:: ม.3/11 ::

สอบครั้งที่ ๑ พุทธประวัติ ๖๐ คะแนน ผ่าน  ๔๐ คะแนน
สอบครั้งที่ ๒ ภพ ภูมิ ๒๕ คะแนน

ที่

ชื่อ-สกุล

3/11

1

2

 

 

60

 25

 17

 

 

1

เด็กชายโตมณ นวลเสน

46

 18

 15

 

 

2

เด็กชายชูเกียรติ ประแก้ว

37

 22

 13

 

 

3

เด็กชายญาณภัทร เฝือแก้ว

46

 24

 15

 

 

4

เด็กชายนพปฎล ชูบุญล้อม

42

 25

 13

 

 

7

เด็กชายพีรพล แดงแก้ว

47

 25

 9

 

 

8

เด็กชายวัชรพงศ์ ยอดยิ่ง

56

 24

 8

 

 

9

เด็กชายวชิรวิทย์ พวงโมรา

46

 25

 15

 

 

10

เด็กชายสิทธิศักดิ์ นิธิวัฒนาประสิทธิ์

40

 18

 8

 

 

11

เด็กชายสิรธีร์ แดงดิษฐ์เครี

44

 25

 8

 

 

12

เด็กชายสุชานนท์ สีม่วง

35

 24

 9

 

 

13

เด็กชายสุทธิพงศ์ อักษรวงศ์

46

 25

 17

 

 

15

เด็กหญิงณิศวรา เดชวรรณ

41

 24

 13

 

 

16

เด็กหญิงปริญญาพร แก้วน้อย

41

 25

 14

 

 

20

เด็กหญิงศุภัทรา ยอดสร้อย

37

21

13 

 

 

24

เด็กชายกรวิชญ์ ราชรักษา

54

 24

 7

 

 

25

เด็กชายพลากร ไชยบุญแก้ว

34

 25

 12

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน 2/60 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s