:: ศาสนา ::

 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคืออะไร
  1. ศาสดา/นักบวช
  2. รุปเคารพ/ศาสนสถาน
  3. นักบวช/พิธีรรกม
  4. ศาสนพิธี/หลักคำสอน
 2. ศาสนาในข้อใดเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม
  1. พุทธ/พราหมณ์
  2. อิสลาม/พุทธ
  3. พราหมณ์/คริตน์
  4. คริสต์/อิสลาม
 3. การนับถือพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์แตกต่างกับการนับถือพระเจ้าในคริสต์/อิสลามอย่างไร
  1. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์มีหลายองค์
  2. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการสร้างโลก
  3. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการให้คุุณให้โทษ
  4. พระะจ้าในศาสนาพราหมณ์อวตารมาเป็นมนุษย์ได้
 4. ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่ทำให้ชุมชนมุสลิมแตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์อย่างไร
  1. มีเครื่องแต่งกายเป็นของตนเอง
  2. ไม่แบ่งคนในชุมชนเป็นนักบวชกับฆราวาส
  3. มุสลิมไม่บริโภคอาหารต้องห้ามบางอย่าง
  4. ชาวมุสลิมมีศรัทธาหนักแน่นในพระเจ้ามากกว่าศาสนาอื่น
 5. หลักเบื้องต้นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ
  1. พระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง
  2. พระเจ้าชี้ทางสวรรค์
  3. พระเจ้ากุมชะตาของมวลมนุษย์
  4. พระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรม
 6. ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีสอดคล้องกัน
  1. การมีศรัทธา
  2. การประกอบพิธีกรรม
  3. การบูชาปูชนียบุคคล
  4. การมีความรัก ความเมตตา
 7. ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการอยู่ร่วมกันของผู้ต่างศาสนา
  1. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นน ให้ความสนใจเฉพาะของตน
  2. ไม่ลบหลู่ความคิดหลักในศาสนาอื่นโดยยังเชื่อมันในศาสนาของตน
  3. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนต่างศาสนา
  4. ไม่ถือว่าคนและศาสนาเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิต
 8. ณเดชเป็นผู้มความขยันหมั่นเพียร ประหยัด คบเพื่อนที่ดี และเลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ ณเดชปฏิบัติ ตามหลักธรรมข้อใด
  1. พรหมวิหาร ๔
  2. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์
  3. อิทธิบาท ๔
  4. ฆราวาสธรรม ๔

Leave a comment

Filed under :: คลังข้อสอบ ม. 3 ::, :: แนวข้อสอบเข้า ม.4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s