:: โอเน็ตพุทธ 61 ::

 1. หากนร.มีความประสงค์จะทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ ควรถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  1. วิสาขบูชา
  2. อาสาหบูชา
  3. มาฆบูชา
  4. เข้าพรรษา
  5. ออกพรรษา
 2. บุคคลในข้อใดเป็นบุคคลที่ถูกห้ามอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างเด็ดขาด
  1. นายแดง เคยบวชเป็นพระภิกษุ แต่ถูกจับสึกเพราะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
  2. นายขาว เป็นคนยากจน อยากบวชพระ แต่ไม่มีบาตรและจีวร
  3. นายเขียว เป็นโรคเอดส์
  4. นายดำ มีอวัยวะบกพร่อง
  5. นายม่วงหนีคดีฆ่าคนมาขอบวชพระ
 3. ความเชื่อเรื่องคำพิพากษามีปรากฏในศาสนาใด
  1. พราหมณ์ ฮินดู อิสลาม
  2. คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู
  3. อิสลาม คริสต์
  4. พุทธ อิสลาม
  5. พุทธ คริสต์
 4. ประชาพิจารณ์ คือ การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคน จากหลักการประชาพิจารณ์นี้ มีลักษณะสอดคล้องกับคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในข้อใด
  1. วิสาขบูชา
  2. อาสาฬหบูชา
  3. มาฆบูชา
  4. เข้าพรรษา
  5. ออกพรรษา
 5. หลักการปกครองตามระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะตรงกับหลักอธิปไตยข้อใดในพระพุทธศาสนา
  1. เผด็จการ =โลกาธิปไตย /ประชาธิปไตย = ธรรมาธิปไตย
  2. เผด็จการ = ธรรมาธิปไตย / ประชาธิปไตย =โลกาธิปไตย
  3. เผด็จการ = อัตตาธิปไตย / ประชาธิปไตย =โลกาธิปไตย
  4. เผด็จการ = ธรรมาธิปไตย / ประชาธิปไตย= อัตตาธิปไตย
  5. เผด็จการ = อัตตาธิปไตย / ประชาธิปไตย =ธรรมาธิปไตย
 6. ข้อใดแสดงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างศาสนาที่สอดคล้องกันมากที่สุด
  1. จาคะในพุทธศาสนา และศรัทธาในศาสนาคริสต์
  2. การละหมาดในศาสนาอิสลาม และเบญจศีลในศาสนาพุทธ
  3. ความเสมอภาคและเท่าเที่ยมกันในฐานะบุตรของพระเจ้าในศาสนาคริสต์ และศาสนาสิกข
  4. พรหมจรรย์ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และห้ามประพฤติผิดในกามของศาสนาพุทธ
  5. การแบ่งปันในศาสนาคริสต์ และซะกาตในศาสนาอิสลาม
 7. หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในข้อดบ้างเป็นฐานรองรับที่สำคัญ
  1. มัชฌิมาปฏิปทา อัปปมาทธรรม พละ และไตรสิกขา
  2. มัชฌิมาปฏิปทา นาถกรณธรรม สาราณียธรรม และอริยวัฑฒิ
  3. มัชฌิมาปฏิปทา สันโดษ ฆราวาสธรรม และเบญจศีล
  4. มัชฌิมาปฏิปทา อัปปมาทธรรม สันโดษ และปัญญา
  5. มัชฌิมาปฏิปทา อุปาสกธรรม ปัญญา และเบญจศีล
 8. ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
  1. เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาคนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและการพัฒนาเศรษฐกิจ
  2. เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาคนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและการบรรลุพระนิพพาน
  3. เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาศาสนา ชุมชน สังคมและการเมือง
  5. เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 9. รอยเท้าช้างเป็นยอดหรือใหญ่ที่สุดกว่ารอยเท้้าของสัตว์ใดๆ รอยเท้าช้างจึงถือว่าเป็นที่รวมของรอยสัตว์ทุกชนิด เมื่อเปรียบกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหมดคำว่า รอยเท้าช้าง ในที่นี้เปรียบได้กับหลักธรรมข้อใด
  1. โอวาทปาติโมกข์
  2. พระนิพพาน
  3. อริยสัจ
  4. อัปปมาทธรรม
  5. เมตตากรุณา
 10. การทำละหมาดตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นการนมัสการต่ออะไร
  1. เทวบัญชา
  2. พระเจ้า
  3. ผู้รู้ทางศาสนา
  4. คัมภีร์อัลกุรอ่าน
  5. ศาสนสถานที่เคารพ
 11. แดงกับดำเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งดำได้ไปเก็บมะม่วงที่ตนปลูกไว้หลังบ้านมารับประทานร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย
  แดง มะม่วงลูกนี้หวาน กรอบอร่อยมาเลยนะ
  ดำ ไม่อร่อยได้ไง ฉันขอพันธ์อย่างดีมาจากบ้านป้าของฉันที่จ.จันทบุรีเลยนะ ถ้าไม่ใช่พันธ์นี้คงไม่อร่อยอย่างนี้หรอก
  แดง ฉันก็เคยหามะม่วงพันธ์ดีๆ มาปลูกเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลและใส่ปุ๋ย พรวนดิน และเอาใจใส่ ต้นไม้นี้อย่างดีนะสิ มันจึงเติบโตสุงใหญ่จนมีดอกผลที่เอร็ดอร่อยอย่างนี้
  จากบทสนทนาในสถานการณ์ข้างต้น ใครเป็นคนแสดง เหตุ และ/หรือ ปัจจัย ที่ถูกต้องที่สุด

  1. แดงแสดงเหตุและปัจจัย
  2. แดงแสดงเหตุ
  3. ดำแสดงปัจจัย
  4. ดำแสดงเหตุ
  5. ดำและแดงแสดงทั้งเหตุและปัจจัย
 12. อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์ธรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  1. ต่างกัน เพราะอริยสัจเน้นกกระบวนการเกิดทุกข์ ส่วนปฏิจจสมุปบาทเน้นกระบวนการดับของสรรพสิ่ง
  2. เหมือนกัน แต่ต่างมุมมอง เพราะอริยสัจเน้นกระบวนการสัมพันธ์ แต่ปฏิจจสมุปบาทเน้นวิธีการแก้ปัญหา
  3. ต่างกัน เพราะอริยสัจเน้นแสดงกระบวนการดับทุกข์ แต่ปฏิจจสมุปบาทเน้นแสดงกระบวนการเกิดทุกข์
  4. เหมือนกัน แต่ต่างมุมมอง เพราะอริยสัจเน้นวิธีการแก้ปัญหา แต่ปฏิจจสมุปบาทเน้นกระบวนการแห่งปัจจัยสัมพันธ์
  5. เหมือนกัน แต่ต่างมุมมอง เพราะอริยสัจแสดงธรรมชาติที่เป็นแกนกลางของปฏฺิจจสมุปบาท
 13. พระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ มีพระบัญชาให้ลั่นกลองรบประลองสงครามนำทัพเดินหน้าแผ่ขยายราชอาณาจักรออกไป เปรียบได้กับเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ
  1. การประสูติและประกาศอาสภิวาจา ณ สวนลุมพินี
  2. การตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  3. การแสดงธรรมจักร ณ อิสิปตนมฤคทายวัน
  4. การปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา
  5. การถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ กรุงกุสินารา
 14. ข้อใดเป็นกระบวนการและผลของการศึกษาได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. สีลสิกขา นำไปสู่ผลคือปัญญาที่พัฒนาแล้ว
  2. จิตตสิกขา นำไปสู่ผลคือกายที่พัฒนาแล้ว
  3. ปัญญาสิกขา นำไปสุ่ผลคือจิตที่พัฒนาแล้ว
  4. สีลสิกขา นำไปสู่ผลคือกายและความประพฤติที่พัฒนาแล้ว
  5. ปัญญาสิกขา นำไปสู่ผล คือ จิตและปัญญาที่พัฒนาแล้ว
 15. ข้อใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกศาสนาเป็นเทวนิยม อเทวนิยม เอกเทวนิยม หรือพหุเทวนิยม
  1. ศาสดา
  2. พิธีกรรม
  3. รูปเคารพ
  4. ศาสนสถาน
  5. ความเชื่อ
 16. พฤติกรรมของใครถูกต้องที่สุดนการนำวิธีการประกาศอิสรภาพจากกิเลสของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
  1. แดงตั้งใจเลิกดิ่มเหล้าในวันแม่ และก็สามารถทำได้สำเร็จ
  2. ดำตั้งใจละเลิกทุกอย่างโดยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุตลอดพรรษาและก็สามารถทำได้จนสำเร็จ
  3. เขียวตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีล ๘ ทุกวันพระ และก็สามารถทำได้สำเร็จ
  4. ขาวตั้งใจเลี้ยงดูแม่ตลอดชีวิต จึงนำแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชรา
  5. ฟ้าต้้งใจไม่พูดโกหกทุกวันตลอดชีวิตและก็สามารถทำได้สำเร็จ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พระพุทธศาสนา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s