Category Archives: :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: บุญกิริยาวัตถุ ::

 1. บุญกิริยาวัตถุอย่างเต็มมีกี่ข้อ
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 2. บุญกิริยาวัตถุ โดยย่อคือข้อใด
  1. ทาน ศีล ธัมมเทสนา
  2. ทาน ศีล อปจายนะ
  3. ทาน ศีล ภาวนา
  4. ศีล ภาวนา ธัมมเทสนา
 3. ข้อใดไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุ
  1. ทิฏฐุชุกัมม์
  2. ขันติ
  3. ทาน
  4. ปัตติทานะ
 4. ไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. อปจายนมัย
 5. อยากสวยงามต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. ฟังธรรม
 6. ข้อใดจัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ
  1. ความสุข
  2. ความยินดี
  3. ความสงบ
  4. ความปิติ
 7. ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำ ควรประพฤติธรรมใด
  1. บริจาคทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. สำรวมอินทรีย์
 8. ความเชื่อใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกัมม์
  1. เชื่อตามตำรา
  2. เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง
  3. เชื่อในสิ่งที่พบเห็น
  4. เชื่อมันในตนเอง
 9. ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรจัดเป็นบุญ
  1. ความสุขกาย สุขใจ
  2. การได้ไปสวรรค์
  3. ความร่ำรวย
  4. ความมีเกียรติ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: พุทธศาสนา ม.5 ::

