Category Archives: :: ธรรมประจำวัน ::

:: กระทู้ธรรมชั้นตรี ปี 43 ::

Untitled-2

Advertisements

Leave a comment

09/10/2017 · 11:14 am

:: ศึกษาธรรมะ 1 ::

การนั่งสมาธิและการเดินจงกรมเกี่ยวข้องกับปฏิบัติธรรม

สมาธิ  สภาพธรรมที่มีจริง เกิดกับจิตทุกขณะ เป็นทั้งมิจฉาและสัมมาสมาธิ
เมื่อโดยสภาพธรรมแล้วเป็นเอกัตคตาเจตสิก ตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อจิตเกิดขึ้น
จะตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้

จงกรม  การก้าวเดินตามปกติ ซึ่งเป็นการเดินผลัดเปลี่ยนอริยาบถ
ไม่ใช่รูปแบบที่กระทำเพื่อรู้สภาพธรรม เนื่องจากสภาพธรรมมีจริงอยู่ทุกขณะ
สำคัญที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  ไม่ใช่เพื่อไปทำสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ในชีวิตประจำวันก็มีการนั่ง การเดิน ต้องมีความเห้นถูกในการรู้สภาพธรรมที่ปรากฏอย่างเป็นปกติ

จาก ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 1 ตอนที่ 1 part 3/4

Leave a comment

Filed under :: ธรรมประจำวัน ::