Category Archives: :: คลังข้อสอบ ม. 3 ::

:: ศาสนา ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคืออะไร
  1. ศาสดา/นักบวช
  2. รุปเคารพ/ศาสนสถาน
  3. นักบวช/พิธีรรกม
  4. ศาสนพิธี/หลักคำสอน
 2. ศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม
  1. พุทธ/พราหมณ์
  2. อิสลาม/พุทธ
  3. พราหมณ์/คริตน์
  4. คริสต์/อิสลาม
 3. การนับถือพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์แตกต่างกับการนับถือพระเจ้าในคริสต์/อิสลามอย่างไร
  1. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์มีหลายองค์
  2. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการสร้างโลก
  3. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการให้คุุณให้โทษ
  4. พระะจ้าในศาสนาพราหมณ์อวตารมาเป็นมนุษย์ได้
 4. ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่ทำให้ชุมชนมุสลิมแตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์อย่างไร
  1. มีเครื่องแต่งกายเป็นของตนเอง
  2. ไม่แบ่งคนในชุมชนเป็นนักบวชกับฆราวาส
  3. มุสลิมไม่บริโภคอาหารต้องห้ามบางอย่าง
  4. ชาวมุสลิมมีศรัทธาหนักแน่นในพระเจ้ามากกว่าศาสนาอื่น
 5. หลักเบื้องต้นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ
  1. พระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง
  2. พระเจ้าชี้ทางสวรรค์
  3. พระเจ้ากุมชะตาของมวลมนุษย์
  4. พระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรม
 6. ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีสอดคล้องกัน
  1. การมีศรัทธา
  2. การประกอบพิธีกรรม
  3. การบูชาปูชนียบุคคล
  4. การมีความรัก ความเมตตา
 7. ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการอยู่ร่วมกันของผู้ต่างศาสนา
  1. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นน ให้ความสนใจเฉพาะของตน
  2. ไม่ลบหลู่ความคิดหลักในศาสนาอื่นโดยยังเชื่อมันในศาสนาของตน
  3. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนต่างศาสนา
  4. ไม่ถือว่าคนและศาสนาเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิต
 8. ณเดชเป็นผู้มความขยันหมั่นเพียร ประหยัด คบเพื่อนที่ดี และเลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ ณเดชปฏิบัติ ตามหลักธรรมข้อใด
  1. พรหมวิหาร ๔
  2. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์
  3. อิทธิบาท ๔
  4. ฆราวาสธรรม ๔

Leave a comment

Filed under :: คลังข้อสอบ ม. 3 ::, :: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

:: ข้อสอบ ::

 1. ประโยคใดต่อไปนี้มีคำมูล คำประสมและคำซ้อนครบทุกคำ
  1. คนที่ไม่เคยทำดี เพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็น
  2. ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที
  3. ไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือคอยเขาด้วย
  4. การกระทำความดีสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ
 2. ข้อใดไม่มีคำยืมจากต่างประเทศปรากฏอยู่
  1. ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น
  2. มุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ
  3. แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่
  4. ขอให้ตั้งอกตั้งใจสร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดี
 3. ข้อใดเป็นคำขวัญที่ถูกต้องตามหลักการเขียนคำขวัญ
  1. เข้าคิว สร้างวินัย สร้างน้ำใจ สร้างไมตรี
  2. ปลาเค็มต้องปลาอินทรี คนดีต้องไม่ติดยา
  3. ทำงานให้เหงื่อออกทางรูขุมขน ดีกว่าขี้เกียจจนจนน้ำล้นออกจากตา
  4. กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
   วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
 4. ข้อใดไม่ปรากฏสำนวนไทย
  1. ผีเรือนตัวไม่ดี ผีอื่นพลอย
  2. เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  3. จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก
  4. ล้องูเห่าเล่นก็ได้ใจกล้ากล้า

Leave a comment

Filed under :: คลังข้อสอบ ม. 3 ::, :: o net ไทย ม.3 ::

Protected: :: ข้อสอบสุโขทัย ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: คลังข้อสอบ ม. 3 ::