 1. หลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักการทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกันในข้อใด
  1. ให้เป็นคนหนักแน่น
  2. ให้เป็นคนมีเหตุผล
  3. ให้เป็นคนรอบคอบ
  4. ให้เป็นนักเรียนรักความสามัคคีในหมู่คณะ
 2. ข้อใดชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ฃ
  1. เชื่อโดยผ่านการพิสูจน์ทดลองแล้ว
  2. เชื่อว่าธรรมชาติมีกฏเกณฑ์และมีเหตุผล
  3. เชื่อในเรื่องบาปและบุญ
  4. เชื่อในเรื่องจักรวาล และวิวัฒนาการของชีวิต
 3. การเชื่อถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ข้อใดสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์
  1. การเชื่อโดยอาศัยการปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จด้วยตนเอง
  2. เชื่อโดยอาศัยการชี้แนะจากผู้รู้
  3. เชื่อโดยสังเกตจากประสบการณ์ของผู้อื่น
  4. เชื่อโดยอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นกับสายตาของตน
 4. กรณีที่พระพุทธศาสนาเสด็จไปศึกษาหาความรู้จากสำนักอาจารย์ต่างๆ หรือทางปฏิบัติทุกรกิริยาถือว่าเป็นกระบวนการคิดในขั้นตอนใด
  1. รวบรวมข้อมูล
  2. วิเคราะห์
  3. ตั้งสมมติฐาน
  4. นำคำตอบที่ได้ไปใช้
 5. หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในข้อใด ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รับรอง
  1. หลักการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
  2. การพิสูจน์ความจริงอย่างมีเหตุผล
  3. ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในโลก
  4. หลักคำสอนเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ 
 6. พุทธจริยาในข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติก่อน
  1. พุทธัตถจริยา
  2. โลกัตถจริยา
  3. ญาตัตถจริยา
  4. สมถจริยา
 7. เมื่อพิจารณาถึงพุทธกิจประจำวันของพระพุทธเจ้า ข้อใดสมควรเอาแบบอย่างมากที่สุด
  1. การตรงต่อเวลา
  2. ความขยันขันแข็ง
  3. การทำงานเพื่อชาวโลกอย่างแท้จริง 
  4. ความรอบคอบและแบ่งเวลาในการทำงาน
 8. คุณธรรมของพระอุบาลีข้อใด นักเรียนสมควรเอาเป็นแบบอย่างมากที่สุด
  1. ใฝ่หาความรู้เสมอ
  2. เป็นผู้สอนที่ดี
  3. เป็นผู้ตามที่ดี
  4. รู้และปฏิบัติตามระเบียบกฏเกณฑ์โดยเคร่งครัด
 9. เพราะเหตุใดจึงยกย่องพระธัมมทินนาเถรีให้เป็นนักแสดงธรรมชั้นยอด
  1. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังทุกคร้ง
  2. แสดงธรรมเทศนาได้ต่อเนื่องยาวนาน
  3. สามารถยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้
  4. สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย
 10. เมื่อพิจารณาคุณธรรมของพระเจ้าปเสนทิโกศล ในเรื่องการยึดมั่นในพระรัตนตรัย นักเรียนคิดว่าควรนำข้อใดมาปฏิบัติให้ได้
  1. นิมนตฺ์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน
  2. ไปรดน้ำมนต์ที่วัดใกล้ๆ บ้านเสมอ
  3. ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปตามวัดต่างๆ
  4. ดูแลทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของสงฆ์เสมอ 
 11. คนที่เข้าใจหลักธรรมเรื่อง โลกธรรม 8 จะมีทัศนะในการมองโลกอย่างไร
  1. เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา
  2. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีได้ก็เสื่อมได้
  3. คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
  4. พอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ดิ้นรนจนเกินเหตุ
 12. ลักษณะบุคลิกภายนอกของบุคคลที่มี กุลจิรัฐธิติธรรม 4 จะแสดงออกอย่างไร
  1. เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนให้เป็นระเบียบ
  2. รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลไว้ไม่ให้เสื่อมเสีย
  3. รู้จักใช่จ่ายทรัพย และดูแลครอบครัวให้เจริญก้าวหน้า
  4. อบรมกุลบุตรกุลธิดา ให้รักการศึกษาเล่าเรียน
 13. บุคคลใดสำนึกในบุญคุณที่ผู้อื่นให้ความช่วยเหลือตน และตอบแทนบุญคุณให้ในทีสุดเราเรียกตามหลักมงคลชีวิตว่าอย่างไร
  1. กตัญญู
  2. กตเวที
  3. กตัญญูกตเวที
  4. กตัญญูกตเวทีและมุทิตาจิต
 14. เพราะเหตุใด สังคมต้องปลูกฝังให้เยาวชนยึดหลักธรรมเรื่องความกตัญญู โลกธรรม 8 และกุลจิรัฐฐิติธรรม 4
  1. เพื่อความสงบสุขของชีวิตตนเอง ผู้อื่นและสังคม
  2. เพื่อปลูกฝังคุคณธรรม ความดีให้ติดตัวเป็นนิสัยถาวร
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันครอบครัวกับสถาบันศาสนา
  4. เพื่อความมั่นคงในเศรษฐกิจของครอบครัว
 15. นักเรียนจะนำหลักธรรมเรื่อง การทำงานไม่มีโทษ แต่มีประโยชน์เกื้อกูล ไปใช้เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนได้อย่างไร
  1. ทำงานเพื่อสังคมเป็นหลัก
  2. ทำงานอดิเรกที่ไม่เป็นโทษต่อตนเอง
  3. ไม่ประกอบอาชีพต้องห้ามตามพุทธบัญญัติ
  4. ประกอบอาชีพสุจริต และไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 
 16. ขณะที่นักเรียนนั่งเก้าอี้รอรับพระในห้องโถง เมือ่พระสงฆ์มาถึง ควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ยกมือไหว้ในขณะที่นั่ง
  2. ลุกจากเก้าอี้ มานั่งกับพื้นและยกมือไหว้
  3. ลุกขึ้นไหว้ และยกมือไหว้
  4. ลุกจากเก้าอี้ นั่งคุกเข่า และกราบกับพื้น
 17. พระสงฆ์มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณดภาพของจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้น โดยวิธีใด
  1. สอนให้ดำรงชีวิตอย่างง่าย
  2. เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตใจบริสุทธิ์
  3. เปนผู้นำท้องถื่นให้พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
  4. ชี้แนะหนทางดำเนินชีวิตที่สุขสงบ
 18. สิงคาลกสูตร ข้อใด คล้ายคลึงกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ผู้ใดมีไว้ติดตัวจะเป็นที่รักของหมู่คณะ
  1. เว้นจากอบายมุข
  2. รู้จักจำแนกมิตรแท้มิตรเทียม
  3. รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง
  4. รู้จักปฏิบัติตนตามหลักการสังคมสงเคราะห์ 
 19. การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในข้อใด ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง สำหรับชาวพุทธที่ดี
  1. ถามท่านว่าพรุ่งนี้จะมารับบาตรอีกไหม ชอบฉันแกงเผ็ดหรือไม่ อย่างไร
  2. ต่อหน้าเรียกว่า หลวงพ่อ ลับหลังเรียกว่า ท่าน
  3. ฟังท่านเทศน์ด้วยอาการสงบ ไม่ประนมมือ
  4. เดินสวนทางกับท่านต้องหลีกทางให้ท่านเกินไปทางขวามือของเรา
 20. เพราะเหตุใด บทบาทของพระสงฆ์ในด้านเป็นผู้ให้ศิลปวิทยา หรือผู้นำทางปัญญาจึงลดน้อยถอยลงในปัจจุบัน
  1. ความเสื่อมทางจิตใจและศิลธรรมของผู้คน
  2. มีสถาบันทางสังคมอื่นทำหน้าที่แทนได้ดีกว่า
  3. ความอ่อนแอของสถาบันสื่อมวลชน
  4. คนเก่งไม่ยอมบวชเป็นพระ
 21. พุทธศาสนสุภาษิต อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา อ่านออกเสียอย่างไร
  1. อัตตัดถะปันยา อะสุจี มนุสสา
  2. อัตตัตถะปันยา อะสุจี มะนัสสา
  3. อะตัตตะถะ ปันยา อสุจี มะนัสสา
  4. อะตัตตัดปันยา อะสุจี มะนุสสา
 22. คำศัพท์ในพุทธศาสตร ที่ว่า วิญญาณ หมายความว่าอย่างไร
  1. ความรู้สึกรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น
  2. การรับรุ้โดยผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์
  3. สิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดเป็นพฤติกรรม
  4. ภาวะที่จิตละสังขารออกจากร่างกาย
 23. เพราะเหตุใด พุทธสุภาษิตในภาษาบาลีว่า ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ จึงมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน
  1. สอนให้คนไม่เห็นแก่ตัว
  2. ปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ
  3. สอนใหคนรู้เสียสละและแบ่งปัน
  4. พัฒนาจิตใจผู้คนให้ละเว้นอบายมุข
 24. เนกาลี ลภเต สุขํ เป็นพุทธสุภาษิตทีสอนในเรื่องใด
  1. กินคนเดียวย่อมไม่ได้ความสุข
  2. ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
  3. สุขอื่นใดเสมอกับความสงบไม่มี
  4. คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นคนสกปรก
 25. จงอ่านภาษาบาลีต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เอตมฺมงฺคลมตฺตมํ
  1. เอตะมัมงะคะละมุตตะมัง
  2. เอตะมะมงคะละมุตตะมัง
  3. เอตัมมงคลมุตตะมัง
  4. เอตัมมังคะมุตตะมัง 
 26. ถ้าพิจรารณาพระไตรปิฏกในแง่สิกขา 3 อยากทราบว่าสิกขาใด ทำให้คนเป็นคนดีอย่างแท้จริง เพราะผ่านการฝึกฝนอบรมด้านปัญญา จนกำจัดกิเลสอย่างละเอียดได้หมด
  1. อธิสีลสิกขา
  2. อธิจิตสิกขา
  3. อธิปัญญาสิกขา
  4. ปรมัตถเทศนา
 27. การกำจัดกิเลสอย่างหยาบ ป้องกันมิให้พระสงฆฺประพฤติผิดทางกายและวาจา ในแง่ของสิกขา 3 ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฏกในข้อใด
  1. พระวินัยปิฏก
  2. พระสุตตันตปิฏก
  3. พระอภิธรรมปิฏก
  4. ขันธ์ 5
 28. พระปรมัตถเทศนา ในการพิจารณาพระไตรปิฏกในแง่เทศนา 3 หมายถึงอะไร
  1. การแสดงสำนวนโวหารของพระพุทธเจ้า
  2. การแสดงเนื้อหาหลักธรรมขั้นสูง
  3. การแสดงสัจธรรมของชีวิต
  4. การแสดงพุทธกิจและพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
 29. จากข้อความน่ารู้ในคัมภีร์พระไตรปิฏก คนที่มองอะไรในแง่มุมเดียว ย่อมทะเลาะกันดุจตาบอดคลำช้าง แม้ในสังคมยุคปัจจุบัน ปัญหานี้ก็พบเห็นอยู่บ่อยๆ เราจะแก้ไขได้ด้วยเหตุผลใด
  1. ศึกษาให้รอบด้าน และยึดมั่นในความถูกต้องของเรา
  2. ประพฤติติตดุจสนต้องลม ไม่ยึดติดความเชื่อใดๆ
  3. รับฟังคำตัดสินจากท่านผู้รู้ และไม่ใช่อารมณ์แก้ไขปัญหา
  4. ใช้ปัญญา มีเหตุผล และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
 30. ระดับความสุข 10 ขั้นของมนุษย์ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฏก ข้อใดเป๋นความสุขพื้นฐานของสามัญชน
  1. ปฐมฌานสุข
  2. ทุติฌานสุข
  3. กามสุข
  4. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปัตติสุข 
 31. ข้อใดเป็นการบริหารจิต โดยวิธีจาคานุสสติ
  1. การมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก
  2. การมีสติระลึกถึงธรรมที่สงบ
  3. การมีสติระลึกถึงร่างกายของเรา
  4. การมีสติระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคไปแล้ว
 32. ขณะที่นั่งสมาธิ นักเรียนจะใช้วิธีระลึกถึงจาคะในตัวของเราได้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
  1. การเสียสละและบริจาคทานมีคุณประโยชน์อย่างไร
  2. ตัวเราเคยสละสิ่งของและสละสิ่งไม่ดีออกจากใจหรือไม่ อย่างไร
  3. บุคคลใด สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างในเรื่องการบริจาคทานบ้าง
  4. ความบริสุทธิ์ของจิตใจต้องสร้างด้วยการรักษาศีล
 33. การเจริญสมาธิ โดยวิธีระลึกถึงเทวตาอยู่เนืองๆ (เทวดานุสสติ) ถ้าเราจะฝึกโดยวิธีนี้เราต้องระลึกถึงในข้อใด จึงจะเกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย
  1. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า
  3. พระบารมีของพระสยามเทวาธิราช
  4. ศาลหลักเมือง และศาลพระภูมิเจ้าที่
 34. การเจริญปัญญาในระดับโลกิยะ ถ้าจะให้ได้ปัญญาติดตัวไปนาน มีความฉลาดรอบรู้อย่างลึกซึ้ง คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ควรจะเน้นในข้อใด
  1. สุตมยปัญญา
  2. จินตามยปัญญา
  3. ภาวนามยปัญญา
  4. โลกุตรปัญญา
 35. การคิดอย่างถูกวิธีและถูกต้อง ตามหลักอุปายมนสิการ เป็นการเจริญปัญญาอย่างหนึ่ง หมายถึงในข้อใด
  1. คิดวางแผนขายสินค้าให้ได้กำไรงาม
  2. คิดวางแผนประกอบสัมมาอาชีวะ
  3. คิดวางแผนเอาชนะคู่แข่งทางการค้า
  4. คิดวางแผนลดต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้า
 36. ในการทำบุญตักบาตร นักเรียนควรคำนึงถึงองค์คุณ 3 ประการนี้ให้มากทีสุด แต่ยกเว้นข้อใดมีความสำคัญรองลงมา
  1. ผู้รับเป็นผู้มีศีล
  2. ผู้ถวายมีเจตนาบริสุทธิฺ
  3. สิ่งของที่นำมาถวายได้มาโดยความบริสุทธิ์
  4. ผู้ถวายได้บุญกุศล
 37. หากต้องการนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญถวายสังฆทานที่บ้าน โดยนินมต์จากวัดเดียวกัน 7 รูป ควรดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง
  1. ระบุจำนวนพระสงฆ์ทางฏีกาให้ทางวัดจัดให้
  2. นำหนังสือแจ้งวัด เวลาและสถานที่ที่ถวายทุกๆ รูป
  3. เจ้าภาพไปกราบนิมนต์ต่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยวาจา
  4. ทำหนังสือถึงเจ้าคณะตำบล
 38. ข้อใดเป็นวิธีการถวายผ้าอาบน้ำฝน
  1. เจ้าภาพประเคนถวายตามความพอใจ
  2. ใส่พานถวายตามระดับอาวุโส
  3. ห่อกระดาษแก้วถวายพระบวชใหม่
  4. พระสงฆ์จับฉลาก
 39. เมื่อไปวัด เราเรียกพระภิกษุรูปหนึ่งว่า พระเดชพระคุณ แสดงว่าภิกษุรูนี้มีฐานะอย่างไร
  1. สมเด็จพระสังฆราช
  2. สมเด็จพระราชาคณะ
  3. ท่านเจ้าอาวาส
  4. พระราชาคณะชั้นสามัญ
 40. พิธีตักบาตรเทโว จะเกิดขึ้นในวันสำคัญทางศาสนาวันใด
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: บารมี 10 ::

