Category Archives: :: ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ::

:: ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ::

1.    ประเทศที่จัดให้มีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้คือประเทศใด

ก.      อังกฤษ

ข.      เกาหลีเหนือ

ค.      สหรัฐอเมริกา

ง.       สหภาพโซเวียต

2.    การเลือกตั้งในเกาหลีใต้ส่งผลกระทบอย่างไร

ก.      ปิดหนทางรวมเกาหลีเหนือ-ใต้

ข.      เกาหลีเริ่มเปิดประเทศเป็นที่รู้จัก

ค.      ชาติตะวันตกมีโอกาสแทรกแซงมากขึ้น

ง.       เกาหลีเหนือเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเกาหลีใต้

3.    พื้นที่เกาหลีที่อยู่ในการสนับสนุนของสหภาพโซเวียตคือคือบริเวณใด

ก.      ใต้เส้นขนานที่ 27

ข.      ใต้เส้นขนานที่ 38

ค.      เหนือเส้นขนานที่ 27

ง.       เหนือเส้นขนานที่ 38

4.    ประธานาธิบดีอเมริกาที่สั่งเคลื่อนกำลังไปช่วยเกาหลีใต้คือใคร

ก.      ริชาร์ด นิกสัน

ข.      เฮนรี่ เอส ทรูแมน

ค.      จอหน์ เอฟ เคนเนดี้

ง.       แฟรงคลิน ดี รุสเวลส์

5.   ข้อใดไม่ใช่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ก.      จีน

ข.      อังกฤษ

ค.      ฝรั่งเศส

ง.       สวิสเซอร์แลนต์

6.   ตัวแทนสมาชิกถาวรสหประชาชาติชาติใดที่คัดค้านการช่วยเหลือเกาหลีใต้

ก.      สหรัฐอเมริกา

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สาธารณรัฐประชาชนจีน

ง.       ข้อ  ก และ ค ถูก 

7.    กองกำลังของสหรัฐอเมริกาเข้าไปยึดพื้นที่ในเกาหลีเหนือได้ถึงแม่น้ำสายใด

ก.      แม่น้ำฮัน

ข.      แม่น้ำยาลู

ค.      แม่น้ำนักดง

ง.       แม่น้ำซุนคารี

8.     นายพลแมกอาร์เธอร์ต้องการปิดล้อมชายฝั่งของจีนและทำลายกองทัพรัสเซียบริเวณใด

ก.      เกาหลี

ข.      กัมพูชา

ค.      แมนจูเรีย

ง.       เวียดนาม

9.   ประธานาธิบดีทรูแมนไม่เห็นด้วยกับนายพลแมกอาร์เธอร์เพราะเหตุใด

ก.      สหประชาชาติไม่ให้การสนับสนุน

ข.      กองทัพสหรัฐอเมริกาไม่เข็มแข็งพอที่จะสู้กับเกาหลี

ค.      เกรงว่าเป็นการดึงสหภาพโซเวียตเข้าสู่สงคราม

ง.       เปิดโอกาสให้เกาหลีได้ปกครองกันเอง

10.    จากสงครามเกาหลีส่งผลกระทบอย่างไร

ก.      สูญเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านคน

ข.      ทำให้เกาหลีถูกแบ่งแยกเป็น 2 ประเทศ

ค.      ชาวเกาหลีเหนือต้องอพยพลี้ภัยเป็นจำนวนมาก

ง.       ถูกทุกข้อ

11.      กองทัพจีนคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของใคร

ก.      หั่วกั่วฟ่ง

ข.      หลิวเซ่าฉี

ค.      เจียงไคเชก

ง.       เหมาเจ๋อตุง

12.      องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโตมีวัตถุประสงค์ใด

ก.      ป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์

ข.      เผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์

ค.      ป้องกันแนวคิดประชาธิปไตย

ง.       เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย

13.      สหรัฐอเมริกามองว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตคือประเทศใด

ก.      จีน

ข.      คิวบา

ค.      อังกฤษ

ง.       ฝรั่งเศส

14.      นโยบายปิดล้อมเป็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศใช้เมื่อใด

ก.      ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1

ข.      หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

ค.      ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ง.       หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

15.  ข้อใดแสดงให้เห็นบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการประกาศใช้นโยบายปิดล้อมได้ดีที่สุด

ก.      สงครามญี่ปุ่น

ข.      สงครามเกาหลี

ค.      สงครามเวียดนาม

ง.       ข้อ ข และ ค ถูก

16.      ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวทีความขัดแย้งระหว่างประเทศใด

ก.      ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน

ข.      จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

ค.      ญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา

ง.       สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต จีน

17.      เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศที่พยายามเข้ามายึดอำนาจปกครองในเวียดนามอีกคือ

ก.      สเปน

ข.      อังกฤษ

ค.      ฝรั่งเศส

ง.       ฮอลันดา

18.      การเจรจาสงบศึกสงครามเวียดนามได้จัดขึ้นที่ใด

ก.      ปารีส

ข.      เจนีวา

ค.      นิวยอร์ค

ง.       ลอนดอน

19.      ข้อใดไม่ได้เข้าร่วมเจรจาสงบศึกสงครามเวียดนาม

ก.      เวียดนามใต้

ข.      สหรัฐอเมริกา

ค.      เวียดนามเหนือ

ง.       สหภาพโซเวียต

20.      ผลของการเจรจาสงบศึก กำหนดให้เวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดเส้นขนานที่เท่าไร

ก.      17 องศาเหนือ

ข.      27 องศาเหนือ

ค.      37 องศาเหนือ

ง.       47 องศาเหนือ

21.      เวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของใคร

ก.      เวียดกง

ข.      โฮจีมินห์

ค.      โง ดินห์ เสี่ยม

ง.       จักรพรรดิบ๋าวได่

22.      เวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของใคร

ก.      เวียดกง

ข.      โฮจีมินห์

ค.      โง ดินห์ เสี่ยม

ง.       จักรพรรดิบ๋าวได่

23.      ในเวียดนามใต้มีความเคลื่อนไหวของแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติ เมื่อผู้ใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ก.      เวียดกง

ข.      โฮจีมินห์

ค.      โง ดินห์ เสี่ยม

ง.       จักรพรรดิบ๋าวได่

24.      ผู้ที่สนับสนุนการปกครองของจักรพรรดิบ๋าวได่ คือใคร

ก.      จีน

ข.      โซเวียต

ค.      สหรัฐอเมริกา

ง.       เวียดนามเหนือ

25.      สงครามเวียดนามได้ขยายตัวเข้าสู่ลาวและกัมพูชาโดยใช้เส้นทางใด               

ก.      ฮานอย

ข.      พนมเปญ

ค.      โฮจิมินห์

ง.       เวียงจันทน์

26.      ประธานาธิบดีอเมริกาคนใดที่ประกาศถอนทหารจากสงครามเวียดนาม

ก.      ลินคอน บี จอห์นสัน

ข.      จอห์น เอฟ เคนเนดี้

ค.      จิมมี่ คาร์เตอร์

ง.       บิล คลินตัน

27.      กองกำลังคอมมิวนิสต์ในลาวและกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากประเทศใด

ก.      เวียดนามใต้ และสหรัฐอเมริกา

ข.      เวียดนามเหนือ และสหภาพโซเวียต

ค.      สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนามเหนือ

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพโซเวียต

28.      กลุ่มนิยมตะวันตกลาวและกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากประเทศใด

ก.      สหรัฐอเมริกา

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สหราชอาณาจักร

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน

29.      การเจรจาสันติภาพได้กำหนดว่าอะไร

ก.      ชาวเวียดนามใต้ตัดสินอนาคตเอง

ข.      สหรัฐอเมริกาต้องถอนทหารออกไป

ค.      สหภาพโซเวียตต้องไม่ก้าวก่ายเวียดนามใต้

ง.       ข้อ ก และ ข ถูก

30.      สงครามเวียดนามส่งผลอย่างไร

ก.      อเมริกาต้องเสียเกียรติภูมิในฐานะผู้แพ้

ข.      ชาวเวียดนามใต้จำนวนมากอพยพออกนอกประเทศ

ค.      ทหารเสียชีวิตทั้งหมดในสงครามเวียดนามมีถึง 2 ล้านกว่าคน

ง.       ถูกทุกข้อ

31.      ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนปัจจุบันคือใคร

ก.      โฮจิมินห์

ข.      เวียดมินห์

ค.      ฟานวันไค

ง.       เหวียน มินห์ เจี๊ยด

32.      เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตครั้งที่ร้ายแรงที่สุดคือเหตุการณ์ใด

ก.      สงครามคิวบา

ข.      สงครามเกาหลี

ค.      สงครามนานกิง

ง.       สงครามเวียดนาม

33.      จากข้อ 32 เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าร้ายแรงที่สุด

ก.      เกือบนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์

ข.      นำไปสู่การเกิดสงครามโลกเย็น

ค.      กระทบความมั่นคงระหว่างประเทศ

ง.       ทำให้ประเทศรอบนอกต้องเข้าร่วมสงคราม

34.      คิวบาเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบใด

ก.      เผด็จการ

ข.      คอมมิวนิสต์

ค.      ประชาธิปไตย

ง.       สมบูรณาญาสิทธิราช

35.      รัฐบาลนายพลฟูลเกนเซียว บาติสตาของคิวบาได้รับการสนับสนุนจากประเทศใด

ก.      สหรัฐอเมริกา

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สหราชอาณาจักร

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน

36.      สหรัฐอเมริกาได้โค่นล้มอำนาจของคาสโตร โดยส่งกองกำลังยกพลขึ้นบกที่ใด

ก.      อ่าวพิกซ์

ข.      เกาะยูท

ค.      เกาะบาฮามาส

ง.       อ่าวกวนตานาโม

37.      ผู้นำคนสำคัญของคิวบาในปัจจุบันคือใคร

ก.      บาติสตา

ข.      ฟิเดล คาสโตร

ค.      ฟิเดล อาเลคันโต

ง.       ราอูล โมเดสโตร คาสโตร

38.      การสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์บนเกาะคิวบาได้รับการสนับสนุนจากใคร

ก.      สหประชาชาติ

ข.      สหภาพโซเวียต

ค.      สหราชอาณาจักร

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน

39.      ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้ประกาศปิดล้อมคิวบาคือใคร

ก.      ทรูแมน

ข.      ริชาร์ด นิกสัน

ค.      จิมมี่คาร์เตอร์

ง.       จอห์น เอฟ เคนเนดี้

40.      การเปลี่ยนแปลงของภาวะสงครามเย็นเกิดขึ้นเมื่อใด

ก.      การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคิวบา

ข.      การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา

ค.      การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในสหภาพโซเวียต

ง.       การเปลี่ยนแปลงผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีน

41.      นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นแนวคิดของใคร

ก.      เลนิน

ข.      สตาลิน

ค.      กอร์บาชอฟ

ง.       นิกิตา ครุชชอฟ

42.      ข้อใดเรียงลำดับผู้นำของสหภาพโซเวียตได้ถูกต้อง

ก.      เลนิน สตาลิน ครุชชอฟ

ข.      สตาลิน ครุชชอฟ เลนิน

ค.      เลนิน ครุชชอฟ สตาลิน

ง.       สตาลิน เลนิน ครุชชอฟ

43.      นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ให้ความสำคัญในการแข่งขันโดยการทำสงคราม แต่จะเน้นด้านใดแทน

ก.      สังคม

ข.      การเมือง

ค.      เศรษฐกิจ

ง.       การศึกษา

44.      อพอลโล-โซยุสเป็นความร่วมมือด้านใด

ก.      สังคม

ข.      อวกาศ

ค.      เศรษฐกิจ

ง.       วัฒนธรรม

45.      อพอลโล-โซยุสเป็นความร่วมมือระหว่างชาติใด

ก.      สหรัฐอเมริกา-สหภาพโซเวียต

ข.      สหรัฐอเมริกา-สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค.      สหราชอาณาจักร-สาธารณรัฐประชาชนจีน

