:: อนุพุทธประวัติ ปี 56 ::

 1. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกบัขอ้ใด?
  1. พระปัจเจกพุทธเจ้า
  2. พระโสดาบัน
  3. พระอนุพุทธะ
  4. พระอนาคามี
 2. ผู้แรกเข้าถึงกระแสพระนิพพาน เป็นความหมายของข้อใด?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 3.  ผไู้ดรบยกยอ่ งวา่ เลิศในทางน้นั ๆ เรียกวา่ อะไร ?
  1. อริยบุคคล
  2. สาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 4. อญฺญาสิในค าวา่ อญฺญาสิวต โภ โกณฑญฺโญ หมายความวา่ อยา่ งไร?
  1. ได้บรรลุแล้ว
  2. ได้รู้แล้ว
  3. ได้เห็นแล้ว
  4. ได้ปลงแล้ว
 5. พระอัญญาโกณฑัญญะไดร้ับยกยอ่ งเป็นรัตตญั ญูเพราะเหตุใด?
  1. รู้ธรรมก่อนใคร
  2. บวชก่อนใคร
  3. มีประสบการณ์มาก
  4. มีความรู้มาก
 6. ข้อใด มิใช่หวัขอธรรมในอนุปุพพีกถา ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. ภาวนา
  4. เนกขัมมะ
 7.  พระสาวกที่ไดร้ับยกยอ่ งวา่ มีบริวารมาก ชื่อวา่ อะไร?
  1. อุรุเวลกสั สปะ
  2. นทีกสั สปะ
  3. คยากสั สปะ
  4. มหากสั สปะ
 8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด?
  1. อุรุเวลาเสนานิคม
  2. คยาสีสะ
  3. เชตวัน
  4. เวฬุวัน
 9. ใครเป็นกา ลังส าคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ?
  1. พระอัสสชิ
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระสารีบุตร
  4. พระอุรุเวลกสั สปะ
 10. ผู้มีอายุท่านมีอินทรียผ ์อ่ งใส บวชจ าเพาะใครเป็นค าพูดของใคร?
  1. อชิตมาณพ
  2. ปุณณกมาณพ
  3. อุปติสสมาณพ
  4. โกลิตมาณพ
 11. อุปติสสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระมหานามะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระยส
 12. บ้านกลัลวาลมุตตคาม เป็นที่ส าเร็จพระอรหันต์ของพระสาวกรูปใด?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระมหากสั สปะ
  4. พระยส
 13. ข้อใดไม่ใช่ธุดงควตัรของพระมหากสั สปะ?
  1. ถือผ้าบังสุกุล
  2. เที่ยวบิณฑบาต
  3. อยปู่่า
  4. อยปู่่าชา
 14. วรรณะท้งั ๔ ยอ่ มเสมอกนัดวยกรรมคือการกระท า ใครกล่าว?
  1. พระมหากสั สปะ
  2. พระมหากจัจายนะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 15. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหตัก่อนบวช ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระมหากจัจายนะ
  4. พระอานนท์
 16.  พิจารณาเหนโลกอยา่ งไร มจัจุราชจึงจะไม่แลเหน ใครทูลถาม ?
  1. อชิตมาณพ
  2. โมฆราชมาณพ
  3. ปิ งคิยมาณพ
  4. โธตกมาณพ
 17. พระสาวกรูปใด ท าใหพระสารีบุตรไดช้ื่อวา่ เป็นผู้มีความกตัญญู?
  1. พระราธะ
  2. พระราหุล
  3. พระรัฐบาล
  4. พระจุนทะ
 18. เพราะเหตุใดคนท้งัหลายจึงเรียกพระอุทายวีา่ กาฬุทายี?
  1. เป็นโรค
  2. มีผิวดำ
  3. เรียกตามบิดา
  4. เรียกตามโคตร
 19. พระสาวกรูปใด บวชเพราะเคารพและเกรงใจพระพุทธเจ้า ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระนันทะ
  4. พระวักกลิ
 20. พระพุทธเจาแสดงโทษการพดู มุสาแก่ใคร?
  1. พระนันทะ
  2. พระราหุล
  3. พระอานนท์
  4. พระอุบาลี
 21. ราหุลเป็นพระนามที่ต้งัตามหลกัใด?
  1. มงคลนาม
  2. พิธีขนานนาม
  3. ฤษีต้งัให
  4. ค าอุทานของบิดา
 22. พระภัททิยะ มกัจะเปล่งอุทานอยเู่สมอวา่ อะไร?
  1. ทุกข์หนอ ๆ
  2. ดีหนอ ๆ
  3. สุขหนอ ๆ
  4. วนุ่ วายหนอ ๆ
 23. พระสาวกรูปใดรับปากพี่ชายวา่ จะบวชเป็นตวัแทนตระกลู ?
  1. พระอานนท์
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระมหานามะ
 24. ข้อใด มิใช่เอตทคัคะของพระอานนท?
  1. แสดงธรรมไพเราะ
  2. มีสติ
  3. พหูสูต
  4. มีความเพียร
 25. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหตั ชาเพราะมีกิจมาก?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระอานนท์
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอนุรุทธะ
 26. พระสาวกรูปใด บ าเพญเพียรอยา่ งหนกั เดินจงกรมจนเท้าแตก?
  1. พระรัฐบา
  2. พระโสณโกฬิวิสะ
  3. พระวักกลิ
  4. พระมหาปันถก
 27. พระรัฐบาลท าอยา่ งไร มาดารบิดาจึงอนุญาตให้บวช ?