 1. เรื่องทศชาติ ถูกบันทึกไว้ในปิฏกใด
  1. พระวินัยปิฏก
  2. พระสุตตันตปิฏก
  3. พระธรรมปิฏก
  4. พระอภิธรรมปิฏก
 2. บารมีในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด
  1. อำนาจวาสนา
  2. โชคลาภ
  3.  บุญญาธิการ
  4. คุณธรรมอันยิ่งยวด
 3. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าบารมีในพระพุทธศาสนา
  1. แผ่ขยายอิทธิพล
  2.  สั่งสมบริวาร
  3. มีอำนาจวาสนา
  4. มีคุณธรรมยิ่งยวด
 4.  ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. ศีลบารมี
  3. เนกขัมมบารมี
  4.  เมตตาบารมี
 5.  พระเวสสันดร บำเพ็ญบารมีใดเป็นพิเศษ
  1.  ทานบารมี
  2. ศีลบารมี
  3.  เนกขัมมบารมี
  4.  เมตตาบารมี
 6. พระมหาชนกโพธิสัตว์ ทรงยิ่งด้วยบารมีใด
  1. วิริยบารมี
  2.  ขันติบารมี
  3. ทานบารมี
  4. ศีลบารมี
 7. บริจาคไตให้โรงพยาบาล จัดเป็นบารมีอะไร
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4.  มหาบารมี
 8. การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นบารมีใด
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. เมตตาบารมี
  4. เมตตาอุปบารมี
 9. บริจาคอะไร จัดเป็นทานอุปบารมี
  1. บริจาคทรัพย์
  2. บริจาคโลหิต
  3. บริจาคชีวิต
  4.  บริจาคถุงยังชีพ
 10. การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ปัญญาบารมี
  2. วิริยบารมี
  3. ขันติบารมี
  4.  สัจจบารมี
 11. ข้อใดเป็นผลของทานบารมี
  1. มีรูปงาม
  2. มีปัญญามาก
  3. มีอายุยืน
  4. มีทรัพย์มาก
 12. โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ที่พระราชทานแก่คณะสงฆ์ไทยจัดเป็นบารมีใด
  1. ทานบารมี
  2. ปัญญาบารมี
  3. อธิษฐานบารมี
  4. เมตตาบารมี
 13. ข้อใดเป็นผลของทานบารมี
  1. มีปัญญามาก
  2. มีบริวารมาก
  3. มีอายุยืน
  4.  มีรูปงาม
 14. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ จะไม่เสพสิ่งเสพติด ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. สีลบารมี
  3. อุเบกขาบารมี
  4. อธิษฐานบารมี
 15. รุดไปข้างหน้า ดีกว่านั่งเต๊ะท่าอยู่กับที่ หมายถึงบารมีใด
  1. ปัญญาบารมี
  2. วิริยบารมี
  3. สัจจบารมี
  4. ขันติบารมี
 16. ผู้พลีชีพเพื่อชาติ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4. เมตตาบารมี
 17.  เมื่อชีวิตเกิดอุปสรรค ตั้งใจว่าชีวิตยังมีอยู่ ต้องสู้ต่อไป ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
  1. ขันติบารมี
  2. วิริยบารมี
  3.  เมตตาบารมี
  4. สัจจบารมี

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

สัปปุริสบัญญัติ 3

 1.  ข้อใด ไม่จัดเข้าในสัปปุริสบัญญัติ ?
  1.  ทาน
  2. ศีล
  3. ปัพพัชชา
  4. มาตาปิตุอุปัฏฐาน

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ทุจริต สุจริต 3

 1. .ทุจริต หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?
  1. กาย วาจา ชอบ
  2. กาย วาจา มิชอบ
  3. กาย วาจา ใจ ชอบ
  4. กาย วาจา ใจ มิชอบ
 2. ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ?
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 3. ทุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?
  1. ธรรมที่ควรศึกษา
  2. ธรรมที่ควรละ
  3. ธรรมที่ควรรู้
  4. ธรรมที่ควรเห็น

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

โอวาท 3

 1. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?
  1. ไม่คบคนชั่ว คบคนดี มีเมตตา
  2. ไม่ทำชั่ว ทำดี กตัญญู
  3. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
  4. ทำดี ทำใจให้ผ่องใส มีสัตย์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

กุศล อกุศล 3

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

รัตนะ 3

 1. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก?
  1. พระรัตนตรัย
  2. พระไตรปิฎก
  3. โอวาทปาฏิโมกข์
  4. ไตรสิกขา
 2. พระธรรม คืออะไร ?
  1. หนังสือธรรมะ
  2. คัมภีร์เทศน์
  3. คำสุภาษิต
  4. คำสั่งสอน
 3. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?
  1.  รักษาผู้ปฏิบัติให้ร่ำรวย
  2. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
  3. รักษาผู้ปฏิบัติให้มีความสุข
  4. รักษาผู้ปฏิบัติให้เจริญ
 4. สงฆ์ในคำว่า “ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ” หมายถึงใคร ?
  1. ภิกษุสงฆ์
  2. ภิกษุณีสงฆ์
  3. อริยสงฆ์
  4. สมมติสงฆ์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ชุด 2

