

      คำตอบ : ค

๔๖. ใครบรรลุพระอรหัตต์ ก่อนทำปฐมสังคายนา ๑ คืน ?

ก. พระอุบาลี                                         ข. พระอานนท์

ค. พระสุภัททะ                                      ง. พระนันทะ

      คำตอบ : ข

๔๗. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระอุบาลีทำหน้าที่อะไร ?

ก. ถามพระสูตร                                     ข. วิสัชชนาพระสูตร

ค. ถามพระวินัย                                     ง. วิสัชชนาพระวินัย

      คำตอบ : ง

๔๘. พระราชาพระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

ก. พระเจ้าพิมพิสาร                                ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล

ค. พระเจ้าอโศกมหาราช                         ง. พระเจ้าอชาตศัตรู

      คำตอบ : ง

๔๙. เรื่องใด เป็นสาเหตุของการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ?

ก. เรื่องวัตถุ ๑๐ ประการ                        ข. เรื่องเดียรถีย์ปลอมบวช

ค. เรื่องภิกษุเข้ารีตเดียรถีย์                      ง. เรื่องภิกษุกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

      คำตอบ :

๕๐. ในอันตรธาน ๕ ประการ ข้อใดอันตรธานก่อน ?

ก. ปริยัติอันตรธาน                                 ข. ปฏิบัติอันตรธาน

ค. ปฏิเวธอันตรธาน                                ง. ลิงคอันตรธาน

      คำตอบ :

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ธรรม 45 ::

๑.    บุคคลจะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ ด้วยวิธีใด ?

ก. สำรวมอินทรีย์                                   ข. สำรวมในกาม

ค. สำรวมจิต                                          ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ :

๒. อะไร เรียกว่า มาร ?

ก. กิเลสกาม                                          ข. วัตถุกาม

ค. กามตัณหา                                        ง. กามฉันทะ

      คำตอบ :

๓. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ จัดเป็นกามชนิดใด ?

ก. กิเลสกาม                                          ข. วัตถุกาม

ค. กามโอฆะ                                         ง. กามโยคะ

      คำตอบ : ข

๔. ข้อใด เป็นความหน่ายในเบญจขันธ์เกิดด้วยปัญญา ?

ก. นิพพาน                                            ข. นิพพิทา

ค. วิสุทธิ                                               ง. วิมุตติ

      คำตอบ : ข

 

๕.    รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่าอะไร ?

ก. อินทรีย์ ๕                                         ข. กามคุณ ๕

ค. ขันธ์ ๕                                             ง. พละ ๕

      คำตอบ : ค

๖.    อนิจจลักษณะ ไม่ปรากฏในที่ใด ?

ก. ร่างกาย                                            ข. จิตใจ

ค. ต้นไม้                                               ง. ไม่มีข้อถูก

      คำตอบ : ง

๗. สังขารที่มีใจครอง ได้แก่อะไร ?

ก. อาคารสถานที่                                    ข. ต้นไม้

ค. คนและสัตว์                                       ง. เชื้อโรค

      คำตอบ : ค

๘. เกิด แก่ เจ็บ ตาย จัดเป็นทุกข์อะไร ?

ก. สภาวทุกข์                                         ข. ทุกข์จร

ค. ทุกข์ประจำ                                       ง. พยาธิทุกข์

      คำตอบ : ก

๙. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ไม่ปรากฏที่ใด ?

ก. นิพพาน                                            ข. เวทนา

ค. สัญญา                                             ง. วิญญาณ

      คำตอบ : ก

๑๐. ข้อใด เป็นทุกข์อันเกิดขึ้น เพราะถูกไฟคือราคะแผดเผา ?

ก. ทุกขเวทนา                                        ข. ทุกข์ประจำ

ค. สันตาปทุกข์                                      ง. ทุกข์รวบยอด

      คำตอบ : ค

๑๑. ข้อใด จัดเป็นวิปากทุกข์ ?

ก. ทุกข์กลัวไม่มีงานทำ                           ข. ทุกข์เพราะกลัวแพ้คดี

ค. ความหิว กระหายน้ำ                          ง. ความร้อนใจเกิดจากการทุจริต

      คำตอบ : ง

๑๒. อะไรปิดบังไว้ ไม่ให้เห็นความทุกข์ ?

ก. อิริยาบถ                                           ข. สันตติ

ค. ความปลงใจ                                      ง. ความเชื่อเรื่องกรรม

      คำตอบ : ก

๑๓. ข้อใด แสดงว่า ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาพราหมณ์ ?

ก. สอนเรื่องความทุกข์                            ข. สอนเรื่องสังสารวัฏ

ค. สอนเรื่องอนัตตา                                ง. สอนเรื่องบาป-บุญ

      คำตอบ : ค

๑๔. ความไม่อยู่ในอำนาจ เป็นอาการของอะไร ?

ก. อนิจจตา                                           ข. ทุกขตา

ค. อนัตตตา                                          ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ค

๑๕. คำใด ไม่เกี่ยวข้องกับวิราคะ ?

ก. นิพพาน                                            ข. มรรค

ค. ความดับ                                           ง. ความสิ้นตัณหา

      คำตอบ : ข

๑๖. อารมณ์อันยั่วยวนให้เกิดความเมา คือข้อใด ?

ก. บริวาร                                              ข. ลาภ ยศ

ค. ความไม่มีโรค                                    ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ง

๑๗. ข้อใด เป็นธรรมสำหรับยังความเมาให้สร่าง ?

ก. นิพพิทา                                            ข. วิราคะ

ค. วิมุตติ                                              ง. วิสุทธิ

      คำตอบ : ข

๑๘. ความอยากอันมีอาการแส่หากามารมณ์ จัดเป็นตัณหาใด ?

ก. กามตัณหา                                        ข. ภวตัณหา

ค. วิภวตัณหา                                        ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ก

๑๙. เพราะสิ้นกำหนัดแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?

ก. ตัณหา                                              ข. อาสวะ

ค. ราคะ                                                                                 ง. ความถือมั่น

      คำตอบ : ข

๒๐. ความผิดที่คนหนึ่งทำ อีกคนหนึ่งจะช่วยให้บริสุทธิ์ได้หรือไม่ ?

ก. ได้ เพราะเป็นแพะรับบาป                        ข. ไม่ได้ เพราะความผิดเป็นของเฉพาะตน

ค. ไม่ได้ เพราะความบริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน                                  ง. ข้อ ข. ข้อ ค. ถูก

      คำตอบ :

๒๑. ผู้มุ่งความสงบอันเป็นสุข พึงละโลกามิสๆ คืออะไร ?

ก. รูปอันน่าปรารถนา                              ข. เสียงอันน่าใคร่

ค. กลิ่นอันน่าชอบใจ                               ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ :

๒๒. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล ?

ก. เจรจาชอบ                                         ข. ตั้งใจชอบ

ค. การงานชอบ                                      ง. เลี้ยงชีวิตชอบ

      คำตอบ : ข

๒๓. การงดเว้นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นความสงบทางใด ?

ก. ทางกาย                                            ข. ทางวาจา

ค. ทางใจ                                              ง. ทางกาย วาจา

      คำตอบ : ก

๒๔. สุขอื่นจากความสงบไม่มี หมายถึงความสงบทางใด ?

ก. กายกับใจ                                         ข. กายกับวาจา

ค. กาย วาจา ใจ                                    ง. เฉพาะใจอย่างเดียว

      คำตอบ : ค
๒๕. ดับ ออก เย็น หยุด เป็นสภาวธรรมของอะไร ?

ก. สันติ                                                ข. นิพพิทา

ค. สุคติ                                                ง. นิพพาน

      คำตอบ : ง

๒๖. ใคร ได้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพาน ?

ก. ผู้หนักในพระศาสดา                           ข. ผู้หนักในพระธรรม

ค. ผู้เคารพในพระสงฆ์                            ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ง

๒๗. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ?

ก. สังสารวัฏ                                          ข. คติ

ค. ภพ                                                  ง. ชาตะ มตะ

      คำตอบ : ก

๒๘. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้า หลังความตาย เรียกว่าอะไร ?

ก. คติ                                                  ข. ภพ

ค. ที่ชอบ                                              ง. ชาติหน้า

      คำตอบ : ก

๒๙. สุนัข แมว เป็นต้น ได้ชื่อว่า ดิรัจฉาน เพราะเหตุใด ?

ก. เพราะหาความเจริญมิได้                     ข. เพราะเป็นผู้ไร้อำนาจ

ค. เพราะไปตามขวาง                              ง. เพราะปราศจากความคิด

      คำตอบ : ค

๓๐. เพราะเหตุใด ยมราชจึงถามเทวทูต ๕ กับคนที่ตายไปแล้ว ?

ก. เพื่อให้ไม่ประมาท                              ข. เพื่อลงโทษตามความผิด

ค เพื่อส่งมาเกิดใหม่                                ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก

      คำตอบ : ก

๓๑. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๕ ?

ก. เด็กแรกคลอด                                   ข. คนถูกลงราชทัณฑ์

ค. สมณะ                                              ง. คนชรา

      คำตอบ : ค

๓๒. ในขณะถูกทรมาน สัตว์นรกมีความปรารถนาอย่างไร ?

ก. ปรารถนาเป็นมนุษย์                           ข. ปรารถนาฟังธรรม

ค. ปรารถนาบรรลุธรรม                          ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ง

๓๓. การทำทักษิณานุประทาน เพื่อประโยชน์แก่ใคร ?

ก. พระสงฆ์                                           ข. ญาติที่ตายไปแล้ว

ค. คนมีเคราะห์                                      ง. คนกำลังใกล้ตาย

      คำตอบ : ข

๓๔. สัตว์ในอบายภูมิ มีท้องใหญ่ มีปากเท่ารูเข็ม เรียกว่าอะไร ?

ก. มหาภูต                                            ข. อสุรกาย

ค. เปรต                                                                                 ง. มนุษย์เปรต

      คำตอบ : ค

๓๕. สัตว์ชนิดใด เกิดแก่ตายในที่มืด ?

ก. ไส้เดือน                                            ข. แมลงป่อง

ค. ตะขาบ                                             ง. ปลา

      คำตอบ : ก

๓๖. สัตว์นรก ครั้นสิ้นกรรมแล้ว มาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นเช่นไร ?

ก. เกิดในสกุลต่ำ                                    ข. มีชีวิตฝืดเคือง

ค. รูปร่างไม่สมประกอบ                          ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ง

๓๗. ข้อใด เป็นคุณลักษณะของสมถภาวนา ?

ก. กำจัดอนุสัย                                      ข. ระงับนิวรณ์

ค. ตัดกรรม                                          ง. กำจัดอวิชชา

      คำตอบ : ข

๓๘. กายคตาสติ เป็นคู่ปรับนิวรณ์ใด ?

ก. ความพอใจในกาม                             ข. ความพยาบาท

ค. ความง่วง                                          ง. ความสงสัย

      คำตอบ : ก

๓๙. ประโยชน์ของการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐาน คือข้อใด ?

ก. เพื่อเสริมความงาม                             ข. เพื่อคลายกำหนัด

ค. เพื่อตัดกิเลส                                      ง. เพื่อให้เกิดเมตตา

      คำตอบ :

๔๐. คนมีความอาฆาตพยาบาท ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

ก. พิจารณาซากศพ                                ข. กำหนดลมหายใจ

ค. เจริญเมตตา                                      ง. เพ่งกสิณ

      คำตอบ :

๔๑. กัมมัฏฐานที่กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ เรียกว่าอะไร ?

ก. กายคตาสติ                                       ข. นั่งวิปัสสนา

ค. ทำสมาธิ                                            ง. อานาปานสติ

      คำตอบ : ง

๔๒. ประโยชน์ของการพิจารณาอาหารว่า เป็นของปฏิกูล เพื่ออะไร ?

ก. เพื่อให้รู้จักรับประทานอาหาร               ข. เพื่อไม่ให้ติดในรสชาติอาหาร

ค. เพื่อให้งดเว้นอาหารที่เป็นโทษ              ง. เพื่อให้รู้จักประมาณในการบริโภค

      คำตอบ : ข

๔๓. เพราะเหตุใด พระศาสดาจึงทรงชักนำให้บำเพ็ญสมาธิ ?

ก. เพราะจะได้ทำอะไรไม่ผิดพลาด            ข. เพราะจะได้พูดอะไรไม่ผิดพลาด

ค. เพราะจะได้คิดอะไรไม่ผิดพลาด           ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ง

๔๔. ความเห็นแจ้งชัดว่า ” สังขารทั้งหลาย ตกอยู่ในอำนาจแห่งไตรลักษณ์ “
เรียกว่าอะไร ?

ก. สมถะ                                               ข. วิปัสสนา

ค. สมาธิ                                               ง. สามัญญลักษณะ

      คำตอบ :

๔๕. อะไรที่ทำให้ผู้เจริญกัมมัฏฐานเข้าใจผิดว่า ตนบรรลุมรรคผล ?

ก. อุปกิเลส                                            ข. ความเห็นผิด

ค. วิปัสสนูปกิเลส                                   ง. ความสำคัญผิด

      คำตอบ :

๔๖. ความสำคัญว่า สังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยง  จัดเป็นวิปัลลาสข้อใด ?

ก. ทิฏฐิวิปัลลาส                                     ข. สัญญาวิปัลลาส

ค. จิตตวิปัลลาส                                     ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ข

๔๗. กัมมัฏฐานอย่างแรก ที่พระอุปัชฌาย์สอนกุลบุตรผู้มาขอบวชตรงกับข้อใด ?

ก. ศีล สมาธิ ปัญญา                               ข. ทาน ศีล ภาวนา

ค. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง                         ง. ปฐวี อาโป เตโช วาโย

      คำตอบ : ค

๔๘. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดเดียว พลันจะดับ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรทำอย่างไร ?

ก. ไหว้พระสวดมนต์                               ข. ตักบาตร ทำบุญ

ค. เจริญพระกรรมมัฏฐาน                       ง. ถูกทุกข้อ

      คำตอบ : ง

๔๙. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนโคที่เขานำไปฆ่า ตรงกับข้อใด ?

ก. มีชรา พยาธิ มรณะ คอยรุมเผาไม่ให้อยู่นาน
ข. วันคืนล่วงไปเท่าใด ก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้น

ค. วันคืนล่วงไป ก็นำเอาชีวิตล่วงตามไปด้วย

ง. ชีวิตนี้เป็นไปได้ เพราะมีปัจจัยคอยอุดหนุน

      คำตอบ : ข

๕๐. สัญญา ๑๐ ประการ เกี่ยวข้องกับพระสูตรใด ?

ก. คิริมานนทสูตร                                  ข. มหาสติปัฏฐานสูตร

ค. อาทิตตปริยายสูตร                             ง. อนัตตลักขณสูตร

      คำตอบ : ก

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: อนุพุทธประวัติ44 ::

 1. อนุพุทธประวัติหมายถึงประวัติของใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระปัจเจกพุทธเจ้า
  3. พระอรหันต์                       
  4. พระสาวกของพระพุทธเจ้า
 2. พระมหาสาวก ตามนัยอรรถกถา หมายถึงพระสาวกกี่องค์ ?
  1. ๘  องค์
  2. ๔๑  องค์
  3. ๘๐  องค์      
  4. ๘๘  องค์
 3. พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ?
  1. ๔๐  องค์
  2. ๔๑  องค์
  3. ๖๐  องค์
  4. ๘๐  องค์
 4. ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม หมายถึงข้อใด ?
  1. โสดาปัตติมรรค    
  2. สกทาคามิมรรค
  3. อนาคามิมรรค
  4. อรหัตตมรรค
 5. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นองค์แรก ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอัสสชิ
  3. พระยสะ
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 6. พระปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมเทศนาอะไร ?
  1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร               
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนุปุพพีกถา
 7. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางใด ?
  1. เป็นผู้อยู่ป่า
  2. เป็นผู้มีปัญญามาก
  3. เป็นผู้ทรงธุดงค์                     
  4. เป็นผู้รู้ราตรีนาน
 8. ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ  เป็นคำพูดของใคร ?
  1.    อุปติสสมาณพ        
  2. โกลิตมาณพ
  3. ยสกุลบุตร
  4. ปิปผลิมาณพ
 9. เทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ชฎิล ๓ พี่น้อง มีชื่อว่าอะไร ?
  1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร               
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนุปุพพีกถา
  4. อนัตตลักขณสูตร
 10. พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ?
  1. ๖๐ รูป        
  2. ๖๑ รูป
  3. ๘๐ รูป
  4. ๘๑ รูป
 11. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังธรรมเทศนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3.  เวทนาปริคคหสูตร       
  4. สังคีติสูตร
 12. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่ตระกูล   ตรัสสอนพระสาวกองค์ใด ?
  1. พระสารีบุตร                       
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระมหากัจจายนะ
 13. ” พระธรรมราชา “  หมายถึงใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า    
  2. พระสารีบุตร
  3. พระภัททิยะ
  4. พระมหากัปปินะ
 14. พระโมคคัลลานะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหัต ณ ที่ไหน ?
  1. บ้านมหาติฏฐะ
  2. บ้านกาฬสิลา
  3. บ้านโทณวัตถุ
  4. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
 15. พระสาวกองค์ใดถือธุดงค์ ๓ ข้อโดยเคร่งครัด ?
  1. พระมหากัจจายนะ               
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 16. พระมหาเถระผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก คือใคร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระมหากัสสปะ    
  4. พระอานนท์
 17. ใครได้รับยกย่องว่า เป็นผู้เลิศทางอธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาร ?
  1.  พระมหากัจจายนะ      
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระโมฆราช
 18. โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ในที่มืด เป็นปัญหาของใคร ?
  1. เมตตคูมาณพ
  2. ปิงคิยมาณพ
  3. โมฆราชมาณพ                     
  4. อชิตมาณพ
 19. พราหมณ์พาวรีมีศิษย์เอกกี่คน ?
  1. ๘ คน                             
  2. ๑๖  คน
  3. ๑๘ คน
  4. ๓๒ คน
 20. พระสาวกผู้สนทนากับพระสารีบุตรเรื่องวิสุทธิ ๗  คือใคร ?
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระมหากัจจายนะ
  3. พระปุณณมันตานีบุตร 
  4. พระอานนท์
 21. พระราธะบวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  2. ติสรณคมนูปสัมปทา
  3. ญัตติจตุตถกรรม         
  4. รับโอวาท ๓ ข้อ
 22. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่า เป็นผู้สอนง่าย ?
  1. พระมหากัจจายนะ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระราธะ        
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 23. ตนตั้งอยู่ในคุณเช่นไร ก็สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น พระสาวกองค์ใด
  มีคุณสมบัติเช่นว่านี้ ?

  1. พระสารีบุตร
  2. พระปุณณมันตานีบุตร
  3. พระอัสสชิ
  4. พระอานนท์
 24. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1.  สามเณรราหุล      
  2. สามเณรเรวตะ
  3. สามเณรสังกิจจะ
  4. สามเณรบัณฑิต
 25. พระสาวกรูปใดบวชเพราะจำใจ ?
  1. พระราธะ                         
  2. พระนันทะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระอนุรุทธะ
 26. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระเถระรูปใดว่าเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา ?
  1. พระราหุล
  2. พระอานนท์
  3. พระอัสสชิ                          
  4. พระรัฐบาล
 27. พระเถระรูปใดวิสัชนาพระวินัย ในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี   
  4. พระอนุรุทธะ
 28. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ  ?
  1. พระนันทะ                        
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระลกุณฏกภัททิยะ
 29. ผู้บรรลุอรหัตตผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง ๔ คือใคร ?
  1. พระอุบาลี
  2. พระมหานามะ
  3. พระกาฬุทายี                      
  4. พระอานนท์
 30. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท เพราะเหตุใด ?
  1.  มีพระสงฆ์ไม่พอ         
  2. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี
  3. ขาดบาตรและจีวร
  4. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้
 31. เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม   ตรัสแก่พระสาวกองค์ใด ?
  1. พระนันทะ                         
  2. พระวักกลิ
  3. พระราหุล
  4. พระอานนท์
 32. ใครเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้ว รู้ว่าไปเกิดที่ไหน ?
  1. พระสุภูติ
  2. พระสีวลี
  3. พระพากุละ                       
  4. พระวังคีสะ
 33. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตก ?
  1.  พระโสณโกฬิวิสะ     
  2. พระรัฐบาล
  3. พระโสณกุฏิกัณณะ
  4. พระลกุณฏกภัททิยะ
 34. พระรัฐบาลเถระแสดงธัมมุทเทศ ๔ ประการแก่ใคร ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3.  พระเจ้าโกรัพยะ      
  4. พระเจ้าจัณฑปัชโชต
 35. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?
  1. พระนาคิตะ                       
  2. พระสาคตะ
  3. พระอุปเสนะ
  4. พระอุทายี
 36. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้มีโรคน้อย ?
  1. พระอุทายี
  2. พระอุบาลี
  3. พระพากุละ          
  4. พระวักกลิ
 37. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้มีลาภมาก ?
  1. พระสีวลี        
  2. พระสารีบุตร
  3. พระปิงคิยะ
  4. พระโสภิตะ
 38. พระกุมารกัสสปะ ได้รับยกย่องในด้านใด ?
  1. มีปฏิภาณในการผูกบาทคาถา
  2. แสดงธรรมเทศนาได้อย่างวิจิตร
  3. แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
  4. ระลึกชาติได้มาก
 39. พระองคุลิมาล มีลักษณะตรงกับข้อใด ?     
  1. ต้นคด ปลายตรง   
  2. ต้นตรง ปลายคด
  3. ต้นตรง ปลายตรง
  4. ต้นคด ปลายคด
 40. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ?     
  1. พระนางปชาบดีโคตมี 
  2. เขมาเถรี
  3. อุบลวรรณาเถรี
  4. ปฏาจาราเถรี
 41. พิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนา
  หมายถึงข้อใด ?

  1. ศาสนพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี                            
  4. กุศลพิธี
 42. ข้อใดกล่าวถึงงานอวมงคลได้ถูกต้อง ?
  1. จำนงทำบุญครบรอบวันตายของมารดา  
  2. จำปีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. จำปาทำบุญถวายผ้ากฐิน
  4. จำปูนทำบุญฉลองเมรุ
 43. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?
  1. วันอุโบสถ
  2. วันวัสสูปนายิกา
  3. วันปาฏิบท                        
  4. วันธรรมสวนะ
 44. การสวดพระอภิธรรมใช้ในงานใด ?
  1. งานทำบุญ ๗ วัน
  2. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  3.  งานศพ      
  4. งานทำบุญอายุ
 45. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?
  1. ผ้าภูษาโยง          
  2. ผ้ามาลาโยง
  3. ผ้าภูษามาลา
  4. ผ้าสายโยง
 46. การเทศน์มหาชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
  1. พระมหาชนก                       
  2. เวสสันดรชาดก
  3. พุทธประวัติ
  4. ประวัติพระสาวก
 47. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์  ต้องอาราธนาว่า…?
  1. มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง …
  2. อิมานิ  มะยัง  ภันเต…
  3. วิปัตติปฏิพาหายะ…
  4. พรหมา จะ โลกาธิปตี…
 48. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าชนิดใด ?
  1. ผ้าอาบน้ำฝน   
  2. ผ้าจำนำพรรษา
  3. ผ้าจีวร
  4. ผ้าห่ม
 49. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของผ้าป่า ?
  1. ผ้าบังสุกุล
  2. ผ้าเปื้อนฝุ่น
  3. ผ้าไม่มีเจ้าของ                    
  4. ผ้าที่มีเจ้าของ
 50. การลอยกระทงตามประทีป กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?
  1. เพื่อบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้า 
  2. เพื่อแสดงความเป็นพุทธมามกะ
  3. เพื่อลอยบาป
  4. เพื่อขอขมาพระแม่คงคา

 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::