Category Archives: :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ ปี 46 ::

 1. ประเทศใด ไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1.  เนปาล
  2. ศรีลังกา
  3. อินเดีย
  4. ปากีสถาน
 2. ชนเผ่าใด เป็นชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป ?
  1. มิลักขะ
  2. อริยกะ
  3. อารยัน
  4. อินเดียแดง
 3. ชนเหล่าใดในสังคมอินเดีย ถูกเหยียดหยามมากที่สุด ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. ศูทร
  4. จัณฑาล
 4. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?
  1. พระเจ้าสีหหนุ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าสุปปพุทธะ
 5. ค าว่า “ สัิทธ่ตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้มีโภคะ
  2. ผู้มีความต้องการส าเร็จ
  3. ผู้มีความรู้
  4. ผู้มีความประพฤติดี
 6. หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
  1. ขนานพระนาม
  2. พระมารดาสิ้นพระชนม์
  3. อสิตดาบสมาเยี่ยม
  4. ท านายพระลักษณะ
 7. ดาบสที่ท านายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเป็น ๒ อย่างชื่อว่าอะไร ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อุทกดาบส
  4. กบิลดาบส
 8. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 9. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตที่ใด ?
  1. ริ่มฝั่งแม่น ้าเนรัชชรา
  2. ริ่มฝั่งแม่น ้าคงคา
  3. ริ่มฝั่งแม่น ้ายมุนา
  4. ริ่มฝั่งแม่น ้าอโนมา
 10. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. พระอินทร์
  3. ฆฏิการพรหม
  4. นายฉันนะ
 11. พระมหาบุรุษทรงเลิกบ าเพ็ชทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  1. ทรงท้อพระทัย
  2. ทรงเบื่อหน่าย
  3. ทรงคลายความเพียร 
  4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
 12. การที่ทรงบ าเพ็ชทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ?
  1. กามสุขัลลิกานุโยค 
  2. อัตตกิลมถานุโยค
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. เนกขัมมปฏิปทา
 13. ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาอะไร ?
  1. พระสูตร
  2. พระอภิธรรม
  3. พระวินัย
  4. ปฏิจจสมุปบาท
 14. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันอะไร ?
  1. วันเพ็ชเดือน ๓
  2. วันเพ็ชเดือน ๖
  3. วันเพ็ชเดือน ๘
  4. วันเพ็ชเดือน ๑๒
 15. รุ่งเช้าของวันตรัสรู้ ใครถวายพระกระยาหารแด่พระพุทธเจ้า ?
  1. นางวิสาขา
  2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  3. นางสุชาดา
  4. ปัชจวัคคีย์
 16. บุคคลที่เข้าถึงรัตนะ ๒ เป็นคู่แรก คือใคร ?
  1. นางวิสาขา – อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร – พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. ตปุสสะ – ภัลลิกะ
  4. มารดาและบิดาของพระยสะ
 17. บุคคลประเภท “ ปทปรมะ ” คือบุคคลประเภทใด ?
  1. มีปัญญาเฉียบแหลม
  2. มีปัญญาระดับปานกลาง
  3. มีปัญญาพอแนะน าได้
  4. ด้อยปัญญา
 18. เมื่อพระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมแล้ว ทรงคิดถึงใครเป็นคนแรก ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. กบิลดาบส
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
 19. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่วัน ?
  1. ๒๙ วัน
  2. ๓๙ วัน
  3. ๔๙ วัน
  4. ๕๙ วัน
 20. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาแรกที่ใด ?
  1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  2. วัดเวฬุวัน
  3. วัดเชตวัน
  4. ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม
 21. พระโกณฑัชชะ ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 22. ในชฎิล ๓ พี่น้อง คนที่ ๒ มีชื่อว่าอะไร ?
  1. อุรุเวลกัสสปะ
  2. คยากัสสปะ
  3. นทีกัสสปะ
  4. กุมารกัสสปะ
 23. พระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงอุทานของยสกุลบุตรในเวลาใด ?
  1. เที่ยงคืน
  2. จวนใกล้รุ่ง
  3. ขณะบิณฑบาต
  4. ก าลังเสวยพระกระยาหาร
 24. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1. นางวิสาขา
  2. พระนางมัลลิกา
  3. มารดาของพระยสะ
  4. พระนางพิมพา
 25. ขณะประทับอยู่ที่ต้นพหุปุตตนิโครธ พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาท ๓ ข้อแก่ใคร ?
  1. ปิปผลิมาณพ
  2. อุปติสสมาณพ
  3. โกลิตมาณพ
  4. อชิตมาณพ
 26. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
  1. ๕๐ องค์
  2. ๖๐ องค์
  3. ๗๐ องค์
  4. ๑,๒๕๐ องค์
 27. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. เวฬุวัน
  2. เชตวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าเชตุ
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  4. นางวิสาขา
 29. อุบายส าหรับแก้ความง่วง พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 30. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  1. ๗ วัน
  2. ๑๒ วัน
  3. ๑๕ วัน
  4. ๒๐ วัน
 31. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. อนุปุพพีกถา
  3. อริยธรรม
  4.  เวทนาปริคคหสูตร
 32. ภรรยาของปิปผลิมาณพมีนามว่าอย่างไร ?
  1. ยโสธรา
  2. ปชาบดี
  3. กีสาโคตมี
  4. ภัททกาปิลานี
 33. ใครเป็นผู้ถวายปิณฑบาตครั้งสุดท้าย แด่พระพุทธเจ้า ?
  1. วิสาขามหาอุบาสิกา
  2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
  3. นางสุชาดา
  4. นายจุนทะ
 34. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารที่หมู่บ้านอะไร ?
  1. เวฬุวคาม
  2. กัลลวาลมุตตคาม
  3. ภัณฑุคาม
  4. นาลันทา
 35. ในคราวเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๖๐ ปี
  2. ๗๐ ปี
  3. ๘๐ ปี
  4. ๙๐ ปี
 36. ปัจฉิมโอวาท พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับอะไร ?
