:: ม.2/4 ::

สอบครั้งที่ 1 พุทธประวัติเต็ม 60 สอบผ่าน 40 คะแนน
สอบครั้งที่ 2 ชาดก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
สอบครั้งที่ 3 ภพภูมิ 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 60

 20

 25

 

 

 

2

ทวิรัตน์  กาสิวุฒิ

 33

 15*

 19

 

 

 

3

ธนโชติ เมฆพิรุณ

 สาย

 0

 ขส

 

 

 

4

นรภัทร พงศ์เกษตร

 46

 20

 12

 

 

 

5

นวพล พิกำพล

43

 20

 20

 

 

 

6

ประกาศิต สุ่มยศ

 25

 20

 14

 

 

 

7

พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฉ่าย

 48

 20

 15

 

 

 

9

ยศวริศ แซ่ต่าน

 51

 20

 15

 

 

 

10

วุฒิชัย นนทิการ

 40

 20

 20

 

 

 

14

กัลยาวดี ชูจรูญเดช

 50

 15*

 20

 

 

 

15

จิรภิญญา แสงทอง

 57

 20

 23

 

 

 

16

จุฑามาศ พงษ์ธัญญะวิริยา

 47

 15*

 22

 

 

 

17

ซอฟียะห์ ดือเระ

 43

 20

 24

 

 

 

19

ธัญยธรณ์ ผ่องอำไพ

 46

 15*

 16

 

 

 

20

ธิดาพร แก้วปานัน

 55

 15*

 18

 

 

 

23

นุชชิตา กาเลี่ยง

 51

 15*

 22

 

 

 

26

เนตรนภา คำฉัตร

 44

 20

 13

 

 

 

27

ปัญญิศา โกวิทยากร

 54

 20

 16

 

 

 

28

ปันฝัน นาคทอง

40*

 0

 12

 

 

 

29

เปรมกมล จันดิษฐวงค์

 51

 20

 23

 

 

 

30

พรนภัส ตรรกวิทย์

 51

 20

 15

 

 

 

31

พิมพ์พจี สุวรรณมณี

 57

 20

 25

 

 

 

33

ศารียา  บุญมี

 

 

 

 

 

 

34

สุรีย์นิภา แก้วกรรมพฤกษ์

 53

 19

 23

 

 

 

39

นภัส  วงศ์สุภานิชกุล

 30

 0

 ขส

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s