:: ม.1/1 ::

ชาดก 32 คะแนน
พุทธประวัติ 60 คะแนน ผ่าน 40 คะแนน.   
หลักธรรมทางศาสนา 25 คะแนน

ที่

ชื่อ สกุล

 

 32

 60

 25

 17

 

 

1

เกียรติเทพ เทพขุน

 30

 44

 21

 15

 

 

2

ณพงค์  นิลประเสริฐ

 32

 27

 14

 8

 

 

3

ณัฐชนน  จันทร์นวล

 32

 46

 11

 

 

4

ธนันธร   สมบูรณ์

 32

 42

 23

 10

 

 

6

พุทธศาสตร์ เรืองสุข

 31

 42

 15

 11

 

 

7

สรวิชญ์  สังข์แก้ว

 32

 32

 18

 11

 

 

8

อดิเทพ  คนเพียร

 32

 22

 18

 8

 

 

13

ไอศูรย์  ชุมน้อย

 32

 33

 15

 10

 

 

14

กวิสรา  บุญผลึก

 32

 51

 22

 14

 

 

15

กิดากานต์  สุวรรณกุล

 31

 42

 17

 13

 

 

16

โกลัญญา  ยังอุ่น

 32

 34

 20

 14

 

 

17

จิรภิญญา  ประทุมทอง

 31

 48

 21

17 

 

 

18

ชญานิศ  พรหมสุวรรณ

 32

 60

 22

 13

 

 

20

ธิดารัตน์ กิตติ

 30

 53

 21

 16

 

 

22

ปะการัง  ดีทองอ่อน

 32

 40

 23

 16

 

 

23

ผกาภรณ์   กุลลาย

 32

 51

 24

 17

 

 

24

พิชชาภรณ์  มาศวิเชียร

 32

 51

 21

 16

 

 

26

มุทิตา  เบญจมาศ

 32

 23

 17

13 

 

 

28

วัชราภรณ์   ทองจับ

 32

 38

 15

 13

 

 

30

ศิริกาญจน์  ทองประจันทร์

 14

 33

 19

 15

 

 

32

โศภิตนภา  ตนัยพงศกร

 32

 37

 24

14 

 

 

33

โศรตา  โลพิศ -อิสลาม-

 

 

 

 

 

 

35

สุมนา  แสงหวัง

 32

 39

 15

 17

 

 

36

อดิษา  แซ่เฮง

 32

 37

 16

 14

 

 

38

อิฏฐยา  ขันติคุณ

 32

 41

 16

 14

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s