:: อนุพุทธประวัติ ปี 55 ::

 1. ข้อใดเป็นความหมายของคำวา่ อนุพุทธะ?
  1. พระสาวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้า
  2. พระสาวกผู้ประพฤติตามพระพุทธเจ้า
  3. พระสาวกผู้บวชตามพระพุทธเจ้า
  4. พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
 2. นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึง พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเวลากี่ปี?
  1. ๒๕๕๕ ปี
  2. ๒๖๐๐ ปี
  3. ๒๖๓๕ ปี
  4. ๒๖๔๐ ปี
 3. การไดร้ับยกย่องวา่ เป็นผู้เลิศในทางนั้นๆ ตรงกับข้อใด?
  1. อริยบุคคล
  2. อริยสาวก
  3. เอตทัคคะ
  4. พหูสูต
 4. อญฺญาสิวต โภ โกณฺฑญฺโญ แปลว่า อย่างไร ?
  1. โกณฑัญญะบรรลุแล้วหนอ
  2. โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
  3. โกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ
  4. โกณฑัญญะปลงแล้วหนอ
 5. ปัญจวัคคียทอดทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด?
  1. สิ้นความรัก
  2. สิ้นความหวัง
  3. สิ้นความอดทน
  4. สิ้นความเพียร
 6. วาจาเช่นนี้เราไดเคยพดูแลว้ในปางก่อนหรือใครกล่าว?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระโกณฑัญญะ
  3. พระอัสสชิ
  4. พระสารีบุตร
 7. พระอัญญาโกณฑัญญะเผยแผ่พระศาสนาครั้งแรกที่ใด?
  1.  พาราณสี
  2. กบิลพัสดุ์
  3. โทณวัตถุคาม
  4. อุรุเวลาเสนานิคม
 8. พระอัญญาโกณฑัญญะก่อนบวชเป็นผเู้ชี่ยวชาญศาสตร์ใด?
  1. ศาสนศาสตร์
  2. ดาราศาสตร์
  3. โหราศาสตร์
  4. ไสยศาสตร์
 9. พระสาวกรูปใดเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาที่แค้วนมคธ?
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระอุรุเวลกัสสปะ
  4. พระยสะ
 10. อุปติสสปริพาชกเห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด?
  1. ขณะนั่งสมาธิ
  2. ขณะแสดงธรรม
  3. ขณะเดินบิณฑบาต
  4. ขณะเดินจงกรม
 11. อุปติสสะและโกลิตะ บวชเป็นปริพาชกในสำนักของใคร?
  1. อชิตเกสกัมพล
  2. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
  3. ปูรณกัสสปะ
  4. มักขลิโคศาล
 12. พระสาวกรูปใดเปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร?
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุรุเวลกัสสปะ
 13. โกลิตปริพาชกและพระโมคคัลลานะเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
  1. เป็นพี่น้องกนั
  2. เป็นสหายกัน
  3. เป็นศิษยกับอาจารย์
  4. เป็นบุคคลเดียวกัน
 14. พระอุรุเวลกัสสปะบวชในพระพุทธศาสนา เพราะสาเหตุใด?
  1. พระพุทธเจาทรมานดวยฤทธ์ิ
  2. กลัวอภินิหารของพระพุทธเจ้า
  3. พระพุทธเจ้าทรงขอร้องให้บวช
  4. เห็นว่าลทัธิของตนไม่มีแก่นสาร
 15. ปิปผลิมาณพเหนโทษในการครองเรือนอย่างไรจึงออกบวช ?
  1. ต้องรับผิดชอบมาก
  2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
  3. ต้องทำแต่บาปกรรม
  4. ต้องพัวพันกับเรื่องกาม
 16. ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลีเป็นคำพูดของใคร?
  1. พระมหากัจจายนะ
  2. พระมหากัปปินะ
  3. พระมหานามะ
  4. พระมหากัสสปะ
 17. กัจจายนพราหมณเคยดำรงตา แหน่งปุโรหิตของใคร?
  1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  2. พระเจ้าจัณฑปัชโชต
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. พระเจ้าโกรัพยะ
 18. ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ ๑๖ คน มีอชิตมาณพ เป็นต้น ?
  1. โสตถิยพราหมณ์
  2. พาวรีพราหมณ์
  3.  วัสสการพราหมณ์
  4. โทณพราหมณ์
 19. พระสารีบุตร บวชใหใ้ครที่เคยถวายขาวทัพพีหน่ึงแก่ตน ?
  1. ราธพราหมณ์
  2. พาวรีพราหมณ์
  3. ปิ งคิยพราหมณ์
  4. โสตถิยพราหมณ์
 20.  พระสาวกรูปใดเป็นยอดแห่งผู้วู่าง่ายในพระธรรมวินัย?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระนันทะ
  3. พระราธะ
  4. พระฉันนะ
 21.  พระสาวกรูปใดเป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจา้ ?
  1. พระกาฬุทายี
  2. พระสีวลี
  3. พระอุบาลี
  4. พระนันทะ
 22. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นผเู้ลิศดา้นใด?
  1. พหูสูต
  2. มีตระกูลสูง
  3. ใฝ่การศึกษา
  4. ทรงพระวินัย
 23. ทุกข์เพราะถูกพรากจากคนรักเกิดข้ึนกับพระสาวกรูปใด?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระนันทะ
  4. พระภัททิยะ
 24. พระสาวกรูปใด บวชแล้วมักเปล่งอุทานว่าสุขหนอ ๆ ?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระภัททิยะ
  4. พระยสะ
 25. พระสาวกรูปใด มีภารกิจมากจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ช้า ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระอานนท์
  4. พระอนุรุทธะ
 26. พระสาวกรูปใดไม่รู้จักคำว่าไม่มี?
