Category Archives: :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: o-net พุทธ ปี 55 ::

 1. พรหมจารีตามหลักอาศรมสี่ ของศาสนาฮินดูหมายถึงวัยในข้อใด
  1. วัยเริ่มถือกำเนิดในครรภ์
  2. วัยศึกษาเล่าเรียน
  3. วัยทำงานสร้างครอบครัว
  4. วัยออกบวชปฏิบัติธรรมในป่า
 2. พิธีกรรมใดที่มีความมุ่งหมายให้เลือดเนื้อของชาวคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซู
  1. พิธีศีลมหาสนิท
  2. พิธีศีลล้างบาป
  3. พิธีศีลกำลัง
  4. พิธีศีลบวช
 3. ซะกาต หมายความว่าอย่างไร
  1. การถือศีลอด
  2. การปฏิญาณตนต่อพระเจ้า
  3. การไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ
  4. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนาบัญญัติ
 4. เสาอโศก อันเป็นเครื่องแสดงสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองใด ประเทศใด
  1. กุสินารา เนปาล
  2. ลุมพินี เนปาล
  3. พุทธคยา อินเดีย
  4. สารนาถ อินเดีย
 5. ครอบครัวของผู้ใดใช้หลักฆราวาสธรรม
  1. ชัชชัยและชมดาว :สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
  2. พิเศษ และเพ็ญพร :ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
  3. วิรุฒน์และวิชชุดา : ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  4. กฤช และกิ่งแก้ว : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
 6. วจีทุจริต มีความหมายตรงกับบุคคลในข้อใด
  1. น้ำจิต เล่นการพนันเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว
  2. น้ำค้าง นำเสื้อผ้าที่มีตำหนิขายปะปนกับเสื้อผ้าที่ดี
  3. น้ำพุ บอกแม่ว่าจะไปทำรายงานที่โรงเรียนแต่หนีไปเที่ยว
  4. น้ำฝน ชอบเลี้ยงแมวแต่ไม่ดูแลปล่อยให้อดอยาก
 7. การปฏิบัติของชาวพุทธในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ส้มแก้วยกถาดอาหารขึ้นเหนือศีรษะ ถอดรองเท้า ก่อนตักบาตร
  2. สาลีไหว้พ่อ แม่ก่อนออกจากบ้านทุกวัน แม้ไม่ได้ไปโรงเรียน
  3. ปุยฝ้าย ตั้งใจรับอุโบสถศีลก่อน แล้วจึงไปกินเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนในตอนเย็น
  4. เม็ดขนุน กรวดน้ำด้วยตนเอง หลังจากถวายสังฆทานที่สำนักสงฆ์
 8. ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจำวันมีหลายประการ ข้อใดมีส่วนน้อยที่สุด
  1. ช่วยให้หายจากโรคภัยทั้งปวง
  2. ช่วยให้มีสติไม่หลงลืมง่าย
  3. ช่วยมิให้วิตกถึงอดีต
  4. ช่วยมิให้กังวลต่ออนาคต
 9. องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันสำคัญทางศาสนาวันใดเป็นวันสำคัญสากล
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันมาฆบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฐมีบูชา
 10. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน เกี่ยวข้องกับพุทธสาวกพรือพุทธสาวิกาท่านใด
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอชาติศัตรู
  3. พระนางปชาบดี
  4. นางวิสาขา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

:: ศาสนา ปี 60 ::

 1. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระสิทธัตถะ กระทำไปเพื่อความมุ่งหมายในข้อใด
  1. เพื่อสร้างกำลังใจให้มั่นคง
  2. เพื่อปีกพระองค์ไปพำนักในป่า
  3. เพื่อเปรียบเทียบการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆ
  4. เพื่อความหลุดพ้นตามความเชื่อของนักบวชในยุคนั้น
 2. นักบวชกลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า คือกลุ่มใด
  1. อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย
  2. พระยสะและสหาย
  3. ชฏิล 3 พี่น้อง
  4. ปัญจวัคคีย์
 3. การทนอยู่ได้ยาก ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ หมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์
  2. ขันติ
  3. นิโรธ
  4. อุเบกขา
 4. ศีล เกี่ยวข้องกับเรื่องใดโดยตรง
  1. การฝึกใจให้มีสมาธิ
