:: พุทธานุุพุทธประวัติ ::

 1. พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  1. ประวัติพระพุทธเจ้า
  2. ประวัติพระสาวก
  3. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
  4. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
 2. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?
  1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
  2. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
  3. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา
  4. ชนบท ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 3. ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?
  1. นับถือพระพรหม
  2. นับถือลัทธิฤาษี
  3. ถือชั้นวรรณะ
  4. นับถือพระอิศวร
 4. พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า…?
  1. สัจจวาจา
  2. มธุรวาจา
  3. ปิยวาจา
  4. อาสภิวาจา
 5. เจ้าชายสิทธัตถะ มีพี่น้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?
  1. พระนันทะ-พระนางยโสธรา
  2. พระนันทะ-พระนางโรหิณี
  3. พระนันทะ-พระนางกัญจนา
  4. พระนันทะ-พระนางรูปนันทา
 6. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ?
  1. พระวินัย
  2. พระสูตร
  3. พระอภิธรรม
  4. เวไนยสัตว์
 7. พระพุทธคุณว่า อรหํ เป็นผู้ไกล… หมายถึง ?
  1. จากทุกข์
  2. จากภพชาติ
  3. จากกิเลส
  4. จากอุปาทาน
 8. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ?
  1. เวทนา ๕
  2. ขันธ์ ๕
  3. นิวรณ์ ๕
  4. อายตนะ ๖
 9. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในต􀂷ำราทายลักษณะ ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  3.  พระวังคีสะ
  4. พระอัสสชิ
 10. สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ?
  1. ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
  2. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
  3. ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
  4. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ
 11. พระพุทธประสงค์หลัก ที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ พระศาสนาคืออะไร ?
  1. เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
  2.  เพื่อทำให้โลกร่มเย็น
  3. เพื่อให้มหาชนหมดกิเลส
  4. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
 12. เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ?
  1. เพราะเป็นเมืองเจริญ
  2. เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
  3. เพราะชาวมคธนิมนต์
  4.  เพราะเป็นทางผ่านพอดี
 13. พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ?
  1. นักบวช
  2. เศรษฐีคหบดี
  3. กษัตริย์และเจ้าลัทธิ
  4. สามัญชน
 14. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ?
  1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  2. อริยธรรม
  3. อาทิตตปริยายสูตร
  4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔
 15. ใครทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อน จักบอกแก่กัน ?
  1. ยสกุลบุตรกับสหาย
  2.  ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  4. อุปติสสะกับโกลิตะ
 16. ผู้ใด เป็นมิตรมีอุปการะต่อมิตร ?
  1. พระอุรุเวลกัสสปะ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหาโมคคัลลานะ
 17. ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?
  1. ถ้ำสุกรขาตา
  2. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  3. วัดเวฬุวัน
  4. กัลลวาลมุตตคาม
 18. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกองค์ใด ว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ เสมอด้วยพระองค์ ?
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระอานนท์
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุบาลี
 19. พระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระมหาโมคคัลลานะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระมหากัจจายนะ
 20. อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?
  1. ลาภเป็นภัยใหญ่
  2. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
  3. ยศเป็นภัยใหญ่
  4. ความโกรธเป็นภัยใหญ่
 21. โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร ?
  1. ความเพลิดเพลิน
  2. ความทะยานอยาก
  3. ความยินดีในกาม
  4. ความไม่รู้อริยสัจ ๔
 22. มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?
  1. โมฆราชมาณพ
  2. ปิงคิยมาณพ
  3. อุทยมาณพ
  4. โปสาลมาณพ
 23.  สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ตรัสแก่ใคร ?
  1. พระภัททวัคคีย์
  2.  พระนันทะ
  3. พระราธะ
  4.  พระอานนท์
 24. พระสาวกองค์ใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ?
  1. พระโสณโกฬิวิสะ
  2. พระปุณณมันตานีบุตร
  3. พระโสณกุฏิกัณณะ
  4. พระปิงคิยะ
 25. ใครเป็นผู้สร้างวัดเชตวัน ?
  1. เจ้าเชตุ
  2. พระเจ้าอชาตศัตรู
  3. โฆสกเศรษฐี
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 26. ใครทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2.  พระเจ้าสุทโธทนะ
  3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  4. พระเจ้าอชาตศัตรู
 27. ฝนโบกขรพรรษตกในคราวพระพุทธเจ้าประทับ ณ ที่ใด ?
  1. กรุงกบิลพัสดุ์
  2. กรุงราชคฤห์
  3. กรุงเวสาลี
  4. กรุงเทวทหะ
 28. พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?
  1. อนุปุพพีกถา
  2. อนิจจาทิปฏิสังยุต
  3.  ธรรมปาลชาดก
  4. เวสสันดรชาดก
 29. ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใด ขอข้าพระองค์ทูลถามได้เมื่อนั้น เป็นคำพูดของใคร ?
  1. พระภัททิยะ
  2. พระมหานามะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 30. พระสาวกองค์ใด มีความเชี่ยวชาญในพระวินัย ?
  1. พระอุบาลี
  2. พระนทีกัสสปะ
  3.  พระอานนท์
  4. พระมหากัสสปะ
 31. พระสาวกองค์ใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอุบาลี
  4.  พระอานนท์
 32. อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
  2. ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
  3.  ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
  4.  ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
 33. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี แสดงความตั้งใจในการบวชอย่างไร ?
  1. อดพระกระยาหาร
  2. กลั้นลมหายใจ
  3. ตัดพระเกศา
  4. ยอมสิ้นพระชนม์
 34. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?
  1. ญัตติจตุตถกรรม
  2. รับครุธรรม ๘
  3. ติสรณคมนูปสัมปทา
  4. รับโอวาท ๓
 35. อัครสาวิกาเบื้องขวา-เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า คือใคร ?
  1. พระอุบลวรรณาเถรี-พระรูปนันทาเถรี
  2. พระเขมาเถรี-พระอุบลวรรณาเถรี
  3. พระเขมาเถรี-พระปฏาจาราเถรี
  4. พระธัมมทินนาเถรี-พระรูปนันทาเถรี
 36. พระเถรีองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านวินัย ?
  1. พระภัททากาปิลานีเถรี
  2. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  3. พระปฏาจาราเถรี
  4. พระรูปนันทาเถรี
 37. ดอกไม้ทิพย์ชนิดใด ตกในสถานที่พระศาสดาปรินิพพาน ?
  1. ดอกปาริฉัตร
  2. ดอกสาละ
  3. ดอกโศก
  4. ดอกมณฑารพ
 38. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฎก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. บริโภคเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 39.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมที่ไหน ?
  1. กูฏาคารศาลา
  2.  โภคนคร
  3. อานันทเจดีย์
  4. ภัณฑุคาม
 40. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?
  1. ตปุสสะ
  2. ปุกกุสะ
  3. ภัลลิกะ
  4. จุนทะ
 41. ปัจฉิมสาวก คือใคร ?
  1. อุปติสสปริพาชก
  2. โกลิตปริพาชก
  3.  สุภัททปริพาชก
  4.  อุปกาชีวก
 42. บิณฑบาตที่ตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มีกี่ครั้ง ?
  1. ๒ ครั้ง
  2. ๓ ครั้ง
  3. ๔ ครั้ง
  4. ๕ ครั้ง
 43. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ?
  1. อัมพวัน
  2. สาลวโนทยาน
  3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  4. ลัฏฐิวัน
 44. พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ?
  1. ความไม่ประมาท
  2. ทางสายกลาง
  3. ความอดทน
  4. ความกตัญญู
 45. ความเป็นผู้ฉลาดในภาษา เข้าใจพูดให้คนเลื่อมใส คือข้อใด ?
  1. อัตถปฏิสัมภิทา
  2. ธัมมปฏิสัมภิทา
  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา
  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
 46. สถานที่ใด เป็นที่ทำปฐมสังคายนา ?
  1. ถ้ำสัตตบรรณ
  2. ถ้ำปิบผลิ
  3. ถ้ำสุกรขาตา
  4. ถ้ำอิสิคิลิ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s