:: แบบทดสอบพุทธ ม.3 ::

 1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?
  1. ธรรมชาติ
  2. อริยสัจ ๔
  3. ทางแห่งความพ้นทุกข์
  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. ข้อใดกล่าวถึงธัมมจักกัปวัตตนสูตรได้ถูกต้อง?
  1. ปฐมเทศนา
  2. ปฐมสาวก
  3. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
  4. อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา
 3. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อใด?
  1. ไตรสิกขา
  2. อนัตตจลักขณสูตร
  3. อัตตกิลมถานุโยค
  4. พระอภิธรรมปิฎก
 4. ข้อใดแสดงถึงประโยชน์ของการสร้างพระพุทธรูป?
  1. มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา
  2. ท่าให้ชาวพุทธไม่ลืมพระพุทธเจ้า
  3. มีความเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น
  4. เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าในการเคารพบูชา
 5. ข้อใดคือเครื่องหมายแสดงความแตกต่างระหว่างพระพุทธรูปและรูปพระสาวก?
  1. พระศก
  2. พระรัศมี
  3. พระเกตุมาลา
  4. พระหัตถ์
 6. พระอัญญาโกณทัญญะ เป็นพุทธสาวกที่สําคัญตามข้อใด ?
  1. เป็นพุทธอุปฐาก
  2. เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
  3. เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางธุดงค์
  4. เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า
 7. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก?
  1. พระอานนท์
  2. พระสารรีบุตร
  3. เหล่าปัญจวัคคีย์
  4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 8. พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรพึงปฏิบัติคือข้อใด?
  1. การหมกมุ่นในกามและการทรมานตนให้ล่าบาก
  2. การละเลยต่อการปฏิบัติธรรม
  3. การบ่าเพ็ญเพียรในระยะเวลาที่ยาวนาน
  4. การสนั่งสมาธินานเกินไป
 9. จากแนวคิดที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเรื่องมนุษย์กับดอกบัว ๔ เหล่านั้น สอดคล้องกับ ข้อความใด ?
  1. คนทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกัน
  2. การแก้ปัญหาของมนุษย์ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
  3. ทางสายกลางคือความพอดีส่าหรับการปฏิบัติธรรม
  4. สัตว์โลกมีสติปัญญาที่จะเข้าใจในพระธรรมแตกต่างกัน
 10. พระพุทธเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะไปสอนธรรมแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ด้วยเหตุผลข้อใด ?
  1. ทรงต้องการยกย่องปัญจวัคคีย์
  2. ทรงต้องการประกาศพระพุทธศาสนา
  3. ทรงต้องการให้ปัญจวัคคีย์ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. ทรงต้องการสักขีพยานแห่งการตรัสรู้และแก้ไขความใจผิดของปัญจวัคคีย
 11. พระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใด?
  1. การแสดงธรรมะแก่สัตว์โลกทั้งปวง
  2. การเผยแผ่ธรรมะไปยังหมู่คนที่ไม่รู้
  3. การต่อสู้กับกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ
  4. การที่พระพุทธเจ้าต้องเอาชนะเจ้าลัทธิต่าง ๆ
 12. พระพุทธรูปปางลีลาสื่อความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไร?
  1. การเสด็จไปโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฎ
  2. การเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ
  3. การเสด็จเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. การเสด็จออกบิณฑบาต
 13. พระพุทธรูปปางใดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของเหตุการณ์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า?
  1. พระพุทธรูปปางลีลา
  2. พระพุทธรูปปางสมาธิ
  3. พระพุทธรูปปางร่าพึง
  4. พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
 14. พระพุทธรูปประจําวันเกิด ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
  1. วันอาทิตย์ – พระพุทธรูปปางถวายเนตร
  2. วันจันทร์ – พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
  3. วันอังคาร – พระพุทธรูปปางนาคปรก
  4. วันพฤหัสบดี – พระพุทธรูปปางสมาธิ
 15. พระพุทธรูปปางสําหรับวันจันทร์ บอกถึง พุทธประวัติตอนใด
  1. ตรัสรู้
  2. ปรินิพพาน
  3. แสดงปฐมเทศนาง
  4. เสด็จไปห้ามพระประยูรญาติที่จะท่าสงครามกัน
 16. ลักษณะของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาคือข้อใด
  1. ประทับนั่งขัดสมาธิ ท่านิ้วพระหัตถ์ขวาเป็นวงกลม พระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวาไว้
  2. ประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้เศียรพระยานาคทั้ง 7พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย
  3. ประทับยืน พระหัตถ์ขวาตั้ง หันฝ่าพระหัตถ์ไปเบื้องหน้า
  4. ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางทับบนพระหัตถ์ขวา
 17. สาระสําคัญซึ่งเป็นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฎในโอวาทปาติโมกข์ คือข้อใด
  1. สัจจะ ทมะ สันติ จาคะ
  2. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  3. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  4. ไม่ท่าความชั่ว ท่าแต่ความดี ท่าจิตใจให้บริสุทธ
 18. ผลดีของการแสดงโอวาทปาติโมกข์คือข้อใด
  1. ได้พระสงฆ์ที่บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด
  2. พระพุทธเจ้าได้สาวกเพิ่มขึ้นอีก 1,250 องค์
  3. มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
  4. พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแนวเดียวกัน
 19. การที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบปัญญาของมนุษย์กับดอกบัว 4เหล่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอาสาฬหบูชา
  4. วันเข้าพรรษา
 20. ทุกข้อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชายกเว้นข้อใด
  1.  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
  2. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม
  3. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s