Daily Archives: 10/07/2018

:: ธรรม 44 ::

 1. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
  1. สีลสิกขา
  2. จิตตสิกขา   
  3. ปัญญาสิกขา
  4. ถูกทุกข้อ
 2. สมาธิมีทั้งผิดและถูก ข้อใดมิใช่สมาธิที่ถูกต้อง ?
  1. สะกดใจมิให้หลับ
  2. สะกดใจมิให้ฟุ้งซ่าน
  3. สะกดใจมิให้โกรธ
  4. สะกดใจมิให้เป็นโรค
 3. ข้อใด จัดเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ?
  1. สิ่งที่เกิด แปรและดับในที่สุด
  2. อรูปธรรม สภาวะมิใช่รูป
  3. พระอริยบุคคล
  4. พระนิพพาน
 4. ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธชินราช จัดเป็นบูชาชนิดใด ?
  1. อามิสบูชา   
  2. ปฏิบัติบูชา
  3. สักการบูชา
  4. พุทธบูชา
 5. คนประกอบอาชีพโดยสุจริต ชื่อว่าแสวงหาด้วยวิธีใด ?
  1. อเนสนา
  2. อนริยปริเยสนา
  3. ปริเยสนา
  4. อริยปริเยสนา
 6. ข้อใด จัดเข้าในมหาภูตรูป รูปใหญ่ ?
  1. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  2. ดิน น้ำ ลม ไฟ
  3. รูป เสียง กลิ่น รส
  4. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
 7. นิรามิสสุข หมายถึงสุขในข้อใด ?
  1. สุขเพราะมีทรัพย์
  2. สุขเพราะมียศ
  3. สุขเพราะมีอาชีพสุจริต
  4. สุขเพราะชนะใจตนเอง
 8. ๑๐ ปี ยังไม่สายสำหรับการแก้แค้น  จัดเข้าในวิตกข้อใด ?
  1. อกุศลวิตก
  2. กามวิตก
  3. พยาบาทวิตก         
  4. วิหิงสาวิตก
 9. ข้อใด จัดเข้าในวิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนผู้อื่น ?
  1. ชนไก่ ด้วยหวังสนุก
  2. ขโมยของ ด้วยหวังจะรวย
  3. วางระเบิด ด้วยมุ่งร้าย     
  4. ฆ่า ด้วยหวังจะชิงทรัพย์
 10. ข้อใด ไม่เกี่ยวด้วยกามวิตก ความตริในทางกาม ?
  1. ไม่มีเงิน คิดขายตัว
  2. ขาดความอบอุ่น คิดเสพยา
  3. เป็นหนี้มาก คิดค้าผู้หญิง
  4. ไม่มีงานทำ คิดค้าประเวณี
 11. การปกครองที่ถือเสียงคนข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?
  1. อัตตาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. ธัมมาธิปไตย
  4. อนาธิปไตย
 12. ข้อใด จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ?
  1. เห็นพระราชา
  2.  เห็นพญานาค
  3. เห็นสภาวะแห่งทุกข์ 
  4. เห็นพระพุทธรูปทองคำ
 13. คนที่เบื่อชีวิต คิดอยากตาย จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?
  1. กามตัณหา
  2. ภวตัณหา
  3. วิภวตัณหา     
  4. ไม่เป็นตัณหา
 14. คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อยากดื่มน้ำ จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?
  1. กามตัณหา
  2. ภวตัณหา
  3. วิภวตัณหา
  4. ไม่เป็นตัณหา
 15. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?
  1. คิดแต่เรื่องกามารมณ์   
  2. คิดแต่เรื่องแก้แค้น
  3. คิดแต่เรื่องเสน่ห์ยาแฝด
  4. คิดแต่เรื่องอาถรรพณ์
 16. คุก อันเป็นสถานที่จองจำคนทำความผิด เปรียบได้กับข้อใด ?
  1. อสุรกาย
  2. เปรต
  3. นรก         
  4. อบาย  
 17. คนอดอยาก เที่ยวขโมยของคนอื่นตอนกลางคืน เปรียบได้กับข้อใด ?
  1. นรก
  2. อบาย
  3. เปรต
  4. อสุรกาย
 18. ยาบ้า ยาเสพย์ติดทุกชนิด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?
  1. เสพ
  2. อดกลั้น
  3. เว้น       
  4. บรรเทา
 19. คนที่เลิกสูบบุหรี่ ทนต่อทุกขเวทนา ยั้งใจไม่สูบ ตรงกับข้อใด ?
  1. พิจารณาแล้วเสพต่อ
  2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
  3. พิจารณาแล้วเว้น
  4. พิจารณาแล้วบรรเทา
 20. อยากเห็นคนไทย อยู่ดีกินดี   หมายถึงข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 21. ข้อใด จัดลำดับพระอริยบุคคลได้ถูกต้อง ?
  1. พระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี พระอรหันต์
  2. พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอรหันต์ พระอนาคามี
  3. พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
  4. พระโสดาบัน พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี
 22. นกน้อยทำรังแต่พอตัว   หมายถึงอริยวงศ์ข้อใด ?
  1. สันโดษด้วยจีวร
  2. สันโดษด้วยบิณฑบาต
  3. สันโดษด้วยเสนาสนะ       
  4. ยินดีในการเจริญกุศล
 23. อวิชชา คือความไม่รู้ในเรื่องอะไร ?
  1. อริยสัจ ๔       
  2. อริยวงศ์ ๔
  3. อริยมรรค ๔
  4. อริยผล ๔
 24. คนที่ถือมั่นในเรื่องกาม มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?
  1. อิจฉาริษยา     
  2. หัวดื้อ
  3. งมงายไร้สาระ
  4. ถือพรรค ถือพวก
 25.  คนที่ถือทิฏฐิเป็นเจ้าเรือน มั่นใจตัวเองสูง มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?
  1. อิจฉาริษยา
  2. ระแวงสงสัย
  3. พูดเพ้อเจ้อ
  4. ชอบทะเลาะถกเถียง
 26. ผู้ค้ายาบ้า ส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์
  2. ผู้รับไม่บริสุทธิ์
  3. ไม่บริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่าย         
  4. ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ   
 27. เสี่ยงชีวิตช่วยคนตกน้ำ ได้รับผลอย่างไร ?
  1. มีแต่ทุกข์อย่างเดียว
  2. มีแต่สุขอย่างเดียว
  3. มีทุกข์แต่สุขใจภายหลัง   
  4. มีสุขแต่ทุกข์ใจภายหลัง
 28. แสดงความยินดีกับลูกที่ขโมยของคนอื่นได้สำเร็จ ข้อใดถูกต้อง ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. ไม่มีข้อถูก
 29. คนที่ไม่ยอมฟังเหตุผล แม้จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ตาม เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?
  1. บัวพ้นน้ำ
  2. บัวเสมอน้ำ
  3. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
  4. บัวจมอยู่ในโคลนตม
 30. เหตุใด จึงไม่สอนให้ถือสันโดษในยารักษาโรค ?
  1. เพราะยาบางอย่างหายาก
  2. เพราะต้องมีประจำบ้าน
  3. เพราะต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค     
  4. เพราะสมัยก่อนมียาน้อย    
 31. ปลาวาฬ ปลาโลมา จัดอยู่ในกำเนิดใด ?
  1. อัณฑชะ
  2. ชลาพุชะ
  3. สังเสทชะ
  4. โอปปาติกะ  
 32. ผู้ปฏิบัติธรรม บรรลุผลช้าเร็วยากง่ายต่างกันอย่างไร ?
  1. บางพวกปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า
  2. บางพวกปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว
  3. บางพวกปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า
  4. ถูกทุกข้อ
 33. ความมีไหวพริบทันคน ทันต่อเหตุการณ์ จัดเข้าในปฏิสัมภิทาข้อใด ?
  1. อัตถปฏิสัมภิทา
  2. ธัมมปฏิสัมภิทา
  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา
  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
 34. คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี ชื่อว่ามีวิบัติข้อใด ?
  1. สีลวิบัติ
  2. อาจารวิบัติ
  3. ทิฏฐิวิบัติ       
  4. อาชีววิบัติ
 35. อาจารวิบัติ วิบัติแห่งอาจาระไม่ดีอย่างไร ?
  1. ไม่น่าเคารพนับถือ
  2. ไม่เจริญตาเจริญใจ
  3. คบกับใครไม่ได้นาน
  4. ชอบยกตนข่มคนอื่น
 36.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทาน เพื่อประโยชน์อะไร ?
  1. เพื่อเว้นจากการเบียดเบียน
  2. เพื่อละความเห็นแก่ตัว
  3. เพื่อความประพฤติเรียบร้อย
  4.  เพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกาม 
 37. โทษของกาม เปรียบได้กับเขียงสับเนื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
  1. ผู้มีกำลังมากจึงได้กิน
  2. เจ็บปวดเดือดร้อน
  3. พอเสร็จธุระแล้วต้องส่งคืน
  4. มีแต่จะร่อยหรอสึกกร่อน
 38. ปีติ คือความอิ่มใจถึงกับทำให้ตัวลอยได้ ตรงกับข้อใด ?
  1. ปีติอย่างมาก
  2. ปีติชั่วขณะ
  3. ปีติเป็นพัก ๆ
  4. ปีติโลดโผน
 39. ถ้าฉันสอนเธอหมด เธอก็จะรู้เท่าฉันนะสิ   จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?
  1. กุลมัจฉริยะ
  2. ลาภมัจฉริยะ
  3. ธัมมมัจฉริยะ   
  4. วัณณมัจฉริยะ
 40. คนทุจริต คิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?
  1. กิเลสมาร 
  2. อภิสังขารมาร
  3. มัจจุมาร
  4. เทวปุตตมาร
 41. วิญญาณ    ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด ?
  1. ผู้เวียนว่ายตายเกิด
  2. สภาวะที่เสวยอารมณ์
  3. ผีที่สิงอยู่ในร่างคน
  4. สภาวะที่รับรู้อารมณ์
 42. คุณแม่ครับ วันนี้แกงอะไร หอมจังเลย   หมายถึงวิญญาณข้อใด ?
  1. จักขุวิญญาณ
  2. โสตวิญญาณ
  3. ฆานวิญญาณ   
  4. ชิวหาวิญญาณ
 43. ความหลุดพ้นที่เปรียบได้กับศิลาทับหญ้า คือข้อใด ?
  1. หลุดพ้นชั่วคราว
  2. หลุดพ้นด้วยสะกดไว้
  3. หลุดพ้นได้เด็ดขาด
  4. หลุดพ้นด้วยสงบ
 44. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?
  1. ความเจ็บปวด
  2. ความสงสาร
  3. ความรู้สึก       
  4. ความเห็นใจ
 45.  จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด ”  ตรงกับข้อใด ?
  1. สำรวมในศีล
  2. สำรวมด้วยสติ
  3. สำรวมด้วยญาณ
  4. สำรวมด้วยขันติ
 46. คนมีทีวีไว้ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ พอเทียบได้กับอภิญญาข้อใด ?
  1. ตาทิพย์         
  2. กำหนดใจผู้อื่นได้
  3. แสดงฤทธิ์ได้
  4. ทำอาสวะให้สิ้น
 47. คนเชื่อง่าย ไม่ใคร่ครวญเหตุผล ควรแก้ไขด้วยวิธีใด ?
  1. สะกดอารมณ์
  2. ฟังธรรม สนทนาธรรม
  3. เจริญเมตตา
  4. ใช้ความคิดในทางที่ถูกต้อง
 48. การบริจาคไตตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นทานระดับใด ?
  1. ทานบารมี
  2. ทานอุปบารมี
  3. ทานปรมัตถบารมี
  4. ไม่จัดเป็นทานบารมี
 49. การทรยศต่อชาติ หรือทำลายสามัคคีแห่งชาติ โดยอนุโลมจัดเข้าในอภิฐานข้อใด ?
  1. ทำลายบุคคล
  2. ทำลายคณะ
  3. ทำลายสงฆ์     
  4. ทำลายสถาบัน
 50. นวหรคุณ คืออะไร ?
  1. ๙ พระคุ้มครอง
  2. คุณของพระอรหันต์ ๙
  3. ๙ พระอรหันต์
  4. โลกุตตรธรรม ๙
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ตัวอย่างกระทู้ธรรม ::

กระทู้ชั้นตรี

Leave a comment

10/07/2018 · 12:35 am