Category Archives: :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ชุด 1::

 1. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
  1. รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
  2. ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  3. วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
  4. สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
 2. บุคคลในข้อใดน่าจะเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
  1. โป้งมีความรู้เรื่องแผนที่เป็นอย่างดี
  2. กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่างหลากหลาย
  3. นางสอบได้คะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  4. ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
 3.  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
  1. ความชัดเจน                                          
  2. ความสวยงาม
  3. มาตราส่วนคงที่                                   
  4. สีและรูปร่างต่างๆ
 4. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
  1. ภาพจากดาวเทียม                                                
  2. การรับรู้จากระยะไกล
  3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์              
  4. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
 5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  1. ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
  3. บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
  4. ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม
 6. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
  1. ดาวเทียมคงที่
  2. ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
  3. ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  4. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
 7. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
  1. การทหาร                                              
  2. การสำรวจทิศทาง
  3. การป้องกันภัยพิบัติ                            
  4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 8. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
  1. วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต  
  2. วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
  3. วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต  
  4. วันครีษมายัน วันเหมายัน
 9. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
  1. ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
  2. ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
  3. ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
  4. ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
 10. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
  1. จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
  2. การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
  3. หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
  4. ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
 11. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
  1. การกลั่น                                                
  2. ความชื้น
  3. ความร้อน                                             
  4. การโน้มถ่วง
 12. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
  1. เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
  2. เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
  3. เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
  4. เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
 13. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
  1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ          
  2. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
  3. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                 
  4. ชายฝั่งของฟีออร์ด
 14. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
  1. ภาคเหนือ                                              
  2. ภาคกลาง
  3. ภาคตะวันตก                                        
  4. ภาคตะวันออก
 15. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
  2. มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
  3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
  4. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
 16. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
  1. อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์                        
  2. กัมพูชา อินโดนีเซีย
  3. ฟิลิปปินส์ ไทย                                    
  4. ไทย กัมพูชา
 17. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
  1. เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
  2. หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
  4. แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
 18. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
  1. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
  2. การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
  3. การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
 19. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
  1. ภาวะโลกร้อน                                     
  2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
  3. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                  
  4. ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
 20. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
  1. มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
  2. วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
  3. ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
 21. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
  1. การปฏิวัติการเกษตร                          
  2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์                        
  4. การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
 22. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
  1. การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
  3. การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
  4. ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
 23. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
  1. กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
  2. สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
  3. องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
  4. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 24. ข้อใดไม่ แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
  1. จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
  3. เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
  4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 25. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด
  1. มิชิแกนสหรัฐอเมริกา
  2. ไบคาลสหพันธรัฐรัสเซีย
  3. บัลคาชสาธารณรัฐคาซัคสถาน
  4. แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 26. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด         
  1. การกร่อนของแผ่นดิน                      
  2. การปรับระดับแผ่นดิน         
  3. การแปรสัณฐานเปลือกโลก            
  4. การกระทำจากภายนอกโลก
 27. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด         
  1. 1 : 10,000                                          
  2. 1 : 50,000         
  3. 1 : 100,000                                        
  4. 1 : 250,000
 28. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ         
  1. บารอมิเตอร์                                        
  2. แพลนิมิเตอร์         
  3. ไซโครมิเตอร์                                      
  4. เทอร์โมมิเตอร์
 29. หากเวลาที่ประเทศกคือ 9.00 น. ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด         
  1. 7.00 น.                                                                
  2. 8.00 น.         
  3. 10.00 น.                                              
  4. 11.00 น.
 30. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
  1. อนุสัญญาไซเตส
  2. อนุสัญญาเวียนนา
  3. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
  4. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 31. เกษตรอินทรีย์ไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  1. การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา
  2. การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม
  3. การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม
  4. การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 32. บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน
  1. นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ
  2. นายแดงใช้สารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกำจัดแมลง
  3. นายดำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง
  4. นายดอนใช้หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วห่อขยะเปียกก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง
 33. ข้อใดไม่ใช่ ข้อมูลทุติยภูมิ         
  1. แผนที่                                                  
  2. ผลงานวิจัย         
  3. ภาพจากดาวเทียม                              
  4. ภาพถ่ายทางอากาศ
 34. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
  1. ความชัดเจน                                          
  2. ความสวยงาม
  3. มาตราส่วนคงที่                                    
  4. สีและรูปร่างต่างๆ
 35. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
  1. ภาพจากดาวเทียม                                                
  2. การรับรู้จากระยะไกล
  3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์              
  4. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
 36. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  1. ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
  3. บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
  4. ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม
 37. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
  1. ดาวเทียมคงที่
  2. ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
  3. ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  4. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
 38. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
  1. การทหาร                                              
  2. การสำรวจทิศทาง
  3. การป้องกันภัยพิบัติ                            
  4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 39. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
  1. วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต    
  2. วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
  3. วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต
  4. วันครีษมายัน วันเหมายัน
 40. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
  1. ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
  2. ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
  3. ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
  4. ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
 41. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
  1. จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
  2. การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
  3. หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
  4. ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
 42. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
  1. การกลั่น                                                
  2. ความชื้น
  3. ความร้อน                                              
  4. การโน้มถ่วง
 43. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
  1. เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
  2. เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