 1. พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๔๕ ที่ไหน ?
  1. นาลันทา
  2. เวฬุวคาม
  3. เวฬุวัน
  4. กัลลวาลมุตตคาม
 2. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสในวันตรัสรู้ ?
  1. นางสุจิตรา
  2. นางสุชาดา
  3. นางสุธัมมา
  4. นางสุนันทา
 3. พระพุทธรูป จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. ธรรมเจดีย์
  3. อุทเทสิกเจดีย์
  4. บริโภคเจดีย์
 4. ใครปรารถนาขอเห็นพระอรหันต์ เป็นคนแรก ?
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระนางปชาบดี
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 5. ปัญจวัคคีย์ออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะ ด้วยเหตุผลอะไร ?
  1. บวชด้วยความเคารพนับถือ
  2. บวชด้วยความเชื่อตามตำรา
  3. บวชเพราะพระอาจารย์สั่งไว้
  4.  บวชด้วยหวังจะบรรลุตามบ้าง
 6. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ใครนำบริขารมาถวาย ?
  1. สหัมบดีพรหม
  2. ฆฏิการพรหม
  3. โกสีย์เทวราช
  4. สักกเทวราช
 7. พระอัครสาวกทั้งคู่ เคยบวชเป็นอะไรมาก่อน ?
  1. ปริพาชก
  2.  ดาบส
  3. อาชีวก
  4. ชฎิล
 8. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๓๖ พรรษา
  4. ๔๕ พรรษา
 9. กิริยาเช่นไร เรียกว่า อภิวาท ?
  1. การไหว้
  2. การกราบพระ
  3. การน้อมศีรษะ
  4. การประนมมือ
 10. ใครไปส่งข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่เจ้ามัลลกษัตริย์ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระนันทะ
  4. พระฉันนะ
 11. “ ท่านจะพึงแสวงหาหญิงนั้นดีกว่า หรือจะพึงแสวงหาตนดีกว่า ” พระพุทธองค์ตรัสแก่ใคร ?
  1.  ยสกุลบุตร
  2. นทีกัสสปะ
  3. ปัญจวัคคีย์
  4. ภัททวัคคีย์
 12. ใครทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?
  1. ฉันนอำมาตย์
  2. โลลุทายี
  3. กาฬุทายี
  4. ราหุลกุมาร
 13. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. โสตถิยพราหมณ์
  2. สุนิธพราหมณ์
  3. เวรัญชพราหมณ์
  4. โกสิยพราหมณ์
 14.  เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ริมฝั่งแม่น้ำอะไร ?
  1.  แม่น้ำอโนมา
  2. แม่น้ำเนรัญชรา
  3. แม่น้ำคงคา
  4. แม่น้ำสินธุ
 15. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. ธนัญชัยเศรษฐี
 16. ข้อใด กล่าวถูกต้องในการเสด็จออกบรรพชา ?
  1. ทรงม้าฉันนะ มีนายกัณฐกะติดตาม
  2. ทรงม้าอัสดร มีนายฉันนะติดตาม
  3. ทรงม้าอาชาไนย มีนายฉันนะติดตาม
  4. ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะติดตาม
 17. กัปปิยการก หมายถึงใคร ?
  1. เจ้าภาพ
  2. พระสงฆ์
  3. ผู้ปฏิบัติพระ
  4. เจ้าอาวาส
 18.  วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?
  1. วันประสูติ
  2. วันแสดงปฐมเทศนา
  3. วันปรินิพพาน
  4. วันพระเจ้าเปิดโลก
 19. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?
  1. พระอภิธรรม
  2. โอวาทปาฏิโมกข์
  3.  อริยธรรม
  4. วิมุตติธรรม
 20. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระธรรมวินัย
 21. ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง อยู่ในพระสูตรไหน ?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนัตตลักขณสูตร
 22. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน
  4. เพื่อให้เทวดารับรู้
 23. บุญพิธีแยกออกเป็นกี่ประเภท ?
  1. ๒ ประเภท
  2. ๓ ประเภท
  3. ๔ ประเภท
  4. ๕ ประเภท
 24. คำว่า “ ปลงอายุสังขาร ” หมายถึงอะไร ?
  1. ทรงตั้งพระทัยจะปรินิพพาน
  2. ทรงรู้พระองค์เองว่าสิ้นอายุ
  3.  ทรงตั้งพระทัยต่ออายุสังขาร
  4. ทรงตัดพระทัยการครองเรือน
 25. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?
  1. นายสุภัททะ
  2. นายจุนทะ
  3. นางวิสาขา
  4. นางสุชาดา
 26. พระสาวกองค์ใด ถือว่าเป็นยอดกตัญญู ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอัสสชิ
  4. พระสารีบุตร
 27. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?
  1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  2. ตปุสสะและภัลลิกะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. บิดาของพระยสะ
 28. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงข้อใด ?
  1. การตั้งใจทำบุญ
  2. สิ่งของสำหรับทำบุญ
  3. สถานที่ทำบุญ
  4. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ
 29. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระสุภัททะ วุฑฒบรรพชิต
  4. พระสุภัททะ ปริพาชก
 30. คำว่า “ เทววาจิกอุบาสก ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
  2. ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะ
  3. ผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เป็นสรณะ
  4. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
 31. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
  1. สมมติสัจจะ
  2. ธรรมสัจจะ
  3. อริยสัจจะ
  4. ปรมัตถสัจจะ
 32. ผู้ใดถวายผ้าสิงคิวรรณแด่พระพุทธเจ้า ?
  1. มัลลกษัตริย์ชื่อปุกกุสะ
  2.  วิสาขา มหาอุบาสิกา
  3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
  4. พระนางปชาบดีโคตมี
 33. พระพุทธองค์ประสูติก่อนพุทธศกกี่ปี ?
  1. ๑ ปี
  2. ๘๐ ปี
  3. ๙๐ ปี
  4. ๑๐๐ ปี
 34. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด ?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูขา
 35. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในงานบุญพิธี ?
  1. การถือศีลอุโบสถ
  2.  งานทำบุญอัฐิ
  3. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  4. งานมงคลสมรส
 36.  วัดแห่งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินมคธสร้างถวายในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอะไร ?
  1. เวฬุวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3.  บุพพาราม
  4. เชตวัน
 37. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๑๕ วัน
 38. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?
  1. วันประสูติ
  2. วันปรินิพพาน
  3. วันแสดงธรรมครั้งแรก
  4. วันปลงอายุสังขาร
 39.  เทวทูตใด ที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้ว ทรงดำริออกผนวช ?
  1. คนแก่
  2. คนเจ็บ
  3. คนตาย
  4. สมณะ
 40. พระพุทธเจ้าตรัสกะพระสาวกรูปใด ไม่ให้ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหาโมคคัลลานะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 41. พระสาวกที่ออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
  1. ๕ องค์
  2.  ๑๐ องค์
  3. ๖๐ องค์
  4. ๖๑ องค์
 42. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. ทานพิธี
  3. บุญพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 43.  ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 44. พระสาวกองค์ที่ ๖ บรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?
  1. อนัตตลักขณสูตร
  2.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ
 45. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?
  1.  ธาตุเจดีย์
  2. อนิมมิสเจดีย์
  3.  ปาวาลเจดีย์
  4.  รัตนฆรเจดีย์
 46. ข้อใด ไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล ?
  1. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  2. งานอุปสมบท
  3.  งานทำบุญสัตตมวาร
  4. งานทำบุญอายุ
 47. พราหมณ์ที่ชอบตวาดว่า หึ หึ ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ใด ?
  1.  ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  2. ต้นมุจจลินท์
  3.  ต้นอชปาลนิโครธ
  4. ต้นราชายตนะ
 48. ก่อนที่สิทธัตถราชกุมารจะจุติมายังโลกนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นไหน ?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3.  ดาวดึงส์
  4. ดุสิต
 49. พระบรมสารีริกธาตุ ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?
  1. ๖ ส่วน
  2. ๗ ส่วน
  3. ๘ ส่วน
  4. ๙ ส่วน
 50. ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
  1. อินเดีย
  2. ปากีสถาน
  3. อินโดนีเซีย
  4. เนปาล