  1. พระอนุรุทธะ
  2. พระอานนท์
  3. พระภัททิยะ
  4. พระสีวลี
 27. พระสาวกรูปใดรับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?
  1. พระอานนท์
  2. พระภัททิยะ
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระมหานามะ
 28. พระมหาสาวกที่อยใู่นขณะพระศาสดาปรินิพพาน ได้แก่ขอ้ใด?
  1. พระอานนท์พระอนุรุทธะ
  2. พระสารีบุตร พระอนุรุทธะ
  3. พระอุบาลีพระมหากสั สปะ
  4. พระโมฆราช พระสุภัททะ
 29.  พระสาวกรูปใด บำเพ็ญเพียรเดินจงกรมถึงกับเท้าเข่ามือแตก?
  1. พระโสณกฏุ ิกณั ณะ
  2. พระโสณโกฬิวิสะ
  3. พระจูฬปันถกะ
  4. พระมหาปันถกะ
 30. พระสาวกรูปใดกว่าจะบวชได้ต้องใช้ชีวิตเข้าแลก?
  1. พระมหากจัจายนะ
  2. พระกาฬุทายี
  3. พระทัพพมัลลบุตร
  4. พระรัฐบาล
 31.  พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวช อยู่ได้อย่างไร?
  1. พระปิณโฑลภารทวาชะ
  2. พระทัพพมัลลบุตร
  3. พระโสณโกฬิวิสะ
  4. พระโสณกฏุ ิกณั ณะ
 32.  พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้าคือข้อใด?
  1. อย่าประทานจีวรอนั ประณีต
  2. อย่าพาไปในที่นิมนต
  3. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา
  4. เมื่อไม่อยู่ในที่นั่นขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกคร้ัง
 33.  วัดเชตวัน ในกรุงสาวัตถีใครสร้างถวาย?
  1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. นางวิสาขา
  4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 34. พระสีวลีเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด?
  1. มีลาภมาก
  2. มีบริวารมาก
  3. มีบุญมาก
  4. มีปัญญามาก
 35. สาเหตุใด ทำใหพระโสณกิฏุกัณณะบวชเป็นสามเณรถึง ๓ ปี?
  1. อายยุ งัไม่ครบ
  2. มารดาบิดาไม่อนุญาต
  3. พระอุปัชฌายไ์ม่บวชให้
  4. มีภิกษุไม่ครบ ๑๐ รูป
 36. พระจูฬปันถกะ บรรลุพระอรหัตด้วยวิธีใด?
  1. บริกรรมผ้าขาว
  2. ฟังธรรม
  3. เจริญอสุภะ
  4. เห็นผมหงอก
 37. ข้อใดเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?
  1. ฟังธรรมเกิดศรัทธา
  2. ต้องการเรียนมนต์
  3. เห็นโทษการครองเรือน
  4. เห็นอานิสงส์ในการบวช
 38. พระสาวกรูปใด มีความชำนาญในการระลึกชาติ?
  1. พระพากุละ
  2. พระมหากัปปินะ
  3. พระโสภิตะ
  4. พระรัฐบาล
 39. พระสาวกรูปใดใชเตโชกสิณปราบอัมพติตถนาคราชให้ส้ิ้นฤทธิ์ ?
  1. พระมหาโกฏฐิตะ
  2. พระสาคตะ
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระอนุรุทธะ
 40. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายเวจกุฎีและยา ?
  1. พระอานนท์
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระพากุละ
  4. พระวักกลิ
 41. การทำวัตรสวดมนต์มีความมุ่งหมายอย่างไร?
  1. เป็นการละกิเลส
  2. เป็นอุบายสงบจิต
  3. ขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ
  4. เห็นแจ้งในกองทุกข์
 42.  คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มตนด้วยคำว่าอะไร?
  1. นโม ตสฺส ภควโต
  2. อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
  3. สฺวากฺขาโต ภควตาธมฺโม
  4. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
 43. การยนิยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันไดเรียกวา่ อะไร?
  1. การขอขมา
  2. การทำวัตร
  3. สามีจิกรรม
  4. ปวารณากรรม
 44. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุร่วมกันทำ๔ รูปข้ึนไป เรียกว่าอะไร?
  1. ศีลอุโบสถ
  2. อธิษฐานอุโบสถ
  3. ปาริสุทธิอุโบสถ
  4. สังฆอุโบสถ
 45. กฐินที่พระบาทสมเดจพระเจาอยหู่ วฯั เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน ยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองคเรียกว่าอะไร?
  1. กฐินหลวง
  2. กฐินราษฎร์
  3. กฐินพระราชทาน
  4. พระกฐินต้น
 46. การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร?
  1. งานทำบุญในบั้นปลายชีวิต
  2. งานทำบุญที่ญาติจัดให้ผู้ป่วย
  3. งานทำบุญครบรอบอายุ
  4. งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
 47. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร?
  1. มงคลสมรส
  2. ทำบุญอายุครบรอบ
  3. ข้ึนบ้านใหม่
  4. ฉลองพระบวชใหม่
 48. ทักษิณานุประทาน หมายถึงการทำบุญอะไร ?
  1. สะเดาะเคราะห์
  2. ข้ึนบานใหม่
  3. อุทิศส่วนกุศล
  4. คลายวันเกิด
 49. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาลเรียกว่าอะไร ?
  1. ผ้าบังสุกุลจีวร
  2. ผาอาบน้า ฝน
  3. ผ้าอัจเจกจีวร
  4. ผ้าวัสสิกสาฎก
 50. ผ้าวัสสิกสาฎกคือผ้าเช่นไร?
  1. ผ้าเช็ดหน้า
  2. ผ้าเช็ดเท้า
  3. ผ้าอาบน้าฝน
  4. ผ้าปูนั่ง
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ธรรมศึกษา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s