Category Archives: :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ม.2/7

ปน ๕๕๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง กนกวรรณ เรืองณรงค์
ปน ๕๕๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง ฐิตาพร มณีโชติ
ปน ๕๕๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทสมบูรณ์
ปน ๕๕๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง ณิชารีย์ ไชยลาภ
ปน ๕๕๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง นวพรรษ แก้วศรีอ่อน
ปน ๕๕๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง เนตรนภา รัตน์น้อย
ปน ๕๕๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง ปทิตตา มาลัยศรี
ปน ๕๕๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง พิชญา นราพงค์
ปน ๕๕๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง ภัสสร โสภา
ปน ๕๕๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง ภัทราพร จาติเกตุ
ปน ๕๕๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง มัลลิกา วิรุณสาร
ปน ๕๕๕๖/๐๐๖๔ เด็กหญิง อภิชญา สุขเสงี่ยม
ปน ๕๕๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง อรจิรา แก้วทองประคำ
ปน ๕๕๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง อาทิมา กูลเกื้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

:: ธรรมชั้นตรี ::

1. ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ?

 1. สติ – สัมปชัญญะ 
 2. หิริ – โอตตัปป
 3. ขันติ – โสรัจจะ
 4. ฉันทะ – วิริยะ

2. ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ?

 1. ทำงานด้วยความขยัน
 2. ทำงานด้วยความพอใจ
 3. ทำงานด้วยความตั้งใจ
 4. ทำงานด้วยความไม่ประมาท

3. ข้อความรณรงค์ว่า เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ?

 1. สติ 
 2. ประหยัด
 3. ซื่อสัตย์
 4. กตัญญู

4. คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธรูป
 2. พระภูมิเจ้าที่
 3. พ่อแม่ 
 4. ปู่ ย่า ตา ยาย

5. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?

 1. ปิดทองหลังพระ
 2. ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
 3. ยิ้มได้เมื่อภัยมา 
 4. น้ำนิ่งไหลลึก

6. ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?

 1. พระอินทร์
 2. พระพิฆเณศวร์
 3. พระพรหม
 4. พระรัตนตรัย

7. คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?

 1. พูดปด
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด 
 4. พูดเพ้อเจ้อ

8. เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ 
 4. ราคะ

9. ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 1. สังคหวัตถุ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. ปธาน ๔

10. ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีความเจริญ 
 2. มีความยินดี
 3. มีความยินร้าย
 4. มีความยุติธรรม

11. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?

 1. ถูกใจเขา
 2. ถูกกาลเทศะ
 3. ถูกใจเรา
 4. ถูกศีลธรรม

12. ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ?

 1. ภยาคติ
 2. ฉันทาคติ
 3. โทสาคติ
 4. โมหาคติ

13. หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ?

 1. สังวรปธาน
 2. ปหานปธาน
 3. ภาวนาปธาน 
 4. อนุรักขนาปธาน

14. ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดใด ?

 1. อธิษฐาน ๔ 
 2. อิทธิบาท ๔
 3. พรหมวิหาร ๔
 4. ปธาน ๔

15. ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

16. เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา 
 4. อุเบกขา

17. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?

 1. ความเกิด
 2. ความอยาก
 3. ความจน
 4. ความเจ็บ

18. เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ปรารถนาให้เป็นสุข 
 2. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
 3. พลอยยินดี
 4. ไม่ยินดียินร้าย

19. ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. ขันติ
 4. สมาธิ

20. ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

 1. รูปกับนาม 
 2. สัญญากับสังขาร
 3. นามกับสัญญา
 4. สังขารกับวิญญาณ

21. ระวังตัวไม่ทำความชั่ว จัดเข้าในคารวธรรมข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ความไม่ประมาท

22. ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ตรงกับคารวะใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. การศึกษา

23. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณิยธรรม ?

 1. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
 2. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
 3. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
 4. น้ำขึ้นให้รีบตัก

24. สาราณิยธรรม สอนให้คนเป็นเช่นไร ?

 1. มีความพอเพียง
 2. เลี้ยงตนโดยชอบ
 3. ไม่ประกอบอกุศล
 4. รู้รักสามัคคี

25. ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ?

 1. มีอะไรก็แบ่งปัน
 2. มีอะไรก็ช่วยกัน
 3. ว่าอะไรก็ว่าตามกัน
 4. รักษาระเบียบร่วมกัน

26. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?

 1. ทรัพย์ภายใน 
 2. ทรัพย์ภายนอก
 3. ทรัพย์มรดก
 4. อสังหาริมทรัพย์

27. นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. อัตตัญญุตา
 2. มัตตัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

28. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ?

 1. อัตตัญญุตา
 2. กาลัญญุตา
 3. ปริสัญญุตา 
 4. มัตตัญญุตา

29. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?

 1. ธรรมรักษาโลก
 2. ธรรมเหนือโลก
 3. ธรรมที่อยู่คู่โลก 
 4. ธรรมที่สร้างโลก

30. โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?

 1. ข้าราชการ
 2. คนใช้แรงงาน
 3. คนค้าขาย
 4. คนทุกคน

31. โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?

 1. มีลาภ
 2. มียศ
 3. มีสุข
 4. มีทุกข์

32. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?

 1. หาทางนินทาตอบ
 2. ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
 3. ทำเป็นไม่สนใจ
 4. พยายามปรับปรุงตัวเอง

33. ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ?

 1. ดูรายการธรรมทางทีวี
 2. พูดเพื่อเอาตัวรอด
 3. ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
 4. บอกทางแก่คนหลงทาง

34. การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ข้อใด ?

 1. ภาวนามัย
 2. อปจายนมัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ปัตติทานมัย

35. ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4.  สมชีวิตา

36. ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?

 1. ขยันตื่นแต่เช้า
 2. ขยันออกกำลังกาย
 3. ขยันทำงาน 
 4. ขยันออกงานสังคม

37. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

38. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

39. เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ?

 1. สัทธาสัมปทา 
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

40. ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?

 1. ชวนกันปฏิบัติธรรม
 2. ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
 3. ไหว้เสาไม้ตะเคียน
 4. ไหว้พระธาตุ

41. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?

 1. คนปอกลอก 
 2. คนดีแต่พูด
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชักชวนในทางฉิบหาย

42. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนหัวประจบ
 3. คนปอกลอก
 4. คนชักชวนในทางฉิบหาย

43. ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ?

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

44. เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

45. พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ 
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

46. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ 
 4. จาคะ

47. ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. ลูก-พ่อแม่
 2. ภรรยา-สามี
 3. ศิษย์-ครู
 4. บ่าว-นาย

48. ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?

 1. ขายวัตถุโบราณ
 2. ขายสังฆภัณฑ์
 3. ขายพระพุทธรูป
 4. ขายอาวุธ

49. ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร ?

 1. มารดา-บิดา 
 2. ครู-อาจารย์
 3. ภรรยา-สามี
 4. บุตร-ธิดา

50. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?

 1. ก. ดื่มน้ำเมา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3.  เล่นการพนัน 
 4. คบคนชั่วเป็นมิตร

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

:: อุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ::

1. หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

2. อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ?

 1. ความทุพลภาพ
 2. ความแก่ชรา
 3. ความเจ็บป่วย
 4. ความไม่กลัวบาป

3. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ?

 1. เพื่อทำกิจทางพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อหยุดการงานของคฤหัสถ์
 3. เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ
 4. ถูกทุกข้อ

4. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ?

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เจ้าลัทธินอกศาสนา
 3.  อุบาสกอุบาสิกา
 4. นักบวชนอกศาสนา

5. อุโบสถ มีคำแปลว่าอะไร ?

 1. ก. การจำพรรษา ข. การเข้าจำ
 2. ค. การจำศีล ง. การจำวัด

6. กษัตริย์พระองค์ใด ปรารภการถืออุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าพรหมทัต
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. พระเจ้าสุทโธทนะ

7. ธรรมเนียมการรักษาอุโบสถ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. หลังสังคายนา

8. สรณตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ?

 1.  พระพุทธรูป
 2. พระศักดิ์สิทธิ์
 3. พระประจำวัน
 4. พระรัตนตรัย

9. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ก. การถือเอาเป็นที่พึ่ง ข. การยึดมั่นถือมั่น
 2. ค. การถือเป็นอารมณ์ ง. การถือฤกษ์ยาม

10. คำว่า สรณะกำจัดภัย หมายถึงภัยในข้อใด ?

 1. โรคภัย
 2. อุทกภัย
 3. โจรภัย
 4. กิเลสภัย

11. คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้ตรัสรู้
 2. ผู้รู้แจ้งโลก
 3. ผู้อดทน
 4. ผู้สิ้นกิเลส

12. อบาย ในคำว่า ธรรมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกอบาย ตรงกับข้อใด ?

 1. นรกภูมิ
 2. มนุษยโลก
 3. เทวโลก
 4. พรหมโลก

13. พระสงฆ์ในเรื่องสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. พระประธาน
 2. พระเถระ
 3. พระประจำวัน
 4. พระอริยะ

14. มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิเสมอกัน เป็นคุณสมบัติของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

15. เพราะเหตุใด พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ?

 1. ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ
 2. เป็นผู้สอนเทวดามนุษย์
 3. เป็นนาบุญอันประเสริฐ
 4. เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส

16. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการขาดสรณคมน์ ?

 1. ความตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. ความเมา
 4. ไปนับถือศาสดาอื่น

17. การขาดสรณคมน์ ย่อมเกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ?

 1. ปุถุชนทั่วไป
 2. พระโสดาบัน
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

18. การขาดสรณคมน์ข้อใด ไม่เป็นเหตุให้ตกไปในทุคติภูมิ ?

 1. ทำร้ายพระศาสดา
 2. ความตาย
 3. ไปนับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

19. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับข้อใด ?

 1. ขโมยพระพุทธรูป
 2. สงสัยบุญบาป
 3. ตั้งตนเป็นศาสดา
 4. สงสัยชาติหน้า

20. อุโบสถนอกพุทธกาล คนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด ?

 1. งดอาหาร
 2. งดฆ่าสัตว์
 3. งดแต่งตัว
 4. งดดูมหรสพ

21. อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล เหมือนกันในข้อใด ?

 1. รับสรณคมน์
 2. สมาทานศีล
 3. งดเว้นอาหาร
 4. รักษาศีล ๘

22. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถวันพระ ๘ ค่ำ วันส่งจะเป็นวันกี่ค่ำ ?

 1. ๖ ค่ำ
 2. ๗ ค่ำ
 3. ๘ ค่ำ_
 4. ๙ ค่ำ

23. การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดเวลาเป็นเกณฑ์ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

24. การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดอานิสงส์เป็นเกณฑ์ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริยอุโบสถ

25. ปกติอุโบสถที่นิยมรักษากันอยู่ทุกวันนี้ เดือนหนึ่งมีกี่ครั้ง ?

 1. ๒ ครั้ง
 2. ๔ ครั้ง
 3. ๖ ครั้ง
 4. ๘ ครั้ง

26. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

27. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๔ เดือน ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

28. รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. สิกขาบทที่ ๑
 2. สิกขาบทที่ ๒
 3. สิกขาบทที่ ๖
 4. สิกขาบทที่ ๗

29. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติเกี่ยวข้องในกาม ?

 1. สิกขาบทที่ ๑
 2. สิกขาบทที่ ๒
 3. สิกขาบทที่ ๓
 4. สิกขาบทที่ ๖

30. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?

 1. สิกขาบทที่ ๒
 2. สิกขาบทที่ ๔
 3. สิกขาบทที่ ๖
 4. สิกขาบทที่ ๘

31. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

 1. การล่วงประเวณี
 2. การร้องเพลง
 3.  การดื่มสุราเมรัย
 4. การอดอาหาร

32. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ เวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น เรียกว่าอะไร ?

 1. กาล
 2. กาลเทศะ
 3. วิกาล
 4. กาลกิริยา

33. อาหารประเภทใด ห้ามคนถืออุโบสถศีลรับประทานในยามวิกาล ?

 1. สมอ
 2. มะขามเทศ
 3. เนย
 4. มะขามป้อม

34. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ?

 1. พูดปด
 2. เสพกาม
 3. แต่งตัว
 4. ลักของ

35. การห้ามคนถืออุโบสถศีลตกแต่งร่างกายในขณะรักษาอุโบสถ เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. บรรเทาความยินดีในนามกาย
 2. บรรเทาความมัวเมาในรูปกาย
 3. บรรเทาความยึดมั่นในเวทนา
 4. บรรเทาความพอใจในลาภยศ

36. ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมสมาทานอุโบสถศีลที่ไหน ?

 1. บ้านตนเอง
 2. บ้านคนทรงเจ้า
 3. โรงเจทั่วไป
 4. วัดทั่วไป

37. ในวันอุโบสถ ควรสมาทานอุโบสถศีลเวลาใด ?

 1. เวลาเช้า
 2. เวลาเที่ยงวัน
 3. เวลาบ่าย
 4. เวลากลางคืน

38. คำว่า อิมินา สกฺกาเรน ตํ ภควนฺตํ อภิปูชยาม เป็นคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

39. คำว่า อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏฺฐมี ทิวโส … เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. สมาทานศีล ๘
 2. คำประกาศอุโบสถ
 3. อาราธนาธรรม
 4. กราบพระรัตนตรัย

40. วันปัณณรสีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?

 1. วัน ๘ ค่ำ_
 2. วัน ๙ ค่ำ
 3. วัน ๑๔ ค่ำ_
 4. วัน ๑๕ ค่ำ

41. ข้อใด กำหนดให้กระทำต่อจากคำประกาศอุโบสถ ?

 1. อาราธนาศีล
 2. รับสรณคมน์
 3. รับศีลอุโบสถ
 4. ถือศีลอุโบสถ

42. เรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อริยมรรคกถา
 3. ติรัจฉานกถา
 4. อนุโมทนากถา

43. อุโบสถประเภทใด กำหนดข้อห้ามบางเรื่องไม่ห้ามบางเรื่อง ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

44. อุโบสถประเภทใด ตรัสว่ามีอานิสงส์มากที่สุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. อริยอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

45. อุโบสถประเภทใด ตรัสว่าเป็นการปฏิบัติตามพระอรหันต์ ?

 1. อริยอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

46. คำว่า มีถ้อยคำมั่นคง ในอุโบสถสูตร ตรงกับข้อใด ?

 1. ละปาณาติบาต
 2. ละอทินนาทาน
 3. ละอพรหมจรรย์
 4. ละมุสาวาท

47. การถืออุโบสถศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อย ควรกระทำอย่างไร ?

 1. ชำระบาป
 2. สำรวมระวัง
 3. อดอาหาร
 4. กินมังสวิรัติ

48. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. มีอายุมาก
 3. มีความตั้งใจ
 4. มีบุญบารม

49. การถืออุโบสถศีลทำให้มนุษย์หยุดทำร้ายกัน ตรงกับข้อใด ?

 1. ศีลสร้างความปลอดภัย
 2. ศีลสร้างสวรรค์
 3. ศีลสร้างความเสมอภาค
 4. ถูกทุกข้อ

50. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

:: อนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ::

1. ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ?

 1. พุทธประวัติ
 2. อนุพุทธประวัติ
 3. พุทธานุพุทธประวัติ
 4. ถูกทุกข้อ

2. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

 1. อริยบุคคล
 2. สาวก
 3. เอตทัคคะ
 4. พหุสุตะ

3. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. อยู่ป่าเป็นวัตร
 2. มีปัญญามาก
 3. ทรงธุดงค์
 4. รู้ราตรีนาน

4. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. อยู่ป่าเป็นวัตร
 2. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
 3. มีบริวารมาก
 4. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร

5. อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระยสะ

6. พระสาวกองค์ใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?

 1. พระราธะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์ ง
 4. พระอนุรุทธะ

7. พระสาวกองค์ใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?

 1. พระมหาโมคคัลลานะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระจุนทะ

8. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล พระพุทธเจ้าตรัสสอนใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

9. พระมหากัสสปะ ออกบวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ?

 1. ต้องรับผิดชอบมาก
 2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
 3. ต้องทำแต่บาปกรรม
 4. ต้องพัวพันเรื่องกาม

10. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

11. ใครแสดงวรรณะ ๔ ว่าเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัปปินะ

12. จักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?

 1. อชิตมาณพ
 2. โมฆราชมาณพ
 3. ปิงคิยมาณพ
 4. โธตกมาณพ

13. พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. ทรงจีวรเศร้าหมอง
 2. ยินดีในฌานสมาบัติ
 3. ฉลาดในเตโชกสิณ
 4. ตรัสรู้ฉับพลัน

14. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายสอนง่าย ?

 1. ก. พระอนุรุทธะ ข. พระอานนท์
 2. ค. พระราธะ ง. พระฉันนะ

15. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งพระธรรมกถึก ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะ

16. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระกิมพิละ
 4. พระอัสสชิ

17. พระสาวกองค์ใด บวชเพราะจำใจ ?

 1. พระราธะ
 2. พระนันทะ
 3. พระอุบาลี \พระอนุรุทธะ

18. ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอนุรุทธะ

19. พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. เกิดในตระกูลสูง
 2. ใคร่ต่อการศึกษา
 3. มีทิพยจักษุญาณ
 4. สำรวมอินทรีย์

20. พระสาวกองค์ใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระนันทะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสีวลี

21. พระอุบาลี เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทประกอบอาชีพอะไร ?

 1. ค้าขาย
 2. ทำเกษตรกรรม
 3. ตัดผม
 4. สอนหนังสือ

22. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ?

 1. พระนันทะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระลกุณฏกภัททิยะ

23. พระสาวกองค์ใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระมหานามะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระกิมพิละ

24. พระอานนท์รับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

 1. เป็นประธานสงฆ์
 2. วิสัชนาพระธรรม
 3. วิสัชนาพระวินัย
 4. วิสัชนาพระธรรมวินัย

25. ใครยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้า ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระนันทะ
 3. พระราหุล
 4. พระอานนท์

26. พระสาวกองค์ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?

 1. พระราหุล
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

27. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโสณกุฏิกัณณะ
 4. พระลกุณฏกภัททิยะ

28. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?

 1. พระจักขุบาล
 2. พระรัฐบาล
 3. พระโมฆราช
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

29. พระสาวกองค์ใด อดอาหารประท้วง เพราะไม่ได้บวช ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระปิลินทวัจฉะ
 4. พระอานนท์

30. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบทเพราะเหตุใด ?

 1. มีพระสงฆ์ไม่พอ
 2. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี
 3. ไม่มีบาตรและจีวร
 4. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้

31. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. ชำนาญมโนมยิทธิ
 2. แสดงธรรมอย่างวิจิตร
 3. แสดงธรรมไพเราะ
 4. มีเสียงไพเราะ

32. พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. แสดงธรรมได้ไพเราะ
 2. ผู้จับฉลากเป็นปฐม
 3. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 4. เป็นที่รักใคร่ของเทวดา

33. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ?

 1. พระรัฐบาล
 2. พระราธะ
 3. พระกุมารกัสสปะ
 4. พระโกณฑธาน

34. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น ทำให้ไม่มีใคร อยากคบหาสมาคม ?

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ
 2. พระกุมารกัสสปะ
 3. พระปุณณชิ
 4. พระมหาโกฏฐิตะ

35. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?

 1. พระนาคิตะ
 2. พระสาคตะ
 3. พระอุปเสนะ
 4. พระอุทายี

36. พระสาวกองค์ใด ถูกพระศาสดาตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ?

 1. ก. พระสุภูติ ข. พระจุนทะ
 2. ค. พระเรวตะ ง. พระอุปเสนะ

37. พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านใด ?

 1. มีลาภมาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีบุญมาก
 4. มีปัญญามาก

38. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระวักกลิ
 3. พระพากุละ
 4. พระราหุล

39. ใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพาน ?

 1. พระพาหิยะ
 2. พระอุปเสนะ
 3. พระพากุละ
 4. พระวังคีสะ

40. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย ?

 1. พระอุทายี
 2. พระอุบาลี
 3. พระพากุละ
 4. พระวักกลิ

41. วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันมหาปวารณา
 4. วันเข้าเขตกฐินกาล

42. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การขอขมาโทษต่อกัน
 2. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
 3. การถือนิสัยกับอาจารย์
 4. การแสดงความบริสุทธิ์

43. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. วันอุโบสถ
 2. วันวัสสูปนายิกา
 3. วันปาฏิบท
 4. วันธรรมสวนะ

44. วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?

 1. วันแสดงธรรม
 2. วันอุโบสถ
 3. วันเข้าพรรษา
 4. วันออกพรรษา

45. สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้คำใด ?

 1. สดับพระธรรมเทศนา
 2. สดับพระมาติกา
 3. สดับปกรณ์
 4. สดับพระอภิธรรม

46. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

 1. ภูษาโยง
 2. มาลาโยง
 3. ภูษามาลา
 4. สายโยง

47. ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?

 1. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 4. การทำบุญเสริมอายุมงคล

48. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…

 1. มยํ ภนฺเต วิสุวิสํ…
 2. อิมานิ มยํ ภนฺเต…
 3. วิปตฺติปฏิพาหาย…
 4. พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี…

49. ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?

 1. ให้รวยเงินทอง
 2. ให้มีอายุยืน
 3. ขจัดทุกข์ ภัย โรค
 4. เจริญด้วยยศศักดิ์

50. ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ?

 1.  ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อทินฺนาทานา เวรมณี
 3. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
 4. มุสาวาทา เวรมณี

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

:: วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ::

1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ?

 1. อุบายเรืองปัญญา
 2. อุบายสงบกาย
 3. อุบายสงบใจ
 4. อุบายสงบวาจา

2. ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ?

 1. ความจำดี
 2. เห็นแจ้งไตรลักษณ์
 3. จิตผ่องใส
 4. รู้อดีตอนาคต

3. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

 1. หัวดื้อ
 2. งมงายไร้สาระ
 3. ถือพรรคถือพวก
 4. อิจฉาริษยา

4. กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กามกิเลส
 3. กามตัณหา
 4. กามาสวะ

5. ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ?

 1. ตักบาตรทุกเช้า
 2. ถวายสังฆทานทุกวัน
 3. ปล่อยนกปล่อยปลา
 4. ทำความดีสม่ำเสมอ

6. ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ?

 1. คนร่ำรวยทรัพย์
 2. คนที่วางตนน่ายกย่อง
 3. คนเรียนจบสูง
 4. คนปฏิบัติตามกฎหมาย

7. เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?

 1. แนะนำประโยชน์ให้
 2. ต้อนรับให้สมฐานะ
 3. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
 4. ถามถึงธุระที่มา

8. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ?

 1. มีจิตเมตตา
 2. มีการงานดี
 3. มีทรัพย์มาก
 4. มีตำแหน่งสูง

9. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมอย่างไร

 1. ฝักใฝ่ในกาม
 2. โลภอยากได้
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ทรมานสัตว์

10. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

 1. เจริญเมตตา
 2. เจริญกรุณา
 3. เจริญมุทิตา
 4. เจริญอุเบกขา

11. คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ?

 1. คิดออกบวช
 2. คิดหนีปัญหา
 3. คิดทำร้ายตัวเอง
 4. คิดอยากแต่งงาน

12. ธรรมข้อใด บรรเทาพยาบาทวิตกได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

13. ราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟเพราะเหตุใด ?

 1. ก. ทำให้กายร้อน ข. ทำให้ใจร้อน
 2. ค. ทำให้เกิดโรค ง. ทำให้เครียด

14. ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ก. โลกาธิปเตยยะ ข. อัตตาธิปเตยยะ
 2. ค. ธัมมาธิปเตยยะ ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

 1. ก. สมาธิชั้นสูง ข. ปัญญาหยั่งรู้
 2. ค. แสดงฤทธิ์ได้ ง. การเข้าฌาน

16. อยากฆ่าตัวตายเพราะเกรดตก อกหัก รักคุด จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา
 2. ค. วิภวตัณหา ง. กิเลส ตัณหา

17. อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ?

 1. ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา
 2. ค. วิภวตัณหา ง. กิเลส ตัณหา

18. ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ?

 1. ก. อิทธิปาฏิหาริย์ ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์
 2. ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ง. ยมกปาฏิหาริย์

19. โลกัตถจริยา ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. ช่วยคนให้พ้นทุกข์ ข. ประกาศคำสอน
 2. ค. บัญญัติสิกขาบท ง. เทศน์โปรดพระญาติ

20. ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ?

 1. ก. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด ข. กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก
 2. ค. วิบากเกิดจึงมีกรรม ง. กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม

21. กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. กิเลส ข. กรรม
 2. ค. วิบาก ง. สงสาร

22. อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?

 1. ก. กำจัดทุกข์ ข. กำจัดโศก
 2. ค. กำจัดภัย ง. กำจัดกิเลส

23. ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. ก. พิจารณาแล้วเว้น ข. พิจารณาแล้วบรรเทา
 2. ค. พิจารณาแล้วเสพ ง. พิจารณาแล้วอดกลั้น

24. ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 1. ก. เสพ ข. อดกลั้น
 2. ค. เว้น ง. บรรเทา

25. ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ?

 1. ก. หมั่นเจริญเมตตา ข. หมั่นเจริญกรุณา
 2. ค. หมั่นเจริญมุทิตา ง. หมั่นเจริญอุเบกขา

26. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

 1. ก. เมตตา ข. กรุณา
 2. ค. มุทิตา ง. อุเบกขา

27. คำว่า พระสกทาคามี แปลว่าอะไร ?

 1. ก. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว ข. ผู้ไม่เกิดอีก
 2. ค. ผู้เวียนว่ายตายเกิด ง. ผู้ไม่มาสู่ภพนี้อีก

28. พรหมโลกชั้นสุทธาวาส เป็นที่บังเกิดของพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. ก. พระโสดาบัน ข. พระอนาคามี
 2. ค. พระสกทาคามี ง. พระอรหันต์

29. กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เรียกว่าโยคะ เพราะเหตุใด ?

 1. ก. เผาใจให้ร้อนรุ่ม ข. หมักดองในสันดาน
 2. ค. ผูกสัตว์ไว้ในโลก ง. ประกอบสัตว์ไว้ในภพ

30. โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความมืดบอดทางปัญญา ?

 1. ก. กาโมฆะ ข. ทิฏโฐฆะ
 2. ค. อวิชโชฆะ ง. ภโวฆะ

31. บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. ก. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ข. ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย
 2. ค. ผู้ไหว้พระรัตนตรัย ง. ผู้อาศัยพระรัตนตรัย

32. ผู้อาจรู้ธรรมเมื่อท่านอธิบายความแห่งข้อนั้น ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. อุคฆฏิตัญญู ข. วิปจิตัญญู
 2. ค. เนยยะ ง. ปทปรมะ

33. ผู้พอจะแนะนำได้ เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?

 1. ก. บัวพ้นน้ำ_ข. บัวเสมอน้ำ
 2. ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม

34. คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ก. ทานกถา ข. สีลกถา
 2. ค. สัคคกถา ง. กามาทีนวกถา

35. อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ?

 1. ก. ทานกถา ข. สีลกถา
 2. ค. สัคคกถา ง. กามาทีนวกถา

36. ครูไม่สอนวิชาทั้งหมดแก่ศิษย์ เพราะกลัวรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?

 1. ก. กุลมัจฉริยะ ข. ลาภมัจฉริยะ
 2. ค. วัณณมัจฉริยะ ง. ธัมมมัจฉริยะ

37. ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. ก. โลภะ ข. โทสะ
 2. ค. โมหะ ง. มานะ

38. คนทุจริตคิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?

 1. ก. กิเลสมาร ข. เทวปุตตมาร
 2. ค. ขันธมาร ง. อภิสังขารมาร

39. มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ?

 1. ก. กิเลสมาร ข. มัจจุมาร
 2. ค. ขันธมาร ง. อภิสังขารมาร

40. ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ?

 1. ก. สุข ข. ทุกข์
 2. ค. โสมนัส ง. โทมนัส

41. ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ?

 1. ก. ราคจริต ข. โทสจริต
 2. ค. โมหจริต ง. วิตักกจริต

42. เชื่อคนง่าย เป็นผู้มีจริตใด ?

 1. ก. สัทธาจริต ข. พุทธิจริต
 2. ค. ราคจริต ง. วิตักกจริต

43. บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ?

 1. ก. อิติปิ โส ภควา ข. สฺวากฺขาโต
 2. ค. สุปฏิปนฺโน ง. มยํ ภนฺเต

44. ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตน ตรงกับข้อใด ?

 1. ก. ไตรรัตน์ ข. ไตรลักษณ์
 2. ค. ไตรสิกขา ง. ไตรทวาร

45. ผู้มีสมาธิในการเรียน เทียบได้กับวิสุทธิข้อใด ?

 1. ก. สีลวิสุทธิ ข. จิตตวิสุทธิ
 2. ค. ทิฏฐิวิสุทธิ ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ

46. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 1. ก. อรหํ_ข. พุทฺโธ
 2. ค. โลกวิทู ง. ภควา

47. ความรู้คู่คุณธรรม อนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ?

 1. ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 2. ค. สุคโต โลกวิทู ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

48. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?

 1. อาหุเนยฺโย
 2. ปาหุเนยฺโย
 3. ทกฺขิเณยฺโย
 4. อญฺชลิกรณีโย

49. ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ?

 1. มีรูปงาม
 2. มีปัญญามาก
 3. มีอายุยืน
 4.  มีทรัพย์มาก

50. กรรมที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ได้แก่ข้อใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. ครุกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. กตัตตากรรม

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

:: วิชากรรมบถ (วินัย) ชั้นเอก ::

1. พระพุทธศาสนาสอนว่า สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?

 1.  อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2.  อำนาจพุทธานุภาพ
 3. อำนาจแห่งเทพเจ้า
 4. อำนาจวิบากกรรม

2. คำว่า กรรมบถ หมายถึง กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ใด ?

 1. สุคติทุคติ
 2. มนุษยโลก
 3. เทวโลก
 4. พรหมโลก

3. กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์นรก
 2. มนุษย์
 3. อสุรกาย
 4. เปรต

4. อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์ดิรัจฉาน
 2. มนุษย์
 3. เทวดา
 4. พรหม

5. กรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเป็นกรรม ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. บุญกรรม
 4. มโนกรรม

6. โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมใด

 1. บุญกรรม
 2. อกุศลกรรม
 3. กุศลกรรม
 4. อโหสิกรรม

7. การกระทำจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ?

 1. ตัณหา
 2. อภิชฌา
 3. เจตนา
 4. อารมณ์

8. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. สัมมาทิฏฐิ
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

9. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. กุศลมูล ๓
 2. สุจริต ๓
 3. อกุศลมูล ๓
 4. ทุจริต ๓

10. กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ครุกรรม

11. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกายกรรมฝ่ายอกุศล ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. สัมผัปปลาปะ

12. ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

13. เมื่อว่าโดยอารมณ์ ปาณาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ ?

 1. รูปสมาบัติ
 2. รูปชีวิตินทรีย์
 3. อรูปสมาบัติ
 4. อรูปชีวิตินทรีย์

14. ข้อใด ไม่จัดเป็นอรูปชีวิตินทรีย์ ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. สังขาร

15. ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?

 1. คิดจะฆ่า
 2. พยายามฆ่า
 3. ฆ่าเอง
 4. สั่งให้คนอื่นฆ่า

16. ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะผู้ฆ่ามีกิเลสรุนแรง ตรงกับข้อใด ?

 1. ฆ่าเพราะความแค้น
 2. ฆ่าเพราะหิวข้าว
 3. ฆ่าเพราะเข้าใจผิด
 4. ฆ่าเพราะขาดสติ

17. พยายามฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. พยาบาท
 2. ปาณาติบาต
 3. ผรุสวาจา
 4. อทินนาทาน

18. การกระทำอทินนาทาน เพราะมีโทสะเป็นมูล ตรงกับข้อใด ?

 1. ลักเพราะตกทุกข์
 2. ลักเพราะตกงาน
 3. ลักเพราะแค้นใจ
 4. ลักเพราะถูกยุยง

19. อทินนาทานมีโทษมาก เพราะขโมยของประเภทใด

 1. ของประณีต
 2. ของสำคัญ
 3. ของผู้มีคุณธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

20. อทินนาทาน จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ?

 1. รู้ว่ามีเจ้าของ
 2. คิดจะลัก
 3. พยายามลัก
 4. ลักมาได้

21. อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?

 1. มีจิตคิดจะลัก
 2. พยายามจะลัก
 3. สั่งให้คนอื่นลัก
 4. ลักด้วยตนเอง

22. รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด

 1. อทินนาทาน
 2. พยาบาท
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. ผรุสวาจา

23. ความผิดที่เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่เคารพพ่อแม่
 2. ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่
 3. ไม่พอใจคู่ครอง
 4. ไม่ทำตามกติกา

24. สทารสันโดษ หมายถึงความพึงพอใจในเรื่องใด ?

 1. ยศศักดิ์
 2. คู่ครอง
 3. การงาน
 4. บริวาร

25. กาเมสุมิจฉาจารจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องเกิดทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

26. ความเสื่อมโทรมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ขายยาเสพติด
 2. ลอบวางระเบิด
 3. ละเมิดทางเพศ
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

27. มุสาวาทที่เกิดขึ้นจากความพยายามทางกาย ตรงกับข้อใด ?

 1. แจ้งความเท็จ
 2. ทำเอกสารเท็จ
 3. เป็นพยานเท็จ
 4. ให้การเท็จ

28. องค์แห่งมุสาวาทข้อใด ทำให้มุสาวาทสำเร็จเป็นกรรมบถ ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. จิตคิดจะพูด
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นเข้าใจ

29. มุสาวาทที่สำเร็จเป็นกรรมบถ ต้องมีลักษณะเช่นไร

 1. คิดจะพูดเรื่องโกหก
 2. คนอื่นได้ประโยชน์
 3. คนอื่นเสียประโยชน์
 4. คนพูดเสียประโยชน์

30. มุสาวาท เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างไร ?

 1. คบหาไม่สนิทใจ
 2. ชีวิตไม่ปลอดภัย
 3. ทรัพย์สูญหาย
 4. ไม่เอื้อเฟื้อต่อกัน

31. มุสาวาท ย่อมให้ผลในภายหน้าแก่ผู้กระทำอย่างไร ?

 1. มีอายุสั้น
 2. มีชีวิตขัดสน
 3. เป็นคนบ้า
 4. ไม่น่าเชื่อถือ

32. พูดคำหยาบคาย เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ปิสุณวาจา

33.คำพูดยุยงทำให้คนอื่นเกิดความแตกแยก เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ปิสุณวาจา

34. คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ปิสุณวาจา

35. ปิสุณวาจา จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ?

 1. เมื่อคนอื่นเข้าใจ
 2. เมื่อคนอื่นเกิดแตกแยก
 3. เมื่อคนอื่นถูกด่า
 4. เมื่อคนอื่นเสียประโยชน์

36. คำพูดที่เป็นผรุสวาจา ผู้พูดมุ่งถึงเจตนาใด ?

 1. ประทุษร้าย
 2. หลอกลวง
 3. ให้แตกแยก
 4. ให้เข้าใจผิด

37. ผู้พูดกล่าวผรุสวาจาด้วยเจตนาเช่นไร จึงไม่จัดเป็นผรุสวาจา ?

 1. มีเจตนาร้าย
 2. มีเจตนาหวังดี
 3. มีเจตนาโลภ
 4. มีเจตนาทำลาย

38. เพราะเหตุใด คำพูดอ่อนหวาน แต่คนพูดมีเจตนามุ่งจะทำลาย จึงจัดเป็นผรุสวาจา ?

 1. มีจิตหยาบคาย
 2. มีจิตเศร้าหมอง
 3. มีจิตอ่อนโยน
 4. มีจิตหลอกลวง

39. คิดละโมบอยากได้ของคนอื่นเอามาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อทินนาทาน
 2. อนภิชฌา
 3. อภิชฌา
 4. อพยาบาท

40. มิจฉาทิฏฐิ โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. มานะ
 4. โมหะ

41. ข้อใด เป็นกรรมบถและเป็นเหตุเกิดอกุศลกรรมบถเหล่าอื่น ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อภิชฌา
 3. ปิสุณวาจา
 4. มุสาวาท

42. จิตที่สหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. จองเวร
 4. ถูกทุกข้อ

43. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2.  มิจฉาทิฏฐิ
 3. สักกายทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

44. กุศลกรรมบถที่เกิดขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียว ตรงกับข้อใด ?

 1. มิจฉาทิฏฐิ
 2. อภิชฌา
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

45. บุคคลที่ไม่มีพยาบาทเกิดขึ้นในใจ ย่อมงดเว้นอกุศลกรรมใด ?

 1. เห็นผิด
 2. ลักทรัพย์
 3. จองเวร
 4. พูดโกหก

46. บุคคลประพฤติเช่นไร ได้ชื่อว่ามีเมตตากายกรรม ?

 1. งดคิดร้ายกัน
 2. งดทำร้ายกัน
 3. งดปองร้ายกัน
 4. งดให้ร้ายกัน

47. เห็นคนอื่นได้ดีแล้ว มีจิตพลอยอนุโมทนา จัดเป็นมโนกรรม เกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ทุกทวาร

48. ผู้มีจิตตั้งมั่นในการเจริญพระกรรมฐาน แสดงว่ามีอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

49. ข้อใด กล่าวเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

 1. ตัดกรรมได้
 2. ถอนกรรมได้
 3. แก้กรรมได้
 4. เสวยผลกรรม

50. ข้อใด เป็นผลสูงสุดในการประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 1. มีจิตหลุดพ้น
 2. มีจิตใจมั่นคง
 3. มีกายเรียบร้อย
 4.  มีปัญญารอบรู้

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::

:: พุทธานุพุทธประวัติชั้นเอก ::

1. พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

 1. ประวัติพระพุทธเจ้า
 2. ประวัติพระสาวก
 3. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
 4. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

2. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?

 1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
 2. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 3. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา
 4. ชนบท ทวีป ประเทศ สกุล มารดา

3. ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?

 1. นับถือพระพรหม
 2. นับถือลัทธิฤาษี
 3. ถือชั้นวรรณะ
 4. นับถือพระอิศวร

4. พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า…?

 1. สัจจวาจา
 2. มธุรวาจา
 3. ปิยวาจา
 4. อาสภิวาจา

5. เจ้าชายสิทธัตถะ มีพี่น้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?

 1. พระนันทะ-พระนางยโสธรา
 2. พระนันทะ-พระนางโรหิณี
 3. พระนันทะ-พระนางกัญจนา
 4. พระนันทะ-พระนางรูปนันทา

6. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. เวไนยสัตว์

7. พระพุทธคุณว่า อรหํ เป็นผู้ไกล… หมายถึง ?

 1. จากทุกข์
 2. จากภพชาติ
 3. จากกิเลส
 4. จากอุปาทาน

8. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ?

 1. เวทนา ๕
 2. ขันธ์ ๕
 3. นิวรณ์ ๕
 4. อายตนะ ๖

9. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในตำราทายลักษณะ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระวังคีสะ
 4. พระอัสสชิ

10. สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ?

 1. ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
 2. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
 3. ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
 4. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ

11. พระพุทธประสงค์หลัก ที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ พระศาสนาคืออะไร ?

 1.  เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
 2. เพื่อทำให้โลกร่มเย็น
 3. เพื่อให้มหาชนหมดกิเลส
 4. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

12. เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ?

 1. เพราะเป็นเมืองเจริญ
 2. เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
 3. เพราะชาวมคธนิมนต์
 4. เพราะเป็นทางผ่านพอดี

13. พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ?

 1. นักบวช
 2. เศรษฐีคหบดี
 3. กษัตริย์และเจ้าลัทธิ
 4. สามัญชน

14. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อริยธรรม
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔

15. ใครทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ?

 1. ยสกุลบุตรกับสหาย
 2. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. อุปติสสะกับโกลิตะ

16. ผู้ใด เป็นมิตรมีอุปการะต่อมิตร ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระมหาโมคคัลลานะ

17. ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 3. วัดเวฬุวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

18. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกองค์ใด ว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ เสมอด้วยพระองค์ ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุบาลี

19. พระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

20. อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?

 1. ลาภเป็นภัยใหญ่
 2. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
 3. ยศเป็นภัยใหญ่
 4. ความโกรธเป็นภัยใหญ่

21. โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร ?

 1. ความเพลิดเพลิน
 2. ความทะยานอยาก
 3. ความยินดีในกาม
 4. ความไม่รู้อริยสัจ ๔

22. มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?

 1. โมฆราชมาณพ
 2. ปิงคิยมาณพ
 3. อุทยมาณพ
 4. โปสาลมาณพ

23. สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ตรัสแก่ใคร ?

 1. พระภัททวัคคีย์
 2. พระนันทะ
 3. พระราธะ
 4. พระอานนท์

24. พระสาวกองค์ใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระโสณกุฏิกัณณะ
 4. พระปิงคิยะ

25. ใครเป็นผู้สร้างวัดเชตวัน ?

 1. เจ้าเชตุ
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. โฆสกเศรษฐี
 4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี

26.ใครทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าสุทโธทนะ
 3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

27. ฝนโบกขรพรรษตกในคราวพระพุทธเจ้าประทับ ณ ที่ใด ?

 1. กรุงกบิลพัสดุ์
 2. กรุงราชคฤห์
 3. กรุงเวสาลี
 4. กรุงเทวทหะ

28. พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อนิจจาทิปฏิสังยุต
 3. ธรรมปาลชาดก
 4. เวสสันดรชาดก

29. ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใด ขอข้าพระองค์ทูลถามได้เมื่อนั้น เป็นคำพูดของใคร ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระมหานามะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

30. พระสาวกองค์ใด มีความเชี่ยวชาญในพระวินัย ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระนทีกัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

31. พระสาวกองค์ใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

32. อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
 2. ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
 3. ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
 4. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

33. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี แสดงความตั้งใจในการบวชอย่างไร ?

 1. อดพระกระยาหาร
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. ตัดพระเกศา
 4. ยอมสิ้นพระชนม์

34. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?

 1. ญัตติจตุตถกรรม
 2. รับครุธรรม ๘
 3. ติสรณคมนูปสัมปทา
 4. รับโอวาท ๓

35. อัครสาวิกาเบื้องขวา-เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 1. พระอุบลวรรณาเถรี-พระรูปนันทาเถรี
 2. พระเขมาเถรี-พระอุบลวรรณาเถรี
 3. พระเขมาเถรี-พระปฏาจาราเถรี
 4. พระธัมมทินนาเถรี-พระรูปนันทาเถรี

36. พระเถรีองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านวินัย ?

 1. พระภัททากาปิลานีเถรี
 2. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
 3. พระปฏาจาราเถรี
 4. พระรูปนันทาเถรี

37. ดอกไม้ทิพย์ชนิดใด ตกในสถานที่พระศาสดาปรินิพพาน ?

 1. ดอกปาริฉัตร
 2. ดอกสาละ
 3. ดอกโศก
 4. ดอกมณฑารพ

38. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฎก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

39. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมที่ไหน ?

 1. กูฏาคารศาลา
 2. โภคนคร
 3. อานันทเจดีย์
 4. ภัณฑุคาม

40. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?

 1. ตปุสสะ
 2. ปุกกุสะ
 3.  ภัลลิกะ
 4. จุนทะ

41. ปัจฉิมสาวก คือใคร ?

 1. อุปติสสปริพาชก
 2. โกลิตปริพาชก
 3. สุภัททปริพาชก
 4. อุปกาชีวก

42. บิณฑบาตที่ตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มีกี่ครั้ง ?

 1. ๒ ครั้ง
 2. ๓ ครั้ง
 3. ๔ ครั้ง
 4. ๕ ครั้ง

43. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ?

 1. อัมพวัน
 2. สาลวโนทยาน
 3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 4. ลัฏฐิวัน

44. พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ทางสายกลาง
 3. ความอดทน
 4. ความกตัญญู

45. ความเป็นผู้ฉลาดในภาษา เข้าใจพูดให้คนเลื่อมใส คือข้อใด ?

 1. อัตถปฏิสัมภิทา
 2. ธัมมปฏิสัมภิทา
 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา
 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

46. สถานที่ใด เป็นที่ทำปฐมสังคายนา ?

 1. ถ้ำสัตตบรรณ
 2. ถ้ำปิบผลิ
 3. ถ้ำสุกรขาตา
 4. ถ้ำอิสิคิลิ

47. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระเจ้าอโศกมหาราช
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

48.ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก คราวทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ?

 1. พระเจ้าอชาตศัตรู
 2. พระเจ้าอโศกมหาราช
 3. พระเจ้ากาลาโศกราช
 4. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

49. เหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ คืออะไร ?

 1. ก. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 2. ข. การทะเลาะวิวาท
 3. ค. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
 4. ง. เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล

50. พระเถระรูปใด นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิ ?

 1. ก. พระโสณะ-พระอุตตระ
 2. ข. พระธัมมรักขิต- พระมหินทะ
 3. ค. พระรักขิตะ-พระมหาเทวะ
 4. ง. พระมัชฌันติกะ-พระมัชฌิมะ

Leave a comment

Filed under :: ข้อสอบธรรมศึกษา ::