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ชุด 2

 1. พุทธประวัติไดแ้ ก่ประวัติของใคร ?
  1. พระพุทธเจา้
  2. พระสาวก
  3. พระสาวิกา
  4. พุทธบริษัท
 2. ชนชาติใด อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน?
  1. สักกะ
  2. มิลักขะ
  3. อริยกะ
  4. โกลิยะ
 3. ชมพูทวีปแบง่ ออกเป็น ๒ ส่วน เขตแดนชนั้ ในเรียกว่าอะไร ?
  1. ปัจจันตชนบท
  2. สักกชนบท
  3. มัชฌิมชนบท
  4. โกศลชนบท
 4. ขอ้ ใด ไม่จัดเขา้ ใน ๑๖ แควน้ ของชมพูทวีป ?
  1. อังคะ
  2. มคธะ
  3. วิเทหะ
  4. วัชชี
 5. ขอ้ ใดไม่จัดเขา้ ในวรรณะ ๔ ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. ศูทร
  4. จัณฑาล
 6. การศึกษาเรื่องยุทธวิธี กำหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 7. กษัตริย์ผูท้ รงเป็นตน้ วงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร ?
  1. สุทโธทนะ
  2. โอกกากราช
  3. พิมพิสาร
  4. ปเสนทิโกศล
 8. พระโอรสพระธิดาของพระเจา้ โอกกากราช ทรงสรา้ งเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ?
  1. พาราณสี
  2. กบิลพัสดุ์
  3. เทวทหะ
  4. ราชคฤห์
 9. พระโอรสที่ประสูติจากพระเจา้ สีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระนามว่าอะไร ?
  1. สุทโธทนะ
  2. สุปปพุทธะ
  3. ทัณฑปาณิ
  4. เทวทัต
 10. วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี เกี่ยวขอ้ งกับพระพุทธเจา้ อย่างไร ?
  1. ประสูติ
  2. ปรินิพพาน
  3. ถวายพระเพลิง
  4. แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
 11. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอะไร ?
  1. มีรูปงาม
  2. มีปัญญามาก
  3. มีความต้องการสำเร็จ
  4. มีกำลังมาก
 12. พระราชบิดาใหสร้างปราสาท ๓ ฤดูแก่พระกุมาร ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?
  1. ๗ ปี
  2. ๑๖ ปี
  3. ๒๙ ปี
  4. ๓๕ ปี
 13. เจา้ ชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นอะไร จึงเสด็จออกผนวช ?
  1. เทวทูต
  2. ธรรมทูต
  3. ราชทูต
  4. ยมทูต
 14. ขณะเจา้ ชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ ๒๙ ปี เกิดเหตุการณ์สา คัญอะไร ?
  1. อภิเษกสมรส
  2. ราชาภิเษก
  3. ออกผนวช
  4. ตรัสรู ้
 15. ขอ้ ใด ไม่ใช่พระปัญจวัคคีย์ติดตามพระมหาบุรุษออกบวช ?
  1. โกณฑัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ยสะ
  4. อัสสชิ
 16. กดพระทนต์ดว้ ยพระทนต์เป็นการบา เพ็ญทุกรกิริยาในวาระใด ?
  1. วาระที่ ๑
  2. วาระที่ ๒
  3. วาระที่ ๓
  4. ถูกทกุ ข้อ
 17. พระมหาบุรุษทรงเลิกบา เพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
  1. ใชเ้วลามาก
  2. ไม่ใช่ทางตรัสรู ้
  3. คลายความเพียร
  4. ทอ้ พระทัย
 18. พระพุทธเจา้ ตรัสรูอ้ ะไร ?
  1. อริยสัจ ๔
  2. มรรค ๔
  3. ผล ๔
  4. อิทธิบาท ๔
 19. สถานที่เสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้ากล่าวไวกี้่แห่ง ?
  1. ๓ แห่ง
  2. ๔ แห่ง
  3.  ๗ แห่ง
  4. ๘ แห่ง
 20. พระพุทธเจา้ เสวยวิมุตติสุขที่ตน้ อชปาลนิโครธ ทรงพิจารณาหลักธรรมอะไร ?
  1. ปฏิจจสมุปบาท
  2. สุตตันตปิฎก
  3. อภิธรรมปิฎก
  4. วินัยปิฎก
 21. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจา้ ใหแ้ สดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
  1. ฆฏิการพรหม
  2. สหัมบดีพรหม
  3. พระอินทร์
  4. ท้่าวจตุโลกบาล
 22. กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคทรงแสดงแก่ใครเป็นครงั้ แรก ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  4. สหายพระยสะ
 23. ใครตงั้ ความปรารถนาว่า ขอใหพ้ ระอรหันต์มายังแว่นแควน้ ของตน ?
  1. พระเจา้ สีหหนุ
  2. พระเจา้ สุทโธทนะ
  3. พระเจา้ พิมพิสาร
  4. เจา้ มัลละ
 24. อุบาสกยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคนแรกคือใคร ?
  1. ตปุสสะ
  2. ภัลลิกะ
  3. พระเจา้ พิมพิสาร
  4. บิดาของพระยสะ
 25. ใครเคยนับถือลัทธิการบูชาไฟก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  2. อุปติสสะ
  3. โกลิตะ
  4. สัญชัย
 26. อุปติสสปริพาชกไดด้ วงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจา้
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 27. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเขา้ ไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระยสะ
  4. พระโมคคัลลานะ
 28. ความง่วงเป็นอุปสรรคในการบา เพ็ญเพียรของใคร ?
  1. พระโกณฑัญญะ
  2. พระยสะ
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระสารีบุตร
 29. ขอ้ ใด กล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ไดถู้กตอ้ ง ?
  1. ปฐมเทศนา
  2. หัวใจพระพุทธศาสนา
  3. พระปาติโมกข์
  4. ปัจฉิมโอวาท
 30. ใครเป็นกา ลังสา คัญสนับสนุนการประกาศพระศาสนาในแควน้ มคธ ?
  1. พระเจา้ พิมพิสาร
  2. พระเจา้ อชาตศัตรู
  3. อนาถปิณฑิกะ
  4. นางวิสาขา
 31. เมืองหลวงของแควน้ มคธที่ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครงั้ แรก ชื่อว่าอะไร ?
  1. พาราณสี
  2. สาวัตถี
  3. เวสาลี
  4. ราชคฤห์
 32. ใครไม่ไดรั้บการอุปสมบทในการบา เพ็ญพุทธกิจ ณ แควน้ มคธ ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอานนท์
 33. พระพุทธเจา้ ทรงแสดงวิธีทา ปุพพเปตพลีครงั้ แรกแก่ใคร ?
  1. พระเจา้ สุทโธทนะ
  2. พระเจา้ พิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. สิงคาลมาณพ
 34. ใครเป็นทูตทูลเชิญพระพุทธเจา้ เสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เป็นผลสำเร็จ ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. ฉันนอำมาตย์
  4. กาฬุทายีอำมาตย์
 35. ในคราวเสด็จนครกบิลพัสดุ์ทรงโปรดพระประยูรญาติดว้ ยชาดกอะไร ?
  1. เวสสันดร
  2. มหาชนก
  3. สุวรรณสาม
  4. มโหสถ
 36. พระพุทธเจา้ ตรัสกะมารถึงวันปรินิพพานล่วงหน้า ๓ เดือน เรียกว่าอะไร ?
  1. ปลงบริขาร
  2. ปลงอายุสังขาร
  3. ปลงธรรมสังเวช
  4. ปัจฉิมโอวาท
 37.  ปัจฉิมบิณฑบาตที่พระพุทธเจา้ ทรงรับเป็นครงั้ สุดทา้ ย คืออะไร ?
  1. ขา้ วมธุปายาส
  2. ขา้ วยาคู
  3. สัตตุกอ้ นสัตตุผง
  4. สุกรมัทวะ
 38. พระอานนท์ถามใครว่าพระพุทธเจา้ เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว้ หรือ ?
  1. พระอุปวาณะ
  2. พระอุบาลี
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอนุรุทธะ
 39. พระพุทธเจา้ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจกี่พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน ?
  1. ๒๙ พรรษา
  2. ๓๕ พรรษา
  3. ๔๕ พรรษา
  4. ๘๐ พรรษา
 40. สถานที่ใดไม่จัดเขา้ ในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?
  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู ้
  3. แสดงปฐมเทศนา
  4. ปลงอายุสังขาร
 41. ข้อใด เป็นเหตุเกิดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ?
  1. การออ้ นวอน
  2. การบวงสรวง
  3. การเซ่นไหว ้
  4. การทำบุญ
 42. ขอ้ ใด จัดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ?
  1. พิธีบูชายัญ
  2. พิธีถือศีลอุโบสถ
  3. พิธีล้างบาป
  4. พิธีเซ่นไหว้
 43. การบำเพ็ญกุศลศพ จัดเข้าในพิธีใด ?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 44. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสา คัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน ?
  1. ๓ วัน
  2. ๔ วัน
  3. ๕ วัน
  4. ๖ วัน
 45. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันใด ?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฎฐมีบูชา
 46. มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะปัญจะสีลานิ ยาจามะ เป็นคำกล่าวอะไร ?
  1.  อาราธนาศีล
  2. อาราธนาธรรม
  3. อาราธนาพระปริตร
  4. ถูกทุกข้อ
 47. โต๊ะหมู่บูชา ตามหลักศาสนพิธีใหต้ งั้ อยู่ดา้ นใดของพระสงฆ์ ?
  1. ด้านหน้า
  2. ด้านหลัง
  3. ด้านขวามือ
  4. ด้านซ้ายมือ
 48. เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง … เจา้ ภาพจุดเทียนอะไร ?
  1. เทียนชนวน
  2. เทียนบูชาพระ
  3. เทียนชัย
  4. เทียนน้า มนต์
 49. กฐินที่พระมหากษัตริย์เสด็จไปถวายพระอารามหลวงเป็นกฐินประเภทใด ?
  1. กฐินหลวง
  2. กฐินพระราชทาน
  3. กฐินต้น
  4. กฐินสามัคคี
 50. การอุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนหรือสรรพสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
  1. การอนุโมทนาบุญ
  2. การแผ่เมตตา
  3. การบังสุกุล
  4. การกรวดน้ำ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ชุด 1 ::

 1. ข้อใดไม่จัดเข้าในเทวทูต๔?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 2. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นศูทรเรียกว่าอะไร?
  1. จัณฑาล
  2. แพศย์
  3. พราหมณ์
  4. ศูทร
 3. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ?
  1. อสิตดาบส
  2. อุททกดาบส
  3. โกณฑัญญะ
  4. วิศวามิตร
 4. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใดจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระสุภัททะ
 5. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษาจึงปรินิพพาน?
  1. ๒๙พรรษา
  2. ๔๕พรรษา
  3. ๖๕พรรษา
  4. ๘๐พรรษา
 6. พระนามว่า”สิทธัตถะ”มีความหมายว่าอย่างไร?
  1. ผู้มีพระรูปงาม
  2. ผู้มีวาสนาบารมี
  3. ผู้มีความต้องการสำเร็จ
  4. ผู้มีศักดิ์ใหญ่
 7. พระสูตรใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล๓พี่น้อง?
  1. สักกปัญหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 8. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานอวมงคล?
  1. พระพุทธรูป
  2. ขันน้ำมนต์
  3. สายสิญจน์
  4. ที่กรวดน้ำ
 9. การร้อยกรองพระธรรมวินัยจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร?
  1. สังคายนา
  2. สังคหะ
  3. สังวัธยาย
  4. สันนิบาต
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด?
  1. พระนางมัลลิกา
  2. พระนางพิมพา
  3. พระนางโรหิณี
  4. พระนางรูปนันทา
 11. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามารด้วยอะไร?
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. สัจจะ
  4. บารมี
 12. การถวายสังฆทานหมายถึงข้อใด?
  1. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
  2. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
  3. ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
  4. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง
 13.  ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี?
  1. ช่วยเหลือคนตาบอด
  2. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  3. รักษาอุโบสถศีล
  4. ถวายสังฆทาน
 14. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์รูปไหนต้องให้ศีล?
  1. พระรูปที่๑
  2. พระรูปที่๒
  3. พระรูปที่๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 15. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร?
  1. ๑๖ปี
  2. ๒๕ปี
  3. ๒๖ปี
  4. ๒๙ปี
 16. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน?
  1. สวนลุมพินี
  2. สวนตาลหนุ่ม
  3. อุรุเวลาเสนานิคม
  4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 17. สวนลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ในประเทศใด?
  1. ศรีลังกา
  2. อินเดีย
  3. เนปาล
  4. ปากีสถาน
 18.  เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด?
  1. เอหิภิกขุ
  2. ไตรสรณคมน์
  3. อธิษฐานเพศ
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 19. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง?
  1. กษัตริย์พราหมณ์
  2. พราหมณ์ฮินดู
  3. อริยวงศ์โกลิยวงศ์
  4. อริยกะมิลักขะ
 20. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา?
  1. พระเจ้าเชตุ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 21. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ?
  1. .พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าสุกโกทนะ
  3. พระเจ้าอัญชนะ
  4. พระเจ้าโธโตทนะ
 22. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้วทรงประทับแรมที่ไหน?
  1. ป่ามหาวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. อนุปิยอัมพวัน
 23. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าอะไร?
  1. มหาภิเนษกรมณ์
  2. มหาอธิษฐาน
  3. มหาบารมี
  4. มหาทาน
 24. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด?
  1. เมืองปาวา
  2. เมืองพาราณสี
  3. เมืองปาฏลีบุตร
  4. เมืองกุสินารา
 25. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอัสสชิ
  4. พระมหากัสสปะ
 26. การอาราธนาพระปริตรให้ทำต่อจากอะไร?
  1. จุดเทียนธูป
  2. บูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาศีล
  4. รับศีล
 27. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด๗วันที่ไหน?
  1. อนิมมิสเจดีย์
  2. รัตนฆรเจดีย์
  3. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  4. รัตนจงกรมเจดีย์
 28. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร?
  1. พระนางปชาบดี
  2. พระนางกาญจนา
  3. พระนางรูปนันทา
  4. พระนางอมิตา
 29.  ธรรมอะไรที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตรเป็นเบื้องต้น?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. ไตรลักษณ์
  3. อนุปุพพีกถา
  4. อริยสัจ๔
 30. พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร?
  1. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
  2. ความเป็นไปของพระสาวก
  3. ความเป็นไปของนักบวช
  4. ความเป็นไปของพุทธบริษัท๔
 31. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 32. เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด?
  1. จาตุมมหาราช
  2. ยามา
  3. ดุสิต
  4. ดาวดึงส์
 33. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์รูปไหนต้องรับสัพพี?
  1. พระรูปที่๑
  2. พระรูปที่๒
  3. พระรูปที่๓
  4. พระรูปไหนก็ได้
 34.  เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร?
  1. พิธีมงคลสมรส
  2. พิธีโสกันต์
  3. พิธีแรกนาขวัญ
  4. พิธีเกี่ยวข้าว
 35. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า?
  1. พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
  2. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
  3. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
  4. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร
 36. ตปุสสะกับภัลลิกะ๒พาณิชพบพระพุทธเจ้าที่ใด?
  1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  2. ต้นมุจลินท์
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นไทร
 37. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร?
  1. สามเณรราหุล
  2. สามเณรบัณฑิต
  3. สามเณรสังกิจจะ
  4. สามเณรสุมนะ
 38. ทุกกรกิริยาที่ทรงบำเพ็ญวาระแรกคืออะไร?
  1. ทรงอดอาหารเสวยแต่น้อย
  2. ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์
  3. ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
  4. ทรงทำพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง
 39. ญาณใดสามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์?
  1. อาสวักขยญาณ
  2. จุตูปปาตญาณ
  3. อนาคตังสญาณ
  4. บารมีญาณ
 40. พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมอะไร?
  1. เวทนาปริคคหสูตร
  2. อาทิตตปริยายสูตร
  3. อนัตตลักขณสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 41. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้วทรงเข้าศึกษาในสำนักของใคร?
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. ครูวิศวามิตร
  3. อาฬารดาบส
  4. อสิตดาบส
 42. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร?
  1. ปฏิสัมภิทา๔
  2. มรรค๘
  3. อริยสัจ๔
  4. อริยวงศ์๔
 43. การทำบุญในวันคล้ายวันเกิดจัดเข้าในหมวดพิธีใด?
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี
 44. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง๖แก่ใคร?
  1. สุภมาณพ
  2. สิงคาลมาณพ
  3. นันทมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 45. วันใดเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ?
  1. วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
  2. วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
  3. วันขึ้น๘ค่ำเดือน๖ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
  4. วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
 46. การกรวดน้ำจะต้องทำในเวลาใด?
  1. เมื่อพระสงฆ์ว่ายถา
  2. เมื่อพระสงฆ์รับสัพพีติโย
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัดสัคเค
  4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว
 47.  งานอวมงคลคืองานเช่นไร?
  1. งานโกนจุก
  2. งานมงคลสมรส
  3. งานทำบุญบวชนาค
  4. งานทำบุญฉลองอัฐิ
 48. เมืองใดที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาถึง๒๕ปี?
  1. พาราณสี
  2. เวสาลี
  3. สาวัตถี
  4. กุสินารา
 49. ข้อใดไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน๔ตำบล?
  1. สถานที่ประสูติ
  2. สถานที่ตรัสรู้
  3. สถานที่ปลงอายุสังขาร
  4. สถานที่ปรินิพพาน
 50. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์?
  1. พระเจ้าโอกกากราช
  2. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
  3. พระเจ้าสีหหนุ
  4. พระเจ้าสุทโธทนะ

:: พุทธประวัติชั้นตรี ปี 45 ::

1 Comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

บุคคลหาได้ยาก ๒

 1. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย
  1. ศีล
  2. กตัญญูกตเวที
  3. สมาธิ
  4. บุญกิริยาวัตถุ
 2. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทนเรียกว่าอะไร?
  1. กตัญญู
  2. กตเวที
  3. กตัญญูกตเวที
  4. บุพพการี

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ธรรมอันทำให้งาม ๒

 1. ข้อใดเป็นคุณธรรมทำให้งาม?
  1. ขันติโสรัจจะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ถูกทุกข้อ
 2. “อาภรณ์แต่งกายแต่ใจแต่งด้วยธรรม”หมายถึงธรรมข้อใด?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. เมตตากรุณา
 3. ธรรมข้อใด ทำคนให้มีความงามโดยมิต้องเสริมแต่ง ?
  1. ขันติ โสรัจจะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. หิริ โอตตัปปะ
  4. เมตตา กรุณา
 4. ผู้งดงามทั้งนอกทั้งใน เพราะมีคุณธรรมข้อใด ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. ขันติ โสรัจจะ
  4. กตัญญู กตเวที

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ธรรมเป็นโลกบาล ๒

 1. ธรรมอะไร ควบคุมชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข
  1. ขันติ – โสรัจจะ
  2. หิริ – โอตตัปปะ
  3. สติ – สัมปชัญญะ
  4. กตัญญูกตเวที
 2. ธรรมในข้อใดเรียกว่าเทวธรรม?
  1. หิริโอตตัปปะ
  2. สติสัมปชัญญะ
  3. บุพพการีกตัญญูกตเวที
  4. ขันติโสรัจจะ
 3. ข้อใด เรียกว่าเทวธรรม ?
  1. สติ สัมปชัญญะ
  2. ขันติ โสรัจจะ
  3. หิริ โอตตัปปะ
  4. กตัญญู กตเวที
 4. ผู้มีเทวธรรม มีลักษณะอย่างไร ?
  1. ไม่ทำชั่วในที่ลับ
  2. ไม่ทำชั่วในที่แจ้ง
  3. ไม่ทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
  4. ไม่ทำชั่ว เพราะกลัวถูกประณาม
 5.  จะใช้ธรรมข้อใดคุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. ขันติโสรัจจะ
  3. บุพพการีกตัญญูกตเวที
  4. หิริโอตตัปปะ
 6. ข้อใด เป็นลักษณะของโอตตัปปะ ?
  1. ละอายความชั่ว
  2. กลัวถูกลงโทษ
  3. ละอายตนเอง
  4. กลัวผลของความชั่ว
 7. ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะขาดคุณธรรมข้อใด?
  1. หิริโอตตัปปะ
  2. ขันติโสรัจจะ
  3. สติสัมปชัญญะ
  4. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ธรรมมีอุปการะมาก ๒

 1. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. สติ สัมปชัญญะ
  3. กตัญญู กตเวที
  4. ขันติ โสรัจจะ
 2. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด
  1. หิริ – โอตตัปปะ
  2. สติปัฏฐาน
  3. สติ – สัมปชัญญะ
  4. อริยสัจ
 3. คนที่ทำพูดผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมอะไร?
  1. ธรรมที่เป็นโลกบาล
  2. ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล
  3. ธรรมที่มีอุปการะมาก
  4. ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิด
 4. สติควรใช้เวลาไหน?
  1. ขณะทำก่อนพูดก่อนคิด
  2. ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด
  3. ก่อนทำก่อนพูดขณะคิด
  4. ก่อนทำก่อนพูดหลังจากคิดแล้ว
 5. ธรรมข้อใดควบคุมมิให้คนทำผิดพลาด?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญญูกตเวที
 6. ธรรมข้อใดมีอุปมาดุจหางเสือเรือ?
  1. หิริ
  2. โอตตัปปะ
  3. สติ
  4. ขันติ
 7. ธรรมข้อใด อุดหนุนมิให้คนทำอะไรผิดพลาด ?
  1. หิริ โอตตัปปะ
  2. ขันติ โสรัจจะ
  3. กตัญญูกตเวที
  4. สติ สัมปชัญญะ
 8. ระลึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงาน เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?
  1. หิริ
  2. โอตตัปปะ
  3. สติ
  4. สัมปชัญญะ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ทิศ 6

 1. ต่อหน้ำสรรเสริญ ลับหลังนินทำ เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนดีแต่พูด
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 2. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนหัวประจบ
  3. คนดีแต่พูด
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 3. ห้ำมชั่ว แนะดี ชี้ทำงสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรมีอุปกำระ
  2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  3.  มิตรแนะประโยชน์
  4. มิตรมีควำมรักใคร่
 4.  มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้ำน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรมีอุปกำระ
  2. มิตรแนะประโยชน์
  3. มิตรปฏิรูป
  4. มิตรมีความรักใคร่
 5.  เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่ำงไร ?
  1. ตายแทนได้
  2. ตามใจทุกอย่ำง
  3. คอยเตือนสติ
  4. ไม่มีความลับต่อกัน
 6.  นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้ำชู้นอกใจ เป็นหน้ำที่ของใคร ?
  1. สามี
  2. ภรรยา
  3. นาย
  4. ครูอาจารย์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

อบายมุข

 1. ข้อใด คืออบายมุข “เหตุเครื่องฉิบหาย” ?
  1. ดื่มน้ำเมา เสพสิ่งเสพติด
  2. เที่ยวเตร่ ไม่ทำงาน
  3. เล่นการพนัน คบคนชั่ว
  4. ถูกทุกข้อ
 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดำยทรัพย์ เป็นโทษของอบำยมุขข้อใด ?
  1. ดื่มน้ำเมำ
  2. เที่ยวกลำงคืน
  3.  เที่ยวดูกำรละเล่น
  4. เล่นกำรพนัน
 3.  เกิดโรค ไม่รู้จักอำย ทอนกำลังสติปัญญำ ตรงกับข้อใด ?
  1. ดื่มน้ำเมำ
  2. เที่ยวกลำงคืน
  3. เที่ยวดูกำรละเล่น
  4.  เล่นพนัน
 4. ต่อหน้ำสรรเสริญ ลับหลังนินทำ เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนดีแต่พูด
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 5. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ?
  1. คนปอกลอก
  2. คนหัวประจบ
  3. คนดีแต่พูด
  4. คนชักชวนให้ฉิบหำย
 6. ห้ำมชั่ว แนะดี ชี้ทำงสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?
  1. มิตรมีอุปกำระ
  2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  3.  มิตรแนะประโยชน์
  4. มิตรมีควำมรักใคร่

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

ขันธ์ 5

 1. ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?
  1. นามกับรูป
  2. สัญญากับสังขาร
  3. นามกับสัญญา
  4. สังขารกับวิญญาณ
 2. กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ?
  1. สังขาร
  2. วิญญาณ
  3. ขันธ์
  4. สัญญา
 3. ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกว่าอะไรในอริยสัจ ๔ ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 4. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ?
  1. ทนได้ยาก
  2. เห็นได้ยาก
  3. รักษาได้ยาก
  4. ติดตามได้ยาก
 5. ทุกข์ในอริยสัจเกิดจากอะไร?
  1. กิเลส
  2. กรรม
  3. วิบาก
  4. ตัณหา
 6. ความรู้สึกในอารมณ์ว่า เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ เรียกว่าอะไร ?
  1. สัญญา
  2. เวทนา
  3. สังขาร
  4. วิญญำณ
 7. ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ?
  1. รูป กระทบตำ
  2. เสียง กระทบหู
  3. โผฏฐัพพะ กระทบกำย
  4. รูป กระทบกาย
 8. อายตนะภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. อารมณ์
  2. อินทรีย์
  3. วิญญำณ
  4. สัมผัส
 9. อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. อารมณ์
  2. อินทรีย์
  3. วิญญาณ
  4. สัมผัส
 10. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่ำอะไร ?
  1. ชิวหาวิญญาณ
  2. ชิวหาสัมผัส
  3. ฆานวิญญาณ
  4. ฆานสัมผัส
 11. ธาตุใด ทำหน้าที่ย่อยอาหาร ?
  1. ดิน
  2. น้ำ
  3. ลม
  4. ไฟ
 12. ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกข์ดับไปหมด ชื่อว่าอะไร ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 13. ตัณหา เป็นตัวชักพาให้เกิดอะไรขึ้น ?
  1. ความรัก
  2. ความสุข
  3. ความโกรธ
  4. ความทุกข์
 14. มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ตรงกับอริยสัจ ๔ ข้อใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 15. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?
  1. การรับรู้อารมณ์
  2. ความคิดปรุงแต่ง
  3. สิ่งที่มีใจครอง
  4. สิ่งที่มองเห็นได้
 16. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คืออะไร ?
  1. เห็นอริยสัจ
  2. เห็นอริยทรัพย์
  3. เห็นอริยสงฆ์
  4. เห็นอริยสาวก

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

พรหมวิหาร 4

 1. เมตตาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?
  1. ในยามปกติ
  2. เห็นเขาประสบทุกข์
  3. เห็นเขาได้ดีมีสุข
  4. เห็นเขารับผลกรรม
 2. เห็นคนทำความผิด อยากช่วย แต่ช่วยไม่ได้ควรใช้ธรรมข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 3. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีตรงกับข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 4. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 5. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

  1. พลอยยินดี

  2. คิดช่วยให้พ้นทุกข์

  3. ไม่ยินดียินร้าย
  4. ปรารถนาให้เป็นสุข

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: นาถกรณธรรม ::

 1. เศรษฐกิจพอเพียง ควรใช้นาถกรณธรรมข้อใดเป็นเครื่องนำ ?
  1. มีความรู้มาก
  2. ขยันทำงาน
  3. ยินดีตามมีตามได้
  4. รู้ทันเหตุการณ์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: สัปปุริสธรรม ::

 1. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม   ตรงกับข้อใด ?
  1. รู้จักตน
  2. รู้จักเลือกคน
  3. รู้จักประมาณ
  4.  รู้จักชุมชน
 2. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม  ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
  1. รู้จักตน
  2. รู้จักคน
  3. รู้จักประมาณ
  4. รู้จักกาล

 

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: ทิศ 6 ::

 1. ปุรัตถิมทิศ หมายถึงบุคคลในข้อใด ?
  1. บิดา มารดา
  2. ครู อาจารย์
  3. สมณพรำหมณ์
  4. มิตรสหาย
 2. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด ?
  1. ครูอาจารย์
  2. มารดาบิดา
  3. บุตรภรรยา
  4. มิตรสหาย
 3. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. จาคะ ความเสียสละ
  3. กตัญญู กตเวที
  4. หิริ โอตตัปปะ
 4. บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?
  1. ตั้งใจเรียน
  2. เชื่อฟัง
  3. ช่วยแบ่งเบาภาระ
  4. จัดการงานดี
 5. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?
  1. ตักบาตรประจำ
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์
  3. รู้จักทดแทนคุณ
  4. ขยันทำการงาน
 6. กตัญญูกตเวทีบุคคล ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ?
  1. อบายมุข
  2. นิวรณ์
  3. ความโกรธ
  4. ความตระหนี่
 7. บรรดาทิศทั้ง๖ ทิศเบื้องบน หมายถึงใคร ?
  1. มารดาบิดา
  2. ครูอาจารย์
  3. พระมหากษัตริย์
  4. สมณพราหมณ์
 8. หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือข้อใด ?
  1. บิณฑบาตร ทำพิธี
  2. เรียน ปฏิบัติ สอน
  3. อบรมกัมมัฏฐาน
  4. ช่วยเหลือสังคม
 9. พูระสงฆ์มีคุณอย่างไร ?
  1. สอนให้ร่ำรวย
  2. สอนให้ทำความดี
  3. สอนให้มีความสุข
  4.  สอนไม่ให้ตกนรก
 10. มิตรแท้มีลักษณะเช่นไร ?
  1. คล้อยตามเพื่อน
  2. เกรงใจเพื่อน
  3. เอาใจเพื่อน
  4. ตายแทนเพื่อน
 11.  ในทิศ ๖ ศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไร ?
  1. ดำรงวงศ์สกุล
  2. เลี้ยงท่ำนตอบ
  3. เชื่อฟังคำสอน
  4. ไม่ดูหมิ่น

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: อริยสัจ ::

 1. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์
  1. ความเกิด
  2. ตัณหา
  3. กรรม
  4. ความจน
 2. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร?
  1. กิเลส
  2. กรรม
  3. วิบาก
  4. ตัณหา
 3. บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ?
  1. ปัญญาสิกขา
  2. สีลสิกขา
  3. จิตตสิกขา
  4. ข้อ ก. และ ข. ถูกที่สุด
 4. ข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์ เรียกว่าอะไร ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 5. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 6. มรรคมีองค์ ๘ ย่อลงให้เหลือ ๓ ข้อใดถูกต้อง ?
  1. ศีล สมาธิ ปัญญา
  2. กุศล อกุศล อัพยากฤต
  3. สุข ทุกข์ อุเบกขา
  4. กาย วาจา ใจ
 7. ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ?
  1. อยากร่ำรวย
  2. อยากได้เงินเดือนสูง
  3. อยากเป็นนายก
  4. อยากพ้นจากหน้าที่
 8. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?
  1. อยากข้าว อยากน้ำ
  2. อยากมีคู่ครองใหม่
  3. อยากตาย
  4. ไม่อยากเป็นอะไรเลย
 9. ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. เป็นทั้ง ๒ อย่าง
  4. ไม่เป็นทั้ง ๒ อย่าง
 10. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าอะไร ?
  1. ชิวหาวิญณาณ
  2. ชิวหาสัมผัส
  3. ฆานวิญญาณ
  4. ฆานสัมผัส

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: โลกธรรม ::

 1. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
  1. ธรรมรักษาโรค
  2. ธรรมเหนือโลก
  3. ธรรมที่อยู่คู่โลก
  4. ธรรมที่สร้างโลก
 2. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร?

  1. หาทางนินทาตอบ

  2. ถือว่าเป็นเรื่องธรรม

  3. ทำเป็นไม่สนใจ

  4. พยายามปรับปรุงตนเอง

 3. เมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ควรทำอย่าไร ?
  1. ไม่ยินดียินร้าย
  2. ไม่หลงระเริง
  3. ไม่มัวเมา
  4. ไม่เพลิดเพลิน
 4. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
  1.  ธรรมรักษาโลก
  2. ธรรมเหนือโลก
  3. ธรรมที่อยู่คู่โลก
  4. ธรรมที่สร้างโลก
 5. โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?
  1. ข้าราชการ
  2. คนใช้แรงงาน
  3. คนค้าขาย
  4. คนทุกคน
 6. โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?
  1. มีลาภ
  2. มียศ
  3. มีสุข
  4. มีทุกข์
 7. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?
  1. หาทางนินทาตอบ
  2. ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
  3. ทำเป็นไม่สนใจ
  4. พยายามปรับปรุงตัวเอง
 8. เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ?
  1. ยินดีในสิ่งที่ดี
  2. ไม่ยอมรับสิ่งร้าย
  3. รู้เท่าทันตามจริง
  4. ยอมรับทั้งดีทั้งร้าย
 9. “มีลาภ เสื่อมลาภ มีสุข มีทุกข์ ……” เรียกว่าอะไร ?
  1.  โลกธรรม
  2. สัปปุริสธรรม
  3. วุฒิธรรม
  4. อิทธิบาทธรรม
 10. จากข้อ ๙ เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ควรทำในใจอย่างไร ?
  1. ชื่นชมให้สมที่รอคอย
  2. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
  3. พิจารณาว่าเป็นทุกข์
  4. ไม่ยินดียินร้าย
 11. เมื่อประสบโลกธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?
  1.  แสวงหาความถูกต้อง
  2. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
  3. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
  4. อ่านหนังสือธรรมะ
 12. ข้อใด เป็นอิฏฐารมณ์ทั้งหมด ?
  1. ลาภ เสื่อมลาภ สุข ทุกข์
  2. ยศ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
  3. สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา
  4. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
 13. มียศแล้ว กลับเสื่อมยศ ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  1. แสวงหาความถูกต้อง
  2. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
  3. ทำพิธีสเดาะเคราะห์
  4. อ่านหนังสือธรรมะ
 14. เมื่อถูกคนอื่นนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  1. ควรโต้ตอบ
  2. ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น

  3. หนีไปที่อื่นเสีย

  4. อย่ายินดียินร้าย

 15. เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ?
  1. สติปัฏฐาน
  2. โลกธรรม
  3. อริยสัจ
  4. สัปปุริสธรรม
 16. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ?
  1. อภิรมย์
  2. อิฏฐารมณ์
  3. อนิฏฐำรมณ์
  4. กุศล

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::

:: บุญกริยาวัตถุ ::

 1. บุญกิริยาวัตถุอย่างเต็มมีกี่ข้อ
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10
 2. บุญกิริยาวัตถุ โดยย่อคือข้อใด
  1. ทาน ศีล ธัมมเทสนา
  2. ทาน ศีล อปจายนะ
  3. ทาน ศีล ภาวนา
  4. ศีล ภาวนา ปัตติทานะ
 3. ข้อใดไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุ
  1. ทิฏฐุชุกัมม์
  2. ขันติ
  3. ทาน
  4. ปัตติทานะ
 4. อยากสวยงามต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. ฟังธรรม
 5. ข้อใดจัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ
  1. ความสุข
  2. ความยินดี
  3. ความสงบ
  4. ความปิติ
 6. ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำ ควรประพฤติธรรมใด
  1. บริจาคทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. สำรวมอินทรีย์
 7. ความเชื่อใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกัมม์
  1. เชื่อตามตำรา
  2. เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง
  3. เชื่อในสิ่งที่พบเห็น
  4. เชื่อมันในตนเอง
 8. ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรจัดเป็นบุญ
  1. ความสุขกาย สุขใจ
  2. การได้ไปสวรรค์
  3. ความร่ำรวย
  4. ความมีเกียรติ
 9. ข้อใดเป็นการทำบุญทางวาจา
  1. ดูรายการธรรมทางทีวี
  2. พูดเพื่อเอาตัวรอด
  3. ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
  4. บอกทางแก่คนหลงทาง
 10. การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ข้อใด
  1. ภาวนามัย
  2. อปจายนมัย
  3. เวยยาวัจจมัย
  4. ปัตติทานมัย
 11. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าบุญ
  1. ชำระกิเลส
  2. ตัดกรรม
  3. การฝึกตน
  4. กำจัดภัย
 12. ข้อใดไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม
  1. ได้ความเพลิดเพลิน
  2. ได้ฟังเรื่องใหม่ๆ
  3. มีจิตใจผ่องใส
  4. บรรเทาความสงสัย
 13. การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. อปจายนมัย
 14. บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ ตรงกับข้อใด
  1. อปาจยนมัย
  2. เวยยาวัจจมัย
  3. ธัมมเทสนามัย
  4. ธัมมัสสวนมัย
 15. การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. ภาวนา
  4. ปัญญา
 16. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม
  1. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
  2. บุญบาปไม่มี
  3. พ่อแม่ไม่มีคุณ
  4. ดีเองชั่วเอง
 17. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คืออะไร ?
  1.  เห็นอริยสัจ
  2. เห็นอริยทรัพย์
  3. เห็นอริยสงฆ์
  4. เห็นอริยสาวก
 18. ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. ถูกทุกข้อ
 19. อย่างไร ชื่อว่าไม่รอกินบุญเก่า
  1. เก็บสมบัติไว้มากๆ
  2. ส่งลูกเรียนสูงๆ
  3. หมั่นบริจาค
  4. เป็นพลเมืองดี
 20. การทำบุญข้อใด ลงทุนน้อย แต่กลับได้บุญมาก
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ข้อ ข และค ถูก
 21. ข้อใดไม่ใช่ภาวนามัย
  1. แผ่เมตตา
  2. ปล่อยสัตว์
  3. ไหว้พระสวดมนต์
  4. ตั้งใจฟังเทศน์
 22. การทำบุญบริจาคทาน จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 23. ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏเกณฑ์ของสังคม จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ข้อ ก และ ค ถูก
 24. การฟังธรรมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 25. ความเจริญแห่งชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร
  1. เรียนเก่งจบชั้นสูงๆ
  2. ประพฤติปฏิบัติดี
  3. เจริญภาวนา
  4. เสริมดวงชะตา
 26. ผู้มีเมตตาดี ไม่มีเวรภัยแก่ใคร ไม่มักโกรธ เพราะทำบุญอะไร
  1. ให้ทาน
  2. รักษาศีล
  3. เจริญภาวนา
  4. วางอุเบกขา
 27. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกว่าอะไร ?
  1. บุญกิริยา
  2. บุญวัตถุ
  3. สังคหวัตถุ
  4. บุญกิริยาวัตถุ
 28. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4.  ธัมมเทสนามัย
 29. คนมีบุญ คือคนเช่นไร ?
  1. มีลาภ มียศ
  2. มีคนสรรเสริญ
  3. ไม่มีคนนินทา
  4. สุขกาย สุขใจ
 30. ศีล ย่อมควบคุมอะไรไว้ได้ ?
  1. กาย ใจ
  2. วาจา ใจ
  3. กาย วาจา ใจ
  4. กาย วาจา
 31. การฟังเทศน์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. ศีลมัย
  3. ภาวนามัย  
  4. อนุโมทนามัย
 32. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ จัดเป็นการทำบุญประเภทใด ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ
 33. ทาน ศีล ภาวนา ท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญอะไรเป็นตัวบุญ ?
  1. ความร่ำรวย
  2. ความสุขกาย สุขใจ
  3. ความมีเกียรติ
  4. การได้ไปสวรรค์
 34. บุญกิริยาวัตถุข้อใด สามารถกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ได้
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ภาวนามัย
  4. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบหลักธรรม ::