:: อนุพุทธประวัติ 53 ::

 1. ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ?
  1. พุทธประวัติ
  2. อนุพุทธประวัติ
  3. พุทธานุพุทธประวัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 2. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?
  1. อริยบุคคล
  2. สาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหุสุตะ
 3. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
  1. อยู่ป่าเป็นวัตร
  2. มีปัญญามาก
  3.  ทรงธุดงค์
  4. รู้ราตรีนาน
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด
  1. อยู่ป่าเป็นวัตร
  2. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
  3. มีบริวารมาก
  4. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
 5. อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2.  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระยสะ
 6. พระสาวกองค์ใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ?
  1. พระราธะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   7. พระสาวกองค์ใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?
   ก. พระมหาโมคคัลลานะ ข. พระสารีบุตร
   ค. พระมหากัสสปะ ง. พระจุนทะ
   ค􀂷ำตอบ : ก
   8. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล พระพุทธเจ้าตรัสสอนใคร ?
   ก. พระสารีบุตร ข. พระมหาโมคคัลลานะ
   ค. พระมหากัสสปะ ง. พระมหากัจจายนะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   9. พระมหากัสสปะ ออกบวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ?
   ก. ต้องรับผิดชอบมาก ข. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
   ค. ต้องท􀂷ำแต่บาปกรรม ง. ต้องพัวพันเรื่องกาม
   ค􀂷ำตอบ : ข
   94
   10. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้ริเริ่มท􀂷ำสังคายนาครั้งแรก ?
   ก. พระสารีบุตร ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
   ค. พระมหากัสสปะ ง. พระอานนท์
   ค􀂷ำตอบ : ค
   11. ใครแสดงวรรณะ ๔ ว่าเสมอกันด้วยกรรมคือการกระท􀂷ำ ?
   ก. พระมหากัสสปะ ข. พระมหากัจจายนะ
   ค. พระมหาโมคคัลลานะ ง. พระมหากัปปินะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   12. จักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ?
   ก. อชิตมาณพ ข. โมฆราชมาณพ
   ค. ปิงคิยมาณพ ง. โธตกมาณพ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   13. พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
   ก. ทรงจีวรเศร้าหมอง ข. ยินดีในฌานสมาบัติ
   ค. ฉลาดในเตโชกสิณ ง. ตรัสรู้ฉับพลัน
   ค􀂷ำตอบ : ก
   14. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายสอนง่าย ?
   ก. พระอนุรุทธะ ข. พระอานนท์
   ค. พระราธะ ง. พระฉันนะ
   ค􀂷ำตอบ : ค
   95
   15. พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งพระธรรมกถึก ?
   ก. พระมหากัปปินะ ข. พระปุณณมันตานีบุตร
   ค. พระมหากัจจายนะ ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   16. พระสาวกองค์ใด เป็นผู้เลิศด้านท􀂷ำสกุลให้เลื่อมใส ?
   ก. พระอุบาลี ข. พระกาฬุทายี
   ค. พระกิมพิละ ง. พระอัสสชิ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   17. พระสาวกองค์ใด บวชเพราะจ􀂷ำใจ ?
   ก. พระราธะ ข. พระนันทะ
   ค. พระอุบาลี ง. พระอนุรุทธะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   18. ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความด􀂷ำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ?
   ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระอานนท์
   ค. พระนันทะ ง. พระอนุรุทธะ
   ค􀂷ำตอบ : ค
   19. พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
   ก. เกิดในตระกูลสูง ข. ใคร่ต่อการศึกษา
   ค. มีทิพยจักษุญาณ ง. ส􀂷ำรวมอินทรีย์
   ค􀂷ำตอบ : ข
   96
   20. พระสาวกองค์ใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ?
   ก. พระอุบาลี ข. พระนันทะ
   ค. พระอานนท์ ง. พระสีวลี
   ค􀂷ำตอบ : ก
   21. พระอุบาลี เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทประกอบอาชีพอะไร ?
   ก. ค้าขาย ข. ท􀂷ำเกษตรกรรม
   ค. ตัดผม ง. สอนหนังสือ
   ค􀂷ำตอบ : ค
   22. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ?
   ก. พระนันทะ ข. พระภัททิยะ
   ค. พระอนุรุทธะ ง. พระลกุณฏกภัททิยะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   23. พระสาวกองค์ใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินค􀂷ำว่าไม่มี ?
   ก. พระภัททิยะ ข. พระมหานามะ
   ค. พระอนุรุทธะ ง. พระกิมพิละ
   ค􀂷ำตอบ : ค
   24. พระอานนท์รับหน้าที่ใด ในคราวท􀂷ำปฐมสังคายนา ?
   ก. เป็นประธานสงฆ์ ข. วิสัชนาพระธรรม
   ค. วิสัชนาพระวินัย ง. วิสัชนาพระธรรมวินัย
   ค􀂷ำตอบ : ข
   97
   25. ใครยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะท􀂷ำร้ายพระพุทธเจ้า ?
   ก. พระสารีบุตร ข. พระนันทะ
   ค. พระราหุล ง. พระอานนท์
   ค􀂷ำตอบ : ง
   26. พระสาวกองค์ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?
   ก. พระราหุล ข. พระสารีบุตร
   ค. พระอานนท์ ง. พระมหากัสสปะ
   ค􀂷ำตอบ : ค
   27. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตก ?
   ก. พระโสณโกฬิวิสะ ข. พระรัฐบาล
   ค. พระโสณกุฏิกัณณะ ง. พระลกุณฏกภัททิยะ
   ค􀂷ำตอบ : ก
   28. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ?
   ก. พระจักขุบาล ข. พระรัฐบาล
   ค. พระโมฆราช ง. พระเจ้าโกรัพยะ
   ค􀂷ำตอบ : ข
   29. พระสาวกองค์ใด อดอาหารประท้วง เพราะไม่ได้บวช ?
   ก. พระมหากัปปินะ ข. พระรัฐบาล
   ค. พระปิลินทวัจฉะ ง. พระอานนท์
   ค􀂷ำตอบ : ข
   98
   30. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท
   เพราะเหตุใด ?
   ก. มีพระสงฆ์ไม่พอ ข. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี
   ค. ไม่มีบาตรและจีวร ง. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้
   ค􀂷ำตอบ : ก
   31. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
   ก. ช􀂷ำนาญมโนมยิทธิ ข. แสดงธรรมอย่างวิจิตร
   ค. แสดงธรรมไพเราะ ง. มีเสียงไพเราะ
   ค􀂷ำตอบ : ง
   32. พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
   ก. แสดงธรรมได้ไพเราะ ข. ผู้จับฉลากเป็นปฐม
   ค. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา ง. เป็นที่รักใคร่ของเทวดา
   ค􀂷ำตอบ : ง
   33. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ?
   ก. พระรัฐบาล ข. พระราธะ
   ค. พระกุมารกัสสปะ ง. พระโกณฑธาน
   ค􀂷ำตอบ : ค
   99
   34. พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น ท􀂷ำให้ไม่มีใคร อยากคบหา
   สมาคม ?
   ก. พระโสณกุฏิกัณณะ ข. พระกุมารกัสสปะ
   ค. พระปุณณชิ ง. พระมหาโกฏฐิตะ
   ค􀂷ำตอบ : ง
   35. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?
   ก. พระนาคิตะ ข. พระสาคตะ
   ค. พระอุปเสนะ ง. พระอุทายี
   ค􀂷ำตอบ : ข
   36. พระสาวกองค์ใด ถูกพระศาสดาต􀂷ำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ?
   ก. พระสุภูติ ข. พระจุนทะ
   ค. พระเรวตะ ง. พระอุปเสนะ
   ค􀂷ำตอบ : ง
   37. พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านใด ?
   ก. มีลาภมาก ข. มีบริวารมาก
   ค. มีบุญมาก ง. มีปัญญามาก
   ค􀂷ำตอบ : ก
   38. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?
   ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระวักกลิ
   ค. พระพากุละ ง. พระราหุล
   ค􀂷ำตอบ : ข
   100
   39. ใครส􀂷ำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพาน ?
   ก. พระพาหิยะ ข. พระอุปเสนะ
   ค. พระพากุละ ง. พระวังคีสะ
   ค􀂷ำตอบ : ก
   40. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย ?
   ก. พระอุทายี ข. พระอุบาลี
   ค. พระพากุละ ง. พระวักกลิ
   ค􀂷ำตอบ : ค
   41. วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ?
   ก. วันเข้าพรรษา ข. วันออกพรรษา
   ค. วันมหาปวารณา ง. วันเข้าเขตกฐินกาล
   ค􀂷ำตอบ : ก
   42. การท􀂷ำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?
   ก. การขอขมาโทษต่อกัน ข. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
   ค. การถือนิสัยกับอาจารย์ ง. การแสดงความบริสุทธิ์
   ค􀂷ำตอบ : ก
   43. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
   ก. วันอุโบสถ ข. วันวัสสูปนายิกา
   ค. วันปาฏิบท ง. วันธรรมสวนะ
   ค􀂷ำตอบ : ง
   101
   44. วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ?
   ก. วันแสดงธรรม ข. วันอุโบสถ
   ค. วันเข้าพรรษา ง. วันออกพรรษา
   ค􀂷ำตอบ : ง
   45. สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้ค􀂷ำใด ?
   ก. สดับพระธรรมเทศนา ข. สดับพระมาติกา
   ค. สดับปกรณ์ ง. สดับพระอภิธรรม
   ค􀂷ำตอบ : ค
   46. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อท􀂷ำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?
   ก. ภูษาโยง ข. มาลาโยง
   ค. ภูษามาลา ง. สายโยง
   ค􀂷ำตอบ : ก
   47. ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ?
   ก. การท􀂷ำบุญสะเดาะเคราะห์ ข. การท􀂷ำบุญขึ้นบ้านใหม่
   ค. การท􀂷ำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ง. การท􀂷ำบุญเสริมอายุมงคล
   ค􀂷ำตอบ : ค
   48. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…
   ก. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ… ข. อิมานิ มยํ ภนฺเต…
   ค. วิปตฺติปฏิพาหาย… ง. พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี…
   ค􀂷ำตอบ : ง
   102
   49. ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ?
   ก. ให้รวยเงินทอง ข. ให้มีอายุยืน
   ค. ขจัดทุกข์ ภัย โรค ง. เจริญด้วยยศศักดิ์
   ค􀂷ำตอบ : ค
   50. ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ?
   ก. ปาณาติปาตา เวรมณี ข. อทินฺนาทานา เวรมณี
   ค. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ง. มุสาวาทา เวรมณี
   ค􀂷ำตอบ : ค
   *********
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s