Category Archives: :: ข้อสอบ มอ. ::

:: สาระศาสนา ::

 1. นิกายใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิง
  1. ศักติ
  2. ไศวะ
  3. ตรีมูรติ
  4. ไวษณพ
 2. พิธีกรรมใดของศาสนาคริสต์เปรียบเทียบได้กับพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
  1. ศีลกําลัง
  2. ศีลอนุกรม
  3. ศีลแก้บาป
  4. ศีลมหาสนิท
 3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลัก 5 ก ของศาสนาสิกข์
  1. กังฆา
  2. กัณฑ
  3. กฉา
  4. กิรปาน
 4.  ข้อใดไม่ใช่ศีลสําหรับคริสตศาสนิกชน
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลกําลัง
  3. ศีลมหาสนิท
  4. ศีลอนุกรม
 5. ศาสนาอิสลามนิกายใดเน้นการบําเพ็ญพรตอย่างสงบ
  1. นิกายซูฟี
  2. นิกายคอวาริจ
  3. นิกายอิสมาอีลยะห์
  4. นิกายวาฮาบี
 6. พิธีซะกาตตรงกับหลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใด
  1. สาธาณโภคี
  2. ทาน
  3. ปริจจาคะ
  4. จาคะ
 7. พิธีกรรมใดของไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์
  1. พิธีตั้งครรภ์
  2. พิธีป้อนข้าว
  3. พิธีโกนผมไฟ
  4. พิธีคลอดบุตร
 8. จุดประสงค์ของการถือศีลอดคือข้อใด
  1. เห็นอกเห็นใจความยากจน
  2. ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า
  3. ให้มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  4. .ฝกฝนใหมีความอดทนหนักแนนทั้งกายและใจ
 9. ไมกางเขนเปนเครื่องหมายของศาสนาคริสตดวยเหตุผลในขอใด (มอ.55)
  1. พระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
  2. ไมกางเขนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมกันอันตราย
  3. ไมกางเขนเปนสัญลักษณแหงการเสียสละอันยิ่งใหญ
  4. ไมกางเขนเปนเครื่องมือประหารนักโทษในดินแดนปาเลสไตน
 10.  ชาวมุสลิมหามปฏิบัติตามขอใด (มอ.56)
  1. อารีฟมีภรรยา 4 คน
  2. ดอเลาะหไหวครูทุกครั้งที่เจอ
  3. สันติทําอาชีพบริกรไนตคลับ
  4. ยูโซะอาชีพ ขายเนื้อ ฆาวัวทุกวัน
 11. ความเชื่อใดผิดหลักศาสนาเตา (มอ.56)
  1. มูหลานเชิญอาจารยมาทําพิธีไลผี
  2. ซุนอี้นับถือเทียนเปาชุนหรือมหาเทพ
  3. ซูฉีดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ
  4. โมฉีเชื่อวาพลังเพศหญิงคือความอบอุน สวาง
 12. นักพรตเชนตองถือปฏิบัติตามขอใดอยางเครงครัด (มอ.56)
  1. การไมพูดเท็จ
  2. การไมละโมบ
  3. การไมเบียดเบียน
  4. การประพฤติพรหมจรรย
 13. ศีล 5 ขอใดตรงกับ “อัสเตยะ” ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
  1. การไมลักทรัพย
  2. การไมพูดโหก
  3. การไมประพฤติผิดในกาม
  4. การไมเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนอยใหญ
 14. ศีลในศาสนาคริสตขอใดกระทําเฉพาะบาทหลวงเทานั้น
  1. ศีลจุม
  2. ศีลกําลัง
  3. ศีลอนุกรม
  4. ศีลมหาสนิท
 15. บุคคลใดยึดหลัก “วิมังสา” ในการทํางาน
  1. พลางกูร มีความพอใจในการทํางาน
  2. เอกราช รูจักคิดใครครวญหาเหตุผล
  3. สรยุทธ มีความมุงมั่นในการพัฒนาตน
  4. วาฑิต มีจิตใจ ฝกใฝ ทํางานทุกอยางไมยอทอ
 16. พฤติกรรมใดจัดอยูในหลัก “โลกาธิปไตย”
  1. สมหวัง เชื่อวาความดีนั้นขึ้นอยูกับตัวเอง
  2. สมพิศเชื่อวาความถูกตองเทานั้นเปนทางออกของสังคม
  3. สมพงษ ยอมรับการเลือกตั้งผูนําทองถิ่นดวยเสียงสวนใหญ
  4. สมชาย ยอมรับวามนุษยทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
 17. “ ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง
  ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง ” พระปณิธานนี้สอดคลองกับคุณธรรมของชาดกเรื่องใด

  1.  มโหสถชาดก
  2. มหาชนกชาดก
  3. เวสสันดรชาดก
  4. สุวรรณสามชาดก
 18. ขอใดไมใชผลของจิตสติปฏฐานสําหรับนักเรียน คือ
  1. มีสติตลอดเวลา
  2. มีอารมณมั่นคง
  3. ไมยึดมั่นถือมั่น
  4. มีอารมณผองใส
 19. ปญญารูเทาทันโลกธรรม 8 ตรงกับขอใด
  1. สมสมร เห็นวาชีวิตนี้เปนทุกขเพราะเกิดจากเหตุปจจัย
  2. สมศรี คิดวาวันนี้สอบตกก็ไมเปนไร โอกาสหนาคอยสอบใหม
  3. สมศักดิ์ วางตัวเปนกลางไมหลงใหลและเปนทุกขกับสิ่งรอบขาง
  4. สมเพียร เชื่อวาชีวิตประกอบดวยธาตุ 4 ตัวรวมกันอยางเหมาะสม
 20.  ข้อใดนําหลักธรรมของพุทธศาสนามาแก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองได้ประสบความสําเร็จมากที่สุด
  1.  รัฐดําเนินการปราบปรามจับกุมแหลงอบายมุข
  2. การบังคับใหสังคมทุกระดับนําหลักศีลธรรมไปใช
  3. รัฐและผูปกครองรวมกันปลูกสรางจิตใตสํานึกผิดชอบชั่วดีตั้งแตเยาววัย
  4. การจัดเพราะนักเทศนอบรมนักการเมือง ขาราชการและประชาชนตามโอกาส
 21.  “นายสําลี ขายไกเนื้อในตลาดสด” จัดอยูในมิจฉาวณิชชาขอใด
  1. สัตถวณิชชา
  2. สัตตวณิชชา
  3. มังสวณิชชา
  4. มัชชวณิชชา
 22. “มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค” เปนไปตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนขอใด
  1. สมชีวิตา
  2. อุฏฐานสัมปทา
  3. กัลยาณมิตตตา
  4. อารักขสัมปทา
 23. ขอใดแสดงถึงความหมายของคําวา “คารวะธรรม” ทางพระพุทธศาสนา
  1. เคารพในสิทธิ
  2. เคารพในการศึกษา
  3. เคารพในหนาที่
  4. เคารพในศักดิ์ศรี
 24. บุคคลใดปฏิบัติตามคติธรรมในพระเวสสันดรชาดก
  1. แอนนา นิ่งเฉยเมื่อถูกตอวา
  2. ศิริพร ชวยหมาจรจัดที่ถูกรถชน
  3. ประภัทร ตัดสินใจถือสันโดษ
  4. ธานิน บริจาคที่ดินสรางโรงพยาบาล
 25. ขอใดไมใชความหมายของคําวา “สังคายนา”
  1. การปรับเปลี่ยนตําแหนงของพระสงฆ
  2. การจัดหมวดหมูคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
  3. การตรวจชําระ สอบทานคําสอนของพระพุทธเจา
  4. การรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาใหเปนแบบแผนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
 26. คุณธรรมของพระกีสาโคตรมีขอใด ถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตกับคนในยุคนี้มากที่สุด
  1. มีความคิดฉับไว
  2. ผูมีชีวิตเรียบงาย
  3. ผูใหคําปรึกษาจอพระเถรีทั้งหลาย
  4. การแสดงความเคารพนับถือตอบิดามารดา
 27. การเขาใจธรรมดาโลกของพระนางมัลลิกา จัดอยูในอริยสัจ 4 ขอใด
  1.  ทุกข
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 28. เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นในวันมาฆบูชา
  1.  ดวงจันทรเพ็ญเสวยมาฆฤกษ
  2. พระพุทธเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  3. พระสงฆสาวกจํานวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย
  4. พระสงฆสาวกเหลานั้นลวนไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาทั้งสิ้น
 29. เหตุการณรถบรรทุกสุนัขจํานวน 1,039 ตัว ใน อ.นาแก จ.นครพนม เมื่อเดือนสิงหาคม 2554
  ไดมีผูบริจาคอุปกรณ อาหารและเงินเปนจํานวน 17.5 ลานบาท เพื่อชวยเหลือสุนัข
  ผูชวยเหลือดังกลาวจัดวามีคุณธรรมขอใด

  1. อิทธิบาท 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. พรหมวิหาร 4
  4. สติปฏฐาน 4
 30. หลักธรรมขอใดเหมาะกับวัยเรียนมากที่สุด
  1.  อริยสัจ 4
  2. ไตรสิกขา
  3. ไตรลักษณ์
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 31.  คัมภีรใดชวยอธิบายพระไตรปฎก
  1. ฎีกา
  2. อรรถกถา
  3. สัททาวิเสส
  4. ปกรณพิเศษ
 32. การยึดหลัก “อัตตกิลมถานุโยค” จะกอใหเกิดการปฏิบัติใด
  1. การนั่งสมาธิทําจิตใจใหวาง
  2. การทรมานรางกายใหลําบาก
  3.  การแสวงหาความสุขโดยไมยั้งคิด
  4. การดําเนินชีวิตตามที่จิตปรารถนาอยางไรก็ได
 33. การตอนรับเพื่อนที่มาเยี่ยมบานดวยหลักอามิสปฏิสันถารคือขอใด
  1. สันติคอยแนะนําใหคําปรึกษาแกปญหา
  2. อารักษทําความสะอาดบานคอยตอนรับ
  3. บุษบาจัดงานเลี้ยงขาวปลาอาหารกลางวันตอนรับ
  4. พิเชษฐเนนการสนทนาธรรมกับเพื่อนผูมาเยือน
 34.  เวสสันดรชาดก ใหขอคิดเรื่องใด
  1. การบําเพ็ญทานตองมีจิตใจที่แนวแน
  2. ความสําเร็จเกิดจากความพากเพียรพยายาม
  3. ความวิริยะอุตสาหะจะชวยนําไปสูความสําเร็จ
  4.  การประกอบคุณงามความดีจะตองละเวนเรื่องสวนตัว

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบ มอ. ::

Protected: :: ฝึกทำข้อสอบ ::

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ข้อสอบ มอ. ::

Protected: มอ.58

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under :: ข้อสอบ มอ. ::