  1. ความไม่ประมาท
  2. ความเพียร
  3. ความทุกข์
  4. ความสามัคคี
 37. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้าย ?
  1. อุปกาชีวก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 38. สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือที่ใด ?
  1. บริโภคเจดีย์
  2. มกุฏพันธนเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 39. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์
  4. วัสสการพราหมณ์
 40. ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 41. แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนพิธี
  2. กุศลพิธี
  3. ทานพิธี
  4. บุญพิธี
 42. บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ?
  1. ศีล สมาธิ ปัชชา
  2. ทาน ศีล ภาวนา
  3. ทาน ศีล สมาธิ
  4. ทาน ศีล ปัชชา
 43. ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นความหมายของข้อใด ?
  1. อุบาสิกา
  2. อุบาสก
  3. พุทธมามกะ
  4. สาวก
 44. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้ง
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. ข้อ ข. ข้อ ค. ถูก
 45. ข้อใด ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
  1. วันวิสาขบูชา
  2.  วันอัฏฐมีบูชา
  3.  วันอาสาฬหบูชา
  4. วันมาฆบูชา
 46. ค าว่า “ มย ภนฺเต วิสัุ วิสัุ รกฺขณตฺถําย…” เป็นค าอะไร ?
  1. คำอาราธนาพระปริตร
  2. คำอาราธนาธรรม
  3. คำอาราธนาศีล
  4. คำอาราธนาพระสงฆ์
 47. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ?
  1. นายพานพบทำบุญอุทิศให้นางแสนเสน่ห์
  2. นางชวนชมท าบุชอายุครบ ๖๐ ปี
  3. กำนันช้างท าบุชขึ้นบ้านใหม่
  4. ผู้ใหญ่ลีทำบุญครบรอบวันแต่งงาน
 48. ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?
  1. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
  2. อิท เม าตีน โหตุ สุขิตา โหนฺตุ าตโย
  3. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร ฯ
  4. อิมินา ปุญฺ กมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา ฯ
 49. การทอดกฐินกำหนดให้ท าในช่วงเวลาใด ?
  1. ก่อนเข้าพรรษา ๑ เดือน
  2. หลังเข้าพรรษา ๑ เดือน
  3. ก่อนออกพรรษา ๑ เดือน
  4. หลังออกพรรษา ๑ เดือน
 50. ข้อใด เป็นวิธีประเคนของพระที่ถูกต้อง ?
  1. พระสิงห์รับถาดอาหารจากมือโยมแม่
  2. เด็กหชิงอ้อยกับเพื่อนช่วยกันยกโต๊ะอาหารถวายพระ
  3. เด็กชายนิดถวายอาหารในเวลาบ่าย
  4. นางสาวจินวางปิ่นโตอาหารลงบนผ้ากราบของพระกริสนัย
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ 44 ::

 1. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1. อินเดีย
  2. ปากีสถาน
  3. ไทย 
  4. เนปาล
 2. พวกพลเรือนที่มีอาชีพท านา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 3. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?
  1. ศาสนาพุทธ
  2. ศาสนาพราหมณ์
  3.  ศาสนาเชน
  4. ศาสนาซิกซ์
 4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระเจ้าชัยเสนะ
  4. พระเจ้าสีหหนุ
 5. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าอัญชนะ
  3. พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าชัยเสนะ
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?
  1. สวนเวฬุวัน
  2. สวนลุมพินีวัน
  3.  สวนอัมพวัน
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 7. ลักษณะของพระมหาบุรุษ ใครเป็นผู้ท านายคนแรก ?
  1. อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. โกณฑัญญพราหมณ์
  4. อสิตดาบส
 8. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๑๕ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ?
  1. ใต้ต้นโพธิพฤกษ์
  2. ใต้ต้นไทร
  3. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
  4. ใต้ต้นจิก
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?
  1. ริมฝั่งแม่น ้าอโนมา
  2. ริมฝั่งแม่น ้าเนรัญชรา
  3. ริ่มฝั่งแม่น ้าคงคา
  4. ริมฝั่งแม่น ้าสินธู
 11. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครน าบาตรและจีวรมาถวาย ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. ท้าวสักกเทวราช
  3. ท้าวจาตุมหาราช
  4. ฆฏิการพรหม
 12. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ใจยังยินดีอยู่ในกาม เปรียบได้กับอะไร ?
  1. ไม้สดแช่อยู่ในน ้า
  2. ไม้สดที่อยู่บนบก
  3. ไม้แห้งที่อยู่บนบก
  4. ถูกทุกข้อ
 13. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๓๖ พรรษา
  4. ๔๕ พรรษา
 14. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนจงกรมเจดีย์
  3. ต้นอชปาลนิโครธ
  4. ต้นราชายตนะ
 15. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร ?
  1. ตปุสสะและภัลลิกะ 
  2. โสตถิยพราหมณ์
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. บิดาของยสกุลบุตร
 16. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร ?
  1. พกาพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3. มหาพรหม
  4. สหัมบดีพรหม
 17. . ” ที่สุด ๒ อยา่ งและทางสายกลาง ” อยู่ในพระสูตรไหน ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 18. พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?
  1. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓
  2. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖
  3. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘
  4. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๙
 19. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. ปุพพาราม
  4. เวฬุวัน
 20. ” ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร ” ใครกล่าว ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. ปิปผลิมาณพ
  4. ทีฆนขปริพาชก
 21. พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ทีฆนขปริพาชก
  2. สุภัททปริพาชก
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหาโมคคัลลานะ
 22. พระมหาโมคคัลลานะ ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน ?
  1. ถ ้าสุกรขาตา
  2. ถ ้าสัตตบรรณคูหา
  3. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
  4. บ้านนาลันทา
 23. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3. อชิตมาณพ
  4. ปิปผลิมาณพ
 24. ผู้ท าบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คนแรกคือใคร ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
 25. ” ไม่ชูงวงเข้าไปส่ตู ระกลู ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล
  2. ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
  3. ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล
  4. ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล
 26. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง คือวิธีใด ?
  1. ติสรณคมนูปสัมปทา
  2. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  3. ญัตติจตุตถกรรม
  4. ถูกทุกข้อ
 27. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
  1. เชตวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. เวฬุวัน
  4. อัมพวัน
 28. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้ส าเร็จ ?
  1. กาฬุทายีอ ามาตย์
  2. ฉันนอ ามาตย์
  3. สันตติอ ามาตย์
  4. พระอานนท์
 29. พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
  1. นาลันทา
  2. เวฬุวคาม
  3. เวฬุวัน
  4. กุสินารา
 30. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. อนิมมิสเจดีย์
  3. รัตนฆรเจดีย์
  4. ปาวาลเจดีย์
 31. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. นายจุนทะ
  3. นางวิสาขา
  4. นางสุชาดา
 32. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
  4. สุภัททปริพาชก
 33.  พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองกุสินารา 
  4. เมืองสาวัตถี
 34. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ?
  1. ที่ประสูติ
  2. ที่ตรัสรู้
  3. ที่ปรินิพพาน
  4. ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 35. สถานที่ใด เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?
  1. มกุฏพันธนเจดีย์
  2. ปาสาณเจดีย์
  3. อนิมมิสเจดีย์
  4. รัตนฆรเจดีย์
 36. ใครท าหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. มัลลกษัตริย์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. โทณพราหมณ์
  4. พระอานนท์
 37. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. พระธรรมวินัย
 38. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  1. ความสันโดษ
  2. ความไม่ประมาท
  3. ความกตัญญู
  4. ถูกทุกข้อ
 39. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. ธรรมเจดีย์
  3. บริโภคเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 40.  อะไร คือมูลเหตุแห่งการท าสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
  1. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา
  2. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
  3. มีผู้ละเมิดพระธรรมวินัย
  4. ถูกทุกข้อ
 41. ค าว่า ” อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ?
  1. การจ าศีล
  2. การรักษาศีล
  3. การถือศีล
  4. การเข้าจ า
 42. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?
 43. ๓ วัน
 44. ๔ วัน
 45. ๕ วัน
 46. ๖ วัน
 47. การเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. ทานพิธี
  3. บุญพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 48. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  3. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  4. วันปรินิพพาน
 49. การถวายทานในข้อใด จัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน ?
  1. สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด
  2. หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
  3. มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ
  4. ตะวันท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน
 50. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
  1. วันพระเจ้าเปิดโลก
  2. วันแสดงปฐมเทศนา
  3. วันประสูติ
  4. วันปรินิพพาน
 51. ข้อใด ไม่ใช่พิธีท าบุญงานมงคล ?
  1. งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  2. งานบวช
  3. งานท าบุญอายุ
  4. งานท าบุญอัฐิ
 52.  ” สวดพระพุทธมนต์ ” ใช้ส าหรับงานประเภทใด ?
  1. งานมงคล
  2. งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. งานอวมงคล
  4. งานท าบุญอายุ
 53. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. ก และ ข ถูก
 54. การกรวดน ้ามุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน
  4. เพื่อให้เทวดารับรู้

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ 45 ::

 1. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  1. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
  2. ความเป็นไปของพระสาวก
  3. ความเป็นไปของนักบวช
  4. ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔
 2. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง ?
  1. กษัตริย์ พราหมณ์
  2. พราหมณ์ ฮินดู
  3. อริยวงศ์ โกลิยวงศ์
  4. อริยกะ มิลักขะ
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. จัณฑาล
  2. แพศย์
  3. พราหมณ์
  4. ศูทร
 4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์ ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
  3.  พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าสุทโธทนะ
  5. เจ้าชายสิทธัตถะ
 5. ก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้ เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด ?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. ดาวดึงส์
 6. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าอัญชนะ
  4. พระเจ้าโธโตทนะ
 7. สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?
  1. ศรีลังกา
  2. อินเดีย
  3. เนปาล
  4. ปากีสถาน
 8. วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  2. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  3. วันขึ้น ๘ ค ่า เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
  4. วันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
 9. พระนามว่า ” สิทธัตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้มีพระรูปงาม
  2. ผู้มีวาสนาบารมี
  3. ผู้มีความต้องการส าเร็จ
  4. ผูม้ศีกัด์ใิหญ่
 10. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร ?
  1. พระนางปชาบดี
  2. พระนางกาญจนา
  3. พระนางรูปนันทา
  4. พระนางอมิตา
 11. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. อสิตดาบส
  2. อุททกดาบส
  3. โกณฑัญญะ
  4. วิศวามิตร
 12. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร ?
  1. พิธีมงคลสมรส
  2. พิธีโสกันต์
  3. พิธีแรกนาขวัญ
  4. พิธีเกี่ยวข้าว
 13. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?
  1. พระนางมัลลิกา
  2. พระนางพิมพา
  3. พระนางโรหิณี
  4. พระนางรูปนันทา
 14. ข้อใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 15. เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๑๖ ปี
  2. ๒๕ ปี
  3. ๒๖ ปี
  4. ๒๙ ปี
 16. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ เรียกว่าอะไร ?
  1. มหาภิเนษกรมณ์
  2. มหาอธิษฐาน
  3. มหาบารมี
  4. มหาทาน
 17. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. ไตรสรณคมน์
  3. อธิษฐานเพศ
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 18. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงประทับแรมที่ไหน ?
  1. ป่ามหาวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อนุปิยอัมพวัน
 19. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงเข้าศึกษาในส านักของใคร ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. ครูวิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อสิตดาบส
 20. พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน ?
  1. สวนลุมพินี
  2. สวนตาลหนุ่ม
  3. อุรุเวลาเสนานิคม
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 21. ทุกกรกิริยาที่ทรงบ าเพ็ญวาระแรก คืออะไร ?
  1. ทรงอดอาหาร เสวยแต่น้อย
  2. ทรงกดพระทนต์ ด้วยพระทนต์
  3. ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
  4. ทรงท าพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง
 22. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร ?
  1. ปฏิสัมภิทา ๔
  2. มรรค ๘
  3. อริยสัจ ๔
  4. อริยวงศ์ ๔
 23. พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร พร้อมทั้งเสนามาร ด้วยอะไร ?
  1. ศีล
  2. สมาธ
  3. สัจจะ
  4. บารมี
 24. ญาณใด สามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ?
  1. อาสวักขยญาณ
  2. จุตูปปาตญาณ
  3. อนาคตังสญาณ
  4. บารมีญาณ
 25. ตปุสสะกับภัลลิกะ ๒ พาณิช พบพระพุทธเจ้าที่ใด ?
  1. ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ
  2. ต้นมุจลินท์
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นไทร
 26. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก ตลอด ๗ วัน ที่ไหน ?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนฆรเจดีย์
  3. ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ
  4. รัตนจงกรมเจดีย์
 27. พระปัญจวัคคีย์ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 28. ธรรมอะไร ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตร เป็นเบื้องต้น ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ไตรลักษณ์
  3. อนุปุพพีกถา
  4. อริยสัจ ๔
 29. พระสูตรใด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง ?
  1. สักกปัญหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 30. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ของพระพุทธเจ้า ?
  1. พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
  2. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
  3. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
  4. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร
 31. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าเชตุ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 32. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 33. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?
  1. สุภมาณพ
  2. สิงคาลมาณพ 
  3. นันทมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 34. เมืองใด ที่พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาถึง ๒๕ ปี ?
  1. พาราณสี
  2. เวสาลี
  3. สาวัตถี 
  4. กุสินารา
 35. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
  1. สามเณรราหุล
  2. สามเณรบัณฑิต
  3. สามเณรสังกิจจะ
  4. สามเณรสุมนะ
 36. พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองปาฏลีบุตร
  4. เมืองกุสินารา
 37. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใด จึงรู้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระสุภัททะ
 38. พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษา จึงปรินิพพาน ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๔๕ พรรษา
  3. ๖๕ พรรษา
  4. ๘๐ พรรษา
 39. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ?
  1. สถานที่ประสูติ
  2. สถานที่ตรัสรู้
  3. สถานที่ปลงอายุสังขาร
  4. สถานที่ปรินิพพาน
 40. การร้อยกรองพระธรรมวินัย จัดเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?
  1. สังคายนา
  2. สังคหะ
  3. สังวัธยาย
  4. สันนิบาต
 41. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?
  1. ช่วยเหลือคนตาบอด
  2. ท าบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. รักษาอุโบสถศีล
  4. ถวายสังฆทาน
 42. การท าบุญในวันคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 43. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 44.  การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
  1. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
  2. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
  3. ท าบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
  4. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง
 45. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?
  1. งานโกนจุก
  2. งานมงคลสมรส
  3. งานท าบุญบวชนาค
  4. งานท าบุญฉลองอัฐิ
 46. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ ในงานอวมงคล ?
  1. พระพุทธรูป
  2. ขันน ้ามนต์
  3. สายสิญจน์
  4. ที่กรวดน ้า
 47. การอาราธนาพระปริตร ให้ท าต่อจากอะไร ?
  1. จุดเทียน ธูป
  2. บูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาศีล
  4. รับศีล
 48. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องให้ศีล ?
  1. พระรูปที่ ๑ 
  2. พระรูปที่ ๒
  3. พระรูปที่ ๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 49. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องรับ สัพพี ?
  1. พระรูปที่ ๑
  2. พระรูปที่ ๒
  3. พระรูปที่ ๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 50. การกรวดน ้า จะต้องท าในเวลาใด ?
  1. เมื่อพระสงฆ์ว่า ยถา
  2. เมื่อพระสงฆ์รับ สัพพีติโย
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัด สัคเค
  4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: วินัย 56 ::

 1. พื้นฐานของศีลคืออะไร?
  1. สติ-สัมปชัญญะ
  2. หิริ-โอตตัปปะ
  3. ขันติ-โสรัจจะ
  4. เจตนา
 2. เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกายวาจา เรียกว่าอะไร?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 3. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีลคืออะไร?
  1. ทำใจให้สงบ
  2. ละกิเลส
  3. ฝึกกายวาจา
  4. ดับทุกข์
 4. บุคคลควรมีสิ่งใดเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. สมาธิ
  4. ภาวนา
 5. หลกัปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดีไดแ้ก่ขอ้ใด?
  1. รักษาศีล
  2. เจริญสมาธิ
  3. อบรมปัญญา
  4. เจริญภาวนา
 6. การงดเว้นสิ่งใดจัดเป็นการรักษาศีล?
  1. ข้อห้าม
  2. กฎเกณฑ์
  3. ระเบียบ
  4. ข้อบังคับ
 7. ศีลข้อ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีคุณธรรมใด?
  1. เมตตา-กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สัจจะ
  4. สติ
 8. ข้อใดเป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?
  1. ทำแท้ง
  2. ลักทรัพย์
  3. เสพยาบ้า
  4. พูดโกหก
 9. คำว่าทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงทำใหเ้ป็นอย่างไร?
  1. บาดเจ็บ
  2. พิการ
  3. ลำบาก
  4. ตาย
 10. รับฝากสิ่งของแลว้ไม่ยอมคืน เป็นโจรกรรมประเภทใด?
  1. ลักลอบ
  2. เบียดบัง
  3. ยักยอก
  4. ฉ้อโกง
 11. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่า อะไร ?
  1. กรรโชก
  2. สับเปลี่ยน
  3. .เบียดบัง
  4. ตระบัด
 12. การขายสิ่งของไม่แท้ว่าเป็นของแท้เป็นโจรกรรมประเภทใด?
  1. ปลอม
  2. ลวง
  3. หลอก
  4. ตู่
 13. คดในข้องอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
 14. การประพฤติผิดประเวณีถือว่าล่วงละเมิดศีลขอ้ใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๓
  4. ข้อ ๔
 15. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมประดับใคร ?
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. ยา่
  4. ยาย
 16. ภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีเรียกว่ามีคุณธรรมใด?
  1. สทารสันโดษ
  2. ปติวัตร
  3. คิหิปฏิบัติ
  4. วัตรปฏิบัติ
 17. มุสาวาท เกิดขึ้นได้ทางใดบ้าง ?
  1. กายกับวาจา
  2. .กายกบัใจ
  3. วาจากบัใจ
  4. กายวาจาใจ
 18. รู้แต่สั่นศีรษะวา่ ไม่รู้เป็นความเทจ็เกิดข้ึนทางใด?
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. ถูกทุกข้อ
 19. ค าพดู เช่นใด ท าให้แตกความสามัคคี?
  1. ส่อเสียด
  2. หลอก
  3. สับปลับ
  4. กลับค า
 20. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. พดู ใหแ้ตกกนั
  2. พูดกลับค า
  3. พดู เกินจริง
  4. พดู เล่นส านวน
 21. ผมู้ีปกติไม่พดู มุสายอ่ มไดร้ับผลเช่นใด?
  1. น่าเชื่อถือ
  2. อายุยืน
  3. สุขภาพดี
  4. ไม่หลงลืม
 22. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ยาเสพติด
 23. ข้อใดเป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
  1. อายสุ ้ัน
  2. ยากจน
  3. เสียสัตย์
  4. เสียสติ
 24. กิริยางดเวน้จากขอ้หา้ม เรียกวา่ อะไร ?
  1. วิรัติ
  2. สัมปัตตวิรัติ
  3. สมาทานวิรัติ
  4. สมุจเฉทวิรัติ
 25. สมุจเฉทวิรัติเกิดข้ึนแก่บุคคลใด?
  1. สามัญชน
  2. ปุถุชน
  3. อริยบุคคล
  4. กลัยาณชน
 26. การรับศีลจากพระสงฆ์จัดเป็นวิรัติใด?
  1. สมาทานวิรัติ
  2. สัมปัตตวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 27. ศีลขอ้ไม่ลกัทรัพย์คู่กบักลัยาณธรรมใด?
  1. ความสัตย์
  2. เมตตา
  3. อาชีพสุจริต
  4. สติรอบคอบ
 28. การช่วยเหลือคนบาดเจบ็จดัเป็นกลัยาณธรรมใด?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. สัมมาชีพ
  4. สติรอบคอบ
 29. ไม่ฆ่าสัตว์แต่ปราศจากกรุณา ตรงกบัขอ้ใด?
  1. มีศีลธรรม
  2. มีศีลขาดธรรม
  3. ขาดศีลมีธรรม
  4. ไม่มีศีลธรรม
 30. กลัยาณธรรมขอ้สนับสนุนการแกป้ัญหาสังคมดา้นใด?
  1. อาชญากรรม
  2. โจรกรรม
  3. ทุจริตคอรัปชนั่
  4. ยาเสพติด
 31. โครงการพระราชดด าริเรื่องใด สนับสนุนศีลข้อ ๒ ?
  1. ฝายแม้ว
  2. แกม้ลิง
  3. แกล้งดิน
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
 32. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต จดัเป็นกลยาณธรรมใด ั ?
  1. สัมมาอาชีวะ
  2. ความมีสัตย์
  3. ความมีสติ
  4. ความมีเมตตา
 33. ลูกจางตรงต่อเวลา ชื่อวา่ ประพฤติเป็นธรรมในขอ้ใด?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 34. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ชื่อวา่ ประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. อาชีพ
 35. คุณธรรมที่ส่งเสริมศีลขอ้๓ ใหม้นั่ คงยงิ่ ข้ึน ตรงกบัขอ้ใด?
  1. สติ
  2. ซื่อตรง
  3. ภักดี
  4. ส ารวมในกาม
 36. สามีภรรยาจะซื่อสัตยต์ ่อกนั ตอ้งปฏิบตัิตามกลัยาณธรรมขอ้ใด?
  1. เมตตากรุณา
  2. อาชีพสุจริต
  3. ส ารวมในกาม
  4. กตัญญู
 37. ผปู้ระพฤติตามกลัยาณธรรมขอ้๓ ยอ่ มไดร้ับผลเช่นใด?
  1. มีเมตตา
  2. ไวว้างใจกนั
  3. มีความกตัญญู
  4. มีความภักดี
 38. กลัยาณธรรมขอ้๓ เป็นหลกัปฏิบตัิระหวา่ งใคร?
  1. ลูก-พ่อแม่
  2. ศิษย์-อาจารย์
  3. สามี-ภรรยา
  4. พี่-น้อง
 39. การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด?
  1. สวามิภกัด์ิ
  2. ซื่อตรง
  3. เที่ยงธรรม
  4. กตัญญู
 40. ความเที่ยงธรรมในกลัยาณธรรมขอ้ ๔ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. ตรงต่อหนา้ที่
  2. ตรงต่อมิตร
  3. ภกัดีต่อนาย
  4. รู้คุณท่าน
 41. ความสวามิภกัด์ิในกลัยาณธรรมขอ้ ๔ ตรงกบัขอ้ใด?
  1. ไม่ฆ่านอ้ง
  2. ไม่ฟ้องนาย
  3. ไม่ขายเพื่อน
  4. ไม่ทรยศนาย
 42.  การประพฤติซื่อตรงต่อมิตร ตรงกบัขอ้ใด?
  1. แนะน าให้ท าดี
  2. ให้ความยุติธรร
  3. ไม่ลบหลู่
  4. ไม่ใหท า ้ชวั่
 43. ความมีสติในการใช้จ่ายจัดเข้าในข้อใด?
  1. การบริโภค
  2. การวางตัว
  3. การท างาน
  4. ไม่ประมาทในธรรม
 44. ความมีสติรอบคอบ สนับสนุนศีลข้อใด?
  1. ข้อ ๑
  2. ข้อ ๒
  3. ข้อ ๔
  4. ข้อ ๕
 45. การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ หมายถึงข้อใด?
  1. ท างานเต็มเวลา
  2. บริการลูกค้า
  3. ขายตามราคา
  4. ขายถูก
 46. ผปู้ระมาทเลินเล่อในการท างาน มีลกัษณะเช่นใด?
  1. ขวนขวาย
  2. ทอดธุระ
  3. รับผิดชอบ
  4. ตรงเวลา
 47. กลัยาณธรรมขอ้ใด ส่งเสริมใหค้นไม่ดื่มสุรา ?
  1. เมตตากรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. สติรอบคอบ
  4. ความมีสัตย์
 48. การบ าเพ็ญสมถวิปัสสนา ชื่อวา่ มีสติในเรื่องใด?
  1. การบริโภค
  2. การวางตน
  3. การท างาน
  4. การประพฤติธรรม
 49. ค าวา่ สีเลน โภคสมฺปทา มีความหมายตรงกบัขอ้ใด?
  1. ศีลท าให้สวย
  2. ศีลท าให้รวย
  3. ศีลท าใหส้ ูงส่ง
  4. ศีลท าให้สงบ
 50. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยอะไร?
  1. ศีลธรรม
  2. ทรัพย์สมบัติ
  3. พวกพ้อง
  4. หน้าที่การงาน

 

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

Protected: :: วินัย 57 ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ธรรมชั้นตรี 57 ::

 1. ข้อใด เป็นความหมายของสติ?
  1. ความระลึกได้
  2. ความรู้ตัว
  3. ความรอบรู้
  4. ความจำได้
 2.  คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร ?
  1. โง่เขลา
  2. ประมาท
  3. ขาดความละอาย
  4. ไร้ความรับผิดชอบ
 3. สติสัมปชัญญะชื่อว่ามีอุปการะมาก เพราะเหตุใด ?
  1. ให้มีความสุข
  2. ให้ร่ำรวย
  3. ให้ทำงานไม่ผิดพลาด
  4. ให้เจริญ
 4. หิริโอตตัปปะ จัดเป็นธรรมอะไร ?
  1. มีอุปการะมาก
  2. คุ้มครองโลก
  3. ธรรมอันทำให้งาม
  4. ธรรมของโลก
 5. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ?
  1. รังเกียจคนชั่ว
  2. ละอายบาป
  3. เกรงกลัวบาป
  4. เกรงกลัวคนชั่ว
 6. หิริโอตตัปปะช่วยป้องกันสังคมด้านใด ?
  1. การทุจริต
  2. ความเกียจคร้าน
  3. ภัยพิบัติ
  4. ความยากจน
 7. ธรรมอันทำให้งาม ตรงกับข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญญูกตเวที
 8. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีโสรัจจะ ?
  1. อ่อนน้อมถ่อมตน
  2. เก็บอารมณ์ได้ดี
  3. ทนลำบาก
  4. ทนคำด่า
 9. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการี?
  1. ผู้ทำอุปการะก่อน
  2. ผู้ตอบแทนคุณ
  3. ผู้รู้บุญคุณ
  4. ผู้เกิดก่อน
 10.  กตัญญูกตเวทีหมายถึงใคร ?
  1. มีอุปการคุณ
  2. ผู้รู้คุณ
  3. ตอบแทนคุณ
  4. รู้คุณและตอบแทน
 11. ผู้รู้ดีรู้ชอบเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ตรงกับข้อใด ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 12. หมู่ชนที่ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติตามธรรมวินัย ตรงกับข้อใด ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 13. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เรียกว่าอะไร ?
  1. ไตรสิกขา
  2. ไตรรัตน์
  3. ไตรลักษณ์
  4. ทาน ศีล ภาวนา
 14. โอวาทปาติโมกข์ตรงกับข้อใด ?
  1. สุจริต
  2. ผลกรรม
  3. ให้ทาน
  4. ละชั่ว ทำดีทำใจให้ผ่องใส
 15.  การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?
  1. ทุจริต
  2. บาป
  3. กรรม
  4. มลทิน
 16. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?
  1. พยาบาทปองร้าย
  2. ลักทรัพย์
  3. ยุยงให้แตกกัน
  4. ให้ร้ายผู้อื่น
 17. ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ?
  1. ยุยงให้แตกกัน
  2. วิ่งราว
  3. โลภอยากได้ของเขา
  4. ปองร้ายผู้อื่น
 18. ข้อใด เป็นโทษของการพูดส่อเสียด ?
  1. ให้เจ็บใจ
  2. ให้แตกสามัคคี
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 19. ข้อใด เป็นโทษของการพูดคำหยาบ ?
  1. ให้เจ็บใจ
  2. ให้แตกสามัคคี
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 20. ข้อใด ไม่จัดเป็นมโนทุจริต ?
  1. คิดช่วยผู้อื่น
  2. คิดอยากได้ของเขา
  3. เห็นผิด
  4. พยาบาทปองร้าย
 21. การประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?
  1. บุญ
  2. ทาน
  3. กุศล
  4. สุจริต
 22. คนจะดีหรือชั่ว เพราะเหตุใด ?
  1. มีตระกูลสูง
  2. มีทรัพย์
  3. ประพฤติสุจริต
  4. บริวารมาก
 23.  ความดีในสุจริต ๓ ตรงกับข้อใด ?
  1. ดีทางกาย
  2. ดีทางวาจา
  3. ดีทางใจ
  4. ดีทางกาย วาจา ใจ
 24. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?
  1. อยากสวย
  2. อยากรวย
  3. อยากเก่ง
  4. อยากโกง
 25. ข้อใด จัดเป็นโทสะ ?
  1. คิดประทุษร้าย
  2. คิดอยากได้
  3. ความโลภ
  4. ความหลง
 26. คนมีโทสะ ควรแก้ด้วยอะไร ?
  1. เมตตา
  2. ซื่อสัตย์
  3. อ่อนน้อม
  4. เสียสละ
 27. ข้อใด เป็นมูลเหตุไม่ให้เห็นผิดเป็นถูก ?
  1. อโลภะ
  2. อวิหิงสา
  3. อโมหะ
  4. อโทสะ
 28. มาตาปิตุอุปัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?
  1. เลี้ยงดูพ่อแม่
  2. เอาใจพ่อแม่
  3. รักพ่อแม่
  4. สงสารพ่อแม่
 29.  ประเทศอันสมควร มีลักษณะเช่นใด ?
  1. มีพื้นที่มาก
  2. มีประชากรมาก
  3. มีคนดีมาก
  4. มีความสวยงาม
 30. จะรักษาความยุติธรรม ต้องเว้นจากอะไร ?
  1. อบายมุข
  2. อกุศล
  3. อคติ
  4. ทุจริต
 31. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน ชื่อว่ามีอคติใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 32. ลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 33. ข้อใด ตรงกับสังวรปธาน ?
  1. เพียรระวัง
  2. เพียรละ
  3. เพียรเจริญ
  4. เพียรรักษา
 34. หมั่นสร้างความดีให้มีในตน ตรงกับข้อใด ?
  1. สังวรปธาน
  2. ปหานปธาน
  3. ภาวนาปธาน
  4. อนุรักขนาปธาน
 35. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. อธิษฐาน
  2. วุฑฒิ
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 36. ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ตรงกับหลักธรรมใด ?
  1. ปัญญา
  2. สัจจะ
  3. จาคะ
  4. อุปสมะ
 37. อิทธิบาทข้อใด เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จ ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 38. คนที่ทอดธุระในการทำงาน เพราะขาดอิทธิบาทข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 39.  การช่วยเหลือคนประสบภัย ชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 40. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 41. ความทะยานอยาก จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 42. ข้อใด จัดเป็นอนันตริยกรรม ?
  1. เผาโรงเรียน
  2. ตัดเศียรพระ
  3. ทำร้ายพระสงฆ์
  4. ทำสงฆ์ให้แตกกัน
 43. พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตัว ชื่อว่าบรรเทาอะไร ?
  1. ความเห็นผิด
  2. ความเมาในวัย
  3. ความยึดมั่น
  4. ความเมาในชีวิต
 44. เมื่อจิตฟุ้งซ่าน ควรเจริญพลธรรมข้อใด ?
  1. วิริยะ
  2. สติ
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 45. ปฏิบัติอย่างไร ชื่อว่าเคารพในการศึกษา ?
  1. เล่นกีฬา
  2. สัมมนาวิชาการ
  3. ใส่ใจศึกษา
  4. ทัศนศึกษา
 46. คบเพื่อนเพราะหวังประโยชน์จัดเป็นมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 47. ทุกข์ๆ ด้วย สุข ๆ ด้วย ตรงกับมิตรประเภทใด ?
  1. มีอุปการะ
  2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
  3. แนะประโยชน์
  4. มีความรักใคร่
 48. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด ?
  1. ครูอาจารย์
  2. มารดาบิดา
  3. บุตรภรรยา
  4. มิตรสหาย
 49. ไม่รู้จักอาย เป็นโทษอบายมุขใด ?
  1. ดื่มน้ำเมา
  2. เที่ยวกลางคืน
  3. เล่นการพนัน
  4. คบคนชั่ว
 50. เล่นการพนันมีโทษอย่างไร ?
  1. ถูกใส่ความ
  2. ถูกติเตียน
  3. ถูกระแวง
  4. ถูกหมิ่นประมาท

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: พุทธประวัติ 56 ::

 1. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร ?
  1. นักบวช
  2. พระพุทธเจ้า
  3. นักพรต
  4. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 2. พ่อแม่มีวรรณะต่างกันทำให้เกิดชนชั้นใด?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. ศูทร
  4. จัณฑาล
 3. นครกบิลพัสดุ์มีความสัมพันธ์กับนครใด?
  1. สาวัตถี
  2. เทวทหะ
  3. พาราณสี
  4. ราชคฤห์
 4. ผู้ใดไม่ใช่พระญาติของเจ้าชายสิทธตัถะ?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระเจ้าชยเสน
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. พระเจ้าอัญชนะ
 5. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติตรงกบัขอใด?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 6. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติปัจจุบันอยู่ในประเทศใด?
  1. .เนปาล
  2. ปากีสถาน
  3. ศรีลังกา
  4. อินเดีย
 7. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ ?
  1. ๓๑ ประการ
  2. ๓๒ ประการ
  3. ๓๗ ประการ
  4. ๓๘ ประการ
 8. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน ?
  1. ดาบสเข้าเฝ้า
  2. ขุดสระบัว
  3. ขนานพระนาม
  4. ได้ฌาน
 9. พระนามวา่ สิทธัตถะ มีความหมายวา่ อย่างไร?
  1. มีวาสนา
  2. มีรูปงาม
  3. มีความต้องการสำเร็จ
  4. มียศศกัด์ิ
 10. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธตัถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม?
  1. กญั จนา ฃ
  2. ยโสธรา
  3. พิมพา
  4. ปชาบดีโคตมี
 11. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด?
  1. คนแก่
  2. คนเจ็บ
  3. คนตาย
  4. สมณะ
 12. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวช ใครนำบาตรมาถวาย?
  1. มหาพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3. ท้าวธตรฐ
  4. .ท้าวกุเวร
 13. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด?
  1. อธิษฐานเพศ
  2. เอหิภิกขุ
  3. รับสรณะ
  4. ญัตติกรรม
 14. หลังบรรพชาแล้ว พระมหาบุรุษทรงศึกษาในสำนักของใครก่อน ?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. กบิลดาบส
  3. อาฬารดาบส
  4. อุทกดาบส
 15. อตัตกิลมถานุโยคคืออะไร?
  1. ทรมานตน
  2. เสวยกามสุข
  3. ท าความเพียร
  4. เจริญภาวนา
 16. พระมหาบุรุษทรงบำเพญทุกรกิริยา ณ ที่ใด?
  1. คยาสีสะ
  2. อุรุเวลาเสนานิคม
  3. อนุปิยอัมพวัน
  4. ลัฎฐิวัน
 17. ใครเป็นพยานการบำเพญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
  1. อาฬารดาบส
  2. อุทกดาบส
  3. ฉันนอำมาตย์
  4. ปัญจวัคคีย์
 18. พระมหาบุรุษผนวชไดกี่ปีจึงตรัสรู้?
  1. ๕ ปี
  2. ๖ ปี
  3. ๗ ปี
  4. ๘ ปี
 19. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ ?
  1. อรดี
  2. ราคา
  3. ตัณหา
  4. อิสสา
 20. ต้นพระศรีมหาโพธ์ิมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร?
  1. อัสสัตถพฤกษ์
  2. ชัยพฤกษ์
  3. ราชพฤกษ์
  4. กลัปพฤกษ
 21.  สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด?
  1. อริยสัจ
  2. อริยมรรค
  3. บารมี
  4. ปฏิจจสมุปบาท
 22. พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใคร เป็นอันดับแรก?
  1. อาฬารดาบส
  2. ปัญจวัคคีย์
  3. อุทกดาบส
  4. ตปุสสะ-ภัลลิกะ
 23.  เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์?
  1. ๕ องค์
  2. ๑๑ องค์
  3. ๖๑ องค์
  4. ๘๐ องค์
 24. พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร?
  1. พระวัปปะ
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. พระอัสสชิ
 25. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาคร้ังแรกแก่ใคร?
  1. พระยส
  2. พ่อพระยส
  3. แม่พระยส
  4. เพื่อนพระยส
 26. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่าใครกล่าว?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. พระยสะ
 27. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  4. ปริพาชก
 28. บริวารพระเจ้าพิมพิสารเคารพพระพุทธเจ้าเพราะใคร ?
  1. พระอัสสชิ
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ
  3. พระยส
  4. พระวัปปะ
 29. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. นางมัลลิกา
  3. อนาถปิณฑิกะ
  4. นางวิสาขา
 30. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคเรื่องใด?
  1. ความหิว
  2. ความร้อน
  3. ความเหนื่อย
  4. ความง่วง
 31. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร?
  1. นันทมาณพ
  2. โกลิตมาณพ
  3. สิงคาลมาณพ
  4. .อุปติสสมาณพ
 32.  พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด?
  1. ภัณฑุคาม
  2. เวฬุวคาม
  3. กัลลวาลมุตตคาม
  4. หัตถีคาม
 33. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน ?
  1. ๓ เดือน
  2. ๔ เดือน
  3. ๕ เดือน
  4. ๖ เดือน
 34. พระพุทธเจาตรัสสั่งใหส้งฆลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร?
  1. พระฉันนะ
  2. พระกาฬุทายี
  3. พระสุภัททะ
  4. พระวักกลิ
 35. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจาทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอุบาลี
  4. ธรรมวินัย
 36. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร?
  1. สามัคคี
  2. กตัญญู
  3. ความไม่ประมาท
  4. ความอดทน
 37. พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระจุดไม่ติดเพราะรอใคร?
  1. พระฉันนะ
  2. พระอุบาลี
  3. พระอานนท์
  4. พระมหากัสสปะ
 38. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียกว่าวันอะไร?
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อัฏฐมีบูชา
  4. อาสาฬหบูชา
 39. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร?
  1. สัมมนา
  2. สังคายนา
  3. สาธยาย
  4. สันนิบาต
 40. เดียรถีย์ปลอมบวชมากเป็นเหตุให้ทำสังคายนาคร้ังใด?
  1. คร้ังที่ ๑
  2. คร้ังที่๒
  3. คร้ังที่๓
  4. คร้ังที่๔
 41. ศาสนพิธีผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา มีคำเรียกว่าอะไร?
  1. พุทธชยันตี
  2. พุทธสาวก
  3. พุทธมามกะ
  4. พุทธบุตร
 42. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี?
  1. ช่วยเหลือคน
  2. ดูแลบุพการี
  3. ปล่อยปลา
  4. รักษาศีล
 43. ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช เป็นพิธีใด?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 44. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญของชาวพุทธเพื่อระลึกถึงใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. ถูกทุกข้อ
 45. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีใช้คำว่าอะไร?
  1. อาราธนา
  2. นมัสการ
  3. กราบเรียน
  4. เรียนเชิญ
 46. อิทัง เม ญาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุญาตโยเป็นคำอะไร?
  1. กรวดน้า
  2. บูชาพระ
  3. อาราธนาศีล
  4. อาราธนาธรรม
 47. การถวายทานแก่ใครจัดเป็นสังฆทาน ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. เจ้าอาวาส
  3. พระสงฆ์
  4. พระที่นับถือ
 48. ข้อใดเป็นกาลทานที่จำกัดเวลาถวาย?
  1. สังฆทาน
  2. ธรรมทาน
  3. วัตถุทาน
  4. กฐินทาน
 49. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์มีคำเรียกว่าอะไร?
  1. น้อมถวาย
  2. ประเคน
  3. น าถวาย
  4. อังคาส
 50. การกราบดวยองค์เท่าไรเรียกวา่ เบญจางคประดิษฐ?
  1. องค์๓
  2. องค์๔
  3. องค์๕
  4. องค์๘

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::