ง.       สาธารณรัฐประชาชนจีน-สหราชอาณาจักร

46.      ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเริ่มเสื่อมลงเมื่อสหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลไปยังประเทศใด

ก.      แองโกลา

ข.      เอธิโอเปีย

ค.      อัฟกานิสถาน

ง.       ถูกทุกข้อ

47.      สหรัฐอเมริกาตอบโต้สหภาพโซเวียตข้อใดเป็นอันดับแรก

ก.      คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

ข.      ไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค

ค.      ไม่ให้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

ง.       ไม่ให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีระดับสูง

48.      สหรัฐอเมริกามองว่านโยบายปิดล้อมประเทศคอมมิวนิสต์ชาติใดไม่ได้ผล

ก.      จีน

ข.      ลาว

ค.      เกาหลี

ง.       เวียดนาม

49.      เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นว่านโยบายปิดล้อมใช้ไม่ได้ผลทำให้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเป็นแบบใดแทน

ก.      การค้า

ข.      การทูต

ค.      การทหาร

ง.       การเมือง

50.      ผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใดที่ดำเนินนโยบายสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการค้ากับสหภาพโซเวียต

ก.      คลินตัน

ข.      ริชาร์ด นิกสัน

ค.      จิมมี่ คาร์เตอร์

ง.       โรนัล เรแกน

51.      ในสมัยริชาร์ด นิกสันได้เปิดสัมพันธ์กับผู้นำคนใดของจีน

ก.      เติ้งเสี่ยวผิง

ข.      ซุนยัดเซ็น

ค.      เหมา เจ๋อ ตุง

ง.       เจียงเจ๋อหมิน

52.      ข้อใดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจที่เป็นรูปธรรม

ก.      การเจรจาจำกัดอาวุธ

ข.      การส่งทูตเจริญสัมพันธไมตรี

ค.      การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ง.       การให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี

53.      สภาวะสงครามเย็นคลี่คลายลงเมื่อใครมาเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียต

ก.      วลาดิมีร์ เลนิน

ข.      นิกิตา ครุซซอฟ

ค.      มิคาอิล กอร์บาชอฟ

ง.       คอนสเตนติน เชียร์เนนโก

54.      กลาสนอต์-เปเรสตรอยกาเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไร

ก.      นโยบายลด-ละ

ข.      นโยบายเพิ่ม-ลด

ค.      นโยบายเปิด-ปรับ

ง.       นโยบายส่งเสริม-เพิ่ม

55.      กอร์บาซอฟได้ประกาศปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตให้เป็นแบบใดมากขึ้น

ก.      เผด็จการเบ็ดเสร็จ

ข.      สังคมนิยมเผด็จการ

ค.      เสรีนิยมประชาธิปไตย

ง.       สังคมนิคมคอมมิวนิสต์

56.      ในสมัยกอร์บาซอฟได้สร้างสัมพันธไมตรีกับชาติใด

ก.      ญี่ปุ่น

ข.      สหรัฐอเมริกา

ค.      สาธารณรัฐประชาชนจีน

ง.       ถูกทุกข้อ

57.      ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2533 คือใคร

ก.      บิล คลินตัน

ข.      โรนัลด์ เรแกน

ค.      จิมมี่ คาร์เตอร์

ง.       มิคาอิล กอร์บาซอฟ

58.      ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรัสเซียคือใคร

ก.      วลาดีมีร์ ปูติน

ข.      บอริส เยลต์ซิล

ค.      ดมีดรี เมดเวเดฟ

ง.       มิคาอิล กอร์บาชอฟ

59.      ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือใคร

ก.     สี จิ้นผิง

ข.      เวินเจียเป่า

ค.      เจ้าจื่อหยาง

ง.       เจียงเจ๋อหมิน

60.      ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาคือใครและสังกัดพรรคการเมืองใด

ก.      บารัก โอบามา-ริพับริกัน

ข.     โดนัลด์ ทรัมป์-ริพับริกัน

ค.      บารัก โอบามา-เดโมแครต

ง.       โดนัลด์ ทรัมป์-เดโมแครต

17 Comments

Filed under :: ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ::