:: พุทธานุพุทธประวัติ ::::

 1. ประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก คือข้อใด
  1. อนุพุทธประวัติ
  2. พุทธประวัติ
  3. พุทธานุพุทธประวัติ
  4. ปัจเจกพุทธประวัติ
 2. ชาวชมพูทวีปมีทิฏฐิมานะกล้า ชอบรังเกียจกันด้วยเหตุใด
  1. เกียรติยศ
  2. ความมั่งคั่งสมบัติ
  3. ชาติและโคตร
  4. ฐานะความเป็นอยู่
 3. ส่วนกลางของประเทศเป็นที่อยู่ของชนชาติอริยกะเรียกว่าอะไร
  1. ปัจจันตประเทศ
  2. มัชฌิมประเทศ
  3. ปฐมประเทศ
  4. ปัจฉิมประเทศ
 4. ชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่อาณาจักรใหญ่
  1. 10 อาณาจักร
  2. 15 อาณาจักร
  3. 16 อาณาจักร
  4. 26 อาณาจักร
 5. บุตรที่เกิดจากมารดาบิดาต่างวรรณะกัน เรียกว่าอะไร
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. ศูทธ
  4. จัณฑาล
 6. ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี
  1. พระนางสิริมหามายา
  2. พระนางปชาบดีโคตมี
  3. พระนางกัญจนา
  4. พระนางอมิตา
 7. สุเมธดาบส ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด
  1. พระตัณหังกร
  2. พระสรณังกร
  3. พระทีปังกร
  4. พระกัสสปะ
 8. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบถ้วน ขณะเสวยพระชาติเป็นใคร
  1. พระมหาชนก
  2. พระเตมีย์
  3. พระมโหสถ
  4. พระเวสสันดร
 9. การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ตรงกับข้อใด
  1. ปัญจโกลาหล
  2. เทโวโรหณะ
  3. เบญจมหาบริจาค
  4. มหาวิโลกนะ
 10. ข้อใดไม่จัดเข้าในมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ
  1. ฝ่าเท้ามีลายกงจักร
  2. มีผิวดั่งทองคำ
  3. มีพระทนต์ 32 ซี่
  4. มีลำคอกลมเสมอ
 11. คำอุทานตอนประสูติว่า เราเป็นผู้เลิศในโลก เรียกว่าอะไร
  1. สัจจวาจา
  2. เจตนาวาจา
  3. อาสภิวาจา
  4. สุภาสิตวาจา
 12. ข้อใดไม่นับเข้าในสหชาตของพระพุทธเจ้า
  1. ม้ากัณฐกะ
  2. ต้นศรีมหาโพธิ์
  3. ขุมทรัพย์ทั้ง 4
  4. พระนันทกุมาร
 13. พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย
  1. พระสิทธัตถะ
  2. พระอังคีรส
  3. พระโคดม
  4. พระชินสีห์
 14. ดาบสที่เข้าเยี่ยมพระมหาบุรุษเป็นคนแรกหลังประสูติคือใคร
  1. กาฬเทวิลดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อุทกดาบส
  4. กบิลดาบส
 15. เมื่อดาบสกราบพระโอรส เหล่าราชตระกูลเห็นแล้วทำอย่างไร
  1. ให้โอรสเป็นบริวาร
  2. ให้ออกบวชตาม
  3. ให้โอรสเป็นข้าทาส
  4. เสื่อมศรัทธาดาบส
 16. พระมหาบุรุษได้ปฐมญาณ ในขณะพระชนมายุเท่าไร
  1. 5 พรรษา
  2. 6 พรรษา
  3. 7 พรรษา
  4. 8 พรรษา
 17. คนแก่ คนเจ็บ คนตายและสมณะ รวมเรียกว่าอะไร
  1. ธรรมฑูต
  2. เทวฑูต
  3. สมณฑูต
  4. ยมฑูต
 18. ในวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช มีใครคอยห้ามปรามไว้
  1. พระราชบิดา
  2. พระนางพิมพา
  3. นายฉันนะ
  4. พญาวสวัตดีมาร
 19. ใครเป็นพยานว่า การบำเพ็ญทุกรกิริยาไม่ใช่หนทางตรัสรู้
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. อาฬารดาบส
  3. อุทกดาบส
  4. ตปุสสะ ภัลลิกะ
 20. ญาณเป็นเหตุให้ระลึกชาติในหนหลังได้ ตรงกับข้อใด
  1. จุตูปปาตญาณ
  2. นิพพิทาญาณ
  3. ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ
  4. อาสวักขยญาณ
 21. พระมหาบุรุษบรรพชาแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่กี่ปี จึงตรัสรู้
  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
 22. พระนามสัมมาสัมพุทโธ เป็นพระนามที่ได้จากอะไร
  1. เหล่าบริษัทถวาย
  2. เหล่าสาวกถวาย
  3. เหล่าเทพถวาย
  4. พระคุณส่วนพระองค์
 23. พราหมณ์ผู้มักตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ ได้ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าในขณะเสวยวิมุตติสุขที่ต้นไม้ใด
  1. ต้นมหาโพธิ
  2. ต้นอชปาลนิโครธ
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นมุจลินท์
 24. ตปุสสะและภัลลิกะ ได้ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงที่ต้นไม้ใด
  1. ต้นมหาโพธิ
  2. ต้นอชปาลนิโครธ
  3. ต้นราชายตนะ
  4. ต้นมุจลินท์
 25. ข้อใด จัดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ 4
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ตัณหา
 26. คำว่าดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด
  1. พุทธจักษุ
  2. ธัมมจักษุ
  3. ทิพยจักษุ
  4. มังสจักษุ
 27. ยสกุลบุตร มีสหายที่ตามออกบวชด้วยกันกี่คน
  1. 45
  2. 50
  3. 54
  4. 55
 28. คำว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน เพราะไฟคือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นใจความแห่งพระสูตรใด
  1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3. เวทนาปริคคหสูตร
  4. อาทิตตปริยายสูตร
 29. บริวารมาก เพราะน้ำใจมี เป็นคุณสมบัติของพระสาวกรูปใด
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระอุรุเวลกัสสปะ
  4. พระสารีบุตร
 30. พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด ตั้งความปรารถนาไว้ 5 ประการแล้วประสบความสำเร็จ
  1. พระเจ้าสุทโธทนะ
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระเจ้าอชาตศัตรู
  4. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 31. ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้น ใครกล่าวกับใคร
  1. อุปติสสะกับสัญชัย
  2. พระอัสสชิกับโกลิตะ
  3. โกลิตะกับสัญชัย
  4. พระอัสสชิกับอุปติสสะ
 32. เหตุใดพระสารีบุตรจึงกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดของตน
  1. ไปเยี่ยมบ้าน
  2. ไปเยี่ยมมารดา
  3. ไปเทศน์โปรดมารดา
  4. ไปรักษาตัว
 33. เพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ใครกับใคร
  1. ตปุสสะ ภัลลิกะ
  2. ภัททิยะ อนุรุทธะ
  3. อัสสชิ อุปติสสะ
  4. อุปติสสะ โกลิตะ
 34. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระสาวกรูปใดว่ากตัญญูกตเวที
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระอุรุเวลากัสสปะ
  4. พระมหากัสสปะ
 35. พระดำรัสว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ หมายถึง พระสาวกรูปใด
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระมหากัจจายานะ
  4. พระมหากัสสปะ
 36. ข้อใดไม่จัดเข้าในสหธรรมิกของบรรชิต
  1. ภิกษุ
  2. ภิกษุณี
  3. สิกขมานา
  4. อุบาสก
 37. พระพุทธเจ้าทรงประทานครุธรรม 8 แก่ใครเป็นคร้ั้งแรก
  1. ปชาบดีโคตมีเถรี
  2. เขมาเถรี
  3. อุบลวรรณาเถรี
  4. ปฏาจาราเถรี
 38. ในพรรษาที่ 45 พระพุทธเจ้าทรงอยู่จำ ณ สถานที่ใด
  1. บ้านภัณฑุคาม
  2. บ้านอัมพคาม
  3. บ้านชัมพุคาม
  4. บ้านเวฬุวคาม
 39. มหาปเทส 4 พระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ สถานที่ใด
  1. อานันทเจดีย์
  2. ปาวาลเจดีย์
  3. อจลเจดีย์
  4. ปาสาณเจดีย์
 40. พระกายของพระตถาคต ย่อมผ่องใสยิ่งนักในเวลาใด
  1. ตอนประสูติ
  2. ตอนตรัสรู้
  3. ตอนปรินิพพาน
  4. ตอนตรัสรู้ ปรินิพพาน
 41. นาคาวโลก คือการเหลียวกลับมามองเมืองใดเป็นคร้ั้งสุดท้าย
  1. วัชชี
  2. สาวัตถี
  3. เวสาลี
  4. กุสินารา
 42. พระสาวกรูปใด ได้รับการบวชเป็นปัจฉิมสาวก
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระสุภัททะ
  4. พระมหากัสสปะ
 43. พระศาสดาตรัสแก่พระสาวกใดว่า ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว จักเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอุบาลี
  4. พระอานนท์
 44. พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระธรรมในคราวสังคายานาครั้งทื่ 1
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระอุบาลี
 45. ข้อใดไม่นับเข้าในเจดีย์ 4 ประเภท
  1. สถูปเจดีย์
  2. บริโภคเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 46. ข้อใดไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล
  1. พระปัจเจกพุทธเจ้า
  2. พระอรหันต์
  3. พระเจ้าจักรพรรดิ
  4. พระอนาคามี
 47. เมืองที่ส่งฑูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรก มีจำนวนเท่าไร
  1. 6 เมือง
  2. 7 เมือง
  3. 8 เมือง
  4. 9 เมือง
 48. พระราชาองค์ใด ถวายการอุปถัมภ์ในคราวสังคายนาครั้งที่ 3
  1. พระเจ้ากาลาโศกราช
  2. พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระเจ้าอชาตศัตรู
  4. พระเจ้าเทวานับปิยะติสสะ
 49. อันตรธานใด เป็นชั้นแรกแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา
  1. ปริยัติอันตรธาน
  2. ปฏิบัติอันตรธาน
  3. ปฏิเวธอันตรธาน
  4. ลิงคอันตรธาน
 50. ความเสื่อมสูญไปแห่งสมณเพศ หมายถึง อันตรธานใด
  1. ปริยัติอันตรธาน
  2. ปฏิบัติอันตรธาน
  3. ปฏิเวธอันตรธาน
  4. ลิงคอันตรธาน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s