  2. การฝึกกาย วาจาให้มีวินัย
  3. การรู้เท่าทันความจริงของชีวิต
  4. การสร้างปัญญาให้เฉลี่ยวฉลาด
 5. การกระทำใดไม่เหมาะสมในการไปร่วมพิธีกรรมของศาสนาอื่น
  1. ให้ความเคารพสถานที่และกิจกรรม
  2. พูดจาซักถามข้อสงสัยขณะร่วมพิธี
  3. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อน
  4. สำรวมระหว่างเข้าร่วมพิธี
 6. การปฏิบัติของพระสงฆ์ข้อใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากที่สุด
  1. ปฏิบัติตามอริยมรรค
  2. ปฏิบัติธรรมตามลำพัง
  3. จำพรรษาในเขตชนบท
  4. ศึกษาพระไตรปิฏกจนแตกฉาน
 7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับความเพียรชอบ
  1. เพียรรักษาความดี
  2. เพียรกระทำตามที่ตนเชื่อ
  3. เพียรหลีกเลี่ยงจากความเสื่อม
  4. เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
 8. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากฐิน
  1. เพื่อใช้ในการธุดงค์
  2. ภิกษุจะได้เปลี่ยนจีวรที่เก่าขาด
  3. เป็นโอกาสที่ภิกษุจะได้แสดงธรรม
  4. เพื่อสร้างความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
 9. การตักบาตรทำให้เกิดผลดี่ต่อตัวเรามากที่สุดในข้อใด
  1. เพื่อลดความตระหนี่
  2. เพื่อขอพรให้เกิดความสำเร็จ
  3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  4. เพื่อให้เกิดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ปลายภาค

 1. วันใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 3 ในประเทศอินเดียมากที่สุด
  1. วัดโปยน
  2. วัดพุทธคยา
  3. วัดพุทธประทีป
  4. วัดอโศการาม
  5. ข้อใดคือสภาพปัจจ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ชาวพุทธที่ดี

 1. ข้อใดคือลักษณะของพุทธศาสนิกชนทีดี
  1. ตรวจดวงชะตาราศีเพื่อความไม่ประมาท
  2. ศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ โดยไม่หยุดนิ่ง
  3. สวดมนต์อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
  4. นุ่งขาวห่มขาวให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธ
 2. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ผิด
  1. พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ทางละกิเลสได้
  2. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุมีผล
  3. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนปัญญามองเห็นสัจธรรม
  4. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนสันโดษไม่ขวนขวายในการงาน
 3. หลักฐานยืนยันว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรปรากฏอยู่ในเรื่องใด
  1. มงคลสูตร
  2. กาลามสูตร
  3. สิงคาลกสูตร
  4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 4. คำสอนใดของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันว่าพุทธศาสนิกชนต้องเป็นผู้ก้าวทันโลก
  1. รักมากทุกข์มาก
  2. เวไนยสัตว์มีจำนวนมาก
  3. การจะได้เกิดเป็นคนนั้นยาก
  4. ธรรมเหล่าใดย่อมเกิดแต่เหตุ
 5. หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีมากมายแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ปฏิบัติอย่างย่อคือปฏิบัติอย่างไร
  1. เกิด แก่ เจ็บ ตาย
  2. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  4. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้สงบ
 6. ข้อใดจัดเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยเฉพาะ
  1. การอุปสมบท
  2. การทอดกฐิน
  3. การทอดผ้าป่า
  4. การสวดปาติโมกข์
 7. ข้อใด ไม่จัดเป็น พิธีกรรมที่เกียวข้องกับการดำเนินชีวิต
  1. ขึ้นบ้านใหม่
  2. งานทอดผ้าป่า
  3. งานมงคลสมรส
  4. การทำบุญโกนจุก
 8. ข้อใด ไม่จัดเป็น พิธีกรรมของคฤหัสถ์
  1. พิธีศพ
  2. อุปสมบท
  3. ทอดกฐิน
  4. ออกพรรษา
 9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เหตุผลจำเป็นที่ต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. เพื่อการธำรงไว้ซึ่งพิธีกรรม
