Category Archives: :: ข้อสอบ ม.3 เตรียมฯ ::

:: ข้อสอบ ม.3 ::

 1. นักวิชาการและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ระดมสมองให้ข้อคิดในการปฏิรูปการเมืองการปกครองตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จนได้ข้อสรุปออกมาเป็นธรรมาภิบาล ข้อความที่ขีดเส้นใต้ตรงกับข้อความใดมากที่สุด
  1. การปฏิรูประบบราชการใหม่ เน้นการทำงานที่เป็นระบบ
  2. การบริหารของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม
  3. การสร้างค่านิยม คิดใหม่ ทำใหม่ ในสังคมไทย
  4. ประชาชนมีคุณธรรมในสังคมที่มีแต่วัตถุนิยมมากขึ้น
 2. ในสภาวการณ์ในปัจจุบัน คุณธรรมข้อใดที่เหมาะแก่การสร้างความสามัคคีเพื่อการจัดระเบียบสังคม
  1. วุฒิธรรม
  2. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
  3. สัปปุริสธรรม
  4. อปริยหานิยธรรม
 3. ข้อใดเป็นหน้าที่ของอภิรัฐมนตรีสภาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. เพื่อถวายคำปรึกษาเป็นการส่วนพระองค์ต่อพระมหากษัตริย์
  2. เพื่อให้คำปรึกษาหารือข้อราชการซึ่งพระราชทานลงมาให้ปรึกษา
  3. เพื่อเตรียมฝึกให้มีการรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะรัฐมนตรีแบบตะวันตก
  4. เพื่อเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญถวายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 4. เหตุผลข้อใดทีระบบการปกครองประชาธิปไตยใช้ระบบกฏหมายเป็นหลักการสำคัญในการบริหารประเทศ

  1. กฏหมายมีคุณสมบัติควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างมีระบบ

  2. กฏหมายเป็นกฏเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บังคับทุกคนโดยเท่าเทียม

  3. กฏหมายมีศักยภาพในตนเอง สามารถจัดระเบียบสังคมได้

  4. กฏหมายเป็นเกณฑ์มาตรฐานกำหนดโทษผู้กระทำผิด

 5. ข้อใดกล่าวถึงระบบการศึกษาไทยผิดจากความเป็นจริง
  1. การปฏิรูปการศึกษาของไทยเริ่มมีครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พ.ร.บ.ประถมศึกษาเริ่มมีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยให้เยาวชนชายหญิงได้รับการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี
  3. โครงการการศึกษาสำหรับชาติเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5
  4. โรงเรียนสำหรับบุตรหลานราษฏรแห่งแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
 6. ปัญหาการปราบปรามยาเสพติดของไทยส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศพม่าซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย

  รวมทั้งการกระทบกระทั่งตามพรมแดนที่ติดต่อกันมายาวนาน อยากทราบว่าจังหวัดในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งหมดทุกจังหวัด

  1. ชุมพร ระนอง ประจวบคิริขันธ์ 
  2. แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี
  3. ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์
  4. เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
 7. บาลีใดมีความหมายว่า มีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์
  1. ปญญาว ธเนน เสยฺโย
  2. ปญฺญา โลกสมิ ปชโชโต
  3. นยํ นยติ เมธาวี
  4. ปญฺญา นรานํ รตนํ

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบ ม.3 เตรียมฯ ::