  1. อดอาหาร
  2. ให้เพื่อนมาขอ
  3. ไม่ลุกจากที่นอน
  4. เที่ยวเตร่ทุกวนั
 28. พระปิณโฑลภารทวาชะไดร้ับยกยอ่ งวา่ เป็นเอตทคัคะดา ้นใด?
  1. เป็นธรรมกถึก
  2. บันลือสีหนาท
  3. มีเสียงไพเราะ
  4. สอนภิกษุณี
 29. พระบรมศาสดาทรงแต่งต้งัใครให้ท าหนาที่จดัพระไปกิจนิมนต?
  1. พระมหาปันถก
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระจุนทะ
  4. พระอานนท์
 30. อะไรเป็นเหตุใหพระโสณกฏุ ิกณั ณะเป็นสามเณรถึง ๓ ปี?
  1. อายยุ งัไม่ครบ
  2. มีภิกษุไม่ครบ
  3. ไม่มีผอู้นุญาต
  4. ไม่มีอุปัชฌาย์
 31. พระสาวกรูปใด มีรูปสตรีตามหลงัเพราะบาปกรรมในชาติก่อน ?
  1. พระโกณฑธาน
  2. พระปิ ลินทวัจฉะ
  3. พระพากุละ
  4. พระสุภูติ
 32. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระพากุละ
  4. พระวักกลิ
 33. พระวกักลิออกบวชเพราะมีอธัยาศยัอยา่ งไรในพระพุทธเจ้า ?
  1. หลงรูป
  2. หลงเสียง
  3. หลงธรรม
  4. หลงคารม
 34. พระสาวกรูปใด พดู จาไม่ไพเราะแต่มีวาจาศกัด์ิสิทธ์ิ?
  1. พระปิ ลินทวัจฉะ
  2. พระมหากสั สปะ
  3. พระมหาปันถก
  4. พระราธะ
 35. ข้อใดไม่เกี่ยวของกบั พระกมุ ารกสั สปะ?
  1. บวชแต่เดก
  2. พระราชาชุบเล้ียง
  3. แม่เป็นภิกษุณี
  4. เป็นธรรมกถึก
 36. ใครตัดสินอธิกรณ์เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกมุ ารกสั สปะ?
  1. พระมหากสั สปะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระอุบาลี
  4. พระอานนท์
 37. พระสาวกรูปใด ช านาญในการระลึกรู้อดีตชาติ?
  1. พระพากุละ
  2. พระโสภิตะ
  3. พระรัฐบาล
  4. พระโมคคัลลานะ
 38. พระมหากปั ปินะก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร?
  1. ปุโรหิต
  2. อ ามาตย์
  3. พ่อคา
  4. กษัตริย์
 39. พระสาวกรูปใดอยใู่นครรภมารดาถึง ๗ ปี๗ เดือน ๗ วัน ?
  1. พระราหุล
  2. พระสีวลี
  3. พระพากุละ
  4. พระกงัขาเรวตะ
 40. ใครบรรลุพระอรหัต แต่ยงัไม่ทนั บวชกน ิพพาน ?
  1. พระมหากจัจายนะ
  2. พระกงัขาเรวตะ
  3. พระพาหิยะ
  4. พระสีวลี
 41. ศาสนพิธีแรม ๑ ค ่า เดือน ๘ กา หนดให้เป็นวันอะไร ?
  1. วันเข้าพรรษา
  2. วันออกพรรษา
  3. วันธรรมสวนะ
  4. วันเทโวโรหณะ
 42. ข้อใดเป็นอานุภาพของพระปริตร ?
  1. ร ่ารวยเงินทอง
  2. อายุยืน
  3. ขจัดทุกข์ภัยโรค
  4. เจริญดวยยศศกัด์ิ
 43. ทักษิณานุประทาน มีความหมายตรงกบัขอใด?
  1. ท าบุญวนั เกิด
  2. ท าบุญอายุ
  3. ท าบุญข้ึนบานใหม่
  4. ท าบุญให้ผู้ตาย
 44. การท าบุญสตมวาร หมายถึงการท าบุญครบวนั ตายกี่วนั ?
  1. ๗ วัน
  2. ๕๐ วัน
  3. ๑๐๐ วัน
  4. ๓๖๕ วัน
 45. สวดมาติกาบังสุกุลในงานพระราชพิธีเรียกวา่ อยา่ งไร?
  1. สวดแจง
  2. สดับปกรณ์
  3. สวดมาติกา
  4. สวดพระอภิธรรม
 46. เทศน์มหาชาติเป็นการเทศน์ชาดกใด?
  1. มโหสถ
  2. สุวรรณสาม
  3. มหาเวสสันดร
  4. มหาชนก
 47.  การฟังเทศน์จัดเป็นการบ าเพญกศุ ลอยา่ งหน่ึง เรียกวา่ อะไร ?
  1. ทานมัย
  2. สีลมัย
  3. ธัมมัสสวนมัย
  4. ธัมมเทสนามัย
 48. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาลคือผ้าชนิดใด?
  1. ผ้าวัสสิกสาฎก
  2. ผ้าอาบน้า ฝน
  3. ผ้าบังสุกุลจีวร
  4. ผ้าอัจเจกจีวร
 49. การทอดกฐิน หมดเขตกลางเดือนใด?
  1. เดือน ๑๑
  2. เดือน ๑๒
  3. เดือนอ้าย
  4. เดือนยี่
 50. เวจกุฎีหมายถึงสถานที่ใด?
  1. ห้องนอน
  2. ห้องรับแขก
  3. ห้องพยาบาล
  4. ห้องสุขา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s