  2. เพื่อความถูกต้องของพิธีกรรม
  3. เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม
  4. เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ทำเป็นแบบอย่าง
 10. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีที่สุด คือการปฏิบัติอย่างไร
  1. ซื้อพระไตรปิฏกถวายวัด
  2. การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ
  3. นำพระเครื่องมาห้อยคอเป็นประจำ
  4. ลงมือปฏิบัติธรรมพื่อให้เป็นแบบอย่าง
 11. ข้อใดคือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กระทำได้อย่างกว้างขวางที่สุด
  1. บรรยายธรรมทางวิทยุ
  2. เขียนบทความลงในวารสาร
  3. บรรยายธรรมตามสถานศึกษา
  4. เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
 12. บุคคลในอาชีพใดน่าจะเป็นแนวร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างขวางที่สุด
  1. ครู
  2. แพทย์
  3. วิศวกร
  4. นักร้อง-นักแสดง
 13. ข้อใดจัดเป็นศาสนสมบัติ
  1. โบสถ์
  2. เจดีย์
  3. บริเวณวัด
  4. ต้นไม้ในวัด
 14. พระพุทธศาสนามีสิ่งใดเป็นสิ่งสักการะสูงสุด
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 15. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนามีหลายประการยกเว้นข้อใด
  1. พิธีกรรมและศาสนสถาน
  2. พระศาสดาและหลักธรรม
  3. พุทธสาวกและกฏข้อบังคับ
  4. ชมรมและสมาคมพระพุทธศาสนา
 16. พระภิกษุสงฆ์รูปใดที่ควรแก่การปกป้องและให้ความเคารพนับถือ
  1. พระสงฆ์ที่นั่งทางในใบ้หวย
  2. พระสงฆ์ที่รับสะเดาะเคราะห์
  3. พระสงฆ์ที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
  4. พระสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
 17. ข้อใดคือวิธีการปกป้องพระธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. ซื้อตู้พระไตรปิฏกให้วัด
  2. ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  3. พระสงฆ์ที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
  4. พระสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
 18. ข้อใดคือวิธีการปกป้องพระธรรมที่ถูกต้องที่สุด
  1. ซื้อตู้พระไตรปิฏกให้วัด
  2. ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  3. จัดหาหนังสือธรรมะให้เต็มตู้ที่บ้าน
  4. ไม่ให้หนังสือธรรมะแก่คนนอกศาสนาอ่อน
 19. คำว่า อุบาสก และอุบาสิกา หมายความว่าอย่างไร
  1. พุทธศาสนิกชน
  2. ผู้สนใจในพระรัตนตรัย
  3. ผู้ที่อยู่ใกล้พระรัตนตรัย
  4. ผู้มีความพอใจในพระรัตนตรัย
 20. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนได้ดีที่สุด
  1. หมั่นไปวัดบ่อยๆ
  2. ศึกษาหลักธรรมโดยละเอียด
  3. สั่งสอนหลักธรรมโดยละเอียด
  4. ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด
 21. ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
  1. หมั่นไปวัดฟังธรรม จำศีล
  2. เสื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของสงฆ์
  3. ขวนขวายทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน
  4. ถูกทุกข้อ
 22. การมีความรู้ทางวิชาชีพที่ดีมีส่วนช่วยในการทำหน้าทีของชาวพุทธที่ดีอย่างไร
  1. ทำให้มีความรู้ทันโลก
  2. ทำให้ประกอบอาชีพที่ทุจริต
  3. ทำให้มีโอกาสและมีฐานะร่ำรวยขึ้น
  4. ทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
 23. การเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ ส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. ทำให้พระสงฆืได้ปฏิบัติธรรม
  2. ทำให้วัดมีทุนทรัพย์ในการสับสนุนกิจการของพระสงฆ์
  3. ทำให้มีการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา
  4. ทำให้จำนวนของพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น
 24. บุคคลใดชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ที่สุด
  1. นฤมลนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ
  2. มารศรีชอบไปวัดเพราะเงียบสงบเย็นสบายดี
  3. อรอุมาเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเมื่ออายุมากขึ้น
  4. จันทิรายอมรับว่าพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันยิ่งใหญ่
 25. อุบาสกอุบาสิกาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
  1. ทำบุญตักบาตรเป็นนิจศีล
  2. หมั่นไปฟังธรรมด้วยจิตเป็นกุศล
  3. เสื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์เท่าเที่ยมกัน
  4. หมั่นไปพบพระสงฆ์เพื่อให้ท่านปัดเป่าให้พ้นเคราะห์

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

ภาษาบาลี

 1. ภาษาบาลีคือภาษาในข้อใด
  1. ภาษาขอม
  2. ภาษามาคธี
  3. ภาษาสิงหล
  4. ภาษาเทวนาครี
 2. ข้อใดให้ความหมายของภาษาบาลีถูกตอ้ง
  1. ภาษาที่คนทั่วโลกรู้จัก
  2. ภาษาที่พระสงฆ์นำมาสวดมนต์
  3. ภาษาที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้
  4. ภาษาที่พระสงฆ์ใชเรียนหนังสือ
 3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาบาลีแบบไทยและแบบบาลี
  1. การเขียนแบบไทยรูปสระอะจะปรากฏชัดเจน
  2. ใช้ตัวพยัญชนะและสระในภาษาไทยเหมือนกัน
  3. การเขียนแบบบาลีจะมีเครื่องหมายพินทุและนิคหิต
  4. ถูกทุกข้อ
 4. เครืองหมาย (ํ  ํ ) เรียกว่าอะไร
  1. พินทุ
  2. พิทุอิ
  3. อิงนิคหิต
  4. อังนิคหิต
 5. พุทฺธํ ธมฺมํง เครื่องหมายที่อยู่บนพยัญชนะเรียกว่าอะไร
  1. อัง
  2. พินทุ
  3. นิคหิต
  4. วิสรรชนีย์
 6. คำในข้อใดอ่านออกเสียงควบกล้ำ
  1. เสยฺโย
  2. ภควโต
  3. สงฺฆญฺจ
  4. สฺวากฺขาโต
 7. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตรงกับภาษาบาลีข้อใด
  1. พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
  2. พุทฺธัง สรณั คัจฉามิ
  3. พุทฺธํ สะระณัง คจฺฉามิ
  4. พุทธัง สระณัง คจฉามิ
 8. คำว่า เวรมณี อ่านอย่างไร
  1. เว-ร-ม-ณี
  2. เวร-ระ-มณี
  3. เว-ระ-ม-นี
  4. เว-ระ-มะ-นี
 9. สัมมาสัมพุทโธ เขียนเป็นภาษาบาลีได้อย่างไร
  1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  2. สมฺมาสฺมพุทฺโธ
  3. สมฺมาสมพุทโธ
  4. สัมมาสมฺพุทโธ
 10. พิธีบรรพชาหมายถึงข้อใด
  1. การลาสิกขา
  2. การบวชสามเณร
  3. การบวชพระภิกษุ
  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 11. พิธีอุปสมบท คือพิธีในข้อใด
  1. การลาสิกขา
  2. การบวชสามเณร
  3. การบวชพระภิกษุ
  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 12. สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ อ่านว่าอย่างไร
  1. สุ-จิน-ปริ-นิบ-ดุ-ตำ-ปิ
  2. สุ-จิ-ระ-ปะ-นิบ-พุ-ตม-ปิ
  3. สุ-จิ-ระ-ปะ-ริ-นิบ-พุ-ตำ-ปิ
  4. สุ-จิร-ปะ-ริบ-นิพ-พุ-ตม-ปิ
 13. อะหัง ภันเต สะระณะสีลัง ยาจามิ เขียนสะกดแบบบาลอย่างไร
  1. อหภนฺเต สรณสีลํ ยาจามิ
  2. อหํ ภนฺเต สรณสีลํ ยาจามิ
  3. อะหํ ภนฺเต สรณสีลํ ยาจามิ
  4. อะหัง ภันเตสะระณังสีล ยาจามิ
 14. อะพรัหมะ จะริยา เวระมะณี เขียนสะกดแบบภาษาบาลีอย่างไร
  1. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
  2. อพรหฺมจริยา เวระมณี
  3. อพฺรหมฺา จริยา เวรมณี
  4. อัพรัหมา จริยา เวระมณี
 15. อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ เขียนสะกดแบบบาลีอย่างไร
  1. อุปัชฌาโย เมภนฺเต โหหิ
  2. อุปชฺฌาโย เม ภันเต โหหิ
  3. อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ
  4. อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ
 16. สงฺฆมฺภนฺเต อุปสมุปทํ ยาจามิ อ่านว่าอย่างไร
  1. สัง-คำ-พัน-อุป-สำ-ปทัง-ยาจามิ
  2. สง-คำ-พัน-เต-อุบ-สำ-ปทัง-ยาจามิ
  3. สัง-คะ-มัง-พัน-เต-อุบ-สม-ปท-ยาจามิ
  4. สัง-คำ-พัน-เต-อุ-ปะ-สำ-ปะ-ทัง-ยา-จา-มิ
 17. นยํ นยติ เมธาวี แปลว่าอย่างไร
  1. ควรแนะแนำสิ่งใดให้นักปราชญ์
  2. นักปราชญ์แนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ
  3. นักปราชญ์เป็นบุคคลที่ควรแนะนำ
  4. แนะนำนักปราชญ์ให้ผู้ที่ควรแนะนำ
 18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเมธาวี
  1. เป็นผู้มีปัญญา
  2. เป็นผู้รอบรู้ทุกด้าน
  3. เป็นผู้ไม่ฝักใฝ่สิ่งใด
  4. เป็นผู้หลีกหนีความชั่ว
 19. ข้อใดมีความหมาย วิธีการแสวงหาปัญญา
  1. สุตมยปัญญา
  2. จินตามยปัญญา
  3. ภาวนามยปัญญา
  4. สมบูรณมยปัญญา
 20. ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. ปัญญาหรือจะสู้ทรัพย์
  2. ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
  3. ปัญญาเป็นสิ่งสร้างขึ้นได้
  4. ปัญญาประเสริฐกว่ารูปสวย
 21. ข้อใดไม่ใช่การสร้างความดีของสมชาย
  1. ช่วยอธิบายการบ้านให้เด็กข้างบ้าน
  2. พาน้องไปสอนให้เล่นบิลเลียนที่สโมสร
  3. อ่านหนังสือให้ความรู้ตัวอย่างในยามว่าง
  4. ทำงานบ้านที่แม่มอบหมายให้ด้วยความเต็มใจ
 22. ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างความดีของสมชาย
  1. ช่วยอธิบายการบ้านให้เด็กข้างบ้าน
  2. พาน้องไปสอนให้เล่นบิลเลียดที่สโมสร
  3. อ่านหนังสือให้ความรู้ตัวเองในยามว่าง
  4. ทำงานบ้านที่แม่มอบหมายให้ด้วยความเต็มใจ
 23. คนที่มีความสามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมใด
  1. ศีล
  2. จาคะ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 24. ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
  1. ปัญญาเกิดจากกระบวนการคิด
  2. ปัญญาเกิดจากกระบวนการฟัง
  3. ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาอบรม
  4. ถูกทุกข้อ
 25. คนเราส่วนมากหาทรัพย์มาได้ แต่ไม่สามารถที่จะตั้งตัวหรือมีหลักฐานมั่นคงได้เนื่องจากสาเหตุใด
  1. รายได้ต่ำรสนิยมสูง
  2. เศรษฐกิจค่าครองชีพสูง
  3. ไม่ใช่จ่ายทรัพย์ด้วยปัญญา
  4. ไม่มีโอกาสสะสมทรัพย์
 26. พุทธศาสนิกชนประเภทใดที่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยมากที่สุด
  1. นับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ
  2. ปฏิบัติตามบุคคลที่เชื่อว่าจะพาไปสู่นิพพาน
  3. ศรัทธาต่อคำสอนของพระเกจิอาจารย์ที่ตนนับถือ
  4. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
 27. ข้อใดคือความหมายของกรรมวาจาจารย์
  1. ผู้แสวงบุญ
  2. นักบวชนอกพระพุทธศาสนา
  3. ผู้ท่องเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนธรรมะ
  4. ผู้สวดให้พระสงฆ์ยอมรับบุคคลไว้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
 28. ข้อใดเป็นความผิดของพระภิกษุถึงขั้นต้องอยู่ปริวาสกรรม
  1. อาบัติปาราชิก
  2. อาบัติปาจิตติย์
  3. อาบัติถุลลัจจัย
  4. อาบัติสังฆาทิเสส
 29. ข้อใดเป็นความผิดของพระภิกษุที่ถึงขั้นปาราชิก
  1. ภิกษุเสพเมถุน
  2. ภิกษุสะสมอาหาร
  3. ภิกษุฉันอาหารยามวิกาล
  4. ภิกษุรับนิมนต์โดย
 30. ข้อใดแปลว่า ผู้ปูนั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  1. สีมา
  2. จาริก
  3. อังสะ
  4. นิสีทนะ
 31. เขตกำหนดที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมร่วมกันตามวินัยบัญญัติเรียกว่าอะไร
  1. สีมา
  2. สังขาร
  3. วิชชา
  4. เสนาสนะ
 32. ข้อใดเป็นประโยชน์ของปัญญาในระดับสูง
  1. แก้ปัญหาชีวิตได้
  2. มีหน้าที่การงานสูงขึ้น
  3. มีคนรักและนับถือมาก
  4. มีอาชีพสุจริตและร่ำรวยมาก

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

วันธรรมสวนะ

 1. งานฌาปนกิจศพจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี
 3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับงานมงคล
  1. นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคู่
  2. งานมงคลสมรสนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคู่
  3. ต้องย้ำเตือนพระสงฆ์ก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 3 วัน
  4. ต้องนัดหมายเรื่องการกำหนดรับส่งพระสงฆ์ด้วย
 4. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา
  1. ต้องจุดเล่มซ้ายมือก่อน
  2. ในงานมงคลสมรส คู่บ่าวสาวจุดเทียนคนละเล่ม
  3. เป็นการจุดเพิ่มบูชาพระรัตนตรัย
  4. เจ้าภาพนิยมให้ผู้อื่นจุดแทน
 5. พระสงฆ์จะเริ่มเจริญบทมงคลสูตรในขั้นตอนใดในการทำบุญงานมงคล
  1. การกลา่วคำบูชาพระรัตนตรัย
  2. การสมาทานศีล
  3. การอาราธนาพระปริตร
  4. การจุดเทียนน้ำมนต์
 6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบโต๊ะหมู่บูชา
  1. พระพุทธรูป
  2. กระถางธูป
  3. เชิงเทียน
  4. คนโทกรวดน้ำ
 7. อาหารในข้อใดสามารถถวายเป็นภัตตาหารแด่พระสงฆ์ได้
  1. ต้มยำลูกม้า
  2. เสือร้องไห้
  3. สุนัขผัดพริกอ่อน
  4. งูทอดกระเทียม
 8. วันจาตุรงคสันติบาต ตรงกับวันสำคัญวันใด
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อาสาฬหบูชา
  4. อัฏฐมีบูชา
 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปีอธิกมาส
  1. วันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
  2. วันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
  3. ปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหน
  4. ปีนั้นจะไม่มีเดือน 9 
 10. วันสำคัญวันใดได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 11. ข้อใดคือความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา
  1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงฟื้นคืนชีพจากปรินิพพาน
  3. เป็นวันถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธเจ้า
  4. เป็นวันออกผนวชของพระพุทธเจ้า
 12. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาแก่ใครในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
  3. พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. พระนางสิริมหามายา
 13. ข้อใดคือไม่ใช่เหตุผลหลักในการจัดตั้งวันเข้าพรรษา
  1. การเดินทางของพระสงฆ์ในฤดูฝนเป็นไปอย่างยากลำบาก
  2. พระภิกษุมักเหยียบย่ำพืชผลไร่นาเสียหาย
  3. ต้องการให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง
  4. เพื่อสร้างความสะดวกแก่ชาวบ้านในการทำบุญ
 14. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในผ้าไตรจีวร
  1. ผ้าสังฆาฏิ
  2. ผ้าอาบน้ำฝน
  3. ผ้าอุตราสงค์
  4. ผ้าอันตราวาสก
 15. พิธีปวารณาเกี่ยวข้องกับวันสำคัญวันใดมากที่สุด
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันเทโวโรหณะ
  4. วันธรรมสวนะ
 16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ
  1. ตอนเช้าทำบุญด้วยการตักบาตร
  2. ตอนกลางวันหาโอกาสฟังธรรม
  3. ตอนเย็นหาโอกาสสวดมนต์ นั่งสมาธิ
  4. ตอนค่ำหาโอกาสพบปะเจรจากับพระสงฆ์ที่กุฏิ
 17. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฟังธรรม
  1. ได้ฟังในเรื่องที่ไม่เคยฟัง
  2. จิตใจผ่องใส
  3. เพิ่มเรื่องราวน่าสงสัย ชวนหาคำตอบให้ตนเอง
  4. ทำความคิดเห็นของตนเองให้ถูกต้อง
 18. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งที่นิยมถวายในวันเข้าพรรษา
  1. รองเท้า
  2. เทียนพรรษา
  3. ผ้าอาบน้ำฝน
  4. เครื่องไทยธรรม
 19. พระสงฆ์จะกล่าวคำว่า ยะถา วาริวะหา.. ในขั้นตอนใดในการทำบุญ
  1. การสมาทานศีล
  2. การถวายไทยธรรม
  3. การประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  4. การกรวดน้ำ
 20. เมธาวี สามารถดำเนินพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้อย่างถูกต้องทุกประการ แสดงว่าเมธาวีมีความรู้ด้านใดเป็นอย่างดี
  1. กุศลพิธี
  2. บุญพิธี
  3. ทานพิธี
  4. ปกิณณกพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::

การบริหารจิต

 1. ข้อใดคือความหมายของการบริหารจิต