  3. เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
  4. เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
 44. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
  1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ          
  2. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
  3. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                
  4. ชายฝั่งของฟีออร์ด
 45. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
  1. ภาคเหนือ                                              
  2. ภาคกลาง
  3. ภาคตะวันตก                                        
  4. ภาคตะวันออก
 46. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
  2. มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
  3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
  4. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
 47. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
  1. อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์                        
  2. กัมพูชา อินโดนีเซีย
  3. ฟิลิปปินส์ ไทย                                    
  4. ไทย กัมพูชา
 48. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
  1. เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
  2. หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
  4. แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
 49. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
  1. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
  2. การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
  3. การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
 50. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
  1. ภาวะโลกร้อน                                      
  2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
  3. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                  
  4. ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
 51. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
  1. มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
  2. วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
  3. ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  4. ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
 52. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
  1. การปฏิวัติการเกษตร                          
  2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์                        
  4. การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
 53. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
  1. การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
  3. การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
  4. ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
 54. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
  1. กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
  2. สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
  3. องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
  4. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 55. ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำ         
  1. ที่ราบลอนลาด                                    
  2. ทะเลสาบรูปแอก         
  3. เนินตะกอนรูปพัด                              
  4. ดินดอนสามเหลี่ยม
 56. ในแผนที่อากาศสมัยใหม่บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่จะมีลักษณะอากาศอย่างไร
  1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
  2. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  3. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
  4. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง
 57. ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร
  1. เป็นแหล่งอาหาร
  2. เป็นแหล่งรายได้
  3. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง
  4. ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์
 58. ข้อใดทำให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล         
  1. ภาวะโลกร้อน                                    
  2. การตัดไม้ทำลายป่า         
  3. การเกิดแก๊สเรือนกระจก                  
  4. การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง
 59. ท่านจะแนะนำกรมทรัพยากรน้ำให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำอย่างไร
  1. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ
  2. จัดสร้างท่อส่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม
  3. บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
  4. ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
 60. การควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในด้านใด         
  1. มลพิษทางน้ำ  
  2. ลพิษทางดิน         
  3. มลพิษทางเสียง    
  4. มลพิษทางอากาศ
 61. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร
  1. ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้
  2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
  3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ
  4. ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
 62. ใครใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
  1. ชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์
  2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
  3. ชาวสแกนดิเนเวียนำไม้สนมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง
  4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ
 63. รัฐสามารถดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
  2. ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  3. ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม
 64. ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  1. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด
  2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด
  3. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ
  4. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับมูลฝอยทั่วไป
 65. ข้อใดเป็นหินที่แปรมาจากหินชั้น
  1. หินสบู่                                                    
  2. หินปูน
  3. หินอ่อน                                                
  4. หินดินดาน
 66. ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที่ใด
  1. ทะเลทรายธาร์และทะเลทรายดาชต์-อี-คาร์วีในทวีปเอเชีย
  2. ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา
  3. ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวีปออสเตรเลีย
  4. ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต์เลกในทวีปอเมริกาเหนือ
 67. หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด         
  1. จีพีเอส                                                  
  2. อาร์เอส         
  3. จีไอเอส                                                
  4. แผนที่ประเทศไทย
 68. ข้อใดไม่ใช่ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
  1. การเกิดแผ่นดินไหว                          
  2. ความตื้นเขินของแหล่งน้ำ         
  3. ความจำกัดของจำนวนที่ดิน            
  4. การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรม
 69. การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ประเทศโมร็อกโกเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน         
  1. ฝนกรด                                                
  2. ภาวะโลกร้อน         
  3. ปรากฏการณ์เอลนีโญ                      
  4. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 70. การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟชีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด         
  1. พิธีสารเกียวโต                                    
  2. อนุสัญญาไซเตส         
  3. อนุสัญญาบาเซิล                                
  4. พิธีสารมอนทรีออล
 71. ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด
  1. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
  2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
  3. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 72. ข้อใดไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม
  2. การตอบสนองต่อความเห็นหรือท่าทีของประชาชน
  3. การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  4. การประเมินผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 73. UNEP ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. การป้องกันชั้นโอโซน
  2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. การควบคุมพืชป่าและสัตว์ป่า
  4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 74. การขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด
  1. UNICEF                                                              
  2. UNESCO
  3. UNCTAD                                            
  4. UNESCAP
 75. ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร         
  1. ทำนา                                                    
  2. ปลูกพืชไร่         
  3. ทำบ่อพลอย                                        
  4. นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง
 76. เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่ เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
  1. ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่
  2. ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง
  3. มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร
  4. เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
 77. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน         
  1. ยาวเท่ากันทุกเส้น     
  2. สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก         
  3. ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร    
  4. แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
 78. ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
  1. สมศรีใช้  anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน
  2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน
  3. สมชายใช้  stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ
  4. สมหญิงใช้  planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000
 79. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล         
  1. แผนที่                                                    
  2. กล้องวัดระดับ         
  3. ภาพจากดาวเทียม                              
  4. เครื่องย่อขยายแผนที่
 80. พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน         
  1. พลังงานไฟฟ้า                                    
  2. พลังงานชีวมวล         
  3. พลังงานแสงอาทิตย์                          
  4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 81. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
  1. การทำนาปี                                          
  2. การจุดบั้งไฟ
  3. การทำนาเกลือ                                      
  4. การแห่นางแมว
 82. การกระทำของใครส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  1. แต้มเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
  2. ตั้มทำไร่หมุนเวียนบนลาดเขา
  3. ต้อมช่วยเพื่อนบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน
  4. ตุ้มใช้ทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
 83. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle
  1. การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
  2. การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก
  3. การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้
  4. การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง
 84. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. การปลูกป่าชายเลน
  2. การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง
  3. การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้
  4. การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง
Advertisements

3 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบกลางภาค ม.3 ::

1)      ข้อใดกล่าวถึงอเมริกาเหนือได้ถูกต้องที่สุด

ก       โลกใหม่

ข       ซีกโลกตะวันตก

ค       ดินแดนอยู่ซีกโลกเหนือ

ง        ถูกทุกข้อ

2)       นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่เข้ามาสำรวจเป็นคนแรกคือ

ก       มาร์โคโปโล

ข       อเมริโก เวสปุซซี

ค       คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ง        เฟอร์ดินาน แมกเจลแลนด์

3)     ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาเหนือได้ถูกต้อง

ก       รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม

ข       มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2

ค       เหนือสุดคือคอคอดปานามา

ง        ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก

4)    ข้อใดเป็นสังคมแองโกลอเมริกา

ก       ฮอนดูรัส เฮติ

ข       คิวบา ปานามา

ค       อเมริกา แคนาดา

ง        เม็กซิโก กัวเตมาลา

5)    แองโกลอเมริกามีวัฒนธรรมแบบชาติใด

ก       กรีก โรมัน

ข       อังกฤษ ฝรั่งเศส

ค       สเปน โปรตุเกส

ง        นอร์เว ฟินแลนด์

6)     ละตินอเมริกามีวัฒนธรรมแบบชาติใด

ก       กรีก โรมัน

ข       อังกฤษ ฝรั่งเศส

ค       สเปน โปรตุเกส

ง        นอร์เว ฟินแลนด์

7)    ข้อใดกล่าวถึงประเทศ-เมืองหลวงไม่ถูกต้อง

ก       แคนาดา ออสตาวา

ข       ปานามา- ปานามาซิตี้

ค       อเมริกา วอชิงตันดีซี

ง        เม็กซิโก เม็กซิโกซิตี้

8)    ข้อใดไม่ใช่ชื่อเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก

ก       เทือกเขาร็อกกี้

ข       เทือกเขาอลาสกา

ค       เทือกเขาแคสเกต

ง        เทือกเขาแมกเคนซี

9)   บริเวณปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของโลกอยู่บริเวณใด

ก       ที่ราบแพรี่ในแคนาดา

ข       ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง 5

ค       ที่ราบรอบอ่าวเม็กซิโก

ง        ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้

10)     แม่น้ำที่ยาวที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือคือแม่น้ำสายใด

ก       แม่น้ำเทนเนสซี

ข       แม่น้ำมิสซิสซิปปี้

ค       แม่น้ำอาร์คันซอว์แ

ง        แม่น้ำเซ็นต์ลอเร็นต์

11)     เทือกเขาด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือคือ

ก       เทือกเขาอลาสกา

ข       เทือกเขาแคสเกต

ค       เทือกเขาแอปปาเลเธียน

ง        เทือกเขาเซ็นต์ลอเรนต์เธียน

12)     ข้อใดคือสภาพภูมิอากาศที่เด่นของอเมริกาเหนือ

ก       มีอากาศร้อนจัดถึงหนาวจัด

ข       อากาศส่วนใหญ่ร้อนถึงอบอุ่น

ค       อากาศหนาวจัดคือแบบไทกา

ง        ไม่มีสภาพอากาศแบบทะเลทราย

13)     ลมประจำที่พัดผ่านทวีปอเมริกาเหนือคือข้อใด

ก       ลมประจำตะวันตกเฉียงใต้

ข       ลมประจำตะวันตกเฉียงเหนือ

ค       ลมประจำตะวันออกเฉียงเหนือ

ง        ข้อ ก และ ข ถูก

14)     ข้อใดไม่ใช่ชื่อกระแสน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ

ก       ปานามา

ข       กัลฟ์สตรีม

ค       แลบราดอร์

ง        แคลิฟอเนีย

15)     สะวันนาเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแบบใด

ก       เขตอากาศป่าดืบชื้น

ข       เขตอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน

ค       เขตอากาศแบบทะเลทราย

ง        เขตอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

16)     เขตอากาศแบบใดไม่มีพืชพรรณธรรมชาติ

ก       ไทกา

ข       ทุนดรา

ค       ทุ่งน้ำแข็ง

ง        แบบที่สูง

17)     ทรัพยากรที่อเมริกามีแหล่งสำรองมากที่สุดในโลกคือ

ก       เหล็ก

ข       น้ำมัน

ค       ทองคำ

ง        ก๊าซธรรมชาติ

18)     น้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้คือ

ก       แองเจล

ข       เนวาดา

ค       แกรนด์เลค

ง        ไนแองการา

19)     ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบละตินอเมริกา

ก       ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ำ

ข       มีมาตรฐานการครองชีพต่ำ

ค       เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม

ง        ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม

20)     พืชที่อเมริกาผลิตได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลกคืออะไร

ก       ข่าวโพด

ข       ข้าวสาลี

ค       ยาสูบ

ง        ฝ้าย

21)     ทองคำเขียวหมายถึงพืชชนิดใด

ก       ข่าวโพด

ข       ข้าวสาลี

ค       ยาสูบ

ง        ฝ้าย

22)     ข้อใดไม่ใช่ชื่อทะเลสาบทั้ง 5

ก       ฮูรอน

ข       สุพีเรีย

ค       ออนตาริโอ

ง        เซ็นต์ลอเร็นต์

23)     แหล่งประมงที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเหนือคืออะไร

ก       แกรนด์วิว

ข       แกรนด์วอล

ค       แกรนด์แบงค์

ง        แกรนด์แคนยอน

24)     สาเหตุสำคัญที่ทำให้อเมริกามีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมสูง

ก       มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ข       มีการส่งเสริมการค้าได้แพร่หลาย

ค       มีทุนและแรงงานที่ชำนาญงานมาก

ง        ถูกทุกข้อ

25)     ข้อใดคือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

ก       NAFTA

ข       LAFTA

ค       EFTA

ง        AFTA

26)     ชนกลุ่มใหญ่ของกลุ่มละตินอเมริกาคือพวกใด

ก       เอสกิโม

ข       อินเดียน

ค       มูแลตโต

ง        เมสติโซ

27)     บริเวณใดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง

ก       รัฐอลาสกา

ข       รอบทะเลสาบทั้ง 5

ค       ตอนเหนือของแคนาดา

ง        ข้อ ก และ ค ถูก

28)     รัฐควิเบกของแคนาดาใช้ภาษาใดในการสื่อสาร

ก       อังกฤษ

ข       ฝรั่งเศส

ค       สเปน

ง        เอสกิโม

29)     ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกานับถือศาสนาคริสต์นิกายใด

ก       โปรแตสแตนท์

ข       โรมันคาธอลิค

ค       กรีกออโธดอกซ์

ง        เชิรชออฟอิงแลนด์

30)     ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพคือประเทศใด

ก       อเมริกา

ข       แคนาดา

ค       เม็กซิโก

ง        คิวบา

31)     เส้นที่กำหนดอเมริกาใต้ให้มีอากาศอบอุ่นคือ

ก       เส้นศูนย์สูตร

ข       เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล

ค       เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์

ง        เส้นทรอปิคอฟแคปริคอน

32)     ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

ก       พื้นที่อยู่ทางซีกโลกใต้

ข       รูปร่างมีฐานกว้างทางใต้

ค       มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4

ง        มีแผ่นดินกว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม

33)     ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

ก       ทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบเดรก

ข       ทิศตะวันตกติดคลองปานามา

ค       ทิศเหนือติดต่อทวีปอเมริกาเหนือ

ง        ทิศตะวันออกติดต่อมหาสมุทรแปซิฟิก

34)     ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาใต้

ก       แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

ข       เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

ค       ป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ง        ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

35)     เทือกเขาแอนดีสมียอดสูงสุดคือ

ก       มิตเชล

ข       แอตลาส

ค       เอเวอร์เรส

ง        อะคองคากัว

36)     ติติกากาเป็นชื่อของอะไร

ก       แม่น้ำ

ข       เทือกเขา

ค       ทะเลสาบ

ง        สัตว์พื้นเมือง

37)     แม่น้ำสายใดไม่เกี่ยวข้องกับริโอเดอลาพลาตา

ก       ปารานา

ข       ปารากวัย

ค       อุรุกวัย

ง        อเมซอล

38)     พื้นที่ 2 ใน 3 ของทวีปอเมริกาใต้มีอากาศแบบใด

ก       ร้อน

ข       อบอุ่น

ค       หนาว

ง        ชุ่มชื้น

39)     ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ชิลีและเปรูมีอากาศเย็น

ก       ที่ตั้งและรูปร่างของทวีป

ข       ทิศทางของลมประจำ

ค       กระแสน้ำในมหาสมุทร

ง        การวางตัวของเทือกเขา

40)     ข้อใดคือทุ่งหญ้าตอนเหนือของแม่น้ำอเมซอล

ก       ทุ่งหญ้ายาโนส

ข       ทุ่งหญ้าแคมโปส

ค       ทุ่งหญ้าปามปัส

ง        ทุ่งหญ้าปาตาโกเนีย

41)     ทะเลทรายที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้คือทะเลทรายใด

ก       โมฮาวี

ข       สะฮารา

ค       อะตากามา

ง        ไซโนราน

42)     ข้อใดไม่ใช่พืชที่ขึ้นในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ก       ส้ม

ข       องุ่น

ค       มะกอก

ง        ข้าวสาลี

43)     แม่น้ำสำคัญของทวีปอเมริกาใต้มีต้นกำเนิดจากอะไร

ก       เทือกเขาทูบคาล

ข       เทือกเขาแอตลาส

ค       เทือกเขาแอนดีส

ง        เทือกเขาแอปปาเลเชียน

44)     เขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอเมริกาใต้คือบริเวณ

ก       ลุ่มแม่น้ำอเมซอล

ข       ลุ่มแม่น้ำปารานา

ค       ลุ่มแม่น้ำปารากวัย

ง        ลุ่มแม่น้ำอุรุกวัย

45)     บริเวณใดที่มีน้ำมันมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

ก       อ่าวมาราไคโบ

ข       อ่าวเม็กซิโก

ค       อ่าวฮัดสัน

ง        อ่าวแบฟฟิน

46)     เขื่อนที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลกคือเขื่อนใด

ก       อิไตพู

ข       ฮูเวอร์

ค       อิวาสุ

ง        อัสวาน

47)     สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของทวีปนี้คืออะไร

ก       ยามา

ข       อิกัวนา

ค       ปลาปิรันยา

ง        งูอนาคอนดา

48)     พืชที่ปลูกมากทีสุดในโลกของอเมริกาใต้คืออะไร

ก       กาแฟ

ข       กาเกา

ค       ข้าวโพด

ง        ข้าวสาลี

49)     ข้อใดคือพืชประจำถิ่นของอเมริกาใต้

ก       ฝ้าย

ข       ยาสูบ

ค       มันฝรั่ง

ง        ยางพารา

50)     แร่ธาตุที่มีมากที่สุดในโลกของอเมริกาใต้

ก       ทองแดง

ข       เหล็ก

ค       ดีบุก

ง        ข้อ ก และ ข ถูก

51)     ข้อใดไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญในอเมริกาใต้

ก       เซาเปาโล

ข       มอนเตวิเตโล

ค       บัวโนสไอเรส

ง        พอร์ตออฟสเปน

52)     ข้อใดไม่ใช่สินค้านำเข้าของทวีปอเมริกาใต้

ก       เคมีภัณฑ์

ข       เยื่อกระดาษ

ค       เครื่องใช้ไฟฟ้า

ง        ผลไม้ตระกูลส้ม

53)     ชนเผ่าดั้งเดิมและมีอารยธรรมเป็นของตนเองหมายถึง

ก       อินเดียน

ข       เมสติโซ

ค       มูแลตโต

ง        แซมโบ

54)     กลุ่มเลือดผสมที่มีมากที่สุดของอเมริกาใต้คือพวกใด

ก       ผิวขาว- ผิวดำ

ข       ผิวดำ-  ผิวเหลือง

ค       ผิวขาว-  อินเดียนแดง

ง        ผิวเหลือง-  อินเดียนแดง

55)     ข้อใดกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้ถูกต้อง

ก       เป็นสังคมพัฒนาแล้ว

ข       เป็นสังคมเกษตรกรรม

ค       เป็นสังคมอุตสาหกรรม

ง        เป็นสังคมที่มีค่าครองชีพสูง

56)     เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำใด

ก       อุรุกวัย

ข       ปารานา

ค       ปารากวัย

ง        ลาพลาตา

57)     ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การคมนาคมทางอากาศของอเมริกาใต้มีความสำคัญ

ก       มีทะเลทรายขวางกั้นอยู่

ข       พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

ค       ประชากรอยู่ห่างไกลกันมาก

ง        แม่น้ำส่วนใหญ่ตื้นเขินและมีเกาะแก่ง

58)     ประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้พูดภาษาใดเป็นหลัก

ก       สเปน

ข       อังกฤษ

ค       ฝรั่งเศส

ง        โปรตุเกส

59)     ประชากรส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นับถือนิกายใด

ก       โรมันคาธอลิค

ข       โปรแตสแตนท์

ค       กรีกออโธดอกซ์

ง        เชิรชออฟอิงแลนด์

60)     ชาติที่นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ที่อเมริกาใต้ในระยะแรกคือ

ก       สเปน

ข       อิตาลี

ค       อังกฤษ

ง        ฝรั่งเศส

5 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 4 ::

1) การเพาะปลูกแบบไร่การค้าขนาดใหญ่ มักจะทำกันในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากสาเหตุใด
ก. มีภูมิอากาศเหมาะสม
ข. มีพื้นที่กว้างขวาง
ค. มีเงินทุนและการบริหารดี
ง. มีแรงงานราคาถูก

2) แหล่งประมงที่สำคัญของโลกอยู่บริเวณใด
ก. ลาดทวีป
ข. ไหล่ทวีป
ค. ชายฝั่ง
ง. เหวทะเล

3) องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยร่วมในการกำหนดเขตอุตสาหกรรมของโลกได้แก่ข้อใด
ก. ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น
ข. มีประชากรหนาแน่น
ค. มีทุนและเทคโนโลยีสูง
ง. ตลาดสินค้ากว้างขวาง

4) การพาณิชยกรรมของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน เนื่องจากสาเหตุใด
ก. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น
ข. การบริโภคสินค้าขยายตัว
ค. การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว
ง. สินค้ามีให้เลือกมากชนิด

5) การเพิ่มประชากรที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของโลกเพราะเหตุใด
ก. ปริมาณอาหารผลิตได้น้อยลง
ข. มีการแข่งขันรุนแรง
ค. ทรัพยากรของโลกขาดแคลน
ง. พื้นที่ของโลกมีไม่เพียงพอ

6) ปัจจัยสำคัญที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร
ก. การทำมาหากิน
ข. ลัทธิความเชื่อ
ค. ลักษณะเชื้อชาติ
ง. สภาพแวดล้อม

7) ความหนาแน่นของประชากรมีมากในบริเวณใด
ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ข. ริมชายฝั่งทะเล
ค. เขตที่มีฝนตกชุก
ง. ที่สูงอากาศดี

8) เขตอุตสาหกรรมของโลกอยู่ในบริเวณใด
1. ยุโรปตะวันตก 2.สหรัฐอเมริกา
3.ญี่ปุ่น 4.แอฟริกาใต้
5.ออสเตรเลีย 6.อเมริกากลาง
คำตอบที่ถูกต้องคือ
ก. 1 2 3
ข. 2 4 6
ค. 3 4 5
ง. 4 5 6

9) ในสังคมโลกปัจจุบันภาษาใดที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสิ่อสาร
ก. ญี่ปุ่น
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. แมนดาริน

10) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ทวีปเอเซียเป็นบ่อเกิดศาสนาของโลก
ข. ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
ค. พระพุทธศาสนากำเนิดในเอเซียใต้
ง. ทุกศาสนามีผู้นับถือจำนวนเท่ากัน

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 3 ::

1) ทวีปใดที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก
ก. ทวีปอเมริกาเหนือ
ข. ทวีปอเมริกาใต้
ค. ทวีปแอฟริกา
ง. ทวีปยุโรป

2) แร่ธาตุกับประเทศในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ดีบุก มาเลเซีย
ข. น้ำมัน ฝรั่งเศส
ค. เหล็ก สวีเดน
ง. สังกะสี แคนาดา

3) ปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติของโลก คืออะไร
ก. ทรัพยากรร่อยหรอและเสื่อมโทรม
ข. ทรัพยากรก่อให้เกิดมลพิษ
ค. ทรัพยากรผลิตทดแทนไม่ทัน
ง. ทรัพยากรถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่า

4) การที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเลือกระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องมาจากเหตุผลใด
ก. มหาอำนาจให้การรับรอง
ข. ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ค. สะวดกต่อการบริหารงาน
ง. สามารถทำการเลือกตั้งได้

5) ในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของใคร
ก. ผู้นำรัฐบาล
ข. ผู้นำกองทัพ
ค. ประชาชน
ง. ประธานรัฐสภา

6) สาเหตุที่กล่าวว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นการปกครองแบบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จ เนื่องมาจากเหตุผลใด
ก. การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐ
ข. พรรคคอมมิวนิสต์มีบทบาทสูง
ค. ผู้นำรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจทุกอย่าง
ง. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพน้อย

7) เหตุการณ์ใดที่แสดงถึงความล้มเหลวของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์
ก. เยอรมันตะวันตก-ออกรวมกัน
ข. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ค. วิกฤติการณ์ในประเทศบอสเนีย
ง. ชาวจีนเรียกร้องประชาธิปไตย

8) นโยบายใดเป็นนโยบายหลักของผู้นำในระบอบเผด็จการ
ก. ผูกมิตรกับมหาอำนาจ
ข. สร้างกองทัพให้เข็มแข็ง
ค. มุ่งรักษาอำนาจของตน
ง. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

9) วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ระบอบการเมืองการปกครองมีความมั่นคงและเข็มแข็งคือวิธีใด
ก. แก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ให้มีการเลือกตั้งบ่อยๆ
ค. ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ง. พัฒนาทางด้านการศึกษา

10) ประชาชนส่วนใหญ่ของโลกประกอบอาชีพใด
ก. เพาะปลูก
ข. เลี้ยงสัตว์
ค. ค้าขาย
ง. รับราชการ

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 2 ::

1) เพราะเหตุใดที่ราบจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง
ก. มีแม่น้ำไหลผ่าน
ข. พื้นดินราบเรียบ
ค. มีฝนตกตลอดปี
ง. อุณหภูมิเหมาะสม

2) การจำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบสูงใช้ปัจจัยใดเป็นหลัก
ก. สภาพภูมิประเทศ
ข. ระดับความสูง
ค. ปริมาณน้ำฝน
ง. สาขาของแม่น้ำ

3) บริเวณที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
ก. ที่ราบสลับเนินเขา
ข. ทะเลทรายกว้างใหญ่
ค. เทือกเขาสูงหลายเทือก
ง. เนินเขาสูงฐานเล็ก

4) ดร.อินเดียนา โจนส์ ต้องการจะไปศึกษาลักษณะภูมิประเทศในแถบเทือกเขา ควรไปศึกษา ณ พื้นที่ใดของโลก
ก. ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ
ข. ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย
ค. ตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้
ง. ตะวันออกของทวีปแอฟริกา

5) เนินเขาและหุบเขาในแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เกิดจากการกระทำของสิ่งใด
ก. ลาวาภูเขาไฟ
ข. ตะกอนแม่น้ำ
ค. กระแสน้ำเย็น
ง. ธารน้ำแข็ง

6) เขตอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร มีลักษณะอย่างไร
ก. อุณหภูมิสูง ฝนตกชุก
ข. ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น
ค. มีฝนตกชุกตลอดปี
ง. อากาศร้อนและแห้งแล้ง

7) ถ้านักเรียนเดินทางผ่านตอนกลางของทวีปแอฟริกา จะพบภูมิอากาศแบบใดมากที่สุด
ก. ทุ่งหญ้าสะวันนา
ข. ทะเลทรายเขตร้อน
ค. เมดิเตอร์เรเนียน
ง. มรสุมเมืองร้อน

8) ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญในการกำหนดลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติ
ก. อุณหภูมิ
ข. สภาพพื้นที่
ค. ปริมาณน้ำฝน
ง. ระดับความสูง

9) ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่คล้ายคลึงกัน
ก. ร้อนชื้น
ข. อบอุ่นชื้น
ค. หนาวเย็น
ง. ภูเขา

10) พืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศแบบทุนดรา ส่วนใหญ่จะเป็นพืชชนิดใด
ก. ต้นสน
ข. ทุ่งหญ้า
ค. ไม้พุ่ม
ง. ตะไคร่น้ำ

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

:: ข้อสอบภูมิศาสตร์ 1 ::

1) ข้อใดกล่าวถึงตำแหน่งของโลกได้ไม่ถูกต้อง
ก. อยู่ระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคาร
ข. อยู่ใกล้ชิดกับดาวเนปจูน
ค. อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3
ง. อยู่ถัดต่อมาจากดาวศุกร์

2) โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทางประมาณเท่าใด
ก. 39 ล้านกิโลเมตร
ข. 93 ล้านไมล์
ค. 39 ล้านล้านไมล์
ง. 93 ล้านกิโลเมตร

3) โลกมีขนาดใกล้เคียงกับดาวเคราะห์ดวงใด
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพฤหัส
ง. ดาวเสาร์

4) ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลของโลกไม่ถูกต้อง
ก. มีสัณฐานกลมรีคล้ายส้ม
ข. เป็นสมาชิกของระบบสุริยะ
ค. ถือกำเนิดจากกลุ่มก๊าซร้อน
ง. หมุนโคจรรอบกลุ่มดาวฤกษ์

5) พื้นที่โลกส่วนใดมีมากที่สุด
ก. ธรณีภาค
ข. อุทกภาค
ค. ชีวภาค
ง. บรรยากาศภาค

6) เพราะเหตุใดพื้นน้ำส่วนที่เป็นมหาสมุทรอาร์กติกจึงมีความสำคัญน้อย
ก. อยู่ห่างไกลจากทวีปใหญ่ของโลก
ข. อากาศหนาวเย็นมนุษย์อาศัยไม่ได้
ค. พื้นผิวเป็นน้ำแข็งมีประโยชน์น้อย
ง. เป็นเขตทดลองอาวุธนิวเคลียร์

7) ส่วนที่เป็นพื้นดินหรือทวีปคิดเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่โลก
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40

8) ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดคือมหาสมุทรแปซิฟิก
ข. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลแคสเปียน
ค. เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะกรีนแลนด์
ง. ทวีปที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปแอฟริกา

9) แม้จะมีการแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการศึกษา แต่ทำไมจึงมีเรื่องราวของโลกอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้
ก. เพราะโลกมีพื้นที่กว้างใหญ่
ข. เพราะแบ่งส่วนยังไม่ชัดเจน
ค. เพราะขาดอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษา
ง. เพราะโลกเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา

10) ลักษณะภูมิประเทศแบบใดของโลกที่มีอาณาบริเวณน้อยที่สุด
ก. ที่ราบ
ข. ที่ราบสูง
ค. เนินเขา
ง. ภูเขา

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

1) โดยทั่วไปเราจะใช้แผนที่เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. คำนวนหาเวลา
ข. ฝึกทักษะการใช้สัญลักษณ์
ค. หาตำแหน่งที่ตั้ง
ง. ศึกษาพื้นที่ของโลก

2) ประโยชน์ที่เราได้รับมากที่สุดจากแผนที่คืออะไร
ก. ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ข. ทราบสัญฐานของโลก
ค. ทราบลักษณะของพื้นที่
ง. ทราบขนาดของโลก

3) แผนที่ที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร
ก. มีสีสันสวยงาม
ข. มีข้อมูลถูกต้อง
ค. ใช้วัสดุราคาแพง
ง. ดูแล้วเข้าใจง่าย

4) อั๋มจะขับรถจากสงขลาไปเชียงใหม่ อั๋มควรใช้แผนที่ข้อใด
ก. แผนทีแสดงที่ตั้งและอาณาเขต
ข. แผนที่แสดงเขตการท่องเที่ยว
ค. แผนที่แสดงเส้นทางหลวง
ง. แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ

5) เมื่อนักเรียนเห็นสีน้ำตาลบนแผนที่แสดงว่าบริเวณดังกล่าวเป็นอะไร
ก. ที่ราบลุ่ม
ข. ที่ราบสูง
ค. ทะเลทราย
ง. แม่น้ำ

6) ถ้าไม่มีทิศทางกำหนดไว้บนแผนที่ให้ถือว่าด้านบนของแผนที่เป็นทิศอะไร
ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันตก
ง. ทิศตะวันออก

7) องค์ประกอบข้อใดของแผนที่ใช้หาเมืองบนแผนที่
ก. ขอบระวาง
ข. เส้นโครงแผนที่
ค. เส้นชั้นความสูง
ง. พิกัดภูมิศาสตร์

8) ประเทศไทยอยู่ที่ 105 องศาตะวันออก ประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ 120 องศาตะวันออก ประเทศไทยมีเวลาต่างกับออสเตรเลียกี่ชั่วโมง
ก. 1 ชั่วโมง
ข. 2 ชั่วโมง
ค. 3 ชั่วโมง
ง. 4 ชั่วโมง

ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
เบริ์ดต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยุโรป โดยกำหนดว่าจะออกเดินทางจากประเทศไทยในคืนวันศุกร์เวลา 21.00 น.เครื่องบินจะจอดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยใช้เวลาในการบิน 7 ชั่วโมง เบริดอยากให้เพื่อนมารับ แต่เบริดไม่ทราบว่าจะถึงกรุงลอนดอนเวลาใด

9) เครื่องบินจะถึงกรุงลอนดอนเวลาใด
ก. ศุกร์ 21.00 น
ข. ศุกร์ 22.00 น
ค. เสาร์ 04.00 น.
ง. เสาร์ 05.00 น.

10) เบริดจะต้องตั้งเวลานาฬิกาข้อมืออย่างไร
ก. หมุนถอยหลัง 7 ชั่วโมง
ข. หมุนถอยหลัง 8 ชั่วโมง
ค. หมุนให้เร็วกว่าเดิม 7 ชั่วโมง
ง. หมุนให้เร็วกว่าเดิม 8 ชั่วโมง

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบภูมิศาสตร์ ::