Category Archives: :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: o-net พุทธ ปี 55 ::

 1. พรหมจารีตามหลักอาศรมสี่ ของศาสนาฮินดูหมายถึงวัยในข้อใด
  1. วัยเริ่มถือกำเนิดในครรภ์
  2. วัยศึกษาเล่าเรียน
  3. วัยทำงานสร้างครอบครัว
  4. วัยออกบวชปฏิบัติธรรมในป่า
 2. พิธีกรรมใดที่มีความมุ่งหมายให้เลือดเนื้อของชาวคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซู
  1. พิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป
  3. พิธีศีลกำลัง
  4. พิธีศีลบวช
 3. ซะกาต หมายความว่าอย่างไร
  1. การถือศีลอด
  2. การปฏิญาณตนต่อพระเจ้า
  3. การไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ
  4. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติ
 4. เสาอโศก อันเป็นเครื่องแสดงสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองใด ประเทศใด
  1. กุสินารา เนปาล
  2. ลุมพินี เนปาล
  3. พุทธคยา อินเดีย
  4. สารนาถ อินเดีย
 5. ครอบครัวของผู้ใดใช้หลักฆราวาสธรรม
  1. ชัชชัยและชมดาว :สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
  2. พิเศษ และเพ็ญพร :ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
  3. วิรุฒน์และวิชชุดา : ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  4. กฤช และกิ่งแก้ว : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
 6. วจีทุจริต มีความหมายตรงกับบุคคลในข้อใด
  1. น้ำจิต เล่นการพนันเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว
  2. น้ำค้าง นำเสื้อผ้าที่มีตำหนิขายปะปนกับเสื้อผ้าที่ดี
  3. น้ำพุ บอกแม่ว่าจะไปทำรายงานที่โรงเรียนแต่หนีไปเที่ยว
  4. น้ำฝน ชอบเลี้ยงแมวแต่ไม่ดูแลปล่อยให้อดอยาก
 7. การปฏิบัติของชาวพุทธในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ส้มแก้วยกถาดอาหารขึ้นเหนือศีรษะ ถอดรองเท้า ก่อนตักบาตร
  2. สาลีไหว้พ่อ แม่ก่อนออกจากบ้านทุกวัน แม้ไม่ได้ไปโรงเรียน
  3. ปุยฝ้าย ตั้งใจรับอุโบสถศีลก่อน แล้วจึงไปกินเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนในตอนเย็น
  4. เม็ดขนุน กรวดน้ำด้วยตนเอง หลังจากถวายสังฆทานที่สำนักสงฆ์
 8. ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวันมีหลายประการ ข้อใดมีส่วนน้อยที่สุด
  1. ช่วยให้หายจากโรคภัยทั้งปวง
  2. ช่วยให้มีสติไม่หลงลืมง่าย
  3. ช่วยมิให้วิตกถึงอดีต
  4. ช่วยมิให้กังวลต่ออนาคต
 9. องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันสำคัญทางศาสนาวันใดเป็นวันสำคัญสากล
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันมาฆบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฐมีบูชา
 10. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน เกี่ยวข้องกับพุทธสาวกพรือพุทธสาวิกาท่านใด
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอชาติศัตรู
  3. พระนางปชาบดี
  4. นางวิสาขา

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ศาสนา ปี 60 ::

 1. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระสิทธัตถะ กระทำไปเพื่อความมุ่งหมายในข้อใด
  1. เพื่อสร้างกำลังใจให้มั่นคง
  2. เพื่อปีกพระองค์ไปพำนักในป่า
  3. เพื่อเปรียบเทียบการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆ
  4. เพื่อความหลุดพ้นตามความเชื่อของนักบวชในยุคนั้น
 2. นักบวชกลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า คือกลุ่มใด
  1. อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย
  2. พระยสะและสหาย
  3. ชฏิล 3 พี่น้อง
  4. ปัญจวัคคีย์
 3. การทนอยู่ได้ยาก ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ หมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์
  2. ขันติ
  3. นิโรธ
  4. อุเบกขา
 4. ศีล เกี่ยวข้องกับเรื่องใดโดยตรง
  1. การฝึกใจให้มีสมาธิ
  2. การฝึกกาย วาจาให้มีวินัย
  3. การรู้เท่าทันความจริงของชีวิต
  4. การสร้างปัญญาให้เฉลี่ยวฉลาด
 5. การกระทำใดไม่เหมาะสมในการไปร่วมพิธีกรรมของศาสนาอื่น
  1. ให้ความเคารพสถานที่และกิจกรรม
  2. พูดจาซักถามข้อสงสัยขณะร่วมพิธี
  3. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อน
  4. สำรวมระหว่างเข้าร่วมพิธี
 6. การปฏิบัติของพระสงฆ์ข้อใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากที่สุด
  1. ปฏิบัติตามอริยมรรค
  2. ปฏิบัติธรรมตามลำพัง
  3. จำพรรษาในเขตชนบท
  4. ศึกษาพระไตรปิฏกจนแตกฉาน
 7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับความเพียรชอบ
  1. เพียรรักษาความดี
  2. เพียรกระทำตามที่ตนเชื่อ
  3. เพียรหลีกเลี่ยงจากความเสื่อม
  4. เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
 8. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากฐิน
  1. เพื่อใช้ในการธุดงค์
  2. ภิกษุจะได้เปลี่ยนจีวรที่เก่าขาด
  3. เป็นโอกาสที่ภิกษุจะได้แสดงธรรม
  4. เพื่อสร้างความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
 9. การตักบาตรทำให้เกิดผลดี่ต่อตัวเรามากที่สุดในข้อใด
  1. เพื่อลดความตระหนี่
  2. เพื่อขอพรให้เกิดความสำเร็จ
  3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  4. เพื่อให้เกิดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ปลายภาค

 1. วันใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 3 ในประเทศอินเดียมากที่สุด
  1. วัดโปยน
  2. วัดพุทธคยา
  3. วัดพุทธประทีป
  4. วัดอโศการาม
  5. ข้อใดคือสภาพปัจจ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ชาวพุทธที่ดี

 1. ข้อใดคือลักษณะของพุทธศาสนิกชนทีดี
  1. ตรวจดวงชะตาราศีเพื่อความไม่ประมาท
  2. ศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ โดยไม่หยุดนิ่ง
  3. สวดมนต์อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
  4. นุ่งขาวห่มขาวให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธ
 2. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ผิด
  1. พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ทางละกิเลสได้
  2. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุมีผล
  3. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนปัญญามองเห็นสัจธรรม
  4. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนสันโดษไม่ขวนขวายในการงาน
 3. หลักฐานยืนยันว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรปรากฏอยู่ในเรื่องใด
  1. มงคลสูตร
  2. กาลามสูตร
  3. สิงคาลกสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 4. คำสอนใดของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันว่าพุทธศาสนิกชนต้องเป็นผู้ก้าวทันโลก
  1. รักมากทุกข์มาก
  2. เวไนยสัตว์มีจำนวนมาก
  3. การจะได้เกิดเป็นคนนั้นยาก
  4. ธรรมเหล่าใดย่อมเกิดแต่เหตุ
 5. หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีมากมายแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ปฏิบัติอย่างย่อคือปฏิบัติอย่างไร
  1. เกิด แก่ เจ็บ ตาย
  2. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  4. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้สงบ
 6. ข้อใดจัดเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยเฉพาะ
  1. การอุปสมบท
  2. การทอดกฐิน
  3. การทอดผ้าป่า
  4. การสวดปาติโมกข์
 7. ข้อใด ไม่จัดเป็น พิธีกรรมที่เกียวข้องกับการดำเนินชีวิต
  1. ขึ้นบ้านใหม่
  2. งานทอดผ้าป่า
  3. งานมงคลสมรส
  4. การทำบุญโกนจุก
 8. ข้อใด ไม่จัดเป็น พิธีกรรมของคฤหัสถ์
  1. พิธีศพ
  2. อุปสมบท
  3. ทอดกฐิน
  4. ออกพรรษา
 9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เหตุผลจำเป็นที่ต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. เพื่อการธำรงไว้ซึ่งพิธีกรรม
  2. เพื่อความถูกต้องของพิธีกรรม
  3. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม
  4. เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ทำเป็นแบบอย่าง
 10. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีที่สุด คือการปฏิบัติอย่างไร
  1. ซื้อพระไตรปิฏกถวายวัด
  2. การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ
  3. นำพระเครื่องมาห้อยคอเป็นประจำ
  4. ลงมือปฏิบัติธรรมพื่อให้เป็นแบบอย่าง
 11. ข้อใดคือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กระทำได้อย่างกว้างขวางที่สุด
  1. บรรยายธรรมทางวิทยุ
  2. เขียนบทความลงในวารสาร
  3. บรรยายธรรมตามสถานศึกษา
  4. เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
 12. บุคคลในอาชีพใดน่าจะเป็นแนวร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างขวางที่สุด
  1. ครู
  2. แพทย์
  3. วิศวกร
  4. นักร้อง-นักแสดง
 13. ข้อใดจัดเป็นศาสนสมบัติ
  1. โบสถ์
  2. เจดีย์
  3. บริเวณวัด
  4. ต้นไม้ในวัด
 14. พระพุทธศาสนามีสิ่งใดเป็นสิ่งสักการะสูงสุด
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 15. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนามีหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. พิธีกรรมและศาสนสถาน
  2. พระศาสดาและหลักธรรม
  3. พุทธสาวกและกฏข้อบังคับ
  4. ชมรมและสมาคมพระพุทธศาสนา
 16. พระภิกษุสงฆ์รูปใดที่ควรแก่การปกป้องและให้ความเคารพนับถือ
  1. พระสงฆ์ที่นั่งทางในใบ้หวย
  2. พระสงฆ์ที่รับสะเดาะเคราะห์
  3. พระสงฆ์ที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
  4. พระสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
 17. ข้อใดคือวิธีการปกป้องพระธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. ซื้อตู้พระไตรปิฏกให้วัด
  2. ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  3. พระสงฆ์ที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
  4. พระสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
 18. ข้อใดคือวิธีการปกป้องพระธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. ซื้อตู้พระไตรปิฏกให้วัด
  2. ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  3. จัดหาหนังสือธรรมะให้เต็มตู้ที่บ้าน
  4. ไม่ให้หนังสือธรรมะแก่คนนอกศาสนาอ่อน
 19. คำว่า อุบาสก และอุบาสิกา หมายความว่าอย่างไร
  1. พุทธศาสนิกชน
  2. ผู้สนใจในพระรัตนตรัย
  3. ผู้ที่อยู่ใกล้พระรัตนตรัย
  4. ผู้มีความพอใจในพระรัตนตรัย
 20. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนได้ดีที่สุด
  1. หมั่นไปวัดบ่อยๆ
  2. ศึกษาหลักธรรมโดยละเอียด
  3. สั่งสอนหลักธรรมโดยละเอียด
  4. ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด
 21. ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
  1. หมั่นไปวัดฟังธรรม จำศีล
  2. เสื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของสงฆ์
  3. ขวนขวายทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน
  4. ถูกทุกข้อ
 22. การมีความรู้ทางวิชาชีพที่ดีมีส่วนช่วยในการทำหน้าทีของชาวพุทธที่ดีอย่างไร
  1. ทำให้มีความรู้ทันโลก
  2. ทำให้ประกอบอาชีพที่ทุจริต
  3. ทำให้มีโอกาสและมีฐานะร่ำรวยขึ้น
  4. ทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
 23. การเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ ส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ทำให้พระสงฆืได้ปฏิบัติธรรม
  2. ทำให้วัดมีทุนทรัพย์ในการสับสนุนกิจการของพระสงฆ์
  3. ทำให้มีการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา
  4. ทำให้จำนวนของพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น
 24. บุคคลใดชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ที่สุด
  1. นฤมลนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ
  2. มารศรีชอบไปวัดเพราะเงียบสงบเย็นสบายดี
  3. อรอุมาเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเมื่ออายุมากขึ้น
  4. จันทิรายอมรับว่าพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันยิ่งใหญ่
 25. อุบาสกอุบาสิกาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
  1. ทำบุญตักบาตรเป็นนิจศีล
  2. หมั่นไปฟังธรรมด้วยจิตเป็นกุศล
  3. เสื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์เท่าเที่ยมกัน
  4. หมั่นไปพบพระสงฆ์เพื่อให้ท่านปัดเป่าให้พ้นเคราะห์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ภาษาบาลี

 1. ภาษาบาลีคือภาษาในข้อใด
  1. ภาษาขอม
  2. ภาษามาคธี
  3. ภาษาสิงหล
  4. ภาษาเทวนาครี
 2. ข้อใดให้ความหมายของภาษาบาลีถูกตอ้ง
  1. ภาษาที่คนทั่วโลกรู้จัก
  2. ภาษาที่พระสงฆ์นำมาสวดมนต์
  3. ภาษาที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้
  4. ภาษาที่พระสงฆ์ใชเรียนหนังสือ
 3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาบาลีแบบไทยและแบบบาลี
  1. การเขียนแบบไทยรูปสระอะจะปรากฏชัดเจน
  2. ใช้ตัวพยัญชนะและสระในภาษาไทยเหมือนกัน
  3. การเขียนแบบบาลีจะมีเครื่องหมายพินทุและนิคหิต
  4. ถูกทุกข้อ
 4. เครืองหมาย (ํ  ํ ) เรียกว่าอะไร
  1. พินทุ
  2. พิทุอิ
  3. อิงนิคหิต
  4. อังนิคหิต
 5. พุทฺธํ ธมฺมํง เครื่องหมายที่อยู่บนพยัญชนะเรียกว่าอะไร
  1. อัง
  2. พินทุ
  3. นิคหิต
  4. วิสรรชนีย์
 6. คำในข้อใดอ่านออกเสียงควบกล้ำ
  1. เสยฺโย
  2. ภควโต
  3. สงฺฆญฺจ
  4. สฺวากฺขาโต
 7. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตรงกับภาษาบาลีข้อใด
  1. พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
  2. พุทฺธัง สรณั คัจฉามิ
  3. พุทฺธํ สะระณัง คจฺฉามิ
  4. พุทธัง สระณัง คจฉามิ
 8. คำว่า เวรมณี อ่านอย่างไร
  1. เว-ร-ม-ณี
  2. เวร-ระ-มณี
  3. เว-ระ-ม-นี
  4. เว-ระ-มะ-นี
 9. สัมมาสัมพุทโธ เขียนเป็นภาษาบาลีได้อย่างไร
  1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  2. สมฺมาสฺมพุทฺโธ
  3. สมฺมาสมพุทโธ
  4. สัมมาสมฺพุทโธ
 10. พิธีบรรพชาหมายถึงข้อใด
  1. การลาสิกขา
  2. การบวชสามเณร
  3. การบวชพระภิกษุ
  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 11. พิธีอุปสมบท คือพิธีในข้อใด
  1. การลาสิกขา
  2. การบวชสามเณร
  3. การบวชพระภิกษุ
  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 12. สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ อ่านว่าอย่างไร
  1. สุ-จิน-ปริ-นิบ-ดุ-ตำ-ปิ
  2. สุ-จิ-ระ-ปะ-นิบ-พุ-ตม-ปิ
  3. สุ-จิ-ระ-ปะ-ริ-นิบ-พุ-ตำ-ปิ
  4. สุ-จิร-ปะ-ริบ-นิพ-พุ-ตม-ปิ
 13. อะหัง ภันเต สะระณะสีลัง ยาจามิ เขียนสะกดแบบบาลอย่างไร
  1. อหภนฺเต สรณสีลํ ยาจามิ
  2. อหํ ภนฺเต สรณสีลํ ยาจามิ
  3. อะหํ ภนฺเต สรณสีลํ ยาจามิ
  4. อะหัง ภันเตสะระณังสีล ยาจามิ
 14. อะพรัหมะ จะริยา เวระมะณี เขียนสะกดแบบภาษาบาลีอย่างไร
  1. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
  2. อพรหฺมจริยา เวระมณี
  3. อพฺรหมฺา จริยา เวรมณี
  4. อัพรัหมา จริยา เวระมณี
 15. อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ เขียนสะกดแบบบาลีอย่างไร
  1. อุปัชฌาโย เมภนฺเต โหหิ
  2. อุปชฺฌาโย เม ภันเต โหหิ
  3. อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ
  4. อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ
 16. สงฺฆมฺภนฺเต อุปสมุปทํ ยาจามิ อ่านว่าอย่างไร
  1. สัง-คำ-พัน-อุป-สำ-ปทัง-ยาจามิ
  2. สง-คำ-พัน-เต-อุบ-สำ-ปทัง-ยาจามิ
  3. สัง-คะ-มัง-พัน-เต-อุบ-สม-ปท-ยาจามิ
  4. สัง-คำ-พัน-เต-อุ-ปะ-สำ-ปะ-ทัง-ยา-จา-มิ
 17. นยํ นยติ เมธาวี แปลว่าอย่างไร
  1. ควรแนะแนำสิ่งใดให้นักปราชญ์
  2. นักปราชญ์แนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ
  3. นักปราชญ์เป็นบุคคลที่ควรแนะนำ
  4. แนะนำนักปราชญ์ให้ผู้ที่ควรแนะนำ
 18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเมธาวี
  1. เป็นผู้มีปัญญา
  2. เป็นผู้รอบรู้ทุกด้าน
  3. เป็นผู้ไม่ฝักใฝ่สิ่งใด
  4. เป็นผู้หลีกหนีความชั่ว
 19. ข้อใดมีความหมาย วิธีการแสวงหาปัญญา
  1. สุตมยปัญญา
  2. จินตามยปัญญา
  3. ภาวนามยปัญญา
  4. สมบูรณมยปัญญา
 20. ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ปัญญาหรือจะสู้ทรัพย์
  2. ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
  3. ปัญญาเป็นสิ่งสร้างขึ้นได้
  4. ปัญญาประเสริฐกว่ารูปสวย
 21. ข้อใดไม่ใช่การสร้างความดีของสมชาย
  1. ช่วยอธิบายการบ้านให้เด็กข้างบ้าน
  2. พาน้องไปสอนให้เล่นบิลเลียนที่สโมสร
  3. อ่านหนังสือให้ความรู้ตัวอย่างในยามว่าง
  4. ทำงานบ้านที่แม่มอบหมายให้ด้วยความเต็มใจ
 22. ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างความดีของสมชาย
  1. ช่วยอธิบายการบ้านให้เด็กข้างบ้าน
  2. พาน้องไปสอนให้เล่นบิลเลียดที่สโมสร
  3. อ่านหนังสือให้ความรู้ตัวเองในยามว่าง
  4. ทำงานบ้านที่แม่มอบหมายให้ด้วยความเต็มใจ
 23. คนที่มีความสามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมใด
  1. ศีล
  2. จาคะ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 24. ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
  1. ปัญญาเกิดจากกระบวนการคิด
  2. ปัญญาเกิดจากกระบวนการฟัง
  3. ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาอบรม
  4. ถูกทุกข้อ
 25. คนเราส่วนมากหาทรัพย์มาได้ แต่ไม่สามารถที่จะตั้งตัวหรือมีหลักฐานมั่นคงได้เนื่องจากสาเหตุใด
  1. รายได้ต่ำรสนิยมสูง
  2. เศรษฐกิจค่าครองชีพสูง
  3. ไม่ใช่จ่ายทรัพย์ด้วยปัญญา
  4. ไม่มีโอกาสสะสมทรัพย์
 26. พุทธศาสนิกชนประเภทใดที่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยมากที่สุด
  1. นับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ
  2. ปฏิบัติตามบุคคลที่เชื่อว่าจะพาไปสู่นิพพาน
  3. ศรัทธาต่อคำสอนของพระเกจิอาจารย์ที่ตนนับถือ
  4. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
 27. ข้อใดคือความหมายของกรรมวาจาจารย์
  1. ผู้แสวงบุญ
  2. นักบวชนอกพระพุทธศาสนา
  3. ผู้ท่องเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนธรรมะ
  4. ผู้สวดให้พระสงฆ์ยอมรับบุคคลไว้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
 28. ข้อใดเป็นความผิดของพระภิกษุถึงขั้นต้องอยู่ปริวาสกรรม
  1. อาบัติปาราชิก
  2. อาบัติปาจิตติย์
  3. อาบัติถุลลัจจัย
  4. อาบัติสังฆาทิเสส
 29. ข้อใดเป็นความผิดของพระภิกษุที่ถึงขั้นปาราชิก
  1. ภิกษุเสพเมถุน
  2. ภิกษุสะสมอาหาร
  3. ภิกษุฉันอาหารยามวิกาล
  4. ภิกษุรับนิมนต์โดย
 30. ข้อใดแปลว่า ผู้ปูนั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  1. สีมา
  2. จาริก
  3. อังสะ
  4. นิสีทนะ
 31. เขตกำหนดที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมร่วมกันตามวินัยบัญญัติเรียกว่าอะไร
  1. สีมา
  2. สังขาร
  3. วิชชา
  4. เสนาสนะ
 32. ข้อใดเป็นประโยชน์ของปัญญาในระดับสูง
  1. แก้ปัญหาชีวิตได้
  2. มีหน้าที่การงานสูงขึ้น
  3. มีคนรักและนับถือมาก
  4. มีอาชีพสุจริตและร่ำรวยมาก

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

วันธรรมสวนะ

 1. งานฌาปนกิจศพจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับงานมงคล
  1. นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคู่
  2. งานมงคลสมรสนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคู่
  3. ต้องย้ำเตือนพระสงฆ์ก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 3 วัน
  4. ต้องนัดหมายเรื่องการกำหนดรับส่งพระสงฆ์ด้วย
 4. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา
  1. ต้องจุดเล่มซ้ายมือก่อน
  2. ในงานมงคลสมรส คู่บ่าวสาวจุดเทียนคนละเล่ม
  3. เป็นการจุดเพิ่มบูชาพระรัตนตรัย
  4. เจ้าภาพนิยมให้ผู้อื่นจุดแทน
 5. พระสงฆ์จะเริ่มเจริญบทมงคลสูตรในขั้นตอนใดในการทำบุญงานมงคล
  1. การกลา่วคำบูชาพระรัตนตรัย
  2. การสมาทานศีล
  3. การอาราธนาพระปริตร
  4. การจุดเทียนน้ำมนต์
 6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบโต๊ะหมู่บูชา
  1. พระพุทธรูป
  2. กระถางธูป
  3. เชิงเทียน
  4. คนโทกรวดน้ำ
 7. อาหารในข้อใดสามารถถวายเป็นภัตตาหารแด่พระสงฆ์ได้
  1. ต้มยำลูกม้า
  2. เสือร้องไห้
  3. สุนัขผัดพริกอ่อน
  4. งูทอดกระเทียม
 8. วันจาตุรงคสันติบาต ตรงกับวันสำคัญวันใด
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อาสาฬหบูชา
  4. อัฏฐมีบูชา
 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปีอธิกมาส
  1. วันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
  2. วันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
  3. ปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหน
  4. ปีนั้นจะไม่มีเดือน 9 
 10. วันสำคัญวันใดได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 11. ข้อใดคือความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา
  1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงฟื้นคืนชีพจากปรินิพพาน
  3. เป็นวันถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธเจ้า
  4. เป็นวันออกผนวชของพระพุทธเจ้า
 12. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาแก่ใครในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
  3. พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. พระนางสิริมหามายา
 13. ข้อใดคือไม่ใช่เหตุผลหลักในการจัดตั้งวันเข้าพรรษา
  1. การเดินทางของพระสงฆ์ในฤดูฝนเป็นไปอย่างยากลำบาก
  2. พระภิกษุมักเหยียบย่ำพืชผลไร่นาเสียหาย
  3. ต้องการให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง
  4. เพื่อสร้างความสะดวกแก่ชาวบ้านในการทำบุญ
 14. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในผ้าไตรจีวร
  1. ผ้าสังฆาฏิ
  2. ผ้าอาบน้ำฝน
  3. ผ้าอุตราสงค์
  4. ผ้าอันตราวาสก
 15. พิธีปวารณาเกี่ยวข้องกับวันสำคัญวันใดมากที่สุด
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันเทโวโรหณะ
  4. วันธรรมสวนะ
 16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ
  1. ตอนเช้าทำบุญด้วยการตักบาตร
  2. ตอนกลางวันหาโอกาสฟังธรรม
  3. ตอนเย็นหาโอกาสสวดมนต์ นั่งสมาธิ
  4. ตอนค่ำหาโอกาสพบปะเจรจากับพระสงฆ์ที่กุฏิ
 17. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฟังธรรม
  1. ได้ฟังในเรื่องที่ไม่เคยฟัง
  2. จิตใจผ่องใส
  3. เพิ่มเรื่องราวน่าสงสัย ชวนหาคำตอบให้ตนเอง
  4. ทำความคิดเห็นของตนเองให้ถูกต้อง
 18. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งที่นิยมถวายในวันเข้าพรรษา
  1. รองเท้า
  2. เทียนพรรษา
  3. ผ้าอาบน้ำฝน
  4. เครื่องไทยธรรม
 19. พระสงฆ์จะกล่าวคำว่า ยะถา วาริวะหา.. ในขั้นตอนใดในการทำบุญ
  1. การสมาทานศีล
  2. การถวายไทยธรรม
  3. การประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  4. การกรวดน้ำ
 20. เมธาวี สามารถดำเนินพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้อย่างถูกต้องทุกประการ แสดงว่าเมธาวีมีความรู้ด้านใดเป็นอย่างดี
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

การบริหารจิต

 1. ข้อใดคือความหมายของการบริหารจิต
  1. การทำจิตให้สงบไม่ฟุ่งซ่าน
  2. การทำจิตใจให้สงบยิ่งๆ ขึ้น
  3. การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิจนพัฒนาเป็นปัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 2. ข้อใดคือความหมายของสมาธิ
  1. ความสงบ
  2. ความเงียบ
  3. ความสดชื่น
  4. ความตั้งมั่นแห่งจิต
 3. ขณิกสมาธิ หมายถึงสมาธิข้อใด
  1. สมาธิดิ่งนิ่ง
  2. สมาธิชั่วขณะ
  3. สมาธิมั่นคง
  4. สมาธิอันแน่วแน่
 4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของจิต
  1. อารมณ์
  2. วิญญาณ
  3. นามธรรม
  4. ความรู้สึกนึกคิด
 5. ข้อใดจัดอยู่ในขั้นตอนการเตรียมสภาพจิตใจก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิ
  1. ไม่รับประทานอาหารก่อนฝึก
  2. หัดนับตัวเลขให้คล่อง
  3. ตัดอารมณ์ความกังวงต่างๆ
  4. ศึกษาหลักธรรมต่างๆ โดยการท่องจำให้แม่น
 6. ข้อใดหมายถึงการฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ออก
  1. สีลานุสติ
  2. กายคตาสติ
  3. จาคานุสติ
  4. อานาปานสติ
 7. การฝึกสมาธิสิ่งที่ขาดไม่ได้ขณะปฏิบัติคืออะไร
  1. สติ
  2. นั่งหลับตา
  3. นั่งขัดสมาธิ
  4. ภาวนาพุท-โธ
 8. จิตที่ฝึกจนได้สมาธิแล้วจะเกิดอะไร
  1. ศีล
  2. ปัญญา
  3. กรุณา
  4. เมตตา
 9. การเจริญอานาปานสติ สติต้องตั้งอยู่ที่ใด
  1. ที่ปลายจมูก
  2. คำภาวนาพุท-โธ
  3. ที่ใดก็ได้ขอให้รู้ตัว
  4. ที่ลมหายใจเข้า-ออก
 10. การนั่งสมาธิตามหลักอานาปานสติ มีวิธีการอย่างไร
  1. นั่งหลับตาแล้วสวดมนต์
  2. นั่งปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ
  3. นั่งด้วยการบังคับจิตให้สงบ
  4. นั่งด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก
 11. การแผ่เมตตาหลังการฝึกสมาธิมีประโยชน์อย่างไร
  1. บรรเทาอาการเมื่อยล้า
  2. ทำให้จิตมีความเอื้อเฟื้อ
  3. กระตุ้นการสูบฉีดของโลหิต
  4. ช่วยใหจิตเป็นกลางอยา่งสงบ
 12. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการเจริญสมาธิ
  1. ทำให้มีอารมณ์เยือกเย็น
  2. ทำให้เป็นคนโชคดีมีลาภ
  3. ทำให้มีชีวิตมีความสงบสุข
  4. ทำให้มีความจำแม่นยำขึ้น
 13. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการปฏิบัติวิปัสสนา
  1. เป็นอริยบุคคล
  2. เป็นคนมีปัญญารู้แจ้ง
  3. เป็นคนฉลาดมีเล่ห์กล
  4. เป็นคนรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง
 14. การในข้อใดถือว่าเป็นแนวทางการสร้างปัญญาในระดับโลกุตระ
  1. สุตมยปัญญา
  2. วิปัสสนาปัญญา
  3. จินตามยปัญญา
  4. ภาวนามยปัญญา
 15. ผู้ที่จะเจริญปัญญาได้ดี ต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นอะไร
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 16. ข้อใดไม่ใช่อุบายในการสร้างสุตมยปัญญา
  1. คบบัณฑิตเป็นมิตร
  2. นำคำแนะนำของบัณฑิตไปบัณฑิต
  3. คบคนฉลาดที่รู้จักเอาตัวรอดเป็นผู้นำ
  4. ฟังคำแนะนำของบัณฑิตด้วยความตั้งใจ
 17. การปฏิบัติตามในข้อใดจึงจะถือได้ว่าบุคคลใดกำลังเจริญปัญญาอยู่
  1. สุธี กำลังสวดมนต์ก่อนนอน
  2. สุพล กำลังฟังอาจารย์สอนอย่างตั้งใจ
  3. สุชาติ กำลังออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
  4. สุธรรม กำลังเตรียมตัวเพื่อทำวิปัสสนากรรมฐาน
 18. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมให้พัฒนาขึ้น ปัญญานี้เรียกว่าอะไร
  1. สุตมยปัญญา
  2. วิปัสสนาปัญญา
  3. จินตามยปัญญา
  4. ภาวมยปัญญา
 19. ข้อใดแสดงถึงสมาธิในการเรียนแบบสุตมยปัญญา
  1. ถามครูทันทีที่มีความสงสัย
  2. พยายามจดบันทึกคำพูดของครูทุกคำ
  3. ใจจดจ่อเฉพาะบทเรียนที่ครูกำลังสอน
  4. นั่งทบทวนถึงสิ่งที่เรียนมาแล้วเพื่อให้ต่อเนืองกับบทเรียนที่เรียน
 20. ข้อใดคือวิธีการคิดอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นวิชาการแล้วก่อให้เกิดปัญญา
  1. คิดแยกแยะตามตำรา
  2. คิดตามที่ได้ฟังและได้รู้มา
  3. คิดมีขั้นตอนและมีเหตุผล
  4. คิดอย่างละเอียดมีขั้นตอน
 21. ปัญญาคือความรู้ ความรอบรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงเรื่องใด
  1. เรื่องไตรภูมิ
  2. เรื่องไตรรัตน์
  3. เรื่องไตรทวาร
  4. เรื่องไตรลักษณ์
 22.  โยนิโสมนสิการแบ่งออกได้ตามข้อใด
  1. วิธีคิดแบบอริยสัจ แลวิธีคิดแบบมีผลลัพธ์
  2. วิธีคิดแบบมีผลลัพธ์ และวิธีคิดแบบมีอุปสรรค
  3. วิธีคิดแบบมีอุปสรรค และวิธีคิดแบบหาสาเหตุ
  4. วิธีคิดแบบหาสาเหตุ และวิธีคิดแบบอริยสัจ
 23. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 24. ข้อใดคือนิโรธ
  1. กนกพรรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้เกรด 4
  2. พิมพ์ประภาคิดอย่างมีสติเสมอ
  3. ผกาวัลย์เลิกการพนัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดหนี้สินอีก
  4. พีรศรีพบว่า เธอต้องสูญเสียเพื่อนเธอไปก็เพราะความโลเลของเธอ
 25. กัมมะนีโย หมายถึงข้อใด
  1. ประโยชน์แก่พระสงฆ์
  2. ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
  3. ประโยชน์แก่ผู้บรรลุ
  4. ประโยชน์แก่สมณะ
 26. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระพุ?ธคุณ
  1. อิติปิโส ภะคะวา
  2. สุคะโต
  3. อะกาลิโก
  4. พุทโธ
 27. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ
  1. สัตถาถเทวะมะนุสสานัง
  2. สะวากขาโต
  3. เอหิปัสสิโก
  4. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
 28. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ
  1. อาหุเนยโย
  2. ปาหุเนยโย
  3. ทักขิเณยโย
  4. เอหิเนยโย
 29. การส่งผ่านความรัก ความปรารถนาดีของเราให้กับบุคคลอื่น เรียกว่าอะไร
  1. การภาวนาจิต
  2. การแผ่เมตตา
  3. การวิปัสสนา
  4. การถ่ายทอด
 30. จงเป็นสุข อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย มีความหมายตรงกับบทใด
  1. อะเวรา โหนตุ
  2. อัพยาปัชฌา โหนตุ
  3. อะนีฆา โหนตุ
  4. สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
 31. การฝึกสมาธิ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  1. การบริหารจิต
  2. การศึกษาธรรม
  3. การนั่งบำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. มโนกำลัง
 32. ข้อใดไม่ใข่วิธีการปฏิบัติในการนั่งวิปัสสนา
  1. การเลือกสถานที่ในการปฏิบัติ
  2. การเลือกเวลาในการปฏิบัติ
  3. การแผ่เมตตา
  4. การระลึกกังวล
 33. กัมมะปะลิโพธ หมายถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อใด
  1. การงาน
  2. เดินทางไกล
  3. ญาติ
  4. การเรียน
 34. อาวาสปะลิโพธ หมายถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อใด
  1. ที่อยู่อาศัย
  2. รายได้
  3. คณะศิษย์
  4. การเจ็บป่วย
 35. การตั้งสติกำหนดรู้เท่าทันสภาพหรืออาการของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เป็นความหมายของข้อใด
  1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 36. การทำสมาธิจะมีการบริกรรมว่าอยะไรขณะหายใจเข้า
  1. นะ
  2. โม
  3. พุธ
  4. โธ
 37.  การทำสมาธิจะมีการบริกรรมว่าอยะไรขณะหายใจออก
  1. นะ
  2. โม
  3. พุธ
  4. โธ
 38.  ความกังวลมีศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่าอะไร
  1. ปลิโพธ
  2. ปลิพาน
  3. ปริตร
  4. ปริตัง
 39. การนั่งวิปัสสนาไม่ได้หมายถึงข้อใด
  1. การบริหารจิต
  2. การเจริญปัญญา
  3. การนั่งสมาธิ
  4. การเจริญพยาบาท
 40. ขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม คือข้อใด
  1. การวิปัสสนา
  2. การแผ่เมตตา
  3. การสวดมนต์
  4. การอาราธนาศีล
 41. การกล่าวคำสรรเสริญพุทธคณ ธรรมคณ สังฆคุณ หมายถึงข้อใ
  1. การแผ่เมตตา
  2. การเจริญไตรลักษณ์
  3. การสวดมนต์
  4. การบูชายัญ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

หน้าที่ชาวพุทธ

 1. การน้อมนำเอาคำสอนในพระพุทธศาสนามาลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด ตรงกับหน้าที่ของชาวพุทธข้อใด
  1. ศึกษาเรียนรู้
  2. ฝึกฝนปฏิบัติ
  3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. ปกป้องพระพุทธศาสนา
 2. บุคคลที่ยอมรับนับถือและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้รวมถึงบุคคลในข้อใด
  1. ภิกษุ
  2. อุบาสิกา
  3. อุบาสก
  4. ฆราวาส
 3. คำสอนใดกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
  1. อายตนะ 6
  2. ทิศ 6
  3. อิทธิบาท 4
  4. บุญกิริยาวัตถุ 10
 4. จากข้อ 3 คำสอนดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อใด
  1. สอนหรือห้ามปรามพุทธศาสนิกชนจากความชั่ว
  2. อนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนด้วยความปรารถนาดี
  3. สรุปคำสอน และบอกกล่าวพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจในครั้งเดียว
  4. นำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาบอกกล่าวพุทธศาสนิกชน
 5. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในบทบาทหนาที่ของพุทศาสนกชนในการให้การบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์
  1. ทำสิ่งใดทำด้วยปิยวาจา
  2. พูดสิ่งใด พูดด้วยเมตตา
  3. ให้การต้อนรับท่านด้วยศรัทธา
  4. อุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัย 4
 6. การแสดงออกที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และเวลา คือข้อใด
  1. กาลอุบาย
  2. กาลเคหา
  3. กาลเทศะ
  4. สัมมากาล
 7. ข้อใดไม่ใช่มรรยาทในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานพิธีที่บ้าน
  1. ระบุจำนวนพระสงฆ์ว่าต้องการกี่รูป
  2. แจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน
  3. ไม่เตือนย้ำ หรือกำชับพระสงฆ์หากนิมนต์ล่วงหน้า
  4. จัดเตรียมเรื่องการรับ ส่งพระสงฆ์
 8. ที่นั่งของพระสงฆ์ เรียกว่าอะไร
  1. บัลลังก์
  2. อัศวะ
  3. ปัสเสนะ
  4. อาสนะ
 9. หากไม่มีโต๊ะหมู่บูชา ควรทำสิ่งใด
  1. ใช้โต๊ะทานข้าวในครัว ปูด้วยผ้าขาว
  2. ใช้โต๊ะกลมขนาดกลาง ปูด้วยผ้ากำมะหยี่
  3. ใช้เก้าอี้เล็กๆ ปูด้วยผ้าขาว
  4. ใช้ตั่งเล็กๆ ปูด้วยผ้าขาว
 10. หากไม่มีที่นั่งสงฆ์สำเร็จรูป ควรทำสิ่งใด
  1. ใช้หนังสือพิมพ์ปูทับบนพื้น
  2. ใช้เสื่อผทีเดียวกับชาวบ้านได้เลย
  3. ใช้เก้าอี้เล็กๆ แบบไม่มีพนักปูด้วยผ้าขาว
  4. ปูพรมแดงทับ
 11. ข้อใดเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมในการประกอบพิธีทางศาสนา
  1. เด่นจันทร์สวมกระโปรงยาวแบบบางสบาย
  2. เรยาสวมุดกระโปรงยาวรัดรูปสีแดงลายทอง
  3. คุณใหญ่สวมเสื้อคอเต่าแบบหนาพิเศษ
  4. คุณตี๋สวมเสื้อยีด และกระโปรงยาวผ่าเลยเข่าเล็กน้อย
 12. ขณะสนทนากับพระสงฆ์ ควรทำสิ่งใดทุกครั้ง
  1. จิบน้ำบ่อยๆ
  2. พูดตลก เพื่อคลายสภาวะตึงเครียด
  3. สนทนาเรื่องส่วนตัว
  4. ประนมมือ
 13. ข้อใดไม่เหมาะสมในการสนทนากับพระสงฆ์
  1. พจมานลากลับทันที เมื่อเสร็จกิจธุระ
  2. พิสมัย ขอให้สามีไปเจรจากับพระสงฆ์กับเธอด้วย
  3. เจนนิเฟอร์ ศึกษาสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เพื่อเตรียมการสนทนาให้ถูกต้องตามระดับภาษา
  4. ศรีเกษ สนทนาแบบเป็นกันเองเสมอพระสงฆ์ เนื่องจากเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน
 14. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในหลักการปฏิบัติตนให้สมดั่งปณิธานทั้ง 4 ของพระพุทธองค์
  1. ศึกษาเรียนรู้
  2. ปัจเจกบรรลุ
  3. ปฏิบัติ
  4. ปกป้อง
 15. การมอบตัวในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะต้องนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อยกี่รูป
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 16. หลักธรรมชั้นสูงลึกซึ้ง เมื่อศึกษาจะทำให้รู้ความจริงของชีวิตทั้งกายและใจ หมายถึงข้อใด
  1. พระอภิธรรมปิฏก
  2. พระสุตตันตปิฏก
  3. พระวินัยปิฏก
  4. พระสูตร
 17. พระสูตรที่จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อธรรมคือข้อใด
  1. ทีฆนิกาย
  2. มัชฌิมนิกาย
  3. สังยุตตนิกาย
  4. อังคุตตรนิกาย
 18. ข้อใดไม่ใช่พระอภิธรรมปิฏก
  1. คุัมภีร์วิปัสกถา
  2. คุมภีร์ธาตุกถา
  3. คุมภีร์กถาวัตถุ
  4. คุัมภีร์ยมก
 19. ข้อใดเป็นการบรรลุธรรมขั้นน้อยที่สุดในพระพุทธศาสนา
  1. อรหันต์
  2. โสดาบัน
  3. สกิทาคามี
  4. อนาคามี
 20. ข้อใดเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าบวชให้เอง
  1. ติสรณคมนูปสัมปทา
  2. ญัตติจตุตถกรรมาวาจา
  3. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  4. อุปัชฌาย์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

หลักธรรม 2

 1. สามีจิปะฏิปันโน คือข้อใด
  1. การหลุดพ้น
  2. ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย
  3. ผู้สมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
  4. ผู้สมควรแก่การรับทักษิณาทาน
 2. การที่ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดตราบจนปัจจุบัน เรามีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. อนิจจัง
  2. ทุกขะตา
  3. อะนัตตะตา
  4. วิญญาณ
 3. การทีเราสรรหาของมาบำรุงร่างกายผิวพรรณชะลอความแก่ เรียกว่าอะไร
  1. อนิจจัง
  2. ทุกขะตา
  3. อะนัตตะตา
  4. วิญญาณ
 4. กิเลส กรรม วิบาก นี้จะเชื่อมโยงถึงกันเสมอ ในลักษณะของการวนเป็นวัฏจักร ที่เรียกว่าอะไร
  1. อุปาทาน
  2. ตัณหา
  3. วัฏฏะ
  4. มรรค
 5. การยกตนข่มท่าน ตรงกับข้อใด
  1. มานะ
  2. วิริยะ
  3. อติมานะ
  4. อวมานะ
 6. การดูหมิ่นตัวเอง ทับถมตนเองว่าด้อยว่าคนอื่น สู้คนอื่นไม่ได้ ตรงกับข้อใ
  1. มานะ
  2. วิริยะ
  3. อติมานะ
  4. อวมานะ
 7. ข้อใดไม่ใ่ช่โทษของการพูดเท็จ
  1. สร้างนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีให้แก่ตนเอง
  2. สร้างความเสียหายทางด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเชื่อถือของตนเอง
  3. ส้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
  4. สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นๆ
 8. สำนวนไทยที่ว่า น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ตรงกับการพูดแบบใด
  1. การพูดเพ้อเจ้อ
  2. การพูดเท็จ พูดโกหก หลอกลวง
  3. การพูดหยาบคาย
  4. การพูดส่อเสียด
 9. ปัญญาระดับใดอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
  1. ภาวนามยปัญญา
  2. จินตามายปัญญา
  3. โยนิโสมนสิการปัญญา
  4. สุตมยปัญญา
 10. การที่นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนว่า ต้องเรียนหนังสือ ตรงกับข้อใด
  1. ธัมมัญญูตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. มัตตัญญุตา
 11. ข้อใไม่ถูตก้องเกีย่วกับกาลัญญุตา
  1. ตรงเวลา
  2. ฆ่าเวลา
  3. แบ่งเวลาให้ถูก
  4. รู้จักเวลาที่เหมาะสม
 12. ข้อใดคือ ปัตตานุโมทนามัย
  1. การทำความดีด้วยการแสดงความยินดีในความดี และความสำเร็จของผู้อื่น
  2. การทำความดีด้วยการฟังธรรมและการหาความรู้
  3. การทำความดีด้วยการทำความเห็นให้ตรง ถูกต้งตาทำนองคลองธรรม
  4. การทำความดีด้วยการขวนขวายช่วยเหลือกิจการของคนอื่นหรือสังคม
 13. การมีศิลปะในการทำ หรือี่เรียกว่า ฉลาดทำ ตรงกับข้อใด
  1. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อให้เกิดการเบียดเบียน
  2. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของคนอื่น
  3. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อใหิเกิดความพึงพอใจในทรัพย์สินของคนอื่น
  4. ละเว้นการกระทำในอันที่จะก่อให้เกดการละเมิดในสิทธิของคนอื่น
 14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพบสมณะ
  1. ช่วยกระตุ้นเตือนให้เรางดเว้นการทำควาามชั่ว
  2. ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราทำพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  3. ได้ทำบุญ คือ อนุเคราะห์ท่านด้วยน้ำใจอันงดงาม
  4. สมณะบอกทางสวรรค์ หรือแนะนำเราให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้
 15. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของธรรมะ
  1. คำสอนที่ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
  2. คำสอนของพระพุทธศาสนา
  3. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั่วไป
  4. ข้อบังคับของพุทธศาสนิกชน
 16. ข้อใดคือสันโดษ
  1. ความยิ นดี ความพอใจ
  2. ความโดดเดี่ยว
  3. การพึ่งพาตนเอง
  4. ความสงบ
 17. นิดช่วยป้าทำงานบ้าน เพื่อทำตนให้เป็นประโยชน์กับบ้านที่ตนไปขอพักอาศัยด้วย จัดว่านิดมีหลักธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. ปิยะวาขา
  3. อัตถจริยา
  4. สมานัตตตา
 18. ส้มโอเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานอยู่เสมอ ไม่เคยพูดส่อเสียดหรือใช้คำหยาบใดๆ เลย จัดว่าส้มโอปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. ทาน
  2. ปิยวาจา
  3. อัตถจริยา
  4. สมนานัตตตา
 19. ข้อใดไม่ใช่จัดอยู่ในปรัตถะ
  1. การแสวงหาความสุขทางโลก
  2. การเสียสละปันทรัพย์
  3. การทำตนให้เป็นประโยชน์
  4. การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
 20. ข้อใดไม่เกียวข้องกับตัณหา
  1. กุ้งอยากเป็นดาราช่องไทยท่องไทย
  2. หอยอยู่แต่ในบ้าน เพราะไม่อยากโดดแดดจนผิวเสีย
  3. ปูไปศัลยกรรมเสริมจมูก เพื่อให้หน้าคมขึ้น
  4. ปลาไม่คุยกับหมึก เพราะถือว่าตนฐานะดีกว่า 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

พุทธประวัติ

 1. ข้อใดคือกามสุขัลลิกานุโยค
  1. แนวทางการปฏิบัติทีสร้างความบีบคั้น
  2. การปฏิบัติสุดโต่ง
  3. ติดในความหรูหรา
  4. กดดันตัวเอง
 2. การที่พระพุทธเจ้าทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระห่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์กับอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมตลอด 7 วัน ที่นั่นเรียกว่าอะไร
  1. อนิมิสเจดีย์
  2. รัตนจงกรมเจดีย์
  3. รัตนฆรเจดีย์
  4. รามายณเจดีย์
 3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. สัมมาทิฏฐิ = เห็นชอบ
  2. สัมมาสังกัปปะ = ดำริชอบ
  3. สัมมากัมมันตะ = การงานชอบ
  4. สัมมาวายามะ = เจรจาชอบ
 4. ในกลุ่มปัญจวัคคีย์ใครได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก
  1. โกณทัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ภัททิยะ
  4. อัสสชิ
 5. วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันใด
  1. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
  2. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
  3. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
  4. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
 6. ข้อใดไม่ใช่ใจความของโอวาทปาฏิโมกข์
  1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
  2. การทำความดีให้ถึงพร้อม
  3. การทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ
  4. การรักเพื่อนมนุษย์
 7. พระพุทธรูปประทับนั่งในท่าสมาธิโดยพระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา นิ้วพระหัตถชี้ลงพื้นดิน พระหัตถ์ซ้ายหงาย ฝ่าพระหัตถ์วางไว้บนพระเพลา คือพระพุทธรูปปางใด
  1. พระพุทธรุปปางถวายเนตร
  2. พระพุทธรูปปางไสยาสน์
  3. พระพุทธรูปปางมารวิชัย
  4. พระพุทธรุปปางป่าเลย์
 8. อนิมิสเจดีย์ เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปปางใด
  1. ปางถวายเนตร
  2. ปางห้ามญาติ
  3. ปางไสยาสน์
  4. ปางอุ้มบาตร
 9. พระพุทธรุปประจำวันพุธ (กลางคืน) คือข้อใด
  1. ปางสมาธิ
  2. ปางรำพึง
  3. ปางไสยาสน์
  4. ปางปาลิไลยก์
 10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1. สิ่งทีเ่ป็นตัวแทนของพระพุทธองค์คือพระธรรมวินัย
  2. พระพุทธรูปคือรูปเหมือนหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า
  3. การสร้างพระพุทธรูปเป็นคตินิยมความเชื่อของชาวพุทธแต่ละประเทส จึงมีความแตกต่างกัน
  4. พระพุทธเจ้าไม่มีบุคคลหรือสิ่งใดเปรียบได้ (อัปปฏิโม)
 11. ใครเป็นผู้ทำนายอย่างหนักแน่นว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์นี้จะเสด็จออกผนวช และจักได้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอน
  1. โกณฑัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ภัททิยะ
  4. อัสสชิ
 12. ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

การเผยแผ่ 2

 1. ประเทศใดเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมณฑูต
  1. ญี่ปุ่น
  2. เกาหลี
  3. จีน
  4. ศรีลังกา
 2. ต้นไม้ใดที่มีอายุมากที่สุดตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
  1. ต้นมหาเวฬุ
  2. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  3. ต้นสัตบรรณ
  4. ต้นอัสสัตถะ
 3. ยุคของกษัตริย์พระองค์ใดในศรีลังกาที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
  1. พระเจ้าทุฏฐคามณี
  2. พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
  3. พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย
  4. พระเจ้าอนุราธปุระ
 4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังคายนาครั้งที่ 1
  1. สังคายนาที่มหาวิหารเมืองมัณฑะเลย์
  2. เป็นครั้งแรกที่มีการจารึกธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยเป็นผู้วิสัชนา
  4. ใช้เวลาจัดทำอยู่ 1 ปี
 5. พระจารึกพระธรรมวินัยครั้งแรก จารึกด้วยภาษาใด
  1. ภาษามคธ
  2. ภาษาบาลี
  3. ภาษาสันสกฤต
  4. ภาษาสิงหล
 6. เมืองหลวงของราชวงศ์ใดเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน
  1. ราชวงศ์ชิง
  2. ราชวงศ์ฮั่น
  3. ราชวงศ์ถัง
  4. ราชวงศ์หมิง
 7. การที่จีนมีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งมีความคิดหลักการขัดแย้งกับหลักการของพระพุทธศาสนา มีผลดังนี้ยกเว้นข้อใด
  1. รัฐบาลออกกฏหมายเพิกถอนสิทธิของวัดในการยึดครองที่ดิน
  2. คัมภีร์ต่างๆ ถูกเก็บเข้าหอเก็บพระไตรปิฏก
  3. พระสงฆ์ถูกจับและถูกบังคับให้ลาสิกขา
  4. พระสงฆ์ต้องประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงตัวเอง
 8. สาเหตุสำคัญในข้อใดที่่ทำให้เจ้าชายโซโตกุมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
  1. พระองค์ทรงเชิดชูพระรัตนตรัยขึ้นในวันที่ 1 กพ.1137
  2. ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
  3. ทรงเป็นต้นแบบของชาวพุทธ
  4. ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศเกาหลี
 9. ในสมัยราชวงศ์ใดในเกาหลีที่พระพุทธศาสนาเสื่อมลงจนทำให้พระสงฆ์าจำนวนหนึ่งหนีไปอยู่ตามป่าเขา ชนบทห่างไกลและลาสิกขา
  1. ราชวงศ์โกคุริโอ
  2. ราชวงศ์ฮั่น
  3. ราชวงศ์โซซอน
  4. ราชวงศ์ซิลลา
 10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทะไลลามะ
  1. เป็นผู้ปกครองประเทศ
  2. เป็นหัวหน้ากองทัพ
  3. เป็นผู้นำทางศาสนา
  4. เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเล
 11. เหตุใดจึงกล่าวได้ว่าประชาชนชาวเนปาลมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
  1. เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
  2. เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  3. เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
  4. เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาครั้งแกของพระพุทธเจ้า
 12. จุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวตะวันรู้จักพระพุทธศาสนาคืออะไร
  1. การทำสังคายนาครั้งที่ 1
  2. การเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะฑูต
  3. การที่ประเทศตะวันตกเป็นผู้ปกครองประเทศพุทธ
  4. การแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาตะวันตก
 13. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนำของชาวอะไร
  1. จีน
  2. ญี่ปุ่น
  3. เนปาล
  4. ถูกทั้ง ก และ ข
 14. รัฐบาลไทยสมัยใดที่ได้ส่งพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่ง โดยการนำของพระราชสิทธิมุนี (โชดก ป.ธ 9) เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ
  1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  3. จอมพลถนอม กิตติขจร
  4. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
 15. สมาคม League For Buddhist Life เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบใด
  1. หินยาน
  2. เถรวาท
  3. ลังกาวงศ์
  4. สถวีระ
 16. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชมรมชาวพุทธดัตช์
  1. ชาวพุทธเมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นผู้ก่อตั้ง
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะสนทนาและการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์
  3. นัดหมายกันทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
  4. นัดหมายเพื่อจะมาทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น บรรยายธรรม อ่านพระสูตร ทำสมาธฺ
 17. การเผยแผ่ของท่าน อี สตีเวนสัน เน้นการพัฒนาเรื่องใด
  1. การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  2. การพึ่งพอตนเอง
  3. การทำสมาธิภาวนา
  4. การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 18. สุตะ คือข้อใด
  1. ความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฏหมาย
  2. การเผื่อแผ่เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ
  3. ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจ
  4. การเล่าเรียนรู้จักรับฟังศึกษาแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 19. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องใด
  1. กฏแห่งกรรม
  2. โภควิภาค
  3. อริยสัจ 4
  4. ขันธ์ 5
 20. แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมีจุดประสงค์ดังนี้ยกเว้นข้อใด
  1. ไม่เป็นหนี้
  2. ประชาชนอยู่ดี มีสุข
  3. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
  4. สร้างรายได้ให้ได้มากที่สุด 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

พิธีกรรมตอนที่ 2

คำชี้แจง อ่านข้อความที่กำหนดให้และเขียนเครื่องหมาย / ในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณกพิธี

ข้อ

ข้อความ

1

2

3

4

1

โรงเรียนจัดให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระทุกเย็นวันศุกร์

 

 

 

 

2

คุณแดงทำบุญอุทิศแก่บรรพชนในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค

 

 

 

 

3

คุณย่าไปถือศีลอุโบสถที่วัดประจำหมู่บ้าน

 

 

 

 

4

คุณตาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับคณะพี่น้องที่เป็นญาติกัน

 

 

 

 

5

ชาวบ้านดอนตูมร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยสร้างกุฏิถวายวัดดอนตูม

 

 

 

 

6

ท่านพระคุณกำลังทำพิธีจับด้ายสายสิญจน์

 

 

 

 

7

ประชาชนเวียนเทียนที่พุทธมณฑลร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

 

 

 

8

คุณยายไปฟังพระธรรมเทศนาที่วัดในวันมาฆบูชา

 

 

 

 

9

นุจีนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่

 

 

 

 

10

วิชัยกับน้องๆร่วมกันทำบุญอายุครบ
6 รอบให้แก่บิดาที่บ้าน

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

วันสำคัญทางศาสนา

 1. ข้อใดหมายถึงมารยาท
  1. ความสงบสำรวม
  2. มนุษย์ทุกคนล้วนมีมารยาทดี
  3. การแสดงกิริยาวาจาตามอารมณ์ขณะนั้น
  4. กิริยาวาจาของบุคคลที่แสดงออกต่อบุคคลอื่น
  5. กิริยาวาจาที่แสดงต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 2. การยอมเสียสละความไม่พอใจส่วนตัวให้ผู้อืนทีอยู่ร่วมกันได้รับพอใจ หมายถึงข้อใด
  1. การอดกลั้น
  2. การเสแสร้ง
  3. การใช้มารยา
  4. การมีมรรยาท
  5. การเอาเปรียบ
 3. ข้อใดหมายถึงการมีมรรยาททางกาย
  1. อิสระเคี้ยวข้าวเสียงดัง
  2. ฉันทนาน้อมตัวลงขณะเดินผ่านผู้ใหญ่
  3. สมศักดิ์พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าผู้มาติดต่องาน
  4. วิรัชชอบตะโกนท้าทายเพื่อนในที่ทำงานด้วยความสนิทสนม
  5. ชายกระโปรงของพรทิพย์เดินระผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ขณะเดินไปนั่งเก้าอี้ของตนในโรงภาพยนต์
 4. การกระทำในข้อใดที่จัดว่าเป็นผู้มีมรรยาทในการติดต่อกับคนต่างศาสนา
  1. ชวนรับประทานอาหารร่วมกัน
  2. วิเคราะห์ความเชื่อของศาสนาอื่น
  3. ให้เกียรติแก่ศาสนิกชนทุกศาสนา
  4. ชักชวนให้มาเข้าร่วมศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
  5. ยกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เดินสายกลาง
 5. ขณะเดินผ่านปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติเช่นไร
  1. นั่งกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์
  2. ยืนไหว้ให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว
  3. เดินผ่านไปโดยไม่ต้องทำความเคารพ
  4. ไม่ต้องทำความเคารพ แต่ทำจิตให้เลื่อมใส
  5. นั่งลงกราบ แต่หากสถานที่ไม่สะดวกเพียงยกเมือไหว้ก็พอ
 6. เพราะเหตุใดเวลาฟังพระธรรมเทศนา จึงต้องประนมมือ
  1. เคารพในผู้แสดง
  2. เคารพในสถานที่
  3. เคารพในพระพุทธ
  4. เคารพในพระธรรม
  5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระสงฆ์
 7. ขณะพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง การกระทำในข้อใดที่ไม่ควรนำมาปฏิบัติ
  1. ยืนตรง
  2. วันทยหัตถ์
  3. กราบหรือไหว้
  4. ถอนสายบัวสำหรับสตรี
  5. ถวายคำนับแล้วโบกมือ
 8. การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานที่นั่งเก้าอี้หรือยืนเฝ้าฯ การกระทำในข้อใดไม่ควรนำมาปฏิบัติ
  1. เมื่อเสด็จมาข้างหน้าให้ถวายคำนับ
  2. เดินเข้าไปใกล้พระองค์ แล้วถวายคำนับ
  3. ลุกขึ้นยืนหันไปทางพระองค์แล้วถวายคำนับ
  4. ถ้ามีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีต้องยืนจนจบเพลงแล้วจึงนั่งลง
  5. ถวายคำนับเมื่อท่านประทับยืนหน้า พระที่นั่งและเมื่อท่านประทับแล้วให้ถวายคำนับอีกครั้งแล้วจึงนั่งลง
 9. การเฝ้าทูลเกล้า ถวายของ การกระทำในข้อใดไม่ควรนำมาปฏิบัติ
  1. ถวายคำนับตามเพศ
  2. ถวายความเคารพโดยการยกมือไหว้
  3. เดินเข้าใกล้พอสมควรแล้วถวายความเคารพตามเพศ
  4. ทูลเกล้าฯ ถวายโดยยกมือทั้งสองประคองที่คอพาน และน้อมตัวเล็กน้อย
  5. ทูลเกล้าฯ ถวายของแล้วให้ถอยหลังครึ่งก้าว ถวายความเคารพตามเพศ
 10. การถวายบังคมต้องทำกี่ครั้ง
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 11. การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะท่านนั่งบนเก้าอี้ เด็กที่รับควรปฏิบัติเช่นไร
  1. คลานเข้าไปไหว้แล้วรับของ
  2. เดินเข่าเข้าไปกราบแล้วรับของ
  3. เดินเข้าไปใกล้ๆ แลวนั่งลงกราบ
  4. เดินเข้าไปใกล้ๆ รับของแล้วยกมือไหว้
  5. เดินเข้าไปใกล้ๆ ยกมือไหว้แล้วรับของ
 12. ขอใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมรรยาทต่อผู้ใหญ่
  1. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ให้ยืนตรง ขาชิด เฉียงไปข้างใดข้างหนึ่ง มือแนบข้างลำตัว
  2. การเข้าพบผู้ใหญ่ หากผู้ใหญ่นั่งอยู่กับพื้นให้เดินเข้าไปใกล้นั่งพับเพียบและยกมือไหว้
  3. ก้าวยืนต่อหน้าผู้ให่ใหยินค้อมส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อย มือประสานกันข้างหน้า
  4. การเดินกับผู้ใหญ่เดินเยื้องไปทางซ้ายหลัง ผู้ใหญ่ห่างประมาณ 1-2 ฟุต อยู่ในอาการนอบน้อม
  5. การไหว้ผู้ใหญ่ใหยกมือประนมจรดส่วนล่างของใบหน้า ปลายนิ้วมือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
 13. การกระทำในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีมรรยาทดี
  1. จินตนาแต่งกายชุดดำ สุภาพเรียบร้อยเวลาไปงานศพ
  2. เวลาไปงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ วีรยามักจะตักอาหารมาเผื่อผู้อื่นเสมอ
  3. ประไฟสสวมกางเกงยืนแลเสื้อยีดในวันสอบข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัย
  4. ขจรศักดิ์แต่งกายสุภาพเรียบร้อย คือ สวมเสื้อแขนยาวพับแขนผูกเนคไทมาทำงานทุกวัน
  5. ธีรศักดิ์เป็นคนคุยสนุก เพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารจึงผูกขาดการสนทนาแต่เพียงผู้เดียว
 14. พิธีกรรมมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. แบบแผน
  2. แบบอย่าง
  3. งานที่จัดขึ้นตามประเพณี
  4. ระเบียบปฏิบัติทีก่ำหนดขึ้นในศาสนา
  5. ระเบียบปฏิบัติที่คนรุ่นก่อนประพฤติมาก่อน
 15. ข้อใดมิใช่จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ร่วมพิธี
  2. เพื่อให้เกิดความงดงามในการปฏิบัติกิจทางศาสนา
  3. เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบพิธีกรรม
  4. เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพของพิธีกรรม
  5. เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธศาสนิกชน
 16. ข้อใดเป็นหมวดพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน
  1. กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี ปกิณกพิธี
  2. มงคลพิธี อวมงคลพิธี อวมงคลพิธ ทานพิธี
  3. ไตรสรณคมน์ มงคลพิธี อวมงคลพิธี ทานพิธี
  4. ปกิณกพิธี พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสังฆทาน
  5. พิธีทำบุญ พิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย พิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 17. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนที่เกี่ยวกับบุญพิธี
  1. อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ถวายทาน
  2. อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
  3. อาราธนาศีล จุดเทียนน้ำมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน
  4. อาราธนาพระปริตร จุดเทียนน้ำมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน
  5. อาราธนาพระปริตร จุดเทียนน้ำมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
 18. พิธีกรรมสำหรับการบำเพ็ญกุศลต่างๆ หมายถึงข้อใด
  1. พิธีบังสุกุล พิธีเจริญพระพุทธมนต์
  2. การทำสังฆทาน พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
  3. การทำบุญวันเกิด การทำบุญสะเดาะเคราะห์
  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การรักษาอุโบสถศีล
  5. การบำเพ็ญกุศลร้อยวัน พิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 19. พิธีกรรมในข้อใดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. บวชนาค
  2. ดูฤกษ์ยาม
  3. ทำขวัญนาค
  4. สะเดาะเคราะห์
  5. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 20. การบำเพ็ญบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น การเวียนเทียน จัดเป็นพิธีกรรมหมวดใด
  1. หมวดบุญพิธี
  2. หมวดกุศลพิธี
  3. หมวดทานพิธี
  4. หมวดปกิณกพิธี
  5. หมวดพิธีวันสำคัญ
 21. งานบุญพิธีใดที่ไมีต้องตั้งบาตรน้ำมนต์ ไม่ต้องโยงสายสิญจน์กับพระพุทธรูป
  1. งานมงคลสมรส
  2. งานขึ้นบ้านใหม่
  3. งานทำบุญวันเกิด
  4. งานทำบุญ 100 วัน
  5. งานทำบุญฉลองตำแหน่ง
 22. การทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์โดยมิได้เจาะจงถวายแก่รูปใด เรียกว่าทานประเภทใด
  1. ปาฏิปุคคลิกทาน
  2. มตกาทาน
  3. ภัตตทาน
  4. สังฆทาน
  5. ถูกทุกข้อ
 23. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญสังฆทานว่าได้บุญมากกว่าทานอื่น
  1. มีสิ่งของเครื่องใช้มาก
  2. เป็นปัจจัยที่พระสงฆ์ต้องการ
  3. เพราะพร้อมทั้งคาวและหวาน
  4. เพราะได้ถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมด
  5. เป็นทานที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาาจริงๆ
 24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการทำบุญในงานมงคล
  1. จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมทั้งภูษาโยง
  2. อาราธนาพระสงฆ์มาทำพิธีอย่างน้อย 6 รูป
  3. ควรอาราธนาพระสงฆ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  4. ถวายเครื่องไทยทานก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  5. หลังจากเจ้าภาพจุดเทียนธูป พิธีกรอารธนาพระปริตร
 25. ข้อต่อไปนี้เป็นจุดประสงค์ของการจัดพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ยกเว้นข้อใด
  1. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
  2. ป้องกันการเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
  3. เพื่อระดมเงินบริจาคมาใช้ในศาสนกิจต่างๆ
  4. เพื่อดำรงแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
  5. เพือเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
 26. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อใดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ
  1. วันมาฆบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา
  2. วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
  3. วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันวิสาขบูชา
  5. วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
 27. ความสำคัญของเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
  1. เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
  2. เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้า
  3. เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยทั้งสามดวง
  4. เกี่ยวกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นผู้นำในการปฏิบัติ
  5. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบริษัทสี่ คือ พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุณีสงฆ์ อุบาสถ อุบาสิกาครบบริบรูณ์
 28. พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในกิจกรรมใดมากที่สุด ในวันมาฆบูชาจึงจะสอดคล้องกับเหตุการณ์
  1. ถือศีลอุโบสถ
  2. ทำบุญตักบาตร
  3. ทำการเวียนเที่ยน
  4. ฟังพระธรรมเทศนา
  5. ทำความสะอาดบริเวณวัด
 29. พิธีวิสาขบูชาได้รับการฟื้นฟูขึ้นในรัชสมัยใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 30. การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทรงกับวันในข้อใด
  1. 15 ค่ำ เดือน 2
  2. 15 ค่ำ เดือน 3
  3. 15 ค่ำ เดือน 6
  4. 15 ค่ำ เดือน 8
  5. 15 ค่ำ เดือน 11
 31. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
  1. ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
  2. ปฐมเทศนา ปฐมอริยสาวก
  3. พระรัตนตรัย จาตุรงคสันนิบาต
  4. จาตุรงคสันนิบาต โอวาทปาฏิโมกข์
  5. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โอวาทปาติโมกข์
 32. เหตุการณ์ใดในวันอาสาฬหบูชา ที่ถือได้ว่าเป็นพระพุทธศาสนาโดยสมบรูณ์
  1. เกิดพระอริยสงฆ์สาวก อันเป็นรัตนดวงที่สาม
  2. พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่เหล่าปัญจวัคคีย์
  3. พระสงฆ์จำนวน 1250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
  4. พระพุทธเจ้าโปรดแสดงโอวาท 3 อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  5. เจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง
 33. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กับวันเข้าพรรษา
  1. การถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
  2. กุลบุตรอุปสมบทตามประเพณีและศรัทธา
  3. พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรม 3 เดือน
  4. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์หลังแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา
  5. อยู่ในช่วงฤดูฝนหากพระภิกษุสงฆ์จาริกแสดงธรรมอาจเหยียบย่ำต้นข้าวของชาวนาเสียหาย
 34. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษาที่แตกต่างจากวันสำคัญอื่นๆ
  1. การรับอุโบสถศีล
  2. การทำบุญตักบาตร
  3. การถวายผ้าอาบน้ำฝน
  4. การฟังพระธรรมเทศนา
  5. การถวายดอกไม้ ธูปเทียน
 35. ตักบาตรเทโวโรหณะ กระทำเมื่อใด
  1. วันอัฏฐมีบูชา
  2. หลังวันเข้าพรรษา
  3. ก่อนวันเข้าพรรษา
  4. ก่อนวันออกพรรษา
  5. หลังวันออกพรรษา

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ประวัติและความสำคัญ 2

ถูก

ผิด

ข้อความ

…….

……..

……..

……..

-ชมพูทวีป คือ ดินแดนของประเทศอินเดียและพม่าในปัจจุบัน

สัณฐาคาร คือ การร่วมประชุมพิจารณาตัดสินกรณียกิจของแว่นแคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม

-แคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมที่มีอำนาจมากที่สุด คือ วัชชี

-กรรมกรเป็นชนชั้นต่ำจัดเป็นพวกจัณฑาล

-กรรมกรที่มีความสามารถมากมีสิทธิที่จะไปทำอาชีพของวรรณะอื่นได้

-ในสมัยพุทธกาลแคว้นไหนที่มีเศรษฐีมากแคว้นนั้นจะมีชื่อเสียงมากไปด้วย

-เทพเจ้าในพระเวทที่สำคัญในสมัยพุทธกาล คือพระนารายณ์

-ความเชื่อในด้านศาสนาสมัยพุทธกาล ได้แก่ เชือในวิญญาณ เชื่อในพระศิวะ และเชื่อในความเป็นอิสระ

-สัตบุรุษ คือ ผู้มีสัปปุริสธรรม 7

-คำว่า ตปํในทศพิธราชธรรม หมายถึง ความอดทน

อวิหิงสา หมายถึงการไม่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่นให้เดือดร้อน

ปริสเมธํ คือการที่ผู้ปกครองมอบหมายงานให้แก่ผู้อยู่ใต้ปกครองทำตามความสามารถและตามความเหมาะสม

-พระวินัยธร คือผู้วินิจฉัยและตัดสินปัญหาตามมาตรฐานในสังคมของพระสงฆ์

-การที่บุคคลหนึ่งเกรงกลัวต่ออำนาจของอีกบุคคลหนึ่งจนทำให้การตัดสินคดีเป็นไปโดยไม่ยุติธรรมนั้นเรียกว่าโทสาคติ

-พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นความเท่าเทียมกัน

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

การเจริญปัญญา

 1. ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาทางจิตของคนในสังคมปัจจุบัน
  1. ปัญหาจราจรติดขัด
  2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอยู่เสมอ
  3. สภาพสังคมปัจจุบันที่เน้นวัตถุและการแข่งขันกัน
  4. สภาพการเมืองการปกครองที่แข่งขันกันมีอำนาจ
  5. สภาพเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกทำให้สินค้าราคาแพง
 2. ปัญหาทางจิตของนักเรียนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากข้อใด
  1. ทำการบ้านไม่ได้
  2. ไม่ชอบครูผู้สอน
  3. เพื่อนไม่ให้ความสำคัญ
  4. ตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทัน
  5. อ่านหนังสือไม่ทัน กลัวสอบตก
 3. หลักสูตรการศึกษามีส่วนในการสร้างปัญหาทางจิตอย่างไร
  1. ทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น เพราะเน้นการแข่งขัน
  2. เน้นการให้ความรู้ด้านอาชีพมากกว่าการเป็นคนดี
  3. ให้ความสำคัญแก่วิชาศีลธรรมน้อยกว่าวิชาด้านเทคโนโลยี
  4. การให้ความสำคัญด้านคะแนนจริยธรรมมากกว่าคะแนนสอบ
  5. เปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะดีมีโอกาสทางการศึกษามากกว่าผู้มีฐานะยากจน
 4. บิดามารดาที่มีบุตรอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักจะมีปัญหาทางจิตเกี่ยวกับเรื่องใด
  1. การใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย
  2. การกลับบ้านไม่ตรงเวลา
  3. การกินเหล้า สูบบุหรี่
  4. การคบเพื่อนต่างเพศ
  5. ถูกทุกข้อ
 5. การหาทางออกที่ดีที่สุดของคนที่มีปัญหาทาจิตคือข้อใด
  1. หนีปัญหา
  2. ปล่อยให้หายเอง
  3. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์
  4. หาสาเหตุและคิดวิธีแก้ไข
  5. ใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง
 6. หากไม่มีปัญหาที่เกิดจากสภาพสังคม ปัญหาทางจิตของคนอาจะเกิดจากสาเหตุข้อใดได้อีก
  1. การขาดผู้นำที่ดี
  2. การขาดการศึกษา
  3. การไม่รู้จักพอของคนเรา
  4. มีแหล่งอบายมุขมากเกินไป
  5. การขาดแคลนสถานที่พักผ่อน
 7. สังคมในปัจจุบันประกอบด้วยคนที่เป็นโรคจิตประภทใดมากที่สุด
  1. ขูดขีดรถยนต์ทีจอดอยู่ตามที่สาธารณะ
  2. ชอบลวนลามหญิงสาวบนรถเมล์
  3. ชอบขีดเขียนตามห้องน้ำ
  4. ทำลายของสาธารณะ
  5. ถูกทุกข้อ
 8. ถ้าสังคมใดประกอบด้วยคนที่มีปัญหาทางจิตมากๆ สังคมนั้นจะเป็นอย่างไร
  1. สินค้าจะขึ้นราคา
  2. คนรวยจะลดน้อยลง
  3. ขอทานจะมีอยู่เต็มเมือง
  4. บ้านเมืองขาดความสงบ
  5. จะมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งผู้แทนราษฏร
 9. วิธีขจัดปัญหาพวกโรคจิตที่ชอบทำลายของสาธารณะควรทำอย่างไร
  1. ปล่อยให้หายเอง
  2. ใช้กฏหมายลงโทษ
  3. จับไปอบรมความประพฤติ
  4. ให้ผู้พบเห็นจัดการได้ทันที
  5. จับมาอบรมสั่งสอนให้รู้สึกถึงการทำดีและชั่ว
 10. ทำอย่างไรจึงจะลดจำนวนคนที่มีปัญหาทางจิตให้น้อยลง
  1. พยายามให้ทุกคนทำงานโดยไม่มีวันหยุด
  2. ไม่สนใจต่อปัญหาใดๆ ทั้งปวง
  3. ไม่ติดต่อกับบุคคลอื่นใด
  4. ใช้หลักธรรมะเข้าช่วย
  5.  ไม่มีข้อใดถูก
 11. คนเราจะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี ต่อเมื่อมีสิ่งใดเป็นสำคัญ
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ความรู้
  5. ประสบการณ์
 12. จิตไม่เป็นสมาธิก่อให้เกิดผลที่ถูกต้องที่สุดข้อใด
  1. จิตไร้กังวล
  2. จิตวอกแวก
  3. จิตไม่พัฒนา
  4. จิตไม่เป็นสุข
  5. จิตขาดคุณภาพ
 13. การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาควรเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ไตรสิกขา
  5. ปาติโมกข์
 14. จากข้อ 13 มีส่วนในการแก้ปัญหาทางจิตได้ดังข้อต่อไปนี้ ยกเว้น
  1. ลดปัญหาทางใจ
  2. ลดาความเห็นแก่ตัว
  3. ลดการเอารัดเอาเปรียบ
  4. ลดความเห็นดีเห็นชั่วในชีวิต
  5. ลดความหมกมุ่นในสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิต
 15. ประโยชน์สูงสุดทางพระพุทธศาสนาของการฝึกสมาธิคือข้อใด
  1. จิตใจผ่อนคลาย
  2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
  3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
  4. มีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่น
  5. การหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง
 16. การฝึกจิตให้เป็นสมาธิจนถึงระดับฌานสมาบัตินั้นทำให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์ในข้อใด
  1. หายตัวได้
  2. ระลึกชาติได้
  3. อยู่ยงคงกระพัน
  4. อดอาหารได้หลายวัน
  5. เป็นที่น่าเสื่อมใสของผู้ที่พบเห็น
 17. การฝึกสมาธินอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบแล้วยังมีประโยชน์ในข้อใดอีก
  1. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  2. แก้ปัญหาต่างๆ ได้ีด
  3. ทำให้มองโลกในแง่ดี
  4. ร่าเริงแจ่มใส
  5. ถูกทุกข้อ
 18. การฝึกสมาธิเหมาะสมกับบุคคลในข้อใด
  1. นักเรียน
  2. ชาวบ้าน
  3. ครูอาจารย์
  4. พระภิกษุสามเณร
  5. ทุกคนสามารถฝึกได้เท่ากัน
 19. การฝึกสมาธิถ้าจะได้ผลดีควรฝึกเวลาใด
  1. เวลาที่จิตใจสบาย
  2. เวลาที่ครูสั่งให้ทำ
  3. เวลาทาี่ไม่มีอะไรจะทำ
  4. เวลากลางคืนก่อนนอน
  5. เวลามีปัญหาที่จะต้องแก้ไข
 20. การฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
  1. มีจิตใจสงบเยือกเย็น
  2. มีความสามารถเหนือสามัญชน
  3. มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา
  4. มีสุขภาพร่างกายพลานามัยสมบูรณ์
  5. มีจิตใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวกเลื่อนลอย
 21. บุคคลผู้มีปกติเสื่อมใสโดยง่ายควรฝึกสมาธิกรรมฐานในข้อใด
  1. สีลานุสติ
  2. ธัมมานุสติ
  3. พุทธานุสติ
  4. กายคตาสติ
  5. อานาปานสติ
 22. การฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติคือข้อใด
  1. การเพ่งอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  2. การกำหนดลมหายใจเข้า ออก
  3. การตามระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์
  4. การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
  5. การนึกถึงสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเพื่อปลง
 23. การฝึกสมาธิตามหลักพุทธานุสติ คือข้อใด
  1. การเพ่งอยู่ทีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  2. การกำหนดลมหายใจเข้าออก
  3. การตามระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์
  4. การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
  5. การนึกถึงสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเพื่อปลง
 24. ข้อใดหมายถึง การระลึกถึงพระพุทธคุณ 3
  1. พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ
  2. สฺวากขาโต ภควตา ธัมฺโม
  3. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตถาย
  4. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  5. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
 25. ข้อใดหมายถึงการระลึกถึงพระปัญญาคุณ
  1. อรหโต
  2. ภควโต
  3. อิติปิโส
  4. นโน ตสฺส
  5. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 26. ข้อใดแสดงถึงผู้มีปัญญา
  1. มานะสอบได้ที่ 1
  2. มานีซ่อมวิทยุเองได้
  3. มนูญใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก่ง
  4. สกลจำสูตรเคมีได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ
  5. มนัสเป็นคนมีเหตุผล รู้จักผิดชอบชั่วดี
 27. ข้อใดแสดงถึงการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
  1. สุนทรไปต่อว่าครูที่โรงเรียนที่ไม่ยอมให้บุตรตนได้เลื่อนชั้น
  2. ครูลงโทษนักเรียนทีไม่ทำการบ้านด้วยการให้ยืนขาเดียว
  3. นายแดงตามไปฆ่าคนร้ายทีทำร้ายร่างกายบิดาของตน
  4. บิดาห้ามบุตรดูโทรทัศน์เมือ่อยู่ในช่วงเวลาสอบ
  5. ไม่มีข้อถูก
 28. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกวิธี
  1. มารดากลับบ้านไม่ตรงเวลาเพราะยังทำงานไม่เสรจ
  2. ถ้าบุตรไม่ตั้งใจเรียนบิดาก็จะไม่พาไปเที่ยว
  3. บุตรอดอาหารประท้วงที่บิดาไม่ให้ดูทีวี
  4. พี่ตีน้องที่ทำเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย
  5. ถูกทุกข้อ
 29. การใช้จิตที่ฝึกอย่างดีแล้วมาพิจารณาชีวิต หมายถึงข้อใด
  1. การภาวนา
  2. การค้นคว้า
  3. การฝึกสมาธิ
  4. กาารกำหนดสติ
  5. การเจริญปัญญา
 30. หลักปถมนสิการ หมายถึงข้อใด
  1. การคิดคราวละหลายๆ เรื่อง
  2. การคิดอย่างต่อเนื่องกันเป็นลำดับ
  3. การคิดโดยคำนึงถึงอนาคตเป็นที่ตั้ง
  4. การคิดพิจารณาเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง
  5. การคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว
 31. คนที่ยึดหลักปถมนสิการประจำใจจะช่วยลดปัญหาข้อใดลงได้
  1. การยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส
  2. ความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เห็น
  3. ความเป็นคนเกียจคร้าน
  4. ความเป็นคนเผอเรอ
  5. ข้อ ก และ ข ถูก
 32. การดับความกระวนกระวายใจจะต้องดับที่ความอยาก เป็นการคิดแบบปถมนสิการวิธีใด
  1. คิดแบบแก้ปัญหา
  2. คิดแบบสามัญลักษณ์
  3. คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย
  4. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
  5. คิดแบบพิจารณาหลักการกับความมุ่งหมาย
 33. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปถมนสิการ
  1. อุราตัดเสื้อดี แต่เราตัดได้ดีกว่า
  2. เบื่ออุดรจังเลยคุยอะไรก็ไม่สนุกตามเราก็ไม่ทัน
  3. เราไม่น่าทะเลาะกับอนุชาเลยเรื่องนิดเดียวแท้ๆ
  4. วีระเป็นนักสะสมหนังสือ แต่ของเราน่าจะมีมากกว่า
  5. ที่ประชุมมีมติให้พนักงานแต่งเครื่องแบบแต่ไม่เหมาะกับเราเลย
 34. การที่เราเข้าใจในสิ่งต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น แสดงว่าเรามีความิดแบบปถมนสิการวิธีใด
  1. คิดแบบแก้ปัญหา
  2. คิดแบบสามัญลักษณ์
  3. คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย
  4. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
  5. คิดแบบพิจารณาหลักการกับความมุ่งหมาย
 35. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักธรรมในข้อใด
  1. มงคล 38
  2. อริยสัจ 4
  3. อายตนะ 4
  4. อิทธิบาท 4
  5. สังคหวัตถุ 4

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

หน้าที่ชาวพุทธ

 1. บุคคลผู้ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้ต้องมีสิ่งใดเป็นองค์ประกอบด้วย
  1. เคยบวชมาแล้ว
  2. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. มีพิ้นฐานจิตใจเป็นคนดีมาก่อน
  4. มีบิดามารดาเป็นพุทธศาสนิกชน
  5. เคยไปประเทศอินเดียและเนปาล
 2. จากข้อ 1 มีเกณฑ์อย่างไร
  1. บวชครบ 2 พรรษา
  2. มีศรัทธาครบ 4 ประการ
  3. ไปบูชาสังเวชนียสถานครบทุกแห่ง
  4. เป็นที่ยอมรับของคนมากกว่า 2 คนในการเป็นผู้มีจิตใจดี
  5. บิดามารดาเป็นพุทธศาสนิกชนและพาบุตรไปวัดทุกวัน
 3. หลักศรัทธา 4 ข้อใดไม่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์
  1. กัมมัสสกตาสัทธา
  2. ตถาคตโพธิสัทธา
  3. วิปากสัทธา
  4. กัมมสัทธา
  5. มีหมดทุกข้อ
 4. การกำหนดหลักกรรมในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้มาอย่างไร
  1. สำนักครูวิศวามิตร
  2. ระหว่างบำเพ็ญทุกรกริยา
  3. ทรงเห็นแจ้งด้วยพระองค์เอง
  4. ดัดแปลงคำสอนของศาสนาพราหมณ์
  5. ระหว่างการเผยแผ่คำสอนของพระองค์
 5. ข้อใดเป็นพื้นฐานความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่จะมีความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาได้ดี
  1. เชื่อในเรื่องกรรม
  2. เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง
  3. เชื่อในเรื่องการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. เชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  5. เชื่อว่ากรรมใดใครก่อก็เป็นของคนนั้นเอง
 6. เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาพราหมณ์ในด้านใด
  1. ที่มา
  2. ผลกรรม
  3. การกระทำ
  4. เจ้าของกรรม
  5. ลักษณะของกรรม
 7. การเชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีผลต่อพุทธศาสนิกชนในด้านใด
  1. เข้าใจหลักธรรมคำสอนด้วยแก่นแท้ของปัญญา
  2. มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
  3. ปฏิบัติตามคำสั่งสอนได้ดี
  4. ศึกษาธรรมะได้รวดเร็ว
  5. ถูกทุกข้อ
 8. คำว่ากรรม สัมพันธกับข้อใดมากที่สุด
  1. บาป
  2. วิปาก
  3. ความดี
  4. ความชั่ว
  5. พฤติกรรม
 9. มาลีเชื่อในผลของกรรม แสดงว่ามาลีมีศรัทธาในข้อใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. เจตนาสัทธา
  4. ตถาคตโพธิสัทธา
  5. กัมมัสสกตาสัทธา
 10. ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ การอธิบายให้เกิดความเชื่อในพระพุทธศาสนา ควรเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
  1. ความเชื่อในเรื่องกรรม
  2. ความเชื่อในเรื่องผลกรรมสนอง
  3. ความเชื่อในเรื่องทุกคนมีผลกรรมติดตัว
  4. ความเชื่อในเรื่องการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  5. ความเชื่อในเรื่องการตรัสรูของพระพุทธเจ้า
 11. ทวิชาติเป็นข้าราชการที่ฉ้อราษฏรบังหลวงแต่ก็มั่งมีความสุข ความเจริญ บุตรชายบุตรสาวเรียนจบจากต่างประเทศ จากข้อความดังกล่าว อธิบายตามหลักวิปากสัทธาได้อย่างไร
  1. ทวิชาติทำชั่วแต่ได้ดี
  2. การกระทำของทวิชาติไม่มีผลกรรมตอบสนอง
  3. ทวิชาติทำชั่วแต่ก็จับไม่ได้ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชารับกรรมแทน
  4. ทวิชาติแลกความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยเงินที่ฉ้อราษฏร์บังหลวง
  5. ทวิชาติทำชั่วในปัจจุบันก็จริง แต่ผลบุญจากการทำกรรมดีในอดีตส่งผลให้สุขสบาย
 12. ความเชื่อตามวิปากสัทธามีผลต่อการปฏิบัตของชาวพุทธอย่างไร
  1. เลือกทำความดีไว้ก่อน
  2. เห็นว่าทำผิดเป็นถูกได
  3. ทำความดีมากกว่าความชั่ว
  4. จะทำความดีหรือความชั่วมีผลเท่ากัน
  5. ทำความชั่วก็ไม่เป็นไรคนอื่นรับแทนได้
 13. เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วหรือบุญบาปที่ตนทำเป็นของตน ตรงกับศรัทธาข้อใด
  1. กัมมสัทธา
  2. วิปากสัทธา
  3. เจตนาสัทธา
  4. ตถาคตโพธิสัทธา
  5. กัมมัสสกตาสัทธา
 14. ศรัทธา 4 หน้าที่สำคัญของชาวพุทธทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไร
  1. ครูสอน
  2. นั่งสมาธิอานาปานสติ
  3. มีความเข้าใจอย่างแท้จริง
  4. เกิดด้วยตนเองหรือผู้อื่นชักจูง
  5. ศรัทธาตามที่บอกเล่าสืบต่อกันมา
 15. การเกิดศรัทธาด้วยตนเองจะมั่นคงกว่าเกิดด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ต้องมีปัจจัยสำคัญข้อใดสนับสนุน
  1. มีผลบุญในอดีต
  2. มีความพากเพียร
  3. มีสติปัญญา ความรู้
  4. มีความกระตือรือร้น
  5. มีสติและความคิดรอบคอบ
 16. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงการมีตถาคตโพธิสัทธา ยกเว้นข้อใด
  1. เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง
  2. ใคร่ครวญการกระทำว่าควรทำแต่ความดี
  3. ไม่แสดงความดูหมิ่นการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
  4. ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนโดยปราศจากข้อสงสัย
  5. เชื่อว่าหลักพุทธธรรมได้มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 17. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักกัมมสัทธา
  1. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืน
  2. ยอมรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
  3. เชื่อว่าหากปฏิบัติตามคำสอนแล้วผลดีจะตามมา
  4. เชื่อว่ากรรมคือการกระทำของตนเองจึงควรเลือกทำแต่กรรมดี
  5. กระทำแต่กรรมดี ละเว้นกรรมชั่ว เพราะกรรมดีนั้นต้องเป็นของตนเอง
 18. ข้อต่อไปนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศรัทธา 4 ยกเว้นข้อใด
  1. ไม่ทำควาามชั่ว ทำแต่ความดี
  2. ไม่ปฏิเสธผลของกรรมที่จะเกิดขึ้น
  3. ไม่ดูหมิ่นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
  4. ยอมรับผิดที่จะต้องรับผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้น
  5. ไม่เชือ่ว่าผลสำเร็จจะเกิดจากการกระทำเพียงอย่างเดียวต้องมีโชคด้วย
 19. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
  1. เชื่อในเรื่องสำคัญ
  2. เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น
  3. เชื่อในเรื่องที่มีเหตุผลจริง
  4. เชื่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
  5. เชื่อเฉพาะในเรื่องที่มีในพระไตรปิฏกเท่านั้น
 20. การเชื่อเรื่องผลของกรรมว่ามีจริง จะมีผลต่อผู้เชื่อด้านใดมากที่สุด
  1. ผู้คนจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยการพิจารณาก่อน
  2. ผู้ทำความชั่วหวาดกลัวมากขึ้น
  3. ผู้คนเข้าใจในเรื่องกรรมมากขึ้น
  4. ผู้ทำความชั่วลดน้อยลง
  5. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

พระไตรปิฏก

 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า พระไตรปิฏก ได้ถูกต้องที่สุด
  1. ตระกร้าสามใบอันประเสริฐ
  2. หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  3. ตระกร้าที่บรรจุธรรม 3 หมวด
  4. คัมภีร์ที่บรรจุธรรม 3 ประการ
  5. คัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3 หมวด
 2. พระไตรปิฏกประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ข้อใด
  1. วิภังค์ สังคณี สังยุตต์
  2. ขันธกะ อังคุตตร วิภังค์
  3. พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม
  4. พระปาติโมกข์ สิกขาบท มหาวรรค
  5. พระอภิธรรม ธาตุกถา พระสุตตันตปิฏก
 3. คัมภีร์ที่ว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติของพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์คือคัมภีร์ใด
  1. สังยุตตนิกาย
  2. พระวินัยปิฏก
  3. อังคุตตรนิกาย
  4. พระสุตตันตปิฏก
  5. พระอภิธรรมปิฏก
 4. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง
  1. ธัมมสังคณะ:จุลวรรค :สังฆกรรม
  2. ปริวาร : พระอภิธรรม : จัดลำดับกรรม
  3. พระสูตร:ขันธกะ : สิกขาบทนอกพระปาติโมกข์
  4. พระวินัยปิฏก : วิภังค์ : สิกขาบทในพระปาติโมกข์
  5. พระธรรมเทศนา : สังยุตต์ : บัญญัติเรียกบุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรม
 5. บทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระสงฆ์ อยู่ในพระไตรปิฏกหมวดใด
  1. พระสูตร
  2. พระวินัยปิฏก
  3. พระปาติโมกข์
  4. พระสุตตันตปิฏก
  5. พระอภิธรรมปิฏก
 6. คู่มือพระวินัยปิฏกทั้งหมด คือข้อใด
  1. วิภังค์
  2. ปริวาร
  3. ขันธกะ
  4. สังยุตต์
  5. สุตตวิภังค์
 7. ประมวลพระสูตรเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือธรรมเรื่องเดียวกัน หมายถึงข้อใด
  1. ทีฆนิกาย
  2. ขุททกนิกาย
  3. มัชฌิมนิกาย
  4. สังยุตตนิกาย
  5. อังคุตตรนิกาย
 8. หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่อธิบายทัศนะของนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ควรศึกษาจากคัมภีร์ข้อใด
  1. ปริวาร
  2. ปัฏฐาน
  3. พระสูตร
  4. กถาวัตถุ
  5. ทีฆนิกาย
 9. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของพระไตรปิฏกได้ถูกต้องที่สุด
  1. ตำราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  2. ข้อบัญญัติเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  3. คำสอนของพระพุทธองค์สืบทอดต่อกันมาอย่างถูกต้อง
  4. คัมภีร์ที่บันทึกและรวบรวมคำสอนที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว
  5. ประมวลเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตกทอดถึงปัจจุบัน
 10. ก่อนมีการใช้คำว่าพระไตรปิฏก คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร
  1. พระวินัย
  2. พระสูตร
  3. พระธรรม
  4. พระอภิธรรม
  5. พระธรรมวินัย
 11. ในสมัยพุทธกาลวิธีการถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช้วิธีใด
  1. ใช้วิธีมุขปาฐ
  2. บันทึกบนใบไม้
  3. บันทึกบนแผ่นหินทิ้งไว้
  4. ใช้วิธีสลักธรรมบนแผ่นศิลา
  5. มอบหน้าที่การท่องจำให้กับพระสงฆ์สาวกแต่ละรูป
 12. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการสังคายนาครั้งที่ 1
  1. แบ่งพระธรรมวินัยออกเป็น 3 ปิฏก
  2. แบ่งพระธรรมวินัยออกเป็นปิฏกต่างๆ
  3. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 5 เดือน
  4. เริ่มต้นจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยอย่างเป็นระบบ
  5. มอบหมายพระสงฆ์สาวกที่สำคัญรับผิดชอบในการสอบทานพระธรรมวินัย
 13. พุทธสาวกทีเ่ป็นผู้สืบทอดคำสอนของสำนักวินัยปิฏกคือข้อใด
  1. พระอุบาลี
  2. พระอานนท์
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหากัสสปะ
  5. พระโมคคัลลานะ
 14. การจารึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกจารึกด้วยภาษาใด
  1. บาล
  2. โรมัน
  3. สิงหล
  4. สันสกฤต
  5. เทวนาครี
 15. ผู้ริเริ่มการทำสังคายนาพระธรรมวินัยเป็นองค์แรกคือใคร
  1. พระเจ้าสุภัททเถระ
  2. พระอานนท์เถระ
  3. พระมหากัสสปะเถระ
  4. พระเทวานัมปิยติสสเถระ
  5. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
 16. การสังคายนาครั้งที่ 1 อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์องค์ใด
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าสุทโธทนะ
  3. พระเจ้าอชาตศัตรู
  4. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  5. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
 17.  พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่เท่าไร
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
 18. เพื่อวางรากฐานพระพุทธศาสนาในมั่นคงในลังกาเป็นสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 19. การจารึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำในสมัยการทำสังคายนาครังที่เท่าไร
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 20. การจารึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดขึ้นที่ใด
  1. วาลิการาม กรุงเวสาลี อินเดีย
  2. ถูปาราม กรุงอนุราธบุรี ศรีลังกา
  3. อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร อินเดีย
  4. สัตตบรรณคูหา กรุงราชคฤห์ อินเดีย
  5. อาโลกเลณสถาน มตเลชนบท ศรีลังกา
 21. การศึกษาธรรมแล้วมิได้ไตร่ตรองด้วยปัญญา เมือนำไปใช้อาจเป็นโทษได้ พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าเหมือนกับข้อใด
  1. จับงูพิษไม่ถูกวิธีอาจถูกงูกัดตาย
  2. บ่มผลไม้ไม่ถูกวิธีผลไม้เน่าเสียได้
  3. จิตไม่มีความมั่นคง ฝึกสมาธิไม่สำเร็จ
  4. ป้อนอาหารเสือไม่ถูกวิธี ถูกเสือกัดตาย
  5. เตรียมการสอนไม่ดี นักเรียนฟังไม่ตั้งใจ
 22. การเรียนรู้วิชาการต่างๆ ต้องเรียนอยา่งไรจึงจะได้ประโยชน์
  1. เข้าใจได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้
  2. นำไปใช้ให้ถูกต้องตามกาละเทศะ
  3. ไตร่ตรองด้วยปัญญา
  4. ศึกษาด้วยใจมีสมาธิ
  5. ถูกทุกข้อ
 23. ข้อใดแสดงถึงการมีความรู้แต่นำไปใช้ไม่ถูกต้อง
  1. เรียนพิมพ์ดีดเพื่อรับจ้างพิมพ์รายงาน
  2. เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อทอนเงินได้ถูกต้อง
  3. เรียนวิชาเสริมสวยเพือหารายได้พิเศษ
  4. เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออ่านหนังสือจากต่างประเทศ
  5. เรียนวิชาเคมีเพื่อทำระเบิดขวดไปขว้างโรงเรียนคู่อริ
 24. การกล่าววาจาที่เป็นที่รักของคนหมู่มาก หมายถึงวาจาเช่นไร
  1. คำพูดจริง มีประโยชน์ คนชอบ
  2. คำพูดไม่จริง มีประโยชน์ คนชอบ
  3. คำพูดจริง ไม่มีประโยชน์ คนไม่ชอบ
  4. คำพูดไม่จริง ไม่มีประโยชน์ คนชอบ
  5. คำพูดไม่จริง ไม่มีประโยชน์ คนไม่ชอบ
 25. วาจาในข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าควรกล่าว
  1. วาจาสัตย์
  2. วาจาที่คนชอบ
  3. วาจาที่เป็นประโยชน์
  4. วาจาที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์
  5. วาจาที่คนชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์
 26. ข้อควรพิจารณาในการกล่าววาจาใดๆ ของพระพุทธองค์คือข้อใด
  1. สถานที่
  2. กาลเทศะ
  3. ความจริง
  4. ความสนุกสนาน
  5. ความชอบของผู้ฟัง
 27. วาจาในข้อใดควรกล่าว
  1. อรณีเธอนี่โง่มาก เรียนตกตั้งหลายวิชา ควรปรับปรุงตัวนะจ๊ะ
  2. ประเทศไทยควรเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของประชากร
  3. วิชัยผมเธอยาวผิดระเบียบแล้วนะ มันไม่ทำให้เธอหล่อขึ้นหรอก
  4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่ได้โดยการซื้อเสียง
  5. ประเทศไทยควรหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการส่งออกให้มากขึ้น เพราะตลาดเดิมเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป
 28. ข้อใดอ่านบาลีต่อไปนีได้ถูกต้อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  1. ยะ เว เสวติ ตาทิโส
  2. ยัง เว เสวะติ ตาทิโส
  3. ยุง วเว สะเวติ ตาทิโส
  4. ยัง เว สะเวติ ตาทิสโส
  5. ยะ วเว เสวะติ ตาทิสโส
 29. พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ยํ เว เสวติ ตาทิโส ให้ข้อคิดในแง่ใด
  1. การเลือกคู่ครอง
  2. การสรรหาบุคคลที่ดี
  3. การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
  4. การให้อภัยซึ่งกันและกัน
  5. การคบเพื่อนที่มีประโยชน์
 30. ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ยํ เว เสวติ ตาทิโส ตรงกับสำนวนไทยข้อใดมากที่สุด
  1. รกคนดีกว่ารกหญ้า
  2. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
  3. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
  4. เสียน้อยเสียมาก เสียมากเสียง่าย
  5. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
 31. ทุกโข พาเลหิ สํวาโส ตรงกับข้อใด
  1. อยู่ร่วมกับคนดีไม่มีทุกข์
  2. อยู่ร่วมกับคนชั่วมีแต่ทุกข์
  3. ประพฤติตนเป็นคนพาลมีแต่ทุกข์
  4. ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์
  5. ถ้าจะมีทุกข์อยูกับคนดีหรือคนชั่วก็มีทุกข์
 32. คนโง่แม้อยู่ใกล้ปราชญ์ก็อาจฉลาดได้ ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  2. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
  3. กลฺยาณการี กลฺยาณํ
  4. อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
  5. เสฏฺฐมุปคมญฺจ อุเปติ ชิปฺปํ
 33. จุดใต้พยัญชนะในภาษาบาลี เรียกว่าอะไร
  1. ธนิต
  2. สถิล
  3. พินทุ
  4. อาคม
  5. นิคหิต
 34. ข้อใดใส่นิคหิต ไม่ถูกต้อง
  1. ยํ
  2. มยํ
  3. วิสุํ
  4. พุทฺธํ
  5. ทุกฺขํ
 35. ภาษาบาลีมีข้อสังเกตุที่ผิดจากภาษาไทยมากที่สุดคือข้อใด
  1. ภาษาบาลีมีแต่เสียงสูง
  2. ภาษาบาลีมีจุดจบประโยช
  3. ภาษาบาลีไม่มีการประวิสรรชนีย์
  4. ภาษาบาลีไม่มีเสียงโฆสะและอโฆสะ
  5. ภาษาบาลีมีพยัญชนะและสระน้อยกว่า
 36. มะยัง ภันเต วิสุง วิสัง รักขะณัตถายะ เขียนเป็นภาษาบาลีตรงกับข้อใด
  1. มย ภนเต วิสํ วิสํ รกขณตถาย
  2. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย
  3. มยงฺ ภตฺเต วิสุง วิสุ รักขณัตถยะ
  4. มะยํ ภันเต วิสํง วิสํง รกฺขะณตฺถา
  5. มะยัง ภันเต วิสํง วิสํง รักขณัตถายะ
 37. ข้อใดที่มีผลให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยแสดงธรรมหลังจากตรัสรู้แล้ว
  1. วิปตฺตฺปฏิพาหาย
  2. ตติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ
  3. สนฺติธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
  4. รกฺขณถฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ
  5. สพฺพโรควินาสาย ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ
 38. การอาราธนาธรรมมีกำเนิดมาจากบุคคลในข้อใด
  1. สุภัททะ
  2. อริฏฐภิกขุ
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. พระเจ้าอชาตศัตรู
  5. ท้าวสหัมบดีพรหม
 39. การสวดพระปริตร มีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องคือข้อใด
  1. เพื่อมีเมตตา
  2. เพื่อป้องกันภัย
  3. เพื่อความร่ำรวย
  4. เพื่อเป็นสิริมงคล
  5. เพื่อให้เป็นส่วนประกอบพิธีกรรม
 40. ผู้เห็นภัย คือภัยในสังสารวัฏ หรือความทุกข์ หมายถึงผู้ใด
  1. พระ
  2. ภิกษุ
  3. สมณะ
  4. ดาบส
  5. ถูกทุกข้อ
 41. คำศัพท์ใดต่อไปนี้ไม่ใช้กับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
  1. พระ
  2. ภิกษุ
  3. สมณะ
  4. ดาบส
  5. ถูกทุกข้อ
 42. คำว่า สมณะ หมายถึง ผู้มีใจสงบจากสิ่งใด
  1. จากเสียงของผู้คน
  2. จากความชั่วทั้งปวง
  3. จากบุคคลผู้ทำความชั่ว
  4. จากรูปและเสียงของสตรี
  5. จากสิ่งเร้าอารมณ์ทุกอย่าง
 43. เพราะความเชื่อในข้อใดดาบสจึงบำเพ็ญเพียรด้วยการบูชาไฟ
  1. ความร้อนทำให้เกิดสุข
  2. ตายด้วยความร้อนเป็นสุข
  3. ความร้อนทำให้เกิดความพยายาม
  4. ความร้อนสามารถเผาผลาญกิเลสได้
  5. ความร้อนสามารถทำให้มองเห็นวิธีการหมดทุกข์ได้
 44. นักเรียนจะคบเพื่อน แต่ไม่รู้จะคบคนไหนดี นักเรียนจะนำพุทธศาสนสุภาษิตบทใดเข้าไปใช้ในการเลือกคบเพื่อน
  1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  2. กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  3. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
  4. อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
  5. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
 45. การอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา หากเพื่อนร่วมห้องมีนิสัยเห็ฯแก่ตัว ไม่มีระเบียบ สกปรก ชอบลักเล็กขโมยน้อย จะตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  1. ยํ เว เสวติ ตาทิโส
  2. กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  3. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
  4. อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
  5. เสฎฺฐมุปคมญฺจ อุเปติ ชิปฺปํ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

พระสงฆ์

 1. เหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงต้องให้ความเคารพบูชาต่อพระภิกษุสงฆ์
  1. มีความอดทนต่อความยากลำบากสูง
  2. เป็นผู้อนุรักษ์ศาสนวัตถุเพื่อเรา
  3. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  4. เป็นผู้สืบทอดศาสนา
  5. ข้อ ค และ ง ถูก
 2. บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในปัจจุบัน ข้อใดสำคัญที่สุด
  1. การรักษาสภาพแวดล้อม
  2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  3. ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้เดินทาง
  4. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น
  5. สั่งสอนอบรมประชาชนให้เป็นคนดี
 3. พระสงฆ์ในขอใดที่ควรแก่การเคารพบูชามากที่สุด
  1. พระบวชใหม่
  2. พระที่ทำพิธีกรรมเก่ง
  3. พระที่อธิบายธรรมเก่ง
  4. พระที่บวชมาหลายพรรษา
  5. พระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
 4. บทบาทของพระสงฆ์ข้อใดที่จัดว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตใจ
  1. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น
  2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  3. ช่วยพัฒนาประเทศ
  4. ให้การศึกษา
  5. ถูกทุกข้อ
 5. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมมากที่สุด
  1. วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
  2. บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
  3. บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย
  4. หากขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง
  5. ไม่มีข้อถูก
 6. ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึงความสำคัญของพุทธศาสนิกชน
  1. วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
  2. บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
  3. บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย
  4. หากขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง
  5. ไม่มีข้อถูก
 7. ทำไมชาวพุทธจึงต้องมีมารยาทปฏิบัติต่อพระสงฆ์
  1. เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติชอบ
  2. เพราะพระสงฆ์ถือศีลมากกว่าคฤหัสถ์
  3. เพราะพระสงฆ์เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
  4. เพราะพระสงฆ์มีบทบาทในการสงเคราะห์ชาวบ้าน
 8. เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบแล้ว สอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตาม
  1. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์มีฐานะสูงกว่าฆราวาส
  2. พระสงฆ์เป็นทิศเบื้องบน ฆราวาสเป็นทิศเบื้องล่าง
  3. การจัดที่นั่งให้พระสงฆ์แยกต่างหากจากผู้อื่น
  4. การพูดคุยกับพระสงฆ์ต้องใช้ภาษาสุภาพ
  5. บิดาต้องไหว้บุตรที่บวชเป็นพระสงฆ์
  6. ถูกทุกข้อ
 9. ข้อใดเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
  1. หลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  2. หลักเกี่ยวกับมารยาทไทย
  3. พระวินัยของพระสงฆ์
  4. ฐานะของพระสงฆ์
  5. ข้อ ก และ ข ถูก
 10. การปฏิบัติระหว่างฆราวาสกับพระสงฆ์ในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  1. บิดาต้องไหว้บุตรที่เป็นพระสงฆ์
  2. เมื่อพระสงฆ์เดินมาก็หลีกทางให้
  3. นางพยาบาลตรวจโรคให้พระสงฆ์
  4. ใช้คำยกย่องเมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์
  5. บุตรที่เคยบวชเป็นพระสงฆ์รับของจากมือโยมแม่
 11. ข้อใดนับเป็นวิธีที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะ
  1. สนทนาธรรม
  2. ล้างและเช็ดเท้า
  3. ประเคนปัจจัย 4
  4. ไหว้พระสวดมนต์
  5. แต่งกายเรียบร้อย
 12. การติดต่อกับพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม
  1. ใช้คำพูดที่เหมาะสมกับตำแหน่งของพระสงฆ์
  2. หากท่านจำวัดควรให้ลูกศิษย์เรียนท่านก่อน
  3. สตรีไม่ควรไปพบพระสงฆ์ตามลำพัง
  4. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  5. ถูกทุกข้อ
 13. การปฏิบัติตนในการตักบาตรพระสงฆ์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ถอดรองเท้าก่อนตักบาตร
  2. ตั้งจิตอธิษฐานก่อนทุกครั้ง
  3. ถามท่านแล้วใส่เฉพาะของที่ท่านชอบ
  4. ใส่แล้วนั่งไหว้หรือยืนไหว้ด้วยใจที่เคารพ
  5. เสร็จแล้วควรอุทิศส่วนกุศลด้วยใจหรือกรวดน้ำ
 14. การจัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
  1. ถ้าที่ชุมนุมนั้นจัดให้นั่งกับพื้นจะต้องปูพรมให้เต็มห้องนั้นเสียก่อนพระสงฆ์จึงจะนั่งได้
  2. คฤหัสถ์ชายถ้าจะต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์ ควรนั่งด้านขวาของท่าน
  3. ห้ามสตรีนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์เด็ดขาด แม้ว่าจะมีบุรุษคั่นอยู่ก็ตาม
  4. ถ้าในที่ชุมนุมนั้นจัดให้นั่งเก้าอี้ควรให้พระสงฆ์นั่งแถวหน้า
  5. ถูกทุกข้อ
 15. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ที่ไม่ถูกต้อง
  1. ก่อนเข้าพบพระสงฆ์ควรขออนุญาตท่านก่อน
  2. ขณะที่พระสงฆ์อยู่ข้างล่างเราควรขึ้นไปรอท่านบนกุฏิ
  3. การเข้าพบพระสงฆ์เมื่อเสร็จกิจธุระแล้วควรรีบลากลับ
  4. ควรประนมมือทุกครั้งเมื่อพูดและรับคำพูดของพระสงฆ์
  5. เมื่อท่านนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว จึงกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์
 16. เมื่อพูดกับพระสงฆ์ ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องทีสุ่ด
  1. ส่ายตัวไปมา
  2. ยืนตรงไขว้มือไว้ข้างหลัง
  3. ยืนตรงประสานมือไว้ข้างหน้า
  4. ประนมมือไหว้ตลอดเวลาที่ีพูดด้วย
  5. ไม่สบตาพระสงฆ์ ค่อมตัวท่อนบนลงเล็กน้อย
 17. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐประกอบด้วยอะไรบ้าง
  1. เข่า 2 ศอก 2 มือ 1
  2. เข่า 2  แขน 2  มือ 1
  3. เข่า 2 มือ 2 หน้าผาก 1
  4. เข่า 2 แขน 2 หน้าผาก 1
  5. เขา 2 ศอก 2 หน้าผาก 1
 18. การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าพระสงฆ์ ในสว่นของฆราวาสมีการจัดที่นั่งอย่างไร
  1. แยกระหว่างสตรีกับบุรุษ
  2. ให้ผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้านหน้า
  3. ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้
  4. นั่งเรียงตามลำดับไหล่
  5. ถูกทุกข้อ
 19. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการถวายสังฆทาน
  1. ถวายได้เฉพาะพระผู้ใหญ่เท่านั้น
  2. ถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วต้องแยกเอาอาหารออก
  3. ของที่ถวายต้องเป็นของบริโภคได้เท่านั้น
  4. ถ้าเป็นตอนเช้าควรถวายเฉพาะอาหารเท่านั้น
  5. การถวายสังฆทานจำกัดพระสงฆ์ที่รอจะรับเพียง 4 รูป
 20. การประเคนของให้พระสงฆ์ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. การยกของประเคนต้องยกให้สูงประมาณ 1 คืบ
  2. ห้ามพระภิกษุหยิบของก่อนโดยที่ยังไม่ได้ประเคน
  3. เมื่อประเคนแล้วผู้ประเคนจับของนั้นอีกก็ไม่ต้องประเคนใหม่
  4. กรณีทีผู้ประเคนเป็นสตรี จะต้องวางของลงบนผ้าทีท่านปูรองรับ
  5. น้ำทีบริสุทธิ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่จำเป็นต้องประเคนก็ได้

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

 1. หลักธรรมในข้อใดที่ใช้สร้างความสามัคคีในสังคม
  1. พละ 4
  2. สัปปุริสธรรม 7
  3. อปริหานิยธรรม  7
  4. กัลยาณมิตรธรรม
  5. ธรรมอันเป็นอุดมมงคล
 2. ข้อใดคือความหมายของอปริหานิยธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. คุณธรรมที่ไม่มีความเสื่อม
  2. คุณธรรมที่ห่างจากความเสื่อม
  3. ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความเจริญปราศจากความเสื่อม
  4. ธรรมเป็นเหตุเสริมสร้างให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้า
 3. ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่เป็นไปเพื่อเน้นความเจริญ
  1. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม
  2. จักหมั่นประชุมกันอยู่เสมอ
  3. จักไม่ข่มขืนบังคับสตรีทั้งหลาย
  4. จักเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่ทั้งหาย
  5. จักเคารพสักการะปูชนียสถานทั้งภายในและภายนอก
 4. อปริหานิยธรรม 7 ข้อใดที่จัดอยู่ในกลุ่มของการสร้างความเข้าใจและความยึดเหนี่ยว
  1. การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
  2. การขยันขันแข็งประกอบอาชีพ
  3. การไม่ข่มขืนบังคับสตรีทั้งหลาย
  4. การเคารพปูชนียสถานและทำพลีกรรม
  5. การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้ทรงบัญญัติ ไม่ยกเลิกสิ่งที่ดีงามที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว
 5. อปริหานิยธรรม 7 ข้อใดที่จัดอยู่ในกลุ่มของการระงับความแตกแยก
  1. การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
  2. การขยันขันแข็งประกอบอาชีพ
  3. การไม่ข่มขืนบังคับสตรีทั้งหลาย
  4. การเคารพบูชาปูชนียสถานและทำพลีกรรม
  5. การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
 6. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักการเคารพอาวุโส
  1. วัยวุฒิ
  2. คุณวุฒิ
  3. ชาติวุฒิ
  4. เกรียติวุฒิ
  5. ไม่มีข้อใดถูก
 7. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการเคารพอาวุโสในด้านวัยวุฒิ
  1. สีนวลปฏิบัติตามกฏศีลธรรมอย่างเคร่งครัด
  2. แชมป์ขอบเสียสละให้แก่ผู้ที่ด้อยฐานะกว่าเสมอ
  3. เอ๋คอยตักเตือนน้องๆ เสมอเมื่อเห็นว่าจะเกิดอันตราย
  4. นนท์เคารพผู้มีอายุมากกว่าทุกคนที่รู้จักโดยไม่มีการยกเว้น
 8. พิชัยเกิดในตระกูลสูง มีฐานะร่ำรวย ถึงแม้ว่าจะเล่นการพนัน แต่ก็ได้รับการนับถือจากผู้คนรอบข้าง
  1. หมั่นประชุมกันอยู่เสมอ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  2. ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในเหตุการณ์ปกติ
  3. ประชุมทุกครั้งเมื่อมีปัญหา
  4. ประชุมกันพร้อมเพรียง
  5. ประชุมกันทุกวัน
  6. ถูกทุกข้อ
 9. เมื่อประชุมและเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกัน การทำกิจการทั้งหลายก็พร้อมเพรียงกัน มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ป้องกันการแตกแยกของคนในสังคม
  2. การตรงต่อเวลาย่อมนำประโยชน์มาสู่ตน
  3. พร้อมเพรียงกันทั้งเวลาประชุมและเลิกประชุม
  4. พร้อมเพรียงกันทำงาน เมื่อหมดเวลาก็พร้อมเพรียงกันเลิก
  5. ประชุมและเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทุกคน หากมีกิจการอะไรก็ช่วยกันทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยเกียงงานกัน
 10. ไม่ลุอำนาจตามความสะดวกและความพอใจของตน มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เคารพเงื่อนไขต่งๆ ที่กำหนดไว้แล้ว
  2. ไม่ละเมิดกฏเกณฑ์ต่างๆ ตามชอบใจ
  3. ไม่เลิกถอนหลักการเดิม จนกว่าจะมีหลักการใหม่มาใช้แทน
  4. ผู้ปฏิบัติพึงเคารพในสิ่งที่บัญญัติและสิ่งที่ยกเลิกการบัญญัติ
  5. ไม่บัญญัติสิ่งที่ที่ประชุมยังไม่บัญญัติ ไม่เลิกถอนของเดิมที่ที่ประชุมบัญญัติไว้แล้วและปฏิบัติตามหลักการเดิม
 11. เคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าตามความเคารพมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. เคารพในผู้ใหญ่ที่มีอายุสูง
  2. เคารพในผู้ใหญ่ที่เจริญด้วยคุณวุฒิ
  3. เคารพในผุ้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือมานาน
  4. เคารพผู้ใหญ่ตามขั้นตอนในทางการงาน
  5. เคารพผู้ใหญ่ที่มีอายุและการศึกษามากกว่า
 12. ไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยานที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนในสังคมมีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ไม่โลภอยากได้เมื่อมีโอกาส
  2. ไม่มักได้ถ่ายเดียวให้มีความเสียหาย
  3. ไม่ถือพรรคถือพวก ทำตนเสมอกันทุกคน
  4. แม้อยากได้ แต่ไม่ทำอะไรให้ผิดขั้นตอนเพราะเห็นแก่ความสงบสุขของส่วนรวม
  5. ไม่อยากได้ แต่เพื่อเห็นแก่เพื่อนฝูงและสังคม จึงต้องรับไว้ก่อน แต่ก็ไม่ถือพรรคถือพวกในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
 13. เคารพในเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. เคารพนับถือความดีของบรรพบุรุษของตน
  2. ยกย่องเทิดทูนบุคคลที่บรรพบุรุษยกย่องเทิดทูน
  3. ยกย่องผู้กระทำความดีตามแบบอย่างที่บรรพบุรุษได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
  4. เคารพกราบไว้เจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างกันมา
  5. ยกย่องนับถือผู้ที่ริเริ่มการสร้างอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษ
 14. ตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. คอยช่วยเหลือเพื่อนในทุกกรณี
  2. ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตั้งใจจริงทุกคน
  3. ไม่รังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าตนทุกคน
  4. ให้ความรักและความจริงใจต่อเพือ่นที่ดี
  5. ให้ความช่วยเหลือต่อมิตรสหายอย่างเท่าเทียมกัน
 15. ข้อใดไม่ใช่หลักอปริหานิยธรรม
  1. หมั่นประชุมกันอยู่เสมอ
  2. ประชุมเสร็จแล้วก็เลิกพร้อมเพรียงกัน
  3. มีกิจการอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมเพรียงกันทำ
  4. ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้อง
  5. เมื่อก่อการสำเร็จลุล่วงกันดีแล้วก็ร่วมกันแสดงความยินดี
 16. การที่พนักงานของบริษัทหรือโรงงานมีการหยุดงานประท้วงคณะผู้บริหาร ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับบริษัทหรือโรงงาน ทั้งนี้เพราะขาดหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. ฆราวาสธรรม
  4. อปริหานิยธรรม
  5. ทศพิธราชธรรม
 17. เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนต่างก็ไปพร้อมเพรียงกันที่วัดเพื่อทำการบูชา จัดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 18. การที่นักเรียนบางคนไม่ชอบเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าเสาธง จัดเป็นผู้ขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  2. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  3. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  4. การทำตามอำเภอใจล้มล้างสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว
  5. การเคารพในเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 19. การที่นักเรียนบางคนไม่ค่อยพอใจเพื่อนนักเรียนต่างห้องเรียนเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มกีฬากับพวกตน จัดเป็นผู้ขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  2. การตั้งความปรารถนาดีต่อมิตร
  3. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  4. ความทะเยอทะยานและความริษยา
  5. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
 20. การที่นักเรียนเห็นว่าตนเป็นหัวหน้าชั้นจึงชอบตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ยอมถามความเห็นของเพื่อนๆ เช่นนี้จัดว่านักเรียนขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  2. การไม่ถืออำนาจตามอำนาจ
  3. การตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย
  4. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  5. การสักการะนับถือบุคคลผู้พึงเคารพนับถือ
 21. การที่นักเรียบางคนชอบกีดกันเพื่อนมิให้มีโอกาสเข้าสอบแข่งขันชิงรางวัลการศึกษาของโรงเรียน จัดเป็นผู้ขาดหลักธรรมข้อใด
  1. พละ 4
  2. สามัคคีธรรม
  3. สาราณียธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. อริหานิยธรรม
 22. การที่นักเรียนไม่เคยคิดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการสอบแข่งขัน แม้มีโอกาสให้กระทำทุจริตได้แต่ก็ไม่คิดที่ทำ จัดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. ธรรมอันเป็นอุดมมงคล
 23. การที่นักเรียนไม่ยอมถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องตามหัวห้องขอร้อง จัดว่านักเรียนขาดหลักธรรมข้อใด
  1. สามัคคีธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. อปริหานิยธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. อโลภ อโทสะ อโมหะ
 24. การที่นักเรียนบางคนขณะอยู่โรงเรียนก็แต่งกายดีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน แต่เมื่อโรงเรียนเลิกได้แอบไปเปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย เดินออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลส่วนตัว จัดเป็นผู้ขาดหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชือฟังผู้ใหญ่
  2. ไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  3. ไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  4. ความพร้อมเพรียงกันในสิ่งที่ควรกระทำ
  5. ความเคารพในอนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 25. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนร่วมห้องให้เป็นหัวหน้าห้องเรียน แต่มีเหตุบางอย่างทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้เพื่อนที่มีความสามารถทำหน้าที่แทนตน จัดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
  2. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  3. การตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย
  4. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  5. ความเคารพในอนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 26. การที่นักเรียนมีความประทับใจในครูอาจารย์บางท่าน ที่ได้ช่วยเหลือชี้แนะในการเลือกแขนงวิชาจนสอบแข่งขันเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จสมความตั้งใจ แลได้ให้ความยกย่องเทิดทูนครูอาจารย์อย่างไม่รู้ลืม จัดเป็นการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมข้อใด
  1. การไม่ถือตามอำเภอใจ
  2. การเคารพเชื่อฟังท่านผู้ใหญ่
  3. การไม่ถืออำนาจตามความสะดวก
  4. การไม่ลุอำนาจแก่ความทะเยอทะยาน
  5. การเคารพในเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
 27. พละ 4 มีความหมายตามข้อใด
  1. หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ
  2. หลักธรรมที่ใช้ในการสร้างความสามัคคี
  3. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญ
  4. หลักรรมที่เป็นกำลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ
  5. หลักธรรมที่เป็นกำลังก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
 28. ความสามารถในทางปัญญามีความหมายว่าอย่างใด
  1. การใช้กำลังเป็นการแสดงถึงปัญญา
  2. การรู้จักถือเอาประโยชน์ทางปัญญา
  3. การใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
  4. การนำปัญญาไปใช้แก้ไขปัญหาให้แก่พวกพ้อง
  5. การรู้จักหลีกเว้นจากปัจจัยแห่งความชั่ว แล้วประกอบปัจจัยแห่งความเจริญอยู่เสมอ
 29. การหาประสบการณ์จากสิ่งที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากอะไร
  1. การฝึกปฏิบัติ
  2. การฟังหรือศึกษา
  3. การคิดหาเหตุผล
  4. การฝึกอบรมตัวเอง
  5. การสอบถามจากครูอาจารย์ผู้ชำนาญการ
 30. ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจนสามารถรู้หรือเข้าใจในสิ่งนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งคือความหมายในข้อใด
  1. การฟัง
  2. การฝึกปฏิบัติ
  3. การคิดหาเหตุผล
  4. การฝึกอบรมตัวเองได้
  5. การเพียรพยายามศึกษา
 31. เจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า เพราะทรงอาศัยความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  1. การฟัง
  2. การเลียนแบบ
  3. การทรมานตน
  4. การคิดหาเหตุผล
  5. การฝึกอบรมตัวเองได้
 32. ความมั่นใจหรือหมดสิ้นความสงสัยว่า เราบรรลุธรรมพิเศษ ของเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์ทรงอาศัยพลธรรมข้อใดมากทีสุด
  1. ความอดทน
  2. ความสามารถในทางปัญญา
  3. ความสามารถในความเพียร
  4. ความสามารถในการกระทำที่ไม่มีโทษ
  5. ความสามารถในการสงเคราะห์หรือเสียสละเพื่อนิพพาน
 33. ข้อใดเป็นวิธีขจัดความเกียจคร้านโดยใช้หลักของพละ 4
  1. ปลูกฝังพลังปัญญา
  2. ปลูกฝังพลังความเพียร
  3. ปลูกฝังการตรงต่อเวลา
  4. ปลูกฝังความรับผิดชอบ
  5. การปลูกฝังการปฏิบัติด้วยตนเอง
 34. พระพุทธเจ้าแม้จะทรงประสบความยากลำบากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระยะเริ่มแรก แต่ก็ไม่ทรงล้มเลิกพระปณิธานจัดเป็นผู้ยึดมั่นพลธรรมข้อใด
  1. วิริยพละ
  2. สังคหพละ
  3. ปัญญาพละ
  4. อนวัชชพละ
  5. สมานัตตตา
 35. ในกรณีที่นักเรียนมีความตั้งใจว่า จะเรียนหนังสือให้ดีที่สุดเท่าที่มีความสามารถ จัดเป็นผู้ยึดมั่นในพลธรรมข้อใด
  1. เพียรละบาปทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจ
  2. เพียรระวังมิให้บาปทุจริตเกิดขึ้นแล้วในจิตใจ
  3. เพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นใตจิตใจ
  4. เพียรรักษาคุณความดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ในจิตใจ
  5. เพียรกำหนดความตั้งใจจริงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อมีโอกาส
 36. ในกรณีที่นักเรียนเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ก็สามารถสอบผ่านการวัดผลในแขนงวิชาที่เรียนได้ จัดเป็นผู้มีพลธรรมข้อใดมากทีสุด
  1. วิริยพละ
  2. สังคหพละ
  3. ปัญญาพละ
  4. อนวัชชพละ
  5. สมานัตตตา
 37. ในกรณีทีนักเรียนสามารถปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนร่วมโรงเรียน จัดเป็นผู้มีพลธรรมข้อใดมากที่สุด
  1. วิริยพละ
  2. สังคหพละ
  3. ปัญญาพละ
  4. อนวัชชพละ
  5. สมานัตตพละ
 38. วิธีที่จะทำให้คนรัก จัดอยู่ในหมวดธรรมข้อใด
  1. พละ 4
  2. สังคหวัตถุ 4
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4. อปริหานิยธรรม 7
  5. ธรรมอันเป็นอุดมมงคล
 39. มงคลแห่งชีวิต หมายความว่าอย่างไร
  1. ความเจริญแห่งชีวิต
  2. เหตุให้ถึงความเจริญแห่งชีวิต
  3. เหตุที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย
  4. แนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในการทำงาน
 40. ข้อใดต่อไปนี้ที่ตรงกับลักษณะของคนพาล
  1. ฝักใฝ่ในทางทุจริต
  2. ประพฤติผิดในกาม
  3. คิดโลภอยากได้ของเขา
  4. ชอบพูดโกหกหลอกคนอื่น
  5. ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเป็นนิจ
 41. การกระทำในขอใดที่ไม่ถือว่าเป็น กายทุจริต ของคนพาล
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. ดื่มทรัพย์ สูบบุหรี่
  4. ประพฤติผิดในกาม
  5. ข่มเหงผู้อ่อนแอกว่า
 42. ข้อใดเป็นลักษณะความชั่วทางใจของคนพาล
  1. เป็นคนเห็นแก่ได้
  2. ชอบให้ร้ายต่อมิตร
  3. ชอบคิดแต่สิ่งทีผิดๆ
  4. ชอบชักชวนในทางที่ผิด
  5. ชอบพูดเท็จทวนสาบาน
 43. ขอ้ใดมิใช่โทษของคนพาล
  1. เกิดโรค
  2. เสียชีวิต
  3. เสียทรัพย์
  4. มีเพื่อนฝูงมาก
  5. เป็นนักเลงการพนัน
 44. บุคคลใดที่จัดว่าเป็นบัณฑิตที่ถูกต้อง
  1. ธนวัฒน์เรียนจบปริญญาตรีร
  2. ประภาสเป็นผู้รู้จักผิดชอบชั่วดี
  3. ธรรมนูญผ่านการบวชเรียนมาแล้ว
  4. นรินทร์ทำงานเป็นราชบัณฑิตยสถาน
  5. พรชัยกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญา
 45. ข้อใดเป็นลักษณะของบัณฑิตตามแนวพุทธธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. มีการศึกษาสูง
  2. เมื่อมีภัยมาถึงตนจึงคิดช่วยเหลือ
  3. ผู้ชอบช่วยเหลือเพื่อนในทุกกรณี
  4. เรื่องที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด ดีเป็นปกติ
  5. ผู้ชอบพูดคำที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความพอใจ
 46. ข้อต่อไปนี้เป็นลักษณะของบัณฑิต ยกเว้นข้อใด
  1. พูดมีสติ
  2. พุดจริงทำจริง
  3. พูดดีๆ ก็โกรธ
  4. พูดประสานสามัคคี
  5. พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์
 47. ข้อใดมิใช่การคบบัณฑิตตามแนวพุทธธรรม
  1. หมั่นไปมาหาสู่
  2. หมั่นเข้าใกล้ชิด
  3. ฟังคำแนะนำของท่าน
  4. ช่วยงานทุกอย่างของท่าน
  5. ถ่ายทอดความรู้ของท่าน
 48. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการคบบัณฑิตในพุทธธรรม
  1. มีฐานะมั่นคง
  2. ทำให้เกิดปัญญา
  3. เป็นคนมีเหตุผล
  4. ได้ความรู้ความดี
  5. หลุดพ้นจากความทุกข์
 49. การแสดงกิริยา วาจาและใจสุภาพ เพื่อบูชาบุคคลและวัตถุที่ควรบูชา จัดเป็นวิธีบูชาในข้อใด
  1. มานนา
  2. คุรุการะ
  3. สักการะ
  4. วันทนาและอภิวาท
  5. คุรุการะและวันทนา
 50. การแสดงความรักความห่วงใย เช่น บุตรธิดามีความรักความห่วงใยในบิดามารดา เป็นต้น จัดเป็นการบูชาในข้อใด
  1. มานนา
  2. คุรุการะ
  3. สักการะ
  4. วันทนาและอภิวาท
  5. อภิวาทและสักการะ
 51. การกำหนดความดีชองบุคคลว่าเขามีความดีอย่างนั้นอย่างนี้ ความเชื่อถือและยกย่อง เป็นต้นแล้วประพฤติตนดีต่อเขาจัดเป็นการบูชาในข้อใด
  1. มานนา
  2. คุรุการะ
  3. สักการะ
  4. วันทนาและอภิวาท
  5. มานนาและวันทนา
 52. การบุตรธิดากล่าวสรรเสริญบิดามารดาศิษย์กล่าวยกย่องคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนพุทธศาสนชนกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ที่เรียกว่าทำวัตรไหว้พระสวดมนต์ จัดเป็นการบูชาในข้อใด
  1. อัญชลี
  2. วันทนา
  3. มานนา
  4. คุรุการะ
  5. สักการะ
 53. อามิสบูชา หมายถึง การบูชาในข้อใด
  1. การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ
  2. การบูชาด้วยการเป็นคนดี
  3. การบูชาด้วยการกราบไหว้
  4. การบูชาด้วยการปฏิบัติสมาธิ
  5. การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน
 54. ข้อใดเป็นลักษณะของอามิสบูชา
  1. การเคารพบิดามารดา
  2. การทำจิตให้เป็นสมาธิ
  3. การฟังเทศน์ในวันพระ
  4. การบูชาพระด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
  5. การประพฤติตามคำสอนของบิดามารดา
 55. ข้อใดเป็นลักษณะของการปฏฺบัติบูชา
  1. การทำบุญตักบาตร
  2. การเสียภาษีเงินได้
  3. การรักษาศีลฟังธรรม
  4. การกราบไหว้พระสงฆ์
  5. การเสียภาษีให้ประเทศชาติ
 56. ข้อใดไม่ใช่ปูชนียวัตถุตามแนวพุทธธรรม
  1. พระพุทธรูป
  2. คัมภีร์พระธรรม
  3. หลักฐานทางโบราณวัตถุ
  4. พระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทย
  5. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
 57. ข้อใดไม่จัดเป็นมงคลในการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
  1. ทำให้จิตใจผ่องใส
  2. ทำใหจิตใจสงบเยือกเย็น
  3. ทำให้เกิดศรัทธาแบบภักดี
  4. ความชั่วไม่กล้ำกลายเข้ามาในจิตใจ
  5. ทำให้จิตมีอิสระเกิดปัญญารู้ความตามเป็นจริง
 58. มงคลที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชา (คือบิดามารดา) ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใ
  1. เป็นเหตุให้ได้รับความเมตตากรุณา
  2. เป็นเหตุให้ไม่ทำชั่ว ตั้งอยู่ในความดี
  3. เป็นเหตุให้ได้รับคำแนะนำดี ได้เรียนดี
  4. เป็นเหตุให้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทำบุญได้มากขึ้น
  5. เป็นเหตุให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติเป็นธรรม
 59. เป็นเหตุให้ได้รับคำแนะนำทีดีและเรียนดี เป็นมงคลที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลในข้อใด
  1. พระสงฆ์
  2. บิดามารดา
  3. ครูอาจารย์
  4. ญาติผู้ใหญ่
  5. ผู้บังคับบัญชา
 60. คำว่า พาหุสัจจะ มีความหมายตรงกับขอใด
  1. ความเป็นผู้พูดแต่ความจริง
  2. ความเป็นผู้สดับตรับฟังมาก
  3. ความเป็นผู้เรียนวิชาชีพมาก
  4. ความเป็นผู้มีความจริงใจมาก
  5. ความเป็นผู้เรียนทางธรรมมาก
 61. ความเป้นผู้สดับตรับฟังมามากเป็นคุณสมบัติของผู้ใด
  1. ชาวพุทธทั่วไป
  2. พระภิกษุสามเณร
  3. นักเรียน นักศึกษา
  4. สัตบุรุษและบัณฑิต
  5. ครูอาจารย์ พระสงฆ์
 62. ข่อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เป็นพหุสูต
  1. ผู้ท่องบนอยู่เสมอ
  2. ผู้ได้เล่าเรียนมามาก
  3. ผู้เล่าเรียนตามหลักสูตร
  4. ผู้จำได้ทั้งอรรถะและพยัญชนะ
  5. ผู้ฟังด้วยความตั้งใจและเข้าใจด้วยปัญญา
 63. ความเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นคุณสมบัติของผู้ใด
  1. ชาวพุทธทั่วไป
  2. พระภิกษุสามเณร
  3. ผู้สดับตรับฟังมาก
  4. นักเรียน นักศึกษา
  5. นักวิชาการ นักเขียน
 64. ข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นพหูสูต
  1. สะสมตำรา
  2. เรียนด้วยตนเอง
  3. เรียนจากครู อาจารย์
  4. เรียนจากครูแลเรียนด้วยตนเอง
  5. เรียนจากสื่อมวลชน เช่น ฟังวิทยุและดูโทรทัศน์
 65. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เป็นพหูสูต
  1. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก
  2. เข้าใจได้ตลอดด้วยปัญญา
  3. จำได้ทั้งพยัญชนะและอรรถะ
  4. อ่านเนื้อความได้ถูกต้องแม่นยำ
  5. เป็นผู้จดจำได้เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์
 66. ช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์แตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายนั้น เราควรใช้หลักพุทธธรรมข้อใดในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
  1. พละ 4
  2. สัปปุริสธรรม 7
  3. อปริหานิยธรรม 7
  4. กัลยาณมิตรธรรม 7
  5. ธรรมอันเป็นมงคง
 67. วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้นิสัยของคนพาล คือข้อใด
  1. ปล่อยให้หายเอง
  2. การไม่พูดจาด้วย
  3. พูดให้เห็นถึงผลดีผลเสีย
  4. ปล่อยให้กฏหมายลงโทษ
  5. ร่วมกันลงมติคว่ำบาตรทุกอย่าง
 68. อาชีพใดต่อไปนี้ไม่ควรสนับสนุนให้มีในสังคมมากที่สุด
  1. โรงงานนรก
  2. การขายบุหรี่
  3. วงดนตรีคนตาบอด
  4. ขายพวงมาลัยตามสี่แยก
  5. ขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยก
 69. บุคคลใดต่อไปนี้ที่เราไม่ควรคบด้วยมากที่สุด
  1. วิชัยชอบพูดเล่น
  2. ปูชอบพูดส่อเสียด
  3. โจ้ชอบพูดเพ้อเจ้อ
  4. นัทชอบพูดจาหยาบคาย
  5. ต้องชอบพูดโกหกหลอกลวงเพื่อน
 70. การทีเราเห็นเพื่อนเรียนหนังสือไม่เก่ง เราจะใช้วิธ๊การช่วยเหลืออย่างไรดีที่สุด
  1. ให้เพื่อนลอกเวลาสอบ
  2. อธิบายในส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ฟัง
  3. พูดจาเยาะเย้ยจนเพื่อนเกิดความขยัน
  4. ช่วยตักเตือนให้เพื่อนขยันอ่านหนังสือ
  5. แนะนำเพื่อให้ไปขอครูให้งานเพิ่มเติม
 71. ข้อใดสำคัญทีสุดในการดำรงพระพุทธศาสนา
  1. ซื้อเทปธรรมะมาฟัง
  2. ไหว้พระทุกครั้งทีเจอ
  3. ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน
  4. ทำบุญตักบาตรทุกวันโดยไม่ขาด
  5. ประดับธงชาติในวันสำคัญทางศาสนา
 72. การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. วรรณชอบเบียดเบียนเพื่อน
  2. ดำโลภอยากได้ของคนอื่น
  3. ชาวพุทธพูดเพ้อเจ้อ
  4. แสดงชอบยิงนก
  5. ถูกทุกข้อ
 73. บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะประสบผลอย่างไร
  1. ไม่มีใครคบด้วย
  2. ไม่มีศาสนาให้นับถือ
  3. ครอบครัวจะยากจนลง
  4. ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
  5. จะไม่พบความสุขสบายในชีวิต
 74. การที่นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติธรรม เป็นมงคลที่เกิดจากการบูชาบุคคลใด
  1. พระสงฆ์
  2. เพื่อนสนิท
  3. บิดามารดา
  4. ครูอาจารย์
  5. ผู้บังคับบัญชา
 75. การศึกษาธรรมอันเป็นมงคลมีผลดีต่อนักเรียนอย่างไร
  1. ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
  2. สามารถเลือกคบคนได้ถูกต้อง
  3. ประพฤติดี
  4. มีความรู้ดี
  5. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

พุทธประวัติ

 1. พระชาติกำเนิดของพระพุทธเจ้า คือข้อใด
  1. วรรณศูทธ
  2. วรรณะแพศย์
  3. วรรณะกษัตริยฺ์
  4. วรรณะจัณฑาล
  5. วรรณะพราหมณ์
 2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับพระชาติภูมิของเจ้าชายสิทธัตถะได้ถูกต้องที่สุด
  1. นักบวช
  2. แคว้นสักกะ
  3. มาจากสกุลกษัตริย์
  4. มีความบริสุทธิ์ทางวรรณะ
  5. มีฐานะทางพระชาติกำเนิดสูงมาก
 3. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีความบริสุทธิ์ทางวรรณะ
  1. บิดามารดาเป้นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
  2. ผู้ทำคลอดมีฐานะเป็นวรรณะกษัตริย์
  3. ศากยะวงศ์มีเชื้อชาติเป็นกษัตริย์แว่นแคว้นต่างๆ
  4. เชื่อสายศากยวงศ์ไม่เคยมีการปะปนกับวรรณะอื่น
  5. เชื่อสายของศากยวงศ์เคยมีกษัตริย์เป็นเจ้าจักรพรรดิ
 4. ทานผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ถวายพระอักษรแด่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนแรก
  1. วิศวามิตร
  2. อสิตดาบส
  3. อาฬารดาบส
  4. กาฬเทวิลดาบส
  5. โกณฑัญญะพราหมณ์
 5. จากข้อ 4 จุดประสงค์ของพระราชบิดาที่ให้เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาในสำนักดังกล่าว คือข้อใด
  1. ให้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
  2. ให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการปกครองตนเอง
  3. เป้นโรงเรียนสำหรับวรรณะกษัตริย์โดยตรง
  4. ให้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งประมุขของรัฐ
  5. ฝึกวิทยาการการต่อสู้เหมาะสมกับตำแหน่งจักรพรรดิ
 6. เพราะเหตุใดการออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นข่าวใหญ่ในสมัยนั้น
  1. สมัยนั้นไม่เคยมีนักบวช
  2. เพราะเป็นกษัตริย์ที่ละความสุขทางโลกได้
  3. การออกบวชถือเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น
  4. แปลกใจที่เจ้าชายไม่อยู่เพื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
  5. ประชาชนยินดีและตื่นเต้นที่จะได้ฟังธรรมของศาสดาเอก
 7. พระเจ้าสุทโธทนะทรงสร้างปราสาท 3 หลังเพื่อประทับ 3 ฤดูให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะนั้น ทรงมีจุดประสงค์ในขอใดมากที่สุด
  1. เป็นประเพณีของพระมหากษัตริย์
  2. เพื่อเป็นเรือนหอของเจ้าชายสิทธัตถะ
  3. เพื่อรองรับตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิ
  4. ให้เจ้าชายได้รับความอบอุ่นตามฤดูกาล
  5. ให้เจ้าชายติดอยู่ในความสุขจะได้ไม่ออกบวช
 8. เจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขสมบูรณ์ทุกประการในชีวิตฆราวาส แต่ความสุขชนิดใดที่เจ้าชายทรงต้องการและออกแสวงหาด้วยพระองค์เอ
  1. ความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้
  2. ความสุขที่เกิดจากการสัมผัส
  3. ความสุขผิวเผินในระยะเวลาหนึ่ง
  4. ความสุขที่ไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์สัมผัสใดๆ
  5. ความสุขที่เกิดจากความพอใจตามความปรารถนาของอารมณ์
 9. เจ้าชายสิทธัตถะทรงค้นพบความสุขอันประณีตที่เกิดจากจิตสงบครั้งแรกเมื่อใด
  1. ประสูติใหม่ๆ ที่สวนลุมพินี
  2. สำเร็จการศึกษาจากครูวิศวามิตร
  3. ตามพระราชบิดาเสด็จไปทำพิธีแรกนาขวัญ
  4. เสด็จออกผนวชพร้อมกับม้ากัณฑกะและนายฉันนะ
  5. สาวก 1250 รูปมาประชุม และทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
 10. การปฏิบัติจิตตามข้อ 9 ตรงกับข้อใด
  1. สีลานุสติ
  2. พุทธานุสติ
  3. กายคตาสติ
  4. อานาปานสติ
  5. วิปัสสนากรรมฐาน
 11. ช้อใดเป็นลักษณะการมองโลกของเจ้าชายสิทธัตถะ
  1. ทุกคนในโลกยังมัวเมาและยังแสวงหาไม่ถูกต้อง
  2. ความสุขทางโลกมิใช่ความสุขที่แท้จริง
  3. ชีวิตชาวโลกควรได้รับการช่วยเหลือ
  4. ชีวิตฆราวาสคับแคบ ไม่มีอิสระ
  5. ถูกทุกข้อ
 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองความสุขทางวัตถุมาในรูปใด
  1. เป็นสิ่งไร้สาระ
  2. เป็นสิ่งที่ควรอภิรมย์
  3. เป็นสิ่งต้องแข่งขันแย่งชิง
  4. เป็นสิ่งที่ให้ความสมอยาก
  5. เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา
 13. เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นว่าภาวะชีวิตแบบใดที่อำนวยให้การค้นหาความจริงต่างๆ ดำเนินไปได้ดีที่สุด
  1. ภาวะชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ์
  2. ภาวะชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ
  3. ภาวะชีวิตที่เต็มไปด้วยความมีเหตุผล
  4. ภาวะชีวิตที่ตัดขาดจากสังคมอย่างเด็ดขาด
  5. ภาวะชีวิตที่เผชิญกับปัญหาความคับแค้นยากจน
 14. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้าตรงกับข้อใด
  1. บำเพ็ญตบะ
  2. สัมมาปฏิปทา
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. อัตตกิลมถานุโยค
  5. กามสุขัลลิกานุโยค
 15. ระบบการดำเนินคิดค้นทางปฏิบัติด้วยตนเองของพะพุทธเจ้าภายหลังเรียกหลักปฏิบัตินี้ว่าอย่างไร
  1. มัชฌิมทฤษฏี
  2. สัมมาทฤษฏี
  3. อัตตกิลมถานุโยค
  4. กามสุขขัลลิกานุโยค
  5. การบำเพ็ญทุกรกริยา
 16. ก่อนจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โกณฑัญญะอยู่ในวรรณะใด
  1. ศูทร
  2. แพศย์
  3. กษัตริย์ฺ
  4. พราหมณ์
  5. ไม่มีวรรณะ
 17. ก่อนได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้า โกณฑัญญะยึดถือการปฏิบัติแบบใด
  1. เอกัคคตา
  2. สัมมาปฏิปทา
  3. มัชฌิมาปฏิปทา
  4. อัตตกิลมถานุโยค
  5. กามสุขัลลิกานุโยค
 18. พระธรรมเทศนาสูตรใดที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ยอมรับว่าพระองค์ทรงบรรลุธรรมจริงๆ
  1. อริยสัจจสูตร
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. โอวาทปาติโมกขสูตร
  5. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 19. พระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระโสดาบันตรงกับวันใด
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. เข้าพรรษา
  4. ออกพรรษา
  5. อาสาฬหบูชา
 20. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องจากพระศาสดาให้เป็นเอตทัคคะทางด้านใด
  1. เป็นเลิศทางธิติ
  2. เป็นเลิศทางอุปัฏฐาก
  3. เป็นเลิศในทางแสดงธรรม
  4. เป็นเลิศในทางมีปัญญามาก
  5. เป็นเลิศในทางรู้แบบแผนของหมู่คณะ
 21. ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่งของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  1. ความแม่นยำในการทำนาย
  2. การอุทิศชีวิตเข้าสู่เพศสมณะ
  3. ไม่เชื่อถือสิ่งใดโดยไม่มีการพิสูจน์
  4. การเรียนจบไตรเพทตั้งแต่ยังหนุ่ม
  5. ความเป็นผู้รู้แบบแผนพิธีการต่างๆ
 22. สตรีผู้เข้าเฝ้าทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณีสงฆ์คนแรกในพระพุทธศาสนา คือผู้ใด
  1. นางวิสาขา
  2. นางกุณฑลา
  3. นางธัมมทินนา
  4. นางอุบลวรรณา
  5. นางปชาบดี
 23. ข้อความว่า เมื่อสตรีมีปัญญาสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนบุรุษเพศ เป็นการสมควรอนุญาตให้สตรีบวชได้ เป็นคำกราบทูลของท่านผู้ใด
  1. พระอัสสชิ
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธ
  4. พระสารีบุตร
  5. พระโมคคัลลานะ
 24. ข้อใดไม่ใช่ความเกี่ยวข้องกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระนางปชาบดี
  1. โคตตโคตร
  2. อัครสาวิกา
  3. พระมาตุฉา
  4. เป็นพระสหชาติ
  5. พระมารดาเลี้ยง
 25. สาเหตุใดที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทประพฤติพรหมจรรย์
  1. สตรีเป็นผู้ศรัทธามากกว่าบุรุษ
  2. สตรีสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้
  3. สตรีสามารถบำรุงพระภิกษุสงฆ์ได้
  4. สตรีสามารถเผยแผ่พระศาสนาได้ดีกว่าบุรุษ
  5. เสียงสตรีบรรยายธรรมโน้นน้าวใจได้ดีกว่าเสียงบุรุษ
 26. พระนางปชาบดีได้รับพุทธานุญาตให้อุปสมบทแต่มีเงื่อนไขใดที่พระนางต้องปฏิบัติก่อน
  1. ปฏิบัติขันติธรรม
  2. ปฏิบัติครุธรรม 8 ประการ
  3. ปฏิบัติธรรมให้ได้สมาบัติ 8
  4. ให้เหล่าสตรีศากยะกลับนครก่อน
  5. บวชแล้วต้องปฏิบัติครุธรรม 8 ประการ
 27. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้พระนางปชาบดีอุปสมบทในครั้งแรกที่พระนางทูลขออนุญาต
  1. สตรีมีร่างกายอ่อนแอกว่าบุรุษ
  2. ต้องการเห็นความอดทนของพระนาง
  3. สตรีจะทำให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้ไม่นาน
  4. ไม่เคยมีสตรีอุปสมบทในศาสนาใดมาก่อน
  5. สตรีต้องได้รับการอุปสมบทโดยพระภิกษุณีสงฆ์ก่อน
 28. ในสมัยพุทธกาลหลังจากมีพระภิกษุณีสงฆ์แล้ว สตรีทีจะอุปสมบทต้องเป็นสิกขมานาเป็นเวลานานเท่าใดจึงขออุปสมบทได้
  1. 1 ปี
  2. 2 ปี
  3. 3 ปี
  4. 4 ปี
  5. 5 ปี
 29. การอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จักต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. อุปสมบทโดยอุปัชฌาย์
  2. อุปสมบทโดยพระภิกษุสงฆ์ก่อน
  3. อุปสมบทโดยพระภิกษุณีสงฆ์ก่อน
  4. อุปสมบทโดยมีพิธีกรรมเช่นเดียวกับอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์
  5. อุปสมบทโดยพระภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงอุปสมบทโดยพระภิกษุสงฆ์อีกครั้ง
 30. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องถือสิกขาบทกี่ข้อ
  1.  8
  2. 10
  3. 15
  4. 227
  5. 311
 31. ข้อใดมิใช่ครุธรรม8
  1. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องกราบไหว้พระภิกษุสงฆ์
  2. พระภิกษุณีสามารถว่ากล่าวพระภิกษุณีสงฆ์ได้
  3. พระภิกษุณีสงฆ์สามารถมีวัตดของตนเป็นเอกเทศได้
  4. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องถามวันอุโบสถจากพระภิกษุสงฆ์
  5. พระภิกษุณีสงฆ์ต้องเข้าฟังโอวาทจากพระภิกษุสงฆ์ทุกครึ่งเดือน
 32. การอุปสมบทของพระนางปชาบดีตรงกับข้อใด
  1. เอหิภิกขุณี
  2. การรับครุธรรม 8
  3. พระภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้
  4. พระอานนท์ทำการอุปสมบทให้
  5. การยอมรับสิกขาบท 311 ข้อ
 33. การที่พระนางปชาบดีได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนานั้น แสดงถึงพระนางเป็นบุคคลเช่นไร
  1. มีเหตุผลรอบคอบ โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่
  2. มีศรัทธาแน่วแน่ไม่สั่นคลอน
  3. เป็นผู้หนักในความเพียร
  4. มีขันติธรรมมาก
  5. ถูกทุกข้อ
 34. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของพระนางปชาบดี
  1. มีความพยายาม
  2. มีความตั้งใจแน่วแน่
  3. มีเหตุผล ไม่ใช่อารมณ์
  4. เป็นผู้มีระเบียบแบบแผน
  5. มีความสามารถในการแสดงธรรม
 35. กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธในสมัยพุทธกาลคือข้อใด
  1. พระเจ้าอัญชนะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าจันฑปัชโชติ
  5. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 36. การถวายทานประเภทใดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำไว้ และสอบเนื่องมาถึงมาถึงปัจจุบัน
  1. สังฆทาน
  2. อสทิสทาน
  3. ปาฏิบุคคลิกทาน
  4. ปุพพเปตพลีทาน
  5. ปุพเพกตพลีทาน
 37. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงคำนึงถึงผู้อื่นก่อนตนเอง
  1. การถวายทานแด่ผู้ยากจน
  2. การยกราชสมบัติให้พระโอรส
  3. การถวายพระราชอุทยานให้เป็นสังฆาราม
  4. การปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง
  5. การไม่ถือโทษพระเจ้าอชาตศัตรูที่กระทำต่อพระองค์
 38. วัดข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพิมพิสาร
  1. วัดเวฬวัน
  2. วัดเชตวัน
  3. วัดอัมพวัน
  4. วัดพุทธคยา
  5. วัดบุพพาราม
 39. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นตัวอย่าง
  1. การทำบุญอุทิศแก่ผู้ตาย
  2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  3. การคำนึงถึงผู้อื่น
  4. ความไม่พยาบาท
  5. ถูกทุกข้อ
 40. การทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายเป็นธรรมเนียมที่ริเริ่มโดยผู้ใด
  1. นางสุชาดา
  2. พระอานนท์
  3. พระสารีบุตร
  4. พระนางปชาบดี
  5. พระเจ้าพิมพิสาร

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ประวัติและความสำคัญ ::

 1. ชมพูทวีปที่เกียวข้องกับพระพุทธประวัติคือดินแดนใด
  1. อินเดีย และภูฏาน
  2. อินเดียและเนปาล
  3. อินเดียและศรีลังกา
  4. อินเดียและปากีสถาน
  5. อินเดียและบังคลาเทศ
 2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสภาพการเมืองการปกครองของชมพูทวีปในสมัยก่อนพุทธกาลได้ถูกต้องที่สุด
  1. เป็นอาณาจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  2. แบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ มากกว่า 10 แคว้น
  3. แบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ และแย่งชิงอำนาจกัน
  4. มีแคว้นขนาดใหญ่และมีอำนาจมากเพียง 5 แคว้น
  5. แบ่งออกเป็นแคว้นมีเจ้าขุนนางปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์
 3. การปกครองที่ชนชั้นผู้ปกครองตัดสินกรณียกิจของแว่นแคว้นด้วยการพิจารณาร่วมกันในที่ประเชุมคือการปกครองในระบอบใด
  1. เผด็จการ
  2. สังคมนิยม
  3. ราชาธิปไตย
  4. สามัคคีธรรม
  5. สมบูรญาณาสิทธิราช
 4. ในบรรดารูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปกครองแบบใด
  1. เผด็จการ
  2. สังคมนิยม
  3. ราชาธิปไตย
  4. สามัคคีธรรม
  5. สมบูรญาณาสิทธิราช
 5. แคว้นที่มีการปกครองระบอบสามัคคีธรรมที่มีอำนาจมากที่สุดคือแคว้นใด และในท้ายที่สดได้ตกอยู่ในอำนาจของแคว้นใดตามลำดับ
  1. แคว้นวัชชี-แคว้นมคธ
  2. แคว้นสักกะ-แคว้นวัชชี
  3. แคว้นมัลละ-แคว้นวังสะ
  4. แคว้นโกศล-แคว้นสักกะ
  5. แคว้นอวันตี-แคว้นมัลละ
 6. ข้อใดคือสภาพสังคมในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล
  1. มีการแบ่งชั้นวรรณะ
  2. เป็นสังคมของเจ้าขุนนาง
  3. มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  4. มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  5. ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางกฏหมาย
 7. ผู้ที่ทำหน้าที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆ จัดอยุ๋ในวรรณะใด
  1. วรรณะศูทร
  2. วรรณะแพศย์
  3. วรรณะกษัตริย์
  4. วรรณะพราหมณ์
  5. อวรรณะ
 8. ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขปัญหาระบบวรรณะของอินเดียอย่างไร
  1. ประกาศยกเลิกระบบวรรณะ
  2. ไม่ยอมรับบิณฑบาตจากพวกวรรณะสูงๆ
  3. ชี้แจงพวกวรรณะศูทรว่าเป็นการชดใช้กรรมเก่า
  4. อนุญาตให้คนทุกวรรณะบวชในพระพุทธศาสนาได้
  5. เทศนาโปรดเจ้าผู้ปกครองแคว้นให้ยกเลิกระบบวรรณะ
 9. ในวงการค้าของกลุ่มชนต่างๆ ในสมัยพุทธกาล หากเกิดกรณีพิพาทกันขึ้นจะให้ผู้ใดเป็นผู้ตัดสินคดี
  1. เศรษฐี
  2. นักบวช
  3. กษัตริย์
  4. เจ้าผู้ปกครองแคว้น
  5. เจ้าผู้ปกครองแคว้นร่วมกับเศรษฐี
 10. เพราะเหตุใดชนพื้นเมืองจึงยอมรับนับถือภูเขาและต้นไม้ว่าเปรียบเสมือนพระเจ้า
  1. คิดว่ามีวิญญาณสิงอยู่
  2. เป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งต่างๆ
  3. มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์
  4. ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้
  5. มีความเกรงกลัวในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 11. ความเชื่อของพวกพราหมณ์ในเรื่องใดที่ตรงกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา
  1. เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
  2. กงกรรม กงเกวียน
  3. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  4. การเวียนว่ายตายเกิด
  5. การบูชายัญเพื่อขอสิ่งทีตนปรารถนา
 12. การบวงสรวงโดยใช้ชีวิตสัตว์บูชายัญเพื่อขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับความเชื่อในข้อใด
  1. ศาสดา
  2. พระเจ้า
  3. พระเวท
  4. สสารนิยม
  5. วิญญาณนิยม
 13. ครูคนใดใน 6 คน ตามความเชื่อลัทธิอิสระที่เชื่อในเรื่องผลบุญและบาปเหมือนพระพุทธศาสนา
  1. มักขลิโคสาล
  2. อชิตเกสกัมพล
  3. ปกุทธกัจจายนะ
  4. นิครนถนาฏบุตร
  5. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 14. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเื่อในด้านศาสนาของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลได้ถูกต้องที่สุด
  1. มีลัทธิความเชื่อไม่มากนัก
  2. ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
  3. ผู้ปกครองมีสิทธิกำหนดลัทธิศาสนาของแคว้น
  4. ลัทธิอิสระเป็นความเชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
  5. ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ฝังลึกในความเชื่อของประชาชน
 15. การที่คนๆ หนึ่งยึดถือเอาความคิดของตนเป็นหลักแม้ว่าจะขัดกับเหตุผลก็ตาม จัดอยู่ในหลักอธิปไตยข้อใด
  1. ราชาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. อัตตาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
  5. ธรรมาธิปไตย
 16. คนที่ยอมรับคำสรรเสริญหรือคำติฉินจากคนส่วนใหญ่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือชั่วก็ตาม จัดอยู่ในหลักอธิปไตยข้อใด
  1. ราชาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. อัตตาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
  5. ธรรมาธิปไตย
 17. ยึดความจริงหรือความถูกต้องเป็นหลักแม้จะชัดกับหมู่มากก็ตาม ข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด
  1. ราชาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. อัตตาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
  5. ธรรมาธิปไตย
 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. พระพุทธเจ้าทรงพยายามให้ใช้ธรรมในการปกครอง
  2. พระพุทธเจ้าใช้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักการปกครง
  3. พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเกี่ยวกับระบอบการปกครอง
  4. พระพุทธเจ้าทรงเสนอให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบธรรมาธิปไตย
  5. พระพุทธเจ้าทรงสอนทศพิธราชธรรมแก่กษัตริย์ผู้ปกครองแบบสมบูรญาณาสิทธิราช
 19. หลักธรรมข้อใดที่ใช้สอนพวกพระราชาในแคว้นมคธและโกศล
  1. ฆราวาสธรรม
  2. หิริ โอตัปปะ
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4. ทศพิธรราชธรรม
  5. อปริหานิยธรรม
 20. เพราะเหตุใดแต่ละประเทศจึงมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน
  1. สภาพแวดล้อมทางสังคมแตกต่างกัน
  2. สภาพแวดล้อมทางการเมืองแตกต่างกัน
  3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
  4. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแตกต่างกัน
  5. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน
 21. การที่เปรียบเทียบแต่ละวรรณะว่าเกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายพรหมนั้น แสดงให้เห็นถึงข้อใดเป็นสำคัญ
  1. ความไม่เท่าเทียมกันโดยกำเนิด
  2. ความสำคัญของคนในแต่ละวรรณะ
  3. หน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละวรรณะ
  4. ความสามารถของคนในแต่ละวรรณะ
  5. ความก้าวหน้าทางสังคมของแต่ละวรรณะ
 22. ในทัศนะของพระพุทธศาสนาการเปลีย่นฐานะหรือชั้นของคนเป็นสิ่งที่ทำได้ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  1. โอกาส
  2. อภิสิทธิ์
  3. ผลกรรม
  4. การกระทำ
  5. ชาติกำเนิด
 23. ข้อใดหมายถึงสภาในความหมายทางพระพุทธศาสนา
  1. ที่ประชุมของคนดี
  2. ที่ประชุมของผู้อาวุโส
  3. ที่ประชุมของวรรณะพราหมณ์
  4. ที่ประชุมของพวกวรรณะกษัตริย์
  5. ที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 24. สมาชืกสภาในความหมายทางพระพุทธศาสนา จักต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดเป็นสำคัญ
  1. หิริ โอตัปปะ
  2. พรหมวิหาร 4
  3. สัปปุริสธรรม 7
  4. ทศพิธราชธรรม
  5. อปริหานิยธรรม 7
 25. สภาในระบอบประชาธิปไตยที่พระพุทธศาสนายอมรับ คือข้อใด
  1. สมาชิกสภาที่มีการศึกษาสูง
  2. สมาชิกสภาประกอบด้วยสัตบุรุษ
  3. สมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งจากคนดี
  4. สมาชิกสภามีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  5. สมาชิกสภาผ่านการบวชเรียนมาแล้วทุกคน
 26. ในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทิราช พระุพทธเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่บุคคลใดเป็นอันดับแรก
  1. ประชาชน
  2. มติของสภา
  3. สมาชิกสภา
  4. บริวารแวดล้อม
  5. พระมหากษัตริย์
 27. พลักธรรมข้อใดเป็นแนวปฏิบัติของการปกครองแบบสามัคคีธรรม
  1. สังคหวัตถุ 4
  2. ฆราวาสธรรม 4
  3. หิริ โอตัปปะ
  4. สัปปุริสธรรม 7
  5. อปริหานิยธรรม
 28. หลักธรรมสำคัญที่ผู้นำในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพึงยึดถือคือข้อใด
  1. หิริโอตัปปะ วาชเปยะ
  2. ทศพิธราชธรรม สังหวัตถุ 4
  3. สัปปุริสธรรม 7 ฆราวาสธรรม
  4. ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร
  5. จักรวรรดิวัตร อปริหานิยธรรม
 29. การปกครองของกษัตริย์ตามระบอบสมบูรญาญาสิทธิราช พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญต่อข้อใด
  1. โอรสธิดา
  2. พระมเหสี
  3. พระมหาอุปราช
  4. เสนาบดีผู้ดู้แลพระคลัง
  5. แก้ว 7 ประการของพระราชา
 30. การให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดการสาธารณประโยชน์ให้แก่ราษฏร จัดอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ตปํ
  2. ทานํ
  3. มทฺทวฺ
  4. อาชฺชวํ
  5. ปริจฺจาคํ
 31. ความมีอัธยาศัยอ่อนโยน ไม่อวดอำนาจควรแก่การเป็นที่รักของราษฏร จัดอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
  1. ทานํ
  2. มทฺทวํ
  3. อวิหิงฺสา
  4. อาชฺชวํ
  5. ปริจฺจาคํ
 32. การที่บิดามารดาปล่อยให้บุตรเลือกเรียนตามความรู้ความสามารถของบุตรเองนั้น แสดงว่าใช้หลักการสงเคราะห์ของผู้ปกครองในข้อใด
  1. ปุริสเมธํ
  2. อสฺสเมธํ
  3. อวิโรธนํ
  4. สมฺมาปาสํ
  5. วาจาเปยฺยํ
 33. โครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตรงกับราชสังคหะข้อใด
  1. ปุริสเมธํ
  2. อสฺสเมธํ
  3. อวิโรธนํ
  4. สมฺมาปาสํ
  5. วาจาเปยยํ
 34.  ข้อใดมิใช่หลักการสงเคราะห์ของผู้ปกครอง
  1. การรู้จักใช้คนดี
  2. การส่งเสริมอาชีพ
  3. การพากเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
  4. การชีแจงความเข้าใจให้แก่ราษฏร
  5. การแก้ปัญหาความยากจนของราษฏร
 35. การแสดงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  1. ราชสังคหะ-อสฺสเมธํ
  2. ราชสังคหะ-วาจาเปยฺยํ
  3. ทศพิธราชธรรม – อาชฺชวํ
  4. ทศพิธราชธรรม – อวิหิงสา
  5. จักรวรรดิวัตร – เมตฺตตานํ
 36. พระวินัยธร ตรงกับข้อใด
  1. ครู
  2. ทนาย
  3. วิศวกร
  4. ตุลาการ
  5. สถาปนิก
 37. ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความยุติธรรมจักต้องงดเว้นการปฏิบัติในข้อใด
  1. อคติ 4
  2. โทสาคติ
  3. อริยสัจ
  4. อิทธิบาท
  5. หิริ โอตัปปะ
 38. สุวิทย์ไม่ยอมติววิชาคณิตศาสตร์ให้วิทยา เพราะไม่พอใจที่วิทยาหน้าตาดีกว่า การกระทำดังกล่าวตรงกับข้อใด
  1. ภยาคติ
  2. โลภาคติ
  3. โมหาคติ
  4. โทสาคติ
  5. ฉันทาคติ
 39. ความลำเอียงเพราะความเขลาหรือขาดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง ตรงกับข้อใด
  1. ภยาคติ
  2. โลภาคติ
  3. โทสาคติ
  4. โมหาคติ
  5. ฉันทาคติ
 40. พระพุทธเจ้าทรงให้หลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร
  1. การเน้นความเป็นสัตบุรุษของมนุษย์
  2. การให้ความเท่าเทียมกันของมนุษย์
  3. การแบ่งแยกอำนาจการปกครอง
  4. การให้โอกาสในการปกครอง
  5. ถูกทุกข้อ
 41. ข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการถือศีล
  1. การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  2. การสละทรัพย์สิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้
  3. ความซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลวงผู้อื่น
  4. การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่น
  5. มีความประพฤติดีงามทั้งกาย วาจาและใจ
 42. การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงข้อใดบ้าง
  1. ระยะเวลาที่มอบหมายงาน
  2. ความเหมาะสมของงาน
  3. อุปกรณ์ในการทำงาน
  4. บุคคลที่อยู่แวดล้อม
  5. ถูกทุกข้อ
 43. บุคคลในข้อใดที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่สุด
  1. รู้จักใช้คำพูดเพื่อเอาตัวรอด
  2. อดทนต่อความยากลำบากได้
  3. ดำรงชีวิตตามลำพังไม่ใส่ใจต่อผู้อื่น
  4. ยอมรับสภาพความจริงของตนเองได้
  5. ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
 44. การประกอบอาชีพในข้อใดที่ควรงดเง้นอคติ 4
  1. ครู
  2. แพทย์
  3. ผู้พิพากษา
  4. บิดามารดา
  5. ถูกทุกข้อ
 45. หลักการสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาคือข้อใด
  1. ตปํ
  2. ทานํ
  3. อคติ 4
  4. ปุริสเมธํ
  5. อสฺสเมธํ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: กลางภาค ::

 1. ปัจจุบันทวีปเอเซียมีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามากเป็นอันดับที่เท่าไร
 2. กษัตริย์อินเดียพระองค์แรกที่ประกาศใหพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคิอใคร
  1. พระเจ้ากนิษกะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าอโศกมหาราช
 3. พระพุทธศาสนานิกายใดในประเทศเนปาลที่ใช้คาถาอาคมและพิธีกรรมแบบไสยศาสตร์
  1. นิกายตันตระ
  2. นิกายการมิกะ
  3. นิกายเถรวาท
  4. นิกายยาตริกะ
 4. การที่ประเทศเนปาลมีนิกายของพระพุทธศาสนาถึง ๔ นิกาย และยังแยกเป็นสาขาอีกจำนวนมาก แสดงถึงความติดในเรื่องใด
  1. ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
  2. การแยกแยกกันทางความคิดในการนับถือศาสนา
  3. ความเป็นอิสระในการสร้างสาขานิกายใหม่ๆ ตามความพึงพอใจ
  4. การผนวกความคิดทางปรัชญาอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
 5. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศรีลังกา
  1. พระพุทธศาสนาในเนปาลยุคแรกเป็นพระพุทธศาสนานิกายแบบเถรวาท
  2. พระสงฆ์สำนักสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ในลังกาเป้นพระสงฆ์ที่ไปจากอินเดีย
  3. ชาวสิงหลโดยทั่วไปนับถือพระพุทธศาสนา แต่ชาวทมิฬไม่นับถือพระพุทธศาสนา
  4. พระเจ้ากิติสิริราชสีห์ส่งราชฑูตมาขอพระสงฆ์จากประเทศไทยไปประดิษฐานสมณวงศ์ในลังกา
 6. คำว่าพุทธชยันตี สัมพันธ์กับข้อใด
  1. คาถาบทสวดของพระชาวธิเบต
  2. บทนำสวดพระธรรมของชาวเนปาล
  3. คณะพระธรรมฑูตทั้ง ๙ สายสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
  4. การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษในประเทศอินเดีย
 7. พระพุทธศาสนาในประเทศจีนรุ่งเรืองที่สุดในสมัยใด
  1. ราชวงศ์ถัง
  2. ราชวงศ์ฮั่น
  3. ราชวงศ์จิ๋น
  4. ราชวงศ์ซ้อง
 8. กิจกรรมที่คณะสงฆ์ในประเทศเกาหลีใต้กระทำกันอย่างจริงจัง และได้ผลคือเรื่องใด
  1. สังคม
  2. การเมือง
  3. การศึกษา
  4. เศรษฐกิจ
 9. ศาสนาพุทธเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านทางประเทศใด
  1. จีน
  2. ลังกา
  3. เนปาล
  4. เกาหลี
 10. พระพุทธศาสนานิกายใดของญี่ปุ่นที่พระสงฆ์มีความเป็นอยู่คล้ายฆราวาส
  1. นิกายเซน
  2. นิกายโจโต
  3. นิกายเทนได
  4. นิกายซินงอน
 11. นายโกโบริ สวดภาวนาว่า มะมึ เมียว โพเพง เงเกี่ยว หลังบรรลุโพธิญาณ แสดงว่านายโกโบรินับถือพระพุทธศาสนานิกายใด
  1. เซน
  2. เทนได
  3. นิซิเรน
  4. ซินงอน
 12. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  1. เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนล์ด  ประทีปแห่งเอเซีย
  2. ทีดับเบิลยู ริส เดวิส  สมาคมบาลีปกรณ์
  3. สเปนเซอร์ อาร์คี  ศาสนจักรแห่งบูรพาทิศ
  4. พันเอก เอช.เอส ออลคอตต์ หนังสือพุทธวจนะ
 13. การจัดตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ ในประเทศอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ใด
  1. เพื่อจัดพิมพ์พระไตรปิฏกเป็นภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา
  3. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
  4. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงปาฐกถาธรรมและสนทนาธรรม
 14. ท่านญาณดิลก มีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นภิกษุชาวไทยรูปแรกที่ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเยอรมัน
  2. เป็นภิกษุชาวพม่าที่เดินทางไปแสดงปาฐกถาธรรมที่เยอรมัน
  3. เป็นผู้แปลหนังสือพระพุทธวจนะจากภาษาบาลีเป้นเยอรมัน
  4. เป็นภิกษุชาวเยอรมันทีี่จัดตั้งสมาคเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาในเยอรมัน
 15. สถานที่ใดในเยอรมันที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  1. มหาวิทยาลัยเฮล
  2. พุทธสมาคมในมิวนิก
  3. ศาสนสภาแห่งกรุงเบอร์ลิน
  4. สถานฑูตไทยประจำประเทศเยอรมัน
 16. ข้อใดเป็นสื่อที่องค์การพุทธศาสนานานาชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  1. วารสารนวสูตร
  2. วารสารพุทธศาสตร์ปริทัศน์
  3. การบรรยายธรรมในแถบบันทึกเสียง
  4. หนังสือปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนา
 17. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมของวัดไทยในอเมริกา
  1. เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย
  2. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
  3. สอนอาชีพให้คนไทยที่อยู่ในอเมริกา
  4. เป้นแหล่งพบปะสังสรรค์ระหว่างชาวพุทธในอเมริกา
 18. พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ในประเทศแคนาดาเป็นครั้งแรกโดยชนกลุ่มใด
  1. พระภิกษุชาวพม่าไปปาฐกถาธรรม
  2. กลุ่มคนชาวเอเซียที่ไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดา
  3. ชาวแคนาดาที่สนใจในหลักธรรมของศาสนาพุทธ
  4. พระสฆ์ชาวแคนนาดาที่บวชจากประเทศลังกา
 19. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลีย
  1. เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมีระบบ
  2. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา
  3. เพื่อพบปะสังสรรค์กันระหว่างชาวพุทธ
  4. เพื่อวิเคราะห์พุทธศาสนาาตามแนววิทยาศาสตร์
 20. รัฐใดในประเทศออสเตรเลยมีจำนวนของวัดไทยตั้งอยู่มากที่สุด
  1. รัฐวิคตอเรีย
  2. รัฐควีนแลนด
  3. รัฐนิวเซาท์เวสส์
  4. รัฐออสเตรเลียใต้
 21. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตังอยู่ที่ประเทศใด
  1. ไทย
  2. อินเดีย
  3. อังกฤษ
  4. อเมริกา
 22. การศึกษาพุทธประวัติ ให้ความรู้ในเรื่องใด
  1. ประวัติของพระพุทธเจ้า
  2. ประวัติของพระสาวกในสมัยพุทธกาล
  3. ประวัติศาสตร์บางช่วงของประเทศอื่นเดีย
  4. ถูกทุกข้อ
 23. พระเวท ที่ว่าด้วยการบูชายัญเรียกว่าอะไร
  1. ฤคเวท
  2. ยชุรเวท
  3. สามเวท
  4. อถรรพเวท
 24. ข้อใดให้ความหมายผิด
  1. โชยติศาสตร์ คือวิชาดูดวงดาว
  2. มายาศาสตร์ คือวิชานิสัยสงคราม
  3. โยคศาสตร์ คือ วิชาปรุงยาสมุนไพร
  4. สัตวศาสตร์ คือวิชาดูลักษณะและเสียงของสัตว์
 25. วิธีการใดที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมของลัทธิเซน
  1. การบำเพ็ญฌาณ
  2. การทรมานร่างกาย
  3. การเพ่งจิตที่พระพรหม
  4. การใช้ปัญหาขบคิดปัญหา
 26. ธรรมะในข้อใดที่สามารถดับทุกข์ได้
  1. ไตรลักษณ์
  2. ไตรรรัตน์
  3. อกุศลมูล
  4. อริยมรรคา
 27. การรู้ถึงกระบวนการเกิดและการดับทุกข์ เรียกว่ารู้ตามหลักอะไร
  1. อริยสัจ ๔
  2. อิทธิบาท ๔
  3. ไตรลักษณ์
  4. พรหมวิหาร ๔
 28. อานาปานสติ หมายถึงอะไร
  1. การเพ่งกสิณ
  2. การแผ่เมตตา
  3. การกำหนดลมหายใจ
  4. การใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
 29. ผู้ที่เกิดมาแล้วจะต้อง แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น เป็นการคิดในลักษณะใด
  1. คิดตามข้อเท็จจริง
  2. คิดแบบวิทยาศาสตร์
  3. คิดหาเหตุผลในมุมกลับ
  4. คิดโดยการวิเคราะห์บุคคลและธรรม
 30. สมุทัยในอริยสัจ ๔ เปรียบได้กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นใด
  1. กำหนดปัญหา
  2. ตั้งสมมติฐาน
  3. วิเคราะห์และสรุปผล
  4. ทดลองและเก็บข้อมูล
 31. ข้อใดเป็นความหมายของอนุปุพพิกถา
  1. วิธีคิดตามข้อเท็จจริงของโลก
  2. วิธีสอนหลักธรรมจากง่ายไปหายาก
  3. พระอรหันต์ที่ไม่สามารถสอนผู้อื่นได้
  4. การวิเคราะห์บุคคลที่เรียนธรรมออกเป็นประเภทต่างๆ
 32. ข้อใดเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์
  1. ศีล ๕
  2. โพฌชงค์ ๗
  3. อายตนะภายใน ๖
  4. อริยมรรคมีองค์ ๘
 33. สถานที่ที่ดีงามตามบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณที่ว่า สุคโต คือที่ใด
  1. สวรรค์
  2. อนัตตา
  3. พระนิพพาน
  4. ความว่างเปล่า
 34. ตลอดเวลา ๔๕ ปี นับแต่ตรัสรุ็ พุทธจริยาของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่บำเพ็ญเพื่อจริยวัตรใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. อัตตัตถจริยา
  3. ญาตัตถจริยา
  4. พุทธัตถจริยา
 35. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า พุทโธ
  1. พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
  2. พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาคุณต่อมนุษยโลก
  3. พระพุทธเจ้าทรงทราบเวลาที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  4. พระพุทธเจ้าทรงฝึกคนดีให้ดีมากยิ่งขึ้นและฝึกคนที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมาได้
 36. ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ คำว่า อรหันต์ หมายถึงอะไร
  1. บุคคลที่ไม่มีกิเลส
  2. ผู้เฒ่าที่มีคนเคารพ
  3. อาจารย์ที่มีศิษย์จำนวนมาก
  4. สัตว์ชนิดหนึ่งในป่าหิมพานต์
 37. ผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
  1. พระอานนท์
  2. พระสารีบุตร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 38. พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาใดให้โอวาทแก่ภิกษุุสงฆ์
  1. เช้า
  2. บ่าย
  3. เย็น
  4. กลางคืน
  5. ข้อใดถูก้อง
 39. ปาฏิหารย์เป้นผลพลอยได้จากการฝึกจิต
  1. พระภิกษุทุกรูปสามารถแสดงปาฏิหารย์ได้
  2. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิคืออิทธิปาฏิหารย์
  3. อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ทำให้คนเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา
 40. ข้อใดคือความหมายของอาเทสนาปาฏิหารย์ง
  1. หายตัวได้
  2. ทายใจผู้อื่นได้
  3. การสอนให้ผู้อื่นรู้แล้วเห็นจริงได้
  4. การบรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า
 41. ใครเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนา
  1. ภิกษุสงฆ์
  2. พุทธบริษัท
  3. พระอรหันต์
  4. พระธรรมวินัย
 42. ข้อใดคือความหมายของพุทธบริษัท
  1. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  2. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสถ อุบาสิกา
  3. พระสงฆ์ พระธรรมวินัย พุทธศาสนิกชน
  4. พุทธสถาน พุทธปฏิมากรรม พุทธศาสนิกชน
 43. เหตุใดหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับ
  1. เพื่อให้ศึกษาตามความสนใจ
  2. เพื่อให้ศึกษาจากง่ายไปหายาก
  3. เพื่อให้ศึกษาตามระดับสติปัญญา
  4. เพื่อให้ศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 44. ข้อใดเป็นลักษณะของมิตรแนะนำประโยชน์
  1. หทัยภัทร ให้เพื่อนยืมเงิน
  2. ดวงจันทร์ โต้เถียงแทนเพื่อน
  3. ปรเมศร์ ช่วนเพื่อนไปทำบุญ
  4. สุชาดา ปลอบโยนเมื่อเพื่อนมีความทุกข์
 45. บุคคลเช่นไรที่ควรคบเป็นเพื่อน
  1. คนที่ไม่เคยขัดใจเรา
  2. คนที่ยกย่องเอาใจเรา
  3. คนที่แนะนำแต่สิ่งที่ดีให้แก่เรา
  4. คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับเรา
 46. มิตรประเภทใดที่มีลักษณะเหมือขอนญาติไว้วางใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลกัน
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 47. ข้อใดเป็นลักษณะของคนหัวประจบ
  1. พึ่งพาไม่ได้
  2. พูดเรื่องไร้สาระ
  3. คิดเล็กคิดน้อย
  4. นินทาเพื่อนลับหลัง
 48. ข้อใดผิด
  1. การศึกษาเล่าเรียนจัดเป็นปฏิบัติธรรม
  2. ปฏิเวธคือผลของการปฏิบัติธรรม
  3. การปฏิบัติธรรมต้องให้ครบทั้ง กาย วาจา และใจ
  4. หลักของการปริยัติคือการศึกษาใหรุ้จริงจนสอนผู้อื่นได้
 49. เพื่อนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเพื่อน จัดเป็นมิตรประเภทใด
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 50. ข้อใดเป็นลักษณะของเพื่อนที่จะชักชวนไปในทางฉิบหาย
  1. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
  2. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
  3. มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่
  4. เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเฮ ดึกสร้าง สว่างซ้ำ
 51. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ
  1. ตั้งใจสวดมนต์
  2. เวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  3. บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ ธุป เทียน
  4. กราบพระพุทธรูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์
 52. ถ้าต้องการไปนมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าควรไปที่ใด
  1. วิหารลุมพินี ประเทศเนปาล
  2. วิหารพุทธคยาประเทศอินเดีย
  3. ธรรมเมกกะสถูป ประเทศอินเดีย
  4. วิหารที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
  5. การฝึกสมาธิโดยการภาวนาคำว่า
 53. การฝึกสมาธิโดยภาวนาคำว่า พุทโธ เป็นการปฏิบัติตามหลักการใด
  1. มรณสติ
  2. พุทธานุสสติ
  3. สังฆานุสสติ
  4. อานาปานสติ
  5. ข้อใดผิด
 54. ข้อใดผิด
  1. พระธรรมเป็นสิ่งที่มีเหตุผลพิสูจน์ได้
  2. พระธรรมช่วยรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสุข
  3. พระธรรมคือคัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  4. พระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเคารพ จึงต้องกราบไหว้พระไตรปิฏก
 55. ผู้ที่เขียนคำอธิบายพระไตรปิฏกเรียกว่าอะไร
  1. พระสาวก
  2. พระฏีกาจารย์
  3. พระอนุฏีกาจารย์
  4. พระอรรถกถาจารย์
 56. อรรถกถามีความหมายอย่างไร
  1. คัมภีร์ที่อธิบายฏีกา
  2. คัมภีร์จารึกพระพุทธพจน์
  3. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฏก
  4. คัมภีร์ที่ขยายตามหลักธรรมบ่อยๆ
 57. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพวิธีการศึกษา
  1. ตั้งใจฟังอาจารย์
  2. ไม่ทุจริตในการสอบ
  3. ไม่เหยียบหรือเดินข้ามตำราเรียน
  4. แสดงความเคารพเมื่อครูเดินผา่น
 58. ข้อใดจัดเป็นธรรมปฏิสันถาร
  1. ให้คำแนะนำเพื่อนผู้หลงผิด
  2. ให้ที่พักแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
  3. ให้การต้อนรับแขกด้วยน้ำเย็นๆ
  4. ให้บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 59. ข้อใดไม่จัดอยุ่ในไตรสิกขา
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ขันติ
  4. ปัญญา
 60. ข้อใดคือแนวทางในการปฏิบัติตามหลักของความเคารพในปฏิสันถาร
  1. ไปมาลาไหว้
  2. เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  3. ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ
  4. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย
 61. ข้อใดเรียงลำดับความคิดประทุษร้ายตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากถูกต้อง
  1. โกธะ พยาบาท ปฏิมา อุปนาหะ
  2. โกธะ ปฏิฆะ อุปนาหะ พยาบาท
  3. ปฏิฆะ โกธะ อุปนาหะ พยาบาท
  4. ปฏิฆะ อุปนาหะ โกธะ พยาบาท
 62. ข้อใดเป็นความโลภอยากอย่างลามก
  1. อิจฉา
  2. ปาปิจฉา
  3. มหิจฉตา
  4. อภิชฌาวิสมโลภะ
 63. ข้อใดไม่ใช่กิเลสสที่เกิดจากโมหะ
  1. มานะ
  2. มักขะ
  3. ปมาทะ
  4. ปาปิจฉา
 64. ข้อใดแสดงถึงความหมายของอโทสะที่ถูกตอง
  1. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  2. ปัญญาประดุจดังอาวุธ
  3. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
  4. จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
 65. ข้อใดคือความหมายของโยนิโสมนสิการ
  1. รอบรู้ในทุกเรื่อง
  2. เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
  3. ศึกษามากรับฟังมาก
  4. ตรึกตรองให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่ว
 66. ธรรมที่เป็นข้าศึกต่อโลภะคือข้อใด
  1. ปัญญา
  2. เมตตา
  3. สันโดษ
  4. พาหุสัจจะ
 67. ความอดทนต่อความเจ็บใจเรียกว่าอะไร
  1. อวิหิงสา
  2. อนภิชฌา
  3. พาหุสัจจะ
  4. ตีติกขาขันติ
 68. ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักกุศลมูลจะมีลักษณะอย่างใด
  1. จิตใจมีแต่อโลภะ อโทสะ อโมหะ
  2. มีกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต
  3. สามารถอบรมจิตให้เป็นสมาธิ และเกิดปัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 69. ข้อใดไม่จัดอยู่ในอกุศลมูล
  1. โลภะ
  2. โมหะ
  3. โทสะ
  4. ราคะ
 70. ผู้มีโทสะมาก ควรจะเจริญธรรมในข้อใด
  1. เมตตา
  2. สันโดษ
  3. พาหุสัจจะ
  4. หิริ โอตัปปะ
 71. ผู้ที่จะทำคุณงามความดีได้จะต้องมีธรรมในข้อใดเป็นพื้นฐาน
  1. กุศลมูล
  2. อกุศลมูล
  3. อิทธิบาทธรรม
  4. พรหมวิหารธรรม
 72. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จาตุปาริสุทธิศีล
  1. ศีลที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ล่วงละเมิด
  2. พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
  3. ศีลที่พระสงฆ์ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ 4 ประเภท
  4. ศีลที่พระสงฆ์ต้องศึกษาเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่พุทธศาสนิกชน
 73. ข้อใดคือความหมายของคำว่า ปาฏิโมกขสังวรศีล
  1. การดำรงชีวิตด้วยปัจจัย 4
  2. การสำรวมในพุทธบัญญัติ
  3. การดำรงชีวิตตามวิธีที่พระพุทธเจ้ากำหนด
  4. ความไม่ยินดีในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส
 74. ข้อใดไม่จัดเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติประจำ
  1. การลงอุโบสถ
  2. การทำวัตรเช้า-เย็น
  3. การทำความสะอาดลานวัด
  4. การศึกษาเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์
 75. การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้ธรรมะเรียกว่าอะไร
  1. สีลสิกขา
  2. จิตตสิกขา
  3. ธรรมสิกขา
  4. ปัญญาสิกขา
 76. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาของพระสงฆ์
  1. สีลสิกขา
  2. สมาธิสิกขา
  3. ปัญญาสิกขา
  4. ไตรภูมิสิกขา
 77. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  1. เยาวชนมีสถานที่ใช้พบปะกันในวันอาทิตย์
  2. พระสงฆ์มีโอกาสนำความรู้ด้านศาสนามาเผยแผ่
  3. เยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
  4. พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับเยาวชน
 78. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
  1. ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์
  2. เผยแผ่และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
  3. จัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพย์ติดภายในวัด
  4. สำรวมกาย วาจาและใจให้เป็นที่เสือ่มใสศรัทธา
 79. ข้อใดเป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมโดยตรงของพระสงฆ์
  1. ทำวัตรสวดมนต์ทุกวัน
  2. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  3. ออกรับบิณฑบาตทุกเช้า
  4. จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชน
 80. พระสงฆ์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้เสื่อมใสเรียกว่าอะไร
  1. คณะสงฆ์
  2. พระอุปัชฌาย์
  3. พระอนุสาวนาจารย์
  4. พระกรรมวาจาจารย์
 81. พระสงฆ์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองในระดับวัดเรียกว่าอะไร
  1. สมภาร
  2. เจ้าคณะ
  3. เจ้าอาวาส
  4. เจ้าคณะตำบล
 82. ข้อใดเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้
  1. นำประชาชนจัดงานสงกรานต์
  2. นำประชาชนทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด
  3. นำประชาชนปกป้องป่าไม้ของประเทศชาติ
  4. นำประชาชนสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกแก่ทหาร
 83. การนิมนต์พระสงฆ์ควรเขียนเป็นฏีกาเพื่อเหตุใด
  1. เพื่อสืบทอดประเพณีนิยม
  2. เพื่อให้ชัดเจนและกันลืม
  3. เพื่อให้ทางวัดเก็ฐรวบรวม
  4. เพื่อให้พระสงฆ์ดูฤกษ์ยาม
 84. ข้อใดจัดเป็นเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามประเพณีนิยม
  1. น้ำดื่ม บุหรี่ กระโถน
  2. น้ำร้อน น้ำเย็น บุหรี่
  3. น้ำร้อน น้ำเย็น กระโถน
  4. น้ำปานะ ดอกไม้ กระโถน
 85. การทำฏีกานิมนต์พระสงฆ์ต้องระบุอะไรบ้าง
  1. ชื่อวัด จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์ สถานที่วันเวลา
  2. ชนิดของงานพิธี สถานที่ วันเวลา ชื่อผู้นิมนต์
  3. จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์ สถานที่ วันเวลาชื่อผู้นิมนต์
  4. ชนิดของงานพิธี จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์สถานที่ วันเวลา
 86. เครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไร
  1. ดอกไม้ 1 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
  2. ดอกไม้ 2 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
  3. ดอกไม้ 2 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
  4. ดอกไม้ 2 ที่ เทียน 1 ที่ ธูป 1 ที่
 87. ห้ามใช้ภาชนะสำหรับใส่ทำน้ำมนต์ที่ทำด้วยวัตถุอะไร
  1. เงิน
  2. สำริด
  3. ทองแดง
  4. ทองเหลือง
 88. การวงด้ายสายสิณจน์ให้เริ่มต้นที่ใด
  1. หน้าบ้าน
  2. พระพุทธรูป
  3. หัวหน้าพระสงฆ์
  4. เริ่มที่ใดก็ได้ไม่เคร่งครัด
 89. สายสิญจน์ ที่ใช้ในงานมงคลทั่วไปนิยมใช้กี่เส้น
  1. 3
  2. 6
  3. 9
  4. 12
 90. ข้อใดคือเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการประกอบศาสนพิธีพระสงฆ์กล่าวคาถา อะเสวะนา จะ พาลานัง
  1. ประเคนภัตตาหาร
  2. พิธีกรบูชาข้าวพระพุทธ
  3. เจ้าภาพถวายไทยธรรม
  4. เจ้าภาพจุดเทียนที่ภาชนะทำน้ำมนต์
 91. การกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล จะเริ่มรินน้ำเมื่อใด
  1. เมื่อพระสงฆ์ให้พร
  2. เมื่อพระสงฆ์รูปแรกว่า ยถา…
  3. เมื่อพระสงฆ์ขัดบทชุมนุมเทวดา
  4. เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน
 92. ในงานมงคลทั่วๆ ไป  เมื่อพิธีอาราธนาศีล 5 และร่วมกันสมาทานศีล 5 แล้วขั้นตอนต่อไปต้องปฏิบัติอย่างไร
  1. อาราธนาธรรม
  2. อาราธนาเทศน์
  3. อาราธนาพระปริตร
  4. จัดบทชุมนุมเทวดา
 93. ในการประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ผู้ที่ควรจะเป็นผู้จุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาคือใคร
  1. พิธีกร
  2. เจ้าภาพ
  3. ประธานสงฆ์
  4. ผู้ไปร่วมงาน
 94. ข้อใดเป็นคำกล่าว เริ่มต้น ของคำบูชาข้าวพระพุทธ
  1. พุทฺธํ สรณํ
  2. อิมานิ มยํ ภนฺเต
  3. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ
  4. อิมํ สูปพยญฺชนสมฺปนฺนํ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: พระสงฆ์ ::

 1. ข้อใดผิด
  1. พระสงฆ์คือนักบวชในพระพุทธศาสนา
  2. พระธรรมวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์ถือศีล ๒๒๗ ข้อ
  3. พระสงฆ์ต้องใช้เครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าจีวรเหลือง
  4. พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 2. ข้อใดเป็นกิจของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
  1. สร้างวัตถุมงคล
  2. ศึกษาพระธรรมวินัย
  3. บอกบุญเรี่ยไรสร้างกุฏิ
  4. จัดผลประโยชน์ในศาสนสมบัติ
 3. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติ
  1. การใบ้หวย
  2. การทำนายทายทัก
  3. การรดน้ำมนต์
  4. การทำวัตรสวดมนต์
 4. พระสงฆ์ผู้มีอำนาจจัดการบริหารความสงบเรียบร้อยภายในวัดเรียกว่าอะไร
  1. เจ้าอาวาส
  2. เจ้าคณะตำบล
  3. เจ้าคณะอำเภอ
  4. เจ้าคณะจังหวัด
 5. พระสงฆ์ลงอุโบสถเพื่อจุดประสงค์ใด
  1. สวดทบทวนพระปาติโมกข์
  2. สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ
  3. สวดมนต์สรรเสริญพระสังฆคุณ
  4. สวดมนต์สรรเสริญพระธรรมคุณ
 6. จิตตสิกขามีประโยชน์สำหรับพระสงฆ์ในด้านใด
  1. ศึกษาจิตเพื่อให้รู้จิตใจผู้อื่น
  2. ศึกษาจิตเพื่อให้จิตหยั่งรู้อนาคต
  3. ศึกษาจิตเพื่อให้บังคับจิตใจผู้อื่นได้
  4. ศึกษาจิตเพื่อให้จิตสงบระงับจากกิเลส
 7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์ที่เป็นพระสุปฏิปันโน
  1. ปลุกเสกวัตถุมงคล
  2. ศึกษาพระธรรมวินัย
  3. อบรมธรรมะแก่พุทธบริษัท
  4. ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
 8. ข้อใดจัดว่าเป็นงานอวมงคล
  1. งานแต่งงาน
  2. งานทำบุญอายุ
  3. งานทำบุญอิฐ
  4. งานโกนผมไฟ
 9. พิธีทำบุญเนื่องในงานมงคลนิยมนินต์พระสงฆ์อย่างไร
  1. นิมนต์จำนวนคู่แต่ไม่ต่ำกว่า ๔ รูป
  2. นิมนต์จำนวนคี่แต่ไม่ต่ำกว่า ๕ รูป
  3. นิมนต์จำนวนคี่แต่ไม่ต่ำกว่า ๖ รูป
  4. นิมนต์จำนวนคู่แต่ไม่ต่ำกว่า ๗ รูป
 10. ข้อใดคืิอการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้อง
  1. ตังที่ไหนก็ได้ตามสะดวก
  2. ตั้งทางซ้ายมือของพระสงฆ์
  3. ตั้งทางขวามือของพระสงฆ์
  4. ตั้งข้างหน้าตรงข้ามกับพระสงฆ์
 11. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโต๊ะหมู่บูชาคืออะไร
  1. เชิงเทียน
  2. กระถางธูป
  3. พระพุทธรุป
  4. แจกันดอกไม้
 12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดอาสนะของพระสงฆ์
  1. จัดด้านหลังโต๊ะหมู่บูชา
  2. จัดด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา
  3. จัดด้านซ้ายมือของพระพุทธรูป
  4. จัดด้านขวามือของพระพุทธรูป
 13. การถวายบุหรี่แก่พระสงฆ์สมควรหรือไม่อย่างไร
  1. ไม่สมควรเพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้
  2. ไม่สมควรเพราะเป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีประโยชน์
  3. สมควรเพราะพระสงฆ์บางรูปยังสูบบุหรี่กันอยู่
  4. สมควรเพราะเป็นประเพณีที่เคยถวายกันมานาน
 14. ข้อใเป็นความเชื่อในเรื่องการโยงด้ายสายสิญจน์
  1. ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ
  2. กำหนดอาณาเขตของศาสนพิธี
  3. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
  4. เกิดความเป็นสิริมงคลและป้องกันอันตราย
 15. เมื่อพระสงฆ์มาถึงสถานที่จัดพิธี เจ้าภาพต้องปฏิบัติตามข้อใดก่อน
  1. ถวายน้ำ
  2. ถวายภัตตาหาร
  3. ถวายข้าวพระพุทธ
  4. ถวายเครื่องไทยธรรม
 16. เมื่อเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแขกในงานพิธีควรปฏิบัติอย่างไร
  1. นั่งคุยกันตามสบาย
  2. นั่งดูด้วยอาการสงบ
  3. จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระสงฆ์
  4. พนมมือไหว้พระรัตนตรัยด้วยอาการสงบ
 17. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในขณะกรวดน้ำ
  1. รินน้ำโดยไม่ขาดสาย
  2. เอามือรองน้ำในขณะที่รินน้ำ
  3. นำน้ำที่กรวดแล้วไปค่อยๆ รดที่โคนไม้ใหญ่
  4. เอามือขวาจับภาชนะรินน้ำ มือซ้ายประคองภาชนะใส่น้ำ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: มิตร ,คารวะ 6, (อ)กุศลมูล ::

 1. ข้อใดคือประเภทของมิตรที่คอยใหความช่วยเหลือ แนะนำให้ความรู้แก่เพื่อนๆ
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 2. ข้อใดเป็นลักษณะของมิตรที่ไม่ควรคบหา
  1. มิตรที่ห้ามไม่ให้เราทำชั่ว
  2. มิตรที่คอยป้องกันเมือ่เราประมาท
  3. มิตรที่ช่วยเหลือเมื่อเราเดือดร้อน
  4. มิตรที่เอาใจทุกอย่าง โดยไม่เคยขัดใจเลย
 3. เพื่อนที่คล้อยตามเรา ไม่ว่าจะทำดีหรือชั่ว ไม่เคยห้ามปรามจัดเป็นมิตรประเภทใด
  1. คนดีแต่พูด
  2. คนปอกลอก
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนในทางฉิบหาย
 4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคารวะ 6
  1. เคารพในการศึกษา
  2. เคารพในพระรัตนตรัย
  3. เคารพในการปฏิสันถาร
  4. เคารพในองค์พระมหากษัตริย์
 5. อามิสปฏิสันถาร หมายถึงข้อใด
  1. การต้อนรับด้วยการไหว้
  2. การต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ
  3. การต้อนรับการเชิญให้นั่ง
  4. การต้อนรับด้วยการพูดจาทักทายฉันมิตร
 6. ข้อใดจัดเป็นอกุศลมูล 3
  1. โลภะ โทสะ โมหะ
  2. อิจฉา โกธะ อโมหะ
  3. มานะ อโทสะ อโลภะ
  4. อโลภะ อโทสะ อโมหะ
 7. กุศลธรรมข้อใดที่สนับสนุน ไม่ใ้หมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์
  1. ทาน การให้
  2. ศรัทธา ความเสื่อมใส
  3. สันโดษ ความพึงพอใจในสิงที่ตนเองมี
  4. เมตตา กรุณา ความสงสารช่วยเหลือ
 8. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ะรรมของการให้ทานที่มีอานิสงส์มาก
  1. บุคคลบริสุทธิ์
  2. เจตนาบริสุทธิ์
  3. พิธีกรรมบริสุทธิ์
  4. วัตถุทานบริสุทธิ์
 9. เมื่อเธอสุขฉันก็สุขด้วย เมื่อเธอทุกข์ฉันก็ทุกข์ด้วย ข้อความดังกล่าวจัดเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด
  1. มิตรมีอุปการะ
  2. มิตรมีความรักใคร่
  3. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  4. มิตรแนะนำประโยชน์
 10. ข้อใดจัดอยู่เป็นพฤตกรรมของมิตรเทียมประเภท คนดีแต่พูด
  1. แดงมักทำตามที่ดำบอกเสมอเพื่อเป็นการเอาใจ
  2. ดำแนะให้แดงไปยืมเงินเขียวเพื่อพาดำไปเที่ยวต่างจังหวัด
  3. แดงไม่เคยออกค่าอาหารเมื่อไปรับประทานร่วมกับเพื่อนๆ
  4. ขาวชอบนำผลสำเร็จในอดีตของตนเองมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
 11. วิเชียรคบกับสมพร เพราะเห็นว่าสมพรมีฐานะดี พฤติกรรมของวิเชียรดังกล่าวจัดเป็นพฤติกรรมของมิตรเทียมประเภทใด
  1. คนดีแต่พูด
  2. คนปอกลอก
  3. คนหัวประจบ
  4. คนชักชวนในทางฉิบหาย
 12. พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดที่แสดงถึงความเคารพในความไม่ประมาท
  1. ทุกครั้งที่พบต้นโพธิ์ในวัดหน่อยจะยกมือไหว้
  2. ทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เป้าจะสวดคาถาชินบัญชร
  3. น้องและครอบครัวไปพักผ่อนโดยการทัศนศึกษาที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบาล
  4. อ้อนจะนั่งสมาธิก่อนนอนและก่อน
 13. คนในชุมชนต่างรู้ว่าคำมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน ข้อความดังกล่าวแสดงว่าดำมีมูลเหตุของอกุศลมูลในเรื่องใด
  1. โลภะ
  2. อโลภะ
  3. โมหะ
  4. อโมหะ
 14. ชาวหมู่บ้านท่าวังหินเป้นคนที่มีจิตใจเอื้ออารี ให้อภัยซึ่งกันและกัน ข้อความดังกล่าวแสดงว่าคนในหมู่บ้านท่าวังหินนำหลักธรรมข้อใดมาใช้ปฏิบัติ
  1. โลภะ
  2. อโลภ
  3. โทสะ
  4. อโทสะ
 15. ในการคบมิตร เราควรเลือกคบมิตรประเภทใดมากที่สุด
  1. มิตรที่พูดดีกับเรา
  2. มิตรที่ทำดีกับเรา
  3. มิตรที่คิดดีกับเรา
  4. มิตรที่เอาใจเราทุกอย่าง
 16. พระภิกษุในข้อใดที่ควรได้รับการเคารพนับถือมากที่สุด
  1. พระหมอดู
  2. พระเทศนา
  3. พระสะเดาะเคราะห์
  4. พระปลุกเสกพระเครื่อง
 17. ถ้าต้องการไปนมัสการสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าควรเดินทางไปที่ใด
  1. วิหารลุมพินีวันที่ประเทศเนปาล
  2. วิหารพุทธคยาที่ประเทศอินเดีย
  3. วิหารที่กุสินาราในประเทศอินเดีย
  4. ธรรมเมกะสถูปที่สารนาถในประเทศอินเดีย
 18. นักเรียนจะปฏิบัติตนตามข้อใดจึงจะได้ชื่อว่ามีความเคารพในการศึกษา
  1. เจริญพุทธานุสติเป้นประจำทุกวัน
  2. ฟังเทศนาของพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจ
  3. อ่านและศึกษาพระไตรปิฏกให้จบเมื่อมีโอกาส
  4. เข้าร่่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
 19. หากเพื่อนของนักเรียนมาปรึกษาว่าชอบขโมยสิ่งของคนอื่นแล้วมีความสุข นักเรียนจะปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร
  1. บอกให้คนอื่นรู้พฤติกรรมของเพื่อน
  2. ชี้ให้เพื่อนเห็นถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
  3. เลิกคบหาสมาคมด้วย เพราะจำนำภัยมาสู่เราด้วย
  4. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยติดตามพฤติกรรมของเพื่อน
 20. นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโมโหง่าย หากต้องการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าว นักเรียนจะนำหลักธรรมเรื่องใดมาใช้ปฏิบัติ
  1. มิตรแท้ ๔
  2. มิตรเทียม ๔
  3. กุศลมูล ๓
  4. อกุศลมูล ๓

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: พุทธประวัติ ม.3 ::

 1. มูลเหตุสำคัญข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถเสด็จออกบรรพชา
  1. ทรงต้องการให้พ้นจากโลก
  2. ทรงเบื่อหน่ายชีวิตในราชสำนัก
  3. ทรงเบื่อหน่ายที่จะอยู่เป็นฆราวาส
  4. ทรงพิจารณาเมื่อเห็นเทวฑูต 4
 2. เมื่อเสด็จออกบรรพชาเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ศึกษาวิธีบำเพ็ญเพียรทงจิตจากสำนักอาจารย์ใด
  1. นิครนถนาฏบุตร
  2. สัญชัยเวลลัฏบุตร
  3. อาฬารดาบสและอุททกดาบส
  4. อุรุเวลกัสสปะและคยากัสสปะ
 3. ข้อใด ผิด
  1. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาศิลปศาสตร์ครบ 18 ประการ
  2. เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาศิลปวิชาการจากสำนักอาจารย์วิศวามิตร
  3. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นวรรณกษัตริย์จึงไม่ได้ศึกษาคัมภีร์พระเวท
  4. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพาเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา
 4. ข้อใดไม่ จัดอยู่ในวิธีการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า
  1. เดินลุยไฟ
  2. อดพระกระยาหาร
  3. กลั้นลมหายใจเข้า ออก
  4. กดพระทนต์กับพระทนต์แล้วเอาลิ้นกดที่เพดานปาก
 5. ข้อใดไม่ จัดอยู่ในกระบวนการแสวงหาหนทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  1. ใช้วิธีพิสูจน์สอบสวนด้วยพระองค์เอง
  2. ใช้วิธีทดลองให้ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง
  3. ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุและผล
  4. สรุปความรู้ของอาจารย์สำนักต่างๆ มาเป็นทฤษฏี
 6. กระบวนการแสวงหาหนทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสัมพันธ์กับพระบวนการของวิชาใดมากที่สุด
  1. ศิลปศาสตร์
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศาสตร์
 7. ตามวิธีคิดของพระพุทธเจ้า อะไรเป็นสิ่งทีทำให้วิถีชีวิตของคนต่างกัน
  1. เชื้อชาติ
  2. ชาติตระกูล
  3. การกระทำ
  4. รูปร่างหน้าตา
 8. วิธีคิดแบบใดของพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
  1. อริยสัจ 4
  2. อิทธิบาท 4
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. พรหมวิหาร 4
 9. บุคคลใดมีวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. สุชาดา คิดว่าการสอบตกเป็นเรื่องกรรมเก่า
  2. ดวงจันทร์ คิดว่าสอบได้คะแนนดีเป็นเรื่องของโชคช่วย
  3. ประเมศร์ คิดหาอุบายลอกข้อสอบเพื่อนเพื่อให้สอบได้
  4. สุชาดา นำข้อสอบที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดีมาศึกษาหาเหตุว่าทำไมจึงสอบได้คะแนนต่ำ
 10. พื้นที่ป่าไม่ในชุมชนลดลงส่งผลให้เกิดการขาดความสมดุลทางธรรมชาติในชุมชน การก้ไขปัญหาคนในชุมชนได้ร่วมใจกันปลูกป่าไม้ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสมดุล  จากข้อความดังกล่าว แสดงว่าชุมชนนำวิธีคิดของพระพุทธเจ้าแบบใดมาใช้
  1. คิดแบบวิทยาศาสตร์
  2. คิดตามข้อเท็จจริง
  3. คิดโดยวิเคราะห์บุคคล
  4. คิดโดยวิเคราะห์ธรรม
 11. บทสวดใดมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธคุณ
  1. สวากขาโต..
  2. สุปฏิปันโน..
  3. มะยังภันเต..
  4. อิติปิโส ภควา…
 12. สัมมาสัมพุทโธ มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. พระพุทธเจ้าเป็ฯพระอรหันต์
  2. พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส
  3. พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
  4. พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 13. ข้อใดผิด
  1. อริยสัจ 4 คือหลักธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์
  2. ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมย่อมมีความสุขกว่าผู้รู้หลักธรรม
  3. อิทธิปาฏิหารย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวโลกสนใจพระพุทธศาสนา
  4. ทุกคนมีเมตตาต่อกันสันติภาพย่อมเกิดในโลกได้อย่างแน่นอน
 14. ข้อใดมีความหมายตรงกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี
  1. สุคะโต
  2. โลกะวิทู
  3. วิชชาจะระณะสัมปันโน
  4. อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
 15. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ปาฏิหารย์ได้ถูกต้อง
  1. สิ่งที่ไม่มีใครทำได้
  2. สิ่งที่ไม่มีคนกล้าทำ
  3. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
  4. สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกินวิสัยของมนุาย์ธรรมดาจะทำได้
 16. ปาฏิหารย์ข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
  1. อิทธิปาฏิหารย์
  2. อาเทสนาปาฏิหารย์
  3. อนุสาสนีปาฏิหารย์
  4. ยกย่องทุกชนิด
 17. วิธีการในข้อใดที่เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอิทธิปาฏิหารย์
  1. การฝึกจิต
  2. การถ่ายเทกำลังภายใน
  3. การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
  4. การสืบทอดทางกรรมพันธ์
 18. ข้อใดคือความหมายของอนุสาสนีปาฏิหารย์
  1. การทายใจคนได้อย่างมหัศจรรย์
  2. การแผ่เมตตาจิตได้อย่างอัศจรรย์
  3. การแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อย่างอัศจรรย์
  4. การสอนให้คนอื่นรู้จักเห็นจริงได้อย่างอัศจรรย์
 19. ข้อใดมีความหมายตรงกับ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  1. อรหํ
  2. สุคโต
  3. ภควา
  4. พุทฺโธ
 20. คำกล่าวที่ว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์พระมารดาๆได้เสด็จพระราชดำเนิน 7 ก้าว หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นเพียงสำนวนโวหารเท่านั้น
  2. เสด็จพระราชดำเนิน  7 ก้าวจริง
  3. เป็นเทวนิมิตตามลักษณะของผู้มีบุญบารมี
  4. เมื่อตรัสรู้แล้วจะเผยแผ่ศาสนาได้ 7 แคว้นสำคัญๆ
 21. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับคำว่า โลกัตถจริยา
  1. การที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
  2. การที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่หมู่ญาติ
  3. การที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่ชาวโลก
  4. การที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุสงฆ์ทั่วโลก
 22. การทีพระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามมิให้พระญาติทำสงครามกันได้สำเร็จจัดว่าเป็นบำเพ็ญพุทธจริยาในข้อใด
  1. โลกัตถจริยา
  2. ญาตัตถจริยา
  3. พุทธัตถจริยา
  4. อัตตัตถจริยา
 23. ข้อใด ไม่ จัดเป็นพุทธกิจประจำ
  1. ตอนบ่ายอภิปรายพุทธรรม
  2. ตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์
  3. ตอนกลางคืนโปรดประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
  4. ตอนเย็นแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาส
 24. ข้อใดไม่จัดเป็นพุทธกิจประจำ
  1. ตอนบ่ายอภิปรายพุทธธรม
  2. ตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์
  3. ตอนกลางคืนโปรดประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
  4. ตอนเย็นแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาส
 25. คำกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครู ตรงกับพุทธคุณข้อใด
  1. พุทโธ
  2. วิชชาจรณสัมปันโน
  3. สัตถา เทวมนุสสานัง
  4. อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
 26. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า พุทธกิจ
  1. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพพาน
  2. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบััติในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน
  3. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติตลอด 45 ปีตั้งแต่ตรัสรู้าจนถึงปรินิพพาน
  4. กิจวัตรประจำวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติขณะที่โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 27. บุคคลต่อไปนี้ใครได้ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักพุทธกิจได้ดีที่สุด
  1. ทัสณีย์ ปล่อยนกทุกวันพระ
  2. ฉะอ้อน สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
  3. พรทิพย์ ใช้เวลาว่างทำประโยชน์แก่สังคม
  4. อัมพร ไปทำบุญที่วัดทุกวันเกิดของตัวเอง
 28. หากเราให้ความเมตตาต่อผู้อื่นก่อน ผู้อื่นก็จะได้ความเมตตาต่อเราคืน จากข้อความดังกล่าวจัดเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธคุณ 9 ข้อใด
  1. ข้อที่ 1 ข้อที่  3 และข้อที่ 5
  2. ข้อที่ 2 ข้อที่ 5 และข้อที่ 9
  3. ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 และข้อที่ 7
  4. ข้อที่ 3 ข้อที่ 7 และข้อที่ 9

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ม.3 ::

 1. ข้อใดผิด
  1. ศาสนาฮินดูวิวัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์
  2. พระพุทธเจ้าประกาศคำสอนครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
  3. พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
  4. ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาได้แตกออกเป็น 2 นิกายอย่างชัดเจน
 2. ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 3
  1. พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนา
  2. พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เรียบเรียงคำสอนเพื่อทำสังคายนา
  3. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทรงเป็นองค์ประธานในการสังคายนา
  4. หลังจากการสังคายนาพระไตรปิฏกได้มีการส่งพระธรรมฑูตถึง 9 คณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
 3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธชยันตี
  1. ตรงกับการกำเนิดพระพุทธศาสนาครบ 25 พุทธศตวรรษ
  2. มีการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานต่างๆ ในอินเดีย
  3. เป็นงานเฉลิมฉลองทางพระพุทธศาสนาที่รัฐบาลอินเดียจัดขึ้น
  4. เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
 4. ปัจจุบันประเทศเนปาลกำลังฟื้นฟูพะพุทธศาสนานิกายใด
  1. เซน
  2. เถรวาท
  3. ตันตระ
  4. มหายาน
 5. พระราชาคณะของไทยรูปใดบ้างที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
  1. พระโสณะกับพระอุบาลี
  2. พระอุบาลีกับพระอภัยมุนี
  3. พระมหินทะกับพระอุบาลี
  4. พระมหินทะกับพระอภัยมุนี
 6. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนในสมัยใด
  1. พระเจ้าฮั่นโกโจ แห่งราชวงศ์ฮั่น
  2. พระเจ้าถังไทจง แห่งราชวงศ์ถัง
  3. พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ แห่งราชวงศ์ฮั่น
  4. พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์จิ๋น
 7. ปัจจุบันประเทศจีนได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานิกายใด
  1. เซน
  2. สุขาวดี
  3. มหายาน
  4. เทียนไท้
 8. อาณาจักรใดของเกาหลีที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปเป็นแห่งแรก
  1. ซิลลา
  2. ปีกเซ
  3. เจนละ
  4. โกคุริโอ
 9. ในประเทศญี่ปุ่น พุทธศาสนิกชนนับถือลัทธิใดควบคู่กับพระพุทธศาสนา
  1. ลัทธิเต๋า
  2. ลัทธิชินโต
  3. ลัทธิขงจื้อ
  4. ลัทธิโม่งจื้อ
 10. พระพุทธศาสนานิกายใดในญี่ปุ่นที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด
  1. นิกายเซน
  2. นิกายเถรวาท
  3. นิกายนิชิเรน
  4. นิกายวัชรยาน
 11. ชาวยุโรปเริ่มสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาใด
  1. ยุคการปฏิวัติในฝรั่งเศส
  2. ยุคการแสวงหาอาณานิคม
  3. ยุคการปฏิวัติในสหรัฐอมเริกา
  4. ยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
 12. ข้อใดผิด
  1. พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกามีเฉพาะนิกายมหายาน
  2. วัดพุทธวรารามตั้งอยู่ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
  3. มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเปิหลักสูตรพุทธศาสตร์ในระดับปริญญาเอก
  4. วัดไทยในสหรัฐอเมริกานอกจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
 13. เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ มีความสัมพันธ์กับข้อใด
  1. วัดพุทธประทีป
  2. สมาคมบาลีปกรณ์
  3. พุทธศาสตร์ปริทัศน์
  4. หลังสือประทีปแห่งเอเซีย
 14. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์พระองค์แรกของสมาคมเกคตบริเตนและไอร์แลนด์
  1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 15. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดใด
  1. วัดพุทธรังษี
  2. วัดพุทธปทีป
  3. วัดพุทธอาศรม
  4. วัดพุทธสมาคม
 16. วัดไทยต่อไปนี้ ข้อใด ไม่อยู่ในทวีปยุโรป
  1. วัดพุทธาราม
  2. วัดสันติธรรม
  3. วัดพุทธดาลัส
  4. วัดปาจิตตวิเวก
 17. ข้อใดคือกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ช่วยกันจัดตั้งพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา
  1. คนญี่ปุ่นในโตเกี่ยว
  2. คนไทยในกรุงเทพ
  3. คนอังกฤษในกรุงลอนดอน
  4. คนอเมริกาเชื้อสายญี่ป่นและจีน
 18. พุทธศาสนิกชนในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มใด
  1. คนอพยพลี้ภัยจากจีน
  2. แคนาเดียนเชื้อสายจีน
  3. แคนาเดียนเชื้อสายญี่ปุ่น
  4. คนอพยพลี้ภัยจากกลุ่มประเทศอินโดนจีนไปอยู่ในแคนาดา
 19. ชนกลุ่มใดที่เป็นชาติแรกที่นำพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์
  1. ชาวจีน
  2. ชาวญีปุ่น
  3. ชาวศรีลังกา
  4. ชาวอเมริกา
 20. ข้อใด ไมใช่ วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลีย
  1. พบปะชุมนุมสังสรรค์เพื่อความสนุก
  2. ออกวารสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  3. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
  4. จัดให้มีการสนทนาธรรม ปาฐกถาและฝึกสมาธิ

   นำหมายเลขหน้าข้อใส่วงกลมที่กำหนดในแผนที่ข้างล่างให้ถูกต้อง

   untitled-2

 21. พระธรรมฑูตต่อไปนี้ เดินทางจากนครปาฏลีบุตรเพื่อไปเผยแผ่พระุพุทธศาสนายังดินแดนใดบ้าง
  1. พระมัชฌัมติกเถระ
  2. พระมหาเถระ
  3. พระรักขิตเถระ
  4. พระโยโนกธรรมรักขิต
  5. พระมหาธรรมรักโตเถระ
  6. พระมหารักขิตเถระ
  7. พระมัชฌิมเถระ
  8. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
  9. พระมหินทเถระ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::