  1. การทำจิตให้สงบไม่ฟุ่งซ่าน
  2. การทำจิตใจให้สงบยิ่งๆ ขึ้น
  3. การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิจนพัฒนาเป็นปัญญา
  4. ถูกทุกข้อ
 2. ข้อใดคือความหมายของสมาธิ
  1. ความสงบ
  2. ความเงียบ
  3. ความสดชื่น
  4. ความตั้งมั่นแห่งจิต
 3. ขณิกสมาธิ หมายถึงสมาธิข้อใด
  1. สมาธิดิ่งนิ่ง
  2. สมาธิชั่วขณะ
  3. สมาธิมั่นคง
  4. สมาธิอันแน่วแน่
 4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของจิต
  1. อารมณ์
  2. วิญญาณ
  3. นามธรรม
  4. ความรู้สึกนึกคิด
 5. ข้อใดจัดอยู่ในขั้นตอนการเตรียมสภาพจิตใจก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิ
  1. ไม่รับประทานอาหารก่อนฝึก
  2. หัดนับตัวเลขให้คล่อง
  3. ตัดอารมณ์ความกังวงต่างๆ
  4. ศึกษาหลักธรรมต่างๆ โดยการท่องจำให้แม่น
 6. ข้อใดหมายถึงการฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ออก
  1. สีลานุสติ
  2. กายคตาสติ
  3. จาคานุสติ
  4. อานาปานสติ
 7. การฝึกสมาธิสิ่งที่ขาดไม่ได้ขณะปฏิบัติคืออะไร
  1. สติ
  2. นั่งหลับตา
  3. นั่งขัดสมาธิ
  4. ภาวนาพุท-โธ
 8. จิตที่ฝึกจนได้สมาธิแล้วจะเกิดอะไร
  1. ศีล
  2. ปัญญา
  3. กรุณา
  4. เมตตา
 9. การเจริญอานาปานสติ สติต้องตั้งอยู่ที่ใด
  1. ที่ปลายจมูก
  2. คำภาวนาพุท-โธ
  3. ที่ใดก็ได้ขอให้รู้ตัว
  4. ที่ลมหายใจเข้า-ออก
 10. การนั่งสมาธิตามหลักอานาปานสติ มีวิธีการอย่างไร
  1. นั่งหลับตาแล้วสวดมนต์
  2. นั่งปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ
  3. นั่งด้วยการบังคับจิตให้สงบ
  4. นั่งด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก
 11. การแผ่เมตตาหลังการฝึกสมาธิมีประโยชน์อย่างไร
  1. บรรเทาอาการเมื่อยล้า
  2. ทำให้จิตมีความเอื้อเฟื้อ
  3. กระตุ้นการสูบฉีดของโลหิต
  4. ช่วยใหจิตเป็นกลางอยา่งสงบ
 12. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการเจริญสมาธิ
  1. ทำให้มีอารมณ์เยือกเย็น
  2. ทำให้เป็นคนโชคดีมีลาภ
  3. ทำให้มีชีวิตมีความสงบสุข
  4. ทำให้มีความจำแม่นยำขึ้น
 13. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการปฏิบัติวิปัสสนา
  1. เป็นอริยบุคคล
  2. เป็นคนมีปัญญารู้แจ้ง
  3. เป็นคนฉลาดมีเล่ห์กล
  4. เป็นคนรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง
 14. การในข้อใดถือว่าเป็นแนวทางการสร้างปัญญาในระดับโลกุตระ
  1. สุตมยปัญญา
  2. วิปัสสนาปัญญา
  3. จินตามยปัญญา
  4. ภาวนามยปัญญา
 15. ผู้ที่จะเจริญปัญญาได้ดี ต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นอะไร
  1. ศีล
  2. สมาธิ
  3. ปัญญา
  4. ศรัทธา
 16. ข้อใดไม่ใช่อุบายในการสร้างสุตมยปัญญา
  1. คบบัณฑิตเป็นมิตร
  2. นำคำแนะนำของบัณฑิตไปบัณฑิต
  3. คบคนฉลาดที่รู้จักเอาตัวรอดเป็นผู้นำ
  4. ฟังคำแนะนำของบัณฑิตด้วยความตั้งใจ
 17. การปฏิบัติตามในข้อใดจึงจะถือได้ว่าบุคคลใดกำลังเจริญปัญญาอยู่
  1. สุธี กำลังสวดมนต์ก่อนนอน
  2. สุพล กำลังฟังอาจารย์สอนอย่างตั้งใจ
  3. สุชาติ กำลังออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
  4. สุธรรม กำลังเตรียมตัวเพื่อทำวิปัสสนากรรมฐาน
 18. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมให้พัฒนาขึ้น ปัญญานี้เรียกว่าอะไร
  1. สุตมยปัญญา
  2. วิปัสสนาปัญญา
  3. จินตามยปัญญา
  4. ภาวมยปัญญา
 19. ข้อใดแสดงถึงสมาธิในการเรียนแบบสุตมยปัญญา
  1. ถามครูทันทีที่มีความสงสัย
  2. พยายามจดบันทึกคำพูดของครูทุกคำ
  3. ใจจดจ่อเฉพาะบทเรียนที่ครูกำลังสอน
  4. นั่งทบทวนถึงสิ่งที่เรียนมาแล้วเพื่อให้ต่อเนืองกับบทเรียนที่เรียน
 20. ข้อใดคือวิธีการคิดอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นวิชาการแล้วก่อให้เกิดปัญญา
  1. คิดแยกแยะตามตำรา
  2. คิดตามที่ได้ฟังและได้รู้มา
  3. คิดมีขั้นตอนและมีเหตุผล
