Category Archives: :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: แบบทดสอบ ::

 1. ศาสนาที่มีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ศาสนาที่มีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้า ข้อใดเป็นศาสนาที่มีพระเจ้า
  1. พุทธ คริสต์ อิสลาม
  2. พุทธ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู
  3. คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู
  4. คริสต์ อิสลาม ซิกข์
 2. ศาสนาแต่ละศาสนาอาจมีบทบัญญัติแตกต่างกันตามความจำเป็นของแต่ละศาสนา ข้อใดเป็นลักษณะร่วมกันที่สำคัญที่สุดของทุกศาสนา
  1. การตายเป็นเหมือนวัฏจักรชีวิต คือต้องมีการเกิด
  2. การแสวงหาหนทางหลุดพ้น โดยการละกิเลส
  3. การทำความดีละเว้นความชั่วทั้งปวง
  4. ยึดมั่น ถือมั่น ว่าคัมภีร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดลบหลู่
 3. เพราะเหตุใดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูจึงถือว่ามนุษย์แตกต่างกัน
  1. บรรพบุรุษต่างกัน
  2. มีกรรมติดตัวมาต่างกัน
  3. มีแหล่งกำเนิดต่างกัน
  4. ทำหน้าที่ต่างกัน
 4. หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่ไม่บังคับให้มุสลิมต้องปฏิบัติ
  1. การละหมาด
  2. การประกอบพิธีฮัจญ์
  3. การถือศีลอด
  4. การปฏิญาณตน
 5. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโดยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงสิ่งใด
  1. การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว
  2. การสละชีวิตของพระเมสสิอาห์เพื่อความถูกต้อง
  3. การสละชีวิตเพื่อการไถ่บาปให้มนุษย์
  4. การเป็นพระบุตรและพระองค์ย่อมไม่ตายจริง
 6. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าศาสนาซิกข์มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธศาสนา
  1. ยึดหลักสัจธรรมเช่นเดียวกัน 
  2. เกิดในสถานที่เดียวกัน
  3. มีสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพเหมือนกัน
  4. ความหมายของ “ซิกข์” และ “พระพุทธศาสนา” เหมือนกัน
 7. พิธีบังสุกุลในพระพุทธศาสนามีวิธีการปฏิบัติคล้ายกับศีลศักดิ์สิทธิ์ใดในศาสนาคริสต์
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลเจิมคนไข้ 
  4. ศีลมหาสนิท
 8. “ซะกาด” ในศาสนาอิสลามมีลักษณะคล้ายกับคำสอนใดในพระพุทธศาสนา
  1. นิพพาน
  2. ขันติ
  3. อัตถจริยา
  4. ทาน
 9. บุคคลใดที่เป็น “คฤหัสถ์” ตามหลักอาศรมในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
  1. อรอุมาแต่งงานเพื่อรักษาวงศ์ตระกูล 
  2. อรสุดาออกบวชบำเพ็ญเพียรเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
  3. อรเทวีไปอยู่อาศรมในป่าเพื่อแสวงหาความวิเวก
  4. อรดาราศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้
 10. “ยศวัฒน์ถูกคนมาทำร้ายอย่างไม่มีเหตุผล และเขาได้ต่อสู้เป็นการตอบโต้” การกระทำของยศวัฒน์จัดว่าเป็นการกระทำที่ผิดในหลักศาสนาอิสลามหรือไม่ เพราะเหตุใด
  1. ผิด เพราะศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้ใช้กำลัง
  2. ผิด เพราะเป็นการทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
  3. ไม่ผิด เพราะคนนั้นมาทำร้ายก่อน
  4. ไม่ผิด เพราะ เป็นการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม

จาก http://www.psmp.co.th

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: หน่วยที่ 6 ::

 1. จงเรียงลำดับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละปีจากก่อนไปหลังให้ถูกต้อง
  1. มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา
  2. วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา
  3. อาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิสาขบูชา
  4. อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วิสาขบูชา
 2. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม
  4. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 3. วันสำคัญใดเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อาสาฬหบูชา
  4. อัฏฐมีบูชา
 4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ไม่มีพิธีเวียนเทียน
  1. วิสาขบูชา
  2. ออกพรรษา 
  3. มาฆบูชา
  4. อาสาฬหบูชา
 5. การถวายผ้าอาบน้ำฝนกระทำกันในโอกาสใด
  1. ก่อนวันเข้าพรรษา
  2. ก่อนวันออกพรรษา
  3. วันมาฆบูชา
  4. ในฤดูฝน
 6. วันเทโวโรหณะ คือวันที่เกิดเหตุการณ์ใด
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันประสูติ
  3. วันปรินิพพาน
  4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
 7. วันอัฏฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  3. เป็นวันเริ่มต้นของการจำพรรษา
  4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์
 8. ในวันออกพรรษา พระภิกษุจะต้องทำปวารณากรรม เพื่ออะไร
  1. เพื่อให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
  2. เพื่อขอขมาโทษต่อกัน
  3. เพื่อประกาศเกี่ยวกับการเข้าพรรษาที่ผ่านมา
  4. เพื่อประกาศคุณความดี
 9. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา คือหลักธรรมใด
  1. อริยสัจ 4
  2. มัชฌิมาปฏิปทา
  3. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  4. โอวาทปาฏิโมกข์
 10. พิธีกรรมในข้อใดต้องทำตามวันเวลาที่กำหนด
  1. การถวายสังฆทาน
  2. การถวายเครื่องไทยธรรม
  3. การทอดกฐิน
  4. การทอดผ้าป่า
 11. วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึงวันใด

  1. วันมาฆบูชา

  2. วันวิสาขบูชา

  3. วันอาสาฬหบูชา

  4. วันเข้าพรรษา

 12. หลักธรรมสำคัญในวันมาฆบูชา คืออะไร

  1. อริยสัจ 4

  2. กุศลกรรมบถ

  3. ความไม่ประมาท

  4. โอวาทปาฏิโมกข์

 13. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในวันใด

  1. วันมาฆบูชา

  2. วันวิสาขบูชา

  3.  วันเข้าพรรษา

  4. วันอาสาฬหบูชา

 14. พระภิกษุทุกรูปต้องทำการปวารณาในวันใด

  1. วันเข้าพรรษา

  2. วันออกพรรษา

  3. วันมาฆบูชา

  4. วันอัฏฐมีบูชา

 15. พิธีกรรมในข้อใด ที่ปฏิบัติในทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  1. ทำบุญ เวียนเทียน

  2. เวียนเทียน ปวารณาตน

  3. ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม

  4. ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน

 16. การเดินเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบแรก ให้กล่าวข้อความใด

  1. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ…

  2. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา…นโมตัสสะ

  3. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ…

  4. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม…

 17. องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันใด เป็นวันสำคัญสากลในกรอบองค์การสหประชาชาติ

  1. วันมาฆบูชา

  2. วันวิสาขบูชา

  3. วันอัฏฐมีบูชา

  4. วันเข้าพรรษา

 18. หลักธรรมสำคัญที่สอดคล้องกับวันอัฏฐมีบูชา คืออะไร

  1. อกุศลกรรมบถ

  2. อัปปมาทะ

  3. อิทธิบาท

  4. นิโรธ

 19. หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา คืออะไร

  1. บุพพนิมิตของมัชฌิมา

  2. สามิสสุข นิรามิสสุข

  3. อัปปมาทะ

  4. อริยสัจ 4

 20. ข้อความใด ไม่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา

  1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

  2. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3

  3. พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

  4. พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา

 21. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใด ในวันอาสาฬหบูชา

  1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  2. โยนิโสมนสิการ

  3. สติปัฏฐาน 4

  4. มงคล 38

 22. การตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมทำกันในวันใด

  1. วันพระ

  2. วันเข้าพรรษา

  3. วันออกพรรษา

  4. วันธรรมสวนะ

 23. การทำบุญตักบาตรมีผลสำคัญต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. ได้บุญกุศล เป็นตัวอย่างที่ดี มีผู้ยกย่อง
  2. เป็นการฝึกจิตให้มีความสามัคคี ความสงบ
  3. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลดความโลภ ความตระหนี่
  4. เป็นการลดความเห็นแก่ตัว ได้บุญกุศลในชาติหน้า
 24. คำกล่าว “อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง…” เป็นคำกล่าวในโอกาสใด
  1. ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธรูป
  2. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  3. ถวายเครื่องไทยธรรม
  4. ถวายเทียนพรรษา
 25. คำกล่าว “อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ…” เป็นคำกล่าวในโอกาสใด
  1.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  2.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายเทียนพรรษา
  4. ถวายสังฆทาน
 26. วัตถุประสงค์ของการถวายเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน มีหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด
  1. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถวายเอง
  2. เพื่อถวายความอุปถัมภ์แด่พระภิกษุสงฆ์
  3. เพื่อลดความตระหนี่ ความโลภ ความเห็นแก่ตัวของผู้ถวายของ
  4. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเพิ่มพลังความ สามัคคีระหว่างศาสนิกชน
 27. ข้อความในข้อใดกล่าวถึงการปฏิบัติตนในการทอดผ้าป่าไม่ถูกต้อง
  1. ผ้าป่ามีผ้าบังสุกุลเป็นหลักสำคัญ
  2. วัดต่างๆ จะจัดให้มีการทอดผ้าป่าได้ปีละ 1 ครั้ง
  3. คำถวายผ้าป่าเริ่มด้วย อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ…
  4. การทอดผ้าป่าอาจกระทำเป็นส่วนบุคคลหรือรวมกัน หลายคนก็ได้
 28. การเรียงลำดับหมายเลขหน้าข้อความ เกี่ยวกับขั้นตอนการถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ข้อใดถูกต้อง
  1. พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
  2. ประเคนผ้ากฐินแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
  3. เจ้าภาพยกผ้าไตรวางบนแขนทั้งสอง นั่งคุกเข่า ประนมมือ หันหน้าไปทางพระพุทธรูป
  4. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
  5. ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระสงฆ์
  6.  พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
  7. ผู้ร่วมพิธีกรรมกรวดน้ำ
  8. เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   1.  3), 1), 5), 4), 2), 6), 7), 8)
   2.  1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)
   3.  8), 1), 3), 4), 2), 5), 6), 7)
   4.  1), 3), 4), 5), 2), 6), 7), 8)
 29. ระยะเวลาในการทอดกฐิน กับการทอดผ้าป่า แตกต่างกันอย่างไร
  1. การทอดผ้าป่าจะทอดในพรรษา ส่วนการทอดกฐินจะ กระทำหลังจากออกพรรษาแล้ว
  2. การทอดกฐินจะทอดเวลาใดก็ได้ ส่วนการทอดผ้าป่า จะกระทำหลังจากออกพรรษาแล้ว
  3. การทอดกฐินจะเริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ส่วนการทอดผ้าป่า
   จะไม่จำกัดเวลา
  4. การทอดกฐินจะทอดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ส่วนการทอดผ้าป่าจะทอดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
 30. พิธีกรรมการกรวดน้ำหลังจากการทำบุญนั้น สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด
  1. ความเพียรพยายาม
  2. ความกตัญญูกตเวที
  3. อกุศลกรรมบถ
  4. ความเสียสละ

ที่มา::  http://www.psmp.co.th/ และ http://www.aksorn.com/

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: หน่วยที่ 5 ::

 1. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ตรงกับพุทธคุณข้อใด
  1. พระปัญญาธิคุณ
  2. พระกรุณาธิคุณ
  3. พระบริสุทธิคุณ
  4. พระเมตตาธิคุณ
 2. การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ มีลักษณะอย่างไร
  1. การเพ่งกสิณ
  2. การแผ่เมตตา
  3. การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก
  4. การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
 3. ผลของสมาธิมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. มีลักษณะสุภาพ อ่อนโยน แช่มชื่น
  2. มีลักษณะเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีเมตตา
  3. มีลักษณะเข้มแข็ง มั่นคง ไม่อ่อนแอ
  4. กายมีกำลัง จิตกำลังเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
 4. การฝึกให้รู้จักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ช่วยพัฒนาสิ่งใดสำหรับตนมากที่สุด
  1. พัฒนาปัญญา
  2. พัฒนาร่างกาย
  3. พัฒนาอาชีพ
  4. พัฒนาการศึกษา
 5. จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติสมาธิคือข้อใด
  1. การควบคุมจิตใจให้สงบ
  2. การกำหนดจิตให้แน่วแน่
  3. หลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว
  4. เพิ่มพลังให้แก่จิต
 6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกสมาธิบริหารจิต
  1. มีความหนักแน่นมั่นคง
  2. มีความสงบ ใจเย็น
  3. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เป็นคนแข็งแรง
 7. การกรวดน้ำหมายถึง
  1. การอุทิศส่วนกุศล 
  2. การอธิษฐานขอพร
  3. ประเพณีที่สืบต่อกันมา
  4. เพื่อแสดงว่าการทำบุญเสร็จสิ้นลงแล้ว
 8. การนั่งขัดสมาธิที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. นั่งตามสบาย นั่งโน้มตัว
  2. เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือวางบนเข่า 
  3. เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายวางบนตัก 
  4. เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือซ้ายทับมือขวาวางบนตัก
 9. ในการฝึกสมาธิ ศูนย์กลางของลมหายใจมักนิยมกำหนดให้อยู่บริเวณใด
  1. ทรวงอก
  2. ปลายจมูก
  3. ช่องท้อง
  4. โพรงจมูก
 10. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการนั่งสมาธิ
  1. แต่งตัวด้วยชุดสบาย
  2. ทำจิตใจให้ผ่องใส
  3. นอนให้เต็มอิ่ม 
  4. เลือกสถานที่ที่สงบปลอดโปร่ง
 11. โดมมีสมาธิในการสานตะกร้าจึงทำให้ลวดลายของตะกร้าทุกใบมีความสวยงาม ข้อความดังกล่าวแสดงถึงประโยชน์ในการบริหารจิตในข้อใด

  1. รู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้อง

  2. มีความว่องไวในการทำงาน

  3. มีความพากเพียรในการทำงาน

  4. การทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 12. คุณยายทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ คุณยายจึงเป็นคนอารมณ์ดีและยังสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆ ได้อย่างกระฉับกระเฉง ข้อความดังกล่าวแสดงถึงประโยชน์ของสมาธิในข้อใด

  1. ทำให้หน้าตายิ้มแย้ม

  2. เดินทางโดยไม่เหนื่อย

  3. ว่องไวกระฉับกระเฉง

  4. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

 13. การบริหารจิต มีจุดมุ่งหมายสำคัญในข้อใด

  1. ตัดกิเลส

  2. ตรวจสอบจิต

  3. จิตใจสงบไม่ลืมตัว

  4. เป็นพื้นฐานนำไปสู่การทำสมาธิ

 14. “คุณยายพาติ๋มไปทำบุญและฟังเทศน์ที่วัดเป็นประจำ” ข้อความนี้จะส่งผลในข้อใด

  1. คุณยายมีเพื่อนไปวัด

  2. ติ๋มมีความเพียรพยายาม

  3. ติ๋มมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

  4. คุณยายวางแผนการดำเนินชีวิตให้ติ๋ม

 15. บุคคลในภาพนี้ มีหลักการและ จุดมุ่งหมายอย่างไร
  00

  1. มีจุดมุ่งหมายเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรก หลักการคือการวิ่งให้เร็วที่สุด
  2. มีจุดมุ่งหมายในการแข่งกีฬา หลักการคือต้องชนะ

  3. มีจุดมุ่งหมายคือรางวัล หลักการคือต้องมีรางวัล

  4. มีจุดมุ่งหมายของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 16. “รุ่นพี่ที่เรียนจบสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ได้มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง” ข้อความนี้จะส่งผลในข้อใด
  1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
  2. รุ่นน้องคิดจะพยายามตั้งใจเรียน
  3. รุ่นน้องคิดถึงบุญคุณของรุ่นพี่
  4. รุ่นน้องรักรุ่นพี่
 17. จากภาพ จะมีผลต่อความรู้สึก ของนักเรียนอย่างไร
  00

  1. เป็นหน้าที่ของผู้ให้
  2. เป็นเรื่องปกติของสังคมปัจจุบัน
  3. ชื่นชมผู้ที่มอบของและคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
  4. ผู้มอบต้องการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตัวเอง
 18. ถ้านักเรียนต้องการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ซักถามชาวนาชาวสวนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
  2. ตั้งใจเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4. ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูแนะแนว
 19. หลักการสำคัญของผู้ที่ขับรถโดยสารประจำทาง คือข้อใด
  1. ตั้งใจขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท เพื่อพาผู้โดยสารไปสู่สถานีขนส่งปลายทาง
  2. ขับรถคันใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
  3. พูดจาสุภาพเรียบร้อยกับผู้โดยสารทุกคน
  4. เก็บเงินผู้โดยสารให้ได้มาก
 20. หลักการสำคัญของการบริหารจิต คือข้อใด
  1. นั่งท่าขัดสมาธิ
  2. ฝึกให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะ
  3. ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
  4. จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

ที่มา  http://www.psmp.co.th

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: หน่วยที่ 4::

 1.  เหตุใดทิศเบื้องหน้าจึงหมายถึงบิดามารดา
  1. เป็นผู้ควรแก่การบูชา
  2. เป็นผู้มีอุปการะแก่บุตรและธิดา
  3. เป็นผู้สงเคราะห์มิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
  4. เป็นผู้คอยช่วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้
 2. ข้อใดต่อไปนี้ที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติหากนักเรียนต้องการไปทำบุญที่วัด
  1. สวมเสื้อผ้าสีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดเกินไป
  2. ใส่เครื่องประดับเพียงเล็กน้อย
  3. สวมกางเกงยีนส์รัดรูปตามแฟชั่น
  4. สวมกางเกงขายาว
 3. การจัดระเบียบสังคมจะได้ผลดี คนในสังคมควรปฏิบัติเช่นไร
  1. เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  2. มีความเคารพตัวเอง ละอายต่อการทำผิด
  3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
  4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
 4. บุคคลใดต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโดยใช้ธรรมปฏิสันถาร
  1. ประเวศยกมือไหว้ทักทาย
  2. ประวิทย์ยกเก้าอี้มาให้นั่ง
  3. ประดิษฐ์นำน้ำส้มมาให้ดื่ม
  4. ประพันธ์นำผลไม้มาเลี้ยง
 5. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง
  1. การแสดงตนเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า
  2. การแสดงตนของพระพุทธเจ้า
  3. การประกาศศาสนา
  4. การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา
 6. การประเคนของถวายพระสงฆ์หากเป็นผู้หญิงควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ให้ส่งต่อให้ชายก่อน
  2. วางไว้ตรงหน้าพระสงฆ์
  3. วางบนผ้ารองรับของ 
  4. ส่งให้ถึงมือพระสงฆ์
 7. เมื่อเดินสวนทางกับพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไร
  1. เดินชิดทางด้านซ้ายมือของท่าน และยกมือไหว้ 
  2. เดินชิดทางด้านขวามือของท่าน และยกมือไหว้
  3. ยืนตัวตรง มือประสานกันไว้ด้านหลัง
  4. หยุดนั่งลงและยกมือไหว้
 8. ผู้ใดแต่งตัวไม่เหมาะสมกับการไปงานอวมงคล
  1. มะลิใส่ชุดกระโปรงสีดำ
  2. จำปาใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีดำ
  3. ช่อผกาใส่ชุดขาว
  4. บัวใส่เสื้อสายเดี่ยว
 9. การแต่งกายไปงานมงคลให้ถูกต้องเหมาะสมมีความสำคัญอย่างไร
  1. เพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้มีการศึกษา
  2. เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน
  3. เพื่อแสดงฐานะทางสังคม
  4. เพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นคนเรียบร้อย
 10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการสนทนากับพระสงฆ์
  1. ควรประนมมือทุกครั้ง
  2. พูดคุยตามสบายเหมือนเพื่อน
  3. สตรีไม่ควรสนทนากับพระสงฆ์ตามลำพัง
  4. ไม่พูดคำหยาบคาย
 11. การกระทำที่จัดเป็น “ธรรมฉันทะ ซึ่งชาวพุทธพึงปฏิบัติ มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  1. อยากช่วยเหลือคนอื่น

  2. อยากเรียนหนังสือให้มีความรู้

  3. อยากเรียนแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี

  4. อยากชวนเพื่อนไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 12. วิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดี คือข้อใด

  1. เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ

  2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

  3. อธิบายหลักธรรมแก่ผู้ไม่รู้

  4. พระภิกษุเป็นผู้บรรยายธรรม

 13. การบรรยายธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีแนวทางการบรรยายหลายวิธี ยกเว้นข้อใด

  1. บรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  2. บรรยายธรรมเปรียบเทียบกับศาสนาอื่น

  3. บรรยายธรรมในงานนิทรรศการ

  4. บรรยายธรรมในหนังสือต่างๆ

 14. ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 ในข้อใด

  1. ทิศเบื้องหน้า

  2. ทิศเบื้องหลัง

  3. ทิศเบื้องล่าง

  4. ทิศเบื้องบน

 15. การเข้าค่ายคุณธรรม มีผลต่อการปลูกฝังเยาวชนในเรื่องใด

  1.  อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ

  2. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตมุ่งมั่นในการทำดี

  3. สร้างความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู

  4. มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 16. ข้อความใดสอดคล้องกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  1. การประกาศตนว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนา

  2. การประกาศตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  3. การตั้งจิตมั่นคงในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

  4. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 17. ข้อใดเป็นคำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

  1. อิมินา สกฺกาเรน พุทธํ ปูเชมิ…

  2. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต…

  3.  เอเต มยํ / เอตา มยํ ภนฺเต…

  4. ยถา วาริวหา…

 18. เมื่อเพื่อนของคุณพ่อมาหาคุณพ่อที่บ้าน นักเรียนควรปฏิบัติตนในการต้อนรับอย่างไร

  1. กล่าวต้อนรับ

  2. เชิญให้เข้าไปในบ้าน

  3. ไหว้และเชิญเข้าไปในห้องรับแขก

  4. สนทนากับเพื่อนของคุณพ่ออย่างเป็นกันเอง

 19. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมของแขก

  1. โก้ไหว้ลุงสมานเจ้าของบ้านก่อนกลับ

  2. แก้วคุยกับก้อยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนานครึ่งวัน

  3. เก๋กดกริ่งสัญญาณให้กบซึ่งเป็นเจ้าของบ้านออกมา ต้อนรับ

  4. ดาวและเพื่อนๆ ไปพบป้าแม้นเพื่อแจ้งข่าวการพัฒนา หมู่บ้าน แล้วรีบลากลับ

 20. การปฏิบัติตนในการยืนต่อหน้าพระภิกษุข้อใดถูกต้อง

  1. ยืนตรง ขาชิด ก้มหน้าเล็กน้อยพองาม

  2. ยืนก้มศีรษะ ก้มหน้าเล็กน้อย ตัวตรง

  3. ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย ยืนค้อม เล็กน้อย

  4. ยืนท่าสำรวม มองสบตาพระภิกษุ มือประสาน หงายมือ

 21. การปฏิบัติตนในการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์ ข้อใดถูกต้อง
  1. จัดสถานที่ให้พระสงฆ์นั่งกับพื้น
  2. ถ้านั่งแถวเดียวกับพระสงฆ์ให้นั่งเก้าอี้ด้านขวา
  3. เมื่อพระสงฆ์ขึ้นรถประจำทาง สตรีควรให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์
  4. ถ้าสตรีจำเป็นต้องนั่งแถวเดียวกับพระสงฆ์ให้บุรุษนั่งคั่น
 22. การรับสิ่งของขณะที่พระสงฆ์นั่งเก้าอี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. เมื่อรับแล้วถ้าเป็นของใหญ่ ให้วางของไว้ข้างตัว ซ้ายมือ น้อมตัวลงไหว้ประคองของลุกขึ้นยืน
   ถอยหลังเล็กน้อย เดินกลับ
  2. เมื่อรับของแล้วถ้าของนั้นเล็กก็น้อมตัวลงไหว้พร้อมของในมือ
  3. นั่งคุกเข่ารับของน้อมตัวไหว้ รับของ ยืนขึ้นเดินหันหลังกลับ
  4. นั่งคุกเข่าน้อมตัวลงยกมือไหว้ ยื่นมือทั้งสองออกไปรับของ
 23. การแต่งกายไปวัด ไม่ควรใส่เครื่องประดับด้วยเหตุผล ในข้อใด
  1. เป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาให้น้อยลง
  2. เป็นการแสดงความเคารพสถานที่
  3. เพราะต้องการทำบุญปฏิบัติธรรม
  4. เพราะเป็นเหตุให้เกิดโจรกรรม
 24. การแต่งกายไปงานอวมงคลในข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
  1. แต่งกายตามสมัยนิยม ทันสมัย
  2. แต่งสีดำ หรือสีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด
  3. แต่งกายสีเรียบๆ ใส่เครื่องประดับพองาม
  4. แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
 25.  การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น จะได้รับคุณประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
  1. เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่แพร่หลาย
  2. สร้างความสามัคคีและความซื่อสัตย์
  3. ลดความเห็นแก่ตัว มีจิตบริสุทธิ์
  4. มีเพื่อนร่วมการกุศลด้วย

จาก http://www.psmp.co.th และ http://www.aksorn.com

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: หน่วยที่ 3 ::

 1. มิตตวินทุกชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
  2. อนัตตา คือการไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน
  3. โอวาทของพระราชา
  4.  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 2. พระสารีบุตรได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. ปัญญาเป็นเลิศ
  2. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  3. คุณธรรมเป็นเลิศ
  4. มีฤทธิ์เดชเป็นเลิศ
 3. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. เป็นผู้มีความกตัญญู
  2. เป็นผู้มีฤทธิ์มาก
  3. เป็นผู้ฉลาดสอนคน
  4. เป็นผู้มีความเสียสละและอดทน
 4. การที่นางขุชชุตตรายักยอกค่าดอกไม้และสำนึกผิดหลังฟังธรรม แสดงว่านางมีคุณธรรมข้อใด
  1. ละอายต่อบาป 
  2. เป็นผู้ฝึกตนเอง
  3. เกรงกลัวต่อบาป
  4. เป็นคนสุจริต
 5. คติธรรมจากเรื่องมิตตวินทุกชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  1. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  2. มือถือสากปากถือศีล
  3. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  4. หน้าเนื้อใจเสือ
 6. นางขุชชุตตราได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. แสดงธรรมเป็นเลิศ 
  2. ปัญญาเป็นเลิศ
  3. อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ
  4. คุณธรรมเป็นเลิศ
 7. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่เป็นผู้พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง
  1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหาธรรมราชาลิไท
 8. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับฐานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระสารีบุตร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. นางขุชชุตตรา
 9. วัดใดเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  1. วัดเวฬุวันมหาวิหาร 
  2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  3. วัดบวรนิเวศ
  4. วัดมกุฏกษัตริยาราม
 10. คติธรรมที่ได้จากเรื่องราโชวาทชาดก คือข้อใด
  1. ความเสียสละ
  2. ความเป็นผู้ฉลาดสอนคน
  3. ผู้นำที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและที่พี่งของประชาชน 
  4. ผู้นำที่ดีต้องปกครองเก่ง
 11. เหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนผจญมารนั้น ภาษาธรรม คำว่า “มาร” หมายถึงอะไร

  1. ศัตรู

  2. กิเลส

  3. ตัณหา

  4. ความเชื่อ

 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาวิชาในข้อใด กับอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร

  1. ความรู้ทางศิลปศาสตร์

  2. ฝึกจิต บำเพ็ญตบะ

  3. บำเพ็ญทุกกรกิริยา

  4. ฝึกปฏิบัติโยคะ

 13. ให้เรียงลำดับการค้นคว้าทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าจากก่อนไปหลัง

  1. ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญตบะ  บำเพ็ญเพียรทางจิต  บำเพ็ญทุกกรกิริยา

  2. บำเพ็ญทุกกรกิริยา  บำเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญเพียรทางจิต

  3. ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกกรกิริยา  บำเพ็ญเพียรทางจิต

  4. บำเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญทุกกรกิริยา  บำเพ็ญเพียรทางจิต

 14. เหตุการณ์ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ข้อใดถูกต้อง

  1. ทรงรับหญ้ากุสะจากนางสุชาดา

  2. ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนายโสตถิยะ

  3. พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปทางฝั่งตะวันออก

  4. ประทับนั่งขัดสมาธิ ณ โคนต้นโพธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

 15. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยมั่นคงว่าจะต้องสอนปัญจวัคคีย์ หลังจากตรัสรู้แล้ว

  1. ปัญจวัคคีย์สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เร็ว

  2. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ

  3. ปัญจวัคคีย์เคยรับใช้เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียร

  4. ต้องการให้ปัญจวัคคีย์เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ ของพระองค์

 16. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวก

  1. เพราะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สามารถเป็นกำลังสำคัญช่วยพระพุทธองค์ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  2. เพราะเป็นผู้ที่จัดได้ว่าเป็นที่ยอมรับของหมู่สงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้า

  3. เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสูง และมีอาวุโสกว่า พระภิกษุอื่น

  4. เพราะเคยเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระพุทธเจ้า

 17. ใครเป็นผู้ที่อุปติสสะมีความศรัทธาจนกระทั่งเข้าไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

  1. พระอัสสชิ

  2. พระวัปปะ

  3. พระโกณฑัญญะ

  4. พระมหานามะ

 18. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระสารีบุตร

  1.  เป็นผู้มีความอดทนเป็นอย่างยิ่ง และมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน

  2. เป็นผู้มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง และเป็นผู้ฝึกฝนตนเองเสมอ

  3. เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม และมีความกตัญญูเป็นเลิศ

  4. เป็นผู้นำที่ดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

 19. อุปสรรคสำคัญในการบำเพ็ญเพียรทางจิตของพระโมคคัลลานะ คืออะไร

  1. เกิดความง่วง

  2. มีความเบื่อหน่าย

  3. มีความท้อถอย

  4. เป็นผู้มีฤทธิ์

 20. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะ

  1. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ และเป็นผู้นำที่ดี

  2. มีความกตัญญู และมีปัญญาเป็นเลิศ

  3. มีความอดทนยิ่ง และเป็นผู้ถ่อมตน

  4. เป็นผู้นำที่ดี และมีความกตัญญู

 21. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของนางขุชชุตตรา
  1. มีความเสียสละ และเอาใจใส่ในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา
  2. เป็นผู้ฝึกตนเองอยู่เสมอ และเอาใจใส่ในหน้าที่
  3. มีความซื่อสัตย์ และมีความกตัญญู
  4. มีความกตัญญู และมีความเสียสละ
 22. นางขุชชุตตรา ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านใด
  1. เป็นธรรมกถึก
  2. ความซื่อสัตย์
  3. เป็นแบบอย่าง
  4. ความใฝ่รู้
 23. พระสารีบุตร เป็นเอตทัคคะในด้านใด
  1. ปัญญา
  2. ฤทธิ์มาก
  3. แสดงธรรม
  4. การจำพระวินัย
 24. ถ้านักเรียนอ่านหนังสือแล้วง่วงนอน นักเรียนจะคิดถึงแนวทางการปฏิบัติของผู้ใด
  1. พระสารีบุตร
  2. นางขุชชุตตรา
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 25. คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสาร คือข้อใด
  1. มีความกตัญญูกตเวที มีฤทธิ์มาก
  2. มีความกล้าหาญ มีความเสียสละ
  3. มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง เป็นผู้นำที่ดี
  4. เป็นผู้นำที่ดี มั่นคงในพระรัตนตรัย
 26. พระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาลิไทยข้อใด ที่แสดงว่ามีส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  1. โปรดให้ยกผนังกั้นน้ำตั้งแต่สุโขทัยถึงพิษณุโลก
  2. ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง
  3. ทรงสร้างวัดป่ามะม่วง และวัดเวฬุวัน
  4. โปรดให้สร้างปราสาทราชมณเฑียร
 27. คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระมหาธรรมราชาลิไทย คือข้อใด
  1. มีความกตัญญูอย่างยิ่ง
  2. มีความเสียสละ กล้าหาญ
  3. เป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่ง
  4. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีปัญญาเป็นเลิศ
 28. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงมีคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  1. ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ
  2. ทรงมีความเป็นผู้นำเป็นเลิศ
  3. ทรงมีหิริโอตตัปปะเป็นเลิศ
  4. ทรงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
 29. การศึกษามิตตวินทุกชาดก จะทำให้ได้ข้อคิดถึงผลเสียของเรื่องใด
  1. ความโลภ
  2. ความโกรธ
  3. ความคดโกง
  4. ความตระหนี่
 30. การศึกษาราโชวาทชาดก ทำให้ได้ข้อคิดดังคำกล่าวข้อใด
  1. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  2. ความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จ
  3. การทำดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน
  4. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

ที่มา:: http://www.psmp.co.th/  และ http://www.aksorn.com/

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: หน่วยที่ ๒ ::

 1. บุคคลใดไม่มีภวตัณหา
  1. สมพงศ์อยากเห็นนางสาวไทย
  2. สมโภชอยากมีรถเก๋ง
  3. สมหวังอยากได้เงินทอง
  4. สมพัฒน์อยากเป็นรัฐมนตรี
 2.  “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” มีความหมายตรงกันข้ามกับข้อใดมากที่สุด
  1. สัมมาสติ
  2. สัมมาทิฏฐิ
  3. สัมมาสมาธิ
  4. สัมมาอาชีวะ
 3. อริยสัจ ๔ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. ทุกข์ – ความดับทุกข์
  2. สมุทัย – เหตุที่ทำให้พ้นทุกข์
  3. นิโรธ – ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  4. มรรค – ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
 4. ความต้องการและการกระทำในข้อใดเกี่ยวข้องกับ “วิภวตัณหา” มากที่สุด
  1. เต๋าต้องการมีลูก จึงบนบานศาลกล่าวกับเจ้าพ่อ
  2. จ๊อบไม่ต้องการเป็นคนจน จึงปล้นเขากินไปวันๆ
  3. โบว์ต้องการเป็นเจ้าของมรดก จึงทำพินัยกรรมปลอม
  4. แท่งไม่ต้องการให้ใครดูถูกเหยียดหยาม จึงตั้งหน้าทำงานจนรวย 
 5. อภิชาตถือว่าเป็นลูกคนมั่งมีจึงไม่เกรงกลัวใครและชอบแกล้งเพื่อนเป็นประจำ ทำให้เพื่อนๆ ไม่คบหาสมาคมด้วย อภิชาตรู้สึกกลุ้มใจมาก จากข้อความนี้นักเรียนคิดว่า “สมุทัย” ที่แท้จริงของความกลุ้มใจคือข้อใด
  1. การเกิดเป็นลูกคนมั่งมี
  2. การที่เพื่อนๆ ไม่คบหาสมาคม
  3. ความไม่เกรงกลัวใครและมีนิสัยชอบแกล้งคนอื่น
  4. ถูกทุกข้อ
 6. หลักธรรรมใดที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. มงคลชีวิต
  4. อริยสัจ 4
 7. หากนักเรียนต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าในชีวิต ควรนำหลักธรรมใดไปปฏิบัติ
  1. อริยสัจ 4
  2. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
  3. มงคลชีวิต
  4. ดรุณธรรม ๖
 8. ข้อใดคือความหมายของ สัมมาสังกัปปะ
  1. การดำเนินอาชีพโดยชอบ
  2. การดำริเพื่อผลอันชอบ
  3. การทำงานถูกทาง
  4. ความพยายามถูกต้อง
 9. หลักธรรมใดเป็นหลักธรรมสำคัญเพื่อการดับทุกข์และพ้นทุกข์
  1.  มงคลชีวิต
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. อริยสัจ 4 
  4. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
 10. เก่งเป็นผู้ที่มีความประหยัด รู้จักนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ แสดงว่าเก่งเป็นผู้มีหลักธรรมใด
  1. มงคลชีวิต
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
  4. อริยสัจ 4
 11. ข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างพระไตรปิฎก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้ถูกต้อง
  1. พระวินัยปิฎก พระธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก
  2. พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก
  3.  พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
  4. พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
 12. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น 
  2. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
  3. ต้นคด ปลายตรง
  4. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
 13. จูฬกัมมวิภังคสูตรคือหลักธรรมว่าด้วยเรื่องใด
  1. การจำแนกกรรม
  2. การปฏิบัติตนเป็นคนดี
  3. การจำแนกเหตุและผล
  4. การประมวลหลักธรรรม
 14. องค์ประกอบใดของศาสนาที่มีความสำคัญมากที่สุด
  1. ศาสดา
  2. หลักธรรมคำสอน
  3. พิธีกรรม
  4. พระเจ้าสูงสุด
 15. พระสุตตันตปิฎกคือคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวใด
  1. ระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุ
  2. ระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุณี
  3. พระธรรมเทศนา ประวัติ
  4. หลักธรรมและเนื้อหาวิชาการ
 16. การถึงพร้อมด้วยการประกอบความเพียร ตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. คติสมบัติ
  2. อุปธิสมบัติ
  3. กาลสมบัติ
  4. ปโยคสมบัติ
 17. วิบัติ ๔ คือหลักธรรมว่าด้วยเรื่องใด
  1. ความเพียบพร้อม
  2. ความบกพร่อง ข้อเสีย จุดอ่อน
  3. ทางแห่งความเสื่อม
  4. หนทางแห่งความสำเร็จ
 18. คำพังเพยใดมีความหมายใกล้เคียงกับกฎแห่งกรรม
  1. หนีเสือปะจระเข้
  2. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  3. ทำคุณบูชาโทษ
  4. หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น
 19. ข้อใดคืออายตนะภายใน
  1. จักขุ โสตะ มโน 
  2. กาย รูปะ สัทธะ
  3. จักขุ กาย รูปะ
  4. รสะ โสตะ ชิวหา
 20. หลักธรรมมีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่ให้บุคคลยึดมั่นปฏิบัติตาม
  2. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาชีวิต
  3. เป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
  4. เป็นการควบคุมความประพฤติของบุคคลทั้งกาย วาจา ใจ
 21. ข้อความใดกล่าวถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นความจริงอันประเสริฐ

  1. สันทิฏฐิโก

  2. โอปนยิโก

  3. เอหิปัสสิโก

  4. สวากขาโต ภควตา ธัมโม

 22. “พรพรรณมีความสุขใจที่ได้รับคำชมเชยจากคุณครู” ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด

  1.  รูป

  2. เวทนา 

  3. สัญญา

  4. วิญญาณ

 23. ข้อใดอธิบายความหมายของวิญญาณได้ถูกต้อง

  1. ส่วนประกอบของร่างกาย
  2. การรับรู้ จำแนกแยกแยะเวทนา

  3. สิ่งปรุงแต่งจิตให้กระทำกรรมดี และชั่ว

  4. การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใจ

 24. อายตนะภายใน ได้แก่ข้อใด

  1. หัวใจ ปอด ไต ตับ

   กระเพาะ 

  2. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  3.  เสียง คอ จมูก ตา 
  4. ปาก จมูก ตา ลิ้น

 25. ข้อใดจัดเป็นอายตนะภายนอก

  1. ตา หู รูป เสียง รส

  2. ตา หู จมูก ปาก คอ

  3. หน้า มือ ขา แขน ลำตัว

  4. รูป เสียง กลิ่น สัมผัส รส

 26. ชัชเป็นชายหนุ่มรูปร่างสง่างาม บุคลิกดี สอดคล้องกับสมบัติในข้อใด

  1. คติสมบัติ

  2. อุปธิสมบัติ

  3. กาลสมบัติ

  4. ปโยคสมบัติ

 27. ก้อนอยู่ในครอบครัวที่มีถิ่นฐานในชุมชนแออัด และห่างไกลความเจริญ สอดคล้องกับวิบัติ 4 ข้อใด

  1. คติวิบัติ

  2. อุปธิวิบัติ

  3. กาลวิบัติ

  4. ปโยควิบัติ

 28. เด็กชายโต้งชอบตกปลาและแอบเอาปากกาของเพื่อนไปใช้เสมอ การกระทำของโต้งผิดตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 ในข้อใด

  1. มิจฉาทิฐิ อภิชฌา

  2. ปาณาติบาต มุสาวาท

  3. กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท

  4. ปาณาติบาต อทินนาทาน

 29. ยาใจชอบพูดจากระทบกระเทียบเหน็บแนมเพื่อนๆ อยู่เสมอ การกระทำของยาใจเป็นกรรมชั่วทางวาจา ในข้อใด

  1.  มุสาวาท

  2.  ผรุสวาจา

  3. ปิสุณวาจา

  4. สัมผัปปลาปะ

 30. “ส้มชอบไปเล่นไพ่กับเพื่อนๆ หลังเลิกงานเป็นประจำ ทำให้ส้มต้องกลับบ้านดึกทุกคืน” ข้อความนี้สอดคล้องกับอบายมุขในข้อใด

  1. ติดการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร

  2. ชอบเที่ยวกลางคืน คบคนไม่เลือก

  3.  เกียจคร้านการงาน ติดการพนัน

  4. คบคนไม่เลือก หลงมัวเมา

 31. เมื่อยศศักดิ์ได้รับเงินเดือนจากการทำงาน เขาก็นำไป ซื้อของเท่าที่จำเป็นและส่วนที่เหลือเขาก็เก็บฝากธนาคาร ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสุขในข้อใด
  1. ใช้จ่ายทรัพย์ ประพฤติสุจริต ออมทรัพย์
  2. มีทรัพย์ เพิ่มพูนทรัพย์ ประพฤติสุข
  3. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ร่ำรวยทรัพย์
  4. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ไม่มีหนี้สิน
 32. ข้อใดจัดเป็นนิรามิสสุข
  1. ตะวันสุขใจที่มีเงินมากกว่าเพื่อน
  2. ดาวสุขใจที่พ่อแม่รักและให้ความอบอุ่น
  3. ต้อมดีใจที่ชนะการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
  4. อ้นพึงพอใจที่ขจัดอ้วนออกจากทีมฟุตบอล
 33. การกระทำในข้อใด จัดเป็นกัลยาณมิตร
  1. เพื่อนแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็คล้อยตาม
  2. ไม่ขัดขวางการกระทำของเพื่อนในทุกเรื่อง
  3. แนะนำให้เกิดความคิดเห็นที่ถูกต้อง
  4.  แนะนำให้เสี่ยงโชคจนมีฐานะร่ำรวย
 34. การปฏิบัติตนตามหลักดรุณธรรม 6 ส่งผลสำคัญอย่างไร
  1. พรั่งพร้อมด้วยกัลยาณมิตร
  2. มีความเจริญก้าวหน้า
  3. มีสัมมาคารวะ
  4.  มีความร่ำรวย
 35. การปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 จะส่งผลดี ในข้อใด
  1. มีความสุขทางกาย วาจา ใจ
  2. มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล
  3. ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเป็นที่แพร่หลาย
  4. ตระกูลดำรงอยู่ด้วยความสงบสุข มีฐานะมั่นคง
 36. ธรรมข้อใดเป็นทางแห่งการกระทำของผู้ฉลาดหรือคนดี
  1. กุศลกรรมบถ 10
  2. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
  3. สมบัติ 4
  4. สติปัฏฐาน 4
 37. บุคคลใดมีการกระทำที่สอดคล้องกับอกุศลมูล 3
  1. กิ่งต้องการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 มีความสามัคคีกัน
  2. กุ้งพยายามฝึกซ้อมวิ่ง เพื่อแข่งขันในกีฬาสีของโรงเรียน
  3. ก้อนคิดอยากให้น้องชายสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
  4. แก้วโกรธเก๋ที่เอาการบ้านของแก้วไปลอก
 38. การกระทำข้อใดสอดคล้องกับสติปัฏฐาน 4
  1. การตั้งสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
  2. การฝึกปฏิบัติสมาธิ 4 ประการ
  3. การพิจารณาสติตามหลักสมาธิ
  4. การพิจารณาเห็นกาย วาจา ใจ
 39. ข้อใดจัดเป็นต้นตอแห่งความชั่วที่พึงละเว้น
  1. วิบัติ 4 นิรามิส
  2. กุศลมูล อกุศลมูล
  3. อคติ 4 อกุศลมูล
  4. อกุศลมูล อบายมุข 6
 40. ธรรมข้อใดมีความสอดคล้องกัน
  1. เบญจศีล-เบญจธรรม
  2. กุศลมูล เบญจธรรม
  3. อคติ 4 สมบัติ 4
  4. วิบัติ 4 อคติ 4
 41. พระสุตตันตปิฎก จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องใด

  1. หน้าที่ของพระภิกษุ พระภิกษุณี และพิธีกรรม

  2. โครงสร้าง หลักการ และสาระสำคัญของพระไตรปิฎก

  3. หลักธรรมในรูปแบบวิชาการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

  4. พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ บุคคลต่างๆ

 42. พระไตรปิฎกหมวดที่ประมวลสูตรโดยจัดตามกลุ่มเนื้อหา คือข้อใด 
  1. อังคุตตรนิกาย
  2.  มัชฌิมนิกาย
  3. สังยุตนิกาย
  4. ทีฆนิกาย
 43. ข้อความเกี่ยวกับพระไตรปิฎกข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น 3 หมวด
  2. พระสุตตันตปิฎก แบ่งออกเป็น 5 นิกาย
  3. พระอภิธรรมปิฎก เป็นคำสอนที่ใช้สำหรับสวดมนต์
  4. พระวินัยปิฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วยสิกขาบทของ พระภิกษุ และภิกษุณี
 44. พระวินัยปิฎกในหมวดขันธกะ จะเป็นส่วนที่ว่าด้วยอะไร
  1. การสรุปข้อความในพระวินัยปิฎก
  2. หลักธรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
  3. ศีลสำคัญที่ภิกษุ และภิกษุณีพึงปฏิบัติก่อนเผยแผ่
  4. สังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบัติ และมารยาทของสงฆ์
 45. ข้อใดคือความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  1. กรรมเป็นผลของการกระทำ
  2. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  3. กรรมดีย่อมสนองตอบผู้ทำดี
  4. ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
 46. ผู้ไม่ปฏิบัติตามศีล 5 ย่อมได้ไปเกิดในนรก ผู้ปฏิบัติตามศีล 5 และปฏิบัติตามธรรม 5 ย่อมได้ไปเกิดในสวรรค์ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด
  1. ทำดีได้ดีตอบสนอง
  2. ผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมเป็นสุข
  3. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  4. ผู้ปฏิบัติตามศีล จัดเป็นกรรมดี
 47. คำกล่าวที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” สอดคล้องกับข้อใด
  1. กฎธรรมชาติ
  2. กฎแห่งกรรม
  3. กฎแห่งธรรม
  4. กฎของศาสนา
 48.  ผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อจะมีหน้าตาอิ่มเอม มีนิสัยดี แสดงออกในทางที่ดี แสดงถึงผลของกรรมในระดับใด
  1. ระดับภายในจิตใจ
  2. ระดับบุคลิกภาพ
  3. ระดับภายนอก
  4. ระดับสังคม
 49. การกระทำในข้อใด จัดเป็นการสั่งสมบุญ
  1. ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์
  2.  รักษาศีลปฏิบัติธรรม
  3. ทำดีอย่างต่อเนื่อง
  4. ทำบุญมากๆ
 50. การกระทำข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ”
  1. โสนตั้งใจเรียนหนังสือทำให้ได้รับผลการเรียนดี
  2. เพื่อนๆ ชอบหัวเราะเยาะต้อมที่พูดเสียงแปร่ง
  3. เมื่อสุดายิ้มทักทายมารตี มารตีก็ยิ้มให้สุดา
  4. นาวินไปเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประจำ

จาก http://www.psmp.co.th/ และ http://www.aksorn.com/

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

::แบบทดสอบ ::

 1.  พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์ ส่งสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิ จากข้อความนี้มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดมากที่สุด
  1. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน
  2. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน
  3. ก่อนการทำสังคายนาครั้งที่ ๓
  4. หลังการทำสังคายนาครั้งที่ ๔
 2. หลักฐานที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในประเทศเพื่อนบ้าน ข้อใดมีความสัมพันธ์มากที่สุด
  1. กลองมโหระทึก – ประเทศเวียดนาม
  2. บุโรพุทธโธ – ประเทศอินโดนีเซีย
  3. พระแก้วมรกต – ประเทศไทย
  4. ทุ่งไหหิน – ประเทศลาว
 3. ได้มีการประกาศห้ามพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และมิได้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
  ประจำชาติ จึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ยังคงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาตาม
  ความเชื่อเดิม จากเหตุการณ์นี้มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

  1. เวียดนาม
  2. กัมพูชา
  3. เมียรมาร์
  4. ลาว
 4.  เพราะเหตุใดการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะมี
  ความคล้ายคลึงกัน

  1.  มีพื้นที่เล็กจึงไปมาหาสู่กันได้โดยง่าย
  2. ประชาชนสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกัน
  3. รับการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาจากอินเดียวเหมือนกัน
  4. มีความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกันทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ
 5.  เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่บนแหลมมลายูจึงเสื่อมลงไป
  1. ราษฎรมักนิยมนับถือศาสนาตามอย่างผู้นำ
  2.  ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย
  3. การตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก
  4. ความขัดแย้งแยกดินแดน
 6. เพราะการอุปถัมภ์บำรุงของพระมหากษัตริย์ จึงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศเพื่อนบ้าน
  จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

  1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นสัจธรรม
  2. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัย
  3. พระมหากษัตริย์ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความเชื่อของประชาชน
  4. พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน หากนับถือศาสนาใดส่งผลให้ประชาชนนับถือด้วย
 7. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  คือประเทศอะไร

  1. อินโดนีเซีย
  2. เวียดนาม
  3. สิงคโปร์
  4. มาเลเซีย
 8. การปะทะกันระหว่างทหารตำรวจกับชาวพุทธ จนกระทั่งลุกลามไปถึงขึ้นต่อสู้เพื่อโค่นล้มอำนาจของรัฐบาล
  เวียดนาม ที่มีประธานาธิบดีนับถือคริสต์ศาสนาและกีดกันพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จากเหตุการณ์นี้
  ควรนำหลักธรรมใดมาแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด

  1. พรหมวิหาร ๔
  2. ฆราวาสธรรม ๕
  3. สาราณียธรรม ๖
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 9. พระเจ้าอโศกมหาราชทรงประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศหลายประการด้วยกันยกเว้นข้อใด
  1. ให้สิทธิเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา
  2. สั่งให้ประชาชนทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา
  3. ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนแนะของมิตรประเทศ
  4. ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ลัทธิศาสนาอื่นที่เผยแผ่เข้ามาในประเทศ
 10. กลุ่มอาเซียนมีนโยบายร่วมกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากข้อความนี้จัดได้ว่าปฏิบัติ
  สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด

  1. ทิฏฐิสามัญญตา
  2. เมตตาวจีกรรม
  3. สีลสามัญญตา
  4. สาธารณโภคี
 11. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้านวัฒนธรรมภาษาของไทย จากข้อความข้อมีความสัมพันธ์
  กับข้อใดมากที่สุด

  1. คนไทยนิยมเรียนภาษาบาลี
  2. ประเทศไทยส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
  3. ชื่อบุคคลและสถานที่มีรากฐานมาจากภาษาบาลี
  4. พระสงฆ์ใช้ภาษาบาลีเป็นสื่อกลางการสื่อความหมาย
 12. พระพุทธศาสนามีความสำคัญของวงจรชีวิตของบุคคล ข้อใดมีความสัมพันธ์กับข้อความนี้มากที่สุด
  1.  ถือศีล ๕ ศีล ๘ วันธรรมสวนะ
  2. ลดละเลิกอบายมุข วันเข้าพรรษา
  3. เมาไม่ขับ ปลอดภัยไว้ก่อน วันสงกรานต์
  4. โกนผมไฟ บวช แต่งงาน พิธีศพ
 13. คนไทยดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ
  ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

  1. ผู้ใดขาดเมตตา ผู้นั้นก็จะไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกัน
  2. การไม่ทำร้าย เว้นจากความโกรธ
  3. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
  4. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร
 14. คนไทยมีน้ำใจเมตตาอย่างเป็นสากล หมายความว่าอย่างไร
  1. มีความกตัญญูรู้คุณผู้อื่น
  2. แสดงออกแก่คนทั่วไปเสมอเหมือนกัน
  3. ประพฤติยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา
  4. มองปัญหาและเข้าใจปัญหาสังคมตามความเป็นจริง
 15. ข้อความที่กล่าวว่า “ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” สอดคล้องหลักธรรมใด
  1. ฉันทะ วิริยะ
  2. ทาน ปิยวาจา
  3. เมตตา กรุณา
  4. มุทิตา อุเบกขา
 16. ข้อที่กล่าวว่า “สยามเมืองยิ้ม” เป็นผลสืบเนื่องมาจากการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนา จากข้อความ
  ดังกล่าวสอดคล้องหลักธรรมใด

  1. ทาน อุเบกขา
  2. เมตตา กรุณา
  3.  สัจจะ เมตตา
  4. ปิยวาจา มุทิตา
 17. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน
  1. พระสงฆ์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้ทำความดี
  2. ประเพณีไทยมาจากพระพุทธศาสนา
  3. คนไทยชอบพูดว่า “ไม่เป็นไร”
  4. วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
 18. ข้อใดแสดงถึงคุณลักษณะคำสอนของพระพุทธศาสนา
  1. มีหลักคำสอนเพื่อสันติภาพ
  2. พุทธศาสนิกชนมีความเป็นเอกภาพ
  3. หลักคำสอนคล้ายคลึงกันกับศาสนาอื่น
  4. มีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
 19. พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธวิธีการจัดระเบียบสังคมด้วยการออกกฎหมายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าการจัด
  ระเบียบสังคมด้วยการให้การอบรมโดยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจสมาชิก
  ในสังคม คือใช้หลักธรรมคุ้มครองโลก จากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด

  1. เบญจศีล เบญจธรรม
  2. อิทธิบาท ๔สังหวัตถุ ๔
  3. หิริ – โอตตัปปะ
  4. สาราณียธรรม ๖
 20. ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นบทบาทของ
  พระสงฆ์มีส่วนในการส่งเสริม สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดความสงบสุข
  ในชุมชน จากข้อความนี้มีความสอดคล้องหลักธรรมใด

  1. หิริ – โอตตัปปะเบญจศีล เบญจธรรม
  2. อปริหานิยธรรม ๗ อารยวุฒิ๕
  3. สังคหวัตถุ ๔สาราณียธรรม ๖
  4. พรหมวิหาร ๔ พละ ๕
 21.  พระธรรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกนั้นเรียกว่าอะไร
  1. อริยสัจ ๔
  2. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  3. พุทธบริษัท ๔
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 22. สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร
  1. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
  2. ประชาชนขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. ลัทธิคอมมิวนิสต์และนโยบายของเฮงสัมริน
  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา
 23. หลักฐานในข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินโดนีเซียในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมาก่อน
  1. รูปธรรมจักร
  2. พระพุทธรูปสลักหินบนเนินเขา
  3. สถูปเจดีย์ที่พบโดยทั่วไป
  4. พระวิหารโบโรพุทโธ
 24. พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
  1. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
  2. พระเจ้าสามแสนไทย
  3. พระเจ้าฟ้างุ้ม 
  4. พระเจ้าศรีจุลราช
 25. ประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศใด
  1. จีน
  2. ศรีลังกา
  3. ลาว
  4. อินเดีย
 26. เหตุใดพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศสิงคโปร์
  1. มีหลักคำสอนที่เป็นแบบแผน
  2. ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน
  3. ไม่มีปัญหาด้านการเมือง
  4. ไม่มีการเผยแผ่ศาสนาอื่น
 27. กษัตริย์องค์ใดของพม่าที่โปรดเกล้าฯ ให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อน
  1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ
  2. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
  3. พระเจ้าตะเบงชะเวตี้
  4. พระเจ้ามินดง
 28. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระองค์ได้ผจญมาร คำว่า “มาร” ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งใด
  1. พญามาร
  2. เสนามาร
  3. สิ่งขัดขวางไม่ไห้พระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์
  4. ศัตรูทางศาสนา
 29. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใคร
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. โกณฑัญญะ
  4. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
 30. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกตรงกับวันใด
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันอาสาฬหบูชา 
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันเข้าพรรษา
 31. การที่พระเจ้าอนุรุทมหาราชสั่งให้ทำลายเมืองสุธรรมวดี และนำพระสงฆ์มอญพร้อมพระไตรปิฎกขึ้นไปยังเมืองพุกาม มีผลสำคัญในข้อใด
  1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพม่า
  2. มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก
  3. พระมหากษัตริย์ทรงมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา
  4. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแผ่ขยายที่อาณาจักรพม่า
 32. กษัตริย์พม่าพระองค์ใด ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 5 ที่เมืองมัณฑะเลย์

  1. พระเจ้ามินดง

  2. พระเจ้ามนูหะ

  3. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช

  4. พระเจ้าธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธร

 33. หลักฐานในข้อใดที่แสดงว่า พระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซีย

  1. กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ปกครองอาณาจักรศรีวิชัย

  2. พระโสณเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  3. พระพิมพ์ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์

  4. การสร้างพระพุทธรูปศิลปะปาละ

 34. ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฎาธิราช ทรงสร้างสิ่งสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในข้อใด

  1. พระพุทธรูปพระองค์ตื้อ วัดพระแก้ว

  2. พระพุทธรูปปัญจโลหะ

  3. วัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ

  4. พระบาง

 35. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์มีหลากหลายวิธีการ ยกเว้นข้อใด

  1. การแปลตำราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

   เป็นภาษาต่างๆ

  2. จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา และโรงเรียน อบรมศาสนจารย์

  3. องค์กรยุวพุทธมีการอบรมและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง

  4. ผลิตพระพิมพ์ดินดิบ และเครื่องรางของขลัง และพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์

 36. สุลต่านมัลโมชาห์ แห่งมาเลเซีย มีส่วนทำให้อิทธิพล ของพระพุทธศาสนาเสื่อมลงในดินแดนมาเลเซียอย่างไร

  1. พระองค์เลื่อมใสศาสนาอิสลาม

  2. สั่งห้ามประชาชนศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนา

  3. ต่อต้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนของมาเลเซีย

  4. สั่งให้ทหารทำลายศาสนสถาน พระพุทธรูป และให้ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม

 37. พระพุทธศาสนาในประเทศลาวเสื่อมลงเนื่องจากสาเหตุ ในข้อใด

  1. ลาวถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์

  2. ประชาชนขาดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

  3. พระมหากษัตริย์ของลาวบางพระองค์ไม่เลื่อมใส พระพุทธศาสนา

  4. ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และต่อมาถูกปกครอง โดยระบอบคอมมิวนิสต์

 38. ในสมัยพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาพระองค์ใดที่ได้รับเอาพระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตจากเมืองไทยมาประดิษฐานที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรก

  1. พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี

  2. พระเจ้าชัยวรมันที่ 1

  3. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

  4. พระเจ้าตามลินทะ

 39. ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของกัมพูชาได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  1. ทรงสร้างนครธม

  2. ทรงสร้างปราสาทบายน

  3. ทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมชั้นสูง

  4. ทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่

 40. สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร

  1. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

  2. ประชาชนขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

  3. ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายของเฮงสัมริน

  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา

 41. ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดยังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทุกประเทศ
  1. พม่า ลาว มาเลเซีย
  2. มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ 
  3. อินโดนีเซีย ลาว พม่า
  4. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์
 42. ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ส่งผลในด้านศิลปะ
  1. พิธีลอยกระทง
  2. ประเพณีสงกรานต์
  3. สวดมนต์เป็นภาษาบาลี
  4. จิตรกรรมฝาผนังในวัดโพธิ์
 43. พุทธสมาคมแห่งสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์สำคัญ ในเรื่องใดมากที่สุด
  1. เผยแผ่และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจการทางสาธารณกุศล
  2. จัดพิธีกรรมในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
  3. รณรงค์ให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนนับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยาน
  4. ผลิตหนังสือ และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา
 44. เวียดนามมีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนากับประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา
  2. แลกเปลี่ยนสมณทูตกับประเทศไทย กัมพูชา จีน
  3. จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนากับนานาชาติ
  4. เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ
 45. คำสอนของพระพุทธศาสนาให้รู้จักละอายและเกรงกลัว ต่อการทำชั่ว มีผลสำคัญในเรื่องใด
  1. การป้องกันการทำผิด
  2. ความรับผิดชอบในการทำงาน
  3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
  4. การทำงานร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี
 46. การที่ชาวไทยมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในเรื่องการบวช แต่งงาน ทำบุญอายุ พิธีศพ แสดงถึงพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อเรื่องใด
  1. ความเป็นสิริมงคล
  2. วงจรชีวิตของบุคคล
  3. ความเชื่อของชาวพุทธ
  4. การพัฒนาทางวัตถุคู่กับจิตใจ
 47. สถานการณ์เกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนา ในประเทศมาเลเซีย ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ชาวพุทธในมาเลเซียนับถือพระพุทธศาสนานิกาย มหายาน และเถรวาท
  2. มีการจัดตั้งสมาคมที่ดำเนินกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาหลายสมาคม
  3. พระพุทธศาสนามีบทบาทในหมู่ชาวจีน ไทย พม่าซึ่งเป็นพลเมืองของมาเลเซีย
  4. ประชาชนชาวมาเลเซียนับถือพระพุทธศาสนามากเป็นลำดับที่สาม ต่อจากศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
 48. ข้อใดจัดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ที่เป็นผลมาจาก คำสอนของพระพุทธศาสนา
  1. รักความเป็นไทย
  2. มีเมตตากรุณา ใจกว้าง
  3. ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้
  4. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
 49. ข้อใดจัดเป็นมรดกทางรูปธรรมของพระพุทธศาสนา
  1. ความเอื้อเฟื้อ
  2. ใจบุญสุนทาน
  3. จิตรกรรมฝาผนัง
  4. กตัญญูกตเวที
 50. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในข้อใด ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
  1. เมตตามโนกรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. อธิปไตย 3

ที่มา  http://www.aksorn.com/ และ  http://www.psmp.co.th/

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

Protected: การพัฒนาศรัทธาและปัญญา

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

Protected: :: แบบทดสอบเรื่อง พุทธประวัติด้านการตรัสรู้ ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบพุทธศาสนา ชุดที่ 1 ::

1) ตามหลักทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. กฏแห่งกรรม
 2. ชาติภูมิกำเนิด
 3. เทพเจ้าบันดาล
 4. ฐานะของชาติตระกูล

2) เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งธรรมสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ข้อใด ?

 1. อริยสัจ 4 และ ฌาน 4
 2. อริยสัจ4 และขันธ์5
 3. อริยสัจ4 และโอวาทปาฏิโมกข์
 4. อริยสัจ4 และปฏิจจสมุปบาท

3) นักเรียนสามารถยกระดับจิตใจของตนเองให้สุงขึ้นด้วยคุณธรรมข้อใด

 1. ละอายใจ ไม่กล้าทำบาป
 2. มีจิตใจเมตตา กรุณา
 3. ให้อภัยและสรรพสัตว์ทังปวง
 4. กตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา

4) เรื่องใดที่ถือว่าเป็นคำสอนเฉพาะของพระพุทธเศาสนา

 1. มรรค 8
 2. นรก-สวรรค์
 3. ชีวิตเป็นทุกข์
 4. กฏแห่งกรรม

5) พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่ออย่างไรจึงจะไม่ถูกหลอก

 1. เชื่อตามคัมภีร์
 2. เชื่อด้วยปัญญา
 3. เชื่อตามประเพณี
 4. เชื่อตามครูอาจารย์

6) ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว คำว่า ได้ดีและได้ชั่ว ตรงกับข้อใด ?

 1. กรรม
 2. กุศลมูล
 3. กุศลกรรม
 4. วิบากกรรม

7) การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งตามหลักพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปตามกฏเดียวกันซึ่งเรียกว่าอะไร

 1. ไตรทวาร
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรลักษณ์
 4. ไตรสรณคมน์

8) ข้อใดเป็นหลักการหคือคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่สุด

 1. สอนให้พึ่งตนเอง
 2. สอนให้พึ่งคนอื่น
 3. สอนให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. สอนให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

9) มัชฌิมาปฏิปทา ตรงกับหลักธรรมในข้อใด?

 1. อริยสัจ 4
 2. ไตรลักษณ์
 3. อริยมรรค8
 4. พระธรรมจักร

10) ข้อใดให้ความหมายของ มัชฌมาปฏิปทา ถูกต้องที่สุด?

 1. ทางสายเอก
 2. ทางสายกลาง
 3. ข้อปฏิบัติที่ทุกคนควรปฏิบัติ
 4. ข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางและดัยทุกข์ได้

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ::

1) น้อยถูกสลากกินแบ่ง แต่เธอก็ควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นมากเกินไป การกระทำของน้อยเป็นไปตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
ก. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
ข. น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
ค. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
ง. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

2) การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
ก. การเลือกคบมิตรที่ดี
ข. การหลีกเลี่ยงการติเตียนจากผู้อื่น การพูดทำในสิ่งที่ดี
ค. การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นในสิ่งที่เหมาะสม
ง. การทำพูดในสิ่งที่ดีงาม การบำเพ็ญสมาธิและเจริญภาวนา

3) ชนะสงครามพันครั้ง ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตนแม้ครั้งเดียวไม่ได้ ข้อความนี้แสดงให้เห็นความสำคัญของเรื่องใด
ก. ความพยายาม
ข. การฆ่าความโกรธ
ค. การหลีกเลี่ยงการมีศัตรู
ง. การฝึกจิต

4) น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ สอดคล้องกับข้อใด
ก. ผีเข้าผีออก
ข. บาปบุญ
ค. คุณโทษ
ง. ความสุข ความทุกข์

5) ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด
ก. ภาวนา 4
ข. บุญกิริยาวัตถุ 10
ค. โลกธรรม 8
ง. มรรค 8

6) ความหมายของบัณฑิต ในข้อใดชัดเจนที่สุดตามหลักศาสนา
ก. บุคคลผู้ประพฤติดี
ข. บุคคลผู้มีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี
ค. ผู้มีปัญญาและผู้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความดีงาม
ง. ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลาย

7) สังสารวัฏ สอดคล้องกับข้อใด
ก. สังขารไม่เที่ยง
ข. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ค. ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
ง. การเวียนว่ายตายเกิด

8) จิตหรือระดับของบุคคลผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิทั้งสามหมายถึงข้อใด
ก. กามภพ
ข. รูปภพ
ค. อรูปภพ
ง. โลกุตตรภูมิ

9) ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควัน ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด
ก. การนินทา
ข. การทำความชั่ว
ค. การห้ามความคิด
ง. การห้ามความทุกข์

10) ข้อใดบ่งชัดว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กัน
ก. จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
ข. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก
ค. จิตเป็นสิ่งที่รับทุกข์สุขของกาย
ง. ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้า

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบเรื่องอริยสัจ 4 ตอนที่ 2 ::

1) จิรายุ เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่สอนให้เขามีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในระดับปานกลาง แต่ในที่สุดก็สามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรีได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ในกรณีศึกษาของจิรายุ ข้อใดสอดคล้องกับ ปฏิเวธสัทธรรม
ก. ความขยัน ความอดทน
ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ค. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
ง. ความกตัญญูกตเวที

2) เพียงธารรู้ว่าอาโปโกรธเธอมากที่ผิดนักการไปค้นคว้าหนังสือที่ห้องสมุดแห่งชาติ เพื่อทำรายงานส่งครู เธอจึงไปขอโทษและยอมรับผิดพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุที่ผิดนัด ดังนั้นอาโปจึงให้อภัย การกระทำของอาโปสอดคล้องกับข้อความใด
ก. คบบัณฑิต
ข. เอาใจใส่เล่าเรียนหาความจริง
ค. ใช้เหตุผลไตร่ตรอง
ง. ปฏิบัติตนตามคลองธรรม

3) ข้อใดอธิบายความหมายของ พละ 5 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. พลังในการทำงานทางกาย
ข. พลังของความพยายามในการทำความดี
ค. การส่งพลังจิตในการทำงานของบุคคลที่ต้องการผลสำเร็จ
ง. พลังที่ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและในการดำเนินชีวิต

4) หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ใน พละ 5
ก. ศีล สมาธิ ปัญญา ศรัทธา สติ
ข. ศีล ศรัทธา สติ วิริยะ สมาธิ
ค. ศรัทธา วิริยะ ศีล สมาธิ ปัญญา
ง. ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

5) หลักธรรมใดที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ก. สันโดษ
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. พละ 4
ง. นิยาม 5

6) การกระทำข้อใดสอดคล้องกับ ยถาลาภสันโดษ
ก. เต้ลงทุนค้าขายแต่เพียงเล็กน้อยแต่เขาต้องการกำไรมาก
ข. เจนพอใจที่ได้รับเงินเดือนเต็มโดยไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายอื่น
ค. เหมียวปลอบใจน้องๆ ให้พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง
ง. พลอยดีใจมากที่จะมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศกับสามีชาวอังกฤษ

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7-8
พ่อพาแก้วไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอ แก้วจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมและรักษาศีล เธอเป็นคนที่มีเมตตา ชอบให้ทานแก่คนจนและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เธอมีความปรารถนาอยากให้ทุกๆ คนมีความสุขเหมือนกันกับเธอ

7) แก้วปฏิบัติตนสอดคล้องตามหลักธรรมในข้อใด

ก. ขันธ์ 5
ข. สุขเวทนา
ค. อพยาบาทวิตก
ง. บุญกิริยาวัตถุ

8) พ่อของแก้วปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด
ก. วิตก
ข. พละ 5
ค. กายภาวนา
ง. อุบาสกธรรม

9) ธรรมะในข้อใดจัดอยู่ในหมวด ทุกข์
ก. วิตก
ข. ภาวนา
ค. เบญจขันธ์
ง. หลักกรรม

10) หลักธรรมในข้อใดจัดเป็นหลักธรรมที่ควรเจริญ
ก. สัญญา
ข. หลักกรรม
ค. กายภาวนา
ง. ปัญญาวุฒิธรรม 4

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบเรื่องอริยสัจ 4 ::

1) หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในเรื่องทุกข์ ซึ่งเป็นธรรมที่ควรรู้
ก. ขันธ์ 4
ข. วิตก 3
ค. ภาวนา 4
ง. พละ 4

2) หลักธรรมหัวข้อใดจัดเป็นความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์เป็นธรรมที่ควรละ
ก. ภาวนา 4 ขันธ์ 5
ข. พละ 5 ภาวนา 4
ค. หลักกรรม วิตก
ง. วิตก ขันธ์ 5

3) ขันธ์ 5 ประกอบด้วยสิ่งใด
ก. รูป ทุกข์ สัญญา สังขาร อนิจจัง
ข. วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
ค. อนิจจัง เวทนา สัญญา สังขาร อุเบกขา
ง. สุขเวทนา ทุกข์เวทนา สัญญา สังขาร มรณัง

4) การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เรียกว่าอะไร
ก. เวทนา
ข. วิญญาณ
ค. สังขาร
ง. อุเบกขา

5) ข้อความใดสอดคล้องกับกฏแห่งกรรม
ก. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ข. ความพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ
ค. คนหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ง. จงเตือนตนให้ดี

6) ข้อความใดจัดเป็นกรรมนิยาม
ก. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
ข. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งปวง
ค. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต
ง. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำทั่วไปของบุคคล

7) กรรมในทางธรรมหมายถึงข้อใด
ก. กฏธรรมชาติที่ประกอบด้วยเหตุผล
ข. กฏธรรมชาติที่มีผลตอบแทน
ค. กฏธรรมชาติที่มีความเป็นเหตุเป็นผล
ง. กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

8) เนกขัมวิตก หมายความว่าอย่างไร
ก. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความเมตตา
ข. ความนึกคิดในทางเบียดเบียนและทำร้าย
ค. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความพยายาทมุ่งร้าย
ง. ความนึกคิดที่ปลอดจากกาม เป็นความคิดที่ไม่ยึดติดอะไร

9) การกระทำข้อใดจัดว่าเป็นปัญญาภาวนา
ก. อ้อมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะหมั่นออกกำลังกาย
ข. เอ๋ประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ
ค. อ้นตั้งใจทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบ
ง. เอกแก้ปัญหาการทะเลาะกันของน้องๆ ได้สำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกคน

10) การกระทำใดจัดว่าเป็น กายภาวนา
ก. ส้มเลือกซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์
ข. ฝนตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน
ค. เก๋รู้วิธีปฏิเสธเพื่อนๆ ที่ชวนไปเที่ยว
ง. ติ๊กเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบเรื่องพระรัตนตรัย ::

1) ข้อใดสอดคล้องกับพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า
ก. ทรงค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐด้วยพระองค์เอง
ข. ทรงสอนผู้อื่นไดว้อย่างไร พระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้อย่างนั้น
ค. ทรงมุ่งหวังประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่ทรงประสงค์สิ่งตอบแทน
ง. ทรงคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์

2) ข้อใดสอดคล้องกับพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
ก. ทรงพยายามคิดค้นและทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่ได้พบเสมอ
ข. ทรงโปรดเทศนาสั่งสอนมวลมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
ค. ทุกอย่างมีคู่กัน มีมืดก็มีสว่าง มีร้อนก็มีเย็น มีทุกข์ก็ต้องมีทางแก้ทุกข์
ง. การมีความบริสุทธิ์ในเรื่องศีล อาชีวะ ธรรมเทศนา ไวยากรณ์ ความรู้ความเห็น

3) ข้อใดอธิบายความหมายของพระวิสุทธิคุณได้ชัดเจน
ก. คิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์
ข. ความหยั่งรู้ หลักแห่งการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ค. พระปรีชาญาณอันลึกซึ้งยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้
ง. ความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง

4) ข้อความที่กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นรู้เองแล้ว จึงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นรู้ตาม ฝึกฝนตนดีแล้ว จึงแสดงธรรมให้ผู้อื่นฝึกตาม มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ทรงทำได้ตามที่สอน
ข. ทรงสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ค. ทรงสอนในสิ่งที่ดีงาม
ง. ทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติตามในสิ่งที่คิด

5) การที่สาวกของนิครนถ์นาฏบุตร ขอกราบทูลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์กลับเตือนสติให้คิดดูให้ดีเสียก่อน สอดคล้องกับคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าในเรื่องใด
ก. ทรงมีเมตตา
ข. ทรงมีปรีชาญาณ
ค. ทรงทำได้ตามที่สอน
ง. ทรงบริสุทธิ์พระทัยในการสอน

6) เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ 18 แขนง จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญกว่าราชกุมารอื่น สอดคล้องกับข้อใด
ก. พระปัญญาคุณ
ข. พระกรุณาคุณ
ค. พระพุทธคุณ
ง. พระวิสุทธิคุณ

7) คำกล่าวว่า ทุกอย่างมีคู่กัน มีมืดก็สว่าง ตรงกับหลักความจริงเรื่องใด
ก. มีโลภ มีความโกรธ
ข. มีความทุกข์ มีทางแก้ทุกข์
ค. มีความจริง มีความเท็จ
ง. มีความรัก มีความเกลียด

8) เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระราชกุมารน้อย ได้ช่วยเหลือนกที่เจ้าชายเทวทัตยิงตกต่อหน้าพระพักตร์ แสดงถึงพระคุณในข้อใด
ก. พระวิสุทธิคุณ
ข. พระปัญญาคุณ
ค. พระกรุณาคุณ
ง. พระพุทธคุณ

9) พระกรุณาคุณ หมายความว่าอย่างไร
ก. ความเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์
ข. ความสงสารผู้เคราะห์ร้ายและคิดช่วยเหลือ
ค. ความกรุณาต่อหมู่มนุษย์ทุกชั้น ทุกชาติ ทุกวรรณะ
ง. ความสงสารสัตว์โลกผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์ และคิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์

10) บทสวดมนต์ว่า อรหัง สัมมาสัมพุทโธ สอดคล้องกับข้อใด
ก. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
ข. สวดสรรเสริญพระธรรม
ค. สวดสรรเสริญพระสงฆ์
ง. สวดสรรเสริญพระพุทธ

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

::ข้อสอบเรื่องชาวพุทธตัวอย่าง::

1) ผู้ใดเป็นนักเทศน์ที่ใช้เทคนิคการเปรียบเทียบโดยยกอุปมาอุปมัยมาเปรียบให้เห็นเป็นรูปธรรม
ก. พระนาคเสน
ข. พระอัสสชิ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ

2) การที่พระนาคเสนตั้งใจปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาและบรรลุอรหัตตผลในที่สุดนั้น เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากใคร
ก. พระยามิลินท์
ข. พระอัสสชิ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระธรรมรักขิต

3) ทำไมพระนาคเสนจึงไม่ประสงค์จะเรียนพุทธวจนะจากพระอาจารย์ร่วมกับพระติสสทัตตะ
ก. เพราะถือว่าคนมีความรู้มากกว่า
ข. เพราะพระติสสทัตตะเรียนช้ากว่าตน
ค. เพราะถือว่าตัวเกิดในตระกูลพราหมณ์
ง. เพราะถือว่าตนบวชก่อนและมีพรรษามากกว่า

4) หนังสือมิลินทปัญหา เป็นบันทึกข้อความการสนทนาโต้ตอบระหว่างพระยามิลินท์กับผู้ใด
ก. พระนาคเสน
ข. พระอัสสชิ
ค. พระโกณฑัญญะ
ง. อาจารย์สัญชัยเวลัฏฐบุตร

5) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีคุณธรรมที่เด่นในเรื่องใด
ก. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ข. มีความตั้งใจจริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ค. เป็นนักเทศน์ที่เน้นการขยายความให้คนทั่วไปเข้าใจ
ง. มีความขยันหมั่นเพียรสอนศิษย์ให้ฝึกจิตตามหลักสมถวิปัสสนา

6) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นผู้พัฒนาวัดใดที่เสื่อมโทรมให้เจริญรุ่งเรือง
ก. วัดสุทัศนเทพวราราม
ข. วัดบวรนิเวศวรวิหาร
ค. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

7) นายสุชีพ ปุญญานุภาพ มีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างเด่นชัดที่สุดในเรื่องใด
ก. เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย
ข. เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย
ค. เป็นผู้มีความเสียสละอย่างยิ่ง
ง. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นอย่างยิ่ง

8) วัตรปฏิบัติของหลวงปูมั่น ข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้
ก. ออกบิณฑบาตทุกวัน
ข. เทศนาสั่งสอนแก่ศิษย์ทั่วไป
ค. จาริกไปทั่วประเทศไทย
ง. เรียนอักษรหลายภาษาตั้งแต่เยาว์วัย

9) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) มีความสามารถเด่นชัดในข้อใด
ก. วิปัสสนา การศึกษา ธุดงค์
ข. วิปัสสนา การบริหาร การพัฒนา
ค. การปฏิสังขรณ์ วิปัสสนา การบริหาร
ง. การศึกษา การบริหาร การปฏิสังขรณ์

10) สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้เป็นผู้ริเริ่มงานสำคัญหลายเรื่อง ยกเว้นเรื่องใด
ก. การก่อตั้งสังฆสภาเป็นครั้งแรก
ข. การก่อตั้งองค์การพุทธศานิกสัมพันธ์แห่งโลก
ค. ก่อตั้งและส่งเสริมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ง. ก่อตั้งและส่งเสริมโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทย

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบเรื่องพุทธสาวกและพุทธสาวิกา ::

1) พระอัสสชิเป็นพระอาจารย์ที่พระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปใดให้การเคารพนับถือเป็นอันมาก
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระยสกุลบุตร
ง. พระนาคเสน

2) การกระทำในข้อใดที่แสดงว่าพระอัสสชิเป็นผู้มั่นคงในหลักการของพระพุทธศาสนา
ก. ทำหน้าที่ถ่ายทอดศิลปวิทยาแก่บุตร
ข. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เคร่งครัด
ค. สามารถโต้วาทีกับศิษย์เอกของนิครนถนาฏบุตร
ง. เทศนาได้ใจความครอบคลุมหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

3) นางกีสาโคตมีเถรีเดินสอบถามหาเมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนที่ไม่มีคนตายแต่นางก็ไม่พบ ทำให้นางได้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. หามิตรแท้นั้นยากลำบาก
ข. ความตายก่อให้เกิดทุกข์
ค. ชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้ทุกคนจะต้องตาย
ง. ความพยายามและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต

4) สตรีทั้งหลายเมื่อมีความทุกข์มักจะไปฟังธรรมจากผู้ใด
ก. พระอัสสชิ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระกีสาโคตมีเถรี

5) พระนางมัลลิกาเป็นผู้มีคุณธรรมในเรื่องใดเด่นชัดที่สุด
ก. ซื่อสัตย์เป็นเลิศ
ข. มีชีวิตเรียบง่าย
ค. มีความคิดฉับไว
ง. มีความอดทน เข้าใจโลกและชีวิต

6) การกระทำในข้อใดที่แสดงว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
ก. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
ข. เฝ้าทูลถามข้อข้องใจในธรรมจากพระพุทธเจ้า
ค. ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้า
ง. ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งจบแพทย์

7) ผู้ใดมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าที่ชาวบ้านมาถวายเป็นจีวรได้
ก. กีสาโคตมี
ข. พระนางมัลลิกา
ค. หมอชีวกโกมารภัจจ์
ง. พระเจ้าปเสนทิโกศล

8) ก่อนจะทำอะไรก็ให้นึกถึงพระ ข้อความนี้สอดคล้องกับการกระทำของใคร
ก. พระนางมัลลิกา
ข. นางสุชาดา
ค. โสตถิยะ
ง. หมอชีวกโกมารภัจจ์

9) บุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมด้านการเสียสละอย่างยิ่ง
ก. นางสุชาดา
ข. ยสกุลบุตร
ค. พระนางมัลลิกา
ง. หมอชีวกโกมารภัจจ์

10) พระนางมัลลิกามีความทุกข์จากเรื่องใดมากที่สุด
ก. มีปัญหาครอบครัว
ข. สามีและบุตรถูกฆ่า
ค. ถูกขับไล่ออกจากเมือง
ง. เป็นต้นเหตุที่ทำให้สามีและบุตรถูกฆ่า

2 Comments

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ข้อสอบเรื่องพุทธประวัติและชาดก ::

1) การเรียงลำดับการบำเพ็ญกิริยาต่างๆ ของพระพุทธเจ้าข้อใดถูกต้อง
ก. บำเพ็ญตบะ ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกิริยา บำเพ็ญเพียรทางจิต
ข. บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกิริยา ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญเพียรทางจิต
ค. ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกิริยา บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญเพียรทางจิต
ง. ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกิริยา บำเพ็ญเพียรทางจิต

2) พระพุทธเจ้าทรงแสดง ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ให้แก่ผู้ใด
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. อุทกดาบส รามบุตร
ค. อาฬารดาบส กาลามโคตร
ง. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

3) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด
ก. วัดเวฬุวัน
ข. วัดบุพพาราม
ค. วัดอโศการาม
ง. วัดพระเชตวัน

4) ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้องที่สุด
ก. โกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจวัคคีย์
ข. พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องซ้าย
ค. พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องขวา
ง. ยศสกุลบุตร สัญชัยเวลัฏฐบุตร

5) พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาตามลำดับขั้นตอนในข้อใด
ก. อดอาหาร กัดฟัน กลั้นลมหายใจ
ข. กลั้นลมหายใจ กัดฟัน อดอาหาร
ค. อดอาหาร กลั้นลมหายใจ กัดฟัน
ง. กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร

6) ผู้ใดถวายข้าวมธุปายาสต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้
ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางมัลลิกา
ง. พระกีสาโคตมีเถรี

7) นายโสตถิยะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร
ก. ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้า
ข. ปรนนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้
ค. เป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้า
ง. นำหญ้ากุศะมาถวายพระพุทธเจ้า

8) การรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำลายกิเลสให้หมดสิ้นได้นั้น ใช้สิ่งใดเป็นพื้นฐาน
ก. การบำเพ็ญตบะ
ข. การบำเพ็ญทุกรกิริยา
ค. การทำสมาธิโดยผินพระพักตร์ไปทิศตะวันออก
ง. ทรงเข้าสมาธิจนตั้งจิตแน่วแน่บรรลุฌานทั้ง 4

9) ข้อใดเรียงลำดับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าต่อบุคคลต่างๆ ได้ถูกต้อง
ก. ปัญจวัคคีย์ ชฏิลสามพี่น้อง ยศสกุลบุตร พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
ข. ปัญจวัคคีย์ ยสกุลบุตร ชฏิลสามพี่น้อง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
ค. ปัญจวัคคีย์ พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ชฏิลสามพี่น้อง ยสกุลบุตร
ง. ปัญจวัคคีย์ ชฏิลสามพี่น้อง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ยสกุลบุตร

10) ชาดกเรื่อง เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
ก. ทานบารมี
ข. ความสันโดษ
ค. ความหลงตัว
ง. ความเห็นแก่ตัว

1 Comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ::

1) สภาพสังคมชมพูทวีปมีส่วนช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอย่างไร
ก. สังคมมีระบบวรรณะ
ข. มีความเชื่อเรื่องการบูชายันต์ทีเบียดเบียนสัตว์
ค. การแสวงหาสัจธรรมยังไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์
ง. สถานที่ที่ไปเป็นทุกข์ มีความเป็นอยู่แตกต่างกันมาก

2) กรุงกบิลพัสดุอยู่ในแคว้นใดของมัชฌิมประเทศ
ก. แคว้นโกศล
ข. แคว้นมคธ
ค. แคว้นสักกะ
ง. แคว้นโกลิยะ

3) การปกครองแบบสามัคคีธรรมในการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จต้องใช้หลักธรรมใด
ก. สาราณียธรรม
ข. อปริหานิยธรรม
ค. อหิงสา
ง. ทศพิธราชธรรม

4) มีความเชื่อว่าวรรณะกษัตริย์ คือพวกนักปกครอง สร้างขึ้นจากส่วนใดของพระพรหม
ก. พระพาหา
ข. พระโอษฐ์
ค. พระบาท
ง. พระอุระ

5) พระพุทธเจ้าทรงเตือนพวกพราหมณ์อย่างไรในเรื่องวรรณะ
ก. คนดีชั่วอยู่ที่ชาติตระกูล
ข. คนดีชั่วอยู่ที่การกระทำ
ค. พราหมณ์ที่แท้คือผู้ละกิเลสได้
ง. พราหมณ์ที่แท้คือผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์

6) ประชาชนชาวอินเดียเชื่อว่าการอาบน้ำในแม่น้ำใดสามารถล้างบาปได้
ก. หาหุกา
ข. ยมุนา
ค. คงคา
ง. สุนทริกา

7) นักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพิสูจน์ว่าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในข้อ 6 นั้นมีคุณสมบัติใดที่ทำให้เชื้ออหิวาห์ในน้ำถูกทำลายได้
ก. มีความเป็นกรดมาก
ข. มีความเป็นด่างมาก
ค. มีแคลเซียมมาก
ง. มีหินปูนมาก

8 ความเชื่อเรื่องการทรมานร่างกายให้ลำบากจะทำให้หลุดพ้นได้ มีผู้ใดเป็นเจ้าลัทธิ
ก. ปูรณกัสสป
ข. มักชลิโคสาล
ค. อชิตเกสกัมพล
ง. นิครนถ์นาฏบุตร

9) ความเชื่อที่วาสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทุกข์และชีวะเป็นแนวคิดของเจ้าลัทธิใด
ก. ปกุธกัจจายนะ
ข. ปูรณกัสสปะ
ค. นิครนถ์นาฏบุตร
ง. สัญชัยเวลัฏฐบุตร

10) สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคืออะไร
ก. ความขยันและอดทน
ข. ปัญญากับความเพียร
ค. ความพอใจและการตรวจสอบ
ง. ปัญญาและศรัทธา

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::