:: พุทธานุพุทธประวัติ 45 ::

 1. พุทธานุพุทธประวัติ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
  1. ประวัติพระพุทธเจ้า
  2. ประวัติพระสาวก
  3. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก    
  4. ลัทธิประเพณีต่างๆ
 2. ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?
  1. ทิศทักษิณ                                      
  2. ทิศบูรพา
  3. ทิศพายัพ
  4. ทิศอาคเนย์
 3. ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ก่อนเสด็จจุติยังโลกมนุษย์ ?
  1. ทิพยภูษาที่ทรงมีสีเศร้าหมอง            
  2. พระสรีระกายมีอาการชราปรากฏ
  3. พระเสโทไหลออกจากพระนลาฏ        
  4. ทิพยบุปผาที่ประดับกายเหี่ยวแห้ง
 4. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?
  1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา          
  2. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
  3. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา          
  4. ทวีป ประเทศ ชนบท สกุล มารดา
 5. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นวงศ์ศากยะ ?
  1. พระเจ้าชัยเสนะ                              
  2. พระเจ้าสีหหนุ
  3. พระเจ้าอัญชนะ                            
  4. พระเจ้าโอกกากราช
 6. พระเจ้าสีหหนุ และพระนางกาญจนา มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ?
  1. ตา ยาย                                            
  2. ปู่ ย่า
  3. ลุง ป้า                                              
  4. พ่อตา แม่ยาย
 7. ใครไม่ใช่สหชาติที่เกิดร่วม ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ?
  1. กาฬุทายีอำมาตย์                            
  2. พระนางพิมพา
  3. พระอานนท์                                      
  4. พระอุบาลี
 8. ” ราหุลัง ชาตัง พันธนัง ชาตัง “ มีความหมายว่าอย่างไร ?
  1. พระราหุลประสูติแล้ว                        
  2. พระราหุลคือทรัพย์
  3. บ่วงเกิดแล้ว พันธะเกิดแล้ว                
  4. พระราหุลเป็นที่รัก
 9. พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอย่างไร ?
  1. โคตมี                                            
  2. อมิตา
  3. กีสาโคตมี                                      
  4. ปมิตา
 10. ญาณใดที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ ในยามสุดท้าย วันตรัสรู้ ?
  1. ทศพลญาณ                                    
  2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  3. จุตูปปาตญาณ                                  
  4. อาสวักขยญาณ
 11. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่ง ในวันตรัสรู้ ชื่อว่าอะไร ?
  1. อัสสัตถพฤกษ์                              
  2. ราชายตนพฤกษ์
  3. อชปาลนิโครธ                                    
  4. มุจลินท์
 12. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ใด ?
  1. ร่มไม้พระศรีมหาโพธิ์                        
  2. ร่มไม้ราชายตนะ
  3. ร่มไม้อชปาลนิโครธ                          
  4. ร่มไม้มุจลินท์
 13. ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื่อคนอื่นอธิบายความ ตรงกับข้อใด ?
  1. อุคฆฏิตัญญู                                    
  2. วิปจิตัญญู
  3. เนยยะ                                          
  4. ปทปรมะ
 14. ความปรารถนาข้อที่ ๕ ของพระเจ้าพิมพิสาร ว่าอย่างไร ?
  1. ขอพระอรหันต์มาสู่แว่นแคว้นของเรา    
  2. ขอพระอรหันต์แสดงธรรมแก่เรา
  3. ขอเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์    
  4. ขอเราได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์
 15. พระศาสดา ประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ไหน ?
  1. แคว้นกาสี                                        
  2. แคว้นวัชชี
  3. แคว้นมัลละ                                  
  4. แคว้นมคธ  
 16. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรก ณ สถานที่ใด ?
  1. อุรุเวลาเสนานิคม                            
  2. วัดเวฬุวัน
  3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน                    
  4. วัดเชตวัน
 17. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในวิชาการทำนายทายทัก ?
  1. พระมหากัสสปะ                        
  2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  3. พระวังคีสะ                                        
  4. พระอัสสชิ
 18.  อนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ปัญจวัคคีย์                                    
  2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                  
  4. พระสารีบุตร
 19. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ปัญจวัคคีย์                                    
  2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                
  4. พระสารีบุตร
 20. อาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ปัญจวัคคีย์                                    
  2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                  
  4. พระสารีบุตร
 21. ใครได้บรรลุธรรม เพราะฟังเวทนาปริคคหสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆนขปริพาชก ?
  1. ปัญจวัคคีย์                                  
  2. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
  3. ชฎิล ๓ พี่น้อง                                  
  4. พระสารีบุตร
 22. พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิกับพระสาวกรูปใด ?
  1. พระอานนท์                                      
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ                      
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 23. โกลิตปริพาชกฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?
  1. พระพุทธเจ้า                                      
  2. พระอัสสชิ
  3. อุปติสสปริพาชก                              
  4. ทีฆนขปริพาชก
 24. ใครทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่า ” ดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง “ ?
  1. ทีฆนขปริพาชก
  2. อุปติสสปริพาชก
  3. โกลิตปริพาชก
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 25. ข้อใด ไม่จัดเข้าในความเสื่อม ๕ อย่าง ที่พระเจ้าโกรัพยะตรัสว่าเป็นเหตุให้คนออกบวช ?
  1. แก่                                                  
  2. เจ็บ
  3. ผิดหวัง                                            
  4. สิ้นโภคทรัพย์
 26. พระสาวกรูปใดยอมอดอาหาร เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้บวช ?
  1. พระรัฐบาล                                      
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระภัททิยะ                                    
  4. พระราธะ
 27. พระสาวกรูปใด เคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชตมาก่อน ?
  1. พระอุบาลี                                      
  2. พระกาฬุทายี
  3. พระมหากัจจายนะ                          
  4. พระรัฐบาล 
 28. เจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเหตุใด ?
  1. เพราะต้องการละมานะความถือตัว        
  2. เพราะอุบาลีมีอายุมากกว่า
  3. เพราะเคยมีอุปการคุณต่อกัน            
  4. เพราะเป็นพุทธประสงค์
 29. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดพระนักเทศน์ ?
  1. พระราธะ
  2. พระปุณณมันตานีบุตร
  3. พระโสณกุฏิกัณณะ
  4. พระโสณโกฬิวิสะ
 30. ธรรมเปรียบด้วยกระจกเงา ที่พระศาสดาตรัสแก่สามเณรราหุล ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  1. การเสียสละ                                  
  2. ความมีเมตตา
  3. การทำงานด้วยปัญญา                      
  4. การไม่กล่าวเท็จ
 31. วิวาห์ล่ม เกิดขึ้นแก่พระสาวกรูปใด
  1. พระมหากัสสปะ                              
  2. พระนันทะ
  3. พระอานนท์                                      
  4. พระอนุรุทธะ
 32. ใครสอนวิธีทำการเกษตร แก่พระอนุรุทธศากยะ ?
  1. พระเจ้ามหานามะ                            
  2. พระเจ้าภัททิยะ
  3. พระเจ้าอมิโตทนะ                          
  4. พระเจ้าสุกโกทนะ
 33. ปัญหาว่า ” อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก “ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?
  1. ลาภเป็นภัยใหญ่
  2. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
  3. ยศเป็นภัยใหญ่                                  
  4. ความโกรธเป็นภัยใหญ่
 34. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ใครได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ?
  1. ปิงคิยมาณพ                                  
  2. อชิตมาณพ
  3. เมตตคูมาณพ                              
  4. โมฆราชมาณพ
 35. พระอรหันต์คู่ใด สนทนาการตายของพระขีณาสพ ?
  1. พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ        
  2. พระอัสสชิ-พระสารีบุตร
  3. พระสารีบุตร-พระยมกะ                    
  4. พระอานนท์-พระอุบาลี
 36. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?
  1. พระอุบาลี                                      
  2. พระสิวลี
  3. พระวักกลิ                                        
  4. พระโสภิตะ
 37. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตต์ในอิริยาบถแปลกกว่าพระสาวกรูปอื่น ?
  1. พระอานนท์                                  
  2. พระอุบาลี
  3. พระอนุรุทธะ                              
  4. พระสารีบุตร
 38. พระสาวกรูปใด นิพพานก่อนพระศาสดา ?
  1. พระมหากัสสปะ                              
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระอานนท์                                    
  4. พระอนุรุทธะ      
 39. ใครได้รับการอุปสมบท  เพราะอานิสงส์ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียว ?
  1. พระราธะ                                      
  2. พระพาหิยะ
  3. พระวักกลิ                                        
  4. พระพากุละ
 40. พระสาวกรูปใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีครั้งแรก ?
  1. พระสารีบุตร                                  
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอุบาลี                                  
  4. พระอานนท์
 41. พระนางปชาบดี แสดงความตั้งใจในการขอบวชอย่างไร ?
  1. อดพระกระยาหาร                            
  2. กลั้นลมหายใจ
  3. ตัดพระเมาลี                                  
  4. ยอมสิ้นพระชนม์
 42. ภิกษุณีคู่ใด เป็นอัครสาวิกาซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า ?
  1. อุบลวรรณาเถรี-รูปนันทาเถรี              
  2. เขมาเถรี-อุบลวรรณาเถรี
  3. เขมาเถรี-ปฏาจาราเถรี                        
  4. ธัมมทินนาเถรี-รูปนันทาเถรี  
 43. ดอกไม้ชนิดใด บ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ?
  1. ดอกบัว                                        
  2. ดอกสาละ
  3. ดอกโศก                                            
  4. ดอกมณฑารพ
 44. พระพุทธสรีรังคาร คืออะไร ?
  1. เถ้าถ่าน                                            
  2. พระอัฐิธาตุ
  3. พระเขี้ยวแก้ว                                  
  4. พระรากขวัญ
 45. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฏก เป็นเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์                                        
  2. บริโภคเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์                                    
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 46. ใครบรรลุพระอรหัตต์ ก่อนทำปฐมสังคายนา ๑ คืน ?
  1. พระอุบาลี                                        
  2.  พระอานนท์
  3. พระสุภัททะ                                      
  4. พระนันทะ
 47. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระอุบาลีทำหน้าที่อะไร ?
  1. ถามพระสูตร                                  
  2. วิสัชชนาพระสูตร
  3. ถามพระวินัย                                    
  4. วิสัชชนาพระวินัย
 48. พระราชาพระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์ในคราวทำปฐมสังคายนา ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร                                
  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. พระเจ้าอโศกมหาราช                      
  4. พระเจ้าอชาตศัตรู
 49. เรื่องใด เป็นสาเหตุของการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ?
  1. เรื่องวัตถุ ๑๐ ประการ                        
  2. เรื่องเดียรถีย์ปลอมบวช
  3. เรื่องภิกษุเข้ารีตเดียรถีย์                      
  4. เรื่องภิกษุกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 50. ในอันตรธาน ๕ ประการ ข้อใดอันตรธานก่อน ?
  1. ปริยัติอันตรธาน                                
  2. ปฏิบัติอันตรธาน
  3. ปฏิเวธอันตรธาน                              
  4. ลิงคอันตรธาน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s