  4. คิดอย่างละเอียดมีขั้นตอน
 21. ปัญญาคือความรู้ ความรอบรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงเรื่องใด
  1. เรื่องไตรภูมิ
  2. เรื่องไตรรัตน์
  3. เรื่องไตรทวาร
  4. เรื่องไตรลักษณ์
 22.  โยนิโสมนสิการแบ่งออกได้ตามข้อใด
  1. วิธีคิดแบบอริยสัจ แลวิธีคิดแบบมีผลลัพธ์
  2. วิธีคิดแบบมีผลลัพธ์ และวิธีคิดแบบมีอุปสรรค
  3. วิธีคิดแบบมีอุปสรรค และวิธีคิดแบบหาสาเหตุ
  4. วิธีคิดแบบหาสาเหตุ และวิธีคิดแบบอริยสัจ
 23. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงข้อใด
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 24. ข้อใดคือนิโรธ
  1. กนกพรรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้เกรด 4
  2. พิมพ์ประภาคิดอย่างมีสติเสมอ
  3. ผกาวัลย์เลิกการพนัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดหนี้สินอีก
  4. พีรศรีพบว่า เธอต้องสูญเสียเพื่อนเธอไปก็เพราะความโลเลของเธอ
 25. กัมมะนีโย หมายถึงข้อใด
  1. ประโยชน์แก่พระสงฆ์
  2. ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
  3. ประโยชน์แก่ผู้บรรลุ
  4. ประโยชน์แก่สมณะ
 26. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระพุ?ธคุณ
  1. อิติปิโส ภะคะวา
  2. สุคะโต
  3. อะกาลิโก
  4. พุทโธ
 27. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ
  1. สัตถาถเทวะมะนุสสานัง
  2. สะวากขาโต
  3. เอหิปัสสิโก
  4. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
 28. ข้อใดไม่ใช่บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ
  1. อาหุเนยโย
  2. ปาหุเนยโย
  3. ทักขิเณยโย
  4. เอหิเนยโย
 29. การส่งผ่านความรัก ความปรารถนาดีของเราให้กับบุคคลอื่น เรียกว่าอะไร
  1. การภาวนาจิต
  2. การแผ่เมตตา
  3. การวิปัสสนา
  4. การถ่ายทอด
 30. จงเป็นสุข อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย มีความหมายตรงกับบทใด
  1. อะเวรา โหนตุ
  2. อัพยาปัชฌา โหนตุ
  3. อะนีฆา โหนตุ
  4. สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
 31. การฝึกสมาธิ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  1. การบริหารจิต
  2. การศึกษาธรรม
  3. การนั่งบำเพ็ญทุกรกิริยา
  4. มโนกำลัง
 32. ข้อใดไม่ใข่วิธีการปฏิบัติในการนั่งวิปัสสนา
  1. การเลือกสถานที่ในการปฏิบัติ
  2. การเลือกเวลาในการปฏิบัติ
  3. การแผ่เมตตา
  4. การระลึกกังวล
 33. กัมมะปะลิโพธ หมายถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อใด
  1. การงาน
  2. เดินทางไกล
  3. ญาติ
  4. การเรียน
 34. อาวาสปะลิโพธ หมายถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อใด
  1. ที่อยู่อาศัย
  2. รายได้
  3. คณะศิษย์
  4. การเจ็บป่วย
 35. การตั้งสติกำหนดรู้เท่าทันสภาพหรืออาการของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เป็นความหมายของข้อใด
  1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 36. การทำสมาธิจะมีการบริกรรมว่าอยะไรขณะหายใจเข้า
  1. นะ
  2. โม
  3. พุธ
  4. โธ
 37.  การทำสมาธิจะมีการบริกรรมว่าอยะไรขณะหายใจออก
  1. นะ
  2. โม
  3. พุธ
  4. โธ
 38.  ความกังวลมีศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่าอะไร
  1. ปลิโพธ
  2. ปลิพาน
  3. ปริตร
  4. ปริตัง
 39. การนั่งวิปัสสนาไม่ได้หมายถึงข้อใด
  1. การบริหารจิต
  2. การเจริญปัญญา
  3. การนั่งสมาธิ
  4. การเจริญพยาบาท
 40. ขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม คือข้อใด
  1. การวิปัสสนา
  2. การแผ่เมตตา
  3. การสวดมนต์
  4. การอาราธนาศีล
 41. การกล่าวคำสรรเสริญพุทธคณ ธรรมคณ สังฆคุณ หมายถึงข้อใ
  1. การแผ่เมตตา
  2. การเจริญไตรลักษณ์
  3. การสวดมนต์
  4. การบูชายัญ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบพระพุทธศาสนา ::