:: ม.1/10 ::

  1. ชาดก 32 คะแนน
  2. พุทธประวัติ 60 คะแนน. ผ่าน 40 คะแนน
  3. คำสอนภพ ภูมิ 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 32

 60

 25

 17

 

 

1

กิตติศักดิ์  วิรุณสาร

 19

 30

 12

 11

 

 

3

จารุวิทย์  บุญมี

 ขส

 ขส

 ขส

 

 

 

4

ชนาธิป  อินทวิรัตน์ 31

 29

 36

 16

 8

 

 

5

ชัยธวัช  พัฒนพูสกุล

 23

 22

 9

 8

 

 

8

ทัศน์พล  กำเนิด

 16

 24

 6

 

 

9

ธนวัฒน์  งามศรีผ่องใส 18

 22

 27

 12

 7

 

 

10

ธีรชัย  แก้วหนูเดช 23

 21

 26

 10

 12

 

 

12

ปิยะ  กรีไกรนุช

 29

 52

 25

 12

 

 

16

โรจน์ศักดิ์  กาลมูสิทธิ์

 28

 30

 8

 16

 

 

18

ภัทรวุฒิ คงเจริญ

 28

48

 19

 6

 

 

19

สมศักดิ์ พรหมสิทธิการ

 32

 35

 19

 8

 

 

20

สันติภาพ  โสภา

 ขส

 ขส

 ขส

 

 

 

21

สิริชัย ยอดชุม

 24

 23

 13

11 

 

 

31

กุลณัฐธิดา ยอดไกร

 30

 39

 25

 13

 

 

34

นภสร เนียมคง

 28

 38

 17

13 

 

 

35

นริศรา ฉายแสง

 26

 55

 25

 9

 

 

36

ปัณฑารีย์ ทองบานเย็น

 30

 34

 24

 14

 

 

37

เพชรรัตน์ มุกดาสนิท

 29

 40

 22

 10

 

 

38

รสสุคนธ์ กาลมูสิทธิ์

 23

 51

 15

 10

 

 

39

รสิตา อินทรสมบัติ

 25

 28

 22

 15

 

 

40

วรลักษณ์ อัญชนะ

 21

 22

 10

 3

 

 

41

สามินี สุภาพวานิช

 18

 28